Ajax-loader

'egyházi zene' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Pécsi Géza - Kulcs ​a muzsikához
A ​könyv az ókori folyammenti nagy kultúráktól napjainkig, kultúrtörténeti háttérbe helyezve, bemutatja a leggyakoribb művészeti stílusokat, irányzatokat, zenei formákat, kifejezéseket, műfajokat, műveket, áttekintést nyújt az alapvető zeneelméletről, népzenéről, de közvetett módon a helyes értékrend kialakítását is segíti.

Láng György - A ​Tamás-templom karnagya
"Minden ​korok, minden földek legnagyobb muzsikusa", Johann Sebastian Bach életének, örömeinek, bánatainak, sorsának hallatlanul élvezetes, izgalmas regénye.

Ismeretlen szerző - Imádkozzunk együtt - Taizéi énekek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kőrössy Soltész Katalin - A ​"keresztény" rockzene
"A ​keresztény szöveggel párosított rockzene a fiatalokat a templomba vonzza, és a más módon el nem érhető ifjakhoz az evangéliumot eljuttatja" - állítják sokan. Mely keresztény merne hát e zene ellen szót emelni és használatának útjába állni? Igen súlyos kérdés ez. E könyv a rockzene mellett felhozott érveket vizsgálja meg az Ige fényében, az orvosi, világi és keresztény irodalom kutatása és a szerző saját tapasztalatai alapján. A tények felsorolásával lehetővé teszi, hogy az olvasó határozott állást foglalhasson e fontos, mindannyiunkat érintő kérdésben. _Kőrössy Soltész Katalin Miskolcon született 1946-ban. Középiskolás korában tért meg a konfirmációi előkészítő és annak kapcsán kapott Bibliája olvasása során._ _A Debreceni Orvostudományi Egyetemen szerzett orvosi diplomát summa cum laude kitüntetéssel. 1971-ben az USA-ba ment férjhez. A Washington D.C. melletti Kensingtonban él magyar származású férjével és négy gyermekével. Orvosi munkája mellett bibliaórákat vezet és lelkileg építő írások fordításával foglalkozik._

Covers_262503
Áldjuk ​az Urat! Ismeretlen szerző
elérhető
0

Ismeretlen szerző - Áldjuk ​az Urat!
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_530454
Hozsanna! Ismeretlen szerző
2

Ismeretlen szerző - Hozsanna!
Magyarország ​legelterjedtebb ima- és énekeskönyve ez a II. Vatikáni Zsinat szellemében megújított kiadvány. A HARMAT-SÍK "SZENT VAGY, URAM!" énektanár énekeivel, kibővítve más régi és újabb magyar egy gregorián dallamokkal, valamint a szentmise olvasmányközi énekeivel. A liturgikus reform alapján átdolgozott és bővített kiadás.

Rajeczky Benjamin - Mi ​a gregorián?
A ​gregorián az európai zenekultúra bölcsője, a világ leggazdagabb dallamkultúrája, minden dallamszövés forrása és mintaképe, az egyszólamú zene legdiadalmasabb kivirágzása. Az elnevezés I. Gergely pápára utal, aki rendszerbe foglaltatta a korabeli liturgiát. A Földközi-tenger melléki dallamkincs elterjesztésében nagy szerepe volt Ambrus milánói püspöknek, a különböző kolostoroknak és a szájhagyománynak. Jelentős lépés volt a dallamok megbízható lejegyzésének lehetővé tétele Arezzói Guido vonalrendszere segítségével. Az idők folyamán a gregorián háttérbe szorult a vokális polifónia, majd a hangszeres zene elterjedésének következtében. Új életre csak a múlt századi kutatások keltették, elsősorban a solesmes-i iskola. Jelenleg nagy harc folyik az egyetemes emberi kultúra eme óriási értékének megmentése érdekében. Ez a témája Rajeczky Benjamin könyvének. Szakszerűen, kottapéldákkal és táblázatokkal illusztrálva, ugyanakkor izgalmasan, lebilincselően, a legszélesebb olvasóközönség számára is élvezetesen ír tárgyáról, s minden bizonnyal nagy sikerre számíthat a zeneszerető olvasók körében.

Nehéz Márta Mirjam - Szűzanyám, ​Tied akarok lenni
"Mária ​nem akadályozza a hivők egyesülését Krisztussal, hanem megkönnyíti azt" (II. Vatikáni Zsinat) * Ne úgy menjünk Isten színe elé, mint utolsó bűnösök, hanem mint a legjobban szeretettek' Ha ezt átéljük, szívünk úgyis letérdell. * Tündöklésed Fénye öleljen át engem, midőn az Úr házába megyünk, ahol hódolattal fogadják a Királynőt, és levetve rongyainkat, fehér ruhába öltöztetnek, a Megváltó áldozatáért, Isten dicsőségére. * Milyen boldog vagyok, hogy Isten kiválasztott Téged, Szűzanyám! Minden örömömet az Égben neked adnám, egy mosolyodért.

Harmat Artúr - Sík Sándor - Szent ​vagy, Uram!
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_111119
Énekeskönyv Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Énekeskönyv
A ​150 zsoltár Szenczi Molnár Albert feldolgozásában olvasható, ezekhez csatlakozik a 362 dicséret, a Himnusz és a Szózat, valamint a református istentiszteleten használatos kötött szövegű imádságok (pl. Miatyánk) és az Apostoli Hitvallás.

Andrew Wilson-Dickson - A ​kereszténység zenéje
Már ​az ókori vallások nagy jelentőséget tulajdonítottak a zenének a kultikus cselekményekben; nem meglepő tehát, hogy az antikvitásban kialakuló kereszténység istentiszteletein is kezdettől központi szerepet játszott a zene. A középkortól napjainkig a legnagyobb zeneszerzők többsége szívesen írt a keresztény egyházi élet részeként előadandó műveket. Ennek köszönhetjük, hogy a legegyszerűbb, egyszólamú dallamtól a díszes és bonyolult zeneműig rendelkezésünkre áll az egyházi zeneművészet gazdag tárháza: himnuszok, anthemek, oratóriumok és más művek. A templomok, kápolnák, székesegyházak orgonistái és karnagyai szerte a világon ebből a gazdag kínálatból választanak zenét a mai istentiszteletekhez. Hogyan alakult ki ez a csodálatos szőttes? Hogyan illeszkedik ebbe a mérhetetlen változatosságba a mintáknak az a viszonylag kis része, mely mindegyik keresztény hagyományban közös? Kik voltak döntő hatással a keresztény zene fejlődésére? Andrew Wilson-Dickson, aki mind a zeneoktatásban, mind az egyházi zene világában otthonosan mozog, nagyszabású körképet fest erről. Mind az európai egyházi zene teljes fejlődéstörténetét, mind az ortodox hagyományokat felvázolja, de bemutatja a fejlődő afrikai térség és a sokarcú Amerika vallásos zenéjét is. Végig azt vizsgálja, milyen kapcsolat van a keresztény zene és az alakító hit között. A könyv tehát végtelen történet az egyházi zenéről. A hazai kiadásban magyar egyházzenei kutatók összefoglalják a magyarországi nagyegyházak (a római katolikus, evangélikus, református egyház) zenéjének, zenei életének történetét is.

Láng György - A ​Péter-templom karnagya
1585-ben ​hatalmas népünnepély zajlott a Szent Péter-székesegyház előtti főtéren. Monumentális márványobeliszket állítottak föl, csúcsára erősítették a szent kereszt egy darabját, s a pápai énekkar Palestrina egyik himnuszát adta elő, a szerző vezényletével. Róma az ezerötszáznyolcvanas évekre zenei világközponttá fejlődött, s ez Palestrina munkásságának köszönhető elsősorban. Műve hatalmas hagyomány, utolsó láncszeme, összefoglalása a több évszázados egyházzenei örökségnek. Ez a könyv, amely a zenei kalandregénynek egyik legizgalmasabb darabja, Palestrina mozgalmas életének története.

Covers_79311
Evangélikus ​Énekeskönyv Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Evangélikus ​Énekeskönyv
Evangélikus ​Énekeskönyv

Török József - Adoremus
Adoremus ​címmel egyszerű formában jelent meg Török József 1977-ben legálisan kiadott, majd számos illegális utánnyomást megért, s most némileg átdolgozott, bővített könyve, mely - alcíme szerint - az egyházzenét művelő fiatalokat, kántorjelölteket kívánja bevezetni az egyház liturgiájának ismeretébe, ugyanakkor bárki nagy haszonnal forgathatja, aki meg akarja tenni az első lépéseket ahhoz, hogy tudatosan elmélyedjen a római katolikus liturgiában. A könyv azon nagyon kevés valódi bevezetések közé tartozik, amelyeknek az a legfőbb erénye, hogy az ismeretek egy területének teljességéről, rendszerszerűen (vagyis összefüggő elemek logikus szerkezetben való bemutatásával), s egyszerű, kristálytiszta fogalmazással adnak számot. Amit a könyv olvasója itt elsajátít, abból később semmit nem kell mint leegyszerűsített, pontatlant elfelejtenie, hanem csak részletesebben fogja megismerni a megtanultakat, s akár saját maga is eltájékozódhatik, továbbhaladván abban a birodalomban, amelybe itt bevezetést nyert. Ilyen művet az a szerző alkothat, aki rendezett elméletei ismereteit a gyakorlatban is megéli, szenvedélyesen szeretett tárgyát az adott hallgatóság szintjén, de mindig a teljességet képviselve közvetíti. Magyar Egyházzene 2000-2001.

Covers_290826
Harmonia ​sacra Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Harmonia ​sacra
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_244238
Dicséretek Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Dicséretek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hammerschlag János - Ha ​J. S. Bach naplót írt volna...
Hiteles ​és korhű - talán ezt a két jelzőt kell kiragadnunk, ha jellemezni kívánjuk Hammerschlag János könyvét. Bach egyik legjobb magyar ismertetője tömören, szűkszavúan tárja elénk a nagy mester életének főbb mozzanatait. S éppen ez a tárgyilagosság teszi hihetetlenül izgalmas olvasmánnyá a művet. Megelevenedik előttünk egy eseményeben gazdag kor, amelynek előterében egy hatalmas művészegyéniség korszakalkotó és betetőző munkássága bontakozik ki. A szerző hagyatékában talált kéziratot barátja és tanítványa, Brodszky Ferenc egészítette ki és rendezte sajtó alá.

Bolyki László - Milyen ​zenét szeret Isten?
E ​könyv a zene és a kereszténység hagyományosan feszültségektől terhelt kapcsolatát vizsgálja, a "valamikor" és a "ma" szakrális zenéjének tükrében. Hihetetlen izgalmas és érdekes anekdoták és apró történetek színesítik a könyv tartalmát. Néha a hasunkat fogjuk a nevetéstől, s néha könny szalad a szemünkbe, hogy mi keresztények mi mindenen tudnunk vitatkozni! A szerző szándéka, hogy a zene a dicséret és magasztalás eszköze, és ne a feszültségek állandó forrása legyen a keresztény egyházak és gyülekezetek életében.

Christoph Wolff - Johann ​Sebastian Bach
Ez ​a lebilincselő életrajzi könyv­ olyan hús-vér, eleven - s hibáktól sem mentes - embernek ábrázolja Bachot, amilyen a valóságban volt, egyszersmind hasznosítja a Bach-kutatás legutóbbi fél évszázadának minden eredményét. A könyv­ fényt derít a komponista életét és muzsikáját összefűző szoros kapcsolatra, megmutatja, hogyan jutott érvényre Bach felülmúlhatatlan kreativitása a zenészpályáján, zeneszerzői, előadóművészi, tanári és tudományos tevékenységében. Megtudhatjuk, hogy fennmaradt - így is nagy számú - alkotása miért csupán töredékét képviseli a teljes életműnek. Megismerkedhetünk az egyházzenei művek keletkezési körülményeivel, a kor liturgiájában elfoglalt helyükkel, s azzal, hogyan fogadták őket a hívők és Bach feljebbvalói. A könyv­ tárgyalja a világi zenedarabokat is - a billentyűs és zenekari műveket, a különleges alkalmakra írott kantátákat - és részletesen kifejti, milyen célok vezették a komponistát A fúga művészete és a Musikalisches Opfer megírásában. A szerző mindeközben végigvezet Bach életén, bemutatja világát, környezetét születésétől, 1685-től iskolaévein és kisvárosi tisztségein át huszonhét esztendőt átívelő lipcsei pályaszakaszáig. Végigjárhatjuk Bach lipcsei lakását, és eleven leírásokat olvashatunk a Bach-ház mozgalmas életéről. A kötet mindvégig a korszak tágabb összefüggéseiben mutatja be Bachot: intézményeinek, hagyományainak részeseként, különféle hatások befogadójaként. Christoph Wolff olvasmányos könyv­ével új mércét állít Bach életrajzírói elé.

Ismeretlen szerző - Ré­gi ​ma­gyar is­te­nes éne­kek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

He_is_our_song
He ​is Our Song Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - He ​is Our Song
This ​youth songbook features 165 group songs, and is designed especially for academy and college use. It includes classics such as Side by Side, action songs, scriptural songs, antiphonal canons, plus many other praise songs. Guitar chords are included.

Turcsik György - Szentévi ​zarándokok ima- és énekeskönyve
Dicsérjétek ​Istenünket, ti, összes szolgái, és akik félve tisztelitek őt, kicsinyek és nagyok! Eljött Istenünk üdvössége, ereje és országa, és az ő Fölkentjének uralma.

Bolyki László - Kegyelem ​és kalmárszellem
„…amikor ​apaként elmegyek az óvodába, hogy elhozzam a kisfiamat, akkor milyen alapon választom ki, hogy kit viszek haza? Talán megkérdezem az óvónőtől, hogy melyik gyerek viselkedett a legjobban? Vagy körülnézek, hogy melyik kölyök a legszebb? És ha az óvónő azzal fogad, hogy az én gyerekem elpáholta öt csoporttársát, és egy pohár kefirt öntött a takarító néni fejére, akkor ott hagyom, és választok egy normális gyereket? Nem. Minden körülmények közt a sajátomat viszem haza. Azért, mert ő az enyém! Ez a vele való kapcsolatom alapja. És ha ez az alap megvan, hazaviszem őt, és otthon elbeszélgetek vele a pohár kefirről, az ovistársakról, a takarító néniről és a verekedésről. Milyen egyszerűnek és természetesnek tűnik mindez, ha a saját gyermekeinkről van szó, de ha Jézus mondja ugyanezt az Atyáról, akkor zavarba jövünk, mert a szégyen és a félelem által belénk vésődött kalmárszellem olyan mélyen járja át a lelkünket, hogy el sem tudjuk képzelni, hogy csak úgy, minden feltétel nélkül szeretni való emberek vagyunk…” BOLYKI LÁSZLÓ 1973-ban született Budapesten. Zenész (Bolyki Brothers, Budapesti Fesztiválzenekar, Erkel Ferenc Kamarazenekar), spirituális szemléletű lelkigondozó, párkapcsolati és önismereti témákra szakosodott tréner, a Milyen zenét szeret Isten? című kötet szerzője. „Bolyki László munkája azt tanítja nekünk, hogy a múlt ősi kultúrájának szimbolikus értékei a mai ember problémáiban is eleven lélektani, spirituális útmutatást tudnak nyújtani.” dr. SÜLE FERENC, a volt Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet Valláslélektani Osztályának főorvosa „A Kegyelem és kalmárszellem nem csak egy könyv a sok közül; fontos, hogy minél több olvasóhoz eljusson! Mindenkinek ajánlom szeretettel.” SZENCZY SÁNDOR a Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány vezetője

Ismeretlen szerző - Jézus ​Szíve, a szeretetnek lángtengere
_"Midőn ​édes hazánkban a kereszténység meghonosításának kilenczszázados évfordulója alkalmából ki-ki siet hazafiúi szívének legnemesebb áldozatát Jézus oltárára helyezni, önmagát, valamit az egész magyar hazát az ő isteni Szívének fölajánlani: én a legmélyebb hódolatomat és imádásomat e szerény kis imakönyvbe foglaltam össze és azon óhajom kifejezésével helyezem Jézus legszentebb lábaihoz, hogy az itt bennfoglalt imák legyenek a jámbor szívek oltárán a legtisztább szeretetnek lángjai, Jézus imádandó jóságának pedig hangos hirdetői."_ P. Antal karmelita áldozópap

Sr. Maria Terez Csepregi - Hogyan ​énekeljünk együtt hittanórán
Az ​alapvető muzikalitás minden ember veleszületett sajátja, ezért felelősek vagyunk ezen képességek kibontakoztatásáért, tovább fejlesztéséért, így szükséges tanulnunk és továbbadnunk a zenélés, éneklés örömét, mert a vidámságon és a tartalmas, színes közösségi tevékenységen túl az éneklés és az énekes játékok sokoldalúan fejlesztik a gyermeki személyiséget. Ahhoz, hogy ezt megadhassuk a gyerekeknek, szükséges az énekpedagógiai módszerek megismerése, elsajátítása. Mivel az ének-zene mind pszichológiai, mind élettani hatásokkal bír, ezért terápiás célú fejlesztésre is használható. Az ének-zene egészen páratlan személyiség-formáló hatását leginkább a zeneiskolák növendékei, illetve a sok éven át kórusban éneklők bizonyítják. Fontos tehát, hogy ezt a kincset rejtő lehetőséget amelyet az éneklés nyújt a hitrenevelés folyamatában is alapkőnek tekintsük, és használjuk is a katekézis minden területén.

Szenczi Molnár Albert - Magyar ​zsoltároskönyv
Ha ​a magyar irodalomnak egész Csokonaiig legváltozatosabb formakincsű verselőjétől, a rímes-időmértékes magyar vers (mostani kifejezéssel: a nyugat-európai verselés) első hazai megvalósítójától megkérdezték volna, kiféle-miféle ember, akkor talán azt mondja magáról, hogy tanító, büszkébb perceiben azt, hogy nyelvtudós, keserűbb óráiban, hogy szerény jövedelmű nyomdai korrektor, de eszébe sem jutott volna azt mondani, hogy költő. Igaz, a nyelvtudományban múlhatatlan emlékű nevet biztosított magának. Pedagógusként és a kálvini teológia szakembereként a világhírű professzorok közé küzdötte fel magát. De mint költő: Balassi után és Bacsányi előtt senki se közelíti meg nyelvi és formai nagyságát, eredetiségét. Fejezet zárul és fejezet kezdődik a magyar költészetben Szenczi Molnár Albert zsoltárfordításaival. Holott csupán használható és jól énekelhető, ájtatos szövegeket akart adni a magyar ajkú reformátusok kezébe. Ennek a könyvnek azonban azóta több mint száz kiadása volt, tréfás túlzással azt mondhatnók, hogy első helyen áll a magyar bestseller-listán.

Dávid István - Műemlék ​orgonák Erdélyben
Erdély ​orgonáinak száma hozzávetőlegesen másfélezerre tehető. Vannak közöttük európai szintű hangszerek, s vannak rusztikus és bájosan naiv múlt századi alkotások, amelyek együtt fontos kiegészítő színei az összeurópai orgonaépítés palettájának. Kötetünk - e témában elsőként - betekintést nyújt e gazdag és mindmáig feltáratlan hangszerkincs világába, és azokra az elfelejtett emlékekre hívja fel a figyelmet, melyek liturgiai szerepükön túl, évszázadokon át az erdélyi orgonaművészet kifejező eszközei voltak.

Réti József - Örömet ​hozzak, hol gond tanyázik
_„Olyan ​jó már harmadjára is elolvasni. Példamutató, ahogy püspök atya él, ahogy beszél. Nagy szükségünk van világos és egyértelmű útmutatására. Minden fiatalnak a kezébe kellene adni.”_ A _Szeressek ott, ahol gyűlölnek_ című interjúkötet olvasói nagyon várták a folytatást, és Beer Miklós ezúttal sem okoz csalódást. Egyházi vezetőtől szokatlan nyíltsággal, könnyed nyelvezettel válaszol az újabb kérdésekre, amelyek a ma emberét foglalkoztatják. Személyes élményein, történetein keresztül pedig ismét rengeteg tanulsággal szolgál. A folytatás címe az első részhez hasonlóan Assisi Szent Ferenc imájából való. S amely nagyon is jellemző püspök atyára: örömet hoz, bárhová is hívják.

Ismeretlen szerző - Kálmáncsai ​graduál átirata / Tanulmányok
Non ​est currentis neque volentis sed miserentis Dei - írta Pál apostol Római levele alapján I. Rákóczi György, amikor kétszáz példányban széjjelküldték az Öreg graduált a nagyobb magyarországi protestáns gyülekezeteknek. Néhány budapesti könyvtárban, magyarországi és erdélyi parókián még ma is megtalálható ez a hatalmas liturgikus énekeskönyv. Rákóczi elődje, Bethlen Gábor fejedelem felkérésére udvari papjai, Keserűi Dajka János és Geleji Katona István egy mintagraduált készítettek, melyet az udvari templomban őriztek, s ez lett alapja az 1636-ban kinyomtatott Öreg graduálnak. Az Öreg graduál kiadásával a szerkesztők arra törekedtek, hogy a magyar nyelvű protestáns gyülekezetek istentiszteleti liturgiáját egységesítsék.

Sch%c3%b6ner
Schöner ​freier Tag Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Schöner ​freier Tag
Verehrter, ​lieber Urlauber! Dieses Heft möchte Sie in ihren freien Tagen begleiten. Seine Lieder, Gebete und Bilder sollen ein kleiner Hinweis sein auf die vielfaltigen bunten Gaben, mit denen Gott unser Leben taglich umstellt. Es gibt keine grössere Freude als die eines Kindes, das ein Geschenk empfangt. Unser Urlaub wird froher und schöner, wenn wir staunend erkennen: Wir sind reich beschenkt. Viele schöne freie Tage wünscht Ihnen Ihre Evangelische Kirche.

Covers_134265
Dicsérjétek ​az Urat! Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Dicsérjétek ​az Urat!
Vasár- ​és ünnepnapi szent szolgálatok és énekei

Covers_469134
Énekkincstár Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Énekkincstár
Az ​evangélikus éneklésről és korálokról szóló enciklopédikus kötet elkészítésével régi adósságot törleszt a magyarországi egyházzenész közösség. Az _Énekkincstár_ sokrétű használatra alkalmas: az egyházzenét tanulóknak himnológia-tankönyv, az érdeklődő gyülekezeti tagoknak információforrás, a lelki táplálékot keresőknek meditációs gyűjtemény. Az énekelemzésekben igényes ismeretterjesztésre törekedtünk; a meditációk egyénileg és közösségben olvasva is jó szolgálatot tehetnek. Ajánljuk kötetünket minden igényes és érdeklődő embertársunknak: aki elmélyülésre törekszik, vagy aki új információkat keres; akinek a lelke és szeme vágyik táplálékra, vagy akinek a szelleme igényel felfrissülést.

Kollekciók