Ajax-loader

'egyházi zene' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Pécsi Géza - Kulcs ​a muzsikához
A ​könyv az ókori folyammenti nagy kultúráktól napjainkig, kultúrtörténeti háttérbe helyezve, bemutatja a leggyakoribb művészeti stílusokat, irányzatokat, zenei formákat, kifejezéseket, műfajokat, műveket, áttekintést nyújt az alapvető zeneelméletről, népzenéről, de közvetett módon a helyes értékrend kialakítását is segíti.

Láng György - A ​Tamás-templom karnagya
"Minden ​korok, minden földek legnagyobb muzsikusa", Johann Sebastian Bach életének, örömeinek, bánatainak, sorsának hallatlanul élvezetes, izgalmas regénye.

Ismeretlen szerző - Imádkozzunk együtt - Taizéi énekek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kőrössy Soltész Katalin - A ​"keresztény" rockzene
"A ​keresztény szöveggel párosított rockzene a fiatalokat a templomba vonzza, és a más módon el nem érhető ifjakhoz az evangéliumot eljuttatja" - állítják sokan. Mely keresztény merne hát e zene ellen szót emelni és használatának útjába állni? Igen súlyos kérdés ez. E könyv a rockzene mellett felhozott érveket vizsgálja meg az Ige fényében, az orvosi, világi és keresztény irodalom kutatása és a szerző saját tapasztalatai alapján. A tények felsorolásával lehetővé teszi, hogy az olvasó határozott állást foglalhasson e fontos, mindannyiunkat érintő kérdésben. _Kőrössy Soltész Katalin Miskolcon született 1946-ban. Középiskolás korában tért meg a konfirmációi előkészítő és annak kapcsán kapott Bibliája olvasása során._ _A Debreceni Orvostudományi Egyetemen szerzett orvosi diplomát summa cum laude kitüntetéssel. 1971-ben az USA-ba ment férjhez. A Washington D.C. melletti Kensingtonban él magyar származású férjével és négy gyermekével. Orvosi munkája mellett bibliaórákat vezet és lelkileg építő írások fordításával foglalkozik._

Covers_262503
Áldjuk ​az Urat! Ismeretlen szerző
elérhető
0

Ismeretlen szerző - Áldjuk ​az Urat!
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_530454
Hozsanna! Ismeretlen szerző
2

Ismeretlen szerző - Hozsanna!
Magyarország ​legelterjedtebb ima- és énekeskönyve ez a II. Vatikáni Zsinat szellemében megújított kiadvány. A HARMAT-SÍK "SZENT VAGY, URAM!" énektanár énekeivel, kibővítve más régi és újabb magyar egy gregorián dallamokkal, valamint a szentmise olvasmányközi énekeivel. A liturgikus reform alapján átdolgozott és bővített kiadás.

Rajeczky Benjamin - Mi ​a gregorián?
A ​gregorián az európai zenekultúra bölcsője, a világ leggazdagabb dallamkultúrája, minden dallamszövés forrása és mintaképe, az egyszólamú zene legdiadalmasabb kivirágzása. Az elnevezés I. Gergely pápára utal, aki rendszerbe foglaltatta a korabeli liturgiát. A Földközi-tenger melléki dallamkincs elterjesztésében nagy szerepe volt Ambrus milánói püspöknek, a különböző kolostoroknak és a szájhagyománynak. Jelentős lépés volt a dallamok megbízható lejegyzésének lehetővé tétele Arezzói Guido vonalrendszere segítségével. Az idők folyamán a gregorián háttérbe szorult a vokális polifónia, majd a hangszeres zene elterjedésének következtében. Új életre csak a múlt századi kutatások keltették, elsősorban a solesmes-i iskola. Jelenleg nagy harc folyik az egyetemes emberi kultúra eme óriási értékének megmentése érdekében. Ez a témája Rajeczky Benjamin könyvének. Szakszerűen, kottapéldákkal és táblázatokkal illusztrálva, ugyanakkor izgalmasan, lebilincselően, a legszélesebb olvasóközönség számára is élvezetesen ír tárgyáról, s minden bizonnyal nagy sikerre számíthat a zeneszerető olvasók körében.

Nehéz Márta Mirjam - Szűzanyám, ​Tied akarok lenni
"Mária ​nem akadályozza a hivők egyesülését Krisztussal, hanem megkönnyíti azt" (II. Vatikáni Zsinat) * Ne úgy menjünk Isten színe elé, mint utolsó bűnösök, hanem mint a legjobban szeretettek' Ha ezt átéljük, szívünk úgyis letérdell. * Tündöklésed Fénye öleljen át engem, midőn az Úr házába megyünk, ahol hódolattal fogadják a Királynőt, és levetve rongyainkat, fehér ruhába öltöztetnek, a Megváltó áldozatáért, Isten dicsőségére. * Milyen boldog vagyok, hogy Isten kiválasztott Téged, Szűzanyám! Minden örömömet az Égben neked adnám, egy mosolyodért.

Harmat Artúr - Sík Sándor - Szent ​vagy, Uram!
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_111119
Énekeskönyv Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Énekeskönyv
A ​150 zsoltár Szenczi Molnár Albert feldolgozásában olvasható, ezekhez csatlakozik a 362 dicséret, a Himnusz és a Szózat, valamint a református istentiszteleten használatos kötött szövegű imádságok (pl. Miatyánk) és az Apostoli Hitvallás.

Andrew Wilson-Dickson - A ​kereszténység zenéje
Már ​az ókori vallások nagy jelentőséget tulajdonítottak a zenének a kultikus cselekményekben; nem meglepő tehát, hogy az antikvitásban kialakuló kereszténység istentiszteletein is kezdettől központi szerepet játszott a zene. A középkortól napjainkig a legnagyobb zeneszerzők többsége szívesen írt a keresztény egyházi élet részeként előadandó műveket. Ennek köszönhetjük, hogy a legegyszerűbb, egyszólamú dallamtól a díszes és bonyolult zeneműig rendelkezésünkre áll az egyházi zeneművészet gazdag tárháza: himnuszok, anthemek, oratóriumok és más művek. A templomok, kápolnák, székesegyházak orgonistái és karnagyai szerte a világon ebből a gazdag kínálatból választanak zenét a mai istentiszteletekhez. Hogyan alakult ki ez a csodálatos szőttes? Hogyan illeszkedik ebbe a mérhetetlen változatosságba a mintáknak az a viszonylag kis része, mely mindegyik keresztény hagyományban közös? Kik voltak döntő hatással a keresztény zene fejlődésére? Andrew Wilson-Dickson, aki mind a zeneoktatásban, mind az egyházi zene világában otthonosan mozog, nagyszabású körképet fest erről. Mind az európai egyházi zene teljes fejlődéstörténetét, mind az ortodox hagyományokat felvázolja, de bemutatja a fejlődő afrikai térség és a sokarcú Amerika vallásos zenéjét is. Végig azt vizsgálja, milyen kapcsolat van a keresztény zene és az alakító hit között. A könyv tehát végtelen történet az egyházi zenéről. A hazai kiadásban magyar egyházzenei kutatók összefoglalják a magyarországi nagyegyházak (a római katolikus, evangélikus, református egyház) zenéjének, zenei életének történetét is.

Láng György - A ​Péter-templom karnagya
1585-ben ​hatalmas népünnepély zajlott a Szent Péter-székesegyház előtti főtéren. Monumentális márványobeliszket állítottak föl, csúcsára erősítették a szent kereszt egy darabját, s a pápai énekkar Palestrina egyik himnuszát adta elő, a szerző vezényletével. Róma az ezerötszáznyolcvanas évekre zenei világközponttá fejlődött, s ez Palestrina munkásságának köszönhető elsősorban. Műve hatalmas hagyomány, utolsó láncszeme, összefoglalása a több évszázados egyházzenei örökségnek. Ez a könyv, amely a zenei kalandregénynek egyik legizgalmasabb darabja, Palestrina mozgalmas életének története.

Covers_79311
Evangélikus ​Énekeskönyv Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Evangélikus ​Énekeskönyv
Evangélikus ​Énekeskönyv

Török József - Adoremus
Adoremus ​címmel egyszerű formában jelent meg Török József 1977-ben legálisan kiadott, majd számos illegális utánnyomást megért, s most némileg átdolgozott, bővített könyve, mely - alcíme szerint - az egyházzenét művelő fiatalokat, kántorjelölteket kívánja bevezetni az egyház liturgiájának ismeretébe, ugyanakkor bárki nagy haszonnal forgathatja, aki meg akarja tenni az első lépéseket ahhoz, hogy tudatosan elmélyedjen a római katolikus liturgiában. A könyv azon nagyon kevés valódi bevezetések közé tartozik, amelyeknek az a legfőbb erénye, hogy az ismeretek egy területének teljességéről, rendszerszerűen (vagyis összefüggő elemek logikus szerkezetben való bemutatásával), s egyszerű, kristálytiszta fogalmazással adnak számot. Amit a könyv olvasója itt elsajátít, abból később semmit nem kell mint leegyszerűsített, pontatlant elfelejtenie, hanem csak részletesebben fogja megismerni a megtanultakat, s akár saját maga is eltájékozódhatik, továbbhaladván abban a birodalomban, amelybe itt bevezetést nyert. Ilyen művet az a szerző alkothat, aki rendezett elméletei ismereteit a gyakorlatban is megéli, szenvedélyesen szeretett tárgyát az adott hallgatóság szintjén, de mindig a teljességet képviselve közvetíti. Magyar Egyházzene 2000-2001.

Covers_290826
Harmonia ​sacra Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Harmonia ​sacra
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_244238
Dicséretek Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Dicséretek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hammerschlag János - Ha ​J. S. Bach naplót írt volna...
Hiteles ​és korhű - talán ezt a két jelzőt kell kiragadnunk, ha jellemezni kívánjuk Hammerschlag János könyvét. Bach egyik legjobb magyar ismertetője tömören, szűkszavúan tárja elénk a nagy mester életének főbb mozzanatait. S éppen ez a tárgyilagosság teszi hihetetlenül izgalmas olvasmánnyá a művet. Megelevenedik előttünk egy eseményeben gazdag kor, amelynek előterében egy hatalmas művészegyéniség korszakalkotó és betetőző munkássága bontakozik ki. A szerző hagyatékában talált kéziratot barátja és tanítványa, Brodszky Ferenc egészítette ki és rendezte sajtó alá.

Bolyki László - Milyen ​zenét szeret Isten?
E ​könyv a zene és a kereszténység hagyományosan feszültségektől terhelt kapcsolatát vizsgálja, a "valamikor" és a "ma" szakrális zenéjének tükrében. Hihetetlen izgalmas és érdekes anekdoták és apró történetek színesítik a könyv tartalmát. Néha a hasunkat fogjuk a nevetéstől, s néha könny szalad a szemünkbe, hogy mi keresztények mi mindenen tudnunk vitatkozni! A szerző szándéka, hogy a zene a dicséret és magasztalás eszköze, és ne a feszültségek állandó forrása legyen a keresztény egyházak és gyülekezetek életében.

Christoph Wolff - Johann ​Sebastian Bach
Ez ​a lebilincselő életrajzi könyv­ olyan hús-vér, eleven - s hibáktól sem mentes - embernek ábrázolja Bachot, amilyen a valóságban volt, egyszersmind hasznosítja a Bach-kutatás legutóbbi fél évszázadának minden eredményét. A könyv­ fényt derít a komponista életét és muzsikáját összefűző szoros kapcsolatra, megmutatja, hogyan jutott érvényre Bach felülmúlhatatlan kreativitása a zenészpályáján, zeneszerzői, előadóművészi, tanári és tudományos tevékenységében. Megtudhatjuk, hogy fennmaradt - így is nagy számú - alkotása miért csupán töredékét képviseli a teljes életműnek. Megismerkedhetünk az egyházzenei művek keletkezési körülményeivel, a kor liturgiájában elfoglalt helyükkel, s azzal, hogyan fogadták őket a hívők és Bach feljebbvalói. A könyv­ tárgyalja a világi zenedarabokat is - a billentyűs és zenekari műveket, a különleges alkalmakra írott kantátákat - és részletesen kifejti, milyen célok vezették a komponistát A fúga művészete és a Musikalisches Opfer megírásában. A szerző mindeközben végigvezet Bach életén, bemutatja világát, környezetét születésétől, 1685-től iskolaévein és kisvárosi tisztségein át huszonhét esztendőt átívelő lipcsei pályaszakaszáig. Végigjárhatjuk Bach lipcsei lakását, és eleven leírásokat olvashatunk a Bach-ház mozgalmas életéről. A kötet mindvégig a korszak tágabb összefüggéseiben mutatja be Bachot: intézményeinek, hagyományainak részeseként, különféle hatások befogadójaként. Christoph Wolff olvasmányos könyv­ével új mércét állít Bach életrajzírói elé.

Ismeretlen szerző - Ré­gi ​ma­gyar is­te­nes éne­kek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_348777
Teológia ​és oktatás Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Teológia ​és oktatás
A ​teológia és az oktatás elválaszthatatlan egymástól. Az egyházban teológiai megalapozottság nélkül semmilyen szinten nem szabad oktatni. Az előadóteremben és a katedrán csak állandóan felfrissített tudásanyaggal lehet eredményes és hatékony tanítói tevékenységet folytatni. Ezzel a kötettel egy kis bepillantást szeretnénk adni minden olvasónak az Evangélikus Hittudományi Egyetem oktatóinak kutatási témáiba. Színes területet tár elénk ez a gyűjtemény. A múlt kutatása éppúgy izgalmas és érdekes, mint a jelen kritikai vizsgálata vagy a jövővel kapcsolatos „látások” közreadása. Mindháromra találunk jó példát a kötetben.

ifj. Hafenscher Károly - Liturgika
Lehet-e ​liturgia nélkül élni? Lehet… – így gondolják, így léteznek sokan. Pedig: minden ember rítusokban él, rítusokat gyakorol. A rítusok azonban a liturgiában teljesednek ki. A napi rendünk, a tisztálkodás, az étkezés, a munka, a szórakozás: mind-mind rítusokat hordoz. Ha van egy szokás, létezik egy rítus, beleilleszkedünk vagy elutasítjuk. Ha nincs, előbb utóbb kialakítjuk magunknak. Mert ez is hozzátartozik emberi életünkhöz. Az élővilág léte ritmusát ösztönösen éli. Az ember élete ritmusát maga rendezi meg, generációkon keresztül örökíti szokásait, csiszolgatja, alakítgatja, megerősíti vagy megváltoztatja. Tudat alatt és tudatosan viszonyul a meglevőkhöz, ösztönösen és értelemmel formálja a sajátját. Lehet-e teológiát űzni liturgia nélkül? A liturgia a teológia csúcspontja. A liturgia történeti beágyazottságú, tehát része és döntő motívuma az egyháztörténetnek. A liturgia koncentrált ige, így a biblikus teológiára alapoz, s annak eredményeivel él. A liturgia imádkozott dogma (tanítás), így a rendszeres teológia társa – a liturgia a megélt tanítás, nélküle a dogmatika csupán elmélet maradna. A liturgia a gyakorlati teológia csúcspontja, hiszen magába foglalja az igehirdetés, a gyülekezetépítés, a tanítás, a misszió és a diakónia aspektusait is. A liturgia ugyanakkor a kultúra része és konstitutív eleme. Az inkarnáció, Isten emberré létele Jézus Krisztusban azt is jelenti, hogy vállalta emberi mivoltunk egészét – az emberi kultúrával együtt. A kereszténység – s benne a keresztény istentisztelet – mindig egy kultúra részeként jelenik meg. Hatással van rá, formálódik általa és formálja azt. Komolyan kell vennie minden kor kereszténységének, hogy az istentisztelet állandó inkulturációs folyamatban él, azaz kölcsönhatásban a helyi kultúrával. A kereszténység nem idegen világ a világban, megtalálhatja a helyét, be tud illeszkedni, ahogy erre az elmúlt kétezer év alatt számtalan példa mutatkozott. E kötet megírásának célja, hogy tankönyvet, ugyanakkor kézikönyvet is adjon az olvasó kezébe. Az anyag ökumenikus szellemiségben formálódott, ugyanakkor természetes az, hogy egy evangélikus teológus és egyházzenész nem bújhat ki bőréből, s ökumenikus lelkülettel is evangélikusként tájékozódik, gondolkodik és fogalmaz. Az istentisztelet beneficium Dei és nem officium homini. Az istentisztelet Isten jótette az emberekkel. Liturgia Dei – Isten liturgiája. A liturgiában kölcsönös egymáshoz fordulás zajlik: Isten és ember, valamint ember és ember helyreállt párbeszéde. Találkozás Isten és ember között. S mivel ez nem magánügy, hanem hatással van a mikro- és a makrokozmoszra egyaránt, ezért ez nyilvános alkalom. Ezzel az alapállással hív ez a könyv a nehéz, de gyönyörű feladatra: a liturgia csodálatos világában való elmélyedésre.

Covers_83183
Keresztyén ​Énekeskönyv Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Keresztyén ​Énekeskönyv
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_174055
3

Ismeretlen szerző - Imádkozzunk ​együtt minden nap
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_167953
Jézus ​népe Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Jézus ​népe
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bolyki László - Kegyelem ​és kalmárszellem
„…amikor ​apaként elmegyek az óvodába, hogy elhozzam a kisfiamat, akkor milyen alapon választom ki, hogy kit viszek haza? Talán megkérdezem az óvónőtől, hogy melyik gyerek viselkedett a legjobban? Vagy körülnézek, hogy melyik kölyök a legszebb? És ha az óvónő azzal fogad, hogy az én gyerekem elpáholta öt csoporttársát, és egy pohár kefirt öntött a takarító néni fejére, akkor ott hagyom, és választok egy normális gyereket? Nem. Minden körülmények közt a sajátomat viszem haza. Azért, mert ő az enyém! Ez a vele való kapcsolatom alapja. És ha ez az alap megvan, hazaviszem őt, és otthon elbeszélgetek vele a pohár kefirről, az ovistársakról, a takarító néniről és a verekedésről. Milyen egyszerűnek és természetesnek tűnik mindez, ha a saját gyermekeinkről van szó, de ha Jézus mondja ugyanezt az Atyáról, akkor zavarba jövünk, mert a szégyen és a félelem által belénk vésődött kalmárszellem olyan mélyen járja át a lelkünket, hogy el sem tudjuk képzelni, hogy csak úgy, minden feltétel nélkül szeretni való emberek vagyunk…” BOLYKI LÁSZLÓ 1973-ban született Budapesten. Zenész (Bolyki Brothers, Budapesti Fesztiválzenekar, Erkel Ferenc Kamarazenekar), spirituális szemléletű lelkigondozó, párkapcsolati és önismereti témákra szakosodott tréner, a Milyen zenét szeret Isten? című kötet szerzője. „Bolyki László munkája azt tanítja nekünk, hogy a múlt ősi kultúrájának szimbolikus értékei a mai ember problémáiban is eleven lélektani, spirituális útmutatást tudnak nyújtani.” dr. SÜLE FERENC, a volt Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet Valláslélektani Osztályának főorvosa „A Kegyelem és kalmárszellem nem csak egy könyv a sok közül; fontos, hogy minél több olvasóhoz eljusson! Mindenkinek ajánlom szeretettel.” SZENCZY SÁNDOR a Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány vezetője

Covers_303598
Orgona ​virágok Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Orgona ​virágok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dobszay László - Az ​esztergomi rítus
AZ ​ESZTERGOMI RÍTUS a magyar kultúra és egyháztörténet eddig kellőképpen nem méltányolt kincse. Benne egy gondolkodó, mérlegelő, alkotó erő, ízlés, lelkiség nyilatkozott meg, s az európaiság és magyar hagyománynak kivételes egységét teremtette. Olyan klasszikus alkotásról van szó, melynek létezéséről tudnia kell minden iskolázott embernek. Még inkább ismernie kell a történészeknek, papoknak, egyházzenészeknek. S a legbehatóbb tudással kell bírniuk felőle azoknak, akik hivatásszerűen foglalkoznak a liturgia kérdéseivel. Szégyen lenne, ha a liturgiáért felelős magyarországi szakembereknek nem lennének róla hiteles ismereteik. Az esztergomi liturgia nem a maga egészében, de egyes elemeiben a magyar kuturális köztudat és a művészeti élet számára is felfedezés lehet. Egyes szövegek, prózai és verses alkotások részei irodalomtörténetünknek is; a dallamanyag jelenléte nélkül a magyar zenetörténet és zenei élet aligha lehet teljes. Indítékokat kaphat e kincsestártól az egyházi spiritualitás. Az orációknak, himnuszoknak, antifonáknak, responzóriumoknak ott a helyük az imádsággyűjteményekben,elmélkedő könyvekben, egyes áhítatgyakorlatokban. De mindennél fontosabb lenne annak felmérése, hogy a mai (és holnapi) viszonyok között milyen helyre méltó a _liturgiában_. A teljes esztergomi liturgia változatlan felújítására senki sem gondol. Belőle a különféle adottságok szerint többet vagy kevesebbet meríthetnek a különféle egyházi közösségek, szerzetesrendek, egyházmegyék. (...) két kötelességünk van az esztergomi rítussal szemben: először is megismerni azt, másodszor pedig: megkeresni azokat a mozzanatokat, melyek már ma legitim módon használatba vehetők. Végül is botránynak kellene neveznünk, ha egy olyan helyzetben, melyben gyakorlatilag mindenféle egyéni ötletnek szabad az útja, éppen csak egyetlen dolog lenne tilos: az az egyházias szellem, melyet őseink liturgiája őriz. "Megismerni": e könyv csupán ehhez akar segítséget adni. De nem titkolt sugallata annak, amiről szintén szóltunk: "használatba venni". _Részlet a szerző epilógusából_

Sr. Maria Terez Csepregi - Hogyan ​énekeljünk együtt hittanórán
Az ​alapvető muzikalitás minden ember veleszületett sajátja, ezért felelősek vagyunk ezen képességek kibontakoztatásáért, tovább fejlesztéséért, így szükséges tanulnunk és továbbadnunk a zenélés, éneklés örömét, mert a vidámságon és a tartalmas, színes közösségi tevékenységen túl az éneklés és az énekes játékok sokoldalúan fejlesztik a gyermeki személyiséget. Ahhoz, hogy ezt megadhassuk a gyerekeknek, szükséges az énekpedagógiai módszerek megismerése, elsajátítása. Mivel az ének-zene mind pszichológiai, mind élettani hatásokkal bír, ezért terápiás célú fejlesztésre is használható. Az ének-zene egészen páratlan személyiség-formáló hatását leginkább a zeneiskolák növendékei, illetve a sok éven át kórusban éneklők bizonyítják. Fontos tehát, hogy ezt a kincset rejtő lehetőséget amelyet az éneklés nyújt a hitrenevelés folyamatában is alapkőnek tekintsük, és használjuk is a katekézis minden területén.

Sapienter
Psallite ​sapienter Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Psallite ​sapienter
Hat ​ország jeles tudósai, kutatói, művészei tisztelegnek a 80 éves zenetudós munkássága előtt. A gregorián „misszionáriusa” 1988-ban – amint lehetősége nyílott arra, hogy Magyarországon taníthasson – otthagyta a salzburgi Mozarteumot, hogy ezentúl tudásával maradéktalanul abban az országban taníthasson, amely neki az életet, hitet, és a papságot adta. Ezért tart előadásokat, szkólatalálkozókat, ezért alapít gregorián együtteseket, és szervez Nemzetközi Gregorián Fesztivált. Célja: imádkozva énekelni, magas színvonalon és hitelesen megszólaltatott gregorián énekkel végezni a liturgikus szolgálatot, teljes szívvel dicsérni az Istent. Így fonódik össze nála egyetlen hivatás egységébe a lelkipásztorkodás és a gregorián ének terjesztése. A kötet címe: „Psallite sapienter” – „énekeljetek bölcsességgel” (Zsolt 47,8), az ő életének mottója is lehet.

Szenczi Molnár Albert - Magyar ​zsoltároskönyv
Ha ​a magyar irodalomnak egész Csokonaiig legváltozatosabb formakincsű verselőjétől, a rímes-időmértékes magyar vers (mostani kifejezéssel: a nyugat-európai verselés) első hazai megvalósítójától megkérdezték volna, kiféle-miféle ember, akkor talán azt mondja magáról, hogy tanító, büszkébb perceiben azt, hogy nyelvtudós, keserűbb óráiban, hogy szerény jövedelmű nyomdai korrektor, de eszébe sem jutott volna azt mondani, hogy költő. Igaz, a nyelvtudományban múlhatatlan emlékű nevet biztosított magának. Pedagógusként és a kálvini teológia szakembereként a világhírű professzorok közé küzdötte fel magát. De mint költő: Balassi után és Bacsányi előtt senki se közelíti meg nyelvi és formai nagyságát, eredetiségét. Fejezet zárul és fejezet kezdődik a magyar költészetben Szenczi Molnár Albert zsoltárfordításaival. Holott csupán használható és jól énekelhető, ájtatos szövegeket akart adni a magyar ajkú reformátusok kezébe. Ennek a könyvnek azonban azóta több mint száz kiadása volt, tréfás túlzással azt mondhatnók, hogy első helyen áll a magyar bestseller-listán.

Sch%c3%b6ner
Schöner ​freier Tag Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Schöner ​freier Tag
Verehrter, ​lieber Urlauber! Dieses Heft möchte Sie in ihren freien Tagen begleiten. Seine Lieder, Gebete und Bilder sollen ein kleiner Hinweis sein auf die vielfaltigen bunten Gaben, mit denen Gott unser Leben taglich umstellt. Es gibt keine grössere Freude als die eines Kindes, das ein Geschenk empfangt. Unser Urlaub wird froher und schöner, wenn wir staunend erkennen: Wir sind reich beschenkt. Viele schöne freie Tage wünscht Ihnen Ihre Evangelische Kirche.

Kollekciók