Ajax-loader

'16. század' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Borz Tamás - Az ​érsek vitéze
1543 ​februárja. A töröktől tavaly sikertelenül próbálták visszafoglalni Budát, ráadásul a kísérlet feldühítette Szulejmánt. Idén ismét megpróbálja beteljesíteni régi álmát: Bécset akarja elfoglalni. A Duna mentén, Esztergomon keresztül akar eljutni a híres városba. Eközben az Esztergom közelében lévő faluban, Nagyölveden vígan farsangoznak az érsek helyi nemesei. Várdai Pál, az esztergomi érsek szeretett várának védelmére fogja küldeni őket, miközben elhagyott otthonuk is veszélybe kerül, talán nem is a törökök „jóvoltából”. Ezalatt egy balkáni falucskában, Uzsicében, egy háborúskodásból kiábrándult szpáhi váratlan látogatót kap. Vajon mi sül ki Horváth Bertalan és Murád szpáhi találkozásából? Ez a történelmi regény az átlagosnál jobban törekszik arra, hogy hiteles legyen. Aki Esztergom vagy a Magyar Királyság török-kori történetére, esetleg a hódító Oszmán Birodalomra is kíváncsi, bátran vegye kezébe ezt a könyvet, mert a szórakoztatás mellett az ismeretterjesztés is kiemelt célja.

Kiss-Béry Miklós - II. ​Ulászló, II. Lajos és I. (Szapolyai) János
Mátyás ​király halála után a nagy király testi hibás és nem túl tehetséges fia, Corvin János herceg mindent megtett, ami tőle tellett, hogy apja trónjára kerüljön. A lengyel Jagelló-család sarja, a cseh király Ulászló kerekedett felül végül is. A magyar urak azért választották királyuknak éppen őt, mert akarat nélküli embernek, tehetetlen bábnak tartották, akivel azt tehetnek, amit akarnak. És bizony ki is használták a végletekig minden értelemben. Mindaz, amit Mátyás három évtized alatt felépített, már II. Ulászló uralkodásának első tíz éve után szinte romokban hevert. Szapolyai János, az utolsó magyar király pedig szintén gyenge embernek bizonyult – csak másképpen, mint elődei…

T. Orgona Angelika - Unikornisok ​Tündérországban
Unikornis, ​azaz egyszarvú: ló alakú, titokzatos mitológiai lény, a tisztaság szimbóluma. A legenda szerint a szarvából készült por minden méreg hatását közömbösíti. Unikornist viselt nemesi címerpajzsán egy abaúji köznemes, Kornis Gáspár is, amikor elhagyva ősei göncruszkai birtokát, a török által három részre szabdalt ország keleti részébe indult. Erdélyben, a gyönyörű, ám változékony, bizonytalan természetű Tündérországban kockázatos volt szerencsét próbálni. Kornis Gáspár ugyan fényes pályát futott be az ország generálisa, a fejedelem első tanácsura lett mégsem a megérdemelt dicsőségben, hírnévben halt meg, hanem véres merénylet oltotta ki életét. Gyermekei számára az egységes Magyar Királyság visszaállításának álmát és a sziklaszilárd katolikus hitet hagyta örökül alig egy évtized múlva két fia vált áldozatává ennek az eszmének. Vajon lehetséges volt-e császárhűnek maradni a 16--17. századi Erdélyben, a Habsburg király és az oszmán szultán birodalma között egyensúlyozó fejedelmek uralma alatt? Hogyan tudta megőrizni a Kornis család katolikus hitét egy olyan, felekezetileg színes országban, ahol a bevett vallások közül a pápistákat fogadták el a legkevésbé? A szerző évtizedes kutatómunkával, hiteles források alapján rajzolja meg egy nagy múltú történelmi család felemelkedésének feledésbe merült évszázadát. Hűség és intrika, gyilkosságok és jó házasságok sora kövezte ki azt a rögös utat, melyen a Kornisok méltó helyükre, a magyar arisztokrácia soraiba jutottak.

Covers_15710
Mohács Ismeretlen szerző
10

Ismeretlen szerző - Mohács
Az ​1526. évi mohácsi csata az egyik legismertebb esemény a magyar történelemben. Noha harminc-negyven évvel ezelőtt a mohácsi tömegsírok feltárása és Nemeskürty István munkái nyomán, majd a csata 450. évfordulója alkalmából kibontakozó történészvitának köszönhetően számos forrás és sokféle interpretáció került a nagyközönség elé, sem az eseményre vonatkozó források összessége nem jelent még meg magyarul, sem a csatavesztés körül utóbb kialakult kultusz nem nyerte még el azt a történeti perspektívát, ami pedig sokat segíthetne történelmi sorsfordulóink újragondolásában. A nagyközönség számára ismeretlen források és a korábbi vitákban kissé háttérbe szorult hadtörténeti és régészeti tanulmányok közlése mellett e kötet a sorozat szellemének megfelelően vázolja fel a "mohácsi vész" 19-20. századi kulturális örökségbe való betagozódásának, "aktualitásának" egyre újabb és újabb állomásait is, egészen az 1970-es évek sokrétű Mohács-vitájáig.

Elek Ottó - Miles ​adolescens
Elek ​Ottó történelmi regénytrilógiája Magyarország történetének egyik legnyomasztóbb, legzűrzavarosabb korszakában játszódik. Buda 1541-es eleste után a három részre szakadt országot, s különösen Erdélyt a török és a német hadak dúlásai nyomorítják. Belviszályok, egymásra fenekedő főurak és a reformáció terjedésével vallási ellentétek nehezítik a magyarság életét, s mint mindig, leginkább a legszegényebbekét. A _Tanúság_-trilógia a fikció és a tényekkel bizonyítható történelmi környezet határán egyensúlyoz. A szerző remek érzékkel használja a XVII. századi nyelvezetet, gondosan ügyelve arra, hogy ez ne nehezítse a megértést. Kiterjedt kutatómunkája során felhasználta többek között az 1595-96. évi székely felkelés dokumentumait, a reformáció történetét, a magyar reneszánsz irodalmát, a korabeli népszerű költészetet, és a kor történelmét tárgyaló számtalan egyéb forrást. A fikció területére tartoznak a trilógia azon elemei, melyekben a kor és az előző korok hitvilágáról esik szó. A szerző a mindössze metaforikus értelemben megjelenő vámpírhittől kezdve egészen Szent István lándzsájának legendájáig számos művelődéstörténeti kuriózumot illeszt a történet keretébe. A fordulatos, kalandokban bővelkedő, mégis rendkívül hiteles hangvételű és miliőjű trilógia igazi kuriózum a kortárs magyar történelmi regények között. A _Tanúság_-trilógia első könyvének a főhőse, a _miles adolescens_, az "ifjú katona" jobbágysorba születik az egyik legtöbbet sanyargatott vidéken, a Tiszántúlon. Hamar árvaságra jut, s nagyapja halála után indul útnak a népmesei szegénylegények módjára, hogy szerencsét próbáljon. Vándorlása során beáll a császári zsoldosok közé, megfordult anabaptisa közösségben, szolgálja Bocskait, de - ha kényszerűségből is - nem riad vissza a parasztok fosztogatásától sem. Az egyik ilyen portya során azonban borzalmas események résztvevőjévé válik, és ez alapjaiban változtatja meg élete további alakulását...

Huszár Lajos - Pap Ferenc - Winkler Judit - Erdélyi ​éremművesség a 16-18. században
Tájainkon ​az éremgyűjtés a reneszánsz, a humanizmus korában bontakozott ki. Idővel a gyűjtőkedvvel párhuzamosan a darabokat vallató rendszerezés igénye is mindjobban megmutatkozott. A 18. század gyűjtői már osztályoznak, érmék meghatározásával próbálkoznak, felhasználva a Nyugat-Európában már felbukkanó kezdetleges éremhatározókat. Adolf Resch Nagy erdélyi éremhatározója századunk első évében jelent meg, mely ma is alapvető mű Erdély pénzeinek és emlékérmeinek tanulmányozásában. Az azóta eltelt kilenc évtized alatt tekintélyessé terebélyesedett a szakirodalom, ez azonban sokszor nemcsak az érdeklődő olvasó, de még a szakemberek számára is nehezen hozzáférhető. Erdély önálló pénzverésének bemutatásával ezt a hiányt szeretnénk pótolni.

Gárdonyi Géza - Márkusz László - Egri ​csillagok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szvák Gyula - Oroszország ​zavaros időszaka
„Elővettem ​hát 25-30 évvel ezelőtti, zömmel az immár legendássá nemesedett tudományos-népszerűsítő magazinban , az Interpress-ben közölt írásaimat, hozzájuk tettem egy ekkortájt, 1981-ben írt és soha nem publikált tanulmányom megsárgult papírjait, s megkíséreltem leporolni őket. Legnagyobb megelégedésemre azonban nem kellett hozzányúlnom a szövegekhez. Szakmailag ma is vállalhatóak , s ez nem kis elégtétel változó korunkban számomra.” Trónbitorló szélhámosokról, rettenetes és ügyefogyott cárokról, kozák és lengyel martalócbandákról, becsvágyó asszonykákról és kalandorokról, esendő, meghökkentő és olykor karizmatikus személyiségekről, krimi-és meseszerű történetekbe ágyazva, szól a könyv. Benne lüktet – én legalábbis úgy érzem- az egész orosz történelem. Ereszkedjünk hát le az időkútba, s a múltban megmerítkezvén, elmélkedjünk el a jelen dolgain.

Alison Weir - Anne ​Boleyn
Anne ​Boleyn: A King's Obsession by bestselling historian Alison Weir, author of Katherine of Aragon: The True Queen, is the second captivating novel in the Six Tudor Queens series. An unforgettable portrait of the ambitious woman whose fate we know all too well, but whose true motivations may surprise you. Essential reading for fans of Philippa Gregory and Elizabeth Chadwick. 'Weir is excellent on the little details that bring a world to life' Guardian The young woman who changed the course of history. Fresh from the palaces of Burgundy and France, Anne draws attention at the English court, embracing the play of courtly love. But when the King commands, nothing is ever a game. Anne has a spirit worthy of a crown - and the crown is what she seeks. At any price. ANNE BOLEYN. The second of Henry's Queens. Her story. History tells us why she died. This powerful novel shows her as she lived.

Kerstin Gier - Zieleń ​Szmaragdu
Co ​robi dziewczyna, której właśnie złamano serce? To proste: gada przez telefon z przyjaciółką, pochłania czekoladę i całymi dniami rozpamiętuje swoje nieszczęście. Ale Gwen – podróżniczka w czasie mimo woli – musi wziąć się w garść, chociażby po to, żeby przeżyć. Nici intrygi z przeszłości także dziś splatają się w zabójczą sieć. Złowrogi hrabia de Saint Germain jest bardzo bliski swego celu: Gwendolyn musi stanąć do walki o prawdę, miłość i własne życie.

Antonio Bonfini - Rerum ​Hungaricarum decades IV. cum dimida.
A ​magyar történelem első nagyarányú humanista leírása, történetírásunk egyik legjelentősebb alkotása. Az olasz származású szerző Mátyás király felkérésére kezdett hozzá a munkához, amelynek befejezésében II. Ulászló uralkodása idején bekövetkezett halála akadályozta meg. A mű kezdetben kéziratos formában terjedt, nyomtatásban először 1543-ban Bázelben jelent meg, azonban csak az első három dekád, a korabeli politikai helyzet szempontjából kevésbé kényes részek. A könyv 1568-as kiadásában jelent meg először a teljes anyag. A nagyhírű filológus és királyi historikus Zsámboky János az időközben elkallódott kéziratokat felkutatta, a bázeli kiadás szövegéhez hozzáillesztette a hiányzó, negyedik dekádot, valamint az ötödik dekád elkészült első felét. Bonfini munkájának páratlan forrásértéke a Hunyadiak és Jagellók korának, az udvari életnek és a fontosabb eseményeknek részletes, hű bemutatásában rejlik. Szinte minden későbbi történetíró felhasználta kútfőként, Heltai krónikájának is alapjául szolgált.

Liz Fremantle - Queen's ​Gambit - Vezércsel
Egy ​haldokló király. A királyné veszélyben… Elvált, lefejezték, meghalt, elvált, lefejezték, túlélte… VIII. Henrik udvara tele van cselszövéssel, versengéssel, romantikával – és senki sem értheti ezt jobban, mint a középpontjában élő asszonyok. Katherine Parrnak, aki harmincegy éves korára másodszor is megözvegyül, vissza kell térnie az udvarba, de az idősödő királyra és az őt körülvevő emberekre gyanakodva, ezt nem szívesen teszi meg. Emellett, amikor szenvedélyes viszonyba keveredik a rámenős és csábító Thomas Seymourral, azt hiszi, hogy végre szerelemből mehet majd férjhez. Ám jelenléte az udvarban felkeltette még valaki érdeklődését… Őszinteségétől és intelligenciájától elbűvölten Tudor Henriknek is megvan a maga terve Katherine-nel kapcsolatban, és senki sincs abban a helyzetben, hogy visszautasíthatná a király házassági ajánlatát. Így hát míg varázslatos szeretőjét eltávolítják a kontinensre, Katherine kénytelen elfogadni a betegeskedő, egoista uralkodó kezét, s ő lesz Henrik hatodik felesége. Az őt megelőző királynék sorsának tudatában Katherine-nek minden ösztönét és intelligenciáját segítségül kell hívnia, hogy elnavigáljon az udvar ármánykodásai közepette. Miközben a katolikusok újra hatalomra kerülnek, a reformátorokat eretnekségért égetik meg, a haldokló királyt körülvevő emberek pedig tülekednek a hatalomért az új rezsimben, a túlélése valószínűtlennek látszik – ám ő még ekkor sem mond le a szerelemről...

Rebecca Ross - Die ​fünf Gaben
Wie ​jedes Mädchen im Haus Magnalia fiebert Brienna der Sommersonnenwende entgegen. Denn dann wird sie zur Berufenen erklärt und kann ein neues Leben bei einem Gönner beginnen. Sie lässt sich auf das Angebot eines Lords aus dem Norden ein, auch wenn sie dafür schweren Herzens von ihrem Lehrer, Master Cartier, Abschied nehmen muss. Kaum ist sie jedoch im Reich Maevana angekommen, steht mehr als ihr Glück auf dem Spiel: Mit ihrer besonderen Gabe soll sie den König stürzen und somit ihre Vorfahren verraten. Als sie Cartier schließlich wiederbegegnet, muss sie sich entscheiden, ob sie ihrer Familie oder ihrem Herzen die Treue hält.

Rebecca Ross - La ​rebelión de la reina
Cuando ​llega su solsticio de verano número diecisiete, Brienna desea solo dos cosas: dominar su pasión y ser elegida por un mecenas. Haber crecido en el reino sureño de Valenia, en la reconocida Casa Magnalia, debería haberla preparado para ello. Mientras que algunos nacen con talento para una de las cinco pasiones arte, música, teatro, astucia y conocimiento, a Brienna le resultó difícil encontrar la suya hasta que eligió el conocimiento. Sin embargo, a pesar de toda su preparación, el mayor miedo de Brienna se hace realidad: queda sin un mecenas. Meses después, su vida da un giro inesperado cuando un lord caído en desgracia le ofrece su mecenazgo. Si bien sospecha de sus intenciones, acepta de mala gana. Pero hay mucho más en la historia del hombre, ya que forma parte de un plan peligroso para derrocar al rey de Maevana el reino enemigo de Valenia y restablecer a la reina legítima en el trono norteño junto a su magia. Hay otras personas involucradas en esta misión, algunas más cercanas a Brienna de lo que ella espera. Con la guerra en gestación, Brienna debe elegir a qué bando será leal: pasión o sangre. Porque una reina está destinada a regresar y a liderar la batalla para reclamar el trono. ¿Quién será esa reina? Con una descripción maravillosa y una representación detallada de un mundo donde no todo es lo que parece, Rebecca Ross entreteje una historia intrincada de venganza, lealtad y, particularmente, autodescubrimiento. -Un debut deslumbrante y la primera parte de una trilogía apasionante escrita por un nuevo talento extraordinario.

Varga J. János - Szervitorok ​katonai szolgálata a XVI-XVII. századi dunántúli nagybirtokon
A ​főúri magánhaderőben szolgáló közép- és kisbirtokos nemesség, a szervitori réteg helyzete számos vonatkozásban tisztázatlan aspektusa török hódoltság kori társadalomtörténetünknek. A török hódítás új létfeltételek elfogadására kényszerítette őket: föl kellett adniok korábbi önállóságukat, hogy fegyveres szolgálatukért megélhetést és oltalmat biztosítsanak maguknak azoknál a főuraknál, akik egyes országrészek s egyúttal saját birtokaik védelmét irányították. A szerző - kutatásait a Dunántúlra koncentrálva - e katonaréteg életkörülményeit, gazdasági és jogi helyzetét vizsgálja. Gazdag levéltári forrásanyag felhasználásával mutatja be a főúri magánhaderő szervezetét, a szervitorok szolgálatvállalását, a fizetési szokásokat és a szervitorok birtokviszonyait. Szól a katonai rendtartásról és bíráskodásról, valamint a dominusz -szervitor viszonyról, és hű képet rajzol a hódoltsági határ mentén folyó harcokról is. Varga J. János 1942-ben született Budapesten. Tanulmányait az ELTE történelem-magyar szakán végezte, 1972-ben szerzett tanári oklevelet. 1973 óta Budapest Főváros Levéltárában dolgozik. Kutatási területe a XVI-XVII. századi társadalom- és gazdaságtörténet, szűkebben a katonáskodó közép- és kisbirtokos nemesség helyzete. E témakörben védte meg kandidátusi értekezését, amely azonos az itt közreadott munkával. Jelenleg a Budapest Főváros Levéltára kiadványsorozatában megjelenő "Pest-budai hivatali utasítások a XIX. század első felében" című kötet budai fejezetén dolgozik, amely bemutatja majd a város tisztségviselőinek és hivatalnokainak kiadott fontosabb instrukciókat.

Robin Maxwell - The ​Secret Diary of Anne Boleyn
In ​this "energetic" (Kirkus Reviews) re-creation of Anne Boleyn's tragic life -- and death -- Robin Maxwell offers a pitch-perfect version of a bawdy and exuberant time filled with lust, betrayal, love, and murder. When the young Queen Elizabeth I is entrusted with Anne Boleyn's secret diary, she discovers a great deal about the much-maligned mother she never knew. And on learning the truth about her lascivious and despotic father, Henry VIII, she vows never to relinquish control to any man. But this avowal doesn't prevent Elizabeth from pursuing a torrid love affair with her horsemaster, Robin Dudley -- described with near-shocking candor -- as too are Anne's graphic trysts with a very persistent and lustful Henry. Blending a historian's attention to accuracy with a novelist's artful rendering, Maxwell weaves compelling descriptions of court life and devastating portraits of actual people into her naughty, page-turning tale. The result is a masterpiece of historical fiction -- so prophetic of our time that one would think it were ripped from today's headlines.

Ismeretlen szerző - Dictionarium ​1604 - Szenci Molnár Albert szótára / Dictionarium 1604 - das Wörterbuch von Albert Molnár
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Radvánszky Béla - Magyar ​családélet és háztartás a XVI. és XVII. században I-III.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Sík Sándor - Pázmány, ​az ember és az író
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kerstin Gier - Verde ​de smarald
Ce ​faci când ti-a fost frânta inima? Corect: vorbesti la telefon cu cea mai buna prietena, manânci ciocolata si te balacesti saptamâni la rândul în propria-ti nefericire. Mai prost e ca, împotriva vointei ei, Gwendolyn are nevoie de toata energia pentru cu totul si cu totul altfel de lucruri: de exemplu, pentru a supravietui. Caci itele încâlcite de dubiosul Conte de Saint- Germain în trecut ajung sa teasa si în prezent o pânza primejdioasa. Pentru a descifra secretul, Gwendolyn si Gideon – lasând la o parte chinurile iubirii – trebuie nu numai sa danseze împreuna menuet la un bal tumultuos din secolul al XVII-lea, ci si sa se arunce cu capul înainte în tot felul de aventuri... Un montagne-russe al sentimentelor, traversând secolele: aventurile lui Gideon si ale lui Gwen, grandios puse în scena de autoarea Kerstin Gier, în cartea a treia a seriei Culorile dragostei. Atât de frumoasa, încât sigur te vei îndragosti de ea!

Katona András - Kora ​újkori egyetemes történelem
A ​szerző neve sokaknak a történelemtanítás módszertana témában lehet ismerős, azonban foglalkozik a kora újkorral is. Munkáján meglátszik, hogy foglalkozik módszertannal is, mivel mesterien összeállított könyvről beszélhetünk. A korszak minden fontos történése megtalálható benne, a földrajzi felfedezésektől a gazdaságon, az angol forradalmon, a harmincéves háborún át, egészen a francia forradalomig. Külön foglalkozik a művelődéssel, és az Európán kívüli világgal. A könyvben találhatóak úgynevezett szövegdobozok, amelyekben főleg életrajzok, csataleírások találhatóak, de elég részletesen megismerkedhetünk általa a Versailles-i kastéllyal is. Mindezt nagyon olvasmányos formában élvezhetjük, mintegy 327 oldalon. A könyv végén részletes bibliográfia található. Negatívumot nem tudok róla mondani.

Batári Ferenc - Vadászi Erzsébet - Bútorművészet ​a gótikától a biedermeierig
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

David Wiles - Shakespeare's ​Clown
This ​book argues that a professional Elizabethan theatre company always contained one actor known as 'the clown'. Its focus is Will Kemp, clown to the Chamberlain's Men from 1594 to 1599 and famed for his solo dance from London to Norwich in 1600. David Wiles combines textual, theatrical and biographical lines of research in order to map out Kemp's career. He shows how Shakespeare and other dramatists made use of Kemp's talents and wrote specific roles as vehicles for him. He discerns a perpetual and productive tension between the ambitions of a progressive writer and the aspirations of a traditional actor whose art was rooted in improvisation. The book also describes the clown tradition in general, dealing with Kemp's inheritance from medieval theatre, with the work of Richard Tarlton, the great comic actor of the 1570s and 1580s, and with Kemp's successor, Robert Armin, who created the 'fool' parts in Shakespeare.

Pálffy Géza - A ​tizenhatodik század története
A ​16. század Európa történetében az Oszmán és a Habsburg Birodalom fénykora volt. A két világhatalom 1526 utáni küzdelmének legfontosabb szárazföldi színterévé a középkori Magyar Királyság volt. Magyarország sorsáról ezért ekkor elsősorban Isztambulban és Bécsben döntöttek. Az ország hadszíntérré válása és három részre szakadása tehát elkerülhetetlen volt. Ezek káros következményei miatt a 16. század mérlege összességében negatív. A hosszú háború hatásai igen súlyosak és részben már visszafordíthatatlanok voltak. A település- és kolostorhálózat felmérhetetlenül károsodott, az abszolút népességszám fél millióval csökkent, s ekkor kezdődött a magyarság kisebbségbe kerülése a délszláv és román lakossággal szemben. E negatív jelenségek ellenére a három részre szakadt ország gazdasági és kulturális szempontból egységes maradt. Sőt, Magyarország továbbra is része, méghozzá igen fontos része volt Európának. Közép-Európa ugyanis saját biztonsága és élelemellátása érdekében hazánkra mint előretolt bástyára volt rászorulva. Magyarország viszont fennmaradásához nem nélkülözhette a Habsburg Birodalom igen jelentős éves segélyeit. A humanizmus, a reneszánsz és a reformáció révén pedig az ország Európa szellemi vérkeringésében is fontos helyet foglalt el. A kötet szerzője a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének tudományos munkatársa.

Kerstin Gier - Esmeralda
¿Qué ​se puede hacer cuando te han roto el corazón? Sin duda, la mejor terapia consiste en telefonear a tu mejor amiga, comer chocolate y hundirte durante semanas en la autocompasión. Lo malo es que la última viajera en el tiempo, Gwendolyn, tiene que emplear sus energías en cosas muy distintas; por ejemplo, sobrevivir. Porq ue los hilos que ha tejido el turbio conde de Saint Germain en el pasado se tensan ya para urdir una peligrosa red también en el presente. Con el objetivo de desvelar las intenciones secretas del Conde, Gwendolyn y Gideon ? olvidando por un momento sus penas de amor ? no solo deben bailar un minué en una esplendorosa fiesta en el siglo XVIII, sino también lanzarse a vivir increíbles aventuras que les llevarán más allá de las fronteras del tiempo?

Philippa Gregory - Three ​Sisters, Three Queens
As ​sisters they share an everlasting bond; As queens they can break each other’s hearts. “There is only one bond that I trust: between a woman and her sisters. We never take our eyes off each other. In love and in rivalry, we always think of each other.” When Katherine of Aragon is brought to the Tudor court as a young bride, the oldest princess, Margaret, takes her measure. With one look, each knows the other for a rival, an ally, a pawn, destined—with Margaret’s younger sister Mary—to a sisterhood unique in all the world. The three sisters will become the queens of England, Scotland, and France. United by family loyalties and affections, the three queens find themselves set against each other. Katherine commands an army against Margaret and kills her husband James IV of Scotland. But Margaret’s boy becomes heir to the Tudor throne when Katherine loses her son. Mary steals the widowed Margaret’s proposed husband, but when Mary is widowed it is her secret marriage for love that is the envy of the others. As they experience betrayals, dangers, loss, and passion, the three sisters find that the only constant in their perilous lives is their special bond, more powerful than any man, even a king.

Rulein von Calw - Kiskönyv ​a bányászatról / Bergbuchlein
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

William Shakespeare - Szentivánéji ​álom / Romeo és Júlia
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók