Ajax-loader

'etika' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Covers_303849
Az ​élet kultúrájáért Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Az ​élet kultúrájáért
A ​Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevele a bioetika néhány kérdéséről. A körlevél elkészítése két évig tartott, a püspöki konferenciát neves szaktudósok segítették a munkában, a tudományos alapú állásfoglalásban. A dokumentum megszületésében közreműködött Vizi E. Szilveszter, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, Hámori József akadémikus, Kopp Mária, a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetének igazgatója, Freund Tamás biológus, agykutató és Falus András, a Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet vezetője, valamint Harsányi Ottó teológus. A 147 oldalas, két nagy fejezetre osztott dokumentum a magzati fejlődés, a géntechnika, a klónozás, az őssejt-kutatás és az eutanázia természettudományos és erkölcsteológiai megvilágítását adja.

Nagy Szent Bazil - Életszabályok ​III.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Farley Mowat - Meg ​kell ölni a bálnát?
1967-ben ​történt, hogy egy barázdás bálna, a tengerek csodálatos teremtményeinek egyike, Burgeo közelében egy kis sós vizű medence foglya lett, ahol az ember legszégyenletesebb vétkének - a gyilkolás gyönyörének - áldozatául esett. Noha ez a történet egyetlen bálnáról szól, nem csupán a bálnafajok kilátástalan jövőjét jósolja meg, hanem egyszersmind minden olyan állatfajét is, amelyet az ember a teljes kipusztulásig mészárol. A Kiadó reméli, hogy a nagy sikert aratott "Ne féljünk a farkastól" szerzőjének most közreadott legújabb művét is szeretettel fogadja a magyar olvasó.

Paolo Rossi - A ​filozófusok és a gépek
1633. ​június 22.: a hetvenéves Galileit vezeklőöltözékben az inkvizívió római börtönéből a domonkosrendi kolostor nagytermébe vezetik. A vád: eretnekség. A vádlott azonban nem csupán az idős tudós, a modern csillagászat és fizika megteremtője, hanem az új tudomány, amely egy ezeréves világképet borított fel. P. Rossi érdekfeszítő könyve az "eretnek" tudomány és filozófia nagy alakjainak - Leonardo da Vincinek, Francis Baconnek, az inkvizíció elé állított Galileinek és Giordano Brunónak - az új világnézetért vívott szívós harcát elemezve mindenekelőtt arra keres választ, hogyan született, milyen forrásokból táplálkozott a XV-XVIII. század tudományos forradalma. A szerző megvilágítja az új tudomány kialakulása, a világkép forradalmi változása és a korabeli technikai fejlődés közötti szoros összefüggéseket, és meggyőzően bizonyítja, hogy a technikai találmányok a mesteremberek mindennapi munkája során felhalmozott tapasztalatok gyümölcsei.

Anthony Quinton - A ​tökéletlenség politikája
Az ​a tény, hogy Nagy-Britannia a konzervativizmus hazája, és hogy az angol társadalom színterén a konzervatívok, a toryk visznek - mind a mai napig - vezető szerepet, általánosan ismert. Bár ez a politika "elméletellenes", a vallási értékek védelmében létrejött, majd szekularizált változatában továbbélő konzervatív politikai filozófiai és praxis több évszázados tradícióra tekinthet vissza. Klasszikusainak elvei és praktikus-józan "belátásai", amelyek a társadalmi színtéren való cselekvést és a kormányzást meghatározták, a hazai politikai gondolkodás számára is felettébb hasznosak. ; Az angol professzor előadássorozata, amely a konzervativizmus megfontolásra érdemes gondolatait nyújtja ismertető elemzéssel, megvilágítja a modernista, liberális politikai eszmék optimizmusát elutasító erkölcsi, társadalmi álláspontokat. A konzervativizmus kezdetei a 17. századra nyúlnak vissza, amikor az anglikán vallás iránti lojalitás, az egyház jogi privilégiumának fenntartása, illetve elvetése vált a társadalmi mozgalmak vízválasztójává. Quinton, akinek előadásai nem véletlenül a konzervatív költő és gondolkodó T. S. Eliot emlékére rendezett tanácskozáson hangzottak el, igen részletesen analizálja Hobbes, Hyde, Hume, Samuel Johnson és mások alapozó jellegű konzervatív eszméit, majd a forradalomellenes Burke, a költőként ismert Coleridge, a múlt századi angolszász politikát meghatározó Disraeli elveit mutatja be. Igen érdekes az is, hogyan kellett megküzdenie ezeknek a politikusoknak a tömegtársadalom, az általános választójogért vívott harcok követeléseivel. Elvetni a jobboldali, szélsőséges álláspontokat; egy jobbára gyakorlatias racionalizmus tisztázott álláspontját alakították ki. (Oakeshott). - Minden, a politika, kiváltképpen annak elméleti kérdései iránt érdeklődő olvasónak szól.

Ismeretlen szerző - Szemelvények ​a klasszikus etikai tradíció történetéből
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

N. Horváth Margit - "Legyetek ​jók, ha tudtok!" - Etika
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

John C. Maxwell - Etika ​101
Történetek ​az üzlet, a kormányzat, a sport és a történelem világából, melyek megvilágítják, hogyan hívták segítségül tehetséges vezetők ezt az örökérvényű alapelvet. Példák nehéz üzleti döntésekről, melyek mindegyikére érvényes az aranyszabály. Az öt leggyakoribb ok, melyek miatt az emberek megalkusznak az etikai elveikkel;. Esettanulmányok, melyek igazolják, hogyan erősíti a küzdőszellemet, növeli a termelékenységet, serkenti a csapatmunkát, csökkenti a munkaerő-vándorlást és segít megtartani az ügyfeleket az aranyszabály.

Ancsel Éva - Éthosz ​és történelem
A ​szerző új könyve szervesen kapcsolódik korábbi munkáihoz - különösen a Történelem és alternatívák, továbbá az Írás az éthoszról című esszéihez. Ezúttal is az etikum és a történelem érintkezési pontjait keresi - de új kérdéseket tesz fel és a tárgyalásba bevonja a mindennapiság témáját is. Indító problémája: az etikum ereje és erőtlensége. Az éthosz erejét a tett után jelentkező, többnyire néma, a nem szándékolt következményekért is felelősséget vállaló tudatban mutatja fel. erőtlenségének magyarázatát pedig az embert mozdító erők többféleségében látja. Kiemelkedő szerep jut a fejtegetéseiben annak a kérdésnek,hogy mi az etikum sorsa a történelmi határhelyzetekben, milyen utóélete van az ilyenkor tanúsított helytállásnak vagy gyöngeségnek. Az éthosz és a tudás, az emberismerés összefüggéseit vizsgálva jut el a mindennapok és az etikum, majd pedig a mindennapok és a történelem találkozásának, illetve ütközésének problémáihoz. Azt vizsgálja, mintegy közelnézetből, hogyan mutatkozik meg az a legegyszerűbb, leghétköznapibb szituációkban, s hogyan küzdenek meg az emberek a nagy történelmi földmozgások őket érintő következményeivel. A könyv a történelmi fordulatok utóéletét vizsgálva a jelen problémáihoz jut el, azt a sajátos "történelmi hallgatagságot" elemezve, amely akadályt jelent a nemzedékek közötti tapasztalatcserében, a múlt átörökítésében.

Dr. Pálhegyi Ferenc - Életünk ​iránytűje
Azok ​az előadások, amelyek anyagából ez a könyv készüt, 1996 tavaszán - vagyis tizenkét éve - hangzottak el Budapesten a Ráday Kollégiumban. Könyvem első kiadása három évvel később jelent meg. Népünk életében azóta sok minden történt: kormányok és irányzatok váltották egymást, remények ébredtek és elhamvadtak. Vajon időszerű-e még ennek a könyvnek a mondanivalója? Átnéztem a szöveget és megállapítottam: a bibliai etika útmutatására napjainkban legalább olyan mértékben szükség van, mint egy évtizeddel ezelőtt. Amit akkor elmondtam, majd leírtam, ma is vállalom. Ma talán néhány kérdésben élesebben fogalmaznék, mint annak idején, főleg az igazság-hazugság és a párkapcsolati témákban. Könyvemmel nem új eszméket szándékozom hirdetni, hanem Isten üzenetét igyekszem korunk embere számára érthetőbbé és befogadhatóbbá tenni.

Ingrid Noll - A ​patikusnő
A ​patikusnő izgalmas pszichológiai, bűnügyi krimi. Főszereplője egy tehetős, de szeretet nélküli polgári környezetből származó fiatal gyógyszerésznő, aki különös, bizarr élethelyzetekbe sodródik. Akarva-akaratlan maga is bűnök, balesetek, szerencsétlenségek előidézője lesz, bűnrészes és egyúttal áldozat. Ítéljük el vagy inkább sajnáljuk őt? Mennyire felelős tetteiért a körülötte és a vele történtekért? Az írónő kitűnő pszichológiai érzékkel keresi a múltban gyökerező okokat... A regény stílusát iróniával fűszerezett hideg tárgyilagosság jellemzi - a dolgok mintha logikusan, természetesen következnének egymás után. Valójában rejtvénnyel állunk szemben, amit az írónő csak részben fejt meg.

Lendvai L. Ferenc - Filozófiai ​vademecum
A ​Vademecum könyvcsalád - sajátos átmenet értelmező szótár, lexikon és enciklopédia között. A sorozat legújabb tagja filozófiai tárgyú szövegek megértésében, a filozófiatörténet tanulásában segíti az érdeklődő olvasót. Főként az utolsó iskolai megmérettetés előtt álló középiskolásoknak ajánljuk, de hasznos kézikönyvként a tanároknak is sok segítséget nyújt. A kötet mintegy 800 szó és fogalom magyarázatát tartalmazza, az ismeretfilozófia, a metafizika, a tudományfilozófia, a társadalom- és történelemfilozófia, az etika, a logika tárgyköréből. Megtaláljuk benne a fontosabb filozófiatörténeti iskolákat és korszakokat, az ezekhez kapcsolódó, rájuk jellemző fogalmakat. Mindezt a fiatalok körében is kedvelt szerző, Lendvai L. Ferenc korszerű értelmezésében. A szócikkek tömörek és egyszerűségre törekvők, a rövid meghatározás után, ha szükséges, példákkal könnyítik a megértést. Akit a szavak, kifejezések eredete is érdekel, kedvét lelheti az etimológiai magyarázatok böngészésében.

Hans Küng - Világvallások ​etikája
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Alekszandr Tarasz-Rogyionov - Csokoládé
Házkutatás ​alkalmával a Cseka emberei elfognak egy balerinát. Bizonyítékok hiányában fölmentik. Walz Jelena balerina a Fehér Gárda szolgálatában áll, kém. Zugyin, a kormányzósági Cseka elnöke megsajnálja, gyanútlanul munkát ad neki. Walz hálás. Mindenféleképpen meg akarja szerezni Zugyin bizalmát. Selyemharisnyát ad a szegény, munkássorsból fölvergődött Zugyinnénak, harisnyát ad a két kisgyereknek és csokoládét. El akarja csábítani Zugyint, de ez észbe kap és ellenáll. De nem fog gyanút. Nem hallja valami nagy örömmel, hogy Walz megajándékozta a családját, de úgy érzi, hogy elfogadhatja az ajándékokat minden különösebb lelkifurdalás nélkül.

Carlo Fiore - Etika ​2000
Ez ​a könyv fiatalok és nevelők számára egyaránt kiindulópont szeretne lenni ahhoz, hogy megismerjék a fiatalok Európa helyzetét, tudomást szerezzenek arról a kevésbé ismert értékrendről, melyet a kereszténység adott Európának, és amely a történelem során átformálta a kontinenst.

Lucius Annaeus Seneca - Erkölcsi ​levelek
Seneca ​legnagyobb hatású és legjelentékenyebb alkotása az a százhuszonnégy fiktív levél, amely az élet gyakorlati erkölcsi kérdéseivel foglalkozik. Epikureizmussal színezett sztoikus erkölcsfilozófiájának summáját, eszmei végrendeletét írta meg bennük. Hogy az etikán kívül mi minden érdekli, arról vall ez az ötvenkilenc levélből álló válogatás is, a leveleknek majdnem a fele. Az átgondolt szerkezetű levélgyűjtemény minden művészi eszközt felvonultat a baráti „lélekvezetés”, a tudatos életvitelre való buzdítás szolgálatában. Seneca stílusa ma is lenyűgözi olvasóit. Mondatai rövidek, világosak és kifejezők, mert mindig kiélezettek, tömörek, s éppen ezért szinte robbanó feszültség gyűlik meg bennük. Bár egyik levél sem maradt fenn teljes egészében, mégis ezek az írások csiszoltságuknak és sokszínűségüknek köszönhetően Seneca legolvasottabb művévé váltak.

Carlo Maria Martini - Umberto Eco - Miben ​hisz, aki nem hisz?
Ez ​a kötet Milánó érseke, Carlo Maria Martini és Umberto Eco egymásnak írott és a liberal című folyóirat lapjain 1995/96-ban publikált nyílt leveleit, valamint néhány felkért jeles írástudó - az olasz tudomány és közélet kiválóságai - kommentárjait tartalmazza. A nagynevű jezsuita hittudós és a világhírű nyelvfilozófus-regényíró párbeszéde méltán váltott ki nemcsak puszta tényével, hanem tartalma okán is óriási visszhangot. Az első három kérdést - a laikus gondolkodókat is kényszeresen foglalkoztató világvége-gondolatokról, az emberi élet kezdetéről, férfi és nő egyházi megkülönböztetéséről - Eco teszi fel Martininak Eco kérdései tisztelettudóak, egyúttal kézenfekvőek és szellemesek Martini válaszai a laikus világ iránti rendkívüli megértésről és türelemről tanúskodnak. Az alapkérdést, mely mindvégig ott bujkál a Martini-Eco-dialógus hátterében (s tegyük hozzá: az egész ecói életműben is), végül Carlo Maria Martini teszi fel. Miben látja a nem hívő a Jó fénysugarát? Mi készteti a hitetlent az erkölcsös életre? Lehet-e fundamentuma Isten nélkül az erkölcsnek? Miben hisz, aki nem hisz? Eco válasza "laikus", ám - s erre több hozzászóló is figyelmeztet - nem teljességgel "hitetlen" válasz. Amiképpen a kommentátorok vélekedésében is visszatérő elem a hit, valamiféle, akár e világi hit végső soron való megkerülhetetlensége.

Szabó Kálmán - Erkölcsi ​életünk
A ​szerzőnek a fiatal korosztály számára írt könyve az erkölcsi alapvetésekkel, az ember erkölcsi arculatának megformálásával foglalkozik. A könyv könnyen áttekinthető tanítási egységekre tagolt ismeretanyaga, hatalmas és változatos példatára, izgalmas feladatai és őszintén feltett -- s őszinteségre sarkalló -- kérdései, valamint a szerző világos és pontos nyelvhasználata révén kitűnően alkalmas pedagógiai feldolgozásra.

Barcsi Tamás - Az ​ember méltósága
Írásomban ​egy később kifejtendő emberi méltóság-elmélet alapjait foglalom össze. Nem törekszem a teljességre, és sok olyan sémát érintek az egyes fejezetekben, amelyekről külön könyveket lehetne írni. Munkámban a fontosabb (általam fontosnak vélt) emberi méltóság értelmezések bemutatására, és a témához kapcsolódó alapvető kérdésfelvetésekre szorítkozom, érintem a filozófiai problémákhoz szorosan kötődő jogi értelmezéseket is, és ha szükséges, vázolom a természettudományos hátteret (illetve olykor szépirodalmi műveket is segítségül hívok egy-egy probléma érzékeltetésére). Rendkívül fontosnak érzem a kérdés elméleti megközelítését, mert az emberi méltóságra való hivatkozás általános napjainkban, anélkül, hogy tisztában lennénk azzal, mit is értünk tulajdonképpen a fogalom alatt. A méltóság filozófiai alapjainak feltárásában csak részeredmények születtek (elsősorban a nyugati szakirodalomban), magyar nyelven a témával kapcsolatban átfogó művet nem ismerek. (Részlet az előszóból)

Jean-Paul Sartre - A ​lét és a semmi
Jean-Paul ​Sartre könyve a fenomenológiai filozófia és az egzisztencializmus egyik alapműve. Gyökeres kísérlet, hogy az „emberi jelenséget” a szabadságunk tapasztalatából, és szabadságunk mások szabadsága általi korlátozásának tapasztalatából értsük meg. A mű első teljes magyar fordítása két év munkájával készült el, hogy immár csorbítatlan egészében ismerkedhessen meg a magyar nyelvű olvasó is a rossz lelkiismeret, vagy éppen a voyeur-szituáció híressé vált elemzéseivel. A könyvben az eligazodást fordítói szótár és névmutató segíti. A mű fordítója, Seregi Tamás utószóban tekinti át röviden az eddig megjelent Sartre-fordításokat, és ad rövid eligazítást azokban a terminológiai bonyodalmakban, melyek egy ilyen volumenű munka elkészítésének szükségszerű velejárói.

Beran Ferenc - Etika
A ​szerző abból az egyre égetőbbé váló kérdésből indul ki, hogy miként találhatja meg a helyét az ember a fogyasztói szemléletre épülő, globalizálódó világban. Véleménye szerint ez csak úgy lehetséges, hogy hangsúlyozzuk azokat az értékeket, amelyek az ember életét teljesebbé teszik. Feltételezi, hogy ilyen értékek léteznek, az ember által felismerhetők, sőt az ember lényege szerint ezekre irányul. Meggyőződése szerint az embernek az értékre való irányultsága a teljességre, a természetfelettire való nyitottságával magyarázható.

Lord Shaftesbury - Értekezés ​az erényről és az érdemről
A ​17. század végének morálfilozófiai nézeteit leginkább Hobbes etikája határozta meg, aki kizárólag az önérdekben látta az emberi tettek végső mozgatóját. Ezzel vitatkozva fejti ki Shaftesbury a természetes erkölcsi érzék tanát, melynek első megfogalmazása az Értekezés az erényről és az érdemről. Shaftesbury szerint az erkölcsi érzék tanát, mely természetszerűen a jó felé vezet. Ez az erkölcsi érzék játszik szerepet ugyanakkor a szépség megítélésében is, tehát egyúttal esztétikai érzéket, ízlést is jelent. Platonista metafizikája a szép, az igaz és a jó eredendő egységét, a természet harmonikus rendjét tételezi. Idealista téziseinél azonban lényegesen nagyobb karriert futott be az erkölcsi érzék gondolata, mely hatással volt az angol és a francia felvilágosodás gondolkodóira, de a klasszikus német filozófiára is.

Szent Ágoston - Szent ​Ágoston vallomásai
Két ​évezred szentjei közül is kiemelkedő egyéniség Hippói Szent Ágoston. Vallomásainak tizenhárom könyve nemcsak az ókeresztény, hanem a világirodalom legnagyobb művei, közé tartozik. Stílusának egyik sajátossága állandó érzelmi hullámzása, mely különös ritmust ad latin és magyarrá lett prózájának: egyszerű, hétköznapi szavakkal tér vissza-vissza múltjába, gyerekkorától élete derekáig, majd újra meg újra olyan zsoltáros-imádságos hangba lendül át – szinte észrevétlenül -, mely páratlanul költőivé teszi vallomásait. A világirodalomban ő az első, aki úgy figyeli meg a gyermeket, ahogy századunkban a gyermeklélektan tudósai. Felismerései másfél évezreddel előzik meg Rousseau-t, aki vallomásai írásakor példaképnek tekinthette őt, mert ugyanolyan imádságos hanggal kezdi az írást: „Úgy tárom fel bensőmet, ahogyan te magad látod, Örökkévaló…” A keresztény etika, melynek része a ragaszkodás az igazsághoz, készteti önvallomásra Szent Ágostont. Minden írásában a világ rendje, az isteni harmónia kívánása található meg. Krisztust tekinti annak a fénynek, mely az embert a legtisztább cél, az Isten országa felé vezeti. Jelen kötet az 1917-es, az „Élet” kiadásában megjelent, dr. Vass József, az ágostoni szellemet pontosan követő és közvetítő, stílusát sallangtalan, világos magyarsággal megfogalmazott fordításának új kiadása.

Ancsel Éva - Történelem ​és alternatívák
Tartalom Bevezetés Történelem ​és a tevékenység válaszútjai Alternatív tettek és a történelem "menete" Az alternatív cselekvés lényegéről A történelmi cselekvés alternativitása A törzsegyedtől a társadalmi egyénig Kiemelkedés a természet hálójából Történelmi energia vagy testpedő élet A "szabadságnélküliség demokráciája" és a látszatszabadság világa A szabad egyesülés alternatívája Alternatív cselekvés és humanizáció Tehetetlenség vagy dönteni tudás Szokás, rítus, konvenció Az ember "méretei" A társadalmi tudat útjelzései Az erkölcs különös természetéről Tudjuk, hogy mi a jó, és mégse tesszük A műalkotások mint útjelzők

Arisztotelész - Nikomakhoszi ​Etika
"... ​a boldogság nem mondható lelki alkatnak: ilyenformán az az ember is a boldogság birtokában lehetne, aki esetleg az egész életét átaludná, s mintegy a növények életét élné; sőt az is, akit a legnagyobb sorscsapások érnének. Ha tehát ezt nem fogadhatjuk el, ...a boldogságot valami olyan tevékenységnek kell tekintenünk, amelyet önmagában véve, nem pedig valami másért tartunk kívánatosnak; a boldogság ugyanis nem szorul rá semmire sem, hanem önmagában elégséges. Önmagukban véve pedig azok a tevékenységek kívánatosak, melyektől magán a tevékenységen kívül semmi egyebet sem várunk. Ilyenek nyilván az erénynek megfelelő cselekedetek..." Arisztotelész e művében - az ókori etikai gondolkozás legjelentősebb emlékében - azt az emberi magatartást vizsgálja, amely a legfőbb jó, a boldogság (eudaimonia) elérésére alkalmas. A klasszikus polisz-társadalom felbomlását jelzi, hogy e cél elérése érdekében az ideális emberi magatartást a szemlélődő, filozofikus életben jelöli meg (tudjuk, hogy Periklész - Thuküdidésznél megőrzött híres beszédében - még a közösségben tevékenykedő polgár életmódját tartja egyedül dicséretesnek). Mivel azonban ezt az életformát sokak számára megvalósíthatatlannak tartja (kicsit később Epikurosznál ez már természetes lesz) követendő életformának az erényes cselekvés, az eupraxiát ajánlja.

Ismail Kadare - Az ​Álmok Palotája
A ​Franciaországba emigrált világhírű albán író – akárcsak az Ulpius-ház gondozásában megjelent előző két könyvében, a Kettétört április-ban és A háromlyukú híd-ban – most is a bennünket körülvevő realista, hétköznapi világot szövi át – a szó szoros értelmében – szürrealista álommá. Az Álmok Palotája a diktatúrák működési mechanizmusának könyörtelen leleplezése, nem véletlen hát, hogy megjelenésekor rögtön évekre betiltották. A történelmi parabolában ősi regék, mitikus idők emlékei keverednek kafkai víziókkal, s a végletekig fokozott parancsuralmi rendszer ördögi modellje tárul elénk, melyben a birodalmi gépezet észrevétlenül bedarál mindenkit, a jó szándékúakat, a naivakat, az ártatlanokat egyaránt. Mark-Alem, a regény főszereplője azt hiszi, hogy az Álmok Palotájában majd szép csendesen meghúzhatja magát. Csakhogy ez a diktatúrákban aligha lehetséges, s amikor szembekerül az álommal, amely egész családja sorsát megpecsételi, kiderül, hogy nincs menekvés, és ő maga is a gátlástalan manipulációk áldozatául esik. A számtalan irodalmi díjjal jutalmazott és többször is Nobel-díjra jelölt albán író könyveit már negyven országban adták ki. Kritikusai Kertész Imrével, Milan Kunderával, Umberto Ecóval, Günter Grass-szal, José Saramagóval együtt az európai irodalom vezető alakjai közé sorolják.

Dizseri Eszter - Illik, ​nem illik?
Azt ​mondjuk, hogy a stílus maga az ember. Ahogy kinéz, ahogy viselkedik, ahogy gondolkodik, ahogy társaságot, barátot választ stb., az mind rá, az emberre jellemző. A serdülőknek jellemük, karakterük kialakításával egyúttal lehetőségük nyílik a saját stílusuk megtalálására is. (részlet a könyvből).

Tihanyi Tamás - Dögcédula ​és kereszt
Hiába ​várjuk, a világ nem lesz jobb, nem lesz békésebb. Az emberiség újra és újra beleszédül a gyilkolás mámorába. Gyönyörű bolygónk lakóinak egy része éhezik és betegség, vagy fegyver által vész el, így alig van remény arra, hogy a XX. század vérfürdői után egy nyugodalmasabb időszak köszönt reánk és gyermekeinkre. Ki a felelős mindezért? Nem kerestük. Megelőzhető-e egy katasztrófa? Ki a jó és a rossz egy-egy háborús konfliktusban? Nem volt célunk eldönteni. A veszélyes helyszíneken a katonák és a különleges egységek mellett sorra feltűnnek olyan fegyvertelen nők és férfiak, akik valamelyik humanitárius szolgálat önkénteseként szó nélkül kockáztatják életüket. Akárcsak egyért - a legkisebbért is -, hogy biztosítsák az életben maradáshoz szükséges pohár vizet, falat kenyeret. Egyikük Szenczy Sándor, a Magyar Baptista Szeretetszolgálat lelkész-igazgatója. Egy-egy küldetésére elkísérte őt Tihanyi Tamás újságíró is. Így született meg ez a döbbenetes könyv

Veadandp0359
Tények ​és értékek Ismeretlen szerző
2

Ismeretlen szerző - Tények ​és értékek
Filozófiai ​könyvkiadásunk mindmáig kevés teret adott a XX. század etikai irodalmának. Válogatásunk ezt a hiányt igyekszik csökkenteni a legnevesebb angolszász etikai szaktekintélyek írásainak felsorakoztatásával, amelyekből világosan kitűnik - a modern polgári etika néhány jellegzetes vonása. Kötetünk egyrészt ennek az etikai irodalomnak a három legfontosabb irányzatát, az intuicionizmust, az emotivizmust és a preskriptivizmust veszi sorra, másrészt megismerteti az olvasót azokkal a központi kérdésekkel, amelyeket az angolszász etikusok különböző nézőpontokból, de elsősorban a három említett irányzat alapján közelítenek meg. Az álláspontok sokfélesége vitákban nyilvánul meg: a szerzők kimutatják egymás fogyatékosságait, vitapartnerük relativizmusát. Ennek az általános relativizmusnak a gyökere abban rejlik, hogy valamennyien szélsőségesen individualista szemszögből, a magánember minden konkrét társadalmi indítéktól elválasztott magáncselekvésein keresztül, a logikai és nyelvelemzés formai eljárásaival mérlegelik az etika amúgy is elvont, hagyományos kérdéseit: a "jó" és a "helyes" fogalmát, a "van" és a "kell" viszonyát stb. Az olvasó, aki megismerkedik megoldásaikkal vagy inkább a megoldások hiányával, szemléletes képet kap e modern etika kiúttalannak tűnő útkereséseiről.

Horváth Barna - Az ​erkölcsi norma természete
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Julian Baggini - A ​tányérra kívánkozó malac
100 ​komoly tornagyakorlat játékos elmék számára Akhilleusz és a teknős futóversenye; a szólásszabadság szervezett változata, melyet Észak-Koreában sem tudunk elképzelni; a szabad e egy-két embert feláldoznunk, hogy sokkal többet megmentsünk? erkölcsi dilemmája; az elme-test probléma változatai; a mesterséges intelligenciák és az ember viszonya; a nyelv és a valóság kapcsolata; a tudás, a meggyőződés és a hit határai; ateizmus és vallásosság szembenállása; eutanázia és gyógyítás; azonosság és másság; őszinteség és hazugság - mind-mind olyan kérdés, amellyel előszeretettel foglalkoznak a filozófusok... Szakfolyóiratok cikkei könnyen, gyorsan elriasztják az olvasók zömét ezektől a témáktól. A kötet szerzője, Julian Baggini - szintén filozófus - tisztában van ezzel, emiatt rövid, oldott stílusú gondolatkísérletek, történetek formájában ismerteti a filozófia klasszikus és új keletű problémáit, szám szerint százat.

Ismeretlen szerző - Értékválság ​- értékváltás
Ez ​a kötet az Alkalmazott Filozófiai Társaság harmadik nemzetközi konferenciájának anyagát tartalmazza. A magyar alkalmazott filozófiai kutatás ma még gyerekcipőben jár, számos nehézséggel küszködik, miközben a szellemi közélet, sőt a filozófiai szakma is értetlenséggel fogadja. Mégis az alkalmazott filozófia nálunk mind markánsabban artikulálja önmagát. Ezúttal az értékek és az életelvek alakulásának témakörében hallatja szavát. Kutatási eredményére, mondanivalójára joggal figyelhet fel a filozófia, az etika, a pedagógia, a politológia és a politika művelője, s mindenki, aki felelősséget érez, vagy érdeklődést mutat az értéktisztulási folyamatok iránt.

Kollekciók