Ajax-loader

'etika' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Heller Ágnes - Az ​igazságosságon túl
Mikor ​igazságosak és mikor igazságtalanok a háborúk? Miért követhető el erőszak az embereken, és miért hajlamosak maguk is az erőszak elkövetésére? Hogyan élhetünk jó életet? Igazságosnak kell-e lennie a jó embernek? Megvalósítható-e az egyenlő elosztáson alapuló igazságos társadalom? - Ilyen és hasonló kérdésekkel foglalkozik a több mint másfél évtizede emigrációba kényszerült szerző az igazságosságra vonatkozó eredeti és ambiciózus elemzései során. Igazi társadalomfilozófiai művet tart kezében az olvasó. A könyv társadalmi, jogi, filozófiai, filozófiatörténeti és etikai szinten mutatja be tárgyát, bőséges szakirodalom felhasználásával. A felvett kérdés fontos a jóléti állam virágzása idején, de a válságok korában is hozzásegít számos társadalmi probléma meggondolásához és megoldásához. A szerző szerint a tökéletesen igazságos társadalom elérése utópia, de nem tartozik az álmok közé olyan viszonyok kialakítása, melyek között az egyéni képességek és tehetségek maximális mértékben kibontakozhatnak.

Rokay Zoltán - Etika ​/ Tudományelmélet
A ​szerző a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának filozófia professzora, jelen kötet 10 év oktatói munkájának összefoglalása az etika és tudományelmélet témában. Könyvének célja, hogy rámutasson, az emberi tevékenység lényeges területe, a tudomány sem vonhatja ki magát az etikai érvelés alól. A tudományelmélet kétezer éves együttléte az etikával indokolja a két téma összekapcsolását egy kötetben.

Brigitte Labbé - Michel Puech - A ​főnökök és a többiek
Építésvezető, ​karmester, főszerkesztő, üzletvezető, osztályvezető, államelnök, vállalatvezető, vámtiszt... Hihetetlen, hogy mennyi főnök vesz körül minket! S gyakran a főnököknek is főnökei vannak, és a főnökök főnökeinek is vannak főnökei, és a főnökök főnökeinek a főnökei fölött is áll valaki. Szeretünk főnökök lenni, semmi kétség. A "Filó-faló' segít a gyerekeknek elgondolkodni a kérdéseiken. Egy egész sorozatra való érthető, izgalmas és különleges könyv - gondolatébresztőnek.

Kelemen Erzsébet - Emberismeret ​és etika
Tankönyvet ​adunk az érettségizők kezébe, melynek segítségével mind a tanórákra való felkészülés, mind az érettségi tételek elsajátítása könnyebbé válik, tekintettel arra, hogy ugyan az etika választható érettségitárgy, használható tankönyv nemigen van forgalomban.

Kamarás István - Bevezetés ​az embertanba
Emberek ​beszélgetnek az emberről (…). A társaság összetétele a meglepő: civili­zált ember és bennszülött, munkásember, parasztasszony, pszichológus, filozófus, teológus – és mindegyikből szigorúan csak egyetlen. (…). Mindegyik a magáét fújja a különböző, az emberrel kapcsola­tos megközelítések során, eszmecseréikre meglehetősen sok idő áll a rendelkezé­sükre. (…) Hihetetlen szorgalom, olva­sottság, tájékozottság, stílusérzék szük­ségeltetett ennek a könyvnek a megírá­sához. (…) Szerencsés, ám szükségszerű, elkerülhetetlen találkozás a pedagógiával. (…) A szerző nem vágja hanyatt magát semmiféle tekintély előtt. Fölötte áll. Ki mer mondatni olyan téziseket, mint az, hogy a boldog gyermekkor – ámítás. Hajdu Péter

Sir David Ross - Kant ​etikája
A ​szerző, Sir David Ross elsősorban filozófiatörténészként – Arisztotelész- és Szt. Tamás-kommentátorként – ismert, voltaképp azonban magasan jegyzett morálfilozófus is. Ennélfogva, bármennyire meglepőnek tűnhetik is, hogy ilyen modern szerzőhöz, mármint Kanthoz és egy alig több mint kétszáz éves szöveghez nyúlt, _Az erkölcsök metafizikájának alapvetésé_hez írt kommentár nem kisiklás, flört vagy félrelépés a szerző részéről, ellenkezőleg, nagyon is rávall – rávall egyebekben a tekintetben is, hogy noha egy pillanatig sem kétséges, a könyv hatalmas anyagismerettel és megbízható filozófiai tájékozottsággal íródott, akárcsak a magyarul is megjelent _Arisztotelész,_ megvesztegetően egyszerű olvasmány.

Ferencz Antal - A ​bioetika alapjai
Megteheti-e ​az orvostudomány mindazt, amit meg tud tenni? Alapkérdés ez a mai társadalomban, amikor hatalmasak a lehetőségek az ember gyógyítása érdekében, ugyanakkor – részben épp ezekkel a lehetőségekkel összefüggésben – bizonytalanná vált az emberi élet védelmének klasszikus szabálya. A bioetika kérdéseinek súlya nagyobb annál, hogy orvosi belügyként kezeljék. Ezért – az országban elsőként – a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán bevezették a bioetika és az orvosi jog oktatását. A 2005-ben elhunyt Ferencz Antal professzor tankönyve az elméleti alapok után sorra tárgyalja napjaink égető problémáit: magzatvédelem, betegjogok, orvosi titoktartás, eutanázia, embereken végzett klinikai kutatások, állatkísérletek, környezetvédelmi kérdések stb. A kötet végén közli a téma legfontosabb hazai és nemzetközi dokumentumainak jegyzékét is. Ferencz Antal magas szintű, ugyanakkor olvasmányos könyve jó szívvel ajánlható az egyetemi hallgatókon kívül a témában érintett szakembereknek és minden érdeklődőnek.

Jehlicska F. Rezső - Erkölcsi ​és társadalmi jólét
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Miskolci Szilvia - Széplaki Erzsébet - Osztálymátrix ​7-8. - Kommunikáció, etika, etikett, gazdaság, életpálya feladatgyűjtemény
"Tanárként ​és tanítványként - mivel diákok is voltunk - egyaránt tudjuk, mennyire más, ha valaki csak jár egy osztályba vagy tagja egy osztályközösségnek. Mi is kell hát ahhoz, hogy valódi részese legyek egy jól működő közösségnek? Önismeret, társismeret, jó kommunikációs készség, megfelelő kapcsolattartási formák. Az Osztálymátrix kötetek éppen ezeket a témákat kínálják rövid elméleti részekkel és sok gyakorlati feladattal, játékkal, valamint megbeszélésre alkalmas gondolatébresztővel. A könyv az önismeret fejlesztésében, a felnőttekkel és a kortárs csoportokkal való kapcsolatkezelésben, a kommunikációban, a tanulási technikák elsajátításában, az ügyintézésben, a pályaválasztás nehézségeiben ad útmutatót a fiataloknak. A diákokat leginkább foglalkoztató témákban jól használható ismereteket, praktikus tanácsokat nyújt. Pedagógusként akár az osztályfőnöki órák tematikájaként is tekinthető a kiadvány."

Bohdi Sanders - Modern ​Bushido
Modern ​Bushido is all about living a life of excellence. In this enlightening prose, Dr. Bohdi Sanders covers 30 essential traits that will change your life. Modern Bushido expands on the standards and principles needed to live a life of excellence and applies these traits directly to life in today's world. Readers will be motivated and inspired by the straightforward lessons and wisdom in this exceptional book unique book. If you want to live a life of excellence, this book is for you. This is a guidebook to living life to the fullest, with the character that defines the true human being. The advice discussed in Modern Bushido are sure to benefit your life in a positive way and lead you to a deeper understanding of what it means to live a successful, quality life. In Modern Bushido, you will learn: • How to live a life of character • How your thoughts affect your life • What it means to be a true friend • The true meaning of honor • The benefits of meditation • What true respect means • Your ultimate responsibility in life • How to balance your life • How to be at peace the death • What true courage is • And much, much more... Modern Bushido is a must read for every martial artist and anyone who seeks to live life as it was meant to be lived - with honor, character and integrity.

Rotterdami Erasmus - A ​nőkről és a házasságról
Rotterdami ​Erasmus: A nőkről és a házasságról c. válogatott fordításokat tartalmazó kötete egy olyan, fiatal kutatókból és tehetséges egyetemi hallgatókból alakult fordítóműhely első közös munkája, amely Rotterdami Erasmus (1469-1536) egyik legnagyobb hatású műve, a Colloquia teljes fordítását, valamint korszerű jegyzetapparátus kíséretében történő kiadását tűzte ki céljául. Az alkotók szilárd meggyőződése, hogy ezek a művek nem csupán a szakmai közönség, a XVI. századi eszmetörténetet kutató történészek, avagy a korral foglalkozó irodalomkutatók számára jelentenek kiaknázható és hasznosítható forrásanyagot, hanem egyúttal, szerzőjük eredeti szándékának megfelelően, nagyon is gyakorlatorientált, mindennapi etikai útmutatóval szolgálnak korra, nemre és vallásra való tekintet nélkül minden olyan mai olvasó számára is, akik napjaink értékeit elvesztő vagy semmibe vevő világában mégis valamiféle erkölcsi fogodzót keresnének. Nekik is szól ez a könyv.

Kollekciók