Ajax-loader

'feudalizmus' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Ráth-Végh István - Hatalom ​és pénz
A ​neves író összegyűjtött műveinek harmadik kötetét "A fejedelmi bálvány" és "A pénz komédiája" című könyvek anyagából állítottuk össze "Hatalom és pénz" címen. Főképp a feudalizmus világának alakjai jelennek meg e mű lapjain. Saját isteni küldetésükben hívő uralkodók, kiváltságaikkal hivalkodó nemesek és főpapok életével ismerkedünk meg, akik mérhetetlenül lenézték a dolgozó, egyszerű embert. De megismerkedünk a pénz világával is. Elvonulnak elöttünk a millióikat könnyedén szóró arisztokraták, a kincses zsákjaikat féltve őrző zsugoriak, mindazok akik az arany éhségétől hajtva saját maguknak és másoknak is kárt okoztak. A gazdagon áradó tények, szellemes iróniával tálalva, egyszerre nyújtanak maradandó élményt, hasznos olvasmányt és üdítő szórakozást.

Umberto Eco - Baudolino
"Hát ​ez meg mi?" - bök Nikétasz úr, a bizánci birodalom legfőbb bírája és történetírója az orra elé tolt, nehezen kisilabizálható irományra - Baudolino maga alkotta nyelven írt, kamaszkori naplójára - az Úr 1204. esztendejének eleje táján. És Baudolino mesélni kezd. Bizáncot keresztes martalócok fosztogatják, a város lángokban áll, menekülniük kell, de Baudolino közben is mesél és mesél. A meséje nyomán kibontakozó kópéregénynek - a világhírű író-filozófus legújabb, immár negyedik, diadalútját járó regényének- a hőse ő maga, Baudolino, Rőtszakállú Frigyes paraszti származású fogadott fia. Méghozzá felettébb tevékeny hőse: Baudolino képzelő- és tettereje nem ismer határokat. Legfőbb ötlete egyenesen a Német-római Császárság egészének sorsát igyekszik új útra terelni... Ötlet és valóság viszonya azonban - a korábbi Eco-regényekből ismerős módon - igencsak összekuszálódik. Létező személy-e a távol-keleti "János pap", és írt-e levelet Barbarossának (a pápának, a bizánci uralkodónak)? Mi közük a babiloni háromkirályoknak a Grál-legendához, Nagy Károlyhoz és a Német-római Császársághoz? Baudolino és a cimborái mindenesetre elhatározzák: maguk mennek el a világ végére, János pap országába... Hogy a végén (de még inkább azon túl) megint mindenre fény derüljön, természetesen.

Szerémi György - Magyarország ​romlásáról
Jobbágycsaládból ​származott, s élete végéig a néppel érzett Szerémi Görgy, II. Lajos és Szapolyai János király udvari káplánja. 1490 körül született, veszedelmes korban élt, s amit látott, megtapasztalt, vagy amit hallott - akár pletykákat is -, élete vége felé papírra vetette. Epistolát (levelet) írt, s benne a parasztháborúról, a mohácsi vészről s általában a 16. század első feléről a kortárs közvetlenségével tájékoztat. Terjedelmes, de végig érdekes "levelének" címzettje Verancsics Antal erdélyi prépost volt, de most, hogy az Olcsó Könyvtárban, magyar fordításban is megjelenik - címzett a mai magyar olvasó. Fogadják szeretettel a századok távolából máig ható üzenetet.

Tőkei Ferenc - Antikvitás ​és feudalizmus
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tőkei Ferenc - Ázsiai ​termelési mód, antikvitás, feudalizmus
Tőkei ​Ferenc /1930-2000/ sinológus és filozófiatörténész, akit tanulmányai és fordításai révén ismert meg a magyar közönség, a társadalmi formák avatott ismerője, a filozófiai reflexió kulturális szerepének egyik újragondolója is volt. Társadalomelméleti írásai új szempontokkal gazdagították a társadalmi formák születéséről szóló ismereteinket, új megvilágításba helyezték például a középkor szerepét a modern polgári társadalom előkészítésében. Az életműsorozat olvasója előtt most a kiváló tudós kalauzolásával tárulnak fel azok a valóságos társadalmi-történeti összefüggések, amelyek ismerete nélkül nem lehet teljes a modern ember világképe.

Kristó Gyula - A ​feudális széttagolódás Magyarországon
A ​szerző új könyvében a középkori államfejlődés fontos kérdését, a feudális széttagolódás magyarországi történetét vizsgálja. Fél évezredet áttekintve részletesen elemzi a XI. század közepétől a XIV. század elejéig terjedő kort, röviden utal a IX-X. századi előzményekre, és a XIV-XV. századi fejleményekre is. Külön fejezetek foglalkoznak a királyi hercegség (dukátus) több évszázados históriájával, a korai Erdély és Drávántúl (Horvátország, Dalmácia és Szlavónia) történetét felvázolva a területi különkormányzat, valamint a tartományúri berendezkedés kérdéseivel, mindezt széles európai keretbe ágyazva, s egyben megadva a feudális széttagolódás Európára kiterjedő tipológiáját is.

Norbert Elias - Az ​udvari társadalom
A ​szociológusok számára az ancien régime fejedelmi udvarai nem kisebb problémát vetnek fel, mint azt, hogy alakultak az emberek által alkotott társadalmi képződmények különös formációi - legyen az a feudális társadalom vagy egy nagyváros -, melyeket beható szociológiai vizsgálatra mindeddig csak igen ritkán méltattak. Az udvari-arisztokratikus társadalom olyan civilizatorikus és kulturális képződményként határozható meg, mint annak a fejlődési fokozatnak központi eleme, amelyet széles körökben hirtelen vagy fokozatosan a hivatali-értelmiségi, a városi-ipari társadalom váltott fel, ám a hivatástudaton nyugvó polgári társadalom részben örökségként, részben mint meghaladandót kezelte, illetve továbbfejlesztette. Az udvari társadalom szerkezetével és ezzel egyben a nyugati utolsó nem polgári társadalmi figurációval való behatóbb foglalkozás megnyitja az utat a hivatali-értelmiségi-városi-ipari társadalom működésének, játék- és viselkedési szabályainak mélyebb megértéséhez. Norbert Elias kalandos történetű alapvető munkája egyszerre vet fel meghatározó történeti-szociológiai-módszertani kérdéseket, és vezet végig bennünket az európai fejlődés meghatározó korszakán olyan alapfogalmak bevezetésének segítségével (társadalmi alakzat és kölcsönös függőségi rendszerek), amelyek a szerzői intenciónak megfelelően napjainkig vezérfonalul szolgálhatnak a lényeges történeti összefüggések megértéséhez. A magyar kiadás bibliográfia összeállításával és részletes tartalommutatóval segíti az Olvasó jobb tájékozódását.

Umberto Eco - Baudolino ​(angol)
An ​extraordinarily epic, brilliantly imagined new novel from a world-class writer and author of The Name of the Rose. Discover the Middle Ages with Baudolino - a wondrous, dazzling, beguiling tale of history, myth and invention. It is 1204, and Constantinople is being sacked and burned by the knights of the Fourth Crusade. Amid the carnage and confusion Baudolino saves a Byzantine historian and high court official from certain death at the hands of the crusading warriors, and proceeds to tell his own fantastical story.

H. Balázs Éva - Ember Győző - Heckenast Gusztáv - Sinkovics István - Wellmann Imre - Wellmann Tibor - Magyarország ​története 1526-1790
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - Nemzetiség ​a feudalizmus korában
A ​nemzet - abban az értelemben, ahogy e fogalmat ma használjuk - a modern kor terméke. A modern nemzetek azonban nem egyik napról a másikra születtek meg; történeti előzményeik visszanyúlnak a középkor századaiba. E régebbi történeti képződményt a kutatás többnyire nemzetiségnek nevezi. Vajon milyen történeti és fogalmi viszony áll fenn a feudalizmuskori nemzetiségek és a modern nemzetek között? Erre a kérdésre keresi a választ a magyar és szlovák történészek tanulmányait tartalmazó kötet.

Varga János - Jobbágyrendszer ​a magyarországi feudalizmus kései századaiban
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Umberto Eco - Baudolino ​(olasz)
"La ​storia di un cosmopolita che è a suo agio dappertutto. Forse il libro più bello di Umberto Eco, e certamente il più felice dopo "Il nome della rosa." Giovanni Mariotti, Corriere della Sera "È senza alcun dubbio il libro più lucido dello scrittore, e attraversato da una dominante atmosfera di fantasiosa ilarità, che si comunica al lettore nonostante egli si trovi fra massacri, occupazioni belliche, furti, incendi e altre impegnative opere di rovine." Maria Corti, la Repubblica "Lettura emozionante, maratona della fantasia, circo cinese di carta... scritto da un David Copperfield della penna. Con Baudolino Umberto Eco si è superato." Fritz J. Raddatz, Die Zeit "Corne sempre Eco ha costruito un'intrigante avventura dotta e avvincente, arricchita da ammiccamenti storici e brillanti idee." Raphaëlle Rérolle, Le Monde "Sulle pagine di Baudolino la parola vive in tutta la sua forza e magia, capaci di creare una storia ricca d'intensità." Lola Galàn, El Pais

Szili Ferenc - Somogy ​megye kereskedelme a kései feudalizmus korában
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Vitányi Iván - A ​feudalizmus továbbélése a mai Magyarországon
"Hosszú ​időn keresztül - Széchenyitől és Kossuth-tól Adyn és Jászin át Hajnal Istvánig és Bibóig, sőt 1990-ig - a magyar szellemi útkeresés egyik központi gondolata volt a feudalizmus elleni harc. [...] Az utána következő két évtizedben kikerült az érdeklődés homlokteréből. Most az új körülmények között, új módon kell előtérbe állítani." "A feudalizmusról [...] nemigen esett szó az elmúlt két évtized közéletében. Még a kifejezést is alig hallottuk - legfeljebb szaktörténészek belső köreiben használták. Azzal senki sem foglalkozott - legalábbis nyilvánosan -, hogy mi a szerepe a feudalizmus továbbélő hagyományainak a mai társadalom életében és fejlődésében. Nem vizsgálták, hogy milyen szerkezetei és mechanizmusai működnek ma is, milyen formában tudtak-tudnak fennmaradni, és hogy ebben a vonatkozásban a mai magyar élet valósága miben tér el Európa tőlünk nyugatra és keletre eső országainak életétől."

Peter Duus - Feudalism ​in Japan
This ​book offers a systematic comparison between Japanese and Western political institutions in the premodern period. It offers a brief discussion of the meaning and significance of the term Feudalism, and it suggests ways in which the term might be used for explorations in comparative history. Because of its brevity, it can be used as one of many paper backs in the premodern Japanese history course, or as background reading for courses on modern Japanese history and modern Japanese politics. Given its comparative approach, it can also be used as supplement in Western or world civilization course.

Balla Árpád - Történelem ​és állampolgári ismeretek 6.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Elekes Lajos - Rendiség ​és központosítás a feudális államokban
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Lehoczky József - Magyar ​lovagkönyv
A ​XXI. század nagy szenzációi a szabadkomővességgel, titkos társaságokkal foglalkozó kötetek. Ám az átlagember igen keveset tud ezekről – kialakulásukról, működésükről, a háttérben meghúzódó mozgató szálakról. Királylehotai, kisrákói és bisztricskai Lehoczky József izgalmas, hiteles történelmi tényeket felsorakoztató könyve egyfajta kulisszák mögötti érzést keltve kalauzolja el az olvasókat a korona és kard, egyház és hűbériség, lovagrendek, szerzetesrendek és titkos-társaságok, koronázás és lovagavatás, királyok, fejedelmek, pápák és császárok korszakába. Végigkövethetjük a keresztény egyház és a Római Szent Birodalom létrejöttét és betekintést nyerhetünk a kora-középkori magyar és a nyugati feudális társadalmi rendszer szerkezetébe, miközben érdekes utazást teszünk a heraldika titokzatos világában is.

Bolla Ilona - A ​jogilag egységes jobbágyosztály kialakulása Magyarországon
A ​feudális társadalom alávetett osztálya, a jobbágyparasztság Európa-szerte több évszázadig tartó fejlődés eredményeként jött létre. Az osztály kialakulásának előzményei az egyes népek különböző időben végbement honfoglalására és letelepedésére nyúlnak vissza. Az állandó megtelepedés a nemzetségi közös tulajdon felbomlásához és az elidegeníthető magántulajdon kialakulásához vezetett. Az új feudális államok legnagyobb földtulajdonosai a kialakulás első fázisában az uralkodók lettek. Az új rend megszilárdulásával azután egyre nagyobb szerepet játszott a földtulajdon kiépítésében az egyház és a világi hatalmasok földesurasága. Mellettük azonban egy ideig tovább élt a társadalom közép- és alsó rétegeinek részben egyéni, részben közösségi földtulajdona. Mindezeken a termelőmunkát - leszámítva a kistulajdonos szabad parasztok földjeit - különféle alávetett elemek végezték. Ezek összetétele Európa különféle területein rendkívül színes és sokrétű volt a korai feudalizmus időszakában. A hódított - Európa egyes területein romanizált - lakosságon kívül a hadifogolyként ejtett rabszolgák, saját és idegen törzsből, nemzetségből alávetett szabad elemek változatos számarányban tűnnek elő az egyes államokban. Ezt a különféle servitusú és libertasú, változatos terminológiával jelölt rétegekből alakult osztályt csupán alávetettsége jellemezte közös ismertetőjegyként a feudalizmus korai szakaszában. Egyes rétegei még különböztek mind a termelésben elfoglalt helyzetük, mind jogi állapotuk tekintetében. Ennek a sokrétűségnek és különbözőségnek a lezárásaként, szintéziseként jött létre a jobbágy parasztság egysége Európa különböző területein más-más időben, de hasonló módon, a feudális viszonyok kiteljesedésével párhuzamosan.

Gyimesi Sándor - A ​városok a feudalizmusból a kapitalizmusba való átmenet időszakában
A ​szerző a funkcionális városszemlélet történeti alkalmazásával tárja fel azokat a változásokat, amelyek a feudalizmusból a kapitalizmusba való átmenet időszakában végbementek. Vizsgálja a városhálózat átalakulását s a városok összességének egy-egy ország életében betöltött szerepét. A feudális és a modern város funkcionális modelljeinek összevetésével és a városállomány mennyiségi összehasonlításával kimutatja, hogy az átmenet időszakában Európa-szerte válságba került a városfejlődés. Ismerteti ennek okait, s választ ad arra a kérdésre, hogy a feudális kori városok mennyiben tekinthetők a modern városok közvetlen elődeinek. Végül feltárja a nyugat-, közép- és kelet-európai városfejlődés különbségeit, s részletesen foglalkozik a magyarországi városfejlődés sajátosságaival.

Szenti Tibor - Paráznák
Szenti ​Tibor terjedelmes monográfiájának második, teljes kiadását tartja kezében. A Paráznák című készülő könyv levéltári gyűjtőmunkájához és földolgozásához 1987-ben az Eötvös József Alapítvány egy éves ösztöndíját, majd az elkészült kézirat 1991-ben az Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Területi Bizottságának I. díját és külön pénztámogatását nyerte el, amelyből 1993-ban Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város önálló kötetben, rövid válogatást adott ki. A kéziratból sok fejezet és részlet jelent meg tanulmánykötetekben, szaklapokban, periodikákban. A monográfia áttekinti a dél-alföldi feudalizmus utolsó, közel másfélszáz évének szexuális jellegű bűnpöreit. A szerző a boszorkánypörökhöz hasonló, krimi érdekességű, több mint 400 bemutatott eredeti pört sok szempont szerint dolgozta föl, és vele teljes életmódkutatást végzett. A vallatási jegyzőkönyvek általában mélylélektani interjúk, amelyek a legkülönbözőbb ellentétes érzelmeket és hangulatokat váltják ki az olvasóban, akiben olykor a düh, ellenszenv, elkeseredés, együttérzés, rokonszenv szomorúság, komikum és derű keverednek. Kiknek ajánljuk ezt a könyvet? Szakembereknek, akik joggal, kriminalisztikával, devianciával, orvostudománnyal, pszichológiával, etológiával, szociográfiával, történelemmel, kultúrtörténettel, subkultúrával, etnográfiával és folklórral, valamint nyelvészettel foglalkoznak. Természetesen bárki elolvashatja, aki nem pornográfiát vár, hanem egy időben elsüllyedt világ embereinek küzdelmét kívánja maga előtt részletesen föltárulkozni, a szerelem-szexualitás szenvedélyének és szerencsétlenségének tükrében.

Kollekciók