Ajax-loader

'kutatásmódszertan' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Umberto Eco - Hogyan ​írjunk szakdolgozatot?
Katalóguscédulák, ​jegyzetek, bibliográfiák. Ezekről az embereknek általában könyvtárak ásító unalma és reményvesztetten átvirrasztott éjszakák jutnak eszébe. Umberto Eco, A rózsa neve megjelenése óta már nálunk is közismert író jelen könyvében arra tesz kísérletet, hogy bebizonyítsa, talán nincs is ennél izgalmasabb dolog a világon. Arra tanít meg, amire a legtöbb egyetem sajnos nem: hogyan kell tudományos kutatást folytatni (aminek eredménye éppenséggel szakdolgozat is lehet). Teszi ezt fergeteges humorral, egy tudománnyal eltöltött élet rengeteg tapasztalatával és a középkori kommentátorok rendszerességével. Minden megtudható a szóban forgó kérdésekről: a helyes témaválasztás, a bibliográfiák összeállítása, a cédulák típusai, stiláris fogások, sőt még gépelési szabályok is. Mindez remek stílusban előadva. Eco könyve pazar mű a maga sajátos műfajában: aki ettől sem kap kedvet a tudományhoz, magára vessen!

Majoros Pál - A ​kutatásmódszertan alapjai
A ​szerző kapaszkodót nyújt ahhoz, hogy olvasói miképpen készüljenek fel a tanulmány elkészítésére, hogyan készítse el az írásmű koncepcióját, vázlatát, milyen kutatási módszereket alkalmazzon. Összefoglalja a dolgozattal szemben leggyakrabban támasztott tartalmi és formai követelményeket.

Tomcsányi Pál - Általános ​kutatásmódszertan
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Earl Babbie - A ​társadalomtudományi kutatás gyakorlata
A ​kötet egyetemi tankönyv, emellett a társadalomtudományi kutatások módszertanának alapvető, világszerte használt kézikönyvének új, hatodik kiadása, amely a 9. angol nyelv kiadás fordítása, több ponton átdolgozásra került. A szerző előszavában részletesen ismerteti a változtatásokat, figyelembe véve a társadalomtudományok gyakorlata és az alkalmazott módszerek változása során végbemenő folyamatokat.

Ismeretlen szerző - Bevezetés ​a pedagógiai kutatás módszereibe
Egy ​olyan kézikönyvet kap kézhez az Olvasó, amely felöleli a pedagógiai kutatás minden lényeges kérdését. A kézikönyv hasznos segítője a vizsgára készülő egyetemi és főiskolai hallgatóknak, a diákköri dolgozatot, diplomamunkát vagy éppen doktori disszertációt készítő pedagógusjelölteknek. Az Olvasó többek között megismerkedhet a tudományos kutatás tervezésének és publikálásának lényeges kérdéseivel; a pedagógiai kísérlet, a megfigyelés, a tesztkészítés, a tartalomelemzés, az interjúkészítés és a kérdőíves kikérdezés metodikájával; a leíró és a matematikai statisztika alapvető módszereivel. A könyvet a kutatásban és a pedagógusképzésben nagy tapasztalattal rendelkező egyetemi oktatók írták.

Pogányné Rózsa Gabriella - A ​könyvkultúra kutatásának kútfői
Ez ​a tankönyv tulajdonképpen az önálló kutatásokat segítő, esetleg a gyűjtésben támpontokat nyújtó segédkönyv a "könyv"-höz kötődő ismeretek históriáját, valamint a legfontosabb - elsősorban hazai, de szükséghez mérten a legnélkülözhetetlenebb külföldi - kútfőit veszi számba. A címben megjelölt öt meglehetősen nagy téma (a könyv-, az írás-, a nyomdászattörténet, könyvkereskedelem és könyvtártudomány) mindegyike a kultúra írásos emlékeinek, a tudomány eredményeinek, a művészeti alkotásoknak, továbbá a vallási ismeretek és a lelki élet tapasztalatainak áthagyományozásával kapcsolatos. Míg az első három terület hangsúlyosan az információk rögzítésének módszerére, annak történetére fókuszál, az utóbbi két tartalmi egység a legkülönfélébb hordozókon, dokumentumokban felhalmozott kollektív tudás kereskedelmi forgalmazásának, illetve rendszerező megőrzésének, szétsugárzásának, szolgáltatásának, vagyis az ismeretek hasznosításának históriáját és a mindenkori jelenben alkalmazott módszereit veszi górcső alá. A könyvekkel foglalkozó tisztán történeti diszciplínák (írás-, könyv- és nyomdászattörténet) szolgáltatják az alapkutatásokat, a könyvkereskedelem és a könyvtári munka tudománya ezeket is - és még egyéb, pl. filozófiai, gazdasági, kereskedelmi stb. ismeretköröket - alkalmazza meghatározott gyakorlati céllal. De míg mind a szortiment, mind az antikvár könyvkereskedelem az egyes kiadványokra vagy azok egyedi példányaira koncentrál és tevékenysége gyümölcseként anyagi hasznot is megcéloz, a könyvtári szolgáltatás - igaz, általában valamilyen hordozón rögzített formában - az információközvetítést hangsúlyozza. így eljárásaiban és segédleteiben inkább a tartalommal foglalkozik, csak másodsorban a konkrét dokumentumokkal, fizikai megtestesülésekkel - természetesen ez nem igaz a könyvtárak unikális példányokat archiváló kézirattárai esetében, ahol a tartalom elválaszthatatlan az egyedi és megismételhetetlen fizikai hordozótól, ahol ebből a szempontból a dokumentumok két vetülete "egyenrangú".

Juhász Anikó - Seres Antal - Stauder Márta - A ​kereskedelem koncentrációja
A ​kereskedelmi koncentráció módszertana a szakirodalomban elhanyagolt területnek számít. Ez a helyzet a folyamat és hatásai nem kellő ismeretének és téves következtetések levonásának veszélyét hordozza magában. A könyv próbálkozás a kereskedelmi koncentráció módszertanának elemzésére és rendszerezésére annak érdekében, hogy hozzájáruljon a módszertan fejlesztéséhez. A koncentráció általános tendencia, amely a nagyméretű kereskedelem pozíciójának megerősödéséhez vezetett szinte mindenütt a fejlett világban, és felszínre hozta a konfliktusokat a nagy- és a kisvállalati, bolti méret között. Különösen a mikrovállalkozások és a kisboltok vannak nehéz helyzetben. A koncentrációnak a mikrovállalkozásokra, kisboltokra gyakorolt hatása a magyar kereskedelemnek is az egyik hosszú távú problémája. A kötet e probléma megoldásához kíván hozzájárulni.

Selye János - Bonckés ​alatt a kutatás
Selye ​János, a komáromi orvos-dinasztia sarja, a montreali Kísérleti Orvostudományi és Sebészeti Intézet igazgatója, több nagy sikerű könyv szerzője, a kutatásról a kutató emberről mondja itt el gondolatait képzeletbeli famulusának, Johnnak. A könyv elsősorban fiatal kutatókhoz szól, de kézbe vehetik mindazok, akiket érdekel, hogy miért épp az élő szervezetek kutatása - mely szinte teljesen matematizált, ún. egzakt tudományok és többnyire még mindig a saját fogalmainak érvényességével vagy érvénytelenségével elfoglalt társadalomtudományok közé helyezhető el - vált korunk legdinamikusabban fejlődő és legtöbb meglepetést tartogató tudományává. "Egyre bonyolultabb műszereket konstruálnak - írja a stress [sic!] és a kalcifilaxis felfedezője -, hogy mind mélyebbre áshassanak egy-egy kiszemelt ponton. Természetesen ezt a munkát is el kell végezni, de nem mindenkinek kell azt csinálni, John. Nem mindenkinek! A specialistának beszűkül a látóköre, és ma már biztosan tudom, hogy mindig szükség lesz összegezőkre, naturalistákra, akik továbbra is a nagy térségek áttekintésén fáradoznak."

Bertáné Németh Ágnes - Az ​irodalomkutatástól a hivatkozásig
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

László Gyula - Számadás ​népünkről
"A ​könyv is valóság! - mondja László Gyula. - A könyv éppen annyi, mint egy ember, egy fa, egy kavics, vagy akár valamelyik régészeti lelet. A könyv: élet." E könyvből megtudjuk, hogyan éltek honfoglalás kori őseink. Hogyan laktak, milyen volt agyag- és téglaházuk, jurtájuk, boronaházuk. "Mert ahol a leletek tanúsítása szerint olyan magas fokon állott a kovács-, a nyerges, az íjasmesterség vagy a csontfaragás, mint nálunk a honfoglalás korában, ott hasonló fokon kellett állnia a házkultúrának is." László Gyula könyvéből feleletet kap az olvasó arra, hogy kik vagyunk, honnan jöttünk, milyenek voltak az Árpádok, a nomád és a földművelő magyarok, hogyan éltünk és hogyan temettünk."

Olty Márta - Az ​állatok nyomorúsága
Az ​állatok nyomorúsága az első jelentős, magyar szerző által írt, magyar viszonyokra épített állatvédő könyv. Voltaképpen vitairat: nem valaki ellen, hanem valamiért, az állatok, az ember társai érdekében íródott. Reméljük, az olvasó tetszésének megnyerésén túl felhívja a nagyközönség és a szakemberek figyelmét az állatok súlyos gondjainak enyhítésére, jogaik elismerésére. A kötet tartalmából: Állatkert és cirkusz: Az oroszlán lázadása; Gobbi Hilda kutyáinak pokoljárása, biológiakutatásunk csődje; A macska csak a házhoz hű?; Bikaviadalok, harci kutyák, halászat, vadászat, horgászat; Állatgyárak, vágóhíd, vagy Bocika, Nyuszika, Malacka?; A kis Vukból bunda?; Állatkísérletek.

Covers_159535
Törések, ​hálók, hidak Ismeretlen szerző
3

Ismeretlen szerző - Törések, ​hálók, hidak
Az ​elmúlt másfél évtized szakirodalmában nemigen látott napvilágot olyan munka, amely e kötethez hasonló átfogó igénnyel kísérelte meg a jelenkori magyar választói magatartás vizsgálatát. Az alapul szolgáló empirikus vizsgálat homlokterében a magyarországi politikai tagoltság, a társadalmi és kulturális rétegződés, valamint az infokommunikációs technológiák terjedése nyomán kialakuló törésvonalak kapcsolatai kölcsönhatásai álltak. A kutatás résztvevőinek széles szakmai spektruma - vezető egyetemi-akadémiai kutatókból és a közvélemény-kutatás professzionális szakembereiből összeálló együttese - és a vizsgált tényezők sokrétűsége lehetőséget adott a választói blokkok, azok belső rétegzettsége, illetve az őket meghatározó társadalmi, demográfiai tényezők, családtörténeti és miliőhatások, kapcsolathálózati összefüggések komplex feltárására. Két - részben egymást átfedő - mintán, összesen 3000 fő megkérdezésére került sor, három közvélemény-kutató intézet részvételével. Az elemzések az alapfelvételen kívül a hasonló témákban végzett korábbi felvételek, illetve a legfrissebb nemzetközi összehasonlító vizsgálatok adatbázisaira is támaszkodtak.

Szokolszky Ágnes - Kutatómunka ​a pszichológiában
A ​kötet azoknak szól, akik átfogó tájékozódást szeretnének nyerni a pszichológiai kutatások alapvető metodológiai tájképéről és módszer-tanáról. A pszichológiai kutatások klasszikus metodikája a kísérletezéshez és a korrelációs jellegű kutatásokhoz kötődik. Ugyanakkor hosszú hagyománnyal rendelkezik a kvalitatív kutatásfilozófiai vonal is, amelyik a hermeneutikai megértést állította előtérbe. A módszertani pluralizmus jegyében a könyv a "bevett" módszertan mellett helyet ad a kvalitatív módszertan ismertetésének is a legfrissebb szakirodalom alapján. A tankönyv felépítése hármas tagolást követ: az első rész azt a tudományelméleti, tudományfilozófiai hátteret tekinti át, amely a kutatási módszerek átgondolt alkalmazásához szükséges; a második rész foglalja magában a fő tartalmat: az alapvető módszerek áttekintését; a harmadik rész gyakorlati szempontból követi végig a kutatás munkafázisait a hipotézisalkotástól a kutatási beszámolók és cikkek megírásáig, illetve kritikai olvasásáig. A szöveg feldolgozását ábrák, képek és keretes kiegészítő ismeretanyagok segítik elő. Mivel a kutatásmódszertan egyben gyakorlati jellegű tárgy, a fejezetek végén található feladatok hivatottak a tanítás gyakorlati oldalát segíteni. Minden fejezet végén irodalmi tájékoztatást is találunk. A könyvet részletes tárgymutató és fogalomgyűjtemény zárja.

Vicsek Lilla - Fókuszcsoport
A ​fókuszcsoport a csoportos interjúk egyik, az egész világon elterjedt, népszerű típusa, amelyet egyre gyakrabban alkalmaznak Magyarországon is. Használják ezt a módszert a piackutatásban, a politikai közvélemény-kutatásban, különféle társadalmi programok, beavatkozások megtervezésére és értékelésére, megjelent az oktatás és a tudományos kutatások területén is. A kiadvány átfogó jellegű: az alapkutatási és az alkalmazott célú csoportos interjúk jellemző sajátosságait egyaránt tárgyalja. A kötet egyszerre tankönyv és szakkönyv. Haszonnal forgathatják a szociológiát, közgazdaságtant, politológiát, kulturális antropológiát, pszichológiát tanuló egyetemi hallgatók mellett a fókuszcsoportos vizsgálatokat végző szakemberek is. A könyvben számos, fókuszcsoportokból vett példa egészíti ki az elméleti szempontokat és a technikai megvalósítást tárgyaló részeket. A szemléltető anyagok között megtalálhatóak szűrőkérdőívek, vezérfonalak, elemzési és átiratrészletek. A mű sorra veszi a fókuszcsoportos vizsgálatok összes lépését. A kötet újdonsága, hogy sokféle technikát mutat be a csoportokon gyakran tapasztalható többségi befolyásolás minimalizálására, de ötletekkel szolgál arra az esetre vonatkozóan is, ha éppen a csoportbefolyást szeretnénk hasznosítani. A fókuszcsoport módszertanának egyik kidolgozatlan területe az elemzés kérdésköre, ezen a hiányosságon segít a könyv Az eredmények értelmezése és elemzése című fejezete.

Robert King Merton - Társadalomelmélet ​és társadalmi struktúra
Robert ​K. Merton kötete először 1949-ben jelent meg. Többszöri bővítés, átdolgozás után az 1968-ban megjelent utolsó változat vált a szociológiai gondolkodás és oktatás vitathatatlanul standard művévé. Oly sok úttörő gondolata miatt nehéz lenne kiemelni azokat a területeket, amelyeken Merton a tudományág előrehaladása szempontjából a legjelentősebb eredményeket érte el. Mégis a szociológiai elmélet területén feltétlenül meg kell említeni a középszintű elméletekre vonatkozó gondolatait, amelyek a tudományág elmélete és a gyakorlati kutatások között teremtenek gyümölcsöző kapcsolatot; a társadalmi struktúra és az anómia elméletét, a funkcionális elemzés alapos bírálatát, valamint a vonatkoztatási csoportviselkedés elméletét és az erre épülő konkrét vizsgálatokat. Elméleti felismeréseit Merton egy sor, a kötetben szintén szereplő vizsgálatban kamatoztatta, így a személyes befolyás összetevőinek elemzésében és tudománytörténeti, főként a 17. századi természettudomány és a puritanizmus összefüggéseit elemző tanulmányaiban. Merton műve 1980-ban rövidített formában már megjelent a Gondolat Kiadó gondozásában. A gyakorlatilag hozzáférhetetlen műnek a mostani az első teljes kiadása.

Ács Pongrác - Sporttudományi ​kutatások módszertana
A ​hazai sportszakember-képzésben az összes felsőoktatási intézmény régóta kiemelt helyen kezeli a sporttudományi kutatásokhoz kapcsolódó, Bevezetés a sporttudományos kutatásba című kurzust. Maga a tantárgy nagy hagyományokkal rendelkezik, hiszen az 1940-es évek elejétől a mostani Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Karának (TF) jogelődjén már oktatták, Tudományos kutatás alapjai néven. A tantárgy azóta, és az utóbbi időkben még inkább, fontos helyet foglal el a sportszakember képzésben. A „Bologna-folyamat” következtében átalakuló magyar felsőoktatási rendszer a sporttudományi képzési területet is érintette, s minden hazai sporttudományt oktató intézményben kötelező, alapozó lett ez a tantárgy. Megtalálható a Testnevelő-edző, valamint a Sportszervező (Sportmenedzser), illetve Rekreáció képzésben, a BSc és MSc szinten egyaránt. A sportban megjelenő teljesítmény orientáció egyre jobban a sporttudományi kutatások fontosságára hívja fel a figyelmet, hiszen e kutatások nélkül a mai világban már „világraszóló” sporteredmények nem érhetők el. Emellett a növekvő tendenciát mutató szabadidő megjelenése, eltöltése, az egészséges életmóddal foglakozó kutatások elméleti és gyakorlati fontosságára hívják fel a figyelmet. Kétségtelen tény, hogy az egyes területek, sportágak eredményei szinte „kimeríthetetlen kincsesbányái” a kutatóknak, valamint a sport aktív résztvevőinek, a versenyzőknek, az edzőknek és a menedzsereknek egyaránt. A rendelkezésre álló és elérhető gazdag adatbázis felveti annak szükségességét, hogy az adatokban rejlő információkat vizsgáljuk és elemezzük, és az eredményeket, következtetéseket kiadjuk, publikáljuk. A két nagyobb egységre tagolódó könyv a sporttudományi kutatáshoz kapcsolódó BSc és MSc képzésben megjelenő tantárgyak teljes tananyaga. Ugyanakkor haszonnal forgathatják azok is, akik más képzési területen tanulnak, ám tantervük előírja, hogy önálló kutatásokat végezzenek. A tankönyv felépítésében igyekeztünk az egyszerűbb módszertani ismeretektől a bonyolultabbak felé haladni, így biztosítva az érthetőség, gyakorolhatóság megtartását. Törekedtünk arra, hogy az eljárások egymásra épüljenek, így a kutatásokkal most ismerkedő olvasó is könnyen szerezhet érthető, „kézzel fogható” új ismereteket. Az életszerű, való életből hozott példák segítségével, a gyakorló szakemberek számára is hasznos lehet módszertani tankönyvünk.

Pejin Attila - A ​helytörténet-kutatás és -írás kézikönyve
A ​szerzői szándék az a jóindulatú törekvés, hogy mind saját, mind pedig más kutatók tapasztalatait megossza mindazokkal, akik rendes munkájuk mellett időt, energiát nem sajnálva helytörténet-kutatással foglalkoznak. Így talán nemcsak saját kedvükre kutatnak-írnak majd, esetleg csupán olvasási élményt nyújtva az érdeklődőknek, hanem a tudományt is szolgálják valamilyen szinten.

Hunyadi László - Ari Ilona - Cseh Géza - Berkes József - Kis ​füzetben nagy segítség a családkutatáshoz 1.
A ​tartalomból: – Előszó (és ajánlás): Hunyadi László a MACSE (Magyar Családkutatók Egyesülete) elnöke – Miből írhatjuk meg a családunk történetét? Családon belüli, illetve külső források a családfakutatók számára (Ari Ilona, dr. Cseh Géza) – Kutatás az anyakönyvekben. Az anyakönyvek történeti fejlődése és kutatása (Berkes József, Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára [MNL OL]) – Mit érdemes tudni az anyakönyvekről a családfa készítéséhez? Kutatás a szolnoki levéltárban (Ari Ilona, Cseh Géza) – Az anyakönyvek adattartalma, néhány jellegzetesség. Kutatási módszerek (Ari Ilona) – Az adatok kigyűjtése, rögzítése, rendszerezése (Ari Ilona) – Befejező munkák – családfák készítése, majd a történet megírása (Ari Ilona) A füzethez számos, a családfakutatásban rendkívül jól használható melléklet kapcsolódik: – Gyakori latin kifejezések az anyakönyvekben(Gyimesi Imre, Berkes József) – Néhány felekezeti anyakönyv fejléce (latin, német és magyar nyelven) (Berkes József) – Hónapok elnevezései (Gyimesi Imre) – Családkutatásban felhasznált internetes oldalak (Ari Ilona) – Halált okozó betegségek latin-magyar szótára(Szokolszky Bertalan műve alapján szerk. B. Sipos Gabriella) A kutatást emellett sok gyakorlati és hasznos illusztráció is segíti.

Bognárné Kocsis Judit - Pedagógiai ​kutatások módszertana és statisztikai alapjai
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Donald E. Knuth - Számok ​valóson innen és túl
"Kezdetben ​puszta vala minden, és J. H. W. Conway elkezde számokat teremteni. Mondá Conway: Legyen két szabály, amely létrehozza az összes számokat, kicsiket és nagyokat egyaránt, s az első szabály ez legyen: Minden egyes szám feleljen meg előzőleg megteremtett számok két halmazának olyképpen, hogy a bal felőli halmaz egyetlen eleme se legyen nagyobb vagy egyenlő, mint a jobb felőli halmaz tetszőleges eleme. És a második szabály ez legyen: Valamely szám akkor és csak akkor neveztessék kisebb vagy egyenlőnek valamely másik számnál, ha az első szám bal felőli halmazának egyetlen eleme sem nagyobb vagy egyenlő a második számnál, és a második szám jobb felőli halmazának egyetlen eleme sem kisebb vagy egyenlő az első számnál. És megvizsgálá Conway a két szabályt, amit alkotott vala, és ímé igen jók valának." Ezeket a, ha nem is mózesi, de conwayi alapigazságokat vésette kőtáblába Donald Knuth írói képzelete - fontosságukat kiemelendő - , hogy belőlük mint axiómákból kiindulva hőseivel kihámoztassa a számok és rendszámok egységes, ám mégis egyszerű elméletét. Alice és Bill - a két szereplő - maguk járják végig a felfedezés útjait és tévútjait, élik meg sikereit és buktatóit. Ez a kis könyv antitankönyv. Szerzőjének célja, hogy megmutassa, oktatás és kutatás egysége igenis megteremthető.

Neumann-Bódi Edit - Gyulavári Tamás - Mitev Ariel - Neulinger Ágnes - Simon Judit - Szűcs Krisztián - A ​marketingkutatás alapjai
A ​könyv lépésről lépésre mutatja be a kutatási terv készítésének elemeit, és nagy fontosságot tulajdonít az alapvető kutatási módszerek olyan részletes tárgyalásának, amely lehetővé teszi a módszerek elméletének és gyakorlatának megismerését. A könyv lépésről lépésre mutatja be a kutatási terv készítésének elemeit, és nagy fontosságot tulajdonít az alapvető kutatási módszerek olyan részletes tárgyalásának, amely lehetővé teszi a módszerek elméletének és gyakorlatának megismerését. Az elméleti alapok bemutatásának szerkezetévei, fogalomhasználatával igazodik a nemzetközileg is széles körben használt, magyar nyelven is elérhető, mester szintű programokban használt szakkönyvek fogalomhasználatához. A módszertan egyes témaköreinek bemutatása után sor kerül néhány olyan fontos, funkcionális probléma bemutatására, ami a kutatási módszertan tipikus alkalmazási területe. A piacszegmentáció, a márkaérték mérése, a reklám- és médiakutatás, az árkutatás néhány olyan fontos terület, amelyre vonatkozóan mind a speciális módszertani lehetőségeket. mind a piackutató cégeknél használt, standard technikák alapelveit is bemutatjuk. A könyv utolsó fejezete azokat a változási tendenciákat és lehetőségeket érinti, amelyek a technika rendkívül gyors fejlődése révén a piackutatási adatgyűjtési módszerekre, a fogyasztótói nyerhető információk gyűjtésére és elemzésére nagyon erős hatással vannak. A könyv olyan tan- és szakkönyv, amely a kutatási módszertan alapjait gyakorlatközpontúan mutatja be, ezért elsősorban az üzleti tudományok alapképzési szakjain, döntően a kereskedelem és marketing alapszakokon tanuló hallgatóknak ajánljuk, de hasznos lehet minden olyan vállalati szakembernek is, aki a marketingkutatás elméleti alapjait kívánja megismerni.

Jankovich B. Dénes - A ​felszíni leletgyűjtés módszerei és szerepe a régészeti kutatásban
Jankovich ​B. Dénes művében ismerteti a terepbejárás típusait, és a felszíni leletgyűjtés módszereit. Ezeket több magyarországi és többnyire európai kutatásokkal is szemlélteti, illetve kitér a magyarországi kutatás jelenlegi helyzetére is.

Kollega Tarsoly István - Kovács Eleonóra - Pandula Attila - Vitek Gábor - Genealógia ​1.
Kollega ​Tarsoly István és Pandula Attila egy új könyvsorozatot indított útjára, amely a történelem segédtudományait veszi sorra. Első kötete a segédtudományok közül a legismertebbet és legnépszerűbbet, a genealógiát tárgyalja, a nagyobb egyházak levéltári gyűjteményeire, a Magyar Országos Levéltár, s az önkormányzati levéltárak anyagaira koncentrálva mutatja be a családtörténet kutatásának módszertanát, legfontosabb forrásbázisait, s az azokat őrző intézményeket. Ami az egyházi levéltárakat illeti: a római katolikus egyházi levéltárak által nyújtott kutatási lehetőségeket Lakatos Andor, a református egyházi levéltárakban lévő genealógiai forrásokat Szabadi István tekintette át. Az evangélikus egyház levéltárai forrásairól Kovács Eleonóra, az Evangélikus Országos Levéltárról Czenthe Miklós számolt be. A mormon egyház világszintű mikrofilmezési és digitalizálási programját Botlik József ismertette.

Golnhofer Erzsébet - Az ​esettanulmány
A ​szerző a társadalomtudományi kézikönyvekben többnyire önállóan nem szereplő kutatási stratégiát, az esettanulmányt választotta könyve tárgyául. Kis lépésekre bontva mutatja be az esettanulmány előkészítési, lebonyolítási, közreadási szakaszait és a lehetséges problénaákat. Mivel a hazai neveléstudományi és határterületi kutatásokban egyre gyakrabban készítenek esettanulmányokat, ugyanakkor ezek elméleti, módszertani háttérismeretei csak idegen nyelven hozzáférhetők, a Kutatás-módszertani Kiskönyvtárnak ez a kötete joggal nevezhető hiánypótlónak. Haszonnal forgathatják a szociológia, pedagógia és tanár szakos hallgatók szakdolgozatuk elkészítéséhez, meríthetnek belőle a doktori képzésben résztvevők és az empirikus kutatásokat folytató szakemberek is. Golnhofer Erzsébet az ELTE Neveléstudományi Intézetének oktatója. Kutatási területei a neveléstörténet, valamint a differenciális tanulás és az értékelés kérdései.

Moksony Ferenc - Gondolatok ​és adatok
A ​könyv az elemzési módszerek használatához szükséges technikai jellegű ismeretek tárgyalását szorosan összekapcsolja a kutatás általános logikájának a bemutatásával. Az oktatásban ez a két terület - a "hogyan" és a "miért" - sokszor túlságosan elszakad egymástól; ennek eredménye, hogy a megszerzett mesterségbeli tudást a diákok nem mindig képesek az általuk vizsgált kutatási probléma megoldásának a szolgálatába állítani. Ezen próbál változtatni a kötet azzal, hogy a kutatási folyamat tisztán technikai lépéseit egy átfogóbb problémamegoldó stratégiába ágyazva mutatja be. Ha a kötet végére érve sokan úgy érzik majd, az abban vázolt gondolkodásmód fölöttébb hasonít egy jó detektív észjárására, igazuk lesz. Az empirikus kutatást végző tudós tevékenységét nem csupán izgalmassága rokonítja a nyomozó munkájával, de az az érvelési és bizonyítási stratégia is, amit mindketten használnak. A könyv egy olyan szemléletet képvisel, amelytől egyaránt idegen a szűk látókörű pozitivizmus és a posztmodern racionalizmusellenesség. Fegyelmezett képzelet - ez az, ami az igazi tudóst jellemzi, s ez az, amire a kötet is megpróbál a maga eszközeivel ösztönözni.

Síklaki István - Vélemények ​mélyén
A ​fókuszcsoport-interjú évtizedek óta az egyik legintenzívebben használt kutatási módszer. Legegyenletesebben a marketingkutatásban alkalmazták, jóllehet eredetileg szociológiai vizsgálatok céljára alkották meg az 1940-1950-es években. Ez az izgalmas, de igen kényes módszer napjainkban egyre fontosabb szerepet játszik különféle politikai, önkormányzati és egyéb döntések előkészítésében is. Színvonalas kézikönyvünk újdonsága, hogy részletesen bemutatja a fókuszcsoportos kutatások legfrissebb és igen nagy perspektíva előtt álló ágát, az internet útján lebonyolított on-line fókuszcsoportok technikáját, erényeit és korlátait.

Piotr Sztompka - Vizuális ​szociológia
Piotr ​Sztompka a krakkói Jagelló Egyetem professzora, 2002-ben a Nemzetközi Szociológiai Társaság elnökévé választották. Kötetében áttekintést nyújt a fotográfia alkalmazásáról a szociológiai kutatásban. A fényképezésben a szociológia hagyományos módszereinek kiegészítését látja. A fotót fontos empirikus és módszertani eszköznek tekinti, foglalkozik a társadalomkutatásban alkalmazott fényképek lélektani és etikai problematikájával. Összefoglalja e viszonylag fiatal tudományterület történetét, felidézve a szociálantropológia és a néprajz területén szerzett korai tapasztalatokat is. A kötetet a szerző saját fotói illusztrálják. A Vizuális szociológia a szociológia e területének első és máig legjobb feldolgozása.

Ismeretlen szerző - A ​magyar egyháztörténet-írás forrásadottságai
E ​tanulmánygyűjtemény a Pécsi Egyháztörténeti Intézet 2005 szeptemberében „Egyháztörténeti források – levéltárak” címmel rendezett konferenciája nyomán született. A konferencia témája az egyháztörténeti kutatások alapját képező források feltárása és értékelése volt. A kötet tájékoztat a magyar egyháztörténet-írás forrásainak lelőhelyeiről, a római, bécsi, egyházmegyei, megyei, plébániai levéltári anyagról és ezek tudományos hasznosíthatóságáról. Fókuszában a pécsi egyházmegye történeti forrásai állnak, de más területek, szervezetek és felekezetek forrásfeltárásának kérdéseivel is foglalkozik. A tanulmányok gyakorlati segítséget nyújtanak a kutatáshoz azzal, hogy bemutatják az egyes levéltári anyagok típusait és történeti értékét.

Horváth Dóra - Mitev Ariel - Alternatív ​kvalitatív kutatási kézikönyv
Ez ​a könyv azoknak készült, akik úgy érzik, egy-egy kutatási problémára kvalitatív szemszögből is rá lehet tekinteni, és hogy a mélyinterjún és a fókuszcsoporton kívül más (számos esetben alternatívnak tekinthető) kvalitatív technikák is léteznek. Azoknak, akik úgy gondolják, hogy be vannak szorítva a mainstream által meghatározott játéktérbe, és keresik a kifelé vezető utat. Azoknak, akiket valamilyen kutatási probléma elé sodort az élet, és szeretnék azt újszerű, az eddigiektől eltérő módon megoldani. Azoknak, akik hisznek a kvalitatív kutatások létjogosultságában, és azoknak is, akik szkeptikusak iránta. A kutatásmódszertan könyv elsősorban gyakorló kutatóknak, PhD- és mesterszakos hallgatóknak íródott, de haszonnal forgathatják olyanok is, akiket bármilyen szempontból érdekel a kvalitatív kutatások világa. A könyvben a kvalitatív kutatás filozófiája, valamint a kvalitatív kutatási terv alapos áttekintése után a következő technikákkal találkozhatunk: grounded theory, esettanulmány, netnográfia, videográfia, narratív technika, értelmező (interpretatív) fotóinterjú, kutatói önmegfigyelés, projektív technikák, metaforák használata, kollázstechnika.

Steinar Kvale - Az ​interjú
Az ​interjúkészítés a kvalitatív kutató vizsgálati repertoárjának nélkülözhetetlen eszköze. Steinar Kvale Interjú című műve elméleti támpontul éppúgy szolgál, mint gyakorlati tanácsokkal, amelyek élesben könnyítik meg az interjúzó kutatók dolgát. A szerző megvizsgálja az interjúnak a kutatási folyamatban betöltött szerepét, áttekint néhány, az interjúzással kapcsolatos fontos filozófiai kérdést. Végigvezeti az olvasót az interjúkészítés hét stádiumán, amely a tanulmány megtervezésétől annak megírásáig tart.

Rezsőházy Rudolf - Bevezetés ​a társadalomtudományok módszertanába
Könyvünk ​a társadalomtudományi kutatások módszertanába vezet be a kutatás témájának megválasztásán, a kezdő kérdések föltevésén, a hipotézisek megformálásán, a fogalmak meghatározásán és a követendő kutatási modell elkészítésén keresztül. A szerző kiemelt figyelmet szentel az adatgyűjtésnek és a forráskritikának. Részletesen foglalkozik az értelmezés és a magyarázat problémáival, az elméletalkotással és a bizonyítási eljárásokkal, melyek kimutatják az elkészült mű elfogadhatóságát. Kitér az alkalmazott tudományokkal való kapcsolatra is: miképp támasztja alá a megszerzett tudás a kívánt társadalmi cselekvés előkészítését? Rezsőházy Rudolf az Université Catholique de Louvain (Belgium) professor emeritusa, a Belga Királyi Akadémia rendes és a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja. Eredetileg történész, de a pályafutása során szociológiával és politológiával is foglalkozott. Érdeklődése középpontjában a társadalmi változások kutatása áll.

Angelusz_tardos_meresrol_meresre
Mérésről ​mérésre Ismeretlen szerző
3

Ismeretlen szerző - Mérésről ​mérésre
A ​hazai napilapok, politikai magazinok rendszeresen jelentetnek meg s időnként televíziós, rádiós hírműsorok is közölnek közvélemény-kutatási eredményeket a pártok támogatottságáról, a vezető politikusok népszerűségéről, a társadalmi-politikai intézmények iránti bizalomról. Mindez nem korlátozódik a választásokat közvetlenül megelőző időszakokra, s ez is arra utal, hogy viszonylag széles körű érdeklődés kíséri a választói magatartás, a politikai közgondolkodás alakulásáról szóló információkat. Ezzel a figyelemmel ugyanakkor nem párosul kellő tájékozottság az ilyen jellegű adatok kezelése, értelmezése terén. Bizonyos konvenciók ugyan kialakultak a nyomtatott sajtóban az eredmények alapjául szolgáló felvételek módszertani (minta, időpont stb.) paramétereinek közlésére vonatkozóan, ezek azonban az elektronikus sajtó közvéleményeire vagy az interneten közvetített újabb típusú kommunikációs eszközökre már nem terjednek ki, nem beszélve arról, hogy a szóban forgó kiegészítések szűkre szabott keretei önmagukban is csak korlátozott felvilágosításra adnak lehetőséget. A módszertani kérdések megbeszélésére rendszerint csak a választási kampányok kiélezett - és ilyen kérdések szakszerű megvitatására csak kevéssé alkalmas - időszakaiban, vagy esetenként egyes intézetek eredményei közti kirívó eltérések, netán olyan fiaskók alkalmával kerül sor, mint amilyent a 2002-es parlamenti választások esetében tapasztalhattunk.

Kollekciók