Ajax-loader

'perzsia' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Susan Kay - Phantom
This ​incredible portrait of Erik--the Phantom--recreates his entire life, from his survival as a child in a carnival freak show to his creative genius behind the Paris Opera House--and its labyrinthine world below--to his discovery of love.

Noah Gordon - Az ​orvosdoktor
Noah ​Gordon nevét híres orvosregények fémjelzik. Első,nagy sikert aratott műve, a Sámán, az amerikai indiánok végső kiirtásának idején az Újvilágban elvetődött skót orvos kalandjait örökítettte meg, a szintén hatalmas terjedelmű és megrázó erejű Az orvosdoktor pedig a tizenegyedik század orvostudományának sötét berkeibe, Angliába, s onnan kiindulva a kelet-ázsiai birodalmakba kalauzolja el a tudásra szomjas Rob J. Cole-t, a Sámán főszereplőjének ősét, akit ugyancsak azzal az isteni ajándékkal áldott meg a sors, hogy kézrátétellel megérzi, megállapítja a közelgő halált. Ám ez az áldás azokban az időkben boszorkányságnak minősült, s hősünk is csak azon az áron menthette meg életét, hogy az arabok közt zsidónak adta ki magát, s katonaorvosként végigélte az egymás ellen zúduló keleti hatalmak rettenetes háborúit, miközben csakis a tudni vágyás vezette küzdelmes útján - no meg annak a tüzes szemű lánynak a szépsége, akit képtelen lett volna elhagyni...

Nossrat Peseschkian - A ​tudós meg a tevehajcsár
Mitévő ​legyen az, aki a mindennapi élet nyomását elviselhetetlennek, s magát emiatt betegnek érzi? Például keresse fel Nossrat Peseschkiant, aki alaposan kikérdezi panaszairól, majd elmond egy régi keleti történetet, amely a tünetek mögött húzódó konfliktust nemcsak feltárja, hanem modell értékű megoldást is ad rá. Aki pedig nem tud elmenni Peseschkianhoz (és ilyenek sokan vannak), az olvassa el ezt a könyvet. Peseschkian módszere, bár egyedülálló, látszólag igazán egyszerű: "csupán" észre kell venni a személyiség neuralgikus pontjait, ismerni kell néhány ezer mesét, ezek közül ki kell választani azt, amelynek elemeibe beleilleszthető a páciens lelkében zajló konfliktus: ennek révén kell őt rávezetni a gyógyulás útjára, amelyen ezek után - mint a könyvben leírt esetek is tanúsítják - jóformán magától is végigmegy. Már e folyamat leírása is tanulságos és érdekfeszítő volna, még inkább azzá teszik a könyvet az esetleírások, ám a legérdekesebbek mégiscsak a mesék: egy-egy pillanatra érezhetővé válik a régi Kelet atmoszférája, fantáziája, bölcsessége - s a könyvet olvasva magunk is megtanulunk lelkünk mélyére pillantani.

Susan Kay - A ​fantom
Egy ​ember története, aki szörnyű bűnökre ragadtatta magát, holott akkora szíve volt, hogy az egész világ belefért volna. Hatalmas feszülés, szakadás, aztán béke… és csönd: az elképedés, a hitetlenkedés néma hördülése. Kinyitottam a szemem, s láttam, hogy a bába arcából – amely az imént még nekibuzdulástól rózsállott – egyszerre kiszalad a vér, s a szobalányom, Simonette a szája elé kapja a kezét, úgy hátrál az ágytól. Küszködve feljebb csúsztam a csatakos párnán, lenéztem a véres lepedőre, és megláttam, amit a többiek. A bába tért magához elsőnek; odarepült, hogy a köldökzsinórt elvágja, bár reszkető kezével tartani is alig bírta az ollót. – Uram, irgalmazz – motyogta, s ösztönösen keresztet vetett. – Krisztus, kegyelmezz! És megszületett…

Kader Abdolah - A ​király
Perzsia ​sahjának halálakor uralkodói székét a fia örökli. Ő azonban korántsem olyan határozott és ambiciózus, mint nagyra becsült elődje: országa és alattvalói sorsa helyett sokkal jobban érdekli a hárem, a cseresznyéskert, a vadászatok és a mulatozás. A fontos gazdasági döntéseket pedig leghűségesebb tanácsosára, a vezírre hagyja. A ravasz politikus a nyugati országokkal, Angliával és Hollandiával kötött szövetségben látja a jövőt, olyan reformok bevezetését tervezi, amelyek végre meghozhatják az ország jólétét. De vajon milyen árat kell fizetni mindezért? Modern történet a hatalomért és a földért vívott harcról, mely ugyanakkor megidézi az ősi Perzsia varázslatos hangulatát.

Lőrincz L. László - Az ​éjszaka doktora
Gyönyörű ​fiatal nő bujkál férfiruhában Bagdad utcáin, külvárosaiban és a környező vidékeken. A neve Hakima. Az éjszaka doktorai közé tartozik, akik nemcsak gyógyítgatják a birodalom szegényeit, hanem lázítják is őket, hogy keljenek fel testi-lelki megnyomorítóik, a gazdagok és a mollahok ellen. Hakima pedig nem más, mint a roppant birodalom szultánjának, a halálosan beteg Öldzsejtünek a háziorvosa, az ország egyik leghatalmasabb főemberének a leánya, aki minden vallási törvénnyel és szokással szembeszegülve harcolta ki magának azt a jogot, hogy a nagy Dzsingisz kán ükunokáiknak világában a perzsa, turki, arab és mongol népet gyógyítsa, tanítsa emberibb és szebb, jobb életre.

Francis Shelton - Különleges ​küldetésem
Hogyan ​lesz egy pesti jogász-zenészből angol titkos ügynök? Milyen kalandokat él át, milyen politikai kulisszatitkokba kap betekintést - ez a történelem különleges olvasatban, különleges szereplőkkel... A harmincas évek végének Budapestje - egy fiatalember jogi diplomával és zeneakadémiai tanulmányokkal a zsebében a fenyegető sötét elől beleugrik az ismeretlenbe: leszerződik Teheránba bárzenésznek. Megismerkedik az angol szuperkémekkel: többek közt Basil Davidson kémfőnökkel, illetve az arisztokrata újságíróval, Pálócz-Horváth György angol ügynökkel, aki beszervezi a korszak egyik leghatékonyabb angol kémszervezetébe, a SOE, azaz a Special Operations Executive irreguláris hadseregébe. Az izgalmakban bővelkedő kémtevékenység számos epizódját több mint hetven év után írta meg a budapesti születésű csellista, a szolgálattól kapott nevén: Francis Shelton.

Xenophón - Anabaszisz
Bizonyára ​lesznek olvasók, akikben a magyar Anabaszisz mélabús emlékeket ébreszt: visszagondolnak a középiskolai vagy egyetemi görögórák szövegelemzéseinek gyötrelmeire, örömeire, s megelégedéssel állapítják meg: lám, megint törlesztettünk egy adósságot, hisz "a tízezrek hadjáratának története" 1887 óta most jelenik meg először magyar fordításban. De reméljük, élvezettel olvassák ezt a haditudósítást azok is, akik még nem ismerik az Anabasziszt, de érdeklődnek a régmúlt korok élete, szokásai, eseményei iránt. Régi ez a kor: szerzőnk, az athéni író, filozófus, hadvezér Xenophón az i.e. V-IV. század fordulóján élt, Nagy Sándor előtt. És érdekes, izgalmas a cselekmény: egy testvérháború története elevenedik meg a könyv lapjain az ifjabbik Kürosz lázadása bátyja, II. Artaxerxész perzsa király ellen. A perzsa herceg görög zsoldosokkal vonul bátyja ellen, ám húszéves korában csatában elpusztul, s a magára maradt sereg a mai Törökország területén, a Fekete-tenger partvidékén keresztül vonul hazafelé. Vezérük, vagy egyik vezérük, éppen Xenophón, aki szemérmesen harmadik személyben beszél magáról, "az athéni Xenophónról". Ennek az egy évnek és három hónapnak a története ez az írás, amelyet bízvást nevezhetünk a zsoldossors, a hazavágyódás első irodalmi megfogalmazásának. Mert Xenophónban, katonáiban, a tízezrekben is egyetlen gondolat él, ez forrósítja át a szűkszavú, tárgyias eseményközlést: hazatérni Görögországba, a családhoz, vinni nekik valamit a csodák Kelet kincseiből.

Xenophón - Kürosz ​nevelkedése / Anabázis
Xenophón ​két műve az irodalom két ellentétes pólusán helyezkedik el: a Kürosz nevelkedése utópisztikus fejedelmi tükör, az Anabázis véres valóságú dokumentum. Kürosz, a bölcs uralkodó példaképe a görög humanizmus, a szókratészi tanítások jegyében él és gondolkodik, eszménye az igazság, a becsület, az emberszeretet, a jóság. Az Anabázis (tízezer görög kalandos visszavonulásának története egy idegen érdekekért folytatott s elvesztett, távoli csatából) világát ezzel szemben jogtalanság, erőszak, árulás, gyilkolás jelzi. A mai ember, aki eszme és valóság ellentétét annyiszor érezhette a tulajdon bőrén is, nem fogja idegennek találni Xenophón világát, amelyben ideológia és gyakorlat oly tragikus ellentmondásba került egymással.

Kertész István - Nagy ​Sándor és a hellénizmus alapvetése
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Sükösd Mihály - Babilon ​hercege
Az ​író vallomása: "Negyvenéves koromig regényben, elbeszélésben nemigen szóltam magamról. Áttételesen is alig. Részint azért, mert nem hiszem, hogy alanyilag kitárulkozó alkat lennék. Részint azért, mert sokáig fontosabbnak tartottam a rajtam kívül történtek, mint a velem történtek közlését. Így megy ez a magát fegyelmezettnek gondoló, önmagát és a világot racionális távolságtartással figyelő prózaírónál. Így megy ez, amíg a prózaíró fiatal. Ennek a kötetnek az írásait – kívülről – az határozta meg, hogy 1974-ben, egy Marosvásárhely melletti faluban felnyitottam a családi levelesládát, és megtaláltam üknagyapám, S. Sámuel nagytiszteletű úr irodalmi hagyatékát, kéziratos verseit, a székelységhez és A Magyar Nemzethez szóló történetfilozófiai értekezését. Meg az, hogy 1977-78-ban ösztöndíjjal öt hónapot tölthettem az USA-ban. Meg némely személyes sorsforduló. Mi az, hogy elbeszélés? Számomra, ezekben az írásokban: a rejtőzködő vallomás és a kollázselemekkel megdolgozott tárgyiasság ötvözete. Narrációból, valódi és képzelt dokumentumokból, fantáziából elegyült szöveg."

Horst Klengel - Nomádok ​az ókori Elő-Ázsiában
A ​szíriai-arab sivatagos sztyeppéken ma is élnek nomádok és beduinok, vándor állattenyésztők, akiknek életmódja a sivatag és félsivatag körülményeihez alkalmazkodott. Honnan jönnek? Milyen múltban gyökereznek hagyományaik? Mifajta érintkezés volt köztük és a letelepült népesség között a korábbi időkben? Elképzelhető-e, hogy gazdálkodásuk és kultúrájuk terén hatottak egymásra? A szerző ezekre a kérdésekre keresve a feleletet - megeleveníti az előázsiai nomádok és félnomádok életét az i. e. 4-1. évezredben. Főként a Máriban feltárt királyi levéltár ékírásos szövegeire, valamint az Ószövetség adataira támaszkodik, de igénybe veszi az összehasonlító néprajzi anyagot is. Bár a források értelmezésében mindig óvatos, és sok kérdést megválaszolatlanul kell hagynia, ábrázolásában a nomád élet, de részben Elő-Ázsia - mindenekelőtt Mezopotámia - földműveseinek világa is, elevenen, a mindennapok ezernyi apró részletével áll előttünk. A könyvet nemcsak a szakember forgathatja haszonnal, élvezetes olvasmányt nyújt mindenkinek, aki akár a nomád élet, akár pedig az ókori keleti kultúrák iránt érdeklődik, vagy egyszerűen csak szereti a Bibliát. Horst Klengel professzor (*1932) az ékírásos történeti szövegeknek és Szíria ókori keleti történetének nagy nemzetközi tekintélyt élvező tudós kutatója. Az ókori kelet világát bemutató népszerű-ismeretterjesztő könyvei közül magyarul is megjelent: Az ókori Szíria története és kultúrája (Gondolat, Bp. 1977).

Hérodotosz - A ​görög-perzsa háború
Hérodotosz ​történeti munkájának kettős célja volt, mint ezt művének első mondatában megfogalmazta: a hellének és "barbárok" nagy tetteinek egyenlő mértékkel történő elbírálása és megörökítése, valamint a történeti jelenségek okainak _(aitié)_ vizsgálata. Az elfogulatlanságra való törekvés és a történeti okok és összefüggések keresésének igénye, ez az a két dolog, mely Hérodotosz munkásságát elődeinek teljesítménye fölé emeli. ___A történeti események színes, érdekfeszítő, olykor novellisztikus ábrázolása miatt akár szépirodalmi alkotásnak is tekinthetjük művét, és nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy milyen nagyszabású feladatot vállalt magára Hérodotosz, s arról sem, hogy ő fogalmazta meg először a történetírás két fő követelményét, az objektivitásra való törekvést és az oknyomozás szükségességét.

Amin Maalouf - Szamarkand
Szamarkand, ​a Kelet varázsos hangulatát felidéző mesés város a nálunk is méltán népszerű író, Amin Maalouf számára mindenekelőtt Omar Khajjám XI. századi perzsa költő, filozófus, csillagász és matematikus városa. Azé az Omar Khajjámé, aki verseiben, a híres négysorosokban, a _rubáí_kban a bort, a szerelmet, a szabadságot énekelte meg egy olyan iszlám világban, mely szigorúan tiltotta a borivást, a háremek mélyére száműzte a nőket, és gyakorta véres háborúkban és öldöklésben tiporta sárba a szabadságot. Ez az ellentétektől és feszültségektől terhes, egyszerre rémisztő és igéző, hallatlanul színes és kalandos világ ihlette meg Maaloufot. No meg az a számos Khajjám-életrajzban fellelhető legenda, mely szerint az életet szerető és dicsőítő költő és tudós a barátja, sőt egy ideig szövetségese volt a halál nagymesterének, Hasszán Szabbahnak, az asszaszinok néven ismertté vált titokzatos és kegyetlen szekta szellemi vezérének, valamint Nizam el-Molknak, a korabeli szeldzsuk szultánok híres miniszterének.

Louis Bréhier - Bizánc ​tündöklése és hanyatlása I-III.
Louis ​Bréhier (1868-1951), századunk egyik legkiemelkedőbb francia bizantinológusa trilógiájában tudományos alapossággal, mégis olvasmányosan tárja elénk Bizánc izgalmas fordulatokban bővelkedő történetét. Az egész középkort átívelő keletrómai birodalom páratlan egységbe ötvözte a római hagyományokat, a hellén kultúrát, a keresztény hitet s a keleti kormányzati módszereket. Az első kötetben az olvasó megismerkedhet azzal a küzdelmes évezreddel, amelyben Konstantinápoly volt a művelt Európa központja, s innen sugárzott tovább a környező népekre a kereszténység által új formát kapott antik kultúra. A magyarság történelmére is évszázadokon át hatást gyakorol a vele szomszédos tündöklő, majd hanyatló birodalom. Háborúk és udvari intrikák, hitviták és zsinati csatározások közepette kristályosodik ki az a keleti keresztény öntudat, amely képes túlélni még a birodalom államszervezetének összeomlását is, s biztosítja Bizánc szellemi örökségének továbbélését. A második kötet az intézményrendszert, a harmadik a civilizációt tárgyalja.

Hérodotosz - Kürosz ​/ Xerxész
Hérodotoszt ​a történetírás atyjának, "nagyatyjának" szokták nevezni; joggal, hiszen az i. e. V. században a görög mester előzmények nélkül teremtette meg műfaját. Filozófusok, földrajztudósok, tanító papok és pletykázó öregek voltak mesterei és elődei, és a csodálatos görög mitológia. Ő még úgy írta a történelmet, "mintha az is mítosz volna - jegyzi meg róla Szerb Antal. - Nem mintha szándékosan keverte volna össze a valóságot a mondával, hiszen rengeteget utazott, hogy könyvének valóságanyagát összegyűjtse. De külföldi utazásain is legjobban a mítoszok érdekelté,és az, ami mítoszba illő". Válogatásunkban a görög-perzsa háborúk koráról mesélve Hérodotosz az élőszó varázsával előadott kis elbeszélésekben, drámácskákban Kürosz, Kroiszosz udvarába kalauzol, Xerxész hadjáratát idézi, a Thermopülainál és Szalamisznál vívott csatákról számol be. Devecseri Gábor és Szabó Árpád fordításában a görögség és az európai kultúra ősi történelmének legszebb, legérdekesebb epizódjait olvashatjuk.

Plutarkhosz - Párhuzamos ​életrajzok
A ​római császárkor elején, az i. sz. 1-2. század fordulóján élt Plutarkhosz ebben a munkájában, mely ötven életrajz-novellát tartalmaz, a görög és római történelem egy-egy kiemelkedő alakját állítja párhuzamba egymással. Izgalmas olvasmányok ezek az életrajzok, ám mégsem egyszerű anekdotagyűjteményről van szó. A szerző a római provinciává lett Görögország és a hódító Róma történelmének összehangolhatóságáról írt bennük. Plutarkhosz hitt abban, hogy a görög és római történelem hősei irtózatos vétkeikkel és óriási erényeikkel az emberi természet határainak felismerésére tanítanak. S ahogyan a reneszánsz is ebből a munkából vette át az emberi nagyság példaképeit, úgy a francia forradalom, Shakespeare, Goethe, sőt még Nietzsche is visszanyúlt hozzá.

Xenophón - Kürosz
Közel ​háromezer éves regényt nyújtunk át az olvasónak. Szerzője Xenophón, az i. e. V-IV. században élt görög történetíró, aki a maga korában nemcsak mint történetíró volt híres, hanem mint regényíró is. A Kürosz is regény, afféle "fejedelmi tükör", amely arra keres választ, milyen legyen az ideális államfő és hadvezér. Xenophón - és főhőse, Kürosz - a mindennapi élet legapróbb eseményeire is gondol: hogyan étkezzenek a katonák, miképpen viselkedjék a vezető a környezetében élőkkel, helyes-e megajándékozni őket, stb, stb. A cselekményt- amely a történelmi eseményektől eltérően vázolja fel a nagy Perzsa birodalom megalakulását - bájos epizódok tarkítják, pl. Pantheia áldozatos szerelme, apró udvari intrikák. A sokszor megmosolyogtató, máskor megkönnyeztető történet szinte észrevétlenül vezeti be az olvasót a perzsa, egyiptomi, asszír birodalom katonai és polgári életébe, s képet ad a perzsa birodalom hanyatlásáról is.

Dževad Karahasan - Keleti ​díván
Dževad ​Karahasan (1953 Duvno, Bosznia-Hercegovina) regény- és drámaíró, esszéista, kritikus, a jelenkori bosnyák és boszniai irodalom prominens, külföldön is elismert és legtöbbet fordított képviselője. Első regénye, a Keleti díván (1989) az ezer évvel ezelőtti perzsa-arab világban játszódik. Három történetből áll, melyek folytatják és tükrözik egymást, akár az arabeszkek. Posztmodern áltörténelmi regénynek is nevezhetnénk: nem a korfestés, hanem a jelenkor nyugtalanító kérdéseinek megjelenítése a célja, s a dokumentált történelmi anyagot átírja az idő vertikálisára. Három bűnügyi történet, három metafizikai krimi, három parabola a totalitárius ideológiarendszerekbe belebonyolódott emberről, három szerelmi történet, három esszé az etikáról, három tanulmány az iszlám kultúra misztikus vonulatáról. Hősei létező történelmi személyiségek, a hatalom áldozatai, vértanúk, akik az önálló gondolkodás vétségét követték el. Belső metafizikai drámájukat és szerelmüket megcsúfolja az erőszakon alapuló kormányzat. Hasonlóképp szembesül a ma embere is a metafizikai űrrel és a politikai zsarnoksággal, és ugyanúgy bukik el, ha gondolkodásra adja a fejét. Ez a többszólamú regény szép példa a perzsa-arab világ és a nyugati civilizáció közt lehetséges dialógusra is: nemcsak két kort, hanem két civilizációt is tükröztet egymásban.

Horváth Pál - Mezopotámia ​háborúi - Háború az olajért
A ​Perzsa-öböl háborúiról már nagyon sok értékelés, leírás látott napvilágot. Nem vitatható, hogy a városállamok között több ezer évvel ezelőtt már folytak háborúskodások a vizek birtoklásáért. Később Mezopotámia népei véres háborúkat vívtak a Róma örökébe lépő Bizánccal, a görög (makedón) és perzsa uralkodókkal. Az arabok a kádiszijjai csata után elfoglalják a "Folyóközt" és Kalifátust alapítanak. A háborúk tovább folytatódnak és a perzsák, a törökök, az egyiptomiak, majd a mongol hordák fosztják ki és perzselik fel a térséget és Bagdadot. A több évszázados török uralom az I. világháború után véget ér, hogy átadja helyét a brit birodalmi, és a többi nagyhatalmi törekvéseknek. A Perzsa-öböl XX. századi háborúinál legfontosabb szempont közvetlenül mindig a gazdasági, politikai és katonai térnyerés, valamint az évszázad nagy felfedezése az olaj volt, amelynek birtoklása napjainkban is nagyhatalmi érdek, mert akié az olaj azé a gazdasági, politikai és katonai hatalom. A háborús konfliktusok kirobbantásához indok volt bőven, legutóbb Irak esetében a hadműveletek megindítása előtt az egyik indok az volt, hogy nukleáris és tömegpusztító fegyverekét gyárt. Ezeket a fegyvereket azóta sem találják. Sőt 2004. áprilisában kiderült, hogy az iraki nép nem tartja felszabadítónak az amerikaiakat, valamint a szövetségeseiket, és kinyilvánította azt is, hogy nem kér a modern, amerikai típusú liberális demokráciából sem. Milyen következményei lehetnek az iraki konfliktusnak?

Xenophón - Xenophón ​filozófiai és egyéb írásai
A ​hányatott sorsú athéni katona és író, a Kr. e. 5/4. század fordulóján élt Xenophón nem volt filozófus, de szellemi formálódására döntő hatást gyakorolt barátsága az idős mesterrel, Szókratésszal. Neki állít emléket Emlékeim Szókratészról, Szókratész védőbeszéde, A lakoma és A gazdálkodásról című írásaiban. A perzsa birodalom alapítójáról szóló Kürosz nevelkedése is inkább filozófiai indíttatású nevelési regény, mint történeti munka. Kisebb írásai közül az Agészilaosz és a Hierón az ideális hadvezér, illetve a zsarnok portréját rajzolják meg, A vadászatról, A lovászatról, A lovassági parancsnok feladatairól című írások lapjain a kutya- és lótenyésztő, vadászgató, katonáskodó arisztokrata osztja meg velünk gazdag tapasztalatait. A bevételekről című írás valódi gazdasági utópia, amelynek célja az athéni államkincstár jövedelmeinek gyarapítása. Az írások többsége, amelyek közül eddig csak néhány jelent meg magyarul, kétezer-négyszáz év után is meglepően aktuálisnak hat.

Claude Cahen - Az ​iszlám
Egyetlen ​nagy vallás sem lépett fel annyira nyomatékosan és leplezetlenül a világi hatalom megszerzésének igényével, mint Mohamed prófétáé. Az iszlám fogalma tehát nemcsak egy vallási közösséget jelöl, hanem azoknak a népeknek a történetét és kultúráját is, amelyek a Próféta tanítását követik. A közelmúltig az iszlám történetét ritkán értékelték Európában úgy, ahogy az megilleti. Voltak, akik az Ezeregyéjszaka hatására mesés dicsfényben látták, mások meg az európai történelem egyszerű függelékének tekintették. Így figyelmen kívül hagyták, hogy milyen gazdag volt a középkori iszlám világ kultúrája, ha összehasonlítjuk azzal, amit a Karolingok utáni Európa vagy akár Bizánc produkált. Az iszlám országokban dinamikusan fejlődött a kereskedelem és a városi élet: virágzásának teljében Bagdadot több százezren lakták, akkor, amikor Európa legnagyobb városaiban alig tízezer ember élt. Minden iszlám városban legalább egy könyvtár és egy iskola működött, ami jelzi, hogy a művelődés intézményei a kor színvonalához képest meglehetősen elterjedtek. Nem vitatható annak a szellemi örökségnek a jelentősége sem, amit a Nyugat az iszlámtól kapott, különösen Spanyolország közvetítésével, ahol a két kultúra találkozott. Claude Cahen professzor mindenekelőtt az iszlám gazdaságtörténettel foglalkozó munkáinak köszönheti nemzetközi hírnevét. A gazdaság és kereskedelem fejlődésének e művében is tág teret szentel. Emellett foglalkozik a városok és a sík vidék társadalmi struktúrájával, behatóan elemzi a politikai-vallási mozgalmakat, figyelemmel kíséri a kultúra változásait. A politikatörténetet sem hanyagolja el: nyomon követi az eseményeket az egységes arab birodalom létrejöttétől egészen a felbomlásig, a részállamok kialakulásáig, a mongolok betöréséig.

Holly Lynn Payne - A ​damaszkuszi rózsa
A ​nagy tiszteletben álló tanítómester, Rúmí az anatóliai Konya utcáin a nyüzsgő karavánszeráj felé tart: egy súlyosan sebesült fiatal lány vár rá. A levegő rózsaillattól terhes, pedig kora tavasszal még egyetlen helyi kertésznek sem borultak virágba a rózsatövei... Rúmí, a családja és a tanítványai tiltakozása ellenére gondjaiba veszi a lányt, Damascenát, akit a damaszkuszi rózsáról neveztek el - és kettejük sorsa innentől örökre összekapcsolódik. A különleges örökséggel megáldott fiatal nő a tanító gondoskodásának köszönhetően lassan elindul a gyógyulás útján. És miközben próbál keserű, szeretetet és törődést nélkülöző múltjától szabadulni, nemcsak a rózsa titkát fedezi fel, de egy aranyhajú fiatalember személyében a szerelem is rátalál... A Magyarországon is élt szerzőnő regénye a régmúltba, a tizenharmadik századba repíti vissza az olvasót. A különleges mese egy fiatal lány és egy idős tanító közös útjáról szól, amelynek során mindketten megtapasztalják a szeretet hatalmas erejét.

Noah Gordon - The ​Physician
In ​the 11th century, Rob Cole left poor, disease-ridden London to make his way across the land, hustling, juggling, peddling cures to the sick—and discovering the mystical ways of healing. It was on his travels that he found his own very real gift for healing—a gift that urged him on to become a doctor. So all consuming was his dream, that he made the perilous, unheard-of journey to Persia, to its Arab universities where he would undertake a transformation that would shape his destiny forever.

John Curtis - Ancient ​Persia
Persia ​(ancient Iran) occupies an important place among the great civilizations of the ancient world. The many splendid achievements of the early inhabitants of Iran range from the imaginatively painted pottery of the prehistoric period to the magnificent silver vessels of Sasanian times, and include the Luristan bronzes and the spectacular sculptures of Persepolis. Civilization began early in Iran, as it did elsewhere in the Ancient Near East, and the author traces the history, archaeology and art from the growth of settled communities in about 6000 BC through to the beginning of the Islamic period in the seventh century AD. This introduction is illustrated throughout with many examples drawn from the rich collection of Iranian antiquities in the British Museum.

Zalánkeményi Kakas István - Iter ​Persicum
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Benedek Gábor - Irán ​történelme a kezdetektől napjainkig
Irán ​a kulturális folytonosság és az ellentétek hazája, amely az ősi Perzsia kultúráját, illetve az iszlám előtti és utáni civilizációt egyaránt ötvözi. A kötet végigvezet az egyik legrégebben fennálló ország folytonos háborúk tagolta történelmén, az ókori Perszepoliszon, Dareiosz és Xerxész hódításain át a jelenkori vallási fundamentalizmus egyik központjának számító Teheránig. Benedek Gábor történelem szakos bölcsész (Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, 2005), elsődleges érdeklődési területe a közel-keleti országok története. Jelen kötete szakdolgozatának átdolgozott és kibővített változata, amely az országtörténeti ismertetésen túl geopolitikai és gazdasági kitekintést is nyújt.

Sir Denis Wright - The ​Persians Amongst the English
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Karl May - A ​kővé vált imádság
Kara ​ben Nemszi személyében a szerző hosszú, kalandos utazásra készül Perzsiába, ahová természetesen elkíséri hű barátja, Hádzsi Hálef Omar is. Ám nyomban indulásuk után félelmetes emberrel tűznek össze: a szillek titkos és félelmetes szervezetének egyik vezetőjével, a Fűszerek Atyjával. Baljós árnyak sűrűsödnek körülöttük, miközben megérkeznek Bagdadba, az Ezeregyéjszaka varázslatos birodalmába. Az olvasó megismerkedik a lengyel származású binbasi szomorú történetével, amely arra sarkallja hőseinket, hogy a tettek mezejére lépjenek. Mivel nem kenyerük a halogatás, nyomban a holtak karavánjának nyomába szegődnek. Megfejtik rejtélyét, ám fogságba esnek. Bíróság elé citálják őket, onnan azonban megszöknek, és elkezdődik az a félelmetes éjszaka, amelyben száguldó viharként követik egymást a lélegzetelállító események, mindez csempészek, gyilkos útonállók, és katonák részvételével. Hőseink bátrak, mégis ismét fogságba esnek, és százfejű hidraként köti gúzsba őket a Babilon romjainál ügyködő csempészbanda, élén.

Diana Soto - Az ​akasztott király
I. ​e. 480-ban a Perzsa Birodalom a fénykorát éli. Agág király utolsó élő leszármazottját, Hámánt nagy megtiszteltetés éri, a perzsa király a legfőbb miniszterévé, tanácsadójává teszi. Hámán élvezi a hirtelen kapott hatalmat, azonban egy férfi ellenszegül a király törvényének és nem hajlandó meghajolni Hámán előtt. A férfi az agágiták ősi ellensége, egy zsidó. Hámán elhatározza, hogy eltörli a zsidó népet a föld színéről… Mi vezet ahhoz, hogy egy ember mások sorsáról döntsön? Mások elnyomása önmagunk pusztulásához vezethet? A bátorság elég, hogy megfékezzen egy bosszút? A dráma izgalmas történet hűségről, hatalomvágyról és halálról.

Noah Gordon - Der ​Medicus
Die ​Welt des Mittelalters, der Bader und Gaukler, des Hungers und der Pest, aber auch des fanatischen Glaubens mit seiner Ungerechtigkeit ist der Hintergrund dieses mitreißenden Romans. Vor dieser Folie entwickelt sich ein abenteuerliches Leben: 1021 wird der 9-jährige Rob in London Waise. Sein Schicksal will, dass ihm Henry Croft über den Weg läuft, und dieser Bader ihn als Lehrling mit sich nimmt. Von ihm lernt Rob die einfachsten medizinischen Griffe, aber auch Zirkusstücke wie das Jonglieren. Nach dem Tod des Baders dauert es nicht lange, bis Rob, der sich berufen fühlt, Medizin studieren möchte. Dazu muss er nach Isfahan in Persien. Dort will er bei dem Avicenna genannten berühmtesten aller Ärzte lernen. Die Mühen, die Gefahren, die Verkleidung als Jude ... sind wesentliche Elemente dieses Weltbestsellers! Noah Gordon ist 1926 in Worcester, Massachusetts, geboren. Nach dem Studium der Publizistik und Anglistik arbeitete er als wissenschaftlicher Redakteur beim Bostoner Herald. Bereits sein erster Roman "Der Rabbi" verhalf ihm zum Durchbruch. Es schließen weitere Erfolge wie "Der Schamane" und "Der Medicus" an! Vergangene Zeiten und ihr Lebensgefühl spannend und fesselnd aufzubereiten - das ist das Markenzeichen dieses großartigen Erzählers.

Anna Vanzan - Perzsia
A ​perzsa kultúra egy összetett és egyedülálló fejlődési folyamat végső kiteljesedése, amiben a főszerepet az akhaimenida, szeleukida, párthus és szászánida civilizációk játszották, azok a kultúrák, amelyek az iszlám térhódítása előtt egymást követték az Iráni-fennsíkon. Ez a könyv az iszlám kora előtti Iránt mutatja be, aminek történelméről ékesszólóan árulkodnak a fennmaradt művészeti és építészeti nyomok. A gazdagon illusztrált szöveg segítségével az olvasók megérthetik az ókori világ egyik legpompásabb civilizációját, és megcsodálhatják értékeit.

Kollekciók