Ajax-loader

'fizika' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Hefelle József - Gloetzer László - Megvilágításmérés ​- szenzitometria
A ​fényképezés lényegében a képátviteli technikák legrégebbi fajtája. Hogyan rögzítődik a szemünk elé táruló látvány egy bonyolult és soklépcsős folyamaton keresztül ezüstszemcsékből vagy színezékekből álló képpé és vetítéskor vagy a kép szemlélésekor a film vagy papírfelületen ezek az elszórt festék- és ezüstrészecskék hogyan hozzák létre, idézik fel bennünk a látvány élményét, ez átviteltechnikai kérdés, amellyel a szenziometria foglalkozik. Még az amatőr fotós is tudja, hogy a fotográfiai képátvitel egyik legkényesebb láncszeme a helyes expozíció, ill. az ennek megállapításár szolgáló különféle megvilágításmérési módszerek. Ezen a ponton függ össze a szenziometria a tudománnyal, a gyakorlati célú megvilágításméréssel. A szenziometria a képátvitel fizikája, amely mai fogalmaink szerint legalább olyan nagy jelentőségű a fényképezés szempontjából, mint a fotokémia. Szinte érthetetlen, hogy a hazai irodalomban erről az alapvetően fontos témáról önálló mű ez ideig nem jelent meg. A Műszaki Könyvkiadó a fotográfiai tudományok művelőinek, de gyakorlati szakembereinek is egy olyan monográfiát ad a kezébe, amely a legújabb kutatások és publikált irodalmi adatok alapján nyújt részletes, további elméleti vizsgálódásokhoz és a fényképezés gyakorlatához megfelelő magas színvonalú eligazítást.

Stephen W. Hawking - Az ​idő rövid története
Az ​angol szerző ugyanannak a tanszéknek a vezetője Cambridge-ben, amely valamikor Sir Isaac Newtoné volt. Teljesítményét Einsteinével veti össze a tudományos közvélemény. Hawking az Univerzum keletkezésének és megszűnésének, a fekete lyukaknak, a térnek, az időnek, a téridőnek a kutatója. Könyve olvasmányosan, szellemesen foglalja össze a "teremtés" legfontosabb kérdéseit.

K. N. Muhin - Magfizika ​mindenkinek
Minden ​fejlődő tudományhoz lelkes fiatalokra van szükség, akik valósággal szerelmesek a tudományba, és készek arra, hogy egész életüket annak szenteljék. Az iskolából kikerülő fiatal azonban gyakran rosszul ismeri önmagát és a lehetőségeit; nem képes eldönteni, hogy "kit" válasszon: a fiatal, sokat ígérő Biológiát vagy a másodvirágzását élő Fizikát? Vagy talán az idős, de örökké gyönyörű Matematikát, esetleg a folyton megújhodó Kémiát? Ez a könyv azért íródott, hogy megkönnyítse a választást. A szerző véleménye szerint egy ilyen könyvnek több követelményt kell kielégítenie. Tartalmát tekintve legyen tudományos (vagyis világítsa meg a tudomány mai állását, és ne hallgassa el a vitás kérdéseket sem); előadásmódja legyen népszerű (hogy a középiskolai, sőt az annál kisebb végzettségű ember is megértse); a stílusa legyen szórakoztató (vagyis ne csak a nagy felfedezésekről, hanem a tudomány hétköznapjairól is érdekfeszítően meséljen); de nem mulattató. Sajnos, az utóbbi időben fokozatosan kiment a divatból az a jó hagyományokkal rendelkező irányzat, hogy ilyen jellegű (mint pl. Perelman műve, "Szórakoztató fizika") tudományos könyveket adjanak ki. Ennek valószínűleg az az oka, hogy nagyon nehéz ilyen könyveket írni (jóval nehezebb, mint bármit megírni egy-egy szűkebb szakterületről). Az Olvasónak csak akkor támad kedve arra, hogy a tudományt tudatosan is a saját szakmájává fejlessze, ha olyan emberektől tanul, akiknek a tudományban minden tetszik, akik ismerik a tudományos munka nehéz és gyötrő részleteit, és megtalálják benne az alkotás örömét.

dr. Jurisits József - Szűcs József - Fizika ​10 - Hőtan - Elektromosságtan
A ​fizika tudománya a természetről szerzett tapasztalatokat rendszerezi, meghatározva ezekben a törvényszerű összefüggéseket. A fizikai ismeretek bővítése ezért elsősorban azt igényli, hogy tudatos megfigyelésekkel, kísérletekkel gyarapítsuk a természetről szerzett tapasztalatainkat. A tankönyv hőtani és elektromosságtani fejezetei egyaránt sok érdekes kísérlet élményét kínálják. Ha a természettudományok vagy a műszaki tudományok mélyebb titkaival akarunk megismerkedni, netalán újabb titkokat tudósként felfedezni, akkor használnunk kella matematika nyelvét a természet fizikai törvényeinek pontos leírására.

Nagy Károly - Kvantummechanika
A ​szerző a természetben lejátszódó jelenségekből kiindulva mutatja be a kvantummechanikai törvényszerűségeket. A mérésekből nyert adatokkal jól egyező számítások, a kvantummechanikai mozgástörvények értelmezése, a perturbációszámítás és a mindezt kiegészítő atomfizikai és molekulafizikai alkalmazások ismertetése elvezeti az olvasót a századunk húszas éveiben indult és a mai napig fejlődő modern fizikához.

Öveges József - Érdekes ​fizika
A ​könyv nem elvontan, hanem a mindennapi életből általánosan ismert tények és jelenségek tükrében tárgyalja a fizikát. Olyan tudást ad, amely lépten-nyomon elősegíti a jelenségek megértését. Megtanít a tudás alkalmazására, ezáltal átérezzük szellemi erőnk és alkotóképességünk örömét.

Richard P. Feynman - R. B. Leighton - M. Sands - A ​modern természettudomány alapjai / A mechanika törvényei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Richard P. Feynman - A ​fizikai törvények jellege
"A ​természet - írja Feynman - egyszerű, és ezért nagyon szép." Ám közvetlenül a kísérletekből olvassák-e ki a fizikusok a természet törvényeit? Kiterjesztik-e bátran az eredményeket még feltáratlan területekre, hogy ellenőrizhető jóslatokat tegyenek? Vagy kigondolják törvényeiket, és a valóság nyakába akasztják azokat? Hogy megválaszoljon ilyen alapvető kérdéseket, Feynman professzor felvázolja azokat a témákat, amelyek közösek a gravitáció törvényében és Newton, Maxwell és Einstein nagy, világosságot gyújtó felfedezéseiben. Vizsgálja a matematikát, mint a természet nyelvét, a megmaradás és a szimmetria alapvető elveit, a riasztó tényt, hogy az idő soha nem fordul vissza és a kvantummechanika által bevezetett valószínűségeket és bizonytalanságokat; az utolsó fejezet előretekint új törvények felkutatására. Az eredmény egy gazdag, érthető könyv.

Vekerdi László - Így ​élt Newton
Tudjuk, ​hogy megalkotta a differenciál- és integrálszámítást, a fizikai optikát, a nevével fémjelzett mechanikát, amely 200 éven át volt a fizikai fejlődés alapja. Kimutatta, hogy például a Hold – amelyben Szent Dávid hegedül – ugyanolyan törvények szerint mozog, mint az eldobott kő. De milyen volt a kor, amelyben élt? Milyenek voltak a kortárs tudósok? Hogyan érlelődtek a korszakalkotó felismerések? Milyen volt Newton, az ember, az esendő, gyenge és mégis csodálatos ember, akinek igazi arcvonásait eltakarja előlünk a túlzó kortársi tisztelet és a későbbi két évszázad istenítő csodálata. Ezt kísérli meg felvázolni a tudománytörténész oknyomozó pontosságával és az író múltba látó képzeletével Vekerdi László.

Hack Frigyes - Dr. Fülöp Ferenc - Kugler Sándorné - Radnai Gyula - Urbán János - Szabados László - Nemerkényi Antal - Balázs Lóránt - Büki András - Négyjegyű ​függvénytáblázatok, összefüggések és adatok
A ​könyv a régi, az érettségi és a felvételi vizsgákon harminc éve használatos Négyjegyű függvénytáblázatok. Matematikai, fizikai, kémiai összefüggések című kiadvány átdolgozott, kiegészített, adattartalmában felfrissített változata. A középiskolai matematika, informatika, fizika, csillagászat, földrajz és kémia tananyagában megtalálható legfontosabb összefüggéseket és a számítási feladatokhoz nélkülözhetetlen adatokat, táblázatokat tartalmazza. A tartalomból: matematika, informatika, fizika, csillagászat, földrajz, kémia.

Corinne Stockley - Chris Oxlade - Jane Wertheim - Fizika ​képes szótár
A ​könyv világos felépítésének és szaktudományos tartalmának köszönhetően megfelelő segítséget nyújt a fizika mindennapi tanulásához és a vizsgára készüléshez egyaránt. Tömör nyelvezete, szemléletes ábrái és összefoglaló táblázatai elősegítik a bonyolultabb folyamatok, definíciók megértését és értelmezését. A témakörhöz tartozó legfontosabb kifejezések közérthető leírását adja a könyv, egyértelmű kapcsolatot teremt az egyes résztémák között, a jól áttekinthető magyarázó ábrák pedig elősegítik a tanult fogalmak tisztázását. A részletes tárgymutató segítségével bármelyik fogalom, kifejezés vagy témakör könnyen megtalálható.

Öveges József - Kísérletezzünk ​és gondolkozzunk!
A ​könyvben ismertetett fizikai kísérleteket bárki elvégezheti különösebb kézügyesség vagy fizikai előképzettség nélkül is. Mindenkinek örömet szereznek majd a rendkívül egyszerű kísérletek, melyekből megismerhetik a természeti jelenségeket, illetve az azokban rejlő törvényszerűségeket. A kísérletek témái: az erő, a rugalmas ütközés, a mozgások, a munkavégzés és energia, a közegellenállás, a fajsúly és sűrűség, a felhajtóerő, a felületi feszültség, a fénytan és hőtan törvényszerűségei, a mágnesesség, az elektromosság és a radioaktivitás stb. - A könyv használhatóságát elősegíti, hogy a kísérleteket több mint 300 érdekes, jól érthető ábra illusztrálja. Az első kiadás 1960-ban jelent meg. A második kiadást a szerző az elmúlt két évtizednek megfelelően korszerűsítette.

Victor F. Weisskopf - Fizika ​a huszadik században
Victor ​Frederick Weisskopf személyében a huszadik századi fizika egyik fontos és érdekes alkotójával ismerkedhetünk meg. Neve csak ritkán került a nyilvánosság reklektorfényébe, annak ellenére, hogy munkássága jelentősen befolyásolta az atomi energianívók , az elektrodinamika és az atommag elméletének fejlődését. E furcsa, de egyáltalán nem ritka helyzet kialakulását több ok is magyarázza. Csak kettőt kiragadva, idézzük először a szerző önéletrajzából a diákos elkeseredést: "1926 őszén iratkoztam a Bécsi Egyetemre, ekkor kezdtem el a fizikát tanulni. Alig néhány évet késtem el ahhoz, hogy aktívan részt vehessek a korai kvantummechanika megteremtésében. És sok jó barátom is csak néhány évvel volt idősebb, Hans Bethe például és Félix Bloch, Rudolf Peierls vagy Walter Heitler. Három év igen nagy különbséget jelentett azokban az időkben." Természetesen ezt a "lemaradást" behozni nem lehetett és nem is kellett. Helyette új célok felkutatása volt a feladat. Weisskopf megtalálta céljait. Hatalmas lendülettel végzett munkája olyan részletkérdéseket tárt fel, amelyek a fizika alapjait érintő kulcskérdésekké váltak. De a nagy hozzáértést, töretlenül megtartott logikát, egységes szemléletet tükröző árnyalt szakmai meggondolások a nagyközönség számára többnyire hozzáférhetetlenek maradtak. Weisskopf itt közölt tanulmányai részben e kérdések lényegét mutatják meg az érdeklődő olvasóknak. Az Európa legjobb iskoláiban, Bécsben, Göttingenben, Koppenhágában és Zürichben nevelkedett tudós 1937 óta az Egyesült Államokban dolgozik. Európához kötődő szemléletmódja, bizonyos értelmű kívülállósága, értő, fogékony embersége különösen alkalmassá tette arra, hogy az emberek közötti kapcsolatoktól a lényegesebb tudománypolitikai kérdések megfogalmazásáig és eldöntéséig mindenütt közvetítse a haladó, békés tudományos együttműködés szándékát. 1960-ban az európai viszonyokat jól ismerő, immáron amerikai tudóst választották az Európai Atommagkutató Központ (CERN) főigazgatójává. Ettől az időtől még nagyobb hatékonysággal fáradozhatott tudományszervezői munkálkodása fő céljának, a legteljesebb nemzetközi együttműködésnek megvalósításán. Weisskopf tanulmányainak itt közölt válogatása a fizikához kapcsolódó témák széles területét mutatja be. Néhány esszé a fizika egy-egy nagyobb területét ismerteti meg az olvasóval, mások inkább filozófiai ihletésűek, a tudomány, az etika, a társadalom problémáit taglalják. A szűkebb értelemben vett szakmai cikkek mellett találunk olyanokat, amelyek általános kérdésekkel, a tudományos kutatás emberi vonatkozásaival, magával a fizikai elmélettel, a biológiával vagy tudománytörténeti kérdésekkel foglalkoznak. A Nobel-díjas H. Bethe szavai szerint: Weisskopf "összefoglaló cikkei népszerű írások a legjavából. Úgy egyszerűsítik a tárgyat, hogy megérthessék a más területen dolgozó fizikusok és a művelt közönség is, ugyanakkor egy szemernyit sem enged az alapvető pontosságból..."

Christoph Drösser - Csábító ​erők
A ​Csábító számok szellemében született könyv ezúttal a fizika rejtelmeibe vezeti be az olvasót. Nem tankönyv, nem is törekszik arra, hogy a fizika minden területét felölelje. Csupán szórakoztató történetek segítségével szeretne néhány fizikai fogalmat az olvasó számára érthetővé tenni, vagy feleleveníteni. Aggodalomra azonban semmi ok. Ez a könyv nem azokkal a fizikai modellekkel foglalkozik, amelyekkel az ősrobbanás vagy a húrelmélet kutatói. A Csábító számokhoz hasonlóan, a szerző most is a hétköznapi emberek számára is érthető fizikai alapkérdéseket boncolgatja, rengeteg humorral, és megdöbbentően egyszerű megoldásokkal.

Csákány Antalné - Károlyházy Frigyes - Sebestyén Zoltán - Fizika ​7.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Mary Gribbin - John Gribbin - Nagy ​számok
Az ​ember azt hinné, hogy a száz, az ezer vagy az egymillió nagy szám. Mégis, ha a matematikában vagy a természettudományokban vizsgálódunk a minket körülvevő világról, rá kell döbbennünk, hogy ezek a számok elenyészőek, igencsak parányiak az univerzumj számaihoz képest. Nem is gondolunk arra, hogy mi mindent lehet számokkal kifejezni, illetve kiszámítani. Hány kilométert tesz meg a fény egy év alatt? Mekkora a végtelen? Meg lehet-e mérni a molekula súlyát? Mikor pusztítja el a Nap a Földet? Miért nem lehet belelátni a fekete lyukba? Milyen messziről látja meg a sas a nyulat? Ezekre a kérdésekre ad választg a Gribbin házaspár könyve, miközben egy nagy utazásra invitál minket a világegyetem legtávolabbi pontjától a földi élet legapróbb részecskéjéig. Az elgondolkodtató és olykor hihetetlen számokban a legcsodálatosabb tudományos felfedezéseket ismerhetjük meg.

P. W. Atkins - Fizikai ​kémia I-III.
Könyvünk ​első kötetében a makroszkopikus anyag tulajdonságait vizsgáltuk termodinamikai szempontból, a jelen második kötetben pedig az egyedi atomok és molekulák sajátságait fogjuk szemügyre venni kvantummechanikai nézőpontból. E kétféle megközelítési módot a 19. fejezetben egyesítjük majd. A harmadik kötetben a folyamatok időbeli változásával foglalkozunk. A kémiai reakciók sebességének tárgyalását a molekulák gáz- és folyadékfázisban történő mozgására alapozzuk.

Henning Boetius - Hidrogén-forradalom
Elmúltak ​azok az idők, amikor mosolyt fakasztott a gondolat, hogy a hidrogén a napenergia és a szél ereje mellett központi szerepet játszhat az energiaellátásunkban, hogy véget vethet az egyre szűkösebbé váló fosszilis energiától való függésnek, tartósan és káros anyagoktól mentesen biztosítva az energiát. Az autóipar már jó ideje lázasan dolgozik az üzemanyagcellás, hidrogént tankoló autók kifejlesztésén. Szerzőnk véleménye szerint belátható időn belül a növekvő hidrogéngazdálkodás lesz majd a jellemző a kőolaj/földgáz gazdálkodás mellett.

Jéki László - Mágneskönyv
Jéki ​László (1942-2009) Pécsett született, a Nagy Lajos Gimnáziumban tett érettségi után az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerzett fizikusi diplomát. 1965-től a Központi Fizikai Kutatóintézet (KFKI) tudományos munkatársa, 1975-1980 között tudományos igazgatóhelyettes, 1975-ben védte meg atommaghasadási témában írt kandidátusi értekezését. 1972-től jelentek meg ismeretterjesztő írásai, számuk meghaladja a 2200 tételt. Országos napilapok, folyóiratok, internetes portálok közlik írásait. 500-nál több rádió-, illetve televízió-műsorban is végzett ismeretterjesztést. Leggyakoribb témái: magfizika, részecskefizika, űrfizika, atomenergetika, tudománytörténet. Kötetei: KFKI (2001), Vasasok vasason - vasbányászat és vaskohászat a középkorban (2002), A gyilkos nő és a bab (2003), A rózsa komplex függvényei (2009), Szeressétek a spagettit! (2009), HAmisítók, hamisítványok (2010). Tudományos és ismeretterjesztő munkásságáért számos egyesületi és állami elismerésben, kitüntetésben részesült.

Bakonyi Gábor - Tasnádi Péterné - Fizikai ​képletgyűjtemény
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gulyás János - Honyek Gyula - Markovits Tibor - Szalóki Dezső - Tomcsányi Péter - Varga Antal - Fizika ​- Elektromosság, mágnesség
Ez ​a tankönyv a gimnáziumok teljes fizikatananyagát szemléletesen, érdekesen és könnyen érthető módon feldolgozó négykötetes fizika-tankönyvcsalád tagja. A tankönyvcsalád kötetei következetes logikát követnek, de lehetővé teszik az egyes fejezetek sorrendjének megváltoztatását is. A tananyag pillérei a kísérletek: a szerzők a jelenségek megfigyeléséből indulnak ki, ezt tartalmi magyarázat, a törvényszerűségek észrevétele és kimondása, majd a tanultak gyakorlati alkalmazásának bemutatása követi. Kiegészítésül kidolgozott mintafeladatok és érdekes olvasmányok fűszerezik a tárgyalást. Ez a kötet az elektromos áram és a mágnesség legalapvetőbb törvényszerűségeit és gyakorlati alkalmazását tartalmazza.

Medgyes Sándorné - Fizika ​középiskola 9. évfolyam
Ez ​a könyv a fizika alapvető ismereteit foglalja össze azok számára, akik korábban alapfokon már tanultak fizikát. Ennek megfelelően felidézi, bővíti, megerősíti és sok esetben új oldaláról is bemutatja a mechanika, és a hőtan megalapozó jellegű ismereteit. A következő, 10. osztályosoknak szóló kötetben a fénytan, az elektromosságtan és a modem fizika témaköreit dolgozzuk fel. Részletesebben tárgyaljuk azokat a témákat, amelyek nem szerepeltek az általános iskolai tananyagban. Ahol csak lehet, gyakorlati tapasztalatokhoz, technikai alkalmazásokhoz kapcsolva idézzük fel a tanultakat, segítve ezzel is a megértést, és ráirányítva a figyelmet arra, hogy a fizika jelenségei, törvényei mennyire átszövik környezetünket, életünket, mindennapi tevékenységünket. Mindezeket egységes szemléletmódban, az SI-mértékegységeket alkalmazva tárgyaljuk. A megismert, felidézett összefüggések alkalmazását segítik a kidolgozott példák. A megoldást olyan formában közöljük, hogy az jól követhető tájékoztatást adjon az egyes lépések megértéséhez. A fizikai ismeretek megerősítését, konkrét alkalmazását szolgálja a feladatmegoldás, ezért gyakorlásra szánt feladatok is találhatók a könyvben. A tanultak felidézését, megértését, új oldalról történő megvilágítását szeretnénk segíteni a könyvben található kísérletek leírásával is. Azok számára is hasznos a kísérleti leírások olvasása, akik valamilyen ok miatt nem tudják elvégezni a kísérleteket, mivel azok többségének az ismertetése után mindig szerepelnek a várható tapasztalatok, esetenként a mérési eredmények is. A nagyobb témakörök végén összefoglalás és összefoglaló kérdések segítik a tanár és a tanuló munkáját, elmélyítve és logikus rendszerbe foglalva az addig tanultakat. A természettudományokban a megfigyelések, kísérletek, mérések eredményeit gyakran matematikai összefüggésekkel, képletekkel fejezzük ki. A tapasztalati úton nyert összefüggésekből gondolkodás útján, a matematika és a logika segítségével további törvények fogalmazhatók meg. Az így nyert újabb összefüggést egybe kell vetni a tapasztalatokkal, és meg kell vizsgálni azok érvényességi körét, ezzel alapozva meg a tudomány továbbfejlődésének lehetőségét.

ifj. Zátonyi Sándor - Fizika ​9
A ​népszerű ifj. Zátonyi-sorozat átdolgozásra került, megújult, színes kivitel jellemzi a köteteket. A fejezetek sorrendjének megváltoztatásakor figyelembe vette a szerző és a kiadó, hogy az egyes fogalmak, ismeretek hogyan épülnek egymásra. A könyv épít a tanulók előismereteire, mindennapi tapasztalataira és az órai kísérletekre, mérésekre. Az elméleti anyagot többnyire technikai-gyakorlati alkalmazások, fizikatörténeti érdekességek, kultúrtörténeti vonatkozások, szómagyarázatok, táblázatok egészítik ki. Minden fejezethez bőséges feladatanyag tartozik.

Dús Magdolna - Egely György - Titokzatos ​erők tudománya?
Néhány ​éve érdekes hír járta be a világsajtót. Egy Uri Geller nevű fiatalember lágyan megsimogatott kanalakat, különböző fémtárgyakat, s azok engedelmesen meghajoltak. Ostobaság! - kiabáltak az egyik oldalon. - Titokzatos jelenség - mondták (sokkal halkabban) a másikon. Mi történt? Megnyugtató magyarázat nincsen. És hogyan sétálhatnak emberek, fiatalok, idősek, nők, férfiak hét-nyolcszáz Celsius fokos parázson mezítláb úgy, hogy a lábuknak nem lesz semmi baja? Vagy: mi a titka az "asztaltáncoltatás"-nak? Milyen hang- és hőjelenségeket észleltek a különböző korok tudósai a tárgyak titokzatos mozgásakor? Megtörténhetett-e, és ha igen, mi válthatta ki a levitáció, a lebegés jelenségét? Vagy a tárgyak rejtélyes eltűnését és megjelenését? Nyugtalanító kérdések sora. Tud-e felelni rájuk a ma tudománya? Vagy mint tudománytalant, esetleg éppen szélhámosságot elveti? Dr. Egely György fizikus, mérnök és dr. Dús Magdolna matematikus ezeket a jelenségeket a tudomány módszereivel vizsgálja, és így kísérelnek meg választ adni korunk racionálisan gondolkodó, de a titkokra, a megmagyarázhatatlanra mindig fogékony embere számára.

Zátonyi Sándor - Fizika ​10
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Günther Kiessling - Wolfgang Körner - Hogyan ​oldjuk meg a fizikafeladatokat?
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Leonard Susskind - Art Friedman - Az ​elméleti minimum II.
Leonard ​Susskind Elméleti Minimum sorozata Lev Landau megfogalmazását kölcsönözte a címadásnál*. A nem fizikus érdeklődők számára Stanfordban tartott előadásokra épülő sorozat rövid kötetekben mutatja be mindazt, „ami fontos” a modern fizikából. A New York Times bestseller-listáját is meghódító, klasszikus fizikát tárgyaló első kötet elméleti minimumát a kvantummechanika tárgyalásával folytatják. Ezúttal Susskind szerzőtársául a szoftverfejlesztő Art Friedmann csatlakozott. A szubatomi részecskék különös világát bemutató kötet eleven és olvasmányos bevezetés ebbe a híresen bonyolult tudományterületbe. A ismeretterjesztő művekkel ellentétben Susskindék könyve nem rejti véka alá a kvantummechanika logikájának eredendő abszurditásait és a szemléletünk számára való idegenségét. A szerzők mégis kristálytiszta magyarázatokkal állnak elő az olyan jelenségekről és fogalmakról, mint például a kvantumállapotok alapelvei, a határozatlansági reláció, valamint a részecske- és hullámtermészet különbségei. A fejezetek feladatokat is tartalmaznak, melyekkel még alaposabban megérthető az adott témakör. *L. Landau végzős hallgatói számára egy "Elméleti Minimum"-nak nevezett számonkérhető anyagot állított össze elméleti fizikából, 1934 és 1961 között összesen 43-an mentek át a vizsgáján...

Tölgyessy György - Az ​atomkorszak detektívjei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Horváth Balázs Zsigmond - Bihary Roland - Angol-magyar ​szótár reáltudományokhoz magyar kiejtéssel I.
Angol-magyar ​szótár reáltudományokhoz magyar kiejtéssel - első kötet

Fáy Gyula - Tőrös Róbert - Kvantumlogika
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Balázs Béla - Fényes Imre - Géczy Barnabás - Horváth József - Mi ​az idő?
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kip Thorne - Az ​Interstellar és a tudomány
EXKLUZÍV ​BEPILLANTÁS CHRISTOPHER NOLAN CSILLAGOK KÖZÖTT CÍMŰ FILMJÉNEK TUDOMÁNYOS HÁTTERÉBE. A közismert filmrendező, Christopher Nolan legutóbbi kasszasikere, a Csillagok között (Warner Bros. Pictures/Paramount Pictures) fantasztikus utazásra visz bennünket univerzumunk legtávolabbi tartományaiba - és még azon is túl, az ötödik dimenzióba, vagy a "hipertérbe", ahogyan a fizikusok hívják. A Csillagok között "túlvilági" története és vizuális effektusai valódi tudományon alapulnak, köszönhetően a fizikus Kip Thorne közreműködésének a film ötletének fogantatásától kezdve. A fekete lyukaktól, féregjáratoktól, görbült időtől és tértől kezdve a szingularitásokon, kvantumgravitáción, gravitációs anomáliákon és sok minden máson keresztül az ötödik dimenzióig és Christopher Nolan hiperkockájáig Kip Thorne lendületesen mutatja be a film tudományos hátterét, annak megjelenését a történetben és a vizuális effektusokban. A "Valódi tudomány a Csillagok között" olyan furcsa tudományos tényeket mutat be, amelyek mintha a sci-fi világából léptek volna elő. Kip Thorne az elméleti fizika nyugalmazott Feynman-professzora a Kaliforniai Műszaki Egyetemen (California Institute of Technology), a Csillagok között tudományos tanácsadója és ügyvezető producere, négy könyv, köztük a népszerű Black Holes & Time Warps szerzője. Pasadenában, Kaliforniában él.

Kollekciók