Ajax-loader

'filozófiatörténet' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Rupert Woodfin - Oscar Zarate - INTRODUCING ​Marxism
Was ​Marx himself a 'Marxist'? Was his visionary promise of socialism betrayed by Marxist dictatorship? Is Marxism inevitably totalitarian? What did Marx really say? "Introducing Marxism" provides a fundamental account of Karl Marx's original philosophy, its roots in 19th century European ideology, his radical economic and social criticism of capitalism that inspired vast 20th century revolutions. It assesses Marxism's Russian disciples, Lenin, Trotsky and Stalin who forged a ruthless dogmatic Communism. The book examines the alternative Marxist approaches of Gramsci, the Frankfurt School of critical theory and the structuralist Marxism of Althusser in the 1960s. It marshals postmodern interpretations of Marxism and raises the spectre of 'post-Marxism' in Derrida's confrontation with Fukuyama's 'end of history' doctrine.

Georges Politzer - A ​filozófia alapelemei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Halasy-Nagy József - A ​filozófia története
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Steiger Kornél - Tanulmányok ​az antik görög filozófiáról
A ​kötet Steiger Kornél filozófiatörténész legjelentősebb tanulmányait tartalmazza. Az írások egy része korábban megjelent folyóiratcikk vagy könyvfejezet, más része itt olvasható első ízben magyar nyelven. A tanulmányok legfőbb vonulatát az antik görög filozófia kezdeteire, a preszókratikusok gondolkodásmódjának tisztázására irányuló vizsgálódások jelentik, valamint az a mód, ahogy e korai hagyományt a későbbi filozófiai diszkurzus (különösen Arisztotelész) átformálta. Az írások másik súlypontja Platón, Arisztotelész és a hellénisztikus korszak, ezen belül is a sztoikusok filozófiája. Az itt olvasható szövegek átfogó képet nyújtanak az antik görög filozófiát foglalkoztató legfontosabb kérdésekről, valamint a görög filozófia hagyományozódásának alapvető problémáiról. Nagy erényük a szerző írásaira jellemző problémaérzékenység, a kérlelhetetlen logikával végigvitt érvelés, a mellébeszélés teljes hiánya és a világos kifejtésmódra való törekvés. A könyvet a görög filozófia iránt érdeklődőknek, a filozófia és a görög-latin nyelv oktatóinak és hallgatóinak ajánljuk.

Vajta Vilmos - Hit ​és élet összecsengése
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Barta Jenő - Az ​ember Rousseau gondolatvilágában
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Robert Zimmer - A ​kapu újra nyílik
Kulcs ​a klasszikus filozófiai művek jobb megértéséhez Korszakalkotó művekről van szó, melyek világszerte megtalálhatók a könyvtárak polcain - ám többnyire olvasatlanul. A szerző arra vállalkozik, hogy a "nehéz" könyveket könnyen kezelhető csomagolásban adja az olvasó kezébe. Miközben végigvezeti őt a filozófia könyvtárának 18 központi termén, röviden ismerteti az írások gondolatmenetét, keletkezésük körülményeit, közben feltárja a szerzők élete és gondolkodása közötti összefüggéseket is. Szórakoztató, ugyanakkor információkban gazdag barangolásban lesz része a művelődni vágyó könyvtárlátogatónak!

Judith Skhlar - Montesquieu
Rossz ​emberekből is lehetnek kitűnő polgárok. Félelemmentes szabadság és a mérsékelt kormányzat nagy gondolkodójának - Burke szerint "kora legragyogóbb lángelméjének" - portréját megrajzoló nemrég elhunyt Judith N. Shklar a Harvard Univeristy politikatudomány-professzora volt. Fő művei: Men and Citizens (1969), Freedom and Independence (1979), Ordinary Vices ( 1984).

Bodai Zsuzsa - A ​pénz filozófiája 1.
"A ​pénz filozófiája" c. könyvsorozat az európai bölcselet történetében fellelhető fontosabb pénzelméletek történeti rekonstrukciójára vállalkozik. A könyvsorozat első kötetének első négy fejezete a közgazdasági gondolkodás modernitást megelőző korszakait fogja át. Bemutatja az ókori, középkori és a kora újkori szerzők gazdaság- és pénzelméletét mint a modern közgazdaságtudomány, a modern pénzelméletek elméleti előzményeit. Az ötödik fejezet a brit felvilágosodás két képviselőjének, J. Locke-nak és D. Hume-nak a pénzelméletét rekonstruálja.

Darida Veronika - Filozófiai ​vallomások
A ​"confessio" egyszerre jelent gyónást, vallomást és a keresztény vértanúk számára állított sírhelyet. A confessio így előbb figyelő tekintetek elé állít, majd maga alá temet. Az itt megközelített szövegsírok fölé vésett nevek: Szent Ágoston, Montaigne, Pascal, Rousseau, Kierkegaard, Nietzsche, Sartre, Cioran, Simone Weil, Barthes és Derrida.

Sir David Ross - Kant ​etikája
A ​szerző, Sir David Ross elsősorban filozófiatörténészként – Arisztotelész- és Szt. Tamás-kommentátorként – ismert, voltaképp azonban magasan jegyzett morálfilozófus is. Ennélfogva, bármennyire meglepőnek tűnhetik is, hogy ilyen modern szerzőhöz, mármint Kanthoz és egy alig több mint kétszáz éves szöveghez nyúlt, _Az erkölcsök metafizikájának alapvetésé_hez írt kommentár nem kisiklás, flört vagy félrelépés a szerző részéről, ellenkezőleg, nagyon is rávall – rávall egyebekben a tekintetben is, hogy noha egy pillanatig sem kétséges, a könyv hatalmas anyagismerettel és megbízható filozófiai tájékozottsággal íródott, akárcsak a magyarul is megjelent _Arisztotelész,_ megvesztegetően egyszerű olvasmány.

Ludassy Mária - Felvilágosodás-értelmezések
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Nyírő Miklós - Nyelviség ​és nyelvfeledtség
„A ​hermeneutika nem oszthatja sem azon nézeteket, amelyek valamiféle tökéletes felvilágosodás, vagy éppen a tudományos-technikai civilizációba vetett egyoldalú hit ügyének a védelmezői, sem pedig azokat, amelyek reménytelen relativizmust, az igazság teljes elhomályosulásának és hozzáférhetetlenségének a nihilizmusát prédikálják. A hermeneutika ugyanis a nyelvben szóhoz jutó dolgok méltóságát veszi védelmébe, s a gondolkodás elementáris nyelviségét hangsúlyozva e dolgok mértékadó volta mellett száll síkra.”

Kecskés Pál - A ​bölcselet története főbb vonásaiban
A ​harmadik évezred kezdetén a liberalizmus letűnő szakaszában különös jelentősége van az örök értékű, de mesterségesen háttérbe szorított keresztény és konzervatív filozófiai gondolatoknak. Sorozatunk célja, hogy hiánypótló filozófiai és teológiai alapművek közkinccsé tétele mellett elősegítsük az új évezred világnézetének kialakítását, a ma emberének is üzenetet hordozó, a jövő számára is örök érvényű igazságokat tartalmazó keresztény és konzervatív gondolatokkal. A sorozat induló kötete egy kitűnő magyar szerző, az igazságkeresés történetébe, a filozófiai gondolkodás rendszerébe és folyamataiba bevezető, számos világnyelven megjelent kézikönyve, amely világviszonylatban még ma is az egyik elismerten legkiemelkedőbb bölcselettörténeti mű. A napjainkban napvilágot látó filozófiatörténeti munkák nagy részének két jellemző fogyatékossága van. Az egyes filozófusok műveit, szövegeit csupán kultúrtörténeti jelenségként ábrázolják, egyfajta kordokumentumnak tekintik, a filozófiai szövegek forráselemzésére és forráskritikájára nagy súlyt fektetnek, de a filozófiai gondolatok valóságértéke iránt kevés érdeklődést mutatnak. Ezért e műveken az objektív igazságkeresés helyébe a történelmi relativizmus és a nominalista szkepticizmus lép. A másik tipikus hiányosság a filozófiatörténeti munkák zömében a túlzott lexikalitás, és ezzel párhuzamosan a szisztematikus rendszerek bemutatásának hiánya. Az olvasókra zúdított adathalmaz közepette a rendszerbe foglalt filozófiai gondolatok nehezen követhetők. Az Európa-szerte ismert és nagyrabecsült néhai Kecskés Pál professzor műve mentes mindkét hiányosságtól. Nála az egyes filozófia iskolák nem úgy jelennek meg, mint a letűnt korok kultúrtörténeti különlegességei, nem is úgy, mint egymásnak szögesen ellentmondó ismerethalmazok, hanem a szerző mesterien érzékelteti a bölcselettörténet folyamában a főbb filozófiai problémák folyamatosságát. E műből kitűnik, hogy a filozófiatörténet az objektív igazság megközelítéséért folytatott monumentális küzdelem. Kecskés Pál könyvének nagy érdeme az is, hogy történeti ismereteken kívül dióhéjban filozófiai alapvetést is nyújt, világosan, közérthető módon, fgy az olvasó nem vész el az adatok sűrűjében, és lehetővé válik számára, hogy ne csak filozófiai szövegeket ismerje, hanem filozófiai gondolatokat is. A tudós szerző a svájci Fribourgban végezte egyetemi tanulmányait, majd évtizedeken át volt a Pázmány Péter Tudományegyetem, majd 1950 után a Hittudományi Akadémia professzora. Több neves etikai és szociológiai munka szerzője. Az évtizedek óta nehezen hozzáférhető művének reprint kiadása jelentős kincse tudományos életünknek.

Kollekciók