Ajax-loader

'európai unió' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Covers_39961
Ezerszínű ​Európa Ismeretlen szerző
3

Ismeretlen szerző - Ezerszínű ​Európa
Óvilág, ​vén kontinens, nyugati civilizáció. Megannyi kifejezés, melyek mögött ugyanaz a világ rejtőzik: Európa. Nincs még egy olyan kontinens, mely a civilizáció több ezer éves története során ennyi kulturális értéket teremtett volna, és nagyobb hatással lett volna a többi szárazföld lakóinak életére. Könyvünk ezeket a természeti és kulturális értékeket, Európa népeinek nemzeti, ill. egyetemes értékű természeti és kulturális örökségeit régióról régióra, országról országra igyekszik bemutatni, olykor átlépve a kontinens szigorúan értelmezett határait. Az ismerkedést több mint félezer fénykép, nemzeti lobogók, címerek, az államok földrajzi adatai és számos térkép segíti.

Blahó András - Prandler Árpád - Nemzetközi ​szervezetek és intézmények
A ​tankönyv a magyar szakirodalomban első alkalommal nyújt átfogó képet a nemzetközi szervezetek és intézmények működéséről. A tankönyv a magyar szakirodalomban első alkalommal nyújt átfogó képet a nemzetközi szervezetek és intézmények működéséről. Hasonló, de nem tankönyv jellegű mű 1982-ben jelent meg, Hárs Ernő: A nemzetközi szervezetek világa címmel. (Gondolat, Budapest, 1982.) A tankönyv I. része a nemzetközi szervezetek általános jellemvonásait tárgyalja, történeti kialakulásukkal és a rájuk vonatkozó elméleti alapvetéssel együtt. A II. rész az Egyesült Nemzetekkel és az ENSZ családdal foglalkozik, külön-külön elemezve a politikai (Közgyűlés és a Biztonsági Tanács) valamint a gazdasági és szociális területen kifejtett tevékenységet. A III. rész a szakirodalomban partikuláris szervezeteknek nevezett NATO-val és az Európai Unióval foglalkozik. Elemzi e szervezetek alapító okiratait, az újabb fejleményeket, külön koncentrálva az intézményekre, hatáskörükre és a határozathozatali mechanizmusra. A regionális szervezeteknek szentelt IV. részben az Európa Tanács, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) mellett rövid áttekintést találhatunk az Európán kívüli regionális szervezetekről is (pl. az Amerikai Államok Szervezete). A könyv V. része foglalkozik a fegyveres konfliktusok áldozatainak védelmére, és a humanitárius segítségnyújtás céljából létrejött nemzetközi szervezetekkel. A könyv áttekintést ad a nemzetközi nem kormányzati szervezetek sokoldalú tevékenységéről, e szervezetek jellegéről és típusairól. A tankönyv végezetül elemzi a nemzetközi szervezetek szerepét a társadalmi haladás, valamint a globalizáció pozitív és negatív hatásainak vonatkozásában. A könyv végkövetkeztetése az, hogy a globális kihívásokra csak a nemzetközi együttműködés, és ezen belül a nemzetközi szervezetek erősítésével lehet válaszolni.

Király Miklós - Egység ​és sokféleség
Hivatkozhatnak-e ​az Európai Unió polgárai a Dél-Tirol lakóit megillető nyelvi jogokra? Bejuthatnak-e külföldi diákok felvételi nélkül az osztrák egyetemekre? Milyen támogatások nyújthatók a műemlékek védelmére? És mit jelent a közös kulturális örökség? Kérdések, melyekre az európai jogtól várjuk a választ. Az alapító atyák kezdeti feltételezése szerint az európai integráció nem érintette volna közvetlenül a kultúrát, a nemzedékeken át kialakult gondolkodásmódot, életformát és tárgyi környezetet. Mára e várakozás elenyészett. Az Európai Unió olyan területekre is hatással van, melyekre korábban legelszántabb hívei sem gondoltak. A könyv e befolyást a nyelvek, a család, a nemzeti kisebbségek, a keresztény egyházak vagy éppen a könyvkereskedelem példáján bizonyítja. De külön szól az unió kulturális politikájáról, illetve a felsőoktatásról is, sőt az ügyvédi munka vagy a társasági jog kulturálisan kódolt szabályrendszerének változásáról az európai jog erőterében.

Konrád György - Itt, ​Európában
Mondhatjuk, ​hogy az Európai Unió új típusú nemzetközösség? Az európai polgárok közössége, vagy a nemzetállamoké, azaz a nemzeti kormányoké? Vállalják-e utóbbiak az Unióval együtt járó szabályokat, kötelezettségeket és azok teljesítésének ellenőrzését? Melyik elkötelezettségük erősebb: a nemzeti vagy az európai, a populista vagy a föderatív? A szovjet blokk, a kommunista pártállamok szétesése után mi keletkezik: nacionalista pártállam vagy liberális demokrácia? Kialakulhat-e az Európai Unión belül egy nemzeti autokrácia? Nyugat vagy Kelet? Megvalósítható-e a szavazattöbbségre támaszkodva a parlamentáris egypártrendszer? Mit jelent a többpártrendszerű demokrácián belül a nemzeti forradalom? Mennyiben jelent a nacionalista felsőbbségi állam vezéri államot? Vezéri párt – vezéri állam? Milyen mértékben jelenthet a kormányváltozás rendszerváltozást? Feljogosíthat-e a parlamenti többség az alkotmányos politikai rendszer, sőt az egész társadalmi rendszer felülről irányított, konszenzus nélküli átalakítására? Hogyan reagál az EU, ha nem egy belépni kívánó tagjelölt, hanem egy elfogadott tagország kormánya rendeli maga alá a gazdaságot, az adminisztrációt, a médiát, az oktatást, a kulturális intézményrendszert, a tananyagot? Kiterjedhet-e az európai-nemzetközi kontroll a gazdaságpolitikán túl a politikák összességére? Mit szól a demokrácia lebontásához az európai közösség? Sérti-e a nemzeti szuverenitást, ha a közös európai intézmények ellenzik az antidemokratikus jogszabályokat és intézkedéseket? Hazaárulás-e a nemzeti kormány visszaéléseivel szemben az európai közvéleményhez fordulni? Ha a kelet-európai nemzeti politikusok parlamentáris teljhatalomra tesznek szert, kiépíthetik központosító pártállamukat vezérkultusszal és kegyenc-burzsoáziával. Vezérnek lenni, cselezni, harcolni kívül-belül szinte mindenkivel: nem könnyű mesterség. Sokan reméljük, hogy a társadalom ezúttal is erősebb lesz, mint az állam.

Horváth Zoltán - Kézikönyv ​az Európai Unióról
A ​Kézikönyv az Európai Unióról korábbi hat kiadása több tízezer példányban jelent meg, terjesztését támogatta az Európai Bizottság, a Külügyminisztérium és az Országgyűlés is. Tananyaggá vált számos egyetemen és főiskolán. A kötet külföldön is népszerű, angol, francia és szlovák nyelven is megjelent, és az egyik leggyakrabban használt felkészítő anyag az uniós intézmények versenyvizsgáin indulók számára. A könyv az EU működését politikai, gazdasági és jogi szempontok alapján egyaránt bemutatja. Közérthető nyelven, részletesen ismerteti az EU intézményi, jogi, döntéshozatali rendszerét, gazdaságpolitikáját és minden szakpolitikájának működését. A kötet több mint 300 kifejezésből álló fogalomgyűjteménnyel, önmagában is használható EU-lexikonnal is kiegészül. A Kézikönyv népszerűségét annak is köszönheti, hogy az Európai Unióhoz hasonlóan folyamatosan megújul, és az olvasót naprakészen tartja az Unió változó világában. Kevés olyan kiadvány van Európa-szerte, amely ilyen ütemben és ilyen szorosan követi az integráció fejlődését. Az új kiadás immár feldolgozza a 2004-es és 2007-es bővítések következményeit, részletesen ismerteti az EU-t várhatóan 2009-től új alapra helyező reformszerződés változtatásait, valamint elemzi a 2007-2013-as költségvetési időszakban az egyes szakpolitikák fejlődési irányait. A jelen kiadás - a nyelvtanulást is segítve - tükörtördelésben elérhető angolul és franciául is.

Losoncz Miklós - Az ​Európai Unió Rómától Budapestig
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Z. Kárpát Dániel - EU ​tanázia
Manapság ​a média egyetlen gondolatot sugároz felénk az Európai Unióval kapcsolatban, ez pedig az Egy út van, és ez az Európába vezet. A szerző úgy véli, Magyarország jelen pillanatban is Európába található, a fenti tétel pedig megdőlni látszik. Biztos lehet bárki abban, hogy egy nagyhatalmi tömbbe való betagozódás eleve előnyös ránk, az állampolgárokna nézve? Kárpát Dániel részletesen, de mindenki számára érthető módon kifejti az uniós problematikákat, az integráció történetét, a Nizzai Szerződés visszásságait, a föld ügyét, és nem utolsó sorban a lehetséges megoldásokat. Hiánypótló műről van szó, a témakör eddigi legrészletesebb elemzéséről.

Blahó András - Európai ​integrációs alapismeretek
A ​könyv az Unióval kapcsolatos alapismereteket alapszinten tárgyalja: épít más alapozó tárgyakra, így a mikro- és makroökonómiára, s e tárgyak ismereteit felhasználva vezeti be a hallgatót az uniós ismeretek tárházába.A kötet olyan gyakorlati és elméleti ismereteket ad, amely egy egyetemet végzett értelmiségitől elvárható, megkövetelhető

Kastélyos Péter - Családi ​fénykép csatlakozás után
Egy ​Békés megyéből elszármazott, írói nevet felvevő, családját és magát kiadni nem szándékozó vegyészmérnök könyvében arra kereste a választ, hogy a részben helyben maradt, részben kirajzott családtagok sorsa hogyan alakult, mennyiben befolyásolhatja azt országunk csatlakozása az Európai unióhoz. Ha tudomásul veszik, ha nem, ennek a lépésnek hatása van vagy lesz a szerző öt testvérének és gyermekeiknek, unokáiknak életére, éljenek itthon, Olaszországban vagy akár Németországban. A szerteszét rajzó kéttucatnyi testvér, rokon sorsát boncolgatva arra a következtetésre jut a szerző: egyelőre nem dönthető el, hogy a családjukban milyen kimenetelű lesz a csatlakozás. Vagy mégis?

Covers_281945
elérhető
0

Ismeretlen szerző - Gyakorlati ​tudnivalók az Európai Unióról
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

René Lejeune - Politika ​és életszentség
Mit ​csináljak egy olyan emberrel, aki egész nap imádkozik? Így nyilatkozott egy francia diplomata 1948-ban Franciaország külügyminiszteréről, Robert Schumanról, az Európai Unió egyik alapítójáról. Ugyanis Európa atyja, ahogy később nevezték, mindenekelőtt mélyen hívő kerestény volt.

Topolánszky Ádám - Lobbizás ​az Európai Unióban
-Mi ​a lobbizás? -Hogyan közvetítsük az információkat? -A lobbi miért a pluralizmus és a demokrácia eszköze? -Hogyan teremtsünk alternatívákat, és hogyan időzítsünk? -Hol született a lobbizási tevékenység? -Mi az érdekképviseleti társadalom: -Mi az amerikai lobbizás törvényi és etikai háttere? -Hol tart a magyar lobbizás? -Mit hozott a 2006-os lobbi törvény? -Hogyan működik a lobbizás az EU-ban? -Kik lobbiznak és kiknél? -Mi az EP 2009? -Mik a Pogány-féle teorem uniós vonatkozásai? -Egy globális unió felé? -Emberközpontú társadalom? -Lesz-e társadalmi megújulás? Ilyen és hasonló kérdésekre ad választ Topolánszky Ádám könyve, amelyet a személyes élmények adta energiatöbblet tesz különösen olvasmányossá és átélhetővé.

Richard Shirreff - 2017 ​- Háború Oroszországgal
A ​2008-as orosz-grúz háború olyan volt, mint az 1930-as években a Rajna-vidék megszállása, de ahogy akkor, most sem foglalkoztunk a baljós előjelekkel. Aztán 2014-ben Putyin elfoglalta a Krím félszigetet, ahogy anno a Szudéta-vidéket Hitler, de mi ezen is hamar túltettük magunkat. Azóta Oroszország megtámadta Ukrajnát, és a Baltikum lehet a következő... Sir Richard Shirreff, a NATO nyugalmazott tábornoka több évtizedes katonai tapasztalat alapján teszi fel a kérdést, mi lesz, ha a világ vezető hatalmai továbbra sem veszik komolyan az orosz elnök arrogáns politikáját, ha továbbra is kényelmesen hátradőlve áltatják magukat, hogy majd az atomfegyvereik megvédik őket Putyin agressziójával szemben. Vajon a NATO továbbra is a háttérben marad? Vajon szigorúbban lépnek majd fel Európa politikai erői, és ami a legfontosabb, vajon elődjénél határozottabb álláspontot képvisel majd az Egyesült Államok új elnöke? Így vagy úgy, de 2017 lehet a fordulat éve...

Ismeretlen szerző - Az ​Európai Unió Agrárrendszere
Alapmű, ​amelyet szívesen ajánlunk mindenkinek, aki csak egy kicsit is érdeklődik a mezőgazdaság iránt, annak minden sokszínűségével, hagyományával, nehezen alkalmazkodó (változó) szereplőivel együtt. A változás az osztrák parasztok, élelmiszerfeldolgozók, -kereskedők és a fogyasztók számára kérés nélkül jött az uniós csatlakozással. A könyv rendkívül alapos és gazdag adatbázissal szemlélteti a csatlakozás előtti állapotot, a tárgyalási taktikát megalapozó politikai hátteret, az EU válaszaiból adódó új helyzetet és a kompromisszum megkötését. Nem áll meg itt, hanem újabb tényszámaival az EU-n belüli állapotról is szól, igazolva, hogy a tagság előny.

Szalayné Sándor Erzsébet - Az ​Európai Unió közjogi alapjai
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Eur%c3%b3pai_%e2%80%8bk%c3%b6zjog_%c3%a9s_politika
elérhető
1

Ismeretlen szerző - Európai ​közjog és politika
Bár ​az Európai Unióval foglalkozó írások száma robbanásszerűen nő, a könyv amit az Olvasó kézbe vett, páratlan a hazai piacon. Az először 1995-ben kiadott és a felsőoktatásban, a kormányzati oktatásban, valamint az Európai Unióval foglalkozók legszélesebb köreiben használt kézikönyv teljesen új, a friss eseményekkel - például a 2001 szeptemberi terrortámadással is számot vető változata ez a tankönyv. A téma elismert kutatói (egyetemi oktatók Magyarországon és az Egyesült Királyságban, az EU-hoz akkreditált diplomaták) az európai integráció jogi, politikai és gazdasági fejlődésének folyamatát vizsgálják. Részletesen bemutatják és tárgyilagosan elemzik az Európai Unió intézményrendszerének valamennyi elemét, a közösségi jogrendet, valamint az unió kormányközi és külső dimenzióit egyaránt. A kötet kitüntetett figyelmet fordít az alapvető közösségi intézményekben érvényesülő hatásköri, eljárási és végrehajtási mechanizmusokra, és önálló fejezetben foglalkozik az Európai Unió és Magyarország között folyó csatlakozási tárgyalásokkal is. Számtalan ábra, táblázat teszi könnyűvé az eligazodást a hatalmas anyagban, amelynek rendszerezésénél és bemutatásánál a szerzők figyelembe vették a diákok és a könyv egyéb felhasználóinak tanácsait is, ezért joggal remélik, hogy a kézikönyv és a tankönyv előnyeit egyesítő munkájuk (melyet külön kötet egészít ki az Európai Unió szakpolitikáiról) továbbra is a hazai tudományos publikációk inspiráció szereplője lesz.

Holé Katalin - Europol ​és jogállam
Miért ​tartom fontosnak azt a gondolkodásmódot, amit a szerző, Holé Katalin értekezése tükröz? Azért, mert abban egy olyan új hangot vélek felfedezni, ami a szakirodalom nyugat-európai forrásaiban mindig is jelen volt, de a bűnüldözés határokon átnyúló összefogását méltató hazai kutatásokból valahogy hiányzott. Ez pedig a bűnüldözés értékalapú interpretálása. Az a műgond, amellyel a bűnüldözés és a büntető igazságszolgáltatás országon belüli intézményeit vizsgáljuk, az a figyelem, amelyet az eljárási garanciákra, a törvényesség biztosítására fordítunk, az aggodalom, amellyel feltárjuk mindazokat a nehézségeket, amelyek az igazságnak a büntetőperben történő megállapítása előtt tornyosulnak, mintha eltűnne akkor, amikor a nemzetközi kriminalitás elleni harc új intézményeiért lelkesedünk. A nemzetközi szervezett bűnözés léte, és különösen a terrorizmus olyan fokú fenyegetést jelentenek, amelyekkel szemben sokan megkérdőjelezik a jogállami büntetőjog hatékonyságát. Ezzel szemben, ha csak a 2001. szeptember 11. óta eltelt időszakot elemezzük, akkor is állítható, hogy az európai polgári fejlődés eredményeként létrejött humanista elvekre alapozó kriminálpolitika nem vált korszerűtlenné. Amiként azt az Alkotmánybíróság határozata kifej tette „... alkotmányos jogállam a jogsértésekre csak jogállami módon reagálhat” [11/1992. (III. 5.) határozat]. Holé Katalin azt vizsgálja ebben a munkájában, hogy vajon az unió maga megfelel-e az alkotmányos jogállami követelményeknek, és miként engedelmeskedik ezeknek az elvárásoknak az Europolban megtestesülő nemzetközi rendőrségi együttműködés. (Finszter Géza, az MTA doktora)

Kovács Péter - A ​schengeni kérdés
Schengenről ​sokat hallunk és olvasunk ezekben az években. Az európai uniós belügyi és igazságügyi együttműködés keretében kialakított szabály- és intézményrendszer a határellenőrzési és határátlépési feltételeket egységesíti úgy, hogy azokat az EU-tagságra aspiráló államok is kénytelenek már most figyelembe venni. Mi is a „schengeni vízum”? Mi alapján döntik el, hogy egy állam polgárai a vízummentesek vagy a vízumkötelezettek sorába kerülnek? Mennyire nehezíti ezt meg a határokon túli magyarokkal való kapcsolattartást? Mennyire tudja Magyarország érvényesíteni a határokon túli magyarság érdekeit a jelenlegi együttműködés és a tárgyalások során? A státustörvény tud-e majd segíteni? Ezek azok a kérdések, amelyekre a könyv válaszokat keres.

Gazdag Ferenc - Az ​Euriópai Unió közös kül- és biztonságpolitikája
Gazdag ​Ferenc Magyarországon elsőként dolgozza fel szisztematikusan az Európai Unió második pillérének, a közös kül- és biztonságpolitikának a történetét, jelenlegi helyzetét és fejlődési irányait. A kismonográfia alapvetően történeti megközelítésű, de kitér az aktuális problémákra: az Egyesült Államok és az Európai Unió viszonyára, a Nyugat-európai Unió beolvasztására az Európai Unióba és a keleti bővítés által felvetett dilemmákra.

Gereben Ágnes - Posztszovjet ​forgatókönyvek
Némi ​bátorság szükségeltetik ahhoz, hogy valaki könyvet írjon a volt Szovjetunió utódállamaiban a mi életünkkel, mindennapjainkkal egy időben zajló eseményekről. Hiszen a néha váratlan, máskor törvényszerű fejlemények napok, sőt néha órák alatt hozhatnak olyan változásokat, amelyek sok mindent módosíthatnak abból, ami ebben a könyvben szerepel írja bevezető soraiban a szerző. Kik irányítják Putyin Oroszországában az energetikát? Mi az ukrajnai válság háttere? Azé az ukrán válságé, mely a hidegháború vége óta a legsúlyosabb európai konfliktus rémképével, a jugoszláv forgatókönyvvel fenyeget. Mi az orosz terjeszkedés iránya és a balti államoknak a Gazprom ellen folytatott szabadságharca? Mit tesz az Európai Unió a kőolaj- és főleg a földgázszállítás ellenében időről időre politikai feltételeket támasztó Kreml visszaszorítására? Nyugat és Kelet között lavírozó gazdaságok, etnikai konfliktusok, egymással háborúzó közép-ázsiai klánok fölött uralkodó diktátorok különös pályája, mesés kincsek, oligarchák uralma. És nem utolsó sorban az Amerikai Egyesült Államok szerepe a posztszovjet térségben. Ezekről és még sok minden másról szól a térség szakértőjének, Gereben Ágnesnek lebilincselő könyve.

Gazdag Ferenc - Európai ​integrációs intézmények
Az ​ezredforduló Európáját a legkülönfélébb nemzetközi szervezetek, intézmények, társaságok, alapítványok sokasága működteti. Ebben a nehezen átlátható szövevényben segít eligazodni a kötet, bemutatva az európai intézmények hálózatát, középpontban az Európai Unióval. Módszertani megoldásaiban egyidejűleg alkalmaz leíró, bemutató fejezeteket és a kézikönyvekben használatos tiszta tényközlő, a postai címeket és a telefonszámokat is feltüntető részeket. Oktatóknak, hallgatóknak, a témával foglalkozó szakembereknek és a kérdéskör iránt érdeklődő olvasóknak egyaránt hasznos segédkönyv.

Covers_223870
Európai ​Magyarország 2007 Ismeretlen szerző
elérhető
1

Ismeretlen szerző - Európai ​Magyarország 2007
Az ​MTA négy társadalomtudományi kutatóintézete 2007-ben együttműködési megállapodást kötött, melynek célja, hogy interdiszciplináris és multi-diszciplináris megközelítésben vizsgálja az európai integráció folyamatában Magyarország felzárkózásának és versenyképessé tételének társadalomkutatási eredményeit, az EU-s pályázatokban rejlő értékeket, előnyöket és hátrányokat. A kutatás célja az EU-s projektek eredményeinek és megújító szerepe mértékének vizsgálata a hazai kutatásokra, illetve az átalakulás intézményi következményeire, valamint a jó gyakorlatok és elméletek adaptálási kísérleteinek és hatásainak számbavétele.

Szeitzné dr. Szabó Mária - HACCP ​ismeretek és közegészségügyi előírások az Európai Unióban és Magyarországon
Az ​Európai Uniós csatlakozás és a hozzá vezető út a vendéglátást és közétkeztetést is komoly kihívások elé állítja. A fogyasztók egészségét szolgáló biztonságos élelmiszerek előállítása, az élelmiszer eredetű heveny megbetegedések számának és gyakoriságának világméretű növekedése rávilágított a nemzetközi élelmiszer-kereskedelem jelentőségére és a résztvevő államok konszenzusán alapuló szabályozás fontosságára. A jogszabályok és azok végrehajtásának ellenőrzése, kikényszerítése mellet azonban nagyon fontos az élelmezési üzemek saját belső ellenőrzési rendszereinek, többek között a HACCP-rendszernek a kiépítése, továbbá az élelmezésben dolgozók ismereteinek megalapozása és folyamatos fejlesztése. A téma kiváló ismerőjének tollából származó könyv tárgyalja az élelmiszer eredetű megbetegedések kórokait, majd a megelőzést szolgáló hazai és uniós élelmiszer-szabályozás és belső ellenőrzés kérdéseit az élelmiszer-kereskedelmi, vendéglátó egységekre vonatkozóan. Mintegy kézen fogva az olvasót, végigvezet a HACCP-rendszer kiépítésének folyamatán, és ami legalább annyira fontos, bemutatja az eredményes működtetés módszerét is. Mindezek alapján a könyv tartalmában megfelel a legkorszerűbb szakmai elvárásoknak, gyakorlatorientált ismerteket nyújt. A könyv – az egységes kimeneti követelmények miatt - egyaránt felhasználható a vendéglátás- idegenforgalom, a kereskedelem és az egészségügy szakmacsoportok szakképzéseiben, valamint mind azon szakmák oktatásánál/továbbképzésein ahol közegészségügyi ismeretek elsajátítása fontos a biztonságos munkavégzés szempontjából.

Madari Ákos - E, ​mint Európa
Az ​1989-ben lezajlott rendszerváltás óta elismerést vált ki a megfigyelők körében Magyarország stabilitása, gazdasági és társadalmi fejlődése, valamint az Európai Unióhoz történő csatlakozás kérdésében tapasztalható politikai egyetértés. A Bizottság elismerte az állampolgárok, a társadalmi partnerek, az Országgyűlés és a közigazgatás kitartó erőfeszítéseit a csatlakozási követelmények teljesítése és az EU közös jogszabályainak követése, átvétele érdekében. Meggyőződésem, hogy ez a könyv segíteni fogja a szakkifejezések és mozaikszavak, a sajátos uniós kifejezések megértését, amelyek hamarosan közös szókincsünk részét képezik. Üdvözlöm tehát ezt a kiváló kezdeményezést. Magyarország mindig is szerves része volt Európának. Ezért örülök, hogy hamarosan az Európai Unió teljes jogú tagja lesz, s ez is hozzájárul földrészünk egyesítéséhez.

Covers_207575
EP ​kisokos Ismeretlen szerző
elérhető
0

Ismeretlen szerző - EP ​kisokos
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Losoncz Miklós - Az ​Európai Unió külkapcsolatai és külkapcsolati politikája
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - Főbb ​tények és adatok Európáról és az európaiakról
27 ​tagállamával és csaknem félmilliárd lakosával az Európai Unió Európa nagy részét felöleli. Létrehozása óta célja, hogy polgárai számára jólétet és stabilitást biztosítson. Szakpolitikái és intézkedései közvetlenül és közvetve befolyásolják életünket. Az Európai Unió célja, hogy tisztességes és gondoskodó társadalmat hozzon létre, elkötelezetten kiáll a gazdasági fejlődés mellett, munkahelyeket teremt azáltal, hogy a vállalatokat versenyképesebbé teszi, és hozzájárul ahhoz, hogy a munkavállalók új készségeket sajátítsanak el. Szomszédaival és más országokkal az EU azon munkálkodik, hogy határain túl is biztosítsa a jólétet, a demokratikus haladást és az emberi jogokat. Az Európai Unió a legjelentősebb kereskedelmi hatalmak egyike és a fejlődő országok számára juttatott pénzügyi és technikai támogatások legfontosabb adományozója. Ez a füzet diagramjaival, grafikonjaival és szórakoztató ábráival alapvető tényeket és számadatokat mutat be az Európai Unióról és tagállamairól.

Covers_226853
Európa ​A-tól Z-ig Ismeretlen szerző
elérhető
0

Ismeretlen szerző - Európa ​A-tól Z-ig
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kátai-Nagy Krisztina - Útmutató ​az Európai Unióról tanároknak és diákoknak
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_207577
elérhető
0

Ismeretlen szerző - „Mit ​tartogat számomra?”
Az ​Európai Unió az oktatási, képzési, kulturális, kutatási és az ifjúság számára szóló tevékenységek széles skáláját támogatja. Ez a füzet az Oktatásügyi és Kulturális Főigazgatóság által működtetett programok egy részéről nyújt rövid tájékoztatást. A jobb érthetőség érdekében nem minden esetben alkalmazza a hivatalos európai uniós terminológiát, és nem tartalmazza az összes EU-s programot, eszközt és tevékenységet. Az egyes részek azonban tájékoztatnak arról, hol találhatók további információk. Ezenfelül megtalálható benne a nemzeti ügynökségek és más olyan fontos szervezetek listája, amelyeken keresztül csatlakozni lehet a programokhoz.Elképzelhető, hogy az Ön számára is tartogat valamit!

Covers_677829
elérhető
0

Tim Marshall - Falak
A ​földrajz fogságában szerzőjének új könyve "Beköszöntött a falak kora." Minden történetnek két oldala van - ahogyan minden falnak is. Napjainkban, a törzsiség új korában egymás után emelkednek az újabb és újabb barikádok. Pénz, rassz, vallás, politika: alapvetően ezek választanak el bennünket egymástól. Donald Trumpnak a mexikói határra tervezett fala legalább annyit árul el Amerika megosztott múltjáról, mint az ország jövőjéről. A kínai nagy tűzfal elválaszt "minket" "tőlük", Európában pedig a politika és a migráció lobbanékony elegye már magát a liberális demokráciát sodorja veszélybe. Tim Marshall érdekfeszítő könyvében azt kutatja, mi osztott meg bennünket a múltban, feltérképezi a jövőt, és rávilágít a világunkat még sokáig meghatározó törésvonalakra. "Sokszor hallunk az izraeli falról, az Egyesült Államok és Mexikó közötti határfalról vagy az Európában húzódó kerítésekről, mégis kevesen tudják, hogy valójában sorra épülnek falak a határok mentén. Világjelenségről van szó: keverik és öntik a betont, anélkül hogy ez legtöbbünknek feltűnne. A 21. században már most több ezer kilométernyi fal és kerítés épült meg a világ számos pontján. Legalább 65 ország - az államok több mint egyharmada - épített akadályokat a határai mentén; a második világháború óta felhúzott falak több mint fele az ezredforduló után épült." "Üdítően aktuális." Peter Frankopan, a Selyemutak szerzője

Horváth Jenő - Az ​európai integráció története 1945-2002
A ​könyv az Európai Unióhoz vezető integrációs folyamatot és az Európai Unió történetének esemény- és intézménytörténetét mutatja be. A második világháború végén a kiindulópontokat jelentő európai egységeszmék és egységtörekvések bemutatásával kezdődik, majd 1950-től tér át a történet részletes tárgyalására. Természetesen legnagyobb figyelemmel az integrációs folyamat sikeres, eredményes fősodrát követi nyomon - az Európai Szén- és Acélközösségben, az Európai Gazdasági Közösségben, majd az Európai Unióban megtestesült integrációs folyamatot -, de nem tekint el a kitérőktől, a kudarcoktól sem, s jelzi a többi, szerves vagy szervetlen integrációs folyamat főbb állomásait is.

Kollekciók