Ajax-loader

'európai unió' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Z. Kárpát Dániel - EU ​tanázia
Manapság ​a média egyetlen gondolatot sugároz felénk az Európai Unióval kapcsolatban, ez pedig az Egy út van, és ez az Európába vezet. A szerző úgy véli, Magyarország jelen pillanatban is Európába található, a fenti tétel pedig megdőlni látszik. Biztos lehet bárki abban, hogy egy nagyhatalmi tömbbe való betagozódás eleve előnyös ránk, az állampolgárokna nézve? Kárpát Dániel részletesen, de mindenki számára érthető módon kifejti az uniós problematikákat, az integráció történetét, a Nizzai Szerződés visszásságait, a föld ügyét, és nem utolsó sorban a lehetséges megoldásokat. Hiánypótló műről van szó, a témakör eddigi legrészletesebb elemzéséről.

Horváth Zoltán - Kézikönyv ​az Európai Unióról
A ​Kézikönyv az Európai Unióról korábbi hat kiadása több tízezer példányban jelent meg, terjesztését támogatta az Európai Bizottság, a Külügyminisztérium és az Országgyűlés is. Tananyaggá vált számos egyetemen és főiskolán. A kötet külföldön is népszerű, angol, francia és szlovák nyelven is megjelent, és az egyik leggyakrabban használt felkészítő anyag az uniós intézmények versenyvizsgáin indulók számára. A könyv az EU működését politikai, gazdasági és jogi szempontok alapján egyaránt bemutatja. Közérthető nyelven, részletesen ismerteti az EU intézményi, jogi, döntéshozatali rendszerét, gazdaságpolitikáját és minden szakpolitikájának működését. A kötet több mint 300 kifejezésből álló fogalomgyűjteménnyel, önmagában is használható EU-lexikonnal is kiegészül. A Kézikönyv népszerűségét annak is köszönheti, hogy az Európai Unióhoz hasonlóan folyamatosan megújul, és az olvasót naprakészen tartja az Unió változó világában. Kevés olyan kiadvány van Európa-szerte, amely ilyen ütemben és ilyen szorosan követi az integráció fejlődését. Az új kiadás immár feldolgozza a 2004-es és 2007-es bővítések következményeit, részletesen ismerteti az EU-t várhatóan 2009-től új alapra helyező reformszerződés változtatásait, valamint elemzi a 2007-2013-as költségvetési időszakban az egyes szakpolitikák fejlődési irányait. A jelen kiadás - a nyelvtanulást is segítve - tükörtördelésben elérhető angolul és franciául is.

Kastélyos Péter - Családi ​fénykép csatlakozás után
Egy ​Békés megyéből elszármazott, írói nevet felvevő, családját és magát kiadni nem szándékozó vegyészmérnök könyvében arra kereste a választ, hogy a részben helyben maradt, részben kirajzott családtagok sorsa hogyan alakult, mennyiben befolyásolhatja azt országunk csatlakozása az Európai unióhoz. Ha tudomásul veszik, ha nem, ennek a lépésnek hatása van vagy lesz a szerző öt testvérének és gyermekeiknek, unokáiknak életére, éljenek itthon, Olaszországban vagy akár Németországban. A szerteszét rajzó kéttucatnyi testvér, rokon sorsát boncolgatva arra a következtetésre jut a szerző: egyelőre nem dönthető el, hogy a családjukban milyen kimenetelű lesz a csatlakozás. Vagy mégis?

Covers_39961
Ezerszínű ​Európa Ismeretlen szerző
4

Ismeretlen szerző - Ezerszínű ​Európa
Óvilág, ​vén kontinens, nyugati civilizáció. Megannyi kifejezés, melyek mögött ugyanaz a világ rejtőzik: Európa. Nincs még egy olyan kontinens, mely a civilizáció több ezer éves története során ennyi kulturális értéket teremtett volna, és nagyobb hatással lett volna a többi szárazföld lakóinak életére. Könyvünk ezeket a természeti és kulturális értékeket, Európa népeinek nemzeti, ill. egyetemes értékű természeti és kulturális örökségeit régióról régióra, országról országra igyekszik bemutatni, olykor átlépve a kontinens szigorúan értelmezett határait. Az ismerkedést több mint félezer fénykép, nemzeti lobogók, címerek, az államok földrajzi adatai és számos térkép segíti.

Covers_281945
elérhető
0

Ismeretlen szerző - Gyakorlati ​tudnivalók az Európai Unióról
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

René Lejeune - Politika ​és életszentség
Mit ​csináljak egy olyan emberrel, aki egész nap imádkozik? Így nyilatkozott egy francia diplomata 1948-ban Franciaország külügyminiszteréről, Robert Schumanról, az Európai Unió egyik alapítójáról. Ugyanis Európa atyja, ahogy később nevezték, mindenekelőtt mélyen hívő kerestény volt.

Topolánszky Ádám - Lobbizás ​az Európai Unióban
-Mi ​a lobbizás? -Hogyan közvetítsük az információkat? -A lobbi miért a pluralizmus és a demokrácia eszköze? -Hogyan teremtsünk alternatívákat, és hogyan időzítsünk? -Hol született a lobbizási tevékenység? -Mi az érdekképviseleti társadalom: -Mi az amerikai lobbizás törvényi és etikai háttere? -Hol tart a magyar lobbizás? -Mit hozott a 2006-os lobbi törvény? -Hogyan működik a lobbizás az EU-ban? -Kik lobbiznak és kiknél? -Mi az EP 2009? -Mik a Pogány-féle teorem uniós vonatkozásai? -Egy globális unió felé? -Emberközpontú társadalom? -Lesz-e társadalmi megújulás? Ilyen és hasonló kérdésekre ad választ Topolánszky Ádám könyve, amelyet a személyes élmények adta energiatöbblet tesz különösen olvasmányossá és átélhetővé.

Ismeretlen szerző - Az ​Európai Unió Agrárrendszere
Alapmű, ​amelyet szívesen ajánlunk mindenkinek, aki csak egy kicsit is érdeklődik a mezőgazdaság iránt, annak minden sokszínűségével, hagyományával, nehezen alkalmazkodó (változó) szereplőivel együtt. A változás az osztrák parasztok, élelmiszerfeldolgozók, -kereskedők és a fogyasztók számára kérés nélkül jött az uniós csatlakozással. A könyv rendkívül alapos és gazdag adatbázissal szemlélteti a csatlakozás előtti állapotot, a tárgyalási taktikát megalapozó politikai hátteret, az EU válaszaiból adódó új helyzetet és a kompromisszum megkötését. Nem áll meg itt, hanem újabb tényszámaival az EU-n belüli állapotról is szól, igazolva, hogy a tagság előny.

Szalayné Sándor Erzsébet - Az ​Európai Unió közjogi alapjai
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_528840
elérhető
2

Ismeretlen szerző - Európai ​közjog és politika
Bár ​az Európai Unióval foglalkozó írások száma robbanásszerűen nő, a könyv amit az Olvasó kézbe vett, páratlan a hazai piacon. Az először 1995-ben kiadott és a felsőoktatásban, a kormányzati oktatásban, valamint az Európai Unióval foglalkozók legszélesebb köreiben használt kézikönyv teljesen új, a friss eseményekkel - például a 2001 szeptemberi terrortámadással is számot vető változata ez a tankönyv. A téma elismert kutatói (egyetemi oktatók Magyarországon és az Egyesült Királyságban, az EU-hoz akkreditált diplomaták) az európai integráció jogi, politikai és gazdasági fejlődésének folyamatát vizsgálják. Részletesen bemutatják és tárgyilagosan elemzik az Európai Unió intézményrendszerének valamennyi elemét, a közösségi jogrendet, valamint az unió kormányközi és külső dimenzióit egyaránt. A kötet kitüntetett figyelmet fordít az alapvető közösségi intézményekben érvényesülő hatásköri, eljárási és végrehajtási mechanizmusokra, és önálló fejezetben foglalkozik az Európai Unió és Magyarország között folyó csatlakozási tárgyalásokkal is. Számtalan ábra, táblázat teszi könnyűvé az eligazodást a hatalmas anyagban, amelynek rendszerezésénél és bemutatásánál a szerzők figyelembe vették a diákok és a könyv egyéb felhasználóinak tanácsait is, ezért joggal remélik, hogy a kézikönyv és a tankönyv előnyeit egyesítő munkájuk (melyet külön kötet egészít ki az Európai Unió szakpolitikáiról) továbbra is a hazai tudományos publikációk inspiráció szereplője lesz.

Holé Katalin - Europol ​és jogállam
Miért ​tartom fontosnak azt a gondolkodásmódot, amit a szerző, Holé Katalin értekezése tükröz? Azért, mert abban egy olyan új hangot vélek felfedezni, ami a szakirodalom nyugat-európai forrásaiban mindig is jelen volt, de a bűnüldözés határokon átnyúló összefogását méltató hazai kutatásokból valahogy hiányzott. Ez pedig a bűnüldözés értékalapú interpretálása. Az a műgond, amellyel a bűnüldözés és a büntető igazságszolgáltatás országon belüli intézményeit vizsgáljuk, az a figyelem, amelyet az eljárási garanciákra, a törvényesség biztosítására fordítunk, az aggodalom, amellyel feltárjuk mindazokat a nehézségeket, amelyek az igazságnak a büntetőperben történő megállapítása előtt tornyosulnak, mintha eltűnne akkor, amikor a nemzetközi kriminalitás elleni harc új intézményeiért lelkesedünk. A nemzetközi szervezett bűnözés léte, és különösen a terrorizmus olyan fokú fenyegetést jelentenek, amelyekkel szemben sokan megkérdőjelezik a jogállami büntetőjog hatékonyságát. Ezzel szemben, ha csak a 2001. szeptember 11. óta eltelt időszakot elemezzük, akkor is állítható, hogy az európai polgári fejlődés eredményeként létrejött humanista elvekre alapozó kriminálpolitika nem vált korszerűtlenné. Amiként azt az Alkotmánybíróság határozata kifej tette „... alkotmányos jogállam a jogsértésekre csak jogállami módon reagálhat” [11/1992. (III. 5.) határozat]. Holé Katalin azt vizsgálja ebben a munkájában, hogy vajon az unió maga megfelel-e az alkotmányos jogállami követelményeknek, és miként engedelmeskedik ezeknek az elvárásoknak az Europolban megtestesülő nemzetközi rendőrségi együttműködés. (Finszter Géza, az MTA doktora)

Kovács Péter - A ​schengeni kérdés
Schengenről ​sokat hallunk és olvasunk ezekben az években. Az európai uniós belügyi és igazságügyi együttműködés keretében kialakított szabály- és intézményrendszer a határellenőrzési és határátlépési feltételeket egységesíti úgy, hogy azokat az EU-tagságra aspiráló államok is kénytelenek már most figyelembe venni. Mi is a „schengeni vízum”? Mi alapján döntik el, hogy egy állam polgárai a vízummentesek vagy a vízumkötelezettek sorába kerülnek? Mennyire nehezíti ezt meg a határokon túli magyarokkal való kapcsolattartást? Mennyire tudja Magyarország érvényesíteni a határokon túli magyarság érdekeit a jelenlegi együttműködés és a tárgyalások során? A státustörvény tud-e majd segíteni? Ezek azok a kérdések, amelyekre a könyv válaszokat keres.

Gazdag Ferenc - Az ​Euriópai Unió közös kül- és biztonságpolitikája
Gazdag ​Ferenc Magyarországon elsőként dolgozza fel szisztematikusan az Európai Unió második pillérének, a közös kül- és biztonságpolitikának a történetét, jelenlegi helyzetét és fejlődési irányait. A kismonográfia alapvetően történeti megközelítésű, de kitér az aktuális problémákra: az Egyesült Államok és az Európai Unió viszonyára, a Nyugat-európai Unió beolvasztására az Európai Unióba és a keleti bővítés által felvetett dilemmákra.

Gereben Ágnes - Posztszovjet ​forgatókönyvek
Némi ​bátorság szükségeltetik ahhoz, hogy valaki könyvet írjon a volt Szovjetunió utódállamaiban a mi életünkkel, mindennapjainkkal egy időben zajló eseményekről. Hiszen a néha váratlan, máskor törvényszerű fejlemények napok, sőt néha órák alatt hozhatnak olyan változásokat, amelyek sok mindent módosíthatnak abból, ami ebben a könyvben szerepel írja bevezető soraiban a szerző. Kik irányítják Putyin Oroszországában az energetikát? Mi az ukrajnai válság háttere? Azé az ukrán válságé, mely a hidegháború vége óta a legsúlyosabb európai konfliktus rémképével, a jugoszláv forgatókönyvvel fenyeget. Mi az orosz terjeszkedés iránya és a balti államoknak a Gazprom ellen folytatott szabadságharca? Mit tesz az Európai Unió a kőolaj- és főleg a földgázszállítás ellenében időről időre politikai feltételeket támasztó Kreml visszaszorítására? Nyugat és Kelet között lavírozó gazdaságok, etnikai konfliktusok, egymással háborúzó közép-ázsiai klánok fölött uralkodó diktátorok különös pályája, mesés kincsek, oligarchák uralma. És nem utolsó sorban az Amerikai Egyesült Államok szerepe a posztszovjet térségben. Ezekről és még sok minden másról szól a térség szakértőjének, Gereben Ágnesnek lebilincselő könyve.

Nagy Gábor - Kocsis Györgyi - Jakus Ibolya - Zsebvilág ​1998 - Európai Unió
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gazdag Ferenc - Európai ​integrációs intézmények
Az ​ezredforduló Európáját a legkülönfélébb nemzetközi szervezetek, intézmények, társaságok, alapítványok sokasága működteti. Ebben a nehezen átlátható szövevényben segít eligazodni a kötet, bemutatva az európai intézmények hálózatát, középpontban az Európai Unióval. Módszertani megoldásaiban egyidejűleg alkalmaz leíró, bemutató fejezeteket és a kézikönyvekben használatos tiszta tényközlő, a postai címeket és a telefonszámokat is feltüntető részeket. Oktatóknak, hallgatóknak, a témával foglalkozó szakembereknek és a kérdéskör iránt érdeklődő olvasóknak egyaránt hasznos segédkönyv.

Covers_223870
Európai ​Magyarország 2007 Ismeretlen szerző
elérhető
1

Ismeretlen szerző - Európai ​Magyarország 2007
Az ​MTA négy társadalomtudományi kutatóintézete 2007-ben együttműködési megállapodást kötött, melynek célja, hogy interdiszciplináris és multi-diszciplináris megközelítésben vizsgálja az európai integráció folyamatában Magyarország felzárkózásának és versenyképessé tételének társadalomkutatási eredményeit, az EU-s pályázatokban rejlő értékeket, előnyöket és hátrányokat. A kutatás célja az EU-s projektek eredményeinek és megújító szerepe mértékének vizsgálata a hazai kutatásokra, illetve az átalakulás intézményi következményeire, valamint a jó gyakorlatok és elméletek adaptálási kísérleteinek és hatásainak számbavétele.

Covers_248322
elérhető
1

Ismeretlen szerző - Translating ​for a Multilingual Community
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bódi Gábor - Versenyhelyzetben
A ​2004-es év a magyarországi civil társadalom számára kiemelkedő jelentősséggel bír. 2004. Magyarország Európai Unióhoz való csatlakozásának éve, egyben a Nemzeti Civil Alap támogatásai beindításának az éve. Ez a két esemény alapvetően befolyásolhatja a magyarországi civil társadalom fejlődését, feltéve ha a civil szervezetek élni tudnak a felkínált lehetőségekkel. Néhányan már bizonyították, hogy a változásokat követve, az újonnan megjelenő forrásokat a megfelelő helyre és megfelelő módon becsatornázva, rövid időn belül is jelentős eredményeket lehet elérni. Az elmúlt évek néhányairól 2004-ben a mindenkire helyeződik a hangsúly; arra, hogy ezentúl mindenki számára nyitva állnak a támogatási alapok, amelyek a társadalom szinte minden területére kiterjedően lehetőséget teremtenek a változtatásra, fejlődésre. A támogatási források megléte azonban – csak úgy magában - úgy tűnik még nem elég. A civil szervezetek forrásszerzési lehetőségeit kutatva arra ébredtem rá, hogy könnyű mondani: „itt van minden, csak meg kell szerezni”, ha nincsen olyan segítség, amely ebben az egyre szerteágazóbb rendszerben megmutatná a helyes irányt. Abból kiindulva, hogy a kis- és középvállalkozások, valamint az önkormányzatok számára már számos, az Unióra felkészítő kiadvány jelent meg, elkezdtem kutakodni, hogy vajon létezik-e olyan mű, amely a civil szervezeteket megszólítva mutatja be az európai uniós pályázati rendszereket. Találtam kezdeményezéseket, amelyek részszegmenseket megszólítva, részterületeket tárgyalva hasznos információkat adtak. Olyat azonban, amely a civil szektor uniós csatlakozásának kérdését komplexen kezelte volna (tehát az uniós háttérből kiindulva, eljutva a támogatások kifejtéséig, illetve ezen keresztül a pályázásig), nem találtam. Ekkor döntöttem el (2003 nyarán), hogy összegyűjtöm a rendelkezésre álló információkat és azokat rendszerezve, kifejezetten a civil szervezetek számára specifikált pályázati kézikönyvet készítek. Az első tervek szerint pusztán pályázási technikákról szólt volna a kiadvány, de ahogy telt múlt az idő - és akkoriban mint a Phare Access pályázatokért felelős köztisztviselő igen sok civil szervezet által írt pályázattal, ötlettel találkoztam - kicsit átalakítottam az eredeti elképzeléseimet. Nyilvánvalóvá vált számomra, hogy a probléma sokkal mélyebben gyökeredzik annál, mint ahogy én gondoltam, hiszen a pályázatok értékelése során csak azon szervezetekkel „találkoztam”, amelyek már legalább nekiültek megírni a pályázatot. Vajon mi a helyzet azokkal a szervezetekkel, akik a pályázat megírásáig sem jutottak el? Mi lehet a pályázások hiányának az oka?

Szeitzné dr. Szabó Mária - HACCP ​ismeretek és közegészségügyi előírások az Európai Unióban és Magyarországon
Az ​Európai Uniós csatlakozás és a hozzá vezető út a vendéglátást és közétkeztetést is komoly kihívások elé állítja. A fogyasztók egészségét szolgáló biztonságos élelmiszerek előállítása, az élelmiszer eredetű heveny megbetegedések számának és gyakoriságának világméretű növekedése rávilágított a nemzetközi élelmiszer-kereskedelem jelentőségére és a résztvevő államok konszenzusán alapuló szabályozás fontosságára. A jogszabályok és azok végrehajtásának ellenőrzése, kikényszerítése mellet azonban nagyon fontos az élelmezési üzemek saját belső ellenőrzési rendszereinek, többek között a HACCP-rendszernek a kiépítése, továbbá az élelmezésben dolgozók ismereteinek megalapozása és folyamatos fejlesztése. A téma kiváló ismerőjének tollából származó könyv tárgyalja az élelmiszer eredetű megbetegedések kórokait, majd a megelőzést szolgáló hazai és uniós élelmiszer-szabályozás és belső ellenőrzés kérdéseit az élelmiszer-kereskedelmi, vendéglátó egységekre vonatkozóan. Mintegy kézen fogva az olvasót, végigvezet a HACCP-rendszer kiépítésének folyamatán, és ami legalább annyira fontos, bemutatja az eredményes működtetés módszerét is. Mindezek alapján a könyv tartalmában megfelel a legkorszerűbb szakmai elvárásoknak, gyakorlatorientált ismerteket nyújt. A könyv – az egységes kimeneti követelmények miatt - egyaránt felhasználható a vendéglátás- idegenforgalom, a kereskedelem és az egészségügy szakmacsoportok szakképzéseiben, valamint mind azon szakmák oktatásánál/továbbképzésein ahol közegészségügyi ismeretek elsajátítása fontos a biztonságos munkavégzés szempontjából.

Madari Ákos - E, ​mint Európa
Az ​1989-ben lezajlott rendszerváltás óta elismerést vált ki a megfigyelők körében Magyarország stabilitása, gazdasági és társadalmi fejlődése, valamint az Európai Unióhoz történő csatlakozás kérdésében tapasztalható politikai egyetértés. A Bizottság elismerte az állampolgárok, a társadalmi partnerek, az Országgyűlés és a közigazgatás kitartó erőfeszítéseit a csatlakozási követelmények teljesítése és az EU közös jogszabályainak követése, átvétele érdekében. Meggyőződésem, hogy ez a könyv segíteni fogja a szakkifejezések és mozaikszavak, a sajátos uniós kifejezések megértését, amelyek hamarosan közös szókincsünk részét képezik. Üdvözlöm tehát ezt a kiváló kezdeményezést. Magyarország mindig is szerves része volt Európának. Ezért örülök, hogy hamarosan az Európai Unió teljes jogú tagja lesz, s ez is hozzájárul földrészünk egyesítéséhez.

Covers_207575
EP ​kisokos Ismeretlen szerző
elérhető
0

Ismeretlen szerző - EP ​kisokos
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ágh Attila - Magyarország ​az Európai Unióban
Ez ​a könyv az európaizálás folyamatát az új közép-európai EU-tagok nézőpontjából vizsgálja. Az az "európai tükör", amit az EU-ban elénk tartanak, rendszerint csupán az EU nézőpontját képviseli, és nem különösebben jellemzi az empátia, az új tagországok sajátos problémái iránti megértés. Éppen ellenkezőleg, az EU hivatalos dokumentumai többnyire elég egyoldalúan csak azt mutatják be, hogy hol hibáztak az új tagországok, mikor és mennyiben nem teljesítették az elvárásokat. Kétségtelen, hogy ezek a kritikai megjegyzések általában jogosak, de csak ritkán térnek ki annak bemutatására, hogy maga az EU mikor és mennyiben járt el helyesen és gondosan a csatlakozás előkészítésében és később, az új tagállamok integrálásában. A keleti kibővítést tárgyaló szokványos EU-szakirodalom pedig óriási fölényben van az új tagországok EU-szakirodalmával szemben, így a távolságtartó megállapításai örök igazságnak tűnnek, pedig az EU bővítési gyakorlatának jellemzésében gyakran nem felelnek meg a kritikai elemzés követelményeinek.

Losoncz Miklós - Az ​Európai Unió külkapcsolatai és külkapcsolati politikája
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Horváth Zoltán - Tar Gábor - Az ​Európai Parlament
2004. ​május 1-i csatlakozásunkat követően a legfontosabb eseményt a július 13-i európai parlamenti választás jelenti. Ez az első alkalom, hogy a magyar választópolgárok közvetlenül is gyakorolhatják uniós polgárként járó új jogaikat, és a választáson való részvétellel, az ott meghozott döntéssel bekapcsolódhatnak az uniós döntéshozatal alakításába. Bízunk benne, hogy e kötet laikusnak és szakértőnek, politika iránt érdeklődőnek vagy egyszerűen a saját életét tisztábban látni kívánó, választói jogával tudatosabban élni akaró állampolgárnak egyaránt hasznos útmutató lehet.

Ismeretlen szerző - Főbb ​tények és adatok Európáról és az európaiakról
27 ​tagállamával és csaknem félmilliárd lakosával az Európai Unió Európa nagy részét felöleli. Létrehozása óta célja, hogy polgárai számára jólétet és stabilitást biztosítson. Szakpolitikái és intézkedései közvetlenül és közvetve befolyásolják életünket. Az Európai Unió célja, hogy tisztességes és gondoskodó társadalmat hozzon létre, elkötelezetten kiáll a gazdasági fejlődés mellett, munkahelyeket teremt azáltal, hogy a vállalatokat versenyképesebbé teszi, és hozzájárul ahhoz, hogy a munkavállalók új készségeket sajátítsanak el. Szomszédaival és más országokkal az EU azon munkálkodik, hogy határain túl is biztosítsa a jólétet, a demokratikus haladást és az emberi jogokat. Az Európai Unió a legjelentősebb kereskedelmi hatalmak egyike és a fejlődő országok számára juttatott pénzügyi és technikai támogatások legfontosabb adományozója. Ez a füzet diagramjaival, grafikonjaival és szórakoztató ábráival alapvető tényeket és számadatokat mutat be az Európai Unióról és tagállamairól.

Covers_226853
Európa ​A-tól Z-ig Ismeretlen szerző
elérhető
0

Ismeretlen szerző - Európa ​A-tól Z-ig
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kátai-Nagy Krisztina - Útmutató ​az Európai Unióról tanároknak és diákoknak
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_207577
elérhető
0

Ismeretlen szerző - „Mit ​tartogat számomra?”
Az ​Európai Unió az oktatási, képzési, kulturális, kutatási és az ifjúság számára szóló tevékenységek széles skáláját támogatja. Ez a füzet az Oktatásügyi és Kulturális Főigazgatóság által működtetett programok egy részéről nyújt rövid tájékoztatást. A jobb érthetőség érdekében nem minden esetben alkalmazza a hivatalos európai uniós terminológiát, és nem tartalmazza az összes EU-s programot, eszközt és tevékenységet. Az egyes részek azonban tájékoztatnak arról, hol találhatók további információk. Ezenfelül megtalálható benne a nemzeti ügynökségek és más olyan fontos szervezetek listája, amelyeken keresztül csatlakozni lehet a programokhoz.Elképzelhető, hogy az Ön számára is tartogat valamit!

Almássy Eszter - A ​görög szerpentin
A ​2002. január 1-jei görög szilveszter és az "EU-fória" tévéközvetítései minduntalan becsempészték élőképeikbe az athéni Akropoliszt is. Aki járt már Athénban, tudja, hogy egyenes út nem vezet a Fellegvárhoz, csak egy kis tereken, sikátorokon keresztül kanyargó szerpentinen juthatunk el oda. Az ösvény éles fordulókkal kígyózik fölfelé, így meglehetősen hosszú időbe telik, míg felérünk, de a nyaktörő függőleges feljutásnál biztonságosabban érjük el így úti célunkat. Hasonló "szerpentint" járt be Görögország is az európai integráció történetében: kanyarokkal, kitérőkkel, de végül megérkezett a képzeletbeli "hármas pillérű EU-akropoliszhoz". Ne feledkezzünk meg azonban a szerpentin szó másik jelentéséről, a mulatság résztvevői közé dobált keskeny papírszalagból sem! 2001. szilveszter éjszakáján olyan papírkígyókat is hajigáltak a mulatozók, amelyeket addig használt papírpénzekből vagdostak és ragasztottak össze, de a két végén már az új euró címletei díszelegtek. A "görög szerpentin" 2002. új évének hajnalán az euróban végződött.

Moldicz Csaba - A ​változó Európai Unió
„NEM ​LEHET VÁLSÁG A JÖVŐ HÉTEN. A NAPTÁRAM MÁR TELE VAN.” A gazdaságpolitikusok, az elemzők, a befektetők és számos más társadalmi csoport válság előtti helyzetértékelését jól szemlélteti ez a Kissingertől gyakran idézett mondat. Az „intézményesített vakság” elsődleges mozgatórugója az anyagi haszonszerzés volt, ugyanakkor az utóbbi évtizedek viszonylagos nyugalma és prosperitása is megtévesztette az embereket. A 2008-as válságra és az azt követő időszakra minden bizonnyal gazdasági-politikai korszakváltásként fogunk visszaemlékezni: a pénzügyi-gazdasági világválság nemcsak a világgazdaságot változtatta meg, de jelentősen átformálta az Európai Uniót is, miközben próbára tette a válságkezelési képességeit. A kínai nyelvben a válság fogalmát két írásjel együttes használatával fejezik ki: az első a veszély, a második pedig a lehetőség fogalmát jelöli. Ez a könyv a 2008-as gazdasági válság nyomán átalakult környezettel foglalkozik, mely az Európai Unió számára veszélyeket és lehetőségeket egyaránt hordoz magában. Az európai döntéshozók elsősorban a veszélyekkel, az akut válságkezeléssel foglalkoztak, de felvetődhet a kérdés, hogyan lehet kihasználni az átalakulással járó lehetőségeket? MOLDICZ CSABA főiskolai tanár, a nemzetközi kapcsolatok szakértője (Általános Vállalkozási Főiskola, Budapest)

Horváth Jenő - Az ​európai integráció története 1945-2002
A ​könyv az Európai Unióhoz vezető integrációs folyamatot és az Európai Unió történetének esemény- és intézménytörténetét mutatja be. A második világháború végén a kiindulópontokat jelentő európai egységeszmék és egységtörekvések bemutatásával kezdődik, majd 1950-től tér át a történet részletes tárgyalására. Természetesen legnagyobb figyelemmel az integrációs folyamat sikeres, eredményes fősodrát követi nyomon - az Európai Szén- és Acélközösségben, az Európai Gazdasági Közösségben, majd az Európai Unióban megtestesült integrációs folyamatot -, de nem tekint el a kitérőktől, a kudarcoktól sem, s jelzi a többi, szerves vagy szervetlen integrációs folyamat főbb állomásait is.

Kollekciók