Ajax-loader

'tankönyv' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Diószeginé Nanszák Tímea - Szövegértés ​gyakorló munkafüzet - 3. osztály
Ez ​a munkafüzet abból a célból készült, hogy aki elsajátította az olvasás művészetét, az minél pontosabban tudja értelmezni az olvasottakat. Az ismeretterjesztő és szépirodalmi szövegek feladatai egyaránt az értő olvasás fejlesztését szolgálják. A szépirodalmi szövegek Benedek Elek meséi, mondái. A feladatok megoldása otthoni gyakorlásra vagy differenciált órai munkára ajánlott a gyorsabban haladó tanulók részére.

Img_0033
elérhető
0

Ismeretlen szerző - Irodalmi ​szöveggyűjtemény 9.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Pethőné Nagy Csilla - Irodalom ​10.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dégen Csaba - Póda László - Urbán János - Fizika ​10.
A ​könyv rövid tartalmi ismertetője: A tankönyv célja a fizika tantárgy érdekessé és érthetővé tétele, valamint a fizika és mindennapjaink kapcsolatának bemutatása. A könyv szép kivitelű, gazdagon illusztrált. Tudományos érdekességeket, naprakész információkat is tartalmaz. A Fizika 10. tankönyvben számos olyan tartalmi és formai újdonság van, ami (jelenleg) egyetlen más fizikakönyvben sem található meg. A fejezeteket oldalpár nyitja: baloldalon a fejezet egy kísérletének videó-képkockái láthatók, jobboldalon a fejezet témájának rövid ismertetése szerepel. Minden lecke új oldalon kezdődik két nyitóképpel és egy nyitó kérdéssel, valamint egy mindennapi jelenségről szóló rövid szöveggel és kérdéssel. A leckéket alcímek tagolják, segítve a tananyag követését, a szövegben való tájékozódást. A leckékben szereplő tartalmi elemek: kísérletek leírása tapasztalattal és következtetéssel, kidolgozott feladat(ok), olvasmány(ok), kérdések és feladatok. A fejezetek végén rajzos összefoglalás található. A könyv végén a feladatok végeredményeit közöljük. A könyvet tárgymutató zárja.

Horváth Levente Attila - Kövér Lajos - Pelyach István - Történelem ​7. - Az újkor története
Történelem ​tankönyvcsaládunk célja, hogy úgy vezesse végig a tanulókat a történelmi eseményeken, hogy közben eléjük tárja a nagy korszakok kultúráját, hangulatát és az emberek hétköznapi világát is. Az újkor történetének legfontosabb eseményeit mutatja be a hetedik osztályos kötet. A diagramok, grafikonok és táblázatok elemzésével a diákok egy újabb lépést tesznek afelé, hogy képesek legyenek önállóan is összerakni a történelem mozaikkockáit.

Rosa-Maria Dallapiazza - Eduard von Jan - Beate Blüggel - Anja Schümann - Tangram: ​Deutsch als Fremdsprache 2A
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_325368
A ​madárlátta kenyér Ismeretlen szerző
elérhető
1

Ismeretlen szerző - A ​madárlátta kenyér
Házi ​olvasmányok az V.- VIII. osztályosok számára.

Tóth Eszter - Fizika ​IV.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gulyás János - Honyek Gyula - Markovits Tibor - Szalóki Dezső - Varga Antal - Fizika ​- Optika, hőtan
A ​tankönyvsorozat kötetei a fizika tudományának klasszikus felépítését követik. Az első kötet a mechanikai ismereteket foglalja össze, a másodikban részben a hőtani és fénytani jelenségek szerepelnek. A harmadik kötetben találhatjuk az elektromosság és mágnesség körébe eső ismereteket, míg a negyedik kötetet a modern fizikai eredmények leírásának szentelték a szerzők. Témakörök: geometriai optika; fizikai optika; hőmérséklet, hőtágulás, hőközlés; gáztörvények, halmazállapot-változások, kalorimetria; hőterjedés.

Covers_426298
elérhető
1

Hajnal Imre - Matematika
Ez ​a tankönyv a speciális matematikai tagozat I. osztálya számára készült. Azokat az anyagrészeket tartalmazza, amelyeket az ilyen osztályok számára az 1979-ben kiadott tanterv előírt. Ez felöleli a gimnáziumok nem matematika tagozatú I. és II. osztályának majdnem teljes anyagát. A kétosztálynyi anyagmennyiség egymagában is terjedelmes könyvet kíván. A bevezetésre kerülő fogalmak előkészítése, tisztázása, a definíciók megfogalmazása, az összefüggések, tételek keresése, bizonyítása, néhány példán történő alkalmazásuk bemutatása ebben a tankönyvben is elengedhetetlenül szükséges. Így adódott, hogy céltudatos és tömör tárgyalásmóddal sem tudtuk rövidebbé tenni ezt a könyvet.

Báthori Anna Zsuzsanna - Hétszínvilág
Ikertestvére ​a 3. osztályos Hétszínvirág tankönyvnek. Mindent megtalálunk benne, amivel az előző évfolyamon már megismerkedtek a gyerekek, de bővebben, magasabb színvonalon, az életkori sajátosságoknak megfelelően. Továbbra is nagy hangsúlyt kap a történelem tanítását előkészítő társadalomismereti fejezet, melyben a Rákóczi szabadságharctól 1956. október 23-ig kalauzoljuk el a gyerekeket. A szemelvények feldolgozása nagy segítséget fog jelenteni a felsőtagozatba lépéskor az új tantárgy megismerésekor. A képzőművészeti illusztrációk lehetőséget nyújtanak a tantárgyi koncentrációra. A tankönyv sugározza a hazaszeretetre nevelés fontosságát, magyarságtudatunk kialakításának lehetőségét. A munkafüzet a nehezebb és könnyebb tananyagrészek didaktikus egymásra épülésével szolgálja az olvasóvá nevelést, az értő szöveg olvasás céljait, a fogalmazástanítás lehetőségeit. AP 040112

Lantos Mária - Hétszínvilág ​munkafüzet
A ​képzőművészeti illusztrációk a hazaszeretetet sugározzák. Megtörtént a Hétszínvilág tankönyv kerettantervi átdolgozása, a képanyag teljes felújítása. Reméljük, ezzel a gyerekeket jobban motiváljuk az olvasás megszeretésére. A magyar tudósokról, feltalálókról, felfedezőkről szóló fejezetben már legújabb, irodalmi Nobel-díjasunkat, Kertész Imrét is bemutatjuk a magyar Nobel-díjasok között.

Angster Erzsébet - Programozás ​Tankönyv I.
huA ​könyv a strukturált programozás alapjait teszi le, ésbevezeti az Olvasót az adattípusok és algoritmusokvilágába. A programokat a Jackson-SZÁMALK strukturáltmódszerrel tervezzük, és Turbo Pascal nyelven kódoljuk.A könyv fejezetei: 1. Számítógép és a program 2. Algoritmus készítése 3. Szoftver fejlesztése 4. Dos alapismeretek 5. A keretrendszer 6. Alapfogalmak 7. Egyszerű típusok 8. Kifejezések, feltételek, programvezérlés 9. Szelekciók 10. Iterációk 11. Karakterlánc 12. Billentyűzet, képernyő 13. Eljárások, függvények 14. Egydimenziós tömb 15. Többdimenziós tömb 16. Rendezések, keresések, karbantartás 17. Sorozatok feldolgozása 18. Halmaz 19. Rekurzió 20. Jackson összefoglaló Szükséges előképzettség:A könyv nem feltételez semmiféle programozásielőismeretet, mindössze a számítógép használatábanszükséges kisebb jártasság. Ajánlott akár kezdőknek,akár haladóknak. Önálló tanulásra alkalmas.

Devecseri Lászlóné - Major József - Történetek ​az újkorból
Történelmi ​olvasókönyv az általános iskola 7. osztálya számára

Fábián Márton - Világirodalom ​középiskolásoknak
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_99022
elérhető
2

Holics László - Fizika 2.
MODERN FIZIKA - Relativitás elmélete - Atomfizika és kvantummechanika - Sokrészecske - rendszer valószínűségi leírása - Anyagok szerkezete - Magfizika - Elemi részek és az univerzum

Selmeczi Kálmán - Schnöller Antal - Villamosságtan ​Példatár
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Nemerkényi Antal - Rugli Ilona - Általános ​természetföldrajz munkafüzet
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - Történelmi ​olvasókönyv 4/1. - Forrásszemelvények az egyetemes és a magyar történelem tanításához (1849-1914)
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Forrai Katalin - Zilahi Józsefné - Mészáros Vincéné - Oszetzky Tamásné - Az ​óvodai foglalkozások módszertana
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kisfaludi Andrea - Kémia ​a szakiskolák számára
Ez ​a tankönyv a szakiskolák 9. és 10. évfolyama számára készült. Tartalmában és módszertani feldolgozásában megfelel a 2001-ben bevezetett kerettantervnek. Különbözik a hagyományos kémiakönyvektől - könnyebb tanítani és könnyebb tanulni. Érdekes, mert a mindennapi élet tevékenységeiből kiindulva tárgyalja az alapvető kémiai ismereteket. Témakörei: - Vásároljunk a háztartási boltban - Amit a konyhában használunk - Ha felépül végül a házunk - Az egyik így, a másik úgy - Kell egy kis energia - Mit vegyek vacsorára? - Mi marad utánunk? Diákkísérletei és megfigyelései is lehetőséget teremtenek arra, hogy mindig a tapasztalásból kiindulva igyekezzünk megmagyarázni a minket körülvevő világot. A mindennapi élettel való kapcsolat a környezetvédelemre is ráirányítja a figyelmet. A könyvből nemcsak rendszerezett ismereteket, hanem olyan tanácsokat, javaslatokat is kaphatunk, amelyek mindennapi életvezetésünkben segítenek.

Somos Béla - Szakács Béla - Irodalmi ​olvasókönyv 9.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Somos Béla - Szakács Béla - Irodalmi ​olvasókönyv 10.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Száray Miklós - Kaposi József - Történelem ​és társadalomismeret a szakiskolák 10. évfolyama számára
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Asztalos Gyuláné - Dr. Franyó István - Az ​ember teste és egészsége
A ​Biotéka sorozat tankönyvei és oktatási segédletei a biológia-egészségtan oktatásához készültek a 7-10. évfolyam számára. A színes megjelenésű tankönyvek tartalma illeszkedik a kerettantervhez. A tananyag feldolgozása során minden évfolyamon nagy hangsúlyt kap az egészségnevelés, valamint a természet- és környezetvédő magatartás kialakítása. A(z) Az ember teste és egészsége. Biológia 13-14 éveseknek (Könyv) szerzője Asztalos Gyuláné, dr. Franyó István.

Herber Attila - Martos Ida - Moss László - Tisza László - Történelem ​1. - A kezdetektől i. e. 500-ig
A ​történelem tankönyv a kezdetektől i.e. 500-ig terjedi időszakot veszi át.

Fried István - Tíz ​híres regény
"Olvasni ​jó!" - kezdi könyvét a szerző, és ez a kurta kijelentés műve mottója, egyben summája is lehetne. Olvasni valóban jó, de jól olvasni nem könnyű, hiszen az olvasás bonyolult folyamat: együttmunkálkodás a szerzővel, fölfedezés, megismerés és értelmezés, élettapasztalatunk és önmagunk gazdagítása. És az olvasó éppen ezért olvasás közben szeretne még valamit, még többet megtudni a műről és írójáról, a mű keletkezésének miértjéről és hogyanjáról. Ebben siet a segítségére Fried István irodalomtörténész, az összehasonlító irodalomtudomány neves művelője, aki a világirodalom tíz híres regényét - a számára tíz legkedvesebbet, amit magával vinne arra az oly sokszor emlegetett lakatlan szigetre - úgy mutatja be az olvasónak, hogy felhívja a figyelmét minden olyan jelenségre, amelyek a szóban forgó regény olvasásakor érdekesek és tanulságosak lehetnek, megkönnyíthetik, még élvezetesebbé tehetik az olvasást. Célja - hogy ismét őt magát idézzük - "az olvasás jóízének megőrzése volt. S az olvasásban lelt élvezet megosztása a másik olvasóval".

Beke László - Műalkotások ​elemzése
A ​szerzőnek - saját tapasztalataira és számos nagy művész, tudós vagy pedagógus meggyőződésére támaszkodva - az a véleménye, hogy a művészet különös tulajdonságai miatt "nem megtanítható". Rengeteg ismeret és készség átadható és elsajátítható ugyan a művészettel kapcsolatban, elméletben és gyakorlatban egyaránt - csupa olyasmi, "amit minden művelt emberneknek illik tudnia" -, de éppen a legfontosabbhoz, ahhoz a bizonyos "kimondhatatlanhoz", amelynek megragadására minden művész és minden műértő törekszik, kizárólag személyes utak vezetnek. Ahány ember, annyiféle. Emiatt mondhatjuk: könyvünk ugyan sok olyan ismeretet tartalmaz, amit meg lehet tanulni és számon is lehet kérni, mégsem ez a lényeg. És megfordítva: az a célunk, hogy mindenkit a lényeg megismerése felé segítsünk, noha a végeredményt nem mindig tartjuk számonkérhetőnek.

Muttnyánszky Ádám - Statika
Ez ​a könyv a merev testek statikájával foglalkozik és főként a gépészmérnök igényeit tartja szem előtt.

Rácz Endre - Takács Etel - Kis ​magyar nyelvtan
"A ​"Kis magyar nyelvtan" első kiadása (1959) óta eltelt négy évtized nyelvünk életében változásokat hozott, a leíró nyelvtudományban pedig a nyelv egyes tényeinek, fogalmainak újabb értelmezését érlelte meg. Ezekről a nyelvi változásokról és a nyelv vizsgálatának korszerű szemléletmódjáról tájékoztatja olvasóit könyvünk másodszor átdolgozott, felújított kiadása. Az új tartalom egy része új fejezetekben jelenik meg. A hangtan korábbi anyagát a fonémáknak és a hangok "jelentésének" (a hangszimbolikának) a bemutatása egészíti ki. A szavak alkotóelemeinek szerepét a lexéma és a morféma fogalmát ismertető fejezet értelmezi. A mondat szerkezetének vizsgálata a szintagmák fogalmának és fajtáinak tárgyalásával lett gazdagabb és egyben korszerűbb is. Voltaképpen a könyv teljes szövegének felújítására volt szükség, s ez meg is történt: a nyelvi példáktól az értelmező elemzéseken át a meghatározások, szabályok megfogalmazásáig. Ami változatlan maradt: a könyv felépítése, szerkezete és az egyes témák feldolgozásának módszere, stílusa. Így változtatásaival és a nyelvtudományt népszerűsítő szerepének változatlan vállalásával könyvünk megőrizte négy évtizedes múltjának jó hagyományait; lényeges jellemzőit tekintve az maradt, ami volt: Kis magyar nyelvtan." (a Kiadó)

Covers_206093
elérhető
0

Ismeretlen szerző - Természettudományi ​összefoglaló
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Barta Ágnes - Érettségi ​feladatsorok földrajzból + megoldások magyarázattal - középszint
Kiadónk ​az érettségire készülő diákok, valamint felkészítő tanáraik munkáját olyan kiadvánnyal szeretné segíteni, amelyben az elmúlt években megíratott nyolc földrajz középszintű érettségi feladatsor található. A feladatsorok mellett a könyv természetesen a hivatalosan kiadott megoldókulcsokat is tartalmazza, melyeket az érettségi rendszerét jól ismerő, gyakorlott pedagógusok, illetve multiplikátorok magyarázattal egészítettek ki. Így nem csupán a helyes megoldás segíti a vizsgára készülők munkáját, hanem az odavezető lépéseket is megismerhetik. A kiadvány módszertani bevezetőjében az érettségi vizsga részletes leírása, illetve a kötet összeállítóinak tanácsai is olvashatók. Kötetünket gyakorláshoz és ellenőrzéshez egyaránt ajánljuk.

Kollekciók