Ajax-loader

'tankönyv' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Raffay Katalin - Ötödik ​daloskönyvem
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hargitai Katalin - Játékvár
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Horváth Katalin - Imrehné Sebestyén Margit - A ​képzelet világa 10.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Matek__5
Matematika ​5. Ismeretlen szerző
elérhető
0

Ismeretlen szerző - Matematika ​5.
Kedves ​Gyerekek! A matematikához nincs királyi út, mondta a legenda szerint egy görög matematikus uralkodójának, aki erőfeszítés nélkül akarta megtanulni a matematikát. Nincs királyi út, ám mégsem mindegy, hogy milyen úton próbálsz bejutni a matematika birodalmába. Vannak olyan utak, amelyek nagyon fáradságosak és mégis reménytelenek. Más utakon a munkádban örömet is találhatsz, és fáradságodat siker koronázhatja. Ezt a könyvet úgy szerkesztettük meg, hogy lépésről lépésre egyre nehezebb feladatokkal birkózol majd meg, miközben mindjobban megismered, és reméljük, meg is szereted a matematikát.

Romankovics András - Romankovicsné Tóth Katalin - Negyedikes ​olvasókönyv
Az ​Olvasókönyv tartalmából kiemeljük, hogy a görög regék között "Odüsszeusz bolyongásai" is szerepelnek, folytatjuk a bibliai történeteket, a bonyolultabb cselekményű népmeséket, a különböző írói megközelítéseket (Andersen, Rodari, Lázár Ervin) reprezentáló meséket, de lesznek benne "operamesék", megható állattörténetek, Mátyás utáni történelmünk érdekes alakjairól szóló szemelvények... A prózai anyag mellett az ún. "felnőtt lírikusok" (Ady, Babits, Kosztolányi, Tóth Árpád, Nagy László stb.) negyedikeseket megérintő versei is helyet kapnak..."

Herman Anna - Kötelező ​olvasmányok elemzése - gimnázium negyedik osztálya - a XX. század magyar irodalmából
A ​XX. század magyar irodalmából Tamási Áron Németh László Déry Tibor Ábel a rengetegben Ábel az országban Ábel Amerikában Gyász Iszony Niki

Szántó Lajos - Jól ​felkészültem-e? Fizika 8.
A ​fizikáról - mint tantárgyról - a diákok, sőt a felnőttek körében is igen eltérőek a vélemények. Van, aki azt mondja, neki nem okozott különösebben sem gondot, sem örömet, mások így kiáltanak fel: ,Álmomban se jöjjön elő!", de szerencsére nem kevés azoknak a száma sem, akiknek sok öröme, sikere van e tantárggyal kapcsolatban. Ők azok, - akik megértik a fizikában az egymásraépülést, az összefüggéseket, - akik kísérletezés közben izgalommal kutatják a természeti jelenségek okait, törvényszerűségeit, - akiknek nem okoz nehézséget egy-egy meghatározás, összefüggés, törvény megtanulása, - akik nem riadnak vissza sem az egyszerűbb, sem az esetlegesen többszörösen összetett számításos feladatok megoldásától, - akik a siker nyújtotta öröm érzését élik át, ha ismereteiket egy-egy jelenség megértésében, logikai problémák megoldásában alkalmazni tudják. Elsősorban a fizika fontosságát, szépségeit felismerők azok, akik a természettudományok, műszaki tudományok alapján készült csodálatos emberi alkotásokat (rádió, televízió, távcső, autó, röntgenkészülék, számítógép, automata gépsorok stb.) nemcsak használni akarják, hanem kíváncsiak azok működésének fizikai alapjaira is. Ők tudják, hogy mindez lehetséges, de ehhez az kell, hogy a fizika tananyagot megértsék, megtanulják, begyakorolják, gyakorlati alkalmazását kipróbálják, tudásszintjüket - a tanári ellenőrzés előtt - felmérjék, a hiányokat pótolják. Mindehhez kíván segítséget nyújtani ez a kiadvány. E kérdés- és feladatgyűjteményben az általános iskola 8. osztályos fizika tananyagából találhatók kérdések, rajzkészítési és -kiegészítési felhívások, számításos feladatok, problémák, melyek az ismeretek gyakorlati alkalmazását igénylik. A kérdések a tananyag egészére kiterjedően segítik a felidézést, a fogalmak tartalmának megismerését, a lényegkiemelést, támogatva ezzel mind a megértést, mind a megtanulást, lehetőséget adva az önellenőrzéshez, a hiányosságok felméréséhez. A számításos feladatok között az egyszerűtől a többszörösen összetettig, sokféle változat előfordul (gyakran táblázatos, rajzos, szöveges változatban), s mind ezek, mind pedig egy-egy jelenség lejátszódásának, egy-egy eszköz működési elvének elemzésére adott lehetőség igen hatékonyan szolgálhatja a gondolkodás fejlődését. Összefoglalva: e kérdés- és feladatgyűjtemény a lényegkiemelő jellegével segíti a fizika 8. osztályos anyagának megértését, gyakorlását, s lehetőséget ad a tanulóknak az önellenőrzéshez, a hiányosságok feltáráshoz. A kérdések és feladatok többsége olyan, hogy a fizikaórán használt témazáró feladatlapokon is szerepelhetnek. így a témazáró feladatlapok megoldásához jó edzési lehetőséget biztosít ezek megoldása. Ehhez azonban az kell, hogy a megoldást mindenki önállóan végezze, s csak ezután hasonlítsa össze a saját megoldását a kiadvány második részében található válaszokkal. A * jellel jelölt feladatok megoldása meghaladja a NAT-ban előírtakat. A kiadvány eredményes hasznosításához kíván elmélyült munkát, türelmet, erős akaratot a SZERZŐ

Szántó Lajos - Jól ​felkészültem-e? Fizika 7. osztály
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Lukin László - Lukin Lászlóné - Ének-zene ​8
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Németh Endréné Békefi Zsuzsanna - Hatodik ​daloskönyvem
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Katerin Katerinov - Maria Clotilde Boriosi Katerinov - La ​lingua italiana per stranieri
Katerin ​Katerinov – Maria Clotilde Boriosi Katerinov: La lingua italiana per stranieri con le 3000 parole piú usate nell'italiano d'oggi (regole essenziali, esercizi ed esempi d'autore) Corso elementare ed intermedio (le 2000 parole piú usate)

Diószeginé Nanszák Tímea - Szövegértés ​gyakorló munkafüzet - 3. osztály
Ez ​a munkafüzet abból a célból készült, hogy aki elsajátította az olvasás művészetét, az minél pontosabban tudja értelmezni az olvasottakat. Az ismeretterjesztő és szépirodalmi szövegek feladatai egyaránt az értő olvasás fejlesztését szolgálják. A szépirodalmi szövegek Benedek Elek meséi, mondái. A feladatok megoldása otthoni gyakorlásra vagy differenciált órai munkára ajánlott a gyorsabban haladó tanulók részére.

Img_0033
elérhető
0

Ismeretlen szerző - Irodalmi ​szöveggyűjtemény 9.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Pethőné Nagy Csilla - Irodalom ​10.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dégen Csaba - Póda László - Urbán János - Fizika ​10.
A ​könyv rövid tartalmi ismertetője: A tankönyv célja a fizika tantárgy érdekessé és érthetővé tétele, valamint a fizika és mindennapjaink kapcsolatának bemutatása. A könyv szép kivitelű, gazdagon illusztrált. Tudományos érdekességeket, naprakész információkat is tartalmaz. A Fizika 10. tankönyvben számos olyan tartalmi és formai újdonság van, ami (jelenleg) egyetlen más fizikakönyvben sem található meg. A fejezeteket oldalpár nyitja: baloldalon a fejezet egy kísérletének videó-képkockái láthatók, jobboldalon a fejezet témájának rövid ismertetése szerepel. Minden lecke új oldalon kezdődik két nyitóképpel és egy nyitó kérdéssel, valamint egy mindennapi jelenségről szóló rövid szöveggel és kérdéssel. A leckéket alcímek tagolják, segítve a tananyag követését, a szövegben való tájékozódást. A leckékben szereplő tartalmi elemek: kísérletek leírása tapasztalattal és következtetéssel, kidolgozott feladat(ok), olvasmány(ok), kérdések és feladatok. A fejezetek végén rajzos összefoglalás található. A könyv végén a feladatok végeredményeit közöljük. A könyvet tárgymutató zárja.

Horváth Levente Attila - Kövér Lajos - Pelyach István - Történelem ​7. - Az újkor története
Történelem ​tankönyvcsaládunk célja, hogy úgy vezesse végig a tanulókat a történelmi eseményeken, hogy közben eléjük tárja a nagy korszakok kultúráját, hangulatát és az emberek hétköznapi világát is. Az újkor történetének legfontosabb eseményeit mutatja be a hetedik osztályos kötet. A diagramok, grafikonok és táblázatok elemzésével a diákok egy újabb lépést tesznek afelé, hogy képesek legyenek önállóan is összerakni a történelem mozaikkockáit.

Rosa-Maria Dallapiazza - Eduard von Jan - Beate Blüggel - Anja Schümann - Tangram: ​Deutsch als Fremdsprache 2A
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tóth Eszter - Fizika ​IV.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gulyás János - Honyek Gyula - Markovits Tibor - Szalóki Dezső - Varga Antal - Fizika ​- Optika, hőtan
A ​tankönyvsorozat kötetei a fizika tudományának klasszikus felépítését követik. Az első kötet a mechanikai ismereteket foglalja össze, a másodikban részben a hőtani és fénytani jelenségek szerepelnek. A harmadik kötetben találhatjuk az elektromosság és mágnesség körébe eső ismereteket, míg a negyedik kötetet a modern fizikai eredmények leírásának szentelték a szerzők. Témakörök: geometriai optika; fizikai optika; hőmérséklet, hőtágulás, hőközlés; gáztörvények, halmazállapot-változások, kalorimetria; hőterjedés.

Covers_426298
elérhető
1

Hajnal Imre - Matematika
Ez ​a tankönyv a speciális matematikai tagozat I. osztálya számára készült. Azokat az anyagrészeket tartalmazza, amelyeket az ilyen osztályok számára az 1979-ben kiadott tanterv előírt. Ez felöleli a gimnáziumok nem matematika tagozatú I. és II. osztályának majdnem teljes anyagát. A kétosztálynyi anyagmennyiség egymagában is terjedelmes könyvet kíván. A bevezetésre kerülő fogalmak előkészítése, tisztázása, a definíciók megfogalmazása, az összefüggések, tételek keresése, bizonyítása, néhány példán történő alkalmazásuk bemutatása ebben a tankönyvben is elengedhetetlenül szükséges. Így adódott, hogy céltudatos és tömör tárgyalásmóddal sem tudtuk rövidebbé tenni ezt a könyvet.

Báthori Anna Zsuzsanna - Hétszínvilág
Ikertestvére ​a 3. osztályos Hétszínvirág tankönyvnek. Mindent megtalálunk benne, amivel az előző évfolyamon már megismerkedtek a gyerekek, de bővebben, magasabb színvonalon, az életkori sajátosságoknak megfelelően. Továbbra is nagy hangsúlyt kap a történelem tanítását előkészítő társadalomismereti fejezet, melyben a Rákóczi szabadságharctól 1956. október 23-ig kalauzoljuk el a gyerekeket. A szemelvények feldolgozása nagy segítséget fog jelenteni a felsőtagozatba lépéskor az új tantárgy megismerésekor. A képzőművészeti illusztrációk lehetőséget nyújtanak a tantárgyi koncentrációra. A tankönyv sugározza a hazaszeretetre nevelés fontosságát, magyarságtudatunk kialakításának lehetőségét. A munkafüzet a nehezebb és könnyebb tananyagrészek didaktikus egymásra épülésével szolgálja az olvasóvá nevelést, az értő szöveg olvasás céljait, a fogalmazástanítás lehetőségeit. AP 040112

Lantos Mária - Hétszínvilág ​munkafüzet
A ​képzőművészeti illusztrációk a hazaszeretetet sugározzák. Megtörtént a Hétszínvilág tankönyv kerettantervi átdolgozása, a képanyag teljes felújítása. Reméljük, ezzel a gyerekeket jobban motiváljuk az olvasás megszeretésére. A magyar tudósokról, feltalálókról, felfedezőkről szóló fejezetben már legújabb, irodalmi Nobel-díjasunkat, Kertész Imrét is bemutatjuk a magyar Nobel-díjasok között.

Angster Erzsébet - Programozás ​Tankönyv I.
huA ​könyv a strukturált programozás alapjait teszi le, ésbevezeti az Olvasót az adattípusok és algoritmusokvilágába. A programokat a Jackson-SZÁMALK strukturáltmódszerrel tervezzük, és Turbo Pascal nyelven kódoljuk.A könyv fejezetei: 1. Számítógép és a program 2. Algoritmus készítése 3. Szoftver fejlesztése 4. Dos alapismeretek 5. A keretrendszer 6. Alapfogalmak 7. Egyszerű típusok 8. Kifejezések, feltételek, programvezérlés 9. Szelekciók 10. Iterációk 11. Karakterlánc 12. Billentyűzet, képernyő 13. Eljárások, függvények 14. Egydimenziós tömb 15. Többdimenziós tömb 16. Rendezések, keresések, karbantartás 17. Sorozatok feldolgozása 18. Halmaz 19. Rekurzió 20. Jackson összefoglaló Szükséges előképzettség:A könyv nem feltételez semmiféle programozásielőismeretet, mindössze a számítógép használatábanszükséges kisebb jártasság. Ajánlott akár kezdőknek,akár haladóknak. Önálló tanulásra alkalmas.

Devecseri Lászlóné - Major József - Történetek ​az újkorból
Történelmi ​olvasókönyv az általános iskola 7. osztálya számára

Fábián Márton - Világirodalom ​középiskolásoknak
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_99022
elérhető
2

Holics László - Fizika 2.
MODERN FIZIKA - Relativitás elmélete - Atomfizika és kvantummechanika - Sokrészecske - rendszer valószínűségi leírása - Anyagok szerkezete - Magfizika - Elemi részek és az univerzum

Selmeczi Kálmán - Schnöller Antal - Villamosságtan ​Példatár
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Nemerkényi Antal - Rugli Ilona - Általános ​természetföldrajz munkafüzet
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - Történelmi ​olvasókönyv 4/1. - Forrásszemelvények az egyetemes és a magyar történelem tanításához (1849-1914)
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Forrai Katalin - Zilahi Józsefné - Mészáros Vincéné - Oszetzky Tamásné - Az ​óvodai foglalkozások módszertana
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kisfaludi Andrea - Kémia ​a szakiskolák számára
Ez ​a tankönyv a szakiskolák 9. és 10. évfolyama számára készült. Tartalmában és módszertani feldolgozásában megfelel a 2001-ben bevezetett kerettantervnek. Különbözik a hagyományos kémiakönyvektől - könnyebb tanítani és könnyebb tanulni. Érdekes, mert a mindennapi élet tevékenységeiből kiindulva tárgyalja az alapvető kémiai ismereteket. Témakörei: - Vásároljunk a háztartási boltban - Amit a konyhában használunk - Ha felépül végül a házunk - Az egyik így, a másik úgy - Kell egy kis energia - Mit vegyek vacsorára? - Mi marad utánunk? Diákkísérletei és megfigyelései is lehetőséget teremtenek arra, hogy mindig a tapasztalásból kiindulva igyekezzünk megmagyarázni a minket körülvevő világot. A mindennapi élettel való kapcsolat a környezetvédelemre is ráirányítja a figyelmet. A könyvből nemcsak rendszerezett ismereteket, hanem olyan tanácsokat, javaslatokat is kaphatunk, amelyek mindennapi életvezetésünkben segítenek.

Somos Béla - Szakács Béla - Irodalmi ​olvasókönyv 9.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók