Ajax-loader

'tankönyv' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Letenyei Lajosné - Általános ​iskolai gyakorlófüzetek - Környezetismeret 3. osztály
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kopper László - Patológia ​I-II.
A ​patológia a medicina egyik alaptárgya. Ismeretanyagának elsajátítása - természetesen nem azonos mélységben - alapfeladata a különböző biomedicinális képzésformákban részt vevőknek. E könyv annyiban követi a hagyományokat, hogy leírja a patológiai alapjelenségek és az egyes kórállapotok makro- és mikroszkópos képét; a tekintetben viszont eltér a korábbi tankönyvektől, hogy bemutatja az etiológiára, patogenezisre és patomechanizmusra vonatkozó legújabb - elsősorban molekuláris patológiai - ismereteket éppúgy, mint a patológiai elváltozások klinikai vontakozásait. A tankönyv a graduális képzés mellett jól alkalmazható a továbbképzésben is, és kézikönyvként használhatja minden, a különböző kórképek patológiai háttere iránt érdeklődő szakember.

Voleszák Zoltán - Felszolgálási ​ismeretek
A ​Felszolgálási ismeretek 2005. kiadvány a vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport számára készült a 10. évfolyam gasztronómiai ismeretek és a 11. és 12. évfolyam számára az alapozó pincér ismeretek megszerzéséhez.

Szendrői Judit - Reisner Ferenc - Reisner Erzsébet - "Hiszem, ​értem, vallom"
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - Kortárs ​irodalmi olvasókönyv I–II.
A ​Kortárs irodalmi olvasókönyv negyven mai magyar szerzőtől közöl szemelvényeket, rövid ismertető-elemző jellegű portrékban mutatja be őket, bibliográfiáiban pedig felsorolja a szerzők műveit, s a velük készült interjúkból, valamint a róluk írott legfontosabb tanulmányokból és kritikákból ad válogatást. A kötet a Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet új tankönyvsorozatának első darabja. Az intézet - és a Pécsi Tudományegyetem - komplex magyar nyelvi-hungarológiai képzésének részeként kortárs magyar irodalmat is hallgató külföldi diákok, külföldi magyar szakos egyetemisták, irodalomtanárok, de a mai magyar irodalom iránt érdeklődők szélesebb tábora - számára is értékes és hasznos lehet.

Róna Borbála - Egészségtan
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Janja Živković-Mandić - Horvát ​nyelv alapfokon munkafüzet
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Fridrich Péter - Kardos Barbara - Miklósyné Ács Klára - Sisa Krisztina - Siklósi Ágnes - Simon Szilvia - Szekeres Bernadett - Sztanó Imre - Veress Attila - Nagy ​számviteli tesztkönyv
Sokan ​állítják, hogy a számvitel nehéz és száraz ismereteket tartalmaz. Mindkét megállapítás vitatható, ugyanis valamely tárgy csak addig tűnik nehéznek és száraznak, amíg jobban meg nem ismerjük, és rá nem találunk a szépségére. A számviteli ismeretek elsajátítása sem okoz különösebb gondot, ha sikerül jól megalapozni a tudást. Ehhez természetesen elengedhetetlen a számviteli ismeretek elsajátítása és zárt logikájának megértése. A Nagy számviteli tesztkönyv hasznosításának előfeltétele mind a hatályos számviteli törvény és az idevágó szakkönyvek tanulmányozása, mind az elméleti ismeretek mellett a gyakorlatban előforduló gazdasági események számviteli rögzítése szabályainak tanulmányozása. Mindezek mellett fontos a vagyonelemek értékelése lehetséges módszereinek tanulmányozása. Amennyiben a tesztkönyv használója ezen ismeretek birtokában van, úgy tudását, a szabályok alkalmazásának megfelelőségét e könyv segítségével ellenőrizheti. A könyv tartalmazza a helyes megoldásokat is, ezért az önellenőrzés megoldott. Az ismeretek kellő mélységű elsajátítása garantálja a feladatok eredményes megoldását, s a sikernek köszönhető magabiztosság birtokában a vizsgázó nyugodtan indulhat a megmérettetésre.

Scherlein Márta - Hajdu Sándor - Novák Lászlóné - Matematika ​1. II.
Jelentősen ​bővült a tankönyv színes részének terjedelme, így a tankönyv szellősebbé, gyermekközelibbé vált. A korábbinál is nagyobb súlyt fektettek arra, hogy a nehezebben haladó tanulók is elegendő feladatot találjanak. Elsősorban a könyv színes részébe sok-sok gyermekközeli, színes, szemléltető ábrát is tartalmazó alapozó feladat került be. Ugyanakkor továbbra is sok gyakorló-, illetve kreativitást fejlesztő feladat is található a könyvben. Hazai és nemzetközi felmérések tanúsága szerint a magyar tanulók szövegértelmező képessége jelentősen elmarad a követelményektől, így már az első félévtől kezdve sok szöveges feladatot kell megoldatnunk. Ezért az átdolgozott tankönyv sok új, "meseszerű", szemléletes ábrákkal illusztrált és módszertanilag támogatott, egyszerű szöveges feladatot tartalmaz. A kollégák munkáját segíti, hogy az átdolgozott könyv módszertanilag tagoltabbá és kidolgozottabbá vált. Például külön lapon jelennek meg a számfogalmat alapozó, más-más lapon az összeadást, a kivonást gyakorló, majd az összetettebb, végül a kreativitást fejlesztő feladatok.

Kasza József - Légkörtan
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_160329
한국어 ​1 Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - 한국어 ​1
재외동포 ​한국어1. Koreai nyelvkönyv kezdőknek.

Sárdi Ernő - Szállodai ​ismeretek II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Benkő János - Logisztikai ​tervezés
A ​termelés és az elosztás költségeinek csökkentésére irányuló erőfeszítések egyik fontos eszköze a logisztika. A különböző ágazatokhoz tartozó vállalatok igyekeznek mindent megtenni annak érdekében, hogy a termelőhelyektől a fogyasztóig terjedő anyagáramlást az optimumot megközelítően alakítsák ki. A könyv célja a logisztikai folyamatok tervezéséhez alapvető ismereteket nyújtani a 4M elvnek megfelelően, ami biztosítja az áruválasztékot megfelelő mennyiségben, a megfelelő időben, a megfelelő minőségben és a megfelelő helyen a lehető legkisebb költséggel. Ezt a célt a szállításban, az anyagmozgatásban és a készletezésben alkalmazható matematikai modellek bemutatásával, illetve megismertetésével kívánja elérni.

F. Constantinescu - Magyari E. - Kvantummechanika
A ​könyv 12 fejezete a matematikai bevezetéstől kezdve a relativisztikus hullámegyenletig felöleli a kvantummechanika főbb fejezeteit. Az összeállítás világviszonylatban is egyedülálló, többet nyújt, mint a szokásos példatárak: az olvasót a szerzők a színes és színvonalas feladatok megoldását bemutatva, értékes - kitekintés jellegű - útravalóval látják el. A könyv a kvantummechanika matematikai apparátusának bemutatása után foglalkozik az egyszerű kvantummechanikai rendszerekkel, a határozatlansági összefüggésekkel, a kvázi-klasszikus közelítéssel, a reprezentáció-elmélettel, a kvantálással, a perturbációszámítással, a sugárzás kvantumelméletével, a szóráselmélettel és a relativisztikus egyenletekkel, végül a függelékben összefoglalja a kvantummechanikában használt speciális függvényeket. A könyvet elsősorban a fizikus, geofizikus, matematika-fizika, fizika-kémia szakos egyetemi hallgatók használhatják, de a matematikus, vegyész és mérnökhallgatók érdeklődésére is számot tarthat. A példatár igen gazdag anyagával nagy segítséget jelent a kvantummechanika, az atommagfizika és a sugárzáselmélet ismeretanyagának elmélyítéséhez.

Turcsányi Márta - Osztovits Szabolcs - Irodalom ​11. - Szövegértés és fogalomhasználat
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ferenczi Zoltán - A ​könyvtártan alapvonalai
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hermann Funk - Christina Kuhn - Silke Demme - Studio ​d A2
Studio ​d richtet sich an Jugendliche ohne Vorkenntnisse, die Deutsch lernen. Das Lehrwerk führt in drei Bänden zum Zertifikat Deutsch und zum Abitur.

Forintos Kálmánné - Varga László - Horváth József - Angol ​8.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Varga Ferenc - Erdővédelemtan
Környezetünkben ​az utóbbi néhány évtizedben bekövetkezett ökológiai változások megnövelték az erődvédelem szerepét, így ma már elmondható, hogy az intenzív erdőgazdálkodásnak az okszerűen alkalmazott erdővédelem szerves, nélkülözhetetlen része.

Révész Szilvia - Életrevaló ​- Bibliaismeret 5. - Tanári kézikönyv
HA-1059 Az _Életrevaló_ ​tankönyvcsalád célja, hogy a gyermekek sokféle élményen, nagy beszélgetéseken, alkotó tevékenységeken és játékokon keresztül ismerjék meg a Bibliának évezredes igazságait. - Tanulói munkatankönyvhöz kapcsolódó 36 foglalkozás - Hittanra, vasárnapi iskolába vagy más gyermekfoglalkozásra – ötödik osztályosoknak - Részletesen kidolgozott óravázlatok, tanmenet és módszertani útmutató - Középpontban a bibliai történetek és igazságaik - Változatos munkaformák, módszerek, művészeti eszközök - Élményszerű, tapasztalati tanulás

Szabó Lajos - Projektmenedzsment
A ​sikerre törő vállalkozásnak nincs más választása, mint élenjáró módszerek alkalmazásával dolgozni, hiszen a verseny a versenyképességért folyik. Ez a könyv nem egy a sok közül, hanem egy világító lámpás! Prof. Dr. Gaál Zoltán, egyetemi tanár, Pannon Egyetem A könyv azt nyújtja, amit a szerző az előszóban ígér. Az előszó pedig azt ígéri, amire korunk projekt menedzserének feltétlenül szüksége van. A szerző nem kisebb dologra vállalkozik, minthogy útmutatót adjon projektek tervezéséhez és irányításához a globalizáció formálta kihívásokkal teli környezetben. Átfogó, sokrétű és hiánypótló remekmű, amely nemcsak kiterjedt tárgyi tudást ad az olvasónak, hanem a különböző eszközök és modellek bemutatásával illetve összevetésével formálja a leendő és gyakorló menedzserek gondolkodásmódját, hozzájárulva ezzel a sikeres projektek arányának növeléséhez. A könyv megbízható navigációs eszköz a projektek útvesztőjében. Dr. Kovács Zoltán PhD, PMP, csoportvezető, alkalmazás menedzser, IT Services Hungary Kft. Tudomány, szakma vagy művészet? Esetleg mindhárom egyben? Tudatos cselekvéssorozat vagy folyamatos konfliktuskezelés? Az előző kérdések a projektről lehetnek vita tárgyai, de az nem, hogy a projektek beépültek a mindennapjainkba és sikeres megvalósításuk a vállalkozások, szervezetek versenyképességéhez, hatékony működéséhez járul hozzá. Mai és jövőbeni projektvezetők illetve projektben résztvevők felkészülését segíti ez a könyv, melyet ajánlok tanulmányozásra mindenkinek, akinek munkaideje részben vagy egészben egy vagy több projekthez kötődik. Jelen mű az alapoktól vezeti el az olvasót a projektirányítás magasabb szintű megismeréséig: ismeretet terjeszt, tanít, elgondolkodtat, fejleszt. Dr. habil. Deák Csaba, PhD, egyetemi docens, Miskolci Egyetem Ez a könyv összetettségének, részletességének és a témát tökéletesen átívelő és átfogó gondolatmenetének, valamint az egyes területek összefüggéseire, kapcsolataira történő rávilágításának köszönhetően hiánypótló a maga nemében. A projekt menedzsment sikeres oktatásához, elsajátításához szükséges teljes elméleti anyagot feldolgozó mű, így méltán és kiválóan alkalmas egyetemi tankönyvként való alkalmazásra, illetve projektmenedzsment területén tevékenykedő vállalkozásoknál gyakorlati hasznosításhoz. Balassa László, senior ingatlanfejlesztési projektvezető, WING Zrt.

Bálint Györgyi - A ​kiállítás gyakorlata
E ​könyvet haszonnal vehetik kézbe mindazok, akik megalapozni vagy fejleszteni kívánják kiállítás-marketing ismereteiket: kiállítók, kiállítás-szervezők, menedzserek, a kreatív ipar szereplői és a nonprofit szféra képviselői. Az olvasók megismerhetik azokat az elveket, módszereket, gondolkodásmódot, amelyek alkalmazásával szakszerűen tudják megtervezni és lebonyolítani a kiállítási, vásári munka minden fázisát. A szerző elvont szakszövegek helyett az életből merített konkrét példákat mutat be.

Tomcsányi Péter - Természetismeret
Az ​utóbbi években fokozatosan nő az új oktatási rendszert követő iskolák száma s ezzel együtt a kereslet az új tankönyvek iránt. Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolában a hagyományos iskolatípus mellett az elsők között honosították meg a korszerű és kreatív szemléleten alapuló nyolc- és hatosztályos gimnáziumi rendszert. Az iskolában dolgozó tanárok által írt tankönyveket a hagyományos oktatás eredményei és a folyamatosan alakuló, fejlődő oktatási formák közösen hívták életre. A szerzők a gyakorlatban is kipróbálták műveiket, s a tanítás során már nagyszerűen bevált könyveket évről évre finomítják, gazdagítják értékes tapasztalataik alapján. A 10-11 éveseknek készült, nyolcosztályos gimnázium első évfolyamán alkalmazható Természetismeret-Fizika tankönyv a gyermekek életkorának megfelelő módon, mégis szakszerűen tárgyalja a tudományág alapismereteit. A fél év alatt feldolgozandó tananyag a mechanika, a hőtan, és röviden bár, az elektromágnesesség tárgykörével foglalkozik. A leírásokon, magyarázatokon kívül eleven példákat alkalmazási lehetőségeket s számos egyéb érdekességet is tartalmaz. A kötetben foglalt ismeretek alapján a tanulók önállóan is végezhetnek méréseket megfigyeléseket és kísérleteket. A tankönyv eredményesen használható valamennyi iskolatípus 10-11 éves korosztálya számára, és ajánljuk ismeretterjesztő kiadványként is.

Kárpáti Andrea - A ​középkori Európa művészete - Művészettörténet V.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Nt-00460_1
Irodalmi ​olvasókönyv 4. Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Irodalmi ​olvasókönyv 4.
Kedves ​Gyerekek! Szeretitek a titkokat és a meglepetéseket? Szerettek nevetni? Szeretitek az izgalmas felfedezéseket és a fantázia birodalmát? Ha mindhárom kérdésre igennel válaszoltatok, remélem, sok örömet találtok majd a 4. osztályos Irodalmi olvasókönyvben. Olyan történeteket válogattam ugyanis számotokra, amelyek tele vannak titkokkal, meglepetésekkel, izgalmakkal, ráadásul vannak közöttük olyanok is, amelyek rendkívül mulatságosak. Először olyan "állati érdekességekkel" ismerkedhettek meg, amelyekről talán még soha nem hallottatok: például kik az állatvilág rekorder építészei, okosak-e vajon a halak, és hogyan vándorolnak a madarak. Ezután tréfás mesék következnek, majd a képzelt lények fantázia-birodalmába látogathattok, hogy megismerkedjetek az ott élőkkel. Ha ezt az utat bejártátok, kicsit komolyra fordítjuk a szót. Természettörténetek és történelmi olvasmányok következnek, hogy ismereteket szerezhessetek az emberiség, és ezen belül is a magyar nép múltjáról. Felfedezések, találmányok és eltűnt kincsek között arra keresünk választ, hogy miként lehetne jobbá tenni a világot, és mi magunk hogyan lehetünk jók ebben a világban. Ezekhez a kérdésekhez tartoznak azok az olvasmányok is, amelyek bolygónk megóvására hívják fel a figyelmet, hiszen nem szabad elfelejtenünk: csak egy Földünk van, vigyáznunk kell rá! Ebben a tanévben már kevesebb mesét találtok az olvasókönyvben, de annál több érdekes, igaz történetet. Kívánom, hogy ezek a történetek abban segítsenek benneteket, hogy jobban megértsétek magatokat, társaitokat és a világ működését! - Boldizsár Ildikó

Sonkodi István - Orális ​és maxillofaciális medicina
A ​sztomatológián belül az Oralis és Maxillofacialis medicina jellegzetesen interdiszciplináris tudomány, ebből eredően jelentősen eltérve attól diagnosztikai és gyógyító módszerekben. A könyv célja, hogy ne csak képekkel illusztrált ismereteket adjon, hanem az is, hogy a könyvből számos orvosi szakterület együttműködésének fontossága is kisugározzon és terjedjen. Csak akkor várható eredmény, ha a fogorvosok és orvosok a szájnyálkahártyát a belső szervi betegségek „mini képernyőjének” tekintik, ahova a szervezetben zajló kórfolyamatok tünetei vetülnek ki. Így a belső szervi, illetve a szisztémás betegségek figyelembe vétele és ismerete nélkül nem képzelhető el a bőr és szájnyálkahártya betegségek helyes diagnózisa és kezelése. A szerző a 35 éves klinikai gyakorlatából válogatta ki a kiemelésre érdemes betegségek ismertetése melletti színes képanyagot (1827 db). Nemzetközi összehasonlításban hazánkban a sztomatoonkológiai megbetegedések gyakorisága és halálozási aránya az utóbbi évtizedekben drámaian emelkedett. A könyv megkülönböztetett hangsúlyt helyez arra, hogy elsősorban a sztomatológiai onkodiagnosztikában és onkoterápiában nyújtson olyan segítséget, amely befolyásoló lehet a kedvezőtlen tendencia megfékezésében. A külföldi hallgatók oktatása és idegenforgalomból származó betegek jelentkezése és kezelése késztette a szerzőt, hogy földrajzilag távoli országokban előforduló, hazánkban nem vagy alig ismert betegségeket is szerepeltetve az újabb ismeretek bővítésére teljesebbé tegye a könyvet. Az atlasz ábraanyagát a Szegedi Fogászati és Szájsebészeti Klinika Sztomatoonkológiai és Orális medicina szakambulanciáján 1970-től bejegyzett és kezelt betegekről készített fotókból válogatta a szerző. Az 1992-ben megjelent atlaszhoz képest az új könyv abban is különbözik és többet ad, hogy nemcsak az oralis és maxillofacialis diagnosztikában, hanem a terápiában is segítséget nyújt, s a szerző több évtizedes tapasztalatai és az így felhalmozott ismeretanyagból a gyakorló fogorvos, orvos és klinikus is profitálva, a betegek jobb ellátásában is hasznosíthatja. A könyv több szakterület (fül-orr-gégészet, bőrgyógyászat, belgyógyászat, szájsebészet, gyermekgyógyászat, onkológia stb.) számára is hasznos adalékkal tud szolgálni, s kiegészítő támogatást nyújthat az alap- és továbbképzésben is, de a háziorvosok között is számíthat érdeklődésre.

Felkai Péter - Paragh György - Az ​utazásorvostan tankönyve
Az ​utazásorvostani tudnivalókat összefoglaló tankönyvet elsősorban a gyakorló orvosoknak ajánljuk, akik munkájuk során az alapellátásban vagy a klinikumban találkoznak az utazóval, annak sajátos egészségügyi problémáival. Az utazók ellátásával foglalkozók feladata kettős: megelőző tanácsokkal segíteni a hozzájuk fordulók zavartalan külföldi pihenését, másrészt a betegen visszatérő utazók egészségének helyreállítása. Jelen tankönyv összeállításánál az a szempont vezette a szerzőket, hogy az alapvető, utazással kapcsolatos orvosi tudnivalókat, az utazás előtti tanácsadás szempontjait és metodikáját az alapellátásban dolgozó kollégák és minden, az utazókkal kapcsolatba kerülő klinikus is megismerje.

Mestra Ágota - Érettségi ​mintafeladatsorok angol nyelvből - 8 írásbeli emelt szintű feladatsor
Érettségi ​mintafeladatsorokat tartalmazó sorozatunk kötetei a 2017. január 1-én életbe lépő, új érettségi követelményrendszer, valamint az Oktatási Hivatal honlapján elérhető hivatalos mintafeladatsorok alapján készültek. Kipróbált feladatsoraink a valódi vizsgahelyzet modellezik, minden érettségi feladattípust és témakört érintenek, ezáltal összefoglalásra és ismétlésre is alkalmasak. Szerzőink nagy hangsúlyt fektettek a követelményrendszer újdonságainak kiemelésére, így hatékony segítséget nyújtanak a felkészüléshez és felkészítéshez. 8 emelt szintű írásbeli érettségi angol nyelv mintafeladatsort tartalmazó kötetünk CD-melléklete a hallott szöveg értését mérő feladatok hanganyagát tartalmazza, amelyet anyanyelvi beszélők közreműködésével készítettünk el. A kötetben minden feladat megoldása és lehetséges értékelése megtalálható. Tanórai használatra és otthoni gyakorlásra egyaránt ajánljuk.

Ismerdmeg
Ismerd ​meg a világot! Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Ismerd ​meg a világot!
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Arató Krisztina - Koller Boglárka - Európa ​utazása
Az ​európai integráció története a hazai felsőoktatásban igen széles körben oktatott tantárgy. Ennek ellenére a magyar piacon nehéz a kurzus tematikájának megfelelő tankönyvet találni. Ezt a hiányt igyekszik pótolni a kötet, mely az Európai Unióról szóló szakkönyvek száraz, csupán tényközlő megközelítésével szemben úgy ismerteti meg a hallgatókkal az európai egységgondolat eredetét és az integráció történetének egyes lépcsőfokait, hogy azt tágabb szemszögből vizsgálja. Ennek megfelelően a szerzők a könyv elején külön fejezetben tárgyalják az Európa-értelmezéseket, az egységgondolat eszmetörténetét, valamint a különböző integrációelméleti iskolák irányzatait. A könyv szerkezetét illetően is eltér a magyar nyelvű európai uniós szakirodalom által használt gyakorlattól. A fejezeteken kívül keretbe foglalt kisebb összefoglalók, illusztrációk is találhatók a szöveg mellett, melyek egy-egy témához kapcsolódva érdekességeket és kitekintéseket tartalmaznak. Ezenkívül a szerzők számos, eredeti forrásokból származó idézetekkel, fényképekkel és ábrákkal teszik színesebbé és könnyebben tanulhatóvá a könyvet.

Kodály Zoltán - Ádám Jenő - Énekes ​könyv - Általános iskola, 3. osztály
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Patrick Pietroni - A ​természetes gyógyítás családi kézikönyve
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók