Ajax-loader

'tankönyv' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Heffner Anna - Az ​antik, a korai keresztény és a bizánci művészet - Művészettörténet III.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hetesi Erzsébet - Veres Zoltán - Nonbusiness ​marketing
A ​marketingkoncepció üzleti szférán kívüli alkalmazási lehetőségeiről és az alkalmazás területeiről szóló viták viszonylag új keletűek, a huszadik század derekáig nyúlnak vissza. Mégis, mára a köz- és civilszféra marketingje megszilárdult, a köz- és társadalmi intézmények stratégiai tervezésének és működésének oktatása a képzésekben speciális kurzusként jelenik meg. A nem profitorientált marketing kapcsolódik a vállalati felelősségvállaláshoz is, és hozzájárul a fogyasztók magatartásának és elégedettségének pontos meghatározásához, értékeléséhez. A nem üzleti jellegű marketing fejlődésében egyidejűleg jelenik meg a kiterjesztés és a specializáció. A köz-és civilszféra marketingjének területén olyan különböző alcsoportok léteznek, amelyek mindegyike külön sajátosságokkal jellemezhető. Ez a sokszínűség jelenik meg ebben a könyvben, Hetesi Erzsébet és Veres Zoltán, a téma elismert szakértőinek művében. A szerzőpáros az elméleti tartalmat a praktikus nézőponttal ötvözi, és ettől a szöveg olyannyira élvezetes, hogy az oktatás és a gyakorlat igényeit egyaránt kielégíti. Röviden: a könyv egy újabb példája a szerzőktől már megszokott jó teljesítményeknek. - José Luis Vázquez Burguete a Nemzetközi Nonbusiness Marketing Szövetség (International Association on Public and Nonprofit Marketing) elnöke.

Heller Ágnes - A ​középkor és a reneszánsz
Heller ​Ágnes nagy vállalkozásának második kötetét vehetjük most a kezünkbe. (A harmadik, Az újkor filozófiája megírásába már belefogott.) A két kötet alapján - és a korban elhelyezve, amelyben ez az összefoglalás-sorozat készül - már világosan látszik, hogy itt nemcsak egy, a jelenlegi magyar felsőoktatásban oly sajnálatosan hiányzó diszciplína pótlásáról van szó, hanem az (egykor létezett) általános humán műveltség fundamentumáról. Ezért érdemes, vagy elengedhetetlenül szükséges, beiratkozni Heller Ágnes szemináriumaira. Itt felfrissíthetjük latin műveltségünket vagy felébreszthetjük iránta az érdeklődésünket, hogy - hic et nunc - elsajátíthassuk ezt a fájdalmasan hiányzó tudást. Ezért mindenki lehet, s kell is hogy gólya legyen, mert ez egyedül a magunkkal szemben támasztott igénytől s az érte érzett felelősségtől függ. Tehát - Heller Ágnes szavaival: "Kedves Gólyák, jó olvasást!" (Tanulást!)

Tenigl-Takács László - A ​jógácsára filozófiája
E ​könyv a buddhizmus jógácsára iskolájának legfontosabb tanításait és szerzőit mutatja be. Elsődleges célja, hogy jegyzetül szolgáljon A Tan Kapuja Buddhista Főiskola előadásaihoz. A szerző igyekezett az anyagot úgy összeállítani és magyarázni, hogy az - a buddhizmus alaptanításainak ismeretében - minden érdeklődő számára érthető legyen. Ezért lehetőség szerint magyarra ültette át a filozófiai szakszavakat, valamint szószedetet mellékelt. A madhjamaka mellet a jógácsára iskola képezte a mahájána buddhizmus másik fő irányzatát. A Kr.u. 2-3. századokban vált önálló filozófiai iskolává, s a 4-7. századokban élte virágkorát. A tan ázsiai terjedése során jelentős szerepet játszott a kínai és tibeti buddhizmus kialakulásában, a jógácsára szövegeket kínaira és tibetire fordították, majd kommentárok, önálló művek is születtek..

Szabó Dénes - A ​magyar nyelvemlékek
„A ​nyelvnek megvan a maga története, melyet ismernünk kell, hogy a mai nyelv rendszerét, törvényszerűségeit megérthessük.” „Történelmünk mind sűrűbb homályba vesző távolából mint elszórt gyenge fények világítanak felénk nyelvünk legkorábbi nyelvemlékei.” „A megbízható, hiteles adatok nélkül való »nyelvészkedés« csakis tudománytalan, fellegekben és ködökben járó eszmefuttatásokat, haszontalan szófecsérlést eredményezhet.” „A régi korok írott emlékei nemcsak nyelvünk történetének dokumentumai, hanem társadalomtörténeti, gazdaságtörténeti, történeti-földrajzi, művelődés­történeti, irodalomtörténeti, néprajzi dokumentumok is.” Szabó Dénes A magyar nyelvemlékek című munkájából kiragadott fenti négy idézet rávilágít, hogy a TINTA Könyvkiadó miért bocsájtja ismét közre a ma már klasszikusnak számító művet. A több mint ötven éve megjelent, jó stílusú, könnyen érthető kézikönyvből diákok sora ismerkedett meg nyelvemlékeinkkel. A benne leírtak napjainkig semmit sem veszítettek tudományos értékükből, a magyar nyelvtudomány azóta csupán néhány ponton egészítette ki. A kiadvány egyetemi tankönyvnek készült, először 1952-ben, majd bővítve 1959-ben jelent meg. Tárgya a magyar nyelvemlékek rövid összefoglalása, a X. század szórványaitól kezdve a XVI. század kéziratos és nyomtatott emlékeiig. A könyv a törzsanyagát a következő öt fejezetben tárgyalja: 1. Szórványok; 2. Szövegek; 3. Glosszák, szójegyzékek és szótárak; 4. Felsorolások; 5. Nyelv­tanok. Szabó Dénes (1913–1994) a második világháború előtt szláv filológusként lengyel állami ösztöndíjas, és a vilnói egyetemen lektor. 1950-től az ELTE tanára, 1957-től nyugdíjazásáig az MTA Nyelvtudományi Intézetének tudományos főmunkatársa. Nyelv-, irodalom- és művelődéstörténeti szempontból is fontos esemény volt, hogy az 1940-es évek elején megindította a Codices Hungarici sorozatot. Gombocz Zoltán nyomdokain haladva az 1950-es évek elején megírta A mai magyar nyelv című egyetemi jegyzetét. Részt vett A magyar nyelv értelmező szótára munkálataiban, majd a Petőfi-szótár egyik szerkesztője volt. Szabó Dénes a XX. századi magyar nyelvtudomány egyik jelentős alakja.

Rosa-Maria Dallapiazza - Eduard von Jan - Beate Blüggel - Anja Schümann - Tangram ​Aktuell 3 Lektion 5-8
Tangram ​aktuell ist die überarbeitete Ausgabe von Tangram und richtet sich genau an den Vorgaben des Referenzrahmens aus. Das Lehrwerk führt auf die Prüfungen Start Deutsch 1 und Start Deutsch 2 sowie auf das Zertifikat Deutsch hin.

Ernyes Éva - Mala József - Orosz Ágota - Racsmány Anna - Szakál Szilvia - Matematikai ​alapok feladatgyűjtemény
Ez ​a feladatgyűjtemény elsősorban közgazdász hallgatók számára készült. Az alapoktatás keretein belül az analízis (határérték, differenciálszámítás, integrálszámítás), lineáris algebra (vektorok, mátrixok, lineáris egyenletrendszerek), többváltozós analízis (parciális derivált, szélsőérték) és a valószínűségszámítás leglényegesebb fejezeteivel ismerkednek meg a hallgatók. Ezzel a példatárral az egy- és többváltozós analízis és a lineáris algebra tárgyak legfontosabb típusfeladatainak megoldásához kívánunk segítséget nyújtani. Az anyag elsajátítását számos, részletesen kidolgozott feladatmegoldás könnyíti meg, és a többi feladat végeredményét is megtalálhatja az olvasó a kötet végén. Az egyes feladattípusokhoz vázlatos útmutatást is készítettünk, ami a megoldáshoz szükséges legfontosabb tételek és definíciók felelevenítését szolgálja. Felhívjuk azonban a figyelmet arra, hogy ezek az útmutatások nem helyettesítik az elméleti anyag részletes és pontos ismeretét, amire a hallgató az előadás és a tankönyv alapján tehet szert. A feladatgyűjtemény jelölései és terminológiája nagyrészt Sydsaeter - Hammond: Matematika Közgazdászoknak című könyvéhez (Aula Kiadó, 2006.) igazodik.

Nádasi Krisz - Könyvkiadók ​kíméljenek!
E-könyv ​írása, formázása, borítótervezés, könyvkiadás - azt hisszük, ez sok pénzbe kerül, és speciális szakértelem kell hozzá. De Nádasi Krisz forradalmian új kézikönyve megmutatja, hogy mindezt a szerző is képes megoldani. Az útmutató lépésről lépésre végigvezet minket azon az úton, hogy ingyen, maximális jutalékért, írói jogaink megtartása mellett publikáljuk regényünket, verseskötetünket, szakkönyvünket vagy legjobb receptjeinket.Készíthetünk e-könyvet a saját örömünkre, de ha a szerző ajánlásait követjük, feltölthetjük köteteinket a nagyobb nemzetközi és hazai internetes könyvesboltokba, és még pénzt is kereshetünk vele.Az igazi bestseller könyvek még a fiókok és winchesterek rejtekében vannak. Ennek a kalauznak a segítségével megszülethet az a könyv, ami felülmúlja ,,A szürke 50 árnyalata" sikerét! Hajrá, kerüljenek elő a romantikus könyvek a fiókokból, jöjjenek a fantasy könyvek, szülessenek újabb ifjúsági könyvek!Mától fogva nincs mentség: minden jó történet megjelenhet! Jelenleg a kötet csak előrendelhető, megvásárlásával egy rövid részlet letöltésére van lehetőség, amely az ekönyv megjelenésekor a vásárlói fiókban a teljes regényre frissül.

Lerchné Egri Zsuzsa - Nyelvtan, ​helyesírás, fogalmazás tankönyv 5. osztály
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Babári Ernő - Babári Ernőné - Német ​levelezés
Könyvünk ​célja, hogy segítségére legyen mindazoknak, akik a német nyelvet a mindennapi életben magán vagy alkalmi, esetleg üzleti levelezések kapcsán használják, illetve mindazoknak, akik a nyelvvizsga megfelelő feladatának sikeres megoldásához kívánnak segítséget kapni. A könyv áttanulmányozása során olvasóink elsajátíthatják a német levélírás jellegzetességeit, mind a magán-, mind pedig hivatalos levelezésben. Hasznos tanácsokat, tippeket kaphatnak gondolataik gyors megformálásához, azoknak levélformában történő kifejezéséről, a boríték megcímzéséről stb. A témakörök összeállításánál az vezérelt bennünket, hogy olvasóink támpontot kapjanak a mindennapi életben leggyakrabban előforduló élethelyzetekben írandó levelekről.

Gutassy Attila - Ellenőrzés ​és minőségbiztosítás
Szerzője ​vezető auditor, a TÜV Rheinland InterCert Kft. minőségügyi és tanúsítási igazgatója, oktató, aki mélyre hatóan ismeri a könyv által felölelt valamennyi témát. Azzal a szándékkal is írta a könyvet, hogy ne csak a vizsgára való felkészülést segítse, hanem később, már a területen jártas szakemberként is elővegyék a művet, és felfrissítsék belőle az ismereteiket. Ezt a szándékot segíti elő a nagyszámú formalapminta, valamint a könyv végén található példagyűjtemény. A fontosabb fogalmak definícióját önálló fejezetbe gyűjtötte. A könyv számos jó gyakorlati módszert és megoldási technikát kínál az irányítási rendszereket kezelő, működtető, auditáló minőségügyi szakemberek számára. A kiadvány elnyerte a Minőség Szakirodalmi Díj 2010 díjat.

Forrest Bice - Rose DeMaio - Spencer Florence - Mimi Lin - Scott Lindeman - Nicole Nussbaum - Eric Peterson - Ryan Plessner - David Van Horn - Matthias Felleisen - Conrad Barski - Realm ​of Racket
Racket ​is a descendant of Lisp, a programming language renowned for its elegance, power, and challenging learning curve. But while Racket retains the functional goodness of Lisp, it was designed with beginning programmers in mind. Realm of Racket is your introduction to the Racket language. In Realm of Racket, you'll learn to program by creating increasingly complex games. Your journey begins with the Guess My Number game and coverage of some basic Racket etiquette. Next you'll dig into syntax and semantics, lists, structures, and conditionals, and learn to work with recursion and the GUI as you build the Robot Snake game. After that it's on to lambda and mutant structs (and an Orc Battle), and fancy loops and the Dice of Doom. Finally, you'll explore laziness, AI, distributed games, and the Hungry Henry game. As you progress through the games, chapter checkpoints and challenges help reinforce what you've learned. Offbeat comics keep things fun along the way. As you travel through the Racket realm, you'll: - Master the quirks of Racket's syntax and semantics - Learn to write concise and elegant functional programs - Create a graphical user interface using the 2htdp/image library - Create a server to handle true multiplayer games - Realm of Racket is a lighthearted guide to some serious programming. Read it to see why Racketeers have so much fun!

Soós Edit - Kompetencia ​alapú feladatgyűjtemény matematikából - 7. évfolyam
Sorozatunk ​célja a matematikai kulcskompetencia fejlesztése. A kiadványok feladatsoraiban a példák fokozatosan nehezedő sorrendben követik egymást. Minden témakör előtt emlékeztetők és kidolgozott példák segítségével eleveníthető fel a további feladatok megoldásához szükséges ismeret. Ez a felépítés lehetővé teszi az önálló felkészülést a témazáró dolgozatokra, és 7., 8. osztályban akár a felvételi vizsgára is. A munkafüzetek a szerkezetük miatt jól használhatóak gyakorlóórákon, korrepetáláson és matematika-szakkörön egyaránt. A kötetek végén három egyre nehezedő feladatsorból álló tudáspróba található, amelyekkel mérhető a tanulók év végi tudása. Bármely matematikatankönyv feladatsorait rugalmasan kiegészíthetjük a gyakorlófüzetek használatával, mivel egyetlen tankönyvcsalád tematikáját sem követik szorosan.

A. A. Zsabrov - A ​repülés alapismeretei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Rápli György - Szabó Katalin - Énekeskönyv ​7.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Király Jenő - A marxista filmelmélet alapjai
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bánhegyi Ferenc - Makláriné Hajas Teréz - Mozgóképkultúra ​és médiaismeret - munkafüzet
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Nemes Róbert - Tomsits Anikó - Barna Éva - Wéber Ágnes - Budainé Szekér Andrea - Lökkös Tibor - Pénzügyi-számviteli ​ügyintéző - Vizsgafelkészítő
A ​2016. évi aktualizált kiadvány segítséget nyújt a Pénzügy-számvitel ügyintéző szakos hallgatónak a sikeres vizsgafelkészülés során. Az átdolgozott kiadvány még több számviteli példát tartalmaz, mint az első kiadás. A könyvből segítséget kaphat az egyes modulzárók, az otthon elkészítendő esettanulmány, valamint a szóbeli és írásbeli záróvizsgák letételéhez. A projekt esettanulmány elkészítéséhez részletes segítséget ad a kiadvány, míg a Számítógépes könyvelés fejezet képernyő nyomtatások példáin keresztül segíti az anyag elsajátítását. A szerzők többéves tanárszakmai, valamint vizsgáztatói tapasztalattal rendelkező szakemberek; az általuk elkészített mű remek „puskát” ad a hallgató kezébe. A könyv fejezetei 1. Gazdálkodási alaptevékenység, illetve gazdálkodási feladatok ellátása 2. a Pénzügyi és vállalkozásfinanszírozási alapismeretek; 2. b Adózási ismeretek alkalmazása 3. Könyvvezetés és beszámolókészítés 4. Könyvelés számítógépen. Számítógépes programcsomag használata 5. Projektfolyamatok követése, projektfinanszírozás Segédlet az Esettanulmány projektmunka elkészítéséhez

Balázs György - Beton ​és vasbeton IV.
Hazánkban ​ez az első könyv, amely átfogóan tárgyalja a beton és a vasbeton történetét, amelyet az anyag, a technológia és az ismeretek fejlődése kölcsönhatásának tekint. Az első kötet a beton és a vasbeton alapjainak fejlődéstörténetét ismerteti. Ezek a portlandcement, a bauxitcement, a betonismeret a betontechnológia, az építéstechnológia és a vasbetonismeret. A második kötet a mélyépítési beton- és vasbeton szerkezetek történetét tartalmazza. Ezek: útépítési betonok, közúti hidak, vasút vasbeton szerkezetei, földalatti vasút, vízellátás és csatornázás, zsilipek, duzzasztók beton- és vasbeton szerkezetei. A harmadik kötet a magasépítési vasbeton szerkezetek: házak, ipari és mezőgazdasági szerkezetek, középületek vasbeton szerkezetei fejlődésének a történetét mutatja be. A negyedik kötet az egyetemi, a főiskolai és a szakközépiskolai beton és vasbeton oktatás történetét foglalja össze, röviden ismertetve az oktató intézmények szervezeti kialakulásának a történetét is.

Shelagh Rixon - Tip ​Top - Pupil's Book 3
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_55655
Parodontológia Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Parodontológia
1. ​kiadás: A könyv szerkesztője, Gera István professzor a Semmelweis Egyetem Parodontológiai Klinikájának igazgató egyetemi tanára. Fő kutatási területe a parodontológia. E tárgykörben négy egyetemi jegyzetnek és nyolc tankönyvnek, illetve szakkönyvnek szerzője vagy társszerzője. Több angol nyelvű szakkönyv magyarra fordítása fűződik nevéhez. A parodontológia az elmúlt két évtizedben hatalmas fejlődésen ment keresztül. Ma lényegesen többet tudunk a betegség kóroktanáról és jobban megértjük patomechanizmusát mint akkor, amikor az előző tankönyvünk, több mint egy évtizeddel korábban íródott. Olyan új távlatok nyíltak meg a parodontalis tapadásveszteség gyógyításában, amelyre egy évtizeddel korábban még gondolni sem lehetett. Hazai klinikai tapasztalataink szerint azonban fogágybetegségben szenvedő beteg sokszor csak akkor kerül szakemberhez, amikor már minden foga erősen mozgatható és alig menthető. Fogorvosaink még ma is elsősorban cariescentrikusak, és csak kevesen törődnek a szájhigiéné helyreállításával, a supra- és subgingivalis fogkövek eltávolításával. Pedig hatásos, oki terápiát csak a dentalis plakkfelhalmozódás megakadályozásával folytathatunk. Ha ezt nem tesszük meg, minden ténykedésünk felesleges vagy csak a tüneteket enyhíti. Eddig hazánkban két parodontológiai tankönyv jelent meg, az első 1981-ben, a második pedig 1994-ben. A korábbi tankönyvek csupán a fogorvostan-hallgatók elméleti oktatását szolgálták. Jelenlegi tankönyvünk célja ennél sokkal tágabb. Természetesen alapvetően ez a tankönyv is az egyetemi hallgatóknak íródott, azonban célja a szakorvosképzés és a továbbképzés szolgálata is. Ez a könyv terjedelmét és részletességét tekintve inkább közelebb áll egy kézikönyvhöz, mintsem egy kivonatos egyetemi tankönyvhöz. A könyv jelentős képanyagot vonultat fel az esetek és kezelési technikák illusztrálásra. Olyan, a klasszikus parodontológia számára merőben új területekkel is foglalkozik, mint az implantológia vagy a bioanyagok alkalmazása. A könyv két nagy részre oszlik. Az első rész a parodontológia elméleti alapjaival, a betegség etiopatogenezisével foglalkozik. A második rész pedig a fogágybetegség klinikumát, a betegség kezelésének elveit és technikáját tárgyalja szigorúan az „evidence based dentistry” alapjain állva. A szerzők felhasználták saját kutatási eredményeiket, de alapvetően a hatalmas nemzetközi kutatási publikációra támaszkodtak, amely a parodontológia terén olyan bőséges, hogy ma már egy ember képtelen áttekinteni a parodontológia egészét.

Covers_132867
Alapfokú ​kézikönyv Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Alapfokú ​kézikönyv
Segédanyag ​a hitoktatók, bibliakör tartók részére, óravázlat, óratervezés készítéséhez.

Németh Lászlóné - Seregélyné Szabó Klára - Nagybetűs ​írásfüzetem 1.
Az ​első osztályos Olvasásfüzet a könnyebbtől halad a nehezebb felé. Eleinte a rövidebb olvasmányoknál néhány szavas mondatokat egészítenek ki a gyerekek, később önállóan rövidebb mondatokat is leírnak. Majd a szövegfeldolgozás egyszerűbb formáit is megtanulják. Leírják a helyszínt, a szereplők nevét, időrendi sorrendbe rendezik a cselekményt.

Vasné Tóth Kornélia - Tudáspróba ​- Történelem III.
A ​négykötetes sorozat célja a történelem oktatásának és tanulásának megkönnyítése, a lexikális ismeretanyag rendszerezése. A több mint hétezer kérdést és feleletet tartalmazó négy kötet anyaga figyelembe veszi az új típusú, kétszintes érettségi vizsga követelményeit. Az III. kötet 1630 kérdést és feleletet tartalmaz a 19. és 20. századi egyetemes történelem anyagából.

Kovalcsik Géza - Excel ​'97
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kuruczné Borbély Márta - Az ​én matematikám 1 - tankönyv
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Nikolics Noémi - Szénásiné Steiner Rita - 22 ​steps to perfect communication
A ​könyv: - elsődleges célja a társas szóbeli kommunikáció fejlesztése; - élvezetes és eredményes felkészülést biztosít a közép- és emelt szintű érettségi vizsga, valamint a különböző közép- és felsőfokú nyelvvizsgák szóbeli részére; - a nyelvoktatásban tapasztalt és elismert szerzők műve, akiknek munkáját magyar és anyanyelvi szakemberek segítették. A könyv előnyei, újdonságai: - Változatos, életszerű feladatokkal fejleszti a mindennapi szóbeli érintkezést. - Ideális tanórai használatra, mivel lehetőséget ad a csoport valamennyi tagjának a folyamatos angol nyelvű beszélgetésre. - Valamennyi feladat megoldása megtalálható kiadói weboldalon, így a tankönyv tanári segítség nélkül, önállóan is jól használható. - A mellékelt CD-n szereplő hangosított tananyag elősegíti a helyes kiejtés elsajátítását. A könyv tartalma: - 22 fejezet, amely lépésről-lépésre ismertet meg valamennyi fontosabb beszédhelyzettel (pl. bemutatkozás, találkozó leegyeztetése, véleménynyilvánítás, panasztétel stb.); - CD-melléklet a fejezetek minta-párbeszédeivel.

Rita Maria Niemann - Studio ​d B1 Sprachtraining
studio ​d richtet sich an Jugendliche ohne Vorkenntnisse, die Deutsch lernen. Das Lehrwerk führt in drei Bänden zum Zertifikat Deutsch und zum Abitur. Grundlegend für studio d sind folgende Prinzipien: 1. Konsequente Orientierung am Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen 2. Deutschlernen für Freizeit und Beruf 3. Umfassendes Angebot für mediengestütztes Lernen und Lehren 4. Integration der Grammatik in sprachliches Handeln 5. Berücksichtigung neuerer Erkenntnisse aus der Zweit- und Fremdsprachenerwerbsforschung 6. Konsequentes Aussprachetraining von Anfang an 7. Aktuelle Landeskunde mit interkultureller Perspektive Das Sprachtraining stellt zusätzliches Übungsmaterial für die Einzelarbeit und für Intensivkurse bereit. Es unterstützt vernetztes Denken und ermuntert zur Anwendung von Lerntechniken, mit denen die Kursteilnehmer selbstständiger und erfolgreicher Deutsch lernen. Der Lehrwerksverbund studio d B1 – Kurs- und Übungsbuch mit eingelegter Lerner-Audio-CD – Audio-CDs – Vokabeltaschenbuch – Video-DVD studio d – Unterrichtsvorbereitung interaktiv (CD-ROM) – Unterrichtsvorbereitung (Print) – www.cornelsen.de/studio-d

Tamás Gyula - Kálmán András - Általános ​géptan
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Antonietta Abbruscato - Pons ​Gasztrokulturális kalandozások olaszul
Nyelvi, ​gasztronómiai és országismereti tudnivalók gyűjteménye szószedettel. Élvezetes tanulás fejtörők, rejtvények és tesztek segítségével a könyv 20 témán keresztül mutatja be a legfontosabb és legérdekesebb tudnivalókat az adott országról. Szórakoztató anekdoták, furcsaságok és interkulturális tudnivalók azoknak, akik nem csak a nyelvvel, de az adott nemzetiség kultúrájával is meg szeretnének ismerkedni. Önálló tanulásra is alkalmas, hiszen a megoldókulcs segítségével a feladatok megoldásai ellenőrizhetőek. Kiváló kiegészítője a tantermi nyelvóráknak is.

Szerényi Gábor - Csuka József - Prosinger Lívia - Gerőcs László - Honyek Gyula - ÉQ
Az ​ÉQ, érettségi hányados éppúgy mérhető minden embernél, mint az IQ. Annak a tudásanyagnak a meglétét mutatja, mely az érettségin számonkérhető - érettségi előtt és után (akár több tíz évvel utána is) megmérhető, összehasonlítható. Készen állsz, hogy megtudd, mennyi az ÉQ-d? A kiadvány magyar nyelv és irodalomból, történelemből, matematikából, fizikából és biológiából tartalmaz tantárgyanként 13+1 tesztet, s mindegyik teszt 13+1 kérdést. A 13+1 "feladatsor" tematikus rendszerezéssel taglalja az érettségi alapvető - de nem minden részletre kiterjedő - ismeretanyagát. Összesen tehát tantárgyanként közel 200 kérdésen keresztül tudja az érettségiző játékosan, csak mégis hasznosan lemérni, hogy milyen területeken van még szükség tudásának mélyítésére. Ajánljuk a könyvet azoknak is, akik már érettségiztek, de a kíváncsiság furdalja az oldalukat, hogy miként is sikerülne a vizsga az új, kétszintű érettségi rendszerében.

B. B. Buhovcev - J. L. Klimontovics - G. J. Mjakisev - Fizika 9 - Tankönyv a középiskolák kilencedik osztálya számára
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók