Ajax-loader

'tankönyv' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


John Dennis - Suzanne Griffin - Reflections
This ​anthology of contemporary fiction and nonfiction is designed to engage students in the reading process, promote critical understanding and analysis of subject matter, and encourage reflection on themes as they pertain to the readers themselves. Level: Intermediate Features: - Great variety of reading selections: subject matter and authors are drawn from a host of ethnic and cultural backgrounds. - Readings progress linguistically from the simple to the more complex: graded selections provide a pedagogically sound approach to using literature to learn English. - High-interest themes: Readings grouped by theme - Fables, Sorrows, Memories, Ties and Visions - provide springboards for writing and discussion. - A variety of exercises promote integration of skills. - New to the Second edition: Prereading activities, additional writing exercises, and expanded Teacher's Notes.

Covers_147021
Gyógyszerészi ​kémia Ismeretlen szerző
4

Ismeretlen szerző - Gyógyszerészi ​kémia
A ​Gyógyszerészi Kémia oktatása hazánkban négy egyetemi képzőhelyen folyik, évente mintegy 300 hallgató számára, a gyógyszerészképzés egyik meghatározó jelentőségű részeként. A tárgy multidiszciplináris kötődésű és sokirányú feladatot lát el. Alkalmazza a kémiai alaptárgyak (általános, szervetlen, szerves, analitikai, fizikai-, bio- és kolloidkémia) ismeretanyagát, kapcsolódik egyidejűleg oktatott egyéb tárgyakhoz (pl. farmakognózia, gyógyszer-technológia, élettan-kórélettan) és molekuláris előkészítést nyújt egyes képzést záró stúdiumokhoz (gyógyszerhatástan, klinikai gyógyszerészet, biofarmácia, gyógyszerterápiás ismeretek stb.) továbbá kisebb- nagyobb mértékben vállalja olyan ismeretek közlését is, melyek alapvetően más tárgyak körébe tartoznának, ott azonban valamely okból nem kerül rájuk sor. Mindezen „kiegészítő" funkciók mellett, sőt, azok előtt azonban a Gyógyszerészi Kémia természetesen specifikumokkal is rendelkezik. Feladata a gyógyszerkincs anyagainak - elsősorban hatóanyagoknak - mélyreható kémiai tárgyalása, az előállítás, a háromdimenziós szerkezet, a fizikai-kémiai tulajdonságok, a reaktivitás, a biotranszformáció, az analitikai meghatározás, a gyógyszerbiztonság, a molekuláris szintű hatásmód és az alkalmazás elemeinek, nem utolsó sorban pedig ezek összefüggéseinek megismertetése. A Gyógyszerészi Kémia tantárgynak integráns részét képezik olyan általános fejezetek is, melyek a hatóanyag szervezetbeni sorsát, a gyógyszerkutatás kémiai elemeit, a gyógyszervegyületek analízisét, minőségi ellenőrzésének az elveit és leggyakoribb módszereit ismertetik. Természetesen azonban, mint egyetemi tantárgy, a Gyógyszerészi Kémia alapot ad a gyógyszerek kémiája területén folytatandó továbbképzéshez, szakosodáshoz is. Következésképp, a tantárgynak jelentős szerepe van a világ egyik legintenzívebben művelt kutatási ágazatának, a gyógyszerkutatásnak a megalapozásában, az e területen működő ipari, egyetemi, kutatóintézeti, hálózati és hatósági intézményi szakemberek képzésében. Mindezen szempontok könyvünk szerkesztésében is több lehetőséget vetettek fel: a gyógyszerkincs tárgyalása, az ún. Részletes rész beosztása lehetne vegyületcsoport-, hatás-, esetleg támadáspont szerinti, a tartalom szolgálhatna kézikönyvi és tankönyvi célokat. Bár a támadáspont szerinti csoportosítás a hatóanyagok rendszerezésekor valószínűleg a jövő útja lesz, és kézikönyvre is nagy szükség lenne, megoldásul végül a részletes részt hatástani csoportosításban tartalmazó tankönyvet választottuk. Indokolja ezt az elsődleges, gyógyszerészhallgatói felhasználói kör, a kémiai tárgyak és a biológiai, farmakológiai és terápiás ismeretek összekapcsolásának és molekuláris megalapozásának, ezzel a gyógyszerhatástani képzés előkészítésének az igénye. Reméljük azonban, hogy az e szellemben szerkesztett munkánknak a gyakorló gyógyszerkémikusok - analízissel, szintézissel, gyógyszertervezéssel és fejlesztéssel, formulálással foglalkozó szakemberek - is hasznát veszik. A jelen tankönyv ismeretanyagának összeállításánál a külföldi szakirodalmi és tankönyvi források mellett jelentősen támaszkodtunk a tárgy korábbi hazai tankönyvének, egyetemi jegyzeteinek anyagára. Ezen fő forrásmunkák tételes felsorolása a „Felhasznált irodalmi források" címszó alatt található és fejezetenként külön nem kerülnek említésre. Ott csupán korlátozott számú, alapvető irodalmi forrást idézünk. A tárgyalandó anyag mennyiségét és a terjedelem korlátait összeegyeztetendő, vezérelv volt egy-egy hatástani csoport egy vagy néhány igen jelentős molekulájának részletes bemutatása, a háromdimenziós szerkezet és a spektroszkópiai, fizikai-kémiai sajátságok, valamint az előállítás, a reaktivitás, a biotranszformáció és a biológiai hatás ismertetése, ezek összefüggéseinek feltárása, remélve, hogy az elsajátított elvek más vegyületekre is átültethetők. A hatástani csoportok további molekuláinak körét a Magyarországon használatos, illetve a VIII. Magyar Gyógyszerkönyvben (továbbiakban: Gyógyszerkönyv vagy Ph.) szereplő hatóanyagok adják. A vegyületek ábrázolásában messzemenően törekedtünk a háromdimenziós megjelenítésre, annál is inkább, mert a biológia és a medicina molekulárissá válásával a farmakológiai tankönyvek is nagyszámú képletet látnak szükségesnek közölni. A vegyületcsoportok analitikájából a könyv döntően a gyógyszerkönyvi analitikát tárgyalja igen tömör formában. Ezen a VIII. Magyar Gyógyszerkönyvet (amely harmonizált és megfelel az Európai Gyógyszerkönyvnek, Ph. Eur. 6.0) értjük. Az azonossági és egyéb minőségellenőrző vizsgálatokban szereplő kémiai reakciók részletes magyarázatát, vonatkozó egyenleteit a gyakorlati jegyzeteink tartalmazzák, ezért sok esetben csak utalás történik rájuk (Gyógyszerészi Kémiai Gyakorlatok. Gyógyszervegyületek vizsgálata. Előiratgyűjtemény és kommentár. Semmelweis Kiadó, Budapest, 2005.; Gyógyszerészi Kémiai Gyakorlatok I. rész Szervetlen gyógyszervegyületek és II. rész Szerves gyógyszervegyületek. JATEPress, Szeged, 2005.). Fejezetenként - szemléltetés céljából - szerepeltetünk egy-egy jellemző UV, IR és 1H NMR spektrumot, amelyek elősegíthetik a szerkezet-tulajdonságok illetve a térszerkezeti sajátságok jobb megértését. Az egységesség céljából a felvételek intézeteinkben készültek. Az UV spektrumokat (ha másképp nem említjük) metanolos oldatban, az NMR spektrumokat deuterokloroformban, míg az IR spektrumokat kálium-bromid pasztillában vettük fel. A szerzők nevében is köszönetet mondunk Dr. Borbás Tímeának a Metabolizmus fejezet átnézéséért, Dr. Lóránd Tamásnak az IR spektrumok elkészítéséért, Mándity Istvánnak és Wéber Editnek az NMR spektrumok felvételéért, valamint Dr. Rácz Ákosnak az ábrák elkészítésében és a technikai szerkesztésben nyújtott segítségéért. A könyv lektorainak, Dr. Görög Sándor akadémikusnak és Dr. Penke Botond akadémikusnak hálás köszönettel tarozunk gondos és alapos lektori munkájukért, melynek során hasznos észrevételeikkel, kritikájukkal nagyban segítették a kézirat végleges formájának kialakulását.(szerkesztők) Szerkesztők: Dr. Fülöp Ferenc, Dr. Noszál Béla, Dr. Szász György, Dr. Takácsné dr. Novák Krisztina (szerk.)

Leydesdorff Loet - A ​kommunikáció szociológiai elmélete
A ​kötet a tudomány, a technológia és az innováció kommunikációs problémáinak tanulmányozásába vezet be a társadalmi alrendszerek tudásalapú önszervező dinamikájának feltárásán keresztül. A szerző – ahogy a kötet címe is jelzi – a kommunikációt egyfajta szociológiai elméletként definiálja. Ugyanakkor érzékelteti, hogy ez a rekonstrukció csak egy lehetséges hipotézis az egymással versengő elméletek sorában, amelyek a társadalmat kommunikációs rendszerként fogják fel.

Adorján Csaba - Lukács János - Róth József - Veit József - Számvitel ​speciális kérdései 2010.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

John G. Kemeny - J. Laurie Snell - Gerald L. Thompson - A ​modern matematika alapjai
John ​Kemeny, Laurie Snell és Gerald Thompson, a Dartmouth College professzorai ezt a könyvet azoknak szánták, akiknek érdeklődési körüktől a matematika viszonylag távol esik. Ezért döntöttek úgy, hogy ebben a -- bizonyos értelemben összefoglaló jellegű -- műben csak finit problémákkal foglalkoznak, vagyis olyanokkal, amelyek nincsenek kapcsolatban végtelen halmazokkal, a határérték fogalmával stb. Témáik, a matematikai logika, halmazelmélet, valószínűségszámítás, vektorok, mátrixok, lineáris programozás, játékelmélet, valamint ezek társadalomtudományi és közgazdasági alkalmazásai. A korszerű tárgyalásmód és a fejezeteket lezáró feladatsorozatok alapján ez a könyv a középiskolák, felsőfokú technikumok és egyetemek hallgatóin és tanárain kívül a matematikát általában kedvelők érdeklődésére is számot tarthat.

Lázár Györgyné - Német ​szókincsgyakorló tematikus feladatgyűjtemény
Kiknek ​ajánljuk a könyvet? ?Érettségire és nyelvvizsgára készülő nyelvtanulóknak és felkészítő tanáraiknak. ?Elsősorban a B2 szintű vagy azt megközelítő nyelvtudással rendelkezőknek ajánljuk, de B1 illetve C1 szintű nyelvtudásúak is haszonnal forgathatják. Miért ajánljuk a könyvet? ?A szavakat a nyelvkönyvek által a B2 szinten feldolgozott témák köré csoportosítja, de nem ragad meg a szokványos témakibontásnál, hanem kitér a modern világ, napjaink aktualitásaira (pl. a hagyományos mellett modern családi struktúrák, banki szolgáltatások, számítógép, média) is. ?A feladatok nagyon változatosak, a kiegészítendő és hozzárendeléses vagy feleletválasztós gyakorlatok mellett mindig vannak játékos, rejtvényszerű feladatok is. ?A gyakorlatok minden szófajra kiterjednek, nem csak az egyes témákhoz tartozó főneveket, hanem jelzős szerkezeteket és igéket, igei szerkezeteket és állandó szókapcsolatokat is gyakoroltatnak. ?Hiánypótló a szólásokat és közmondásokat feldolgozó, valamint az azonos alakú és azonos hangzású szavakat gyakoroltató fejezet. ?Újdonságként egy-egy fejezet foglalkozik az osztrák német és a svájci irodalmi német szókincsével. A feladatok megoldását a könyv végén található Szólista segíti. ?Bármely kurzuskönyv kiegészítő tananyagaként, valamint nyelvvizsgára készülő nyelvtanulók számára tematikus fő tananyagként használható.

Ernyes Éva - Mala József - Orosz Ágota - Racsmány Anna - Szakál Szilvia - Matematikai ​alapok feladatgyűjtemény
Ez ​a feladatgyűjtemény elsősorban közgazdász hallgatók számára készült. Az alapoktatás keretein belül az analízis (határérték, differenciálszámítás, integrálszámítás), lineáris algebra (vektorok, mátrixok, lineáris egyenletrendszerek), többváltozós analízis (parciális derivált, szélsőérték) és a valószínűségszámítás leglényegesebb fejezeteivel ismerkednek meg a hallgatók. Ezzel a példatárral az egy- és többváltozós analízis és a lineáris algebra tárgyak legfontosabb típusfeladatainak megoldásához kívánunk segítséget nyújtani. Az anyag elsajátítását számos, részletesen kidolgozott feladatmegoldás könnyíti meg, és a többi feladat végeredményét is megtalálhatja az olvasó a kötet végén. Az egyes feladattípusokhoz vázlatos útmutatást is készítettünk, ami a megoldáshoz szükséges legfontosabb tételek és definíciók felelevenítését szolgálja. Felhívjuk azonban a figyelmet arra, hogy ezek az útmutatások nem helyettesítik az elméleti anyag részletes és pontos ismeretét, amire a hallgató az előadás és a tankönyv alapján tehet szert. A feladatgyűjtemény jelölései és terminológiája nagyrészt Sydsaeter - Hammond: Matematika Közgazdászoknak című könyvéhez (Aula Kiadó, 2006.) igazodik.

Fazekas György - Összefoglaló ​feladatgyűjtemény biológiából
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Caroline Joy Adams - The ​Power to Write
A ​writing workshop in a book! Writing teacher and artist/calligrapher Adams knows the tremendous power of the written word. And she has made it her mission to put into action her belief that everyone can experience and enjoy this power and the fruits of her or his own creativity. Many can write, but few do. Why? Fear stops us, Adams writes. Fear, not knowing how to get started, and the lack of inspiration. Having discovered these truths while teaching her numerous writing workshops, Adams has put them into The Power to Write and created a writing workshop in a book. Readers can use it alone or form their own groups.

María Utrera Cejudo - Access ​Spanish 2
Access ​Spanish 2 is the modern course for adult learners of Spanish at intermediate level. It consolidates previous language skills, using the familiar 'Access' framework of Language Focus panels, learning tips and assessment checklists and looks at a variety of topic areas in greater depth, covering practical matters such as dealing with finances, internet orders, moving house, the world of work and the environment. A wide range of activities based on realistic resources and situations affords plenty of opportunities for reading and writing authentic Spanish, enabling learners to communicate at a higher level. Each of the 10 units begins with a variety of revision activities and there is frequent consolidation of important grammar points, giving learners the confidence to move forward. Numerous references to web-based activities, which will be an invaluable support to students' learning, add significantly to the course. A unique feature of the Access series is the free website www.accesslanguages.com which provides comprehensive support for teachers and learners alike.

Mez%c5%91gazdas%c3%a1gi_g%c3%a9ptan
Mezőgazdasági ​géptan Ismeretlen szerző
7

Ismeretlen szerző - Mezőgazdasági ​géptan
A ​könyv célja, hogy műszaki kultúrát adjon az agrárszakembereknek. A mezőgazdaságban használatos gépeket a következő csoportokba sorolva mutatja be: erőgépek, munkagépek, betakarító gépek, az állattartás gépei. Természetesen nemcsak a gépekről, hanem a célfeladatnak megfelelő kiválasztásukról, helyes üzemeltetésükről is szó esik e tárgykör fontosságához illő terjedelemben.

Soós Edit - Kompetencia ​alapú feladatgyűjtemény matematikából - 6. évfolyam
Sorozatunk ​célja a matematikai kulcskompetencia fejlesztése. A kiadványok feladatsoraiban a példák fokozatosan nehezedő sorrendben követik egymást. Minden témakör előtt emlékeztetők és kidolgozott példák segítségével eleveníthető fel a további feladatok megoldásához szükséges ismeret. Ez a felépítés lehetővé teszi az önálló felkészülést a témazáró dolgozatokra, és 7., 8. osztályban akár a felvételi vizsgára is. A munkafüzetek a szerkezetük miatt jól használhatóak gyakorlóórákon, korrepetáláson és matematika-szakkörön egyaránt. A kötetek végén három egyre nehezedő feladatsorból álló tudáspróba található, amelyekkel mérhető a tanulók év végi tudása. Bármely matematikatankönyv feladatsorait rugalmasan kiegészíthetjük a gyakorlófüzetek használatával, mivel egyetlen tankönyvcsalád tematikáját sem követik szorosan.

Hartdégenné Rider Éva - Természetismeret ​tankönyv az általános iskola 4. osztálya számára
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Székely György - Cukrászati ​gyakorlatok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Henry D. Schlinger Jr. - Alan Poling - Introduction ​to Scientific Psychology
This ​unique introductory textbook, the first to address psychology as a rigorous natural science, applies to the study of human behavior the same scientific standards taken for granted in other natural sciences. The result is a scientific psychology that studies the evolutionary, physiological, and environmental variables determining behavior. The authors discuss the relationship between science and psychology and examine issues traditionally important to psychologists, showing how these matters are often better understood by a natural science approach. This title includes special features such as: an outline and a summary for each chapter, detailed learning objectives, bold type for important terms, italicized definitions, and a glossary.

Kádek Tamás - Robu Judit - Várterész Magda - Matematikai ​logika példatár
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Zorkóczy Béla - Metallográfia ​és anyagvizsgálat
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_158659
Biztonságpolitika Ismeretlen szerző
5

Ismeretlen szerző - Biztonságpolitika
A ​biztonsággal a magyar átlagpolgár két esetben szembesül: ritkábban és közvetlen környezetében annak hiányakor, a leggyakrabban pedig a tömegmédia hírei között. Mindkét eset alapvetően határozza meg azt, hogy mit gondolunk a biztonságról. A tömegmédia azonban a biztonsággal kapcsolatos híreket többnyire úgy dolgozza fel és közvetíti, hogy ezzel is közönségarányát növelje. Így csak bizonyos biztonsági problémákra koncentrál (háborúk, terrorizmus, katasztrófák stb.), és sajnos gyakran ezeket is megfosztja helyi értéküktől. Egy ilyen helyzetben az átlagpolgárnak felettébb nehéz eldöntenie, mitől is kell félnie, mi jelent számára, illetve szűkebb és tágabb közössége számára valódi biztonsági kihívást. Ez a bizonytalanság elsősorban azért probléma, mert világszerte és hazánkban is tapasztalható a kül- és biztonságpolitika társadalmi meghatározottságának erősödése. Napjainkban szinte lehetetlen társadalmi és médiatámogatás nélkül jelentős biztonságpolitikai döntést hozni. A média által szállított hírek széles körben képesek a társadalom megítélését befolyásolni, hosszabb távon azonban a társadalom attitűdjének alakulása részint attól függ, hogy mennyire képes értelmezni a biztonság kérdéseit, részint pedig attól, hogy a biztonságpolitikát hivatásszerűen művelők miként tudják ezt az értelmezést terjeszteni. Igen lényeges továbbá, hogy felkészült-e a társadalom az aktív részvételét és támogatását igénylő dilemmák eldöntésére, ami pedig releváns, közérthetően megfogalmazott ismeretek nélkül elképzelhetetlen. A _Biztonsági tanulmányok – Biztonságpolitika_ című tankönyv a fenti nehézségek áthidalására készült, s szerzőinek fő igyekezete az volt, hogy a legbonyolultabb biztonsági kérdéseket is egyszerűen és világosan tárgyalják. A kötetet ezért nemcsak egyetemi hallgatóknak, oktatóknak ajánlják, hanem mindazoknak, akik kíváncsiak a biztonsági problémák összefüggéseire, felkészülten és felelősen kívánnak véleményt nyilvánítani róluk, és fontosnak tartják, hogy biztonságpercepciójuk ne kerüljön áthidalhatatlanul távol a valóságtól.

Bulent I. Kastarlak - Brian Barber - Fundamentals ​of Planning and Developing Tourism
Fundamentals ​of Planning and Developing Tourism brings into focus the growing importance of tourism in developing economies of the world, for social change, alleviating poverty, and achieving sustained growth. It offers a complete, organized, and quantifiable methodology for tourism development planning that reflects economics, marketing, and crucial issues such as conservation, capacity constraints, and social acceptability. It covers all steps used for analyzing and planning tourism development in free market, mixed, and centrally-planned economies. The text is replete with historical explorations and examples, including several real life case studies illuminating both successes and failures in tourism planning and development.

Görög Ibolya - Viselkedéskultúra
Kedves ​lányok, kedves fiúk! Rendhagyó a tantárgy és rendhagyó a tankönyv is. Remélem, azért jól megértjük egymást! Ezzel a könyvvel igazán nem „tanítani" akarlak benneteket, inkább elmagyarázni, miért is kell jól viselkedni. Mert lehet nem jól is - egy bizonyos határig nem ír fel a rendőr senkit, mondjuk, ha nem köszönsz, ha rágózol beszélgetés közben. Semmi nem fog történni - gondoljátok. De igenis történik. TÉTJE van az apró hibáknak is. Szeretnél olyan lánnyal járni, akinek büdös a szája? Járnál olyan fiúval, akinek piszkos a haja? Mi a véleményed arról a srácról, aki a könyvtárban odalép az asztalotokhoz és szó nélkül elveszi az ott fekvő tartalék tolladat? Zavar, ha a menzán a szomszédod csámcsog és megnyalja a kést? Ha a testvéred titokban megnézi az e-maileidet? Ma még csak ilyen apró veszteséget okoz, ha nem ismeritek a szabályokat, de ha már ott álltok az állásinterjún, beléptek az első munkahelyetekre, ha majd egyszer el kell mennetek bemutatkozni a párotok szüleihez - no, és aztán már kész felnőttként megmérettetni magatokat, mondjuk egy angol idegenforgalmi cégnél - ott okoz igazán gondot, ha alapvető kis hibákon csúsztok el! Én nem szeretem az „illemtan" szót, annyira régies, ódivatú, riasztóan hangzik. Én azt mondom: viselkedéskultúra. Remélem egyértelmű, hogy ez mit takar: a mindennapok szabályait, amely kapcsolataink és a kommunikáció része. A protokoll már egy rendezettebb, valamilyen szempont szerint egységesen szabályozott mozgásforma, például diplomáciai protokoll, egyházi protokoll, katonai protokoll, üzleti protokoll. Itt érdekes, hogy ha egy megszokott jelzés elmarad, annak is jelzés értéke van. Például ha egy állami rendezvényen két nagykövet nem fog egymással kezet, akkor az a két ország hadüzeneti állapotban van egymással. Az etikett - elég hátborzongató szó - szintén jelen van a kommunikációnkban, de csak ceremóniákon. A szigorúan előírt teendőket, mozgást összefoglaló szertartásrendet jelenti. Például ilyenek lehetnek a királyi udvarok viselkedési formái, teendők Vatikánban a pápai fogadásokon vagy az esküvői ceremónia etikettje. A spanyol királyi udvar etikettje több száz éve törvény, tehát szankciókkal jár, ha valaki nem tartja be a szigorú szabályokat. Könyvünkben elsősorban a viselkedéskultúrával foglalkozunk de a vége felé már beszélünk a protokollról is. Az etikettet hagyjuk, hiszen hitelesen az tudja leírni, elmondani, akinek ez a munkája - például ceremóniamester, udvari kamarás, esküvőszervező. Nagyon boldog lennék, ha megismerkedve ezzel a tantárggyal, úgy gondolnátok, hogy hát ez könnyű! Ezek ismert dolgok! És ha nem is mindig tartotok be minden szabályt, legalább a lelketek mélyén érezzétek, hogy most nem jól tettétek. Nyilván egy diszkóban nem lesz lényegbe vágó, hogy helyes sorrendben történik-e a bemutatkozás, de az már igen, hogy szürcsöli-e valaki a szívószállal az üdítőjét. Azt szeretném elmagyarázni, hogy ha 14-15 évesen még azt is gondoljátok, hogy lényegtelen, de azért van ennek, lesz ennek tétje. Egyetértünk? Örülök. Jó tanulást, jó szórakozást!

Bense László - Fogarasi Lajos - Fülöp István - Kocsis István - Szabó István - Mezőgazdasági ​munkagépek I.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

関根 健一 (Sekine Kenichi) - さくら ももこ (Sakura Momoko) - ちびまる子ちゃんの敬語教室 ​(Chibi Maruko-chan no keigo kyoushitsu)
学校の先生や近所の人など、年上の人とお話しするときに警護を使えるとかっこいいですよね。警護は難しいなぁと感じるかもしれませんが、この本を読んでルールをおぼえれば、楽しく会話ができるようになりますよ。がんばってくださいね。

Lise Bostrup - Intensivt ​dansk
Øvehæfte ​til klasseundervisning og selvstudium Intensivt dansk er et øvehæfte i dansk for udlændinge. Hæftet er både tænkt som et supplerende materiale til begynderbogen Aktivt dansk og til andre lærebogssystemer.

Covers_55655
Parodontológia Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Parodontológia
1. ​kiadás: A könyv szerkesztője, Gera István professzor a Semmelweis Egyetem Parodontológiai Klinikájának igazgató egyetemi tanára. Fő kutatási területe a parodontológia. E tárgykörben négy egyetemi jegyzetnek és nyolc tankönyvnek, illetve szakkönyvnek szerzője vagy társszerzője. Több angol nyelvű szakkönyv magyarra fordítása fűződik nevéhez. A parodontológia az elmúlt két évtizedben hatalmas fejlődésen ment keresztül. Ma lényegesen többet tudunk a betegség kóroktanáról és jobban megértjük patomechanizmusát mint akkor, amikor az előző tankönyvünk, több mint egy évtizeddel korábban íródott. Olyan új távlatok nyíltak meg a parodontalis tapadásveszteség gyógyításában, amelyre egy évtizeddel korábban még gondolni sem lehetett. Hazai klinikai tapasztalataink szerint azonban fogágybetegségben szenvedő beteg sokszor csak akkor kerül szakemberhez, amikor már minden foga erősen mozgatható és alig menthető. Fogorvosaink még ma is elsősorban cariescentrikusak, és csak kevesen törődnek a szájhigiéné helyreállításával, a supra- és subgingivalis fogkövek eltávolításával. Pedig hatásos, oki terápiát csak a dentalis plakkfelhalmozódás megakadályozásával folytathatunk. Ha ezt nem tesszük meg, minden ténykedésünk felesleges vagy csak a tüneteket enyhíti. Eddig hazánkban két parodontológiai tankönyv jelent meg, az első 1981-ben, a második pedig 1994-ben. A korábbi tankönyvek csupán a fogorvostan-hallgatók elméleti oktatását szolgálták. Jelenlegi tankönyvünk célja ennél sokkal tágabb. Természetesen alapvetően ez a tankönyv is az egyetemi hallgatóknak íródott, azonban célja a szakorvosképzés és a továbbképzés szolgálata is. Ez a könyv terjedelmét és részletességét tekintve inkább közelebb áll egy kézikönyvhöz, mintsem egy kivonatos egyetemi tankönyvhöz. A könyv jelentős képanyagot vonultat fel az esetek és kezelési technikák illusztrálásra. Olyan, a klasszikus parodontológia számára merőben új területekkel is foglalkozik, mint az implantológia vagy a bioanyagok alkalmazása. A könyv két nagy részre oszlik. Az első rész a parodontológia elméleti alapjaival, a betegség etiopatogenezisével foglalkozik. A második rész pedig a fogágybetegség klinikumát, a betegség kezelésének elveit és technikáját tárgyalja szigorúan az „evidence based dentistry” alapjain állva. A szerzők felhasználták saját kutatási eredményeiket, de alapvetően a hatalmas nemzetközi kutatási publikációra támaszkodtak, amely a parodontológia terén olyan bőséges, hogy ma már egy ember képtelen áttekinteni a parodontológia egészét.

Mayer Tibor - Vágó István - Szilárdtestfizika
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Durst Péter - Lépésenként ​magyarul 2.
A ​sorozat második része közvetlen folytatása az elsőnek. A fő jellemzői hasonlóak: logikus lépésekben, közvetítőnyelv nélkül halad. A nyelvtant szintén csak táblázatokban és példamondatokban tárgyalja, de itt is vannak utalások a nyelvtani kézikönyv megfelelő pontjaira, ahol bővebb információ található. A két könyv együtt tartalmazza a magyar nyelvtan és szókincs törzsanyagát, a mindennapi kommunikációhoz szükséges ismereteket.

Ismeretlen szerző - Klinikai ​alapismeretek fogorvos- és gyógyszerészhallgatóknak
A ​tankönyv első kiadása 2001-ben jelent meg. Az eltelt időszakban számos új gyógyszer, klinikai eredmény vált ismertté. Hasonlóan az első kiadáshoz, itt is arra törekedtek a szerzők, hogy a hat klinikai diszciplínát kiemelve (belgyógyászat, gyermekgyógyászat, neurológia, infektológia, pszichiátria, sebészet) a legszükségesebb ismereteket biztosítsák a hallgatók számára.

Bánhegyi Ferenc - Hon- ​és népismeret - 5-6. osztály - "B" változat
Kedves ​Tanulók! A Hon- és népismeret könyv "B" változata, azaz második kötete honunkkal, hazánkkal, a Kárpát-medence népeivel ismertet meg titeket. Sok olyan dologgal találkoztok majd, amelyek egy része már ismerősen cseng a környezetismereti órákról. Ezúttal azonban a Kárpát-medence népeinek egészéről, a nemzetiségekről, a magyar nyelvterület etnikai csoportjairól lesz szó... Megismerkedhettek a mai Magyarország határain belüli, illetve azon túli néprajzi tájegységekkel, valamint az egyes népek vallási életével. Szó lesz a szülőföld megtartó erejéről, a lakóhely szeretetéről, a szűkebb és tágabb haza tiszteletéről. Bemutatunk néhány olyan magyar művészt, tudóst, feltalálót, akik világhírnevet, dicsőséget szereztek hazánknak, népünknek. Megismerkedhetünk a magyarországi nemzeti parkokkal, kiemelkedő szépségű és értékű történelmi tájainkkal..

Peter Watcyn-Jones - Target ​Vocabulary 1.
Target ​Vocabulary 1 is the first book in a new vocabulary series. It introduces and practices approximately 1,100 new words using a variety of motivating and interesting excercise types. These are organized into areas of vocabulary and include subjects such as food, shops and shopping. At the back of the book there are answers to the excercises and a list of key words.

Tajtiné Szilágyi Kata - Üzleti ​gazdaságtan elméleti összefoglaló a közép- és emelt szintű érettségi vizsgához
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Majdik Zoltán - Ruttkay Kálmán - Angol ​nyelvkönyv
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ilosvay György - Bank Csaba - A ​hobbiállatok tartása és tenyésztése
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók