Ajax-loader

'tankönyv' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Bárdos Jenő - Élő ​nyelvtanítás-történet
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kardos Lídia - Anatómia ​- Élettan
A ​tankönyv bemutatja az emberi szervezet felépítését, működését. Az emberi testet szervrendszerek szerint tárgyalja, és az anatómia leíró jellegű tudományát igyekszik minél több gyakorlati feladattal ellensúlyozni. Egy kis történeti-szakmai bevezetés után a sejt- és szövettantól kezdve a mozgási és a keringési, a légző- és az emésztőrendszeren át a belső szervek, mirigyek, az idegrendszer és az érzékszervek témakörét öleli fel a vizsgakövetelményeknek megfelelően. A rendkívül gazdag illusztrációs anyag, a különböző szervekről, testrészekről készített művészi grafikák és fotók szemléletessé teszik a könyvet, segítik a vizuális memorizálást. A szerző felhívja a figyelmet az egészséges életvitelre, és hangsúlyozza a szűrővizsgálat fontosságát is. Minden fejezetet Összefoglalás, Kulcsfogalmak, Ellenőrző kérdések és feladatok zárnak.

Soós Edit - Maróti Lászlóné - Kompetencia ​alapú feladatgyűjtemény matematikából - 8. évfolyam
Sorozatunk ​célja a matematikai kulcskompetencia fejlesztése. A kiadványok feladatsoraiban a példák fokozatosan nehezedő sorrendben követik egymást. Minden témakör előtt emlékeztetők és kidolgozott példák segítségével eleveníthető fel a további feladatok megoldásához szükséges ismeret. Ez a felépítés lehetővé teszi az önálló felkészülést a témazáró dolgozatokra, és 7., 8. osztályban akár a felvételi vizsgára is. A munkafüzetek a szerkezetük miatt jól használhatóak gyakorlóórákon, korrepetáláson és matematika-szakkörön egyaránt. A kötetek végén három egyre nehezedő feladatsorból álló tudáspróba található, amelyekkel mérhető a tanulók év végi tudása. Bármely matematikatankönyv feladatsorait rugalmasan kiegészíthetjük a gyakorlófüzetek használatával, mivel egyetlen tankönyvcsalád tematikáját sem követik szorosan.

Ismeretlen szerző - Oxford ​Aviation Training - Meteorology
This ​book, Number 9 in the series of 14, entitled Meteorology, comprehensively covers the JAR-FCL syllabus and Learning Objectives for this subject and also includes specimen revision and test questions and answers.

Balázs Géza - Borosné Jakab Edit - Dr. Jónás Frigyes - Kovács Mária - Schlettné Sebő Ildikó - Magyar ​nyelv - Új érettségi
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gerhard Maletzke - A ​tömegkommunikáció pszichológiája
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kerényi Grácia - Szabó Dénes - Varsányi István - Lengyel ​nyelvkönyv
Régi ​kívánságnak teszünk eleget, amikor útjára bocsátjuk nyelvkönyvünket. A már közel egy évezredre visszanyúló, most új tartalommal megtelt magyar - lengyel kapcsolatok fellendülésének örvendetes jele, hogy évről évre többen és többen kívánják - magánúton és szervezett oktatás keretében egyaránt - megtanulni a lengyel nyelvet, s ezáltal megismerni Kopernikus, Kollataj, Bem, Mickiewicz, Chopin, Matejko, Maria Sklodowska, Sienkiewicz, Prus és Reymont népének kultúráját, sok fényes, de talán még több zivataros napot látott történetét, főképpen pedig a szocializmus építésében elért jelentős sikereit. Mind ez idáig hiányzott azonban egy olyan terjedelmesebb és módszeres felépítésű könyv, amely a nyelvtanulás alapjául szolgálhatott volna. Munkánk az első ilyen jellegű kísérlet. Reméljük, hogy a jövőben több és nyilván jobb is követi majd. 430 esztendővel ezelőtt, 1527-ben jelent meg Krakkóban két kis nyomtatvány: egy latin beszédgyakorlatos könyvecske és egy latin nyelvtan. Ezekben lengyel és magyar nyelvű értelmezések szerepelnek együtt. Az a Krakkóban tanuló magyar diák, aki a lengyel mellé a magyar értelmezéseket elkészítette, Sylvester János volt. Nyelvkönyvünket az ő emléknek szenteljük, aki először tette lehetővé, hogy a két testvéri nép fiai - egyelőre a latin alapján - egymás nyelvét kölcsönösen megismerhessék.

Bajtai Zsigmond - Pohly János - Feladatok ​a "Krisztus tanúi a történelemben" c. hittankönyvhöz
Hogyan ​kell használni munkafüzetünket? A feladatok első része az anyag egy részének játékos rögzítése. A feladatok második része ("írd be a válaszokat") nélkülözhetetlen része a feladatlapoknak. Aki ezeket ki akarja tölteni, annak készülnie kell! -- Legjobb, ha otthon tölti ki a feladatokat. Legyen ez a készület része. Így több időnk marad a hittanórára.

Romankovics András - Romankovicsné Tóth Katalin - Feladatok ​az elsős olvasókönyvhöz
Mint ​a címből is kiderül, ez a kiadvány csak az Olvasókönyvvel együtt használható, mert a legtöbb feladatot csak úgy lehet megoldani, ha a gyerekek az Olvasókönyv szövegében visszakeresik a választ. Ezt a visszakereső olvasási magatartást, mely a könyvből való tanulás egyik fontos feltétele, már első osztályban módszeresen elindítjuk. A prózai szövegek többségéhez és 12 vershez szerkesztettünk feladatsorokat. A prózai szövegek feldolgozásához gyakran használt feladattípusokról# A mondatok számozása (a történet sorrendjének megfelelően) a szöveg egészének megértését feltételezi. A hiányos szöveg pótlása a szövegértés és az íráshasználat képességét egyaránt hatásosan fejleszti. A feleletválasztásos feladatoknál gyakran több jó válasz is lehetséges. Ezért a megoldás a közös megbeszéléssel, indoklással lehet teljes. A verseknél gyakran kérdezünk rá a költő személyére, rendszeresen használjuk a versszak, verssor és a cím fogalmát. Végig kiemelkedő szerepet szánunk a magánhangzók felismerésének, mely egyaránt segít a rímek megtalálásában, az elválasztásban és a verssorok szótagszámának megállapításában is. A második félévben minden osztályban akadhatnak olyan elsősök, akik a 8-15 soros olvasókönyvi szövegek önálló feldolgozásával még nehezen boldogulnak. Ők az Olvasógyakorlatok 2. félévi füzetében olyan feladatokat találhatnak, melyek csak szavak, mondatok és 3-4 összefüggő mondatból álló szövegek megértését feltételezik.

Babarcziné Kátai Éva Teréz - Fülöp Mária - Jancsula Vincéné - Petőné Herman Noémi - Somfalvi Eszter Dóra - Matematika ​4. osztályosoknak
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hermann Funk - Christina Kuhn - Silke Demme - Britta Winzer - Studio ​d B1 Kurs- und Übungsbuch mit Zertifikatstraining
studio ​d richtet sich an Jugendliche ohne Vorkenntnisse, die Deutsch lernen. Das Lehrwerk führt in drei Bänden zum Zertifikat Deutsch und zum Abitur. Grundlegend für studio d sind folgende Prinzipien: 1. Konsequente Orientierung am Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen 2. Deutschlernen für Freizeit, Beruf und Studium 3. Umfassendes Angebot für mediengestütztes Lernen und Lehren 4. Integration der Grammatik in sprachliches Handeln 5. Berücksichtigung neuerer Erkenntnisse aus der Zweit- und Fremdsprachenerwerbsforschung 6. Konsequentes Aussprachetraining von Anfang an 7. Aktuelle Landeskunde mit interkultureller Perspektive Das Kursbuch mit integriertem Übungsteil, Aufgaben zur Vorbereitung auf das Zertifikat Deutsch und eingelegter Lerner-Audio-CD mit den Hörtexten des Übungsteils steht im Zentrum des multimedialen Lehrwerksverbunds. Der Lehrwerksverbund studio d B1 - B1 Sprachtraining: zusätzliches Übungsheft - Audio-CDs (Kursraumversion mit allen Hörtexten des Kursbuchteils) - Vokabeltaschenbuch - Video-DVD studio d - Unterrichtsvorbereitung interaktiv (CD-ROM) - Unterrichtsvorbereitung (Print) - www.cornelsen.de/studio-d

Fazekas Ferenc - Frey Tamás - Operátorszámítás ​/ Speciális függvények
1963-ban ​szükségessé vált a sorozat harmadik kiadásának megindítása, a második kiadás lendületes folytatása mellett. A harmadik kiadás egyrészt olyan hagyományos, de széles körben érdekes tárgyú kötetekkel kezdődött meg, mint az A. I. és A. X., másrészt olyan modern alkalmazási területű és e miatt mindinkább keresetté vált kötetekkel, mint az A. IX., B. I-II-III., B. IV. és B. VII. Az említett második kiadások igen gyors elfogyása - éppen a matematikai programozás lineáris algebrai segédeszközeivel, ill. a síkbeli rugalmasságtan korszerű, komplex függvénytani módszerével kapcsolatos bővítés után - kézzel foghatóan bizonyítja a sorozat második kiadásának előszavában kitűzött fejlesztési tervek és a megvalósításukra kifejtett erőfeszítések helyességét. E körülmény buzdítás munkaközösségünk részére és megnyugtatás a kiadó számára is, látván, hogy újabb áldozatai hasznos célt és reális igényeket szolgálnak. Említésre méltó, hogy sorozatunk vagy egyes kötetei 1958 óta több újabb külországban (pl. a Szovjetunióban, NDK-ban, Jugoszláviában, Egyiptomban USA-ban, Angliában, NSZK-ban) és nemzetközi fórumon (pl. az NDK Matematikai Társulatának 1963. évi nemzetközi ülésszakán) tudtak helytállni és versengeni a hasonló rendeltetésű külföldi munkákkal. Ilyen kedvező adottságok között természetes, hogy lelkesen folytatjuk a sorozat fejlesztésének, korszerűsítésének nagy munkáját, ismét kérve ehhez a minisztérium, a kiadó és nem utolsósorban műszaki olvasótáborunk buzdító, áldozatkész támogatását.

Pais István - Bevezetés ​a vallástörténetbe és a valláskritikába
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Sztruhár Krisztina - Vendéglátás ​és gazdálkodás szakiskolásoknak 2.
A ​kiadvány erőssége a korosztály életkori sajátosságainak és értelmi képességeinek megfelelő nyelvezet, az érdekes és változatos kompetenciaalapú feladatok, gondolkodtató kérdések, a tanulást segítő logikus összefoglalások és vázlatok. 2012-ben az aktuális gazdasági változásokhoz igazodva felújítottuk a kötetet. A 2. kötet a gazdasági számítások témakörét tartalmazza. Az alapvető számítások ismertetése utána a vendéglátás tipikus számításait mutatja be a szerző. Témakörök: - Alapvető gazdasági számítások - A gazdálkodáshoz kapcsolódó fogalmak és azok elemzése - A vendéglátás gazdasági számításai A következő szakképesítések alábbi tanegységeihez ajánljuk: - Cukrász: Vendéglátó gazdálkodási és vállalkozási ismeretek 1-3. - Szakács: Gazdákodási ismeretek 1-2. - Pincér: Vezetés és gazdákodás ismerete 1-4.

Kiss Éva - Zsolnai Józsefné - Irodalom ​az általános iskola 2. osztálya számára
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

M. H. Karapetjanc - Sz. I. Drakin - Az ​anyag szerkezete
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

James A. Anderson - A ​kommunikációelmélet alapjai
Ha ​meg akarjuk érteni a folyóiratokban és kézikönyvekben hemzsegő tucatnyi elmélet zavarba ejtő sokféleségét, érdemes kezünkbe vennünk Anderson könyvét. Ugyanis a Társadalmi kommunikáció sorozat ezen kötete segítségünkre lesz, hogy tájékozódni tudjunk, de legalábbis támpontokat találjunk a bennünket mára már elárasztó tudományos elméletek rengetegében. E könyv igyekszik régész módjára feltárni a különböző elméletek közös eredőjét, hasonlóságukat és fejlődésük útvonalát egyaránt. Valamint magyarázatot keres az elméletek társadalomban betöltött szerepére, hogy mitől válik valamely gondolat, információ mellőzötté, míg egy másik a fennálló tudományos diskurzusban való részvétel elengedhetetlen feltételvé, majd pedig uralkodó irányzattá. James A. Anderson a Utahi Egyetem kommunikáció professzora, valamint egy nemzetközi kommunikációelméleti szaklap szerkesztője

Pintér József - Bevezetés ​a statisztika módszereibe
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Rigler Endre - Az ​általános edzéselmélet és módszertan alapjai I-III.
A ​terhelés adagolásának, majd a fellépő alkalmazkodás elméleti kérdéseinek áttekintése után ezúttal a sportolóvá érés folyamatának elemzésébe kezdünk. Első állomásként a "kiválasztás" kérdéseit vesszük sorra. Ezt követően majd az "alkalmasok" felkészítésével - ezen belül a kondícionális és koordinációs képességek értelmezésével és fejlesztésével - foglalkozunk. A sportági technika elsajátításával kapcsolatos mozgástanulás elméleti kérdéseit és néhány, e téren szerzett izgalmasnak tartott gyakorlati felismerést is szeretnénk sorozatunkban megbeszélni. Elképzelésünket az a meggondolás vezeti, hogy a sporteredményt elérő sportolót, hosszas, több éves folyamat sikeres teljesítőjeként láttassuk. Bizony nem könnyű olyan igazi tehetségekre bukkanni, akik a sokszor kegyetlenül nehéz, fáradságos felkészítő munkát - a sportolók szempontjából a "kiképzést" - készek és képesek elvégezni, s a mindezzel járó kötöttségeket elviselni! Sokan szabad választásból, menet közben feladják, de nem kevés azoknak a száma sem, akik leállását egészségi problémák kényszerítik ki. Számunka a sport, az élsport területén dolgozók számára úgy fogalmazódik meg a felelősség, hogy tudásunk legjavával gondozzuk a ránk bízott kis tehetségeket! Mindazt a tapasztalatot pedig, amit ennek a munkában nyomán az évek alatt szereztünk, megosszuk egymás és az edzői pályán bennünket követők között.

Sztrókay Kálmán - Barkácskönyv
Ez ​a könyv a barkácsolás elemeibe, az asztalos- és bádogosmunkába vezeti be ifjú olvasóit. Ez a két mesterség fordul elő leggyakrabban, ezt a kettőt kell elsősorban a kezdő barkácsnak alaposan elsajátítania. A kitűnő szerző könyve első részében sorra veszi a fa- és fémanyagokat, a különféle szerszámokat s a megmunkálás módjait. Megismertet a gyalulás, fűrészelés, szögelés, enyvezés, lapolás, csapozás, fogazás, festés, lemezvágás, reszelés, szegecselés, forrasztás stb. mesterfogásaival. A sok apró-cseprő tudnivaló és ügyeskedés gyakorlati megvalósítására a könyv második része ad érdekes példákat. Say Kornél tervrajzai segítségével az egyszerűbb barkácsmunkák után valóságos kis remekeket készíthet el az ügyes barkács. Játékvonat, csille, teherautó, vitorlás, kerekeshajó, körhinta, víziturbina, szekrény, polc, virágtartó, bababútor, gyerekszekér pompás tervei között lehet válogatni. A sok remek tervrajz, amelyet tetszés szerinti méretben lehet elkészíteni, önállóságra szoktat, úgyhogy, aki alaposan áttanulmányozta és végigdolgozta ezt a könyvet, abból könnyen válhat valóban mindenhez értő kis ezermester.

Mandl Ármin - A ​zsidók története és irodalma a Talmud befejezésétől (500-tól) a mai napig
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Emine Açıksöz - Emel Zeytin - Selen Doğan - HİTİT ​2. - Yabancılar için Türkçe - Ders kitabı
The ​3rd edition of "Hitit Yabancýlar Için Türkçe" (Turkish for Foreigners), published by Tömer (2007), Ankara University Publications, Ankara, is rewritten to comply with the standardization of second language education across Europe. The most noticable effect is to introduce material much more rapidly in Turkish and with less explination. This will not be a deficit to those recieving class instruction. In other respects the book is as before, full of pictures, illustrations, dialogue, and stories. I can't clearly differeniate between the workbook and the studybook as both are similar in quality, format, and content.

Kézdi Árpád - Talajmechanika ​I-II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Schulhof Géza - Dr. Dunszt Károly - Cukrászati ​ismeretek II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Platthy György - Rónai Béla - Népművészet
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kutas Ferenc - Útmutató ​Az elbeszéléstől az érettségi dolgozatig című könyv használatához
Tanári ​kézikönyv _Az elbeszéléstől az érettségi dolgozatig_ című segédkönyvhöz.

Pálinkás Jenő - Üzleti ​kommunikáció
Feltehető, ​hogy egy tetszőlegesen, mintaként kiválasztott üzleti hét történései jól kifejezik mindazt, ami jellemző az üzletember tevékenységére. Ez sokirányú. Megjelennek benne vezetési, szervezési feladatok, megbeszélések, beszámoltatás, tájékoztatók meghallgatása, tervek és elemzések készítése, hitelkérelmek megbeszélése a bankfiók vezetőjével, reflexiók megkeresésekre, tenderkiírásra, ajánlatok adása telefonon, kiszállítási ütemezése, üzleti ebéd partnerével, előadás a kamara által szervezett konferencián, tenisz meccs késő délután a volt évfolyamtárssal, aki ma a legfőbb üzleti konkurenciát jelenti, aztán este irány a repülőtér, utazás New Yorkba, és a repülőn felkészülés az angol céggel kötendő többéves együttműködési szerződés tartalmának és feltételeinek megtárgyalására. Számos egyéb elfoglaltsága és személyes ambíciói tarkíthatják még programját, mint pl. képzés, önképzés, olvasás, sport, zenehallgatás, szponzori kapcsolatok. És természetesen ahány ember, annyiféle elfoglaltság.

Nemesdy Ervin - Vasúti ​felépítmény
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Pallai Sándor - Gottschall János - Ötvös ​szakmai ismeretek 3.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Timár Péter - Hogyan ​csináljunk rossz filmet?
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Pethő József - Jelentéstan
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Francis O'Hara - Be ​My Guest Student's Book
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók