Ajax-loader

'15. század' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Kempis Tamás - Mária ​követése
Kempis ​Tamás Krisztus követése című műve évszázadokon keresztül a legolvasottabb könyv volt a Biblia után. Az ötödik evangéliumnak is nevezett lelkiségi írás mellett azonban az agnetenbergi ágostonos szerzetes tekintélyes életművet hagyott az utókorra. Műveinek vissza-visszatérő eleme az istenanya iránti szeretet; számára Mária állandó példakép, és a legjobb segítség az eredményes Krisztus-követéshez. A kötetben közölt elmélkedések, imádságok, homíliák, himnuszok - Kempis összes műveiből való részletek - nem spekulatív teológiai érdeklődést akarnak kielégíteni, hanem gyakorlati segítséget nyújtanak a lelki élet kiteljesedéséhez. Korunk félelmére, hogy az Anya tisztelete árthat a Fiúnak, a Mária követése megnyugtató választ ad: "Az Anyát tisztelve a Fiút is tiszteled, akinek Isten az Atyja. (...) Áldjad a Fiút az Anyával együtt, és szeretni fog az Atya." Bízunk benne, hogy a népünk lelkében gyökerező ezeréves Mária-tisztelet frissítő forrása lehet ez a mű, amelyet hatszáz évvel a keletkezése után most először vehet kézbe az olvasó, magyar nyelven.

Antonia Fraser - VIII. ​Henrik hat felesége
Számos ​művészeti ág kedvelt témáját dolgozza fel nagyívű (és bestseller érdekességű) történelmi esszéjében a kitünő angol történész-író, akinek Mária, a skótok királynője című könyve már szintén megjelent magyarul. Az angol reneszánsz idején, VIII. Henrik, a Tudor-házbeli uralkodó és az angol reformáció korában játszódó történet hőse valójában hat asszony, hat királyné, akiket a köztudatban nem elsősorban életük különböztetett meg egymástól, hanem inkább az, ahogyan ezek az életek - jobbára tragikusan - véget értek. Hat egymástól nagyon különbőző asszony életének története ez a könyv, ám alapjában mégis összefüggő elbeszélés. -Igyekeztem - mondja a szerző- valamennyi asszonyt azzal a rokonszenvvel szemlélni, amelyet már csak azért is megérdemelnek, mert VIII. Henrik feleségeinek korántsem irígylésre méltó sors jutott osztályrészül. És mégis : tárgyilagos távolságtartásra törekedtem... Remélem sikerült ugyanilyen távolságtartást tanúsítanom a királlyal kapcsolatban is. Ő a hatalmas májusfa, mindennek a középpontjában, körülötte járták körtáncukat ezek az asszonyok. Ám ez itt, nem az ő története, hanem az asszonyoké.

William Shakespeare - V. ​Henrik
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

William Shakespeare - VI. ​Henrik I.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Antoine de la Sale - Jehan ​de Saintre lovag története
"A ​legkiválóbb és leghatalmasabb nagyúrnak, Anjou Jánosnak, Kalábria és Lotaringia hercegének, Pont márkijának", az ő "szeretve tisztelt urának" ajánlja a "Franciahoni Szép Unokanővérek hölgyéről" és a "derék lovagról, Saintré uraságról" szóló könyvét Antoine de La Sale mester valamikor az 1460-as évek vége táján. Az egykori apród és hadfi, az ifjú provence-i hercegek tanítója, a lovagi tudományok tudora fölött jócskán eljárt már az idő. Az újkor hajnalára, amikor tengeri messzeségekből Amerika partjai is fölsejlenek már, hovatovább mulatságosan fantasztikus szabálygyűjtemény, donkihótés melldüllesztés maradt csak a lovagi világból. Még szerencse, hogy ezt La Sale is pontosan érzi, tudja. Ifjúkora lovagjainak üdvözülten mosolygó dicsérete roppantul gyanús, és mire becsukjuk a könyvet, fintorrá torzult az az ötszáz éves mosoly

H. M. Castor - VIII. ​Henrik
A ​regény a még fiatal és romlatlan, tehetséges Henrik herceg története. Az ifjú meggyőződése, hogy ő a kiválasztott: azért született, hogy népét vezesse Anglia nagyhatalommá válásának útján. A kiválasztottságot azonban nem rá szabta a sors. Nem képes megbirkózni annak terhével, legyőzi a hatalomvágy, az önimádat, a kapzsiság és a Tudorok véres múltjának démonai...

Philippa Gregory - A ​fehér hercegnő
A ​Tudorok anyjának döntenie kell, melyik oldalra álljon. Választania kell a vörös és a fehér rózsa között. A rokonok háborúja-sorozat legújabb kötete a fehér királyné lányáról, Elizabeth yorki hercegnőről szól. Amikor Tudor Henrik felemeli az angol koronát a bosworthi csatatér sarából, már tudja, hogy feleségül kell vennie az ellenséges York-ház hercegnőjét, Elizabethet, hogy ily módon egyesítsék a csaknem húsz éve folyó háború által megosztott országot. Csakhogy a menyasszony még mindig Henrik meggyilkolt ellenségébe, III. Richardba szerelmes, az anyja pedig - akárcsak fél Anglia - az eltűnt York-örökösről ábrándozik, akit annak idején biztos helyre menekített a fehér királyné. Az új király átvette ugyan a hatalmat, de a nép szívéhez nem tud közel férkőzni. Titkon sokan azon mesterkednek, hogy előkészítsék a York-ház diadalmas visszatérését. Henrik attól retteg a leginkább, hogy valahol egy herceg rejtőzködik, aki előbb-utóbb ellene tör, és magának követeli a trónt. Amikor pedig csakugyan előkerül egy ifjú, aki serege élén a király ellen támad, Elizabethnek választania kell, férje mellé áll-e, akit lassanként már kezdett megszeretni, vagy a fiú mellé, aki azt állítja magáról, hogy ő Elizabeth hőn szeretett, eltűnt öccse, York rózsája, aki végre hazatért. ,,Bárcsak az iskolai történelemkönyvek is ilyen érzékletesek volnának!" - Entertainment Weekly ,,Gregoryban sosem kell csalódnunk." - New York Post ,,A királyi udvarban játszódó történelmi regények királynője." - USA Today

Mészöly Dezső - Az ​igazi Villon
Aki ​jól megnézi e könyv fedelén a gonddal festett középkori mi­niatúrát, látja a háttérben a fallal védett régi Párizst: Villon váro­sát. A kék nyári égre tisztán kirajzolódik néhány ma is álló, híres épület orma, köztük a Sainte-Chapelle – a királyok kápolnája –, s vaskos tornyaival a Conciergerie, ahol valaha Villon is rabos­kodott. S aki szeretné tudni, hogy zajlik az élet ott benn, a városfalak mögött, nyissa ki e könyvet. Mészöly Dezső írja bevezető tanul­mánya végén: „A költő feltárja a maga lelkét, kiteregeti a maga életét, s eköz­ben – szándéktalanul bár, de éppen azért olyan elevenen és hi­telesen – közel hozza egész korát. Egy darab hanyatló középkort, a középkori Párizst, melyet úgy megőrzött Villon költészete, mint a forró hamu Pompeji városát. Mintegy varázsütésre elevenedik meg előttünk versei olvastán a régi Párizs mindenestől: templo­maival és kocsmáival, börtöneivel és temetőivel; zegzugos utcáin papok, diákok, utcalányok, árusok, koldusok, medvetáncoltatók, áldást osztó püspökök, sárga csizmás ficsúrok, királyi fogdmegek nyüzsgő serege… Azt mondják, a középkort az ismeri meg igazán, aki a Divinia Commediát olvassa. De hogy a középkort megismerjük, nemcsak Dantét kell olvasnunk. Dantétól megtudjuk, milyen volt a közép­korban a pokol és a menny. De Villontól megtudjuk, milyen volt a föld.” Könyvünk tartalmazza Villon minden fennmaradt munkáját ­Mészöly Dezső tolmácsolásában –, köztük a más magyar Villon­-fordításokból hiányzó tolvajnyelvű balladákat is. A függelékben válogatást ad a fordító a Villonnak tulajdonított, de kétes hitelű versekből, továbbá a költő sejthető olvasmányai­ból: irodalmi elődeinek és kortársainak költeményeiből. A versfordításokhoz csatlakoznak az olvasmányosan megírt ta­nulmányok, köztük az itt először megjelenő POLITIKAI DIVA­TOK ÉS A MAGYAR VILLON-KULTUSZ.

Charles Reade - Klastrom ​és tűzhely
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Neményi Ferenc - György István - Rubljov
"A ​szent ikonfestők legendái" című kéziratos könyv krónikása megemlékezik Andrej radonyezsi ikonfestő szerzetesről, aki nem más, mint Andrej Rubljov. Egyesek szerint 1360, mások szerint 1370 körül született, Radonyezs városában, amely Moszkvától hatvannyolc kilométerre, délen, az erdők között húzódott meg. Ma már csak egy temető, a Gorodok falu temetője és néhány dombocska jelzi a helyét. Valamennyi irodalmi forrás egybehangzóan vallja, hogy Andrej Rubljov szerzetes volt. Első állomáshelye Zagorszk, a Troice-Szergijev kolostor, amelyet Szergij Radonyezsszkij alapított 1354-ben. Alkotói tevékenységének jelentős szakasza ehhez a kolostorhoz kötődik, bár élete alkonyán a moszkvai Andronyikov-kolostorban munkálkodott és ott is halt meg 1430. június 29-én. Ennek az ikonfestő szerzetesnek a képei előtt állnak meg csodálattal adózva, egyszersmind a felfedezés élményében részesülve a Moszkvában, Zagorszkban, Vlagyimirben megforduló külföldiek, az orosz festészet történetében járatosak és járatlanok egyaránt. Hazánkban a művészettörténeti könyvkiadás eddig - sajnos - nem foglalkozott Andrej Rubljov művészetével, így a Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata e téren úttörő munkát végzett, midőn - Magyarországon először - mindazoknak a számára hozzáférhetővé tette Rubljov legnagyszerűbb képeit, akik szeretnének megismerkedni az orosz reneszánsz kimagasló festőegyéniségével. Andrej Rubljov korát, életét és művészetét a könyv szerzői a legújabb tudományos eredmények és saját kutatásaik alapján dolgozták fel - a művészetek iránt érdeklődők számára - színes, vonzó, tartalmas esszéjükben. Az olvasó hiteles képet kap az egykori orosz kolostorok életéről, művészi tevékenységéről, arról a társadalmi és kulturális közösségről, amilyenben Andrej Rubljov is élt. Összevetheti e korszak - a XIV-XV. század - orosz és nyugat-európai művészetét, illetve párhuzamot vonhat Andrej Rubljov festőzsenije, valamint az itáliai trecento és quattrocento mestereinek csodálatos művészete között. A Rubljov-album képanyagát a szerzők helyszínen készült felvételeiből állítottuk össze. A 122 darab - kizárólag színes - reprodukció az alkotásokhoz méltó színvonalon tolmácsolja a nagy orosz ikonfestő művészetét.

William Shakespeare - IV. ​Henrik II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

William Shakespeare - IV. ​Henrik I.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Mario Puzo - A ​család
Rodrigo ​Borgia, aki VI. Sándor pápa néven vonult be a történelembe, nagyformátumú személyiség, személyében igazi reneszánsz embert ismerhetünk meg: habzsolja az életet, a nőket, rajong a művészetért - és legfőképp: mindent megtenne a családjáért, gyermekeiért. Ám Krisztus földi helytartója kezében mindenható hatalom összpontosul, amelyet nemcsak a Szentség ügyei, hanem talán még Istennél is jobban imádott családja érdekében alkalmaz, s kiváltképpen azokkal szemben, akik útját keresztezik. Megbízható emberei, megbízható eszközei vannak ellenségei eltiprására... A pápa és gyermekei, a gyönyörű és öntörvényű Lucrezia, a szenvedélyes és katonának termett Cesare, valamint a legkisebb fiú, a látszólag gyámoltalanabb Giovanni drámaian alakuló élete Összeszövődik a század Italiajanak viharos történelmével, melyben felbukkan Machiavelli, Savonarola és a reneszánsz kor több jelentős művésze is.

Mattenheim Gréta - Mátyás ​és a Hunyadiak
Honnan ​származik a legendás Hunyadi-család? Miért szól a déli harangszó? Ki adott ki először nyomtatott könyvet Magyarországon? Igaz-e, hogy Drakula Mátyás seregében szolgált? Hogy vette be Bécs várát egy nagyra törő Hunyadi? Miről kapta nevét a rettegett fekete sereg? Kik voltak a szpáhik és a janicsárok? Hogyan járt túl Hunyadi János a nyakas keresztesek eszén? Hol őrizték Mátyás díszes corvináit? Hogyan alakíttatta át Mátyás és Beatrix a budai palotát? Kíváncsi vagy a válaszokra, akkor utazzunk együtt a Hunyadiak izgalmas világában! 100 állomáson 100 kalandban lehet részed! S miközben feltárul előtted Mátyás király és a Hunyadi-család fordulatos története, a kvízkérdésekkel tesztelheted tudásodat, és kézügyességed is próbára teheted, ha megvalósítod a feladatokat a színes könyv lapjain.

Covers_81073
3

Ismeretlen szerző - A ​Drakula-történetek kezdetei
Két ​érdekfeszítő, tömör, izgalmas középkori német szöveg remekbe szabott magyar fordítását tartja kezében az olvasó, hogy megismerkedhessen egy történelmi személyiséggel, illetve az ő negatív legendáriumával. A személyiség Vlad Tepes (Karós Vlad, Karóba húzató Vlad stb.) aki rémtettei okán Drakula néven vonult be a köztudatba. A fejedelmi család sarjaként 1428-ban született havasalföldi uralkodó 1476-ig regnált, amikor is saját halálának halálával halt meg, azaz megöletett. Eme szövegek megismerése révén nem csak az ő zsarnoki tetteire, valamint azok túldémonizálására, hanem a kor történetének számos más eseményére is sajátos rálátást nyerünk. "Az uralkodóhoz követségbe ment egy tiszteletreméltó férfiú is, mégpedig azok érdekében, akiket Drakula oly nyomorult módon karóba húzatott. Ekkor Drakula néhányszor körüljárta a tetemeket, és megszemlélte őket - úgy festettek, mint egy nagy száraz erdő. Ekkor Drakula megkérdezte a férfiút, miért marad le, miért kerülgeti ezt a bűzt: tán undorodik tőle? Az ember igennel felelt, mire Drakula nyomban magasan a többiek fölé húzatta, hogy többé ne undorítsa a többiek bűze."

Bán Mór - A ​Mennydörgés kapuja
Ezernégyszáznegyven. ​A Szent Korona elrablását követően vészterhes idők köszöntenek a Magyar Királyságra. Rövid időn belül két új királyt is megkoronáznak Székesfehérvárott: egy néhány hetes csecsemőt, és a tizenhat esztendős lengyel Ulászlót. Az ország kettészakad, s a pártok között véres polgárháború robban ki. Hunyadi Jánosnak is el kell döntenie, melyik oldalra áll. Ám miközben a magyar főurak egymás ellen kelnek hadra, egymás birtokait prédálják, Murád szultán kihasználva a zűrzavart, hatalmas sereggel indul meg, hogy elfoglalja a Magyarország kapujának tartott Nándorfehérvárt. A bárók nem küldenek felmentő sereget, egyedül Hunyadi siet a szorongatott erőd megsegítésére...

Iny Lorentz - A ​szajha
Konstanz, ​1410: az egyházszakadástól és erkölcsi hanyatlástól sújtott Európában a gazdag kereskedőcsalád sarja, Marie, az esküvőjére készül. Bár vőlegényét nem maga választotta, elfogadja szeretett atyja döntését, aki egy szépreményű ifjú nemeshez, Ruppertus Splendidushoz szánja. Az esküvői előkészületek váratlanul rémálomba illő fordulatot vesznek: menyasszonyi csokor helyett megbecstelenítés, a városból való kiűzetés és a szajhaság bélyege jut Marie osztályrészéül. Az álnok Ruppertus intrikája miatt a lány egy nap leforgása alatt elveszti becsületét, családját és vagyonát. Száműzetése után Marie életét a tapasztalt örömlány, Hiltrud menti meg, aki bevezeti őt az egyetlen mesterségbe, ami egy megbélyegzett nőnek sorsául juthatott: a szajhaságba. Számtalan testi és lelki megaláztatás közepette a lányt egy cél tartja életben: egykori vőlegénye elleni bosszúvágya. Öt évvel később, amikor a konstanzi zsinatra igyekeznek az egyházi és világi méltóságok, és persze a nagyurak szórakozását biztosító örömlányok is, Marie számára a bosszú lehetősége karnyújtásnyira kerül...

Madarász Imre - Két ​máglya
A ​két leghíresebb itáliai eretnek vértanúságának összehasonlító elemzése hasonlóságokkal, különbségekkel, ellentétekkel. Komparatív mártirológiai monográfia a legnagyobb olasz hitszónok, Girolamo Savonarola és a legnagyobb olasz filozófus, Giordano Bruno tragikus sorsáról. Itália reneszánsz aranykorát a neves magyar italianista két máglya fényében mutatja be.

Covers_147890
Itália ​virágoskertje Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Itália ​virágoskertje
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Halász Zoltán - Bonfini ​tanár úr
Bonfininek, ​Mátyás király híres történetírójának utazása nyomán megelevenedik előttünk Mátyás uralkodásának és a humanista szellem térhódításának időszaka. Elkísérjük Bonfinit a visegrádi, esztergomi és budai palotákba, bepillantunk a világhírű corvinák műhelyébe, és megismerkedünk a XV. századi virágzó magyar kézműipar legszebb alkotásaival. De képet kapunk eközben Mátyás emberi és uralkodói nagyságáról is, a török és osztrák szorongatta Magyarország létküzdelméről. Szórakoztató, tanulságos olvasmány ez a könyv mindazok számára, akiket érdekel a történelem, a művészettörténet és a kettő kapcsolatának kiemelkedő időszaka.

Ismeretlen szerző - Orosz ​és ukrán utazók a régi Magyarországon
Az ​útleírás vallomás: tájakról és országokról, emberekről és népekről. A jó útleíró nem húzódik meg a háttérben, hanem céltudatosan vezeti az olvasót, és olykor éppen a látottak és hallottak száraz felsorolásával "üzen". Az idő múlásától veretessé vált alkotások akkor válnak igazán történelmi és irodalmi csemegévé, ha az utókor kutatójának sikerül az önmagukban olykor látszólag ösztövér, ám a maguk együttesében gazdag anyagot összegyűjtenie - és ez a kötet erről tanúskodik. Mi, olvasók pedig a régi útleírások nehézkes és mégis oly vonzóan lassú sodrának, olykor szárnyaló romantikájának átadva magunkat, felfedezhetjük beleérző készségünket, megmártózhatunk saját régmúltunk és múltunk gyarlóságaiban és szépségeiben - ezúttal a cári Oroszország évszázadokkal ezelőtt útra kelt, hazánkban járt fiainak sokáig porosodásra ítélt - nyomtatásban nem is mindig napvilágot látott - feljegyzései jóvoltából. Akad közöttük fél évezred előtti egyházi személy, ifjú diplomata, kolduló zarándok, katona, udvaronc, tudós, utazásban kedvét lelő herceg. Ami ezeket a szerzőket egybefűzi, az egyrészt a közös téma, vagyis a régi Magyarország - gazdagságával és szegénységével, pompájával és nyomorúságával, szabadságával és elnyomottságával -, másrészt az a tény, hogy szinte kivétel nélkül megragadták a lehetőséget: mert amit saját országukra elmondva a cári cenzor veres plajbásza kérlelhetetlenül keresztülhúzott volna, azt bántatlanul ország-világ elé tárhatták Magyarországra vonatkoztatva. Mindez csak még izgalmasabbá teszi az orosz közvéleménynek szánt Hungária-képet.

Gergely Mihály - Költő ​és király
Gergely ​Mihály mondja új regényéről: "Mi történt volna, ha...? Gyakran csábít bennünket az a kérdés, hogy visszatérve akár közelmúltunk, akár a história tengerében elmerült évszázadok eseményeihez, szereplőihez, elfogadhatóbb, mert igazabbnak látszó magyarázatot találjunk az ismert, de érthetetlen, kegyetlenül tragikus, végzetszerű történelmi fordulatokra. A történettudósok legtöbbje történelmietlennek, a valóság realitásaival való naiv játszadozásnak minősíti ezt a módszert. De így van-e csakugyan? Nem akkor tévedhetünk-e nagyobbat, ha a lezajlott események értékelésekor nem vesszük sorra annak minden lehetséges indítékát, mozgatórugóját, ha nem tanulmányozzuk minden szereplő minden megvalósított cselekedetét és minden elvetett tervét, óhaját is? S még tovább: lehetséges-e valamely történelmi igazság pontosabb földerítése, ha mellőzhetőnek véljük az akkor fölbukkant, de elvetélt, sőt a meg sem kísérelt változatokat? Ha ügyet sem vetünk a megvalósult változatban ismertté lett szereplők mellett azokra is, akik más utat jelöltek meg jobbnak, helyesebbnek, kevésbé veszteségesnek? Ritka pillanata históriánknak a 15. század második fele, Hunyadi Mátyás kora, amikor olyan nagy emberek álltak a hatalom legfőbb posztjain, amilyen Mátyás, Vitéz János, Janus Pannonius és Váradi Péter volt. Ezért éreztem más korszakoknál alkalmasabbnak az ő életük drámai fordulataiban keresni a választ, a bennem s talán sokakban felmerülő mai kérdésekre."

Leonyid Batkin - Az ​itáliai reneszánsz
Az ​itáliai reneszánszról előbb jutnak eszünkbe festmények és szobrok, mintsem írók, költők, filozófusok. Mit tudunk egyáltalán a humanistákról? Batkin először is tipologizálja számunkra a fennmaradt reneszánsz töredékeket, elemzi a meghatározó kulturális csoportot, a humanistákat, az új gondolkodás kiváltotta életsílust, a kereszténységhez és antikvitáshoz való új viszonyt, majd, mutatis mutandis, egy reneszánsz dialógust beiktatva felveti a kérdést, talán elsősorban Burckhardtnak: van-e értelme bármiféle korszakolásnak. Leonyid Batkin, aki életének nagy részét „szovjet emberként” volt kénytelen leélni, aki nem jutott el sosem Itáliába, a könyvtárban, az itáliai auktorok társaságában talált menedéket, és vált az Orosz Egyetem Bölcseleti karának emblematikus professzorává, generációk tanárává. A peresztrojka idején Jurij Afanaszjevvel együtt alapítója volt a Demokratikus Oroszország mozgalomnak.

Fernando de Rojas - Celestina
Rojas ​1499-ben kiadott huszonegy felvonásos könyvdrámáját az irodalomtörténet a spanyol Rómeó és Júliaként tartja számon. A műben, miképp a korban is, egyszerre jelenik meg a pogány életöröm és az elragadtatott vallásosság. Tébolyult szerelmesek, haszonleső és mafla szolgák, élni vágyó kis kurvák és gátlástalan katonák hajszolják egyre vad vágyaikat. A történet középpontjában pedig Celestina, az öreg kerítőnő áll, ki boszorkányos ügyességgel szálazza szét és bogozza össze a sorsfonalakat.

Wilhelm Hünermann - Szerzetes ​a farkasok között
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Philippa Gregory - The ​Red Queen
Heiress ​to the red rose of Lancaster, Margaret Beaufort never surrenders her belief that her house is the true ruler of England and that she has a great destiny before her. Her ambitions are disappointed when her sainted cousin Henry VI fails to recognize her as a kindred spirit, and she is even more dismayed when he sinks into madness. Her mother mocks her plans, revealing that Margaret will always be burdened with the reputation of her father, one of the most famously incompetent English commanders in France. But worst of all for Margaret is when she discovers that her mother is sending her to a loveless marriage in remote Wales. Married to a man twice her age, quickly widowed, and a mother at only fourteen, Margaret is determined to turn her lonely life into a triumph. She sets her heart on putting her son on the throne of England regardless of the cost to herself, to England, and even to the little boy. Disregarding rival heirs and the overwhelming power of the York dynasty, she names him Henry, like the king; sends him into exile; and pledges him in marriage to her enemy Elizabeth of York's daughter. As the political tides constantly move and shift, Margaret charts her own way through another loveless marriage, treacherous alliances, and secret plots. She feigns loyalty to the usurper Richard III and even carries his wife's train at her coronation. Widowed a second time, Margaret marries the ruthless, deceitful Thomas, Lord Stanley, and her fate stands on the knife edge of his will. Gambling her life that he will support her, she then masterminds one of the greatest rebellions of the time - all the while knowing that her son has grown to manhood, recruited an army, and now waits for his opportunity to win the greatest prize. In a novel of conspiracy, passion, and coldhearted ambition, number one bestselling author Philippa Gregory has brought to life the story of a proud and determined woman who believes that she alone is destined, by her piety and lineage, to shape the course of history.

Ismeretlen szerző - Híres ​festők 131. – XV. századi lengyel táblafestészet
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Márkus István - Európa ​élre tör
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dennis Friedmann - Királyok ​és kurtizánok
A ​palotahölgyek nem mindig hölgyek voltak, valójában néha férfiak, de bárki volt is az, aki megosztotta ágyát a brit uralkodóval vagy annak örökösével, gyakran megváltoztatta a történelem menetét. A szexuális hűtlenség végigkíséri a brit monarchia öt évszázadát a Tudoroktól a mai napig. A könyvből megismerjük a gyilkos VIII. Henrik számos viszonyát, II. Jakab érdeklődését a fiús lányok iránt és IV. Vilmost, aki a tengerészetnél szolgálva éppolyan gyönyörűséget talált a nőkben, mint abban, ha matróztársait megkorbácsolják. A Királyok és kurtizánok c. könyv a szeretők és ágyasok szerepét írja le a brit királyi udvarban. Szó esik a pénzért vásárolt szexről is, amely, mivel könnyen megszerezhető volt, minden bizonnyal megóvta a házasság szűzies szentségét a mai, kevésbé szent kapcsolatok előtti időkben. A könyvből kiderül, hogyan vetett árnyékot a szex iránti megszállottság a 20. századra, VII. Edward 1901-es trónralépésétől egészen az ő és szeretője, Mrs. Alice Keppel dédunokáüg, Károly walesi hercegig és Camilla Parker Bowlesig.

Jerzy Andrzejewski - Sötétség ​borítja a földet
A ​közelmúltban elhunyt világhírű lengyel írónak két olyan, témájában is rokon könyve van, amely a szerzőnek a személyi kultusz kiváltotta belső lelkiismereti problémáira s egyben az emberi magatartás általános, időn és koron felülemelkedő normáira keresi a választ. Az egyik, A paradicsom kapui már 1966-ban napvilágot látott magyarul is. Benne Andrzejewski az 1212-es, siralmas emlékű keresztes hadjárat történetét pergeti vissza, amelyben ártatlan gyermekek tízezreit csalogatták el otthonukból a Szentföld visszafoglalásának hamis és fanatizmus sugallta ígéretével. A paradicsom kapui-nak mintegy "ikerregény" a Sötétség borítja a Földet, amely 1957-ben jelent meg lengyelül. Andrzejewski ezúttal a spanyol inkvizíció témájához nyúl. Izabella és Ferdinánd korát festi regényében, azt az időszakot, amikor végleg kiűzik a mórokat Európa földjéről, s helyreáll Spanyolország területi egysége. Az újonnan létrejött birodalom udvartartása és nagyralátó tervei azonban tömérdek pénzt igényelnek, ezért a "katolikus királyok" - akiknek pazar síremlékét máig megcsodálhatja a turista a granadai katedrális melletti kápolnában - az inkvizíció kezére bízzák Spanyolországot. Torquemada, a főinkvizítor szemében az állam szellemi egységének megteremtése s így végső soron "Isten országának" eljövetele a cél. Ám fanatikus hitét szolgálandó, nemcsak az eszközökben nem válogat, hanem az "ellenségekben" sem. A hitetlen vagy már asszimilálódott mórok, a maránnus - zsidók mellet lassanként gyanús lesz számára mindenki, aki csak él és gondolkodik: nemesek, polgárok, parasztok. Spanyolország piacterein egymás után lobbannak fel a máglyák, egymás után égnek el az "eretnekek", s az egész félszigetet a terror és félelem hulláma árasztja el...

Mikszáth Kálmán - Galamb ​a kalitkában / A kis prímás / Farkas a Verhovinán
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Mihail Sadoveanu - A ​nyestfiak
Mihail ​Sadoveanu történelmi regényei közül a legjelentősebb A Nyestfiak. 1935-ben adta ki a trilógia első kötetét, 1943-ban a harmadikat. A romantikus kalandokban bővelkedő, keletiesen pazar költőiségű regény a nagy moldvai fejedelem, Stefan cel Mare korát és alakját ábrázolja. A moldvai fejedelemség Stefan cel Mare idejében élte fénykorát: a csaknem ötven esztendeig (1457-1504) uralkodó Stefan kiépíti a fejedelmi hatalmat, nagymértékben függetleníti magát Mátyás királytól és a lengyel királyságtól, és élethalálharcot vív a terjeszkedő török hatalom ellen. Ennek a szinte folytonos háborúnak egyik történelmi jelentőségű állomása volt a regényben festői színekkel megírt, a moldvai Vaslui térségében megvívott győzelmes ütközet (1475).

Kollekciók