Ajax-loader

'ballada' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Oscar Wilde - A ​canterville-i kísértet
"Mikor ​Mr. Hiram B. Otis, az amerikai nagykövet megvásárolta a canterville-i kastélyt, mindenki azt mondta, hogy bolondot cselekszik, hiszen köztudomású, hogy ezen a helyen kísértet jár. Maga Lord Canterville is, aki rendkívül kényes volt becsületére, kötelességének tartotta, hogy a dolgot megemlítse Mr. Otisnak, mikor a szerződés megkötésére került sor. - Nekünk azóta ment el a kedvünk az ottlakástól - mondotta Canterville -, mióta szegény nagynéném, a boltoni özvegy hercegasszony, egyszer vacsorához való öltözködés közben két jéghideg csontkezet érzett vállára nehezedni; természetesen idegrohamot kapott, amiből a mai napig se tudott fölépülni. - Milord - felelte a nagykövet -, én a bútorzattal együtt a kísértetet is megveszem. Modern országból jövök, ahol pénzért mindent meg lehet szerezni." Oscar Wilde (1854-1900), az angol századvég világhírre emelkedett írója. Kötetünk válogatást nyújt meséiből, novelláiból. A címadó írás, A CANTERVILLE-I KÍSÉRTET, Szerb Antal szerint a világirodalom legmulatságosabb kísértet-története.

François Villon - Faludy György - François ​Villon balladái Faludy György átköltésében
A ​Villon-balladák átköltése Faludy György legelső, és mindmáig legkedveltebb verseskötete. Noha sokan kígyót-békát kiáltottak rá, ez mit sem vont le a népszerűségéből, sőt a kötet betiltása, a cenzúra, a kiátkozott emigráns költő legendája még növelte is azt. A kis kötet persze nem szabályos műfordítás, hanem valóban szabados átdolgozás. Ám épp ettől izgalmas olvasmány. Faludy pompás alakmást talált magának Villonban. A középkori vágáns költő és a 20. századi világcsavargó meglelte egymást, mint zsák a foltját.

N%c3%a9pballad%c3%a1k
Magyar ​népballadák Ismeretlen szerző
4

Ismeretlen szerző - Magyar ​népballadák
"... ​a témaválasztástól a szereplőkön keresztül egészen a stílusig és a megszólaltatásig egy sajátos, valóság feletti, önmagában egységes költészet ez, ami ugyanakkor mégis kifezeti - sőt jobban, sűrítetebben fejezi ki azt a világot, amit megítél, ami ellen tragikus pátosszal tiltakozik. Nem életképek ezek, nem az életből vett pillanatfelvételek, hanem az élet elemeiből alkotott, sűrített példázatok, amelyek éppen ezért nyugodtan hagyhatják maguk mögött a világába. Ott már megszólalhatnak a halottak, és kimondhatják a közösség véleményét, a történet tanulságát, ott már szólhatnak a szereplők a stílusnak olyan magasában, amire az ember csak legjobb pillanataiban tud felemelkedni." (Vargyas Lajos)

Kallós Zoltán - Balladák ​könyve
Élő ​erdélyi és moldvai magyar népballadák

François Villon - François ​Villon összes versei
A ​középkor legnagyobb költője, az első _modern_ francia lírikus, François Villon sohasem volt oly népszerű, mint századunkban. Kalandos élettörténetéről filmet készítettek, s modern regényeket és regényes versciklusokat is írtak. Megrendítő emberi sorsát azonban saját versei tárják fel legmélyebben, legigazibban. Verseiből ismerhetjük meg legjobban meghasonlásokkal és ellentmondásokkal teli életét. Megragadó közvetlensége, meleg őszintesége szívbe markol és ellenállhatatlan; ötszáz év távlatából felénk csengő szava ma is töretlenül eleven. Panasszal és iróniával átitatott versei kendőzetlenül festik a XV. század zűrzavaros életét, és mindennél erőteljesebben mutatják meg azt az elpusztíthatatlan életszeretetet, amely a legképtelenebb megpróbáltatások közt is betölti az emberi szívet. Villon, aki nemegyszer állt az akasztófa árnyékában is, az élet örömeinek dicsőítője. A felbomló középkor formáiban is, káromkodva és panaszkodva is, a jogaiért harcoló és mindig újjászülető ember törhetetlen erejéről tanúskodnak versei. Ezeket a verseket az tolmácsolja jól, aki a legteljesebb hűséggel adja vissza a költő eredeti szavait. A magyar műfordítás művészetének legjobbjai évtizedek óta fáradoznak azon, hogy megteremtsék az eredetihez hű s az eredetivel egyenértékű magyar Villont. Munkájuk eredményét találja ebben a kötetben az olvasó, Gyergyai Albert nemes veretű utószavával. Fordította: - Illyés Gyula - József Attila - Kálnoky László - Mészöly Dezső - Szabó Lőrinc - Weöres Sándor Az utószót Gyergyai Albert, a jegyzeteket Szegi Pál írta Bartha László rajzaival (Európa, 1979-es kiadás, Budapest)

Babiczky Tibor - A ​jóemberek
A ​,,jóemberek" az ír mitológia alakjai, akik ,,túl rosszak ahhoz, hogy a mennyországba kerüljenek, és túl jók, hogy a pokolba." A cím magyarázata azért is lényeges, mert a több mint négy év költői termésének legjavát közlő köteten erősen érezhető az angolszász líra hatása. Ritka kortárs irodalmunkban és az irodalmunk történetében egyaránt, hogy ennyire meg tudjon termékenyülni, bele tudjon oltódni ez a hatás a magyar költészeti hagyományokba, ahogyan az Babiczky lírája esetében tapasztalható. Vörösmarty, Arany vagy a maiak közül Rakovszky - viszonylag kevesen találták maguk számára otthonosnak az angolszász költészetet. Az öt ciklusba rendezett versek között a balladák, mintegy a kötet gerincét képezve, komor sűrűségükkel húzódnak végig a gyűjtemény egészén; titkuk legtöbbnyire valamely rémtett vagy gyilkosság, azaz maga a bűn. A sűrűséget oszlató líraibb darabokkal pedig levegőhöz jut az olvasó az újabb alámerüléshez.

Covers_54122
Balladáskönyv Ismeretlen szerző
elérhető
2

Ismeretlen szerző - Balladáskönyv
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kallós Zoltán - Új ​guzsalyam mellett
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_325368
A ​madárlátta kenyér Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - A ​madárlátta kenyér
Házi ​olvasmányok az V.- VIII. osztályosok számára.

Arany János - Arany ​János balladái
A ​magyar költészetben a ballada fogalma elválaszthatatlan Arany János nevétől. "A balladai homályt, balladai rövidséget kiválóan alkalmasnak találja, hogy egy sötét bűn és sötét bűnhődés legyen a tárgya... A virtuozitás itt abban van, hogy hogyan tudja a büntetést a bűnből logikával és az őrületnek bizonyos fokozatos bemutatásával kifejteni."- írja róla Szerb Antal. Kötetünk ezeket a közkedvelt és népszerű verseket tartalmazza a történelmi balladáktól kezdve a népballadáig.

Arany János - Balladák
Arany ​János balladái azon túl, hogy a Toldi mellett a legismertebbek a lírikus munkásságából: a nemzeti műveltségbe szervesen beépültek szinte keletkezésük óta. Nincs olyan diák vagy felnőtt, aki ne ismerne egy-egy balladát, néhány strófát, sort, némely motívumot és szállóigét. A ballada száraz műfaji szempontból átmenet a líra és az elbeszélő költészet között, jellemző jegyekkel. Az igazi költői ballada ősi, arche-érzést mozdít meg a mindenkori olvasóban. Arany emberi és művészi alkatához talán a ballada áll legközelebb. Nem véletlenül. Ahogy az sem véletlen, hogy balladái oly könnyen rezonálnak s oly maradandóak bárki lelkében.

Csenki Imre - Csenki Sándor - Cigány ​népballadák és keservesek
A ​püspökladányi cigányok dalkincsét 1938 és 1944 között gyűjtötte össze a két szerző. Gyűjtésük legszebb darabjait tartalmazza ez a kötet. Munkásságuk úttörő jelentőségű volt, nemcsak a szövegek, hanem a szövegekkel elválaszthatatlanul együtt élő dallamok lejegyzésében is; s ami a balladákat illeti, rögzítésük az utolsó pillanatban történt. Ez a tíz ballada mára javarészt halott anyag, a későbbi gyűjtők már csak töredékeket, prózával kevert változatokat talált. A Csenki testvérek munkássága nélkül ma nem tudnánk cigány balladákról Magyarországon.

Sz%c3%a9kely_%c3%a9s_cs%c3%a1ng%c3%b3_ballad%c3%a1k
4

Ismeretlen szerző - Székely ​és csángó balladák
A ​kötet a székely és csángó balladákból közöl válogatást. Kriza János Vadrózsák című, 1863-as gyűjteményes kötete óta töretlen az érdeklődés a folklór balladák iránt, sőt, az 1930-as években ez kiegészül a moldvai csángó magyarok archaikusabb népköltészetének gyűjtésével is. Kós Károly 1907-ben jegyesének nászajándékul nyolc székely balladát kézzel másolt egy maga illusztrálta kötetbe. E válogatás erre a kötetre épül: egy-egy jelentősebb kötetből - többek között Bartók Béla, Domokos Pál Péter, Faragó József, Kallós Zoltán gyűjtéséből - szerkesztett ciklusokba nagyjából ugyanennyi balladát. A szövegközlések a forrásként használt művek sorrendjét és írásmódját követik. A balladák - szemben a mesékkel - általában tragikus történeteket beszélnek el. Amíg a varázsmesék lényege a sikeres feleségszerzés, addig a balladák a jegyes, a feleség, az anya, a leánytestvér elvesztéséről szólnak. A balladák hősei a falba épített asszony, az elrabolt, megesett vagy éppen halálra táncoltatott lány. A nő tehát általában kiszolgáltatott, s még ha bűnösként ábrázolják is, bűnének eredete és indítéka inkább az őt birtokolni vágyó férfiban vagy szülőben keresendő. Az új stílusú balladák már olyan egyéni történeteket is elbeszélnek, amelyek középpontjában nem feltétlenül a férfi és a nő közötti kapcsolat áll. A válogatás ezekből is közöl néhányat. A kötet anyagát Szuhay Péter és Ferencz Győző válogatta és szerkesztette.

Arany János - Arany ​János összes költeményei
Arany ​János összes költeményei

Arany János - Arany ​János összes költői művei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Vargyas Lajos - Balladáskönyv
"...a ​ballada elsősorban nem tudomány, hanem művészet;... mint a népköltészet legtöbb műfaja, ez is énekben él, és csak énekelve bomlik ki igazi szépsége." Vargyas Lajos mondása mottója is lehetne Balladáskönyvének, amelynek célja valóban: lehetőséget adni, hogy a balladákat ne csak olvassuk, hallgassuk, hanem énekeljük is. Száz szebbnél-szebb melódia és a hozzájuk tartozó teljes vers követi egymást a könyv lapjain; közöttük a tragikus és víg balladák ugyanúgy megtalálhatók, mint a betyárballadák vagy a balladaszerű énekek. A válogatás a műfaj minden rétegére kiterjed, a közlésmód pedig hol leegyszerűsített változatokkal is segítségére siet a kottaolvasónak, hol variánsok hozzátételével teszi még változatosabbá és eredetibbé az egyes dallamokat. A gyűjteményt a szerkesztő- szerző remekbe szabott kis tanulmánya egészíti ki a magyar népballadáról és a válogatás elveiről.

Döbrentei Kornél - Vitézeknek ​való dévaj balladák
Ez ​a versgyűjtemény a másság kultusza helyett az azonosság tiszteletére inti olvasóját, praktikus tanácsok formájában. Döbrentei Kornél szexuállélektani felfogásában ez körülbelül annyit jelent, hogy a férfi legyen férfi, a nő pedig nő, ha már a Teremtőnek ez volt a szándéka velünk. S azt is: amikor kedvező fölöttünk, férfiak és nők fölött a csillagok állása, úgy forduljunk egymás felé, ahogyan ez a világ kezdete óta a Természet könyvében meg van írva. Álszemérem nélkül.

Federico García Lorca - Cigányrománcok
García ​Lorca fiatalkori költészetének legszebb ciklusa, a Cigányrománcok, 1924-1928 között született verseit foglalja egységes keretbe. A balladák csak tárgyukban egyeznek: a cigány népköltészettel, a sűrített drámai történetek a spanyol nép sorsát, szenvedélyeit, szenvedéseit tükrözik.

Arany János - Arany ​János balladái Zichy Mihály rajzaival
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_42845
A ​vízbe fúlt szeretők Ismeretlen szerző
12

Ismeretlen szerző - A ​vízbe fúlt szeretők
Jelen ​kötetben az angol és skót népballadák remekeivel ismerkedhet meg az olvasó. E nagy jelentőségű fordítói vállalkozás majd hatvan balladát tartalmaz, túlnyomó részben olyanokat, amelyek eddig magyarul még nem jelentek meg, a legépebben maradtak fenn, a legolvasmányosabbak és a legköltőibbek. Gombos Imre munkája nemcsak a brit és magyar népballadák sokszor emlegetett rokonsága révén tarthat számot érdeklődésre, hanem azért is, mert a költeményekből szemléletesen rajzolódik ki az angol és skót nép sokszor tragikus történelmi sorsa, hőseinek színes élete, nagylelkűsége, népszeretete, zsarnokság iránti gyűlölete. A kötet bőséges jegyzetanyaga összefoglalja az egyes balladatörzsekről kialakult irodalomtörténeti és néprajzi ismereteket, a brit, valamint az európai variánsok idézésével pedig megkönnyíti a mai olvasó tájékozódását a népballadák nagy múltú, sokrétű, de ködös világában. A ballada mindenütt meghatott, ünnepélyes, de színezés nélküli előadásban hangzik el. A hatást rábízza a szövegre. A dallam, az ének, az előadás csak arra való, hogy fölemelje a mindennapok fölé. Vagyis előadásában is olyan, mint egész fogalmazásában: tartózkodó, válogató, lényegre törő, leszűrt, emelkedett. Egyszóval: klasszikus.

Arany János - Arany ​János összes balladái / Bolond Istók
Arany ​János halálának 50éves fordulójára 1932-ben megjelent változtatás nélküli reprint kiadása

Arany János - Balladák ​/ "Őszikék"
Matúra ​- amit tudni kell: - teljes, gondozott szöveg tárgyi és szómagyarázatokkal, értelmező kérdésekkel - a szerző életrajzának vázlata - a keletkezések történetéből - összefoglalók és táblázatok a feldolgozáshoz - értelmezési lehetőségek - 86 fekete-fehér illusztráció - bibliográfia

François Villon - François ​Villon versei
A ​középkor legnagyobb költőjének válogatott verseit tartalmazza ez a kiadvány.

Covers_63878
A ​király esküje Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - A ​király esküje
A ​magyar nép múltjáról: a honfoglalásról és tatárjárásról, a török időkről és a kuruc korról, az 1849-es szabadságharcról, nagy királyainkról és legendás hősökről, bátor asszonyokról, emlékezetes történelmi személyiségekről és véres csatákról szólnak a kötetbe gyűjtött történelmi balladák, legendák és románcok - ahogy a XIX. század jelentős művészei és kisebb költői megénekelték. Legnagyobb balladaköltőnk Arany János művei (Szent László füve, Pázmán lovag, Zách Klára, a Hunyadi-balladakör darabjai, Szondi két apródja stb.) mellett az olvasó megtalálja többek közt Vörösmartytól A búvár Kund-ot, Az ősz bajnok-ot, a Kemény Simon-t és a Szép Ilonká-t, Petőfi Sándor balladáját Bánk bánról, Kun Lászlóról, Kont vitézről, Dobzse Lászlóról és a Martinovics-pör Vérmezőn kivégzett áldozatairól, Tompa Mihály török időkben játszódó balladáit, Thaly Kálmánnak a kuruc kor epizódjait, valamint Kemény János és Teleki Mihály erdélyi fejedelem történetét földolgozó verses krónikáit. Kisfaludy Károly, Garay János, Czuczor Gergely, Bajza József és Szász Károly történelmi tárgyú verses művei mellett olyan balladakötők alkotásai is szerepelnek a gyűjteményben, mint a ma már szinte elfeledett Pap Endre és Vida József. A versek a bennük elmondott esemény szerint kronológiai sorrendben következnek egymás után.

Sinka István - Végy ​karodra idő
Sinkának ​húsz esztendeje nem jelent meg verseskönyve. Ez a válogatott gyűjtemény a költő legszebb verseit tartalmazza. Hőseit s szűkebb hazáját, Bihart a népballada tiszta hangján szólaltatja meg. Névtelen juhászok, nyomorban élő béresek, agrárproletárok mindennapos kis tragédiái villannak elénk a múltból. Egy örökké lázongó költő szól az úri Magyarország súlyos bűneiről, csendőrvilágáról a "Végy karodra idő" című gyűjtemény lapjairól, s egyben választ ád arra is a könyv, hol tart, mennyire jutott előre az egyéni utat járó, ma hatvanöt esztendős Sinka István.

Bródy János - Balladák ​és életképek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ujváry Zoltán - Gömöri ​népdalok és népballadák
Azt ​a csodálatos érzést, amely az embert akkor hatja át, amikor hosszú idő múltán szülőföldjére lép, mély lírai átéléssel fejezték ki költők, írók és művészek. Az ember "szülötte tája" Csokonai szavaival valóban "mindennél elébb való". Az én szülőföldem, Gömör, ahol eszméledtem, nevelkedtem, hazám a hazában, otthonom az otthonban, olyan tájék, ahonnan gyermekkoromban elindultam és ahová mindig vissza-visszatérek: "Belőle nőttem én, mint fatörzsből gyönge ága s remélem, testem is majd e földbe süpped el". Erre a földre, Gömör lankás tájaira, a Sajó felé tárulkozó völgyeire, a Kárpátoknak nyúló hegyeire és népére szeretnék emlékezni e kötet dalaival és balladáival. Negyedszázada kezdtem a néphagyományok kutatását, először szülőfalumban, Hétben, e kis gömöri, Sajó menti községben. Azóta számos helyen megfordultam a Kárpát-medence területén szlovákok, románok, hazai és külhoni magyarok körében egyaránt. Gyűjtöttem dalokat, mondákat és szokásokat. Több mint húszezer méter magnetofonszalag őrzi bukovinai székelyek, alföldi magyarok, gömöri palócok, zempléni szlovákok, bihari románok és más területek közösségének hagyományait. Amikor tíz évvel ezelőtt egy kisebb munkám megjelent az Al-Duna mentén élő egyik székely közösség dalkincséről, gondoltam először arra, hogy összegyűjtsem a magyar nyelvterület északi nyúlványán élő gömöri nép dalait és balladáit. A gömöri népköltészet gyűjtése mint a szokásokat kutató folkloristának elsősorban a szülőföld iránti emócióban gyökerezett. Ugyanakkor egyetemi előadásaim is inspiráltak a népdalokról, a dalok életéről, előadókról, közösségről, hagyományozódásról, alkotói, folklorizációs folyamatokról stb. való gondolataim összefoglalására. Kutatásaimban nem kevés szerepe volt annak az aggodalomnak is, amelyet az utóbbi egy-két évtizedben a hagyományok pusztulása miatt éreznek a néprajz kutatói. Voltaképpen már majdcsaknem száz éve hangoztatják a gyűjtők a népköltészet, a népszokások, hiedelmek stb. megmentésének huszonnegyedik óráját. A közelmúltban a népi kultúra iránti soha eddig nem tapasztalt - a társadalom legkülönbözőbb rétegeit magábafoglaló - érdeklődés a népköltészet, a népdalok, a népzene előtérbe állítását, a gyűjtések, a kutatások kiterjedését, valóságos mozgalmát eredményezte. A népdalkiadványok nagy száma lát napvilágot, szakképzett és önkéntes gyűjtők százával, ezrével jegyeznek le népdalokat, különböző intézmények, kommunikációs fórumok tűzik műsorukra, előadásokra és versenyekre a népdalokat és a népballadákat. Ennek a mozgalomnak a tudományos és a közművelődési jelentősége szinte felbecsülhetetlen. Tudományos szempontból azonban az is megállapítható, hogy a népdalanyag egyre inkább nivellálódik, s a táji, területi jellegzetességek lassan elmosódnak. Ennek számos oka van. Föltétlenül hangsúlyoznunk kell, hogy az idősebb generáció távozásával azok a "kuriózumok" tűnnek el, amelyek erősen rányomták bélyegüket egy-egy terület népdalkultúrájára. Úgy tűnik, olyan alapanyag marad fenn, amely közkinccsé válva a társadalomban vertikálisan és területileg horizontálisan egyaránt általános lesz. A gyűjteményben mindenekelőtt arra törekedtem, hogy a népdalkincsről lehetőleg olyan keresztmetszetet adjak, amely megfelelően jellemzi a jelenleg még élő néphagyományt. Egy olyan nagy tájegység területén, mint Gömör, ahol több mint 150 magyar falu dallamanyagát kellett áttekinteni, nyilvánvalóan nem végezhettem egyforma mélységű kutatást. Ennek oka abban is rejlik, hogy Magyarországhoz mindössze 21 falu tartozik, a többi Csehszlovákiához, s így a külhoni gyűjtés és megfigyelés már önmagában is nehézséget jelent. A közölt anyagot kiegészíti a hangszalag-archívum, amely a további vizsgálat rendelkezésére áll. Egy-két kivételtől eltekintve az egyes dalok, balladák nagyszámú variánsát jegyeztem le, s a példák Gömör egész területére jellemzőek. A dalkincset erősen karakterizálják a pásztordalok. Olyan jellegzetes dallamvilág tárul elénk, amely minden kétséget kizáróan összefüggésben áll a nagymúltú gömöri pásztorkultúrával. A balladák több variánsa mögött felsejlik a gömöri területekkel való közvetlenebb kapcsolat. Részint a helyi balladák és általában a rabénekek szorosabban fűződnek ahhoz a társadalmi miliőhöz, amelyben napjainkig megmaradtak. A különböző alkalmakhoz, szokásokhoz kapcsolódó dalok és énekek között több archaikus variáns bukkant elő. Így pl. a cölöpverő nóta olyan kuriózum, amelynek csak kevés párhuzamát ismerjük. Hasonlóan ide sorolhatjuk a vásári nótákat, koldusénekeket. Mindezekről a bevezetőben részletesebben szólunk. A gömöri kutatásaimat Szlovákiában a Magyar Tudományos Akadémia és az Oktatási Minisztérium által biztosított hivatalos tanulmányutakon végeztem. Az elismerő köszönet hangján szólok arról a támogatásról, amelyet utaim során a Szlovák Tudományos Akadémia Néprajzi Intézete (SAV, NU) és a Gömöri Honismereti Társaság (GVS) nyújtott. Külön köszönettel tartozom kiváló informátoromnak, gyűjtőmunkám odaadó segítőjének, Gömör egész területét kitűnően ismerő Horváth Lajosnak, a lévárti fazekas dinasztiák utolsó tagjának. A feldolgozó munkához kapott támogatásért a Kossuth Lajos Tudományegyetemet illeti köszönet. Végül, de voltaképpen mindenekelőtt hálás köszönetet mondok a kötet megjelenését kezdeményező Farkas Pál országgyűlési képviselőnek, a putnoki Egyetértés Mezőgazdasági Termelőszövetkezetnek, a putnoki Mezőgazdasági Termelőszövetkezeti Építőipari Vállalatnak és a sajóvámosi Aranykalász Mezőgazdasági Termelőszövetkezetnek a kiadás anyagi feltételeinek biztosításáért, valamint a két hazában élő gömöri magyarok népi kultúrájának kutatását elősegítő anyagi és erkölcsi támogatásért a Herman Ottó Múzeumnak és munkatársainak, akik a kötet megjelenésével kapcsolatos minden gondban osztoztak. Debrecen, 1976 őszén Ujváry Zoltán

Covers_163301
Háromszéki ​népballadák Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Háromszéki ​népballadák
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_205023
Virágzik ​a pomagránát Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Virágzik ​a pomagránát
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_261918
Singen ​und Sagen Ismeretlen szerző
elérhető
1

Ismeretlen szerző - Singen ​und Sagen
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

François Villon - Csavargó ​énekek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_56365
Balladás ​dalok Ismeretlen szerző
elérhető
0

Ismeretlen szerző - Balladás ​dalok
Népballadák, ​vitézi énekek a kuruc korból

Kollekciók