Ajax-loader

'szonett' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Bujas%c3%a1g
A ​bujaság szonettjei Ismeretlen szerző
10

Ismeretlen szerző - A ​bujaság szonettjei
Különleges ​versgyűjteményt vehet kezébe az olvasó: az erotikus költészet 76 legszebbnek tartott darabját. Kétezer év legszebb "buja" versei sorakoznak a kötetben: Ovidius, Horatius, Catullus, Shakespeare, Villon, Goethe, Burns, Puskin, Heine, Csokonai, Ady, Baudelaire, Rimbaud, Cocteau és mások művei - érzékeltetvén azt a kétségbe vonhatatlan tényt, hogy a szerelem, az erotika milyen fontos és sokszínű témája volt lírikusok egész sorának, az ókortól egészen napjainkig. A válogatást Zichy Mihálynak, az illusztrálás és rajzművészet nagy mesterének zseniális réznyomatai teszik még értékesebbé.

Szabó Lőrinc - A ​huszonhatodik év
A ​huszonhatodik év szonettciklusa fájdalmas búcsúzás, ahogy a költő mondja "lírai rekviem". Egy negyedszázadig tartó szerelemnek állított benne emléket. A 120 versből mindössze négy szonett született kedvese életében, a többit halála után, a huszonhatodik évben írta a költő. A költeményekből nem a szerelem boldogsága szól, hanem az elmúlás és a veszteség érzése.

Louise Labé - Szerelmes ​szonettek
Louise ​Labé (1525-1566) mindmáig a legnagyobb francia költőnő, akinek a versein - szonettjein és elégiáin - a korhoz képest szokatlan hévvel és erővel üt át az asszonyi szenvedély. Lyoni háza mindig nyitva állt a költészet művelői és kedvelői előtt, korának számos költője kereste fel, került hódolóinak, rajongóinak táborába, és ünnepelte versben a szépasszony bájait és eszét. Kötetünk Louise Labé minden francia nyelvű versét tartalmazza legjobb műfordítóink tolmácsolásában.

William Shakespeare - William ​Shakespeare szonettjei
A ​reneszánsz szonettek nemcsak formailag kötöttek és kiszámítottak - hagyományai és előírásai voltak a versek tartalmának is. Csak a legnagyobb költők egyénisége - és így Shakespeare-é is - tudja áttörni ezt a sokszoros kötöttséget, csak nálunk válnak a szokványos szerkesztési és kifejezési bravúrok egy nagy lírai vallomás közvetítőivé, csak az ő verseikben izzik fel a szerelmi póz sémái mögül a valóságos szenvedély. Shakespeare szonettjeinek első része a költő pártfogójához, a "szőke férfihoz" szól, a második rész középpontjában a rejtelmes "fekete hölgy" alakja áll. A szonettek valóságos lírai regényt alkotva éneklik meg a költő kapcsolatát barátjához és szerelméhez. Szabó Lőrinc klasszikusnak számító fordításában és Würtz Ádám művészi rézkarcaival kiadott szonettkötetünk tisztelgés Shakespeare nagysága előtt születésének négyszázadik évfordulóján.

Pablo Neruda - Válogatott ​versek
Eredeti ​neve: Neftali Ricardo Reyes Basoalto. Számos országban dolgozott, mint konzul. 1945-ben kommunista párti szenátor, majd 1948-ban a jobboldal hatalomra kerülése után külföldre menekült. 1952-ben tért haza, támogatta a Népi Egység kormányát. Költészetének első szakaszát pesszimista életérzés hatja át, ebben az időszakban a szürrealizmus képviselője volt. A spanyol polgárháború és Garcia Lorca költészetének hatására érlelődött forradalmárrá. Költeményeiből, melyeket merész képek és asszociációk, szabadon szárnyaló kötetlen forma jellemez, a dél-amerikai népek szabadság szeretete, békevágya, a népek közötti barátság szelleme hatja át, belőle a latin-amerikai föld, a szabadság, és a nép szeretete árad.

William Shakespeare - Szonettek
William ​Shakespeare 1609-ben - kalózkiadásban - megjelent szonettciklusa a világirodalom legrejtelmesebb művei közé tartozik, népszerűségével talán csak Catullus és Villon versei vetekedhetnek. Shakespeare életművén belül is csak a Hamlet-et övezi hasonlóan felfokozott érdekődés. Magyarul több teljes fordítása is ovasható: a múlt században Győri Vilmos és Szász Károly (1880), majd Ferenczi Zoltán (1916-1922), Szabó Lőrinc (1921), később Keszthelyi Zoltán (1943) fordította le a teljes szonettciklust. Justus Pál (1905-1965) társadalomtudós, költő, műfordító, a Szociáldemokrata Párt egyik vezetője, országgyűlési képviselő 1956-ban adta közre a saját fordítsait, melyeket a megelőző évek tragikus körülményei között készített. Justust a koncepciós perek során 1949-ben bebörtönözték, és csak 1955-ben szabadult. A szonetteket börtönévei alatt fordította egy oxfordi kiadás és egy szótár segítségével - fejben, papírfecnikre. E fordítások értéke azonban, mint ezt az olvasó is tapasztalhatja, nem az alkotás ellenében ható körülményekben rejlik: Justus méltó és egyéni változatot teremtett.

Covers_111436
Szonett, ​aranykulcs Ismeretlen szerző
4

Ismeretlen szerző - Szonett, ​aranykulcs
___ ​"Még a tudomány is csak igen hozzávetőlegesen tudja, mikor és hol, s főként hogyan és miért született meg a szonett, ez a kiváltságos Gyermek, amelynek párja nincs, és nyolcszáz év óta tartó karriert futott be az európai lírai költészet minden földrajzi, történelmi és nyelvi tájékain. Mint egy mágikus ábra, amely egyetlen rápillantással azonnal megidézi önmagát, s mindjárt önmagára utal, bármilyen nyelven s bármilyen korban született is. Minden költői kifejezésmódok között a legzártabb, amely azonban mindenfajta tárgyra és témára, hangvételre, stílusra és -izmusra nyitott. Az egyetlen, amelynek, ekképpen, mintegy külön múzsája van, mint egyébiránt csak a művészet és tudomány külön-külön nemeinek. Ami azért is figyelmünkre méltó, mert a szonett az egyetlen olyan európai költői fejlemény, amelynek nincs előzménye a múzsák szülőföldjén: az antik költői hagyományban..." ___ A magyar könyvkiadás történetében páratlan költészeti antológiát tart Ön kezében, Tisztelt Olvasó, amely 1001 szonettet tartalmaz, s a világköltészet nyolc évszázadára tárja ki ablakát...

Elizabeth Barrett-Browning - Portugál ​szonettek
"Az ​1847-es év elején egy napon, amikor a reggelin túljutottunk, az ablakban álltam és figyeltem az utcai jövés-menést. Egyszer csak az az érzésem támadt, mintha a hátam mögött állna valaki. A feleségem volt. Éreztem, amint egy papírköteget csúsztatott a zsebembe. Olvassam el s tépjem szét, mondta, ha nem tetszik. Azzal kiszaladt a szobából." Ezt meséli a Portugál szonettek-ről Robert Browning, akit az angol irodalomtörténet legnagyobbjai közt tart számon. Kettőjük szerelmének emléke a világirodalomban ez a csodálatosan szép szonett-füzér. A költőnő, akit negyvenéves koráig szobájába zárt a betegség és az apai zsarnokság, mámorosan ünnepli verseiben élete megtalált értelmét, a szerelmet, és a férfit, aki ezt a felszabadító érzést felgyújtotta benne.

Szabó Lőrinc - Szavakkal ​nő a gyász
TARTALOM A ​HUSZONHATODIK ÉV KÉT KIMARADT DARABJA SZÁZ KÉRDÉST, EZRET SZAVAKKAL NŐ A GYÁSZ A HUSZONHATODIK ÉV FOLYTATÁSA KÁPRÁZAT KÉT ÉLŐ EGY HALOTTHOZ SZIV AZ ÖRVÉNY MINT GYEKEKEK A CSÓKOD? RÁTI ALKONY AHOGY LEHET KÉSŐ BÍRÁK MA MÉG OLTÓ KÉPZELET VONATON VÉGSŐ MENEDÉK A SZONETTEKRŐL

William Shakespeare - Versek
Shakespeare ​elbeszélő és lírai költeményeiből - mint a jelen kiadás is tanúsítja - önálló kötetre telik. S ezt még növelni is lehetne - a drámákból.

Faludy György - 200 ​szonett
Huszadik ​századi líránk élő klasszikusa évtizedekig nem volt, nem lehetett jelen irodalmi életünkben. 1988-ban tört meg a jég, amikor újra könyvesbolti forgalomba került a több mint ötven éve töretlenül népszerű Villon-átköltéseket, majd a Pokolbeli víg napjaim című önéletírás. 1990 elején Faludy György 200 szonettet gyűjtött csokorba. A kötet napok alatt elfogyott - a kiadó széles igényeket szolgál a második kiadással. A szonettek mintegy fele az emigrációban, fele már Magyarországon született. A haza újrafelfedezését, a régi barátokkal való találkozásokat rögzítik, mégpedig rímmel és ritmussal, a klasszikus verselés szabályai szerint. Befogadhatóan és gyönyörködtetően.

Pablo Neruda - Száz ​szerelmes szonett
"Lelkem ​szeretett asszonya. Nem kis szenvedésembe került megirni e jobb hiján szonettnek nevezett verseket, fölöttébb elkinoztak és meggyötörtek, de a boldogság, hogy neked ajánlhatom őket, hatalmasabb a nagy mezőknél. Mikor nekifogtam, jól tudtam, hogy választékosság vagy tetszetősség okából minden korok költői rímekkel szokták ellátni a versek egyik oldalát, rímekkel, amik úgy zengnek, mint az ezüst, a kristály vagy az ágyúdörgés. És, mélységes alázatomban, fából faragtam ki e szonetteket, a tiszta és fénytelen anyag hangját kölcsönöztem nekik, így kell hát füledhez jutniuk. Mig az erdőket és fövenypartokat, elveszett tavak és hamvukba holt tájak vidékét jártuk te meg én, sok tiszta rönköt, szétszórt fadarabot találtunk, amit a vizfolyás vagy fergeteg sodort utunkba. Ebből a leggyöngédebb anyagból faragtam fejsze, fürész, tollkés segitségével a szerelemnek e fa-alkotmányait, ebből épitettem a tizennégy deszkából ácsolt kis házakat, hogy bennük lakjanak szemeid, melyeket imádok és énekbe foglalok. Ime hát itt vannak szerelmem érvei, s most átnyújtom neked ezt a százat, ezeket a fából faragott szonetteket, melyek csak neked köszönik, hogy élnek." /Előszó/

Böszörményi Zoltán - A ​szerelem illata
Játék ​és szenvedély. A szonettkoszorú költői játék és mesterségbeli próbatétel. Ám e nagy hagyományokkal rendelkező műfaj Böszörményi Zoltán számára nemcsak a játék felől volt fontos, hanem főként azért, hogy általa formát nyerjen a szenvedély. Formát, azaz nyelvet találjon az emberi szenvedélyek egyik legerősebbikére, a szerelemre. Arra, amire valójában nincs szavunk. De éppen a költői nyelv az, ami által mégis szóra bírható a szerelem. A szerelem illata című szonettkoszorú tétje is ez: egy szerelem belső történetének lírai megfogalmazásával a szerelemnek adjon nevet és nyelvet. Miként tették és teszik a költők néhány száz éve, hiszen régiek és újak között ebben nincs nagy különbség...

Dante Alighieri - Dante ​összes művei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_14934
Csókolj ​még Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Csókolj ​még
Petrarca, ​Boccaccio, Shakespeare, Verlaine és más híres költők szerelmes versei, szonettei.

William Shakespeare - Sonnets ​/ Szonettek
A ​kötetben Szabó Lőrinc fordításai találhatók Shakespeare Szonettjeinek eredeti szövegével. Az összehasonlító elemzésre is alkalmas fordítások még a 20. század elején készültek, de mindmáig megőrizték időtlenségüket, a költőiség balzsama által. Az óangol szövegek szépsége versenyez az irodalmi magyarral. Mindezt Fux Pál 154 illusztrációja teszi igazán színessé.

Covers_155986
A ​szív szonettjei Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - A ​szív szonettjei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_28557
Mintakéve Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Mintakéve
Ez ​a kötet az egyik legjelentősebb kortárs magyar költő, Parti Nagy Lajos ötvenedik születésnapja alkalmából született. Az ünnepelt által írt mesterszonettre tizennégy mai magyar költő írta meg köszöntő gyanánt a szonettkoszorú egyes darabjait: Kukorelly Endre, Jász Attila, Mizser Attila, Borbély Szilárd, Térey János, Orbán János Dénes, Balla Zsófia, Peer Krisztián, Varró Dániel, László Noémi, Kemény István, Vörös István, Tóth Krisztina, Kovács András Ferenc. A Mintakéve címet viselő kollektív alkotás mellett ugyanerre a mesterszonettre egy másik szonettkoszorú is született Hizsnyai Zoltán, a költészeti "akció" szerkesztőjének tollából. Így a szonettkoszorúnak mind a tizennégy pozíciója két változatban is olvasható. A legtöbbször játékos hangvételű, könnyed, ám a mélyebb értelmű utalásokat sem mellőző, a legkülönbözőbb regisztereken megszólaló, mégis egységes egésszé összeálló iker-szonettkoszorú példátlan vállalkozásnak számít a kortárs irodalomban.

William Shakespeare - The ​Sonnets
Like ​the plays in the Cambridge School Shakespeare series, The Sonnets has been specially prepared to help all students in schools and colleges. Each sonnet is presented with accompanying material which aims to enrich your own experience of the poem, whilst leaving you to make your own mind up about the sonnet rather than having someone else's interpretation and judgement handed down to you. You will find help with unfamiliar words, with imagery, and with other 'poetic' features, as well as suggestions for practical work.

Sinkovits Péter - A ​mutatvány díjtalan
Sinkovits ​Péter vajdasági költő legújabb kötetét vehetjük kézbe, melyben szonettkoszorúit olvashatjuk, magyarul és szerb fordításban, Mezei Erzsébet monotípiáival.

Markó Béla - Mindenki ​autóbusza
Az ​erdélyi magyar irodalom harmadik Forrás-nemzedékéhez tartozó költő első magyarországi verseskötete – Markó Béla nyolcadik könyve – száz szonettet tartalmaz. Markó a világirodalomnak ezt az ősi, zárt formáját az avantgárd felfrissült eszköztárának segítségével töltötte meg új tartalmakkal. Így lett a szonett – Virag Benedek hangzatkája, Kazinczy csengő dala, a nyugatosok kristályformája – Markó kezében a veszélyeztetett egyéni és közösségi lét új műfaja, az önvédelem metaforája is. A költő a kötetéhez írott előszavában, amelyet "korszerűtlen kiáltványnak" nevez, bevallja: "szeretnék végre hasonlítani, de nem a korhoz, hanem a vonatablakból megpillantott dombokhoz, hegyekhez, folyókhoz... A vonatfülke is szonett. A meztelen női test is szonett. A madárfészek is szonett... Minden, ami zárt, ami körülhatárolható, ami különválasztható. Minden hely, ahol élni kell. Nem szeretem a szonettet. A szabadságot szeretem." Markó mer korszerűtlen lenni: új könyvében a klasszikus műforma szimbolikus zártsága azokat az értékeket is óvja, amiknek védelmére az irodalom nem mindig képes.

Faludy György - 100 ​könnyű szonett
1990-ben ​jelentette meg a Magyar Világ Kiadó Faludy György 200 szonettjét. Élő klasszikusunk, a századdal évtized hiján egyidős Költő kötetét napok alatt szétkapkodták. 1995-re elkészült a folytatás: száz új szonett. Faludy könnyűnek nevezi őket, s valóban azok, hiszen csupán az élet értelméről, a múlandóságról, a rengeteg ellentmondásról és a maradandó értékekről szólnak e csodálatos képek és látomások - "egy csendes, mohó néző" vallomásai.

Bertók László - Ha ​van a világon tető
Ez ​a könyv, akárcsak Bertók László előző verseskötete, a Kő a tollpihén (1990), kizárólag szonetteket tartalmaz. Hatvanhat új szonettet. A kötött formát még kötöttebbé teszi: szonettje mindig nyolc szótagos sorokból áll, két rímet alkalmaz csak egy versen belül, és a versszakokat is sajátosan tagolja. A hely és az idő a pillanatban, a rész és az egész, a történet és a valóság közötti feszültség, és az ezt felfogni próbáló gondolatiság, a kérdések és a kételyek lelkiállapota adják e költészet izgalmát és jelentőségét. Bertók László verseskötetei: Fák felvonulása (1972) Emlékek választása (1978) Tárgyak ideje (1981) Ágakból gyökér (1984) Hóból a lábnyom, Válogatott és új versek (1985) A kettészakadt villamos (1987) Kő a tollpihén (1990) Ha van a világon tető (1992)

William Shakespeare - Dalok ​és szonettek
William ​Shakespeare lírai költőként mint a Szonettek szerzője ismert, pedig számos egyéb kisebb költeményt is írt. Csakhogy ezek a versek drámáiban vannak elszórva mint betétdalok. Majdnem minden drámában előfordulnak ilyen lírai versek. Egy részük közvetlenül a drámai cselekményhez kapcsolódik, a szövegkörnyezetből kiszakítva nem állnak meg. Más részük azonban önálló költemények, önmagukban is élvezhető darabok. Ezek a pompás kis dalok, Shakespeare lírai tehetségének remekművei először jelennek meg magyarul egy kötetbe gyűjtve, klasszikus és mai Shakespeare-fordítók átültetésében. Egy-egy verset több fordításban is közlünk, a vers címe után jelölve, hogy melyik darabban, hol hangzik el.

Berniczky Éva - Jankovics Mária - Száz ​szomorú szonett
Száz ​szomorú szonett

Rózsássy Barbara - Pater ​noster, Dante
Rózsássy ​Barbara (sz. 1979) jelenleg ösztöndíjas évét tölti a Padovai Egyetemen. Első verskötete, A suttogással telt szoba 1998-ban látott napvilágot; a legjobb első kötetes költő kitüntetésére alapított Gérecz Attila-díjban részesült. Második verskötete, a Barlangnyi álom első itáliai tanulmányútja után 1999-ben jelent meg; 82 római és velencei születésű szonettjét foglalta magába.

Leslie Dunton-Downer - Alan Riding - Shakespeare ​kézikönyv
A ​gyarlóságnak asszony a neve, a szerelem vak, a zöldszemű szörny pedig nem szokott gyertyát tartani. - Ki hinné, hogy e rövid kis mondatban négy Shakespeare-idézet is van. A jó bornak nem kell cégér (ez is Shakespeare), ám ha mégis, akkor nagyon szép legyen: e kötet útikalauz Shakespeare összes műveihez. Áttekintést ad a kor történelmi és irodalmi eseményeiről, kultúrtörténetéről és bemutatja a művek legfontosabb, legérdekesebb színházi, filmes, operai feldolgozásait. Diákok és a színházszerető közönség haszonnal - mindenki más élvezettel is forgathatja az igazi, hangulatfestő fotókkal illusztrált szép könyvet.

Kótzián Katalin - Szerelmes ​szonettkoszorú
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

William Shakespeare - The ​Complete Works
The ​Complete Arden Shakespeare , published for the first time in hardback in 1998, is now available in an updated paperback edition. The Complete Arden Shakespeare contains the texts of all Shakespeare's plays, edited by leading Shakespeare scholars for the renowned Arden Shakespeare series. The paperback edition includes eight newly revised playtexts as published in the Arden Third Series since 1998. A general introduction by the three General Editors of the ongoing Arden Shakespeare series gives the reader an overall view of how and why Shakespeare has become such an influential cultural icon, and how perceptions of his work have changed in the intervening four centuries. The introduction summarises the known facts about the dramatist's life, his reading and use of sources, and the nature of theatrical performance during his lifetime. Brief introductions to each play, written specially for this volume by the Arden General Editors, discuss the date and contemporary context of the play, its position within Shakespeare's oeuvre, and its subsequent performance history. An extensive glossary explains vocabulary which may be unfamiliar to modern readers. ¨ The sound, reliable, critical edition of Shakespeare's work available for the first time in paperback. ¨ Updated and revised to include akk if the ediitions currently available in the Arden Third Series. ¨ Includes The Two Noble Kinsmen, the Poems, and the Sonnets ¨ General introduction by the arden General Editors ¨ Brief contextual introductions to each play ¨ Glossary with about 400 entries

Szőke István Atilla - Gyökérhűség
Szőke ​István Atilla: Szív-vágyódás Napkeletnek Szittya szívem vágyódik Napkeletnek, 'hol boldogan ringott bölcsőben a dal, az egekig szállt a büszke diadal és zengett "vágtás-íjjas" győzedelmet. Szittya szívem érzi a gerjedelmet és vágtatni, lőni és győzni akar, hogy megint szárnyaljon az az ősi dal és érezze mindenki e "múlt-szerelmet". Mert lelkünk mélyén rejtőzik a múltunk, ej, de sokszor kaptunk s mégse okultunk, pedig a múlt a jövő fényét ontja. A végtelent világítja be nékünk és látjuk, hogy a helyes útra léptünk... s az utat csillag mutatja- ragyogva.

Péter Poczai - The ​Mirror
When ​we look in the mirror, we face reality, which is not acceptable for everyone. Furthermore, according to T.S. Eliot, “Humankind cannot stand very much reality.” But if the fundamental truth of the mirror’s reflection is unbearable for us, then do we balk at the other disgusting truths of the world as well? If the vain, through the waving glass of the mirror, sees himself, will he admit his mistake or break the mirror in his rage? Of course, we can see things as Jules de Gaultier does, saying “Imagination is the only weapon in the war against reality.” Imagination really sends us to a dream world and its beautifying power has the greatest effect on the distant memories. But does it really worth to hide in an ivory tower away from reality, or would it be better to completely live it through? In the book, this debate is presented with the help of sonnet pairs and the theme is the man itself. During the metaphoric journey through the human body, the “imagination” and “reality” confront and try to find solution, which can be nothing else but the hope itself. According to Friedrich Schiller, “Now the world becomes old, now again it is young, / But "The better's forever the word on the tongue.”

Covers_411536
elérhető
0

Sándor Edina - Érzelmek
A ​verseskötet érzelmekről szól, felnőtteknek, felnőttekhez. Elsősorban azokhoz, akik szeretik a Shakespeare- szonetteket. Minannyian tele vagyunk örvénylő, kavargó érzelmekkel, amik mint: " fénylő kristályok a meleg nyárban, mind örök, s állandóságot képeznek; látva őket egy igaz valóságban, nézem szivárványszínű fényüket; oly szikrázva törnek fel általában, Élet- ösvény formálja részüket; " .

Kollekciók