Ajax-loader

'művészettörténet' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Marina Picasso - Nagyapám
A ​Nagyapám című könyv Picassót, a 20. század legnagyobb zsenijét mutatja be úgy, ahogy unokája, Marina látta. 1973-ban, a festő halálakor, Marina huszonkét éves volt. Harmincévi hallgatás után írta meg könyvét. Ennyi időre volt szüksége ahhoz, hogy szavakba öntse mindazt a szenvedést és sérülést, amelyekről szemérmesen, ugyanakkor túláradó érzelemmel vall. Marina Picasso bensőséges és megdöbbentő hangon ír fájdalmairól, majd szabadságának megleléséről: saját és a világ távoli tájainak gyermekeiről, akik teljessé tették életét

Bényi László - Paál ​László
Paál ​László munkásságát nemzeti kultúránk becses értékeként tartjuk számon. Tisztelettel emlékezünk tragikus, korán ellobbanó életére, maradandó életművére, mely az európai festészet történetében nagy jelentőségű barbizoni iskola eredményeit új színekkel gazdagította. Festészete nemcsak számunkra magával ragadó és nagyigényű, hanem túllépve országunk határait, külföldön is számon tartott érték, mondanivalójának és festői kifejezésmódjának erőteljességével, bensőségességével, nemzeti jellegzetességeivel. A nagy magyar festő művészetének szakavatott kutatója Bényi László, könyvében az életrajz fonalát követve - az európai festészet összefüggéseibe ágyazva – tárgyalja Paál László festészetének alakulását és sajátosságait. Az érzékletes, költői képelemzések elősegítik Paál László életművének mélyebb megértését, a művész kevéssé ismert levelezésének olykor megrendítő vallomásai közelhozzák az olvasóhoz emberi alakját.

Covers_165563
1

Ismeretlen szerző - Mit ​kell tudni a gótikáról?
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Robert Goldwater - Vincent ​Van Gogh
When ​Vincent van Gogh shot himself in 1890, at the age of thirty-seven, he enden one of the shortest, most dramatic and brilliant careers of modern art. In the span of less than ten years he created an unforgettable record, in countless paintings, of the inner drama of his life and of a passionate, uncompromising search for beauty. His work did muchto revolutionize the art of our century, enriching it with a new emotionalism and expressive power. Through the medium of the reproductions in this book has been assembled a notable exhibition of Van Gogh's work, in all its variety. Many of his most famous paintings are included, as well as equallyMr. Goédwater's introduction and crirical commentaries on the paintings are an informative and stimulating guide to Van Gogh's achievement.

Kelemen Lajos - Művészettörténeti ​tanulmányok
Tudományosságunk ​kimagasló személyisége, Kelemen Lajos (1877-1963) hagyatékából néhány évvel ezelőtt, 1977-ben megjelent már egy kötet Szabó T. Attila bevezető tanulmányával és B. Nagy Margit művészettörténész gondozásában. Olvasót és kutatót már akkor lenyűgözött hatalmas és oly sok irányban kiterjedő tudása, búvárlatainak gazdagsága. A mostani, második kötet - szintén B. Nagy Margit gondozásában - további kiadatlan tanulmányokat, vázlatokat tesz hozzáférhetővé. Két önálló fejezetben Marosvásárhely és Kolozsvár (e hozzá oly közel álló két város) múltját, letűnt hétköznapjait, művészeti emlékeket alkotó mestereit és műalkotásait mutatja be átfogó tanulmányokban vagy kisebb közleményekben. De az ő vezetésével távolabbi honismereti útra is indulhat az olvasó: Torockóra és Torockószentgyörgyre, Marosvécsre, Gyergyószárhegyre, Válaszútra, Magyarfenesre, Fiatfalvára, Nyárádszeredába, ahol megannyi hajdan volt vagy ma is létező műemlék múltja és szépsége tárul fel avatott tolla alatt.

Sík Csaba - Az ​értelem bilincsei
Esszék ​a 20. századi mûvészetrõl. A szerzõ színes mûvészeti esszéirõl Tandori Dezsõ írta: Ebben az éles ihletû, lassú forrósodrású, magyarán kifejtett szemléletben elsõ pillantásra megnyerõ: hogy ami zászló lesz, nem idegen terekben lebeg, nem elénkkészített képzeteket suhogtat, nem szakterminológiázik...

Covers_172558
Ódon ​Erdély I-II. Ismeretlen szerző
4

Ismeretlen szerző - Ódon ​Erdély I-II.
Erdély ​múltja nélkül nem érthető a Kárpát-medence, sőt Közép-Európa fejődéstörténete sem. Ami Erdélyben történt a középkorban és az újkor első századaiban, az tipikusnak mondható Európa eme viharos és keserves múltú földrészére is. Mindenekelőtt az, hogy az örökös pusztítások, perzselések, mészárlások ellenére kialakult egy érdekes, színes, színvonalas kultúra ez égtájak alatt, népek kultúrája, amely azt jelzi, hogy szászok és magyarok, románok és örmények, szlávok és székelyek a mostoha viszonyok ellenére is megtalálták az utat az egyetemes európai műveltséghez, úgy, hogy közben saját karakterüket, szellemi önállóságukat is megőrizték. Erdély szellemi arca egyszerre és együtt nyugat-európai és sajátosan keleti, transszilvániai, heroizmusa nemcsak szakadatlan védharcaiban, hanem kultúrateremtő igényében is megnyilatkozott. Emlékei, szellemi értékei megtizedeltettek a pusztító küzdelmekben, de műemlékei töredékeiben is gazdag és hatalmas kultúráról üzennek a mai érdeklődőnek.

Legéndy Péter - Művészet ​és valóság
Iskolai ​jegyzet a középiskolák I-IV. osztályainak.

André Chastel - Itália ​művészete
A ​könyv szerzője, André Chastel professzor, kiváló francia művészettörténész, az olasz művészet specialistája. Monumentális ókeresztény székesegyházak, színpompás mozaikok, erőt sugárzó lombardbazilikák során vezeti az olvasót, bemutatja az Európa nagy részének példát adó itáliai román kor emlékeit, majd a gótika és az úttörők, Giotto, Duccio, Niccoló és Giovanni Pisano korát. A XV. század elejétől kibontakozott a reneszánsz. Az új stílus kialakításában az építész Brunelleschi, a festő Masaccio, a szobrász Donatello játszott jelentős szerepet. Utódaik méltónak bizonyultak a quattrocento nagy nemzedékéhez: olyan építészek voltak közöttük, mint Alberti, olyan szobrászok, mint Verrocchio, és olyan festők, mint Piero della Francesca, Mantegna, Bellini. Toszkána, és ezen belül Firenze volt a megújulás központja, 1500 körül azonban Róma lép előtérbe. Az itt dolgozó Raffaello, Michelangelo neve az egyetemes művészettörténet egyik legtermékenyebb, legragyogóbb szakaszát, a cinquecentót jelzi. Rómával párhuzamosan nő Velence jelentősége: a XVI. században itt élt és alkotott Bellini, Giorgione, Tiziano és Palladio. Chastel a reneszánszot nem egyszerűen csúcspontnak láttatja, hanem bemutatja azt is, hogy mennyiben volt a középkor törekvéseinek beteljesítője, és mennyiben rejtette magában a fejlődés csíráit. Így a modern szemléletnek megfelelően, a manierizmus sokáig méltatlanul elhanyagolt alkotásait a reneszánsz logikus, szerves folytatásaként érthetjük meg a könyv kalauzolásával. A barokk stílus szülővárosa is Róma: Borromini, Bernini, Caravaggio épületei, szobrai, festményei adták meg azt az inspirációt, amely másfél századig éltette egész Európában ezt az irányzatot. A velencei settecento és Tiepolo ragyogó pályája volt a barokk utolsó fellángolása, de Chastel fejtegetései nem érnek itt véget. A kevéssé ismert XIX. századi fejlődés bemutatása után részletesen elemzi a XX. század modern törekvéseit, elsősorban az Olaszországból kiinduló futurizmust, Marinetti, Boccioni munkásságát. Carrá, De Chirico ismertetése kapcsán kitér a jellegzetesen olasz "metafizikus festészet" sajátosságaira, s végül Manzú és Marini alkotásaival jut el napjaink művészetéig.

Inna Szergejevna Nyemilova - Régi ​képek titkai
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_89777
A ​XX. század Ismeretlen szerző
4

Ismeretlen szerző - A ​XX. század
Századunk ​művészeti életét az teszi vonzóan izgalmassá, hogy állandóan változik: egy-két évtized olyan forradalmi újításokat hoz, amilyenekre azelőtt kétszáz év sem lett volna elég. A meglepő fordulatok ellenére az új művészeti irányzatok, a különböző izmusok szervesen épülnek egymásra valamint történeti előzményeikre. Jobban értékelhető napjaink építészete a Bauhaus vagy Le Corbusier munkássásának ismeretében; klasszikus Picasso, Max Ernest, Dalí szürrealista mozgalma is a század elején a neoavantgárd, a transzavantgárd és a posztmodern korából visszatekintve, sőt, klasszikusoknak számítanak a század derekán virágzott nonfiguratív festészet, az op art, a pop art, a kinetkis művészet nagyjai. Múzeumba kerültek Henry Moore és Brancusi szobra, Vasarely képei, Calder mobiljai, Pollock óriási vásznai, Andy Warhol Marilyn-sorozata és a hiperrealisták hatalmas, fényképszerű művei. Kiállítási tárgyak lettek az environmentek, s a konceptek és happeningek dokumentációi is. Ha szeretnénk jobban megérteni napjaink művészetét, ismerkedjünk meg a modern művészet XX. századi nagy fejezeteivel: az átfogó tanulányokat neves német, francia, spanyol művészettörténészek írták a hetvenes évek elején, s a sorozat hagyományaihoz híven az olvasó ezúttal is a tárgyalt korszak művészetének széles és tarka panorámáját kapja.

Covers_89774
4

Ismeretlen szerző - A ​századvég és a századelő
A ​kötet a művészettörténet egyik legváltozatosabb, fordulatokban és kezdeményezésekben gazdag korszakát mutatja be; ezt a művészeti „földcsuszamlás”, amelyben az esztétikai értékek máig érvényes következményekkel járó átrendeződése végbement. A szimbolizmus és a Dada szellemi áramlata közé metsződő időszakról van szó, kezdve a XIX század végének technikai és művészeti újdonságokban bővelkedő mérnöképítészetén, a szecessziónak az ornamentikát és funkcionalizmus szempontjait ötvöző szemléletén és e nosztalgikus szépségigényén át egészen a XX. század elejének több, valóssággal egymás nyomába lépő forradalmi jelentőségű művészeti mozgalmáig Tehát többé-kevésbé az I. világháború végéig húzódó izmusok egymással párhuzamos, illetve egymást váltó vonulata bontakozik így ki, felölelve a fauvizmus, a kubizmus, a futurizmus, az expresszionizmus, a geometrikus absztrakció és a dadaizmus történetét, társadalmi és esztétikai motivációit. A történeti áttekintés során plasztikusan rajzolódnak ki az irányzatok legmarkánsabb képviselőinek ma már a klasszikus avantgárd jegyeit felmutató alkotásai: Matisse, Chagall, Modigliani, Picasso, Léger, Braque, Klee, Mondrian, Kandinszkij, ARp, Schwitters, Moholy-Nagy művei. A könyvet 332 színes kép illusztrálja

A_rokok%c3%b3t%c3%b3l_1900-ig
A ​rokokótól 1900-ig Ismeretlen szerző
13

Ismeretlen szerző - A ​rokokótól 1900-ig
A ​sorozat 8.kötete a rokokótól 1900-ig tárgyalja a művészet történetét: egy jól definiálható stíluskorszakkal kezdődik, és egy művészettörténetileg nem"jegyzett" időhatárral zárul. Maga a cím is jelzi, hogy a kötet olyan időszakot fog át, amely a nagy művészeti stílusok felbomlásának és egyben a modern individualizmus kialakulásának ideje, amikor a nemzetközi áramlatokat felválják a stíluskísérletek és az egyéni utak. Az " egész részekre töredezik", helyi áramlatok, művészi izmusok és - a polgári értelemben vett nemzetek kialakulásáva l- a nemzeti törekvések összessége alkotja azt a művészetet, amelyet "egyetemes"-nek nevezünk. "Ideál és reál", eszményi és valóságos küzdelme az egész korszakon végigvonul, hogy a művészet végül is megmutathassa- amit Baudelaire követelt -, hogy milyen heroikusak vagyunk zsakettben és pantallóban. A XIX. században nemcsak az egységes stílus, hanem a nagy filozófiai rendszerek is megszűnnek töredékessé válik a világ magyarázata. Ez a kor a modern Európa és a modern ember megszületésének a kora. Az ekkor kialakult eszmeáramlatok a mai napig meghatározóak, vagy azért, mert korunk átörökítette őket, vagy azért, mert szembeszállt velük. Szürreális víziókat (Goya), fájdalmasan groteszk fintorokat (Toulouse-Lautrec) és a magány tragikus szorongását (Van Gogh) egyaránt magába foglalja ez a század, amelynek mélyén már érlelődik az avangárd.

Covers_113601
A ​barokk Ismeretlen szerző
7

Ismeretlen szerző - A ​barokk
A ​kötet a XVII. század művészetével ismerteti meg a magyar olvasót. A barokk művészet főként az itáliai reneszánsz hagyományait viszi tovább, de az antik művészetből is inspirációt merít. Erősen érzéki jellegű: minden műfajban a formák látványos gazdagsága, a tömegeket vonzó teatralitás, a megnövekedett méretek, a drámai hatású mozgalmasság, a festőiségre való törekvés, a szellemes kompozíció jellemzi. A barokk stílus elterjedése szorosan összefonódik az ellenreformációval, az egyházi reprezentációval; nem véletlen, hogy hivatalos művészetté vált Itáliában és Spanyolországban, ahol miszticizmusa és felfokozott szenzualitása egyaránt jó talajra talált. A művészettörténeti sorozat jelen kötete jóvoltából az olvasó hiteles összképet kaphat az európai művészet e fényes korszakáról. Az összefoglaló fejezetek mellett monografikus tanulmányok foglalkoznak a barokk festészet kiemelkedő egyéniségeivel, Caravaggióval, Velázquezzel, Rubens és Rembrandt lenyűgöző életművéve, valamint Vermeer van Delft mind a mai napig talányos alkotásaival.

Covers_89775
Az ​érett reneszánsz Ismeretlen szerző
4

Ismeretlen szerző - Az ​érett reneszánsz
A ​kötet az egyetemes művészet legragyogóbb korszakát - az európai reneszánsz fénykorát - tárgyalja. Az itáliai cinquecentót Raffaello, Michelangelo, Bramante művei fémjelzik, hogy csak a csillagokat említsük. A következő fejezet a velencei festészettel, illetve fő figurájával, Tizianóval foglalkozik. Majd az európai reneszánsz Itálián kívüli - spanyol, francia, német, flamand - központjairól kapunk áttekintő képet; a legjelentősebb mesterek - El Greco, Dürer, Cranach - életművét önálló fejezet dolgozza fel. A könyv plasztikus képet rajzol a fejedelmi és királyi udvarok, a nagy városok, valamint a pápák hatalmas építő tevékenységéről.

Covers_89776
A ​korai reneszánsz Ismeretlen szerző
5

Ismeretlen szerző - A ​korai reneszánsz
A ​korai reneszánsz az európai művészet legérdekesebb korszakai közé tartozik. Mondhatjuk úgy is talán, hogy a művészet történetének a legérdekesebb fejezete, ha ugyan egy korszaknak tekintjük az ész és a művészei érzékenység egymást követő felfedezéseinek e merész irányát és szakadatlanul változtatgató ívét - korszakolásaink végül is meglehetősen önkényesek. Akárhogy is, Cimabuétől Leonardo da Vinciig húzódik a kötetünkben szereplő művészek sora - festők, szobrászok, építészek: Nicola és Giovanni Pisano, Arnolfo di Cambio, Pietro Cavallini, Giotto, Francesco Traini, Andrea de Bonaiuto, Duccio di Buoninsegna, Simone Marini, Ambrogio Lorenzetti, Sassetta, Brunelleschi, Alberti, Andrea Pisano, Lorenzo Ghiberti, Verrocchio, Jacopo della Quercia, Luca della Robbia, Donatello, Masaccio, Andrea del Castagno, Paolo Uccello, Fra Angelico, Filippino Lippi, Domenico Ghirlandaio, Piero della Francesca, Andrea Mantegna, Perugino, Sandro Botticelli s mintegy csúcspontként Leonardo -, akik, arra-rendre, valamennyien valami újat hoztak, újító mestereknek bizonyultak a rajz, a szín, a formaalkotás, a fény-árnyék terén. Ez az itáliai történet a kötet fő vonala, amelyet párhuzamos történetként kísér a németalföldi kitekintés - Hubert és Jan van Eyck, Melchior Broederlam, Rogier van der Weyden, Hugo van der Goes, Hans Memling - a maga lényegében hasonló de talán színpompásabb, ragyogóbb, kevésbé klasszikusan kiegyensúlyozott, egyszerre racionálisabb és természetközelibb eredményeivel.

Covers_89780
A ​gótika és a Távol-Kelet Ismeretlen szerző
8

Ismeretlen szerző - A ​gótika és a Távol-Kelet
A ​gótikus stílus eredetileg építészeti irányzatként jelentkezett Franciaország szívében az Ile-de-France-on. Innen sugárzott szét szerte Európába a XII. század elején. Terjesztői szerzetesek voltak: kolostoraik, a középkor e kulturális centrumai lassan behálózták a keresztény Nyugatot, s nagy hatással voltak művészetére. A gótikus katedrálisok jellegzetes tornyaikkal, a támpillérek és oszlopok erdejével, pompás üvegablakaikkal s tobzódó ornamentikájukkal az európai civilizáció jelképeivé váltak. A középkor művészetéhez hozzátartozik a névtelenség: az építőmesterek, a szobrászok, a miniátorok személye már régen feledésbe merült - nagy neveket hiába is keresnénk tehát e kötetben. Az egykorú keresztény művészet bemutatásával párhuzamosan könyvünk beszámol a középkor keleti és kelet-ázsiai művészetéről is. Egy kötetbe kerültek a chartres-i székesegyház csodálatos szobrai, a színpompás kódexillusztrációk, az oltárképek bájosan tartózkodó, korai Madonna-ábrázolásai, a gótikus iparművészet remekei, valamint az indiai, az iszlám, a perzsa, a kínai és a japán művészet gazdag szimbolikájú emlékei a Tádzs Mahaltól a Szung-kori kínai kerámiatárgyakon át a japán fametszetekig. Ami talán mégis közös nevezőre hozza ezeket az egymástól stílusukban olyannyira különböző műremekeket, az a kimagasló művészi teljesítmény.

Korai_k%c3%b6z%c3%a9pkor
A ​korai középkor Ismeretlen szerző
7

Ismeretlen szerző - A ​korai középkor
Kötetünk ​A kora középkor összefoglaló cím alatt több stíluskorszakot ölel fel. Az ókeresztény művészettel kezdődik, a bizánci művészet két nagy korszakának ismertetésével folytatódik, majd a népvándorlás kori germán, osztrogót, meroving, vizigót, mozarab és asztúriai művészet következik. A vikingek, a Karoling-kor és végül - országonként - az európai romanika története olvasható a könyv második részében. A szerzők a legjelentősebb műalkotásokon kívül megismertetnek mind Bizánc, mind az ezredforduló Nyugat-Európájának változó, alakuló társadalmaival, elemzik a különböző stílusok és műfajok egymásra hatásár, és úgy mutatják be a legjelentősebb műveket, hogy közben kiemelik a továbbfejlődést jelentő főbb szellemi tendenciákat.

Covers_13549
A ​művészet kezdetei Ismeretlen szerző
9

Ismeretlen szerző - A ​művészet kezdetei
A ​messzi évszázadok titkai mindig vonzották az embert. Különös módon a legrégebbi idők művészettörténetével foglalkozó tudomány meglehetősen új keletű, s valójában csak korunkban kezdjük sejteni a barlangfestmények állatainak jelentését, a dús idomú "Vénuszok" szépségét. E kötet az őskor, Egyiptom és Mezopotámia, végül a prekolumbián Amerika kultúráinak művészeti emlékeit mutatja be. Az egyiptomi piramisok, a titokzatos szfinxek, a masztabák sírépítményeiben talált szobrászati emlékek és a későkori Théba temetőjének festményei elvezetnek e művészet rituális-vallásos hátteréhez. Mezopotámia egykor hatalmas uralkodóinak kegyetlen háborúiról kapunk képet palotáik fennmaradt domborművein. A ragyogó színű keleti mázas kerámiadíszítést példázza a babiloni Istár-kapu. Díszítményeinek mitikus lényeiben a figyelmes szem a keresztény szbimolika előzményeit fedezheti fel. Amerika prekolumbián kultúrája egészen más világot tükröz. A szent körzetek piramisai, labdajáték-terei és istenségeket ábrázoló szobrai megfejtetlen szertartások emlékeit őrzik. A kötet egyes fejezeteit nemzetközi tekintélyű kutatók írták, amelyekhez bőséges képanyagot válogattak.

Horváth Katalin - Imrehné Sebestyén Margit - A ​képzelet világa II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Joseph Heller - Képzeljétek ​el
A ​súlyos adósságokkal küszködő Rembrandt 1653-ban egy gazdag szicíliai nemesúr megbízásából a Homérosz mellszobra fölött elmélkedő Arisztotelészt festi, aki nedvesnek érzi magát a vastag festékréteg alatt, utálja a festő kapzsiságát, mindazonáltal bámulja káprázatos ecsetkezelését, és leplezetlen irigységgel gondol vissza hajdani vetélytársára, az i. e. 4. században élt Platónra, aki művei főhősének egykori mesterét, Szókratészt tette meg, akit felforgató eszméi miatt halálra ítéltek a kicsinyesen gyűlölködő athéniak, akiket esztelen hadi vállalkozásba hajszolt egy nagyszabású politikai kalandor, Alkibiadész, aki nem ismert sem istent, sem embert, kivéve Szókratészt, aki mindenkit hajlandó volt tanítani, még Platónt is, aki nagyot röhögött volna a festék alatt roskadozó Arisztotelészen, aki szeretne már megszabadulni a festőtől, aki talán nem is maga Rembrandt, hanem egy nagy tehetségű tanítványa, aki a képen nem is Arisztotelészt festette meg, aki... Sorsoknak, történeteknek, gondolatmeneteknek a játék kérlelhetetlen logikájával felépített egymásba fonódása, oda-vissza tükröződése, elmélkedés alany és tárgyi csiki-csuki viszonylagosságáról, a műről, amely egyszersmind a művész, és a művészről, aki egyszersmind a mű: ez Joseph Heller új regénye, a Képzeljétek el. ...

Marosi Ernő - A ​román kor művészete
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Jacob Kremer - A ​halottak jövője
A ​személyes feltámadás reményét sokan összeegyeztethetetlennek tartják a mai világképpel. Ez azzal függ össze, hogy a Biblia tanítását nem tudják megkülönböztetni a megszokott, korhoz kötött képzetektől, elképzelésektől. Ezért e könyv szerzője megkísérli, hogy a feltámadásba vetett reménnyel kapcsolatos keresztény igazságot nem biblikus szakemberek számára is érthető módon mutassa be. A problematika felvázolása után két fontos szöveg és 34, részben színes kép elemzése következik; ezek tanúsítják: a Biblia üzenetét, amelyet az első századokban nemegyszer másképpen magyaráztak, helyesen értelmezve ma is elfogadhatjuk a halottak jövőjére vonatkozóan az Isten hitelt érdemlő szavának. Jacob Kremer (született: 1924) professzor 1972 óta a bécsi egyetem katolikus teológiai karán az újszövetségi bibliatudomány tanszékének vezetője.

Gádor Endre - Pogány Ö. Gábor - Magyar ​szobrászat
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - Válogatott ​festmények a Régi Képtárból
A ​közelmúltban látott napvilágot Pigler Andor német nyelvű kétkötetes katalógusa a Szépművészeti Múzeum Régi Képtáráról. E nagy terjedelmű munka második, képes kötetének 400 képtábláját tartalmazza ez a könyv, mely a Régi Képtár legszebb és művészettörténeti szempontból legjelentősebb festményeit mutatja be. A képtáblák között Raffaello, Boltraffio, Gentile Bellini, Giorgione, Sebastiano del Piombo, Correggio, Tiepolo, Greco, Murillo, Velázquez, Goya, az id. Pieter Bruegel, Frans Hals, Rembrandt, Claude Lorrain világhírű alkotásain kívül helyet kapnai az olasz, spanyol, flamand, holland, német, francia és angol festőiskoláknak a nagyközönség körében kevésbé ismert mestereitől származó remekművek is. A bemutatott, mindig jellegzetes példák magas szinten, jelentőségükkel arányos elosztásban képviselik a 14-18. századi európai festészet történetének vezető nemzeteit. A kötetet a Régi Képtár röviden összefoglalt története egészíti ki.

Szabadi Judit - A ​modernizmus sorskérdései
Ki, ​milyen alapon, honnan "számítja" a képzőművészeti modernizmust? Szabadi Judit minden témában megtalálja azt a pontot, ahonnan ő másként látja, és teszi mások számára is beláthatóvá a már ismert vagy eddig még ily módon fel nem tárt művészettörténeti tényeket. Alkotói életútjának legfontosabb darabjait tartalmazó, szépirodalomként is olvasható könyve a modernizmus sorskérdésit koherens egységben láttatja. Egyedi szemléletét esszéisztikus stílusban fogalmazza meg, s tanulmányai továbbgondolásra késztetnek minden olvasót, legyen az "laikus" avagy szakember. A magyar századelő és az európai modernizmus egybejátszatása, egymásra-montírozása a korszak izgalmas aszimmetriája ellenére is megteremti az egységet a tanulmánykötet két ciklusa között. A könyvet olvasva talán lehetőség nyílik majd arra is, hogy tovább töprengjünk a magyar és az egyetemes festészet korrelációjának máig megoldatlan kérdésein. A kötet 1969 és 2005 között keletkezett, e kiadás számára kiegészített, nem egy esetben újrafogalmazott írásai egy gazdag tudományos pálya ívét rajzolják meg. Egy tudományos pályáét, mely önmagában is tananyag lehetne.

Somorjai Ferenc - Művészettörténet
A ​könyv a művészettörténet legismertebb egyetemes és hazai alkotásain keresztül mutatja be a különböző stílusok, irányzatok ismertetőjegyeit. Korszakonként tárgyalja - a festészet, - a szobrászat, - az építészet, - az iparművészet jellegzetességeit és kiemelkedő alkotóit. A kötetet 833 illusztráció és az előforduló kifejezések magyarázata teszi teljessé.

Scharten-Antink - Giorgione
A ​XV. század a vége felé jár. Velence kikötőjébe még sorra érkeznek a drága kelmékkel, aranyat érő fűszerekkel megrakott hajók, a dózse még dúskál az aranyban, a város még gazdag és virágzó - de már minden égtáj felől gyülekeznek a hanyatlás fellegei: a portugálok délen tengeri utat találtak Afrika felé, a spanyolok új földrészt fedeztek fel nyugaton, keleten pedig a török szeretné kiterjeszteni hatalmát az Adrián és a Földközi-tengeren... Ebben az ezerszínű korban és zajló életű városban játszódik a holland szerzőpár regénye. Hősük Giorgio da Castelfranco, a festő, akit itáliai honfitársai a "nagy Giorgio"-nak neveztek el. De épp ennyire hőse a könyvnek a kövérkésen csinos, éles eszű ciprusi királynő, Cornaro Katalin vagy a büszke, hírneves családból származó festő, Gentile Bellini, a Velencét járó Dürer és a velencei reneszánsz sok-sok más neves és névtelen szereplője. Azt is mondhatnánk, hogy a könyv hőse maga a kor: a középkor és újkor határán álló néhány évtized, harcaival, szerelmeivel, ünnepeivel. A "nagy Giorgio" és társai finom és elegáns, ugyanakkor mélyreható és kutató szellemű művészetéből 16 fekete-fehér reprodukció nyújt ízelítőt.

Covers_125820
Az ​ember és szimbólumai Ismeretlen szerző
99

Ismeretlen szerző - Az ​ember és szimbólumai
Álom ​és valóság csodás találkozását örökíti meg e kötet, mely nemcsak az önmagunkról szóló ismeretek új tartományait csatolja a már kialakult világképünkhöz, hanem lényeglátó és élvezetes összefoglalását is adja századunk egyik legnagyobb pszichológusa, Carl Gustav Jung gondolatrendszerének. Jung kapcsolódása a freudi tanokhoz közismert. Kevesen tudják viszont, mi az a nagyon lényeges különbség, mely a két tudós mentalitása között megmutatkozik. Freud számára az álom vágyteljesítés, ezzel szemben Jung az álmokban a „tudattalan önkifejezéseit" véli felfedezni. Az álomszimbólumok véleménye szerint egy olyan psziché megnyilvánulásai, amely a tudatos lélek felügyeletén kívül esik. Az organikus és pszichés növekedés elveiben nincs különbség. „Amint a növény virágot hajt, úgy hozza létre a lélek a maga szimbólumait. Minden álom ennek a folyamatnak a bizonyítéka." A kötet az egyes szimbólumok értelmezése, és eredetének bemutatása mellett az egyetemes kultúrtörténetet átfogó kalauzként is szolgál.

Jávorszky Béla Szilárd - Sebők János - A ​Rock története 2.
A ​nagysikerű nemzetközi rocktörténet második kötete a hetvenes évek eseményeit, trendjeit, előadóit mutatja be Woodstocktól John Lennon 1980. decemberi meggyilkolásáig, a progresszív zenei stílusok, a hard rock, a jazz-rock és a middle of the road pop születésétől az újhullám és szintipop kialakulásáig.

M%c5%b1v_lex
Művészeti ​lexikon I-IV. Ismeretlen szerző
8

Ismeretlen szerző - Művészeti ​lexikon I-IV.
A ​művészeti lexikon négy kötetben öt világrész művészetéről nyújt képet az őskortól napjainkig. Behatóan foglalkozik a művészettörténet minden neves alakjával és irányzatával. Bemutatja az egyes országok művészetének történeti fejlődését, ismerteti a nagyobb városok jelentős műemlékeit, múzeumait és más művészeti gyűjteményeit. A kötetek felölelik a képzőművészet és az iparművészet valamennyi ágát, különböző műfajait, valamint a művészettörténészek és régészet munkásságát. A Művészeti lexikon cikkeinek és tanulmányainak írói és képzőművészet legkülönfélébb területeinek szakértői. Írásaik szerencsésen egyesítik a tudományosság és az olvasmányosság erényeit. A cikkeket gazdag képanyag és a legfontosabb szakirodalom egészíti ki.

Várkonyi Judit - A ​díva
Díva ​volt, istenített énekesnő, varázslatos művész és csodálatos asszony. A színpadon - és az utcán is. Sokoldalú, szellemes, derűs egyéniség, az Operaház háború utáni aranykorának részese, tanúja, és mint kiderült, remek krónikása.

Kollekciók