Ajax-loader

'művészettörténet' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Christina Hopkinson - A ​20. század
A ​második évezredfordulóhoz közeledve, A huszadik század története című könyv visszatekint a mögöttünk maradt csaknem száz évre, amely az űrutazást, a televíziót, az atomenergiát adta az emberiségnek. A boxerlázadástól a beat-nemzedékig, a gyarmatosítástól a kommunista rendszer összeomlásáig, az események bemutatásával ad történelmi hátteret mai világunk megértéséhez.

John M. Roberts - Róma ​és a klasszikus nyugat
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Douglas Mannering - India ​művészete
Az ​indiai szubkontinens évezredeken át volt hódító hadjáratok színtere és nagy vallások szülőföldje, ezért nem meglepő, hogy művészete páratlanul változatos és mozgalmas.

Jacob Burckhardt - A ​reneszánsz Itáliában
Kötetünk ​- a Képzőművészeti Zsebkönyvtár negyedik darabja - az emberiség egyik leggazdagabb korszakába kalauzolja vissza az olvasót. A szerző, Jacob Burckhardt, a nagyhatású múlt századi történész olyan tükörben állítja elénk a reneszánsz történéseit s az azokban cselekvő embert, mely a legkisebb mozzanatot is pontosan adja vissza. Képet ad az erkölcsökről s a viszályokról, a művészet és tudomány fejlődéséről s a babonák, előítéletek születéséről.

Leonardo da Vinci - A ​festészetről
Leonardót ​igen nagy érdeklődés övezi napjainkban. Korábban Mona Lisa mosolya, újabban nagy fantáziájú tudományos kísérletei kerültek előtérbe, de életműve ennél jóval összetettebb. A cinQuecento legtágabb érdeklődésű alkotója ő, igazi umo universale, akinek Taktátusát, azaz festészetről írott szövegeit tartja kezében az olvasó. Ebben Leonardo majdnem ezer "fejezet -re osztva fogalmazta meg gondolatait és gyakorlati tanácsait, melyeket több száz ábrával illusztrált. Ezeket a különböző időszakokban írt értekezéseit tanítványa, Francesco Melzi őrizte és gyűjtötte egybe, s már a reneszánszban több másolat készült róla. Kötetünk a kéziratokat a lehető leghűbben követve teszi lehetővé, hogy betekintsünk a polihisztor műhelyébe.

Jajczay János - Karácsony ​a művészetben
A ​karácsony, Krisztus születésének napja, ez a téli napfordulóhoz közel eső ünnep, az európai művészet kedvelt témája volt évszázadokon keresztül. Botticelli, Piero della Francesca, Raffaello, Correggio, Tiziano, Dürer, Brueghel, Greco, Velázquez és Rembrandt ilyen tárgyú művei a világ nagy múzeumainak félett kincsei. Természetesen nemcsak kiváló művészek foglalkoztak a nagy esemény emlékének felidézésével, eldugott kis falvak oltáraira nem is juthatott az ő műveikből - viszont kárpótol bennünket az őszinte, keresetlen, népies báj, amely az itt megőrzött alkotásokból sugárzik. Külön érdekes a karácsonyi tárgyú képeken a szimbólumok nagy száma. Az utalások és a célzások a régi idők embere számára teljesen érthetőek voltak, manapság azonban, amikor a vallás már nem játszik főszerepet az emberek gondolkodásában, nagyon kevesen értik meg ezt a képes beszédet. Pedig eredetileg szinte minden kis részlet mondani akart valamit. Jajczay Jánosnak, az egyházművészet szakértőjének elemzései azonban kulcsot adnak a kezünkbe,hogy minél jobban megérthessük ezt a feledésbe merült nyelvet. Megtudjuk, hogy az istálló épülete miért romos, kiderül, hogy a rajta ülő szarka az újszülött rövid életét jelenti, vagy hogy a három király az akkor ismert három világrészt is képviseli. Rendkívül érdekes, sok új ismeretet tartalmazó szövege és művészi képanyaga folytán könyvünk méltán számíthat sikerre a régi korok művészetének kedvelői körében.

Francesco Salvi - Az ​impresszionisták
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Imrehné Sebestyén Margit - A ​képzelet világa 9.
A ​megújult külsővel és átdolgozott tartalommal megjelenő A képzelet világa 9. című rajz és vizuális kultúra tankönyv alapkoncepciója változatlan maradt: a fő témakörök a NAT követelményei alapján összeállított ismereteket tartalmazzák. Megismerhetjük a színek fő jellemzőit, az adott stíluskorszakok jellegzetes kompozíciós megoldásait, a sík- és térábrázolás jellegzetességeit, az ábrázolási rendszerek (a perspektivikus, az axonometrikus és a vetületi ábrázolás) alkalmazási területeit és a szerkesztés alapelveit. A tankönyv az őskortól kezdve egészen a gótikáig kronologikus sorrendben tekinti át az egyes művészeti ágakat, műfajokat és technikákat, a műelemzési módokat, valamint a művészettörténeti stílusokat, ezenkívül beavat az Európán kívüli kultúrák – Afrika, Ázsia, India, Kína, Japán – rejtelmeibe is. A tananyag aktív megismerését a gondolatébresztő kérdések, a szemléltető ábrák, a kompozíciós vázlatrajzok, a fogalmak magyarázatát tartalmazó kislexikon és az alkotómunkára ösztönző kreatív feladatok segítik. „Nemzeti műveltségünk és a világörökség részét képező egyetemes műveltség értékeit a rajz és vizuális kultúra tantárgy közvetíti. E tantárgy elsődleges feladata a vizuális nevelés, azoknak a képességeknek, készségeknek a fejlesztése és ismereteknek az átadása, amelyek a látható világ használatához, alakításához szükségesek. Ennek a feladatnak a teljesítéséhez nyújt magas színvonalú segítséget A képzelet világa 9. című tankönyv. A tankönyvet használó, gyakorló tanárként – ismerve a hazai vizuális és művészettörténeti tankönyveket – állítom, hogy A képzelet világa 9. különleges helyet foglal el. A különleges jelző elsősorban a gyönyörű művészettörténeti képeknek, értelmező, magyarázó rajzoknak és az életkori sajátosság tökéletes figyelembevételének szól. KÉPESKÖNYV, olyan képeskönyv, amely tartalmában a NAT követelményrendszeréhez igazodik, kronologikus, egzakt művészettörténetével, irodalmi illusztrációival, könnyen érthető, szép magyarsággal megírt, megrajzolt minőségi tankönyv.”

Covers_111272
A ​kubizmus Ismeretlen szerző
4

Ismeretlen szerző - A ​kubizmus
A ​kubizmus értékelői -- még ellenségei is -- valamennyien megegyeznek abban, hogy a kubista művészek jelentős fordulatot hajtottak végre a képzőművészetek történetében. A Franciaországban kibontakozó mozgalom története bővelkedik az érdekes eseményekben, látványos megmozdulásokban. Manifesztumok, dühödt kiállításkritikák, az új tehetségeket üdvözlő lelkesült hangú írások, esztétikai elmélkedések jelennek meg sorra a korabeli sajtóban,a század első két évtizedében. Ezekből az írásokból nyújtunk az olvasónak válogatást.

Gerő László - Magyar ​műemléki ABC
A ​mai ember egyre többet utazik, egyre szélesebb területeket ismer meg. Idegen városokban jár, ahol az épületek gyakran régi korokat idéznek. De itthon is találkozik a múlt különböző építészeti emlékeivel: városokkal, várakkal, kastélyokkal és egyszerűbb kúriákkal, valamint a nép építészetének olyan hagyatékaival, amelyek felkeltik érdeklődését, nem ritkán csodálatát. Az építészet, azaz architektúra, összetett fogalom, amelyben az építőanyagok, szerkezetek épp oly fontosak, mint a körülhatárolt belső terek és az épület külsejének művészi megjelenése, az épületegyütteseknek és környezetüknek harmóniája. Az építészet görög megnevezésének kettős gyökere is utal bonyolultságára. Közülük egyik (arch), az elkezdést, elindítást, a vállalkozást jelenti, míg a másik (tekton), a feltalálást, rögzítést, az alkotást, építést. Az építészet mind e tevékenységeknek summája. Legszebb darabjai a műemlékek: a történelemnek ezek a tartós és hiteles dokumentumai. Még sok évszázad múltán is megbízható adatokat nyújtanak keletkezésük korának alkotókészségéről. A történelemkutatás szélesebb alapokon Európa-szerte a XIX. század óta foglalkozik velük -, az első nagyarányú műemlék-helyreállításokkal (kölni Dóm, párizsi Notre Dame, athéni Akropolis) egyidejűen.

Szvoboda Dománszky Gabriella - Szinyei ​Merse Pál
A ​Kossuth Kiadó és a Magyar Nemzeti Galéria közös, új sorozata a leghíresebb magyar festők munkáit, az alkotások születésének körülményeit mutatja be a képzőművészet iránt érdeklődő olvasóknak.

Nikolaus Pevsner - A ​modern formatervezés úttörői
Ma ​már természetesnek tartjuk, hogy a mérnöki munka művészi rangra emelkedett, hogy művészek tervezik nemcsak épületeinket, de az épületeken belül a tapétát, a világítótesteket, a bútorokat és az evőeszközöket is. A festmények és szobrok alkotói mellett nemcsak a környezetünket dekoráló kézi munkával létrehozott iparművészeti tárgyak mesterei, hanem a gyári eljárással előállított művészi színvonalú használati tárgyak tervezői is, a mindennapi élet mindennapi tárgyainak készítői is lehetnek művészek. Az új művészeti szellem elterjedésének, a modern formatervezés történetének izgalmas szakaszát - mely az angol William Morris munkásságával kezdődött, s felöleli a szecessziós törekvések nemzetközi diadalra jutását, egészen a bauhaus korszakos jelentőségű mozgalmáig - tárja elénk a neves művészettörténész kötete. Pevsner "Az európai építészet története" című magyar nyelven is megjelent kézikönyvével már eddig is népszerű olvasóink körében.

Imrehné Sebestyén Margit - A ​képzelet világa - 5. osztály
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bóna István - Magyarországi ​művészet a honfoglalásig
Magyarország ​földjén az emberi művelődés eddigi legkorábbi nyomai az őskőkor (paleolitikum) alsó és középső időszakának határán mutathatók ki a kb. 70 000 évvel ezelőtti időből. Ettől kezdve szép számmal ismerünk emlékeket, kőből és csontból készült szerszámokat, fegyvereket. A jégkorszak vége felé a felső paleolit korszakban a különböző tárgyak sokszor arányos tetszetős alakot öltenek, így pl. a Bükk-hegység barlangjaiban talált szabályos ovális vagy babérlevél alakú lándzsacsúcsok egész felületükre kiterjedő gondos megmunkálással tűnnek ki. A kemény kiterjedő gondos megmunkálás ugyan a mesterség és tapasztalat igen magas fokáról tanúskodik, mégsem ezekkel kezdjük a magyarországi őskori művészet ismertetését, mert tőlünk nyugatra és keletre ebben az időben már valóban művészi alkotásokkal találkozunk. Barlangi festmények és rajzok, amilyenek Francia- és Spanyolországból ismeretesek, nálunk nincsenek. Hiányzanak a magasvonalú ember- és állatszobrászat emlékei is, amelyek a Szovjetunió késő paleolitikus szabadtéri telepein egyre nagyobb számban kerülnek napvilágra. Az utóbbi művészetet Ausztria és Morvaország területén megtaláljuk, felbukkanása is várható. - Az eddig legkorábbi, valóban komoly művészeti értéket jelentő alkotások csak az újabb kőkorban - a IV. évezred folyamán - tűnnek fel hazánkban.

Bernard Champigneulle - Art ​nouveau - Jugendstil - Szecesszió
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Artner Tivadar - Az ​ókor művészete
Mindig ​nagy szavakhoz, jelzőkhöz nyúlunk, amikor az ókori művészet klasszikus alkotásairól kell szólnunk. Az egyiptomi piramisok, a sírkamrák falfestményei, az olimposzi istenek márványtemplomai, a diadalmas szépségű görög szobrok és reliefek, a római diadalívek, amfiteátrumok, császárportrék és a katakombák megindító festészete mellett az újabb idők ásatásai, barlangi felfedezései az őskortól kezdve újabb és újabb kultúrák gazdag művészetével ismertettek meg. Az antik művészet hatása egész földünkön szétsugárzott. A kötet végén rövid kitekintés ezzel a hatással is foglalkozik, megvizsgálja, hogyan maradt forrása napjainkig az ókori művészet a meg-megújuló művészeti törekvéseknek. A szerző gyakorlatias egyszerűséggel vezeti be az olvasót a klasszikus alkotások labirintusába, segíti mélyebb megértésüket, művészi értékük felismerését. Csaknem háromszáz képpel, magyarázó rajzzal, gazdag fényképillusztrációval jelenik meg a kötet, valamint időrendi táblázattal, amely segíti az olvasót abban, hogy a nagy műalkotásokat a történelem és társadalom korabeli eseményeivel kapcsolhassa.

P. Szücs Julianna - Kicsomagolás
Művészettörténészként ​évtizedek óta foglalkozom a hivatalos művészet és az alkotói kiszolgáltatottság magyarországi eseteivel. A válogatás első blokkját e gazdag témának szántam. Mányoki Ádámtól Munkácsy Mihályon át a művészettörténész Genthon István alakjain keresztül egészen kortársunkig, Fehér Lászlóig gyűjtöttem a külső ráhatások és a belső ellenállások példáit. Lapszerkesztőként több mint két évtizede figyelem a kultúrpolitika és a képzőművészet koccanásos baleseteit, részese voltam magam is egyiknek-másiknak. A második fejezetben korunk jól megfigyelhető torzulásaiból gyűjtöttem esettanulmány-csokrot az új millenniumi szobrászat emlékeitől a Nemzeti Színház szoborparkján át az új ötvenhatos mementókig. Egyetemi tanárként lassan egy évtizede tartok órákat a múzeumok világának új jelenségeiről. A harmadik részben a gyűjteményképződés mai sorsáról írok, a Szépművészeti Múzeumról, külföldi tapasztalatokról, de általános tanulságokról is. Műkritikusként hosszú idő óta foglalkoztatnak a művészet létmódjának alakulásai. A válogatásból elhagytam ugyan a kortársainkról szóló napi bírálatokat, de egy témafüzér - a velencei biennále - kötetbe szerkesztésének mégsem tudtam ellenállni. A megatárlatok ugyanis világmagyarázatokhoz segítettek, a világmagyarázatok megatárlatokban látszottak tükröződni. A negyedik csoportot tehát ezek a beszámolók alkotják. A kötet címadó tanulmányát nem soroltam be sehová, az elejére szerkesztettem. A Bernáth-szekkó története talán egyedül is példázza a művész magányos sorsát, a hatalom hűvös leheletét, a látvány láthatásának változásait és a művészet esendő eseteit. Kicsomagolása számomra szimbólum is, modell is, technika is. P. Szűcs Julianna

Rita de Angelis - Paul Guinard - Goya ​festői életműve
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Katona Júlia - Kreatív ​díszítőművészeti mintakönyv
Egy ​kínai porcelánváza díszítésbeli gazdagsága csodálattal tölt el bennünket. Olyan kézműves alkotása ez, aki egykoron a hagyományt folytatta, formai és technikai előképek után dolgozott. A mintákat mi is ugyanúgy láthatjuk, mint ő. A díszítőelemeket mi is megrajzolhatjuk. "Csupán" a motívumok szerkezetét, kapcsolódásuk törvényszerűségeit kell felismernünk. Ebben segít ez a mintakönyv. Lehetőséget ad az olvasónak, hogy ő maga is alkotóvá váljon. A kreatív olvasó segédvonalakra, négyzethálókra támaszkodva megpróbálkozhat ókori meanderszalagok, reneszánsz palmettadíszek, barokk kagylóformák vagy akár arab hálóminták előállításával. A könyv ezzel párhuzamosan végigkalauzol a művészettörténet kiemelkedő stílusain és korszakain.

Artner Tivadar - Ismerkedés ​a művészettel
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Micaela von Marcard - A ​rokokó avagy kísérlet az emberi szíven
A ​szerző a rokokót átmeneti és mélyen ellentmondásos, nyugtalan és kegyetlen korszakként írja le pszichotörténeti tanulmányában.

Henri Lhote - Sziklafestmények ​a Szaharában
"Amikor ​feltárultak a franko-kantabriai vidék őskori barlangjainak művészi titkai, új lap nyílt az emberiség történelemkönyvében. Egyiptom és Mezopotámia kincseit már ismertük, megfejtettük történetük titkait is, és nagyszerű épületeik, szobraik, festményeik technikája annyira változatos és magas színvonalú volt, hogy sokáig őket tekintettük minden művészet eredetének. Annál nagyobb meglepetést okoztak a Les Combarelles, Les Eyzies, La Mouthe és Altamira barlangjaiban tett felfedezések, amelyek megdöntöttek minden, a művészet eredetéről addig vallott felfogást. A szakemberek először kétségbevonták hitelességüket, mert valószínűtlennek tűnt, hogy ennyire alacsony kultúrájú, kezdetleges, és csiszolatlan elméjű emberek ilyen szép alkotásokat hozzanak létre."

Kelényi Béla - Vinkovics Judit - Tibeti ​és mongol buddhista tekercsképek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Karel Van Mander - Hírneves ​németalföldi és német festők élete
Több ​ezerre tehetjük azoknak a festőknek a számát, akik Németalföldön Karel van Mander (1548-1606) előtt és az ő korában működtek. Ezek közül kiválasztani a száz legkiválóbbat, ma sem volna könnyű feladat. Mander ez a lelkes és tájékozott festőművész, költő és író hallatlanul nehéz munkát végzett az ecset nagymestereinek bemutatásával. Nemcsak az életrajzok legapróbb mozzanatait kutatta fel fáradtságos munkával: finom megfigyelései az elemzett műalkotásokat is életre keltik. Kikről szólnak a könyv novellisztikus esszéi? A sort a Van Eyck fívérek nyitják; s csak a legnagyobbakat említve, a Holbeinről, Dürerről, Lucas van Leydenről, Boschról, Bruegelről elmondottak máig alapvető információk a művészettörténészeknek, a lebilincselően izgalmas, olykor ellenálhatatlanul humoros olvasmány a művészet kedvelőinek.

Sz. Kürti Katalin - Debrecen ​- Déri Múzeum, Munkácsy-terem
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Charles de Tolnay - Michelangelo
Komoly, ​de nagyon jó művészettörténeti elemzéseket tartalmazó könyvben rövid életrajzi leírást is található. A magyar származású művészettörténész író sok éven át igazgatója volt a firenzei Buonarroti háznak.

Arnold Hauser - Hauser Arnold - A ​művészet és irodalom társadalomtörténete I-II.
A ​kiváló magyar származású művészetszociológus legelső, összefoglaló művét: a Művészet és irodalom társadalomtörténetét kiadónk 1969-ben egyszer már közreadta. A könyv méltán aratott nagy sikert, a művészet iránt érdeklődők körében nélkülözhetetlen kézikönyvvé vált. Most, amikor a Gondolat Kiadó arra vállalkozott, hogy a Magyar Tudományos Akadémia tagjává választott, nemrég elhunyt, világhírű tudós valamennyi alkotását életmű-sorozat keretében megjelentessük, A műveszettörténet filozófiáját követően ezt a nagyfontosságú, kétkötetes munkát adjuk át a magyar olvasóknak új, átdolgozott fordításban. Hausernek ez a munkája már sok nyelven sok kiadást megért; a legutóbbi években Amerikában, Japánba és Indiában is megjelent nagy példányszámokban. Hauser azt tanítja, hogy az irodalom és a művészettörténet stílusváltozásait nem lehet pusztán a stílustörténet szemszögéből megérteni, az okokat a társadalomban bekövetkezett változásokba kell keresni. Hauser ebben a művében monumentális tablóban rajzolta fel az irodalom és a művészet társadalmi genezisét, a szellemi megnyilvánulások társadalmi gyökereit az ősi társadalmaktól kezdődően egészen a XX. századig.

Visegrad_kiralyi_palota
Visegrád ​- Királyi palota Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Visegrád ​- Királyi palota
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Eugenio Garin - Reneszánsz ​és műveltség
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Zolnay László - Marosi Ernő - A ​budavári szoborlelet
Az ​év szenzációjának számított, amikor 1974-ben a budai vár területén ásató Zolnay László középkori szobrok sokaságára bukkant. A lelet -amelyhez foghatót nemigen találtak Magyarországon - a nagyközönséget és a szakembereket egyaránt lázba hozta, mozgósítva a laikus fantáziát és a tudósi képzeletet. A Budavár feltárásának elkötelezett régész és a tudományos munkásságát a középkori magyar művészetnek szentelű művészettörténész közös munkája ez a könyv, amely nemcsak egy leletcsoportról, hanem a XV. század szobrászatáról is átfogó képet ad.

Nicolaas Matsier - 3D ​a festészetben
Egy ​trompe-l'oeil (ejtsd: [tromplöj], szó szerint: a szemet becsapó) nem egyszerűen valósághű ábrázolásra törekszik, hanem arra tart igényt, hogy úgy tekintsenek rá, mint az anyagi valóság egy darabjára. Emiatt a megtévesztésig háromdimenziósnak kell hatnia, az eredetivel (közel) megegyező méretűnek kell lennie, a festett színeknek meg kell hazudtolniuk a valóságos színeket, a festett fényhatásoknak és árnyékoknak a valóságos fényeket és árnyékokat. Az ilyen festmény kaméleonként beolvad a környezetébe. Az észrevétlenséghez létfontosságú, hogy eltűnjön a művészetben megszokott szétválasztás, a festményt körülvevő, az ábrázolást pontosan be- és elhatároló keret, vagyis esetében minden azon múlik, sikerül-e elkendőzni vagy eltüntetni a határt vagy a szegélyt. „Nem vagyok művészettörténész. A hozzám hasonló műkedvelőknek írok. Koncepcióm nagyon egyszerű: a konkrét alkotásokat és azok alkotóit állítom a középpontba. Lényegében időrendben tárgyalom a műveket és a művészeket. Közel százhúsz mű kerül majd szóba. Közülük számos beletartozik abba a körbe, melyet a trompe-l'oeil kánonjának nevezhetnénk. Mivel holland vagyok, és így dicsekvés nélkül állíthatom, e műfaj képviselői közül sokan a honfitársaim, néhány olyan alkotás is figyelmet kap könyvemben,amelyet talán túlzás lenne mesterműnek nevezni.” Nicolaas Matsier

Bodó Mihály - A ​festészet mint nyelvjáték
Kommunikációnkat ​alapvetően a vizualitás jellemzi: szüntelenül képeket nézünk, készítünk, cserélünk. A ránk szakadó képözönben a helyes értelmezés éppoly elengedhetetlen, mint az írott szöveg esetében. Azt hisszük, hogy kedvünk szerint, szabadon mozgunk a képek világában, valójában a félreértésig leegyszerűsített, többnyire a média által uniformizált sémákat követünk, mi több, a kvalitásos képi beszéd vonatkozásában a vizuális analfabetizmus határát súroljuk. A hibás értelmezések egyik oka az iskolai oktatásban domináló narratív képelemzési módszer. Bodó Mihály könyve amellett érvel, hogy a képelemzések helyett jóval eredményesebb az alkotói üzenetek olyan megközelítése, melynél a festményeket és a fényképeket az „absztrakt felépítések” és a figurális jelentések kiolvasásához szükséges „játékszabályok” együtteseként fogjuk fel, egyfajta vizuális nyelvjátékként (Wittgenstein). Ebben a felfogásban az absztrakt elemek (foltok, vonalak, színek és tónusok) alkotta kompozíciók nem a figurális tartalmak formai elemei, hanem maguk is szellemi tartalmak. Bodó Mihály új megvilágításba helyezi a reneszánsz festészet fejlődéstörténetét, miközben a korabeli festői gyakorlat sajátos gondolkodásmódját is közelebb hozza az olvasóhoz. Arra is felhívja a figyelmet, hogy a reneszánsz festőműhelyekben kidolgozott absztrakt-figurális összefüggések ma is szerves részét képezi a festészetnek, fényképezésnek, filmezésnek. A festészet mint nyelvjáték mindazok számára ajánlott, akik érintettek korunk vizuális kultúrájának alakításában (képzőművészek, fotográfusok, filmesek, számítógépes grafikusok, médiaszakemberek) és értelmezésében (képzőművészeteket kedvelők, műgyűjtők, pszichológusok, művészettörténészek, filozófusok). Bodó Mihály mérnöki és filozófusi diplomát szerzett Budapesten, majd Barcelónában szobrászatot és festészetet tanult.

Kollekciók