Ajax-loader

'művészettörténet' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Szinyei Merse Anna - Mészöly ​Géza
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Boros Judit - Hollósy ​Simon
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Veszprémi Nóra - Madarász ​Viktor
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Radocsay Dénes - Falképek ​a középkori Magyarországon
A ​középkori Magyarország sokszorosan megtizedelt művészeti emlékei között a falképek viszonylag előnyös helyzetben voltak. Nem lehetett őket beolvasztani, mint az ötvöstárgyakat, nem voltak gyúlékonyak, mint a táblaképek, faszobrok vagy textilneműk; tehát valamivel nagyobb százalékban őrződtek meg. Radocsay Dénes, az Iparművészeti Múzeum egykori főigazgatójának avatott kalauzolásával végigkísérhetjük a fejlődést a száma csekély, bár rangos alkotásokkal is büszkélkedő román kori kezdetektől a XVI. század elejéig, a reneszánsz általánossá válásáig. A könyv nem teljességre törekszik, csupán a legjelentősebb alkotásokat tárgyalja, de azoknak igen részletes bibliográfiáját is nyújtja.

Hans-Georg Gadamer - A ​szép aktualitása
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

René Berger - A ​festészet felfedezése I-II.
"Ha ​valamely műalkotás zavarba ejt bennünket, kötelességünk vizsgálat tárgyává tenni a művészt és magunkat is. A helyes magatartás nem az alkotás egyszerű elfogadásán vagy visszautasításán alapul, hanem a megalapozott ítéleten, miben hisz a néző, mert alapos oka van erre. Ilyen jól megalapozott ítéletet kizárólag az esztétikai érték megvizsgálásakor alakíthatunk ki a magunk számára." (René Berger)

Szentkirályi Zoltán - Az ​építészet világtörténete
Szentkirályi ​Zoltán kétkötetes munkája, Az építészet világtörténete a Képzőművészeti Zsebkönyvtár sorozat egyik legjelentősebb vállalkozása. A szerző ugyanis nemcsak a már viszonylag bőségesen ismertetet európai építészet történetét dolgozza fel, de plasztikus képet ad az amerikai kontinens és Ázsia építőművészetéről is, mely eddig többnyire kívül esett a hasonló témájú könyvek érdeklődésén. A Képzőművészeti Zsebkönyvtár sorozat következő kötete régészeti jellegű. Domanovszky György munkája a kerámaiművészet kezdeteivel, az edénykészítés és az agyagszobrászat kialakulásával foglalkozik.

Covers_293996
1

Ismeretlen szerző - A ​Majális festője közelről
Szinyei ​Merse Pál (1845-1920) háromnegyed évszázados, több történelmi periódusba illeszkedő élete egyáltalán nem nevezhető tipikusnak. Nemcsak kora, de Szinyei egyénisége is szinte összeegyezhetetlen ellentmondásokat hordott magában. Írásos megnyilatkozásai ezek pszichológiai okainak feltárásához is segítséget adhatnak. Ha közelebbről is megismerkedünk azzal a környezettel, amelyből a művész származott, amelynek szokásaival, követelményrendszerével, előítéleteivel gyermekkorától kezdve átitatódott, s amelynek emlékét egész életen át megőrizte, akkor nemcsak ember, de művészi egyéniségét is jobban megközelíthetjük. A hazánkban sajátosan ritka művészettörténeti forrásirodalom régi adósságát törleszti Szinyei Merse Pál leveleinek, önéletrajzainak és a közvetlen családtagok visszaemlékezéseinek közreadásával. Ez az első alkalom, hogy a Szinyei-pálya jelenleg ismert teljes forrásanyaga hiteles kritikai megjegyzésekkel olvasható - a művészettörténész dédunoka, Szinyei Merse Anna jóvoltából. A kötet egyfelől megvilágítja a magyar festészet egyik legnagyobb alakjának csak töredékesen ismert és sokszor szándékoltan félremagyarázott pályáját és egyéniségét, másfelől szinte szociológiai igényű bepillantást nyújt a korszak egy jellegzetes társadalmi rétegének életébe. A művelődéstörténeti érdekességeket is rejtő írásos dokumentumokat gazdag korabeli fényképanyag kíséri, melynek nagy része még sohasem jelent meg nyomtatásban.

H. Takács Marianna - Spanyol ​festészet a primitívektől Riberáig
A ​Szépművészeti Múzeum spanyol gyűjteménye méltán világhíres, hiszen a Pradón kívül a budapesti az egyetlen olyan európai múzeum, ahol a látogató négy évszázad spanyol festészetéről átfogó képet kaphat. Ennek a rendkívül gazdag gyűjteménynek a kötet szerzője, H. Takács Mariann a legavatottabb ismerője. A gyűjteményt bemutató munkája harmadízben jelenik meg, ezúttal két kötetre bővített terjedelemben. Az első kötetben a középkori spanyol festők, az ún. "primitívek" műveit és a reneszánsz nagyjainak kiemelkedő alkotásait mutatja be a szerző. Pedro Sánchez "Sírbatétele", az Alcira mester "Allegoriája", El Greco több műve, Velázquez "Étkező parasztok"-ja csak néhány a 48 színes illusztráción bemutatott remekművek közül. A bevezető tanulmányból megismerjük a gyűjtemény kialakulásának történetét és képet kapunk arról, hogyan alakult Európa-szerte a spanyol festmények gyűjtése.

Klaus Fischer - Ernst Diez - Indische ​Kunst
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Pap Gábor - Nagy ​Balogh, Nagy István, Tornyai
A ​Képzőművészeti Kiadó ismeretterjesztő sorozata, amelynek segítségével a művészattörténet megismerése élményközpontú, szemléletes és interaktív - a maga korlátozott lehetőségeivel, persze. Minden füzet három művész munkásságát öleli fel, mindegyik művész hat-hat művének reprodukcióját is mellékelve. A mellékelt reprodukciók a füzet végében találhatók, hogy az olvasó maga is részt vehessen a füzet végleges kialakításában: alapos olvasás szükséges a megfelelő hely megtalálásához, ahová a reprodukció beragasztható. Az itt kapható füzetekhez a mellékletek érintetlenek.

A_m%c5%b1v%c3%a9szet_sz%c3%bclet
A ​művészet születése Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - A ​művészet születése
E ​könyv a művészet születésének azt az ősi pillanatát tárja föl, amelyben a művészeti ágak még nem váltak el egymástól, s a művészet része volt az egész életet átható kultusznak, a mágikus szertartásoknak. Keresi a választ: Mi váltotta ki a szakadást, a művészeti ágak önállósulását? A kötet első része válogatást nyújt a költészet legősibb örökségéből, a törzsi költészetből - az óceániai népektől az eszkimókig a legkülönbözőbb területekről véve példát -, s a magyar népköltészet őskori, pogány elemeket őrző legrégebbi kincseiből: ráolvasásokból, varázsmondókákból, vadász- és halotti énekekből. A második részben utazóktól és tudósoktól olvashatunk izgalmas élménybeszámolókat. A magyar Fónagy Iván, Boglár Lajos vagy Dömötör Tekla kutatásai mellett megismerkedhetünk a néprajztudomány olyan klasszikusainak, mint Frazer, Levi Strauss tárgyilagos, mégis megdöbbentő következtetésekhez vezető fejtegetéseivel. A kötet tehát nem csak az ősköltészet birodalmába kalauzolja olvasóit, hanem vallatóra fogva a szövegeket feltárja az ősi korok emberének világszemléletét, vallását, hiedelmeit, mindennapi szokásait, az őskultúrák életét. A művészet születése önálló tankönyvként vagy kiegészítő olvasmányként a középiskolai irodalomoktatásban (segédanyagként a történelem és művészettörténet-órákon is) kitűnően használható. S ha az iskolapadból már kinőtt olvasó is megvásárolja a kötetet, egy hasznos, az irodalomtörténet e legősibb korszakát átfogó antológiához, kézikönyvhöz jut hozzá.

Prokopp Mária - Verrocchio, ​Boltraffio, Correggio
Kedves ​Olvasó! "Az én múzeumom" című kis könyvek új módszert vezetnek be a művészet ismertetésébe. A sorozatot - melynek első kötete 1963-ban jelent meg - úgy állítottuk össze, hogy minden kötet három-három, klasszikus vagy modern, magyar vagy külföldi mester munkásságát foglalja össze. Az 1968-tól megjelenő kiadványok a festészet nagy mesterei mellett a szobrászat és építészet legkiválóbb alakjai is bemutatják. A művészet megismerését alkotásaikból válogatott hat-hat mű színes - vagy fekete-fehér - reprodukciója is segíti.

Lyka Károly - Kis ​könyv a művészetről
Lyka ​Károly e munkája 1904-ben született, de már több kiadásban került a könyvpiacra, és a magyar közönség ama széles rétegének ajánlja a szerző, amely örömmel érdeklődik a képzőművészetek iránt. Célja az, hogy az olvasót figyelmeztesse egy sor szempontra, amelyek révén talán könnyebben értheti meg a képet, a szobrot, az épületet, a lakásberendezés műtárgyait. E tanulmánygyűjtemény forrásanyag értékű, a szöveg mindenki számára érthető, a szerző állításait kevés, de jellemző példával bizonyítja, észrevétlenül vezeti el az olvasót a rajz szépségének, a szín kifejezőerejének s a szobrászat törvényeinek megismeréséhez. 104 képpel mellékelve.

Ismeretlen szerző - A ​művészet története Magyarországon
Egyre ​több képzőművészeti kiadvány foglalkozik a magyarországi művészet történetének egy-egy fontos korszakával. Monográfiák, díszes albumok, kisebb-nagyobb tudományos és népszerűsítő tanulmányok ismertetik jelentős művészeti irányzatok, iskolák, művésztelepek történetét, egyes kiemelkedő alkotók tevékenységét. Egyre sürgetőbb szükségletté vált, hogy az olvasók kezébe adjuk a hazai képzőművészet fejlődésének átfogó bemutatását. Egyre inkább nélkülözhetetlenné vált, hogy megjelenjék egy olyan egykötetes kézikönyv, amely egységes koncepció és korszerű szemlélet alapján segítse az áttekintő tájékozódást, feltárja a nagy összefüggések láncolatát a honfoglalás korától egészen napjainkig. A Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutatócsoportjának kollektívája Aradi Nóra vezetésével kiadónk felkérésére vállalta, hogy elkészíti az új, egykötetes összefoglalást. A nagyközönség számára írott új teljes áttekintésre törekvő kézikönyv felhasználja a kötet elkészülésének időpontjáig feltárt legújabb kutatási eredményeket. A szerzők, akik az általuk bemutatott korszak legjobb hazai szakértői, éltek a lehetőséggel, hogy először ebben a könyvben közöljék a legújabb értékeléseket. Az igen gazdag ismeretanyagot tartalmazó kötet használatát bő apparátus, fogalommagyarázat, hely- és névmutató közlésével igyekeztünk megkönnyíteni. A szöveget közvetlenül kísérő gazdag illusztrációs anyag, a sok alaprajz mind a legvilágosabb szemléltetést célozza.

Kassák Lajos - Az ​izmusok története
"1863-ban, ​a Visszautasítottak Szalonjának felállításával kettészakadt a művészet. Megkezdődött a nagy küzdelem az akadémikus és a modern művészet között. Azonban míg 1863-ban Manet és Pissarro a visszautasítottak közé került, még a hivatalos mesterek között volt Corot! Ki állt szemben ötven év múlva Matisse-szal, Picassó-val? Már csak egy Albert Besnard.... ...Delacroix-t még csak firtatták, Courbet-t kigúnyolták, Manet-t már üldözni kezdték. A posztimpresszionisták fellépése rendkívüli felháborodást váltott ki, Cézanne képeinek őrizetére rendőröket kellett kivezényelni a kiállításra." - S íme a küzdelem, hisszük, az ö győzelmükkel ér véget: a modern művészet bevonult a múzeumokba, helyet kapott a főiskolákon, egyetemeken" - foglalja össze Kassák a művészettörténet közismert tényeit s könyve summáját. A könyv az előzmények - impresszionizmus, fauve-mozgalom stb. - vázlatos áttekintése után a modern művészet történetének legfontosabb izmusait mutatja be: a kubizmust, futurizmust, expresszionizmust, konstruktivizmust, dadaizmust, szürrealizmust, megismerteti az olvasót a fontosabb művekkel és mesterekkel, elmondja a mozgalom történetét, elemzi szerepét és jelentőségét a művészet történetében. A könyv második részében a magyar avantgarde történetét elemzi, melynek ö volt a vezető mestere, melynek főként az ö lapjai adtak teret: A Tett, a Ma, a Dokumentum, a Munka. Ismerteti a folyóiratok történetét, bemutatja munkatársait, s bőséges idézetekkel elemzi a fontosabb publikációkat. Történelmi dokumentum ez a könyv, mert tényeket, adatokat, valaha pár száz példányban megjelent lapokban közölt manifesztumokat idéz; irodalomtörténeti és művészettörténeti monográfia, mely arra a kérdésre keresi a választ, óriási adattömeg elemzésével: mely irányzatok és művészek munkája nyomán született meg korunk művészetének egységes stílusa, amely méltó a múlt nagy korszakaihoz? Mik a jellemző vonásai, tulajdonságai ennek a stílusnak, miben új, miben XX. századi? S egyben önéletrajz is, hiszen e könyv írójának élete és munkássága elválaszthatatlanul eggyé forrt a könyv témájával, a modern művészettel.

Szentkirályi Zoltán - Détshy Mihály - Az ​építészet rövid története I-II.
Rövid, ​jól rendszerezett összefoglalást ad az építészet stílusjegyeiről, a különböző korok építészetéről. Időrendi sorrendben haladva ismerteti az egyes korok alapvető történeti, gazdasági, kulturális jellegzetességeit, ezt a korszak építészetének általános jellemzése követi. Az építészeti jellemzők után a legfontosabb épületek elemzése következik. A leírást - külön kötetben - gazdag illusztrációs anyag (ábrák, fényképek) teszi érthetővé, szemléletessé. A képek és színvonalas rajzok külföldi és hazai építészeti emlékeket mutatnak be. A könyv ismerteti a műemlékvédelmi kérdéseket is. Ajánljuk a magasépítészettel foglalkozó szakközépiskolákon kívül a művészeti képzést folytató intézeteknek és mindazoknak, akik érdekeltek ebben a tárgykörben, vagy érdeklődnek a művészettörténet és az építészet érdekességei iránt.

Michael Baxandall - Reneszánsz ​szemlélet - reneszánsz festészet
Minden ​társadalom kifejleszti a maga sajátos készségeit és szokásait, s mindennek megvan a vizaális vetülete is, hiszen a látás az emberi tapasztalás legfontosabb szerve; ezek a vizuális készségek és szokások pedig részei a festői médiumnak. Következésképp a festői stílus hozzáférhetőbbé teszi az egykorú vizuális készségeket és szokásokat, s ezek közvetítésével magát a sajátos társadalmi tapasztalatot. A régi festmény vizuális tevékenységet őrző dokumentum. Meg kell tanulni olvasni belőle, éppúgy, ahogy meg kell tanulni a más kultúrák írásos emlékeinek olvasását még akkor is, ha többé-kevésbé értjük a nyelvet...

Székely András - Az ​ókori Kelet művészete
A ​táj és lakói Kultúrák és rétegek Sumer országa, Akkád birodalma A piramisok kora Zimrilimtől Untas- Gálig A második virágkor Vad hegyek között Világok határán A vérengző város bája Az isten kapuja Ahuramazda alattvalói A fáraók ezüstkora A hellén világ végvidékein Európa, az örökös A szerző maga-mentsége

Michel Butor - A ​szavak a festészetben
A ​könyv szerzője a francia regényirodalom "új hullámának" népszerű és sziporkázóan szellemes írója. Butor ezúttal a művészettörténet területére kalandozik el, meglehetősen szokatlan szempontból fogva vallatóra a műveket. Nem a képek képszerűsége, azaz stiláris sajátossága, festői technikája, a kompozíció módja érdekli, hanem verbalizálható tartalmuk, pontosabban az a jelentésárnyalat, jelentéstöbblet vagy jelentésmódosítás, amelyeket a festménybe belekomponált betűk, szavak, olykor hosszabb szövegek sugallnak. A szemünkben sokszor közömbös vagy érdektelen szignók, feliratok a Butor-féle tárlatvezetés során hirtelen szembeszökőek, jelentékenyek lesznek, olyannyira, hogy többé lehetetlen észre nem vennünk azt a változást, amelyet a kép jelentéstartományában okoznak.

Reinach Salamon - A ​művészet kis tükre
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ross King - Párisz ​ítélete
1863-ban ​a francia Ernest Meissonier volt a világ leghíresebb festője és a Szalon - a Párizsban kétéven­ként megrendezett nagy képzőművészeti seregszemle - legfényesebb csillaga. Ross King ebben az évben rántja magával olvasóit az átalakulóban, erjedőben lévő Párizs éle­tébe, amikor Manet kiállította nagy felháborodást keltő képét, a "Reggeli a szabadban"-t, és történetét 1874-ben zárja, amikor megnyílik az első impresszionista kiállítás. A szerző a tőle meg­szokott sodró lendülettel és lebilincselő meseszövéssel kalauzol végig a társadalmi és politikai viharok évtizedén, és bemutatja, hogyan fordult szembe egy csoport művész - elsősorban Manet, majd Monet, Cézanne és a többiek - a festészet "hivatalos" irányvonalával, hogy érdeklődését a táj, a hétköznapi ember és a korabeli, modern világ felé fordítva megteremtse az impresszionizmusnak nevezett új látásmódot. Ross King (1962) kanadai származású író, kritikus, történeti-művészettörténeti ismeretterjesztő művek szerzője. Brunelleschi kupolája. A firenzei dóm építésének története (2008) és Michelangelo és a Sixtus-kápolna (2010) című könyvei már magyarul is olvashatók.

Umberto Eco - A ​szépség története
A ​népszerű publicista, író és irodalomtudós, Umberto Eco szerkesztésében látott napvilágot e kötet, mely több száz, nőkről és férfiakról alkotott remekművet sorakoztat fel a szépség kifejezőeszközeként vagy annak igazolására. Az olvasó mégsem elsősorban művészettörténeti albumot tart kezében, hanem olyan szemelvénygyűjteményt, mely az ókor nagyjaitól kezdve korunk gondolkodóiig közöl idézeteket arra vonatkozólag, hogy mely kornak miféle elképzelése volt a szépségről, mikor ki volt a szépségideál. Az impozáns kivitelezésű kötetet előző kiadása kapcsán a 200510012-es számon ismertettük részletesen.

Hegyi Borbála - Művészetek ​albuma
Az ​album egyéni válogatás alapján készült, melyben megtalálható az õskori, egyiptomi, görög, római mûvészet, és a középkor mûvészete. Elvezet minket a reneszánsz, a barokk, és a XIX., majd a XX. század mûvészeti világába. A sok színes fotó és a lényegretörõ leírások egyaránt hordoznak új és már ismert információt a mûvészetkedvelõk számára, de reméljük, hogy elcsábítunk minden álmodozót ebbe a varázslatos világba.

Ross King - Brunelleschi ​kupolája
Még ​napjainkban is csodálat övezi a firenzei dóm épületegyüttesét, különösen a hatalmas kupolát. A 15. századi Firenze polgárai a lehetetlenre vállalkoztak: megalkotni minden idők legnagyobb, az építés során állványzattal alá nem támasztott kupoláját. A terv Filippo Brunelleschi ötvösmester agyából pattant ki: a vérbeli reneszánsz figura magának való mechanikai zseni volt, összeférhetetlen alak, híres verekedő. A kupola építését, melyet ő irányított, viták, torzsalkodások, emberi tragédiák és fényes sikerek kísérték. Ross King oxfordi kultúrtörténész impozáns tudásanyag birtokában, színes, olvasmányos stílusban meséli el a már-már a krimik izgalmával vetekedő történetet.

Christoph Höcker - Építészet
Az ​Art-Téka sorozat e kötete bevezetés az építészet világába - szórakoztatóan, mint egy regény és látványosan, mint egy képeskönyv. A szerző nyomon követi az építőművészet fejlődését Mezopotámia, Egyiptom és az Égei-tenger vidékének korai magaskultúráitól egészen a kortárs építészet lenyűgöző alkotásaiig. A legfontosabb építési stílusok és jellegzetességeik megismerését színes fotók és magyarázó ábrák, metszetek segítik. Az építészeti alkotások társadalmi és történelmi összefüggésben jelennek meg. Az építészet politikai, társadalmi és történelmi tükör is egyben, ezért nemcsak a kiemelkedő építészeti alkotásokról esik szó, hanem a "hétköznapok" építészetéről is.

Clemen Jöckle - Christopher Kerstjens - Építészeti ​stílusok az ókortól napjainkig
Az ​építészettörténeti fogalmakat rajzokkal illusztráló (800 fekete-fehér rajz és fotó, 16 oldal színes melléklet), rövid szöveggel magyarázó könyv. A világépítészet stílusait az Ókortól a 20. századig taglaló alapmű a közép- és a felsőfokú szakképzés elengedhetetlen segédeszköze, de hasznos információkat nyújt minden érdeklődő számára.

Galla Miklós - Ábrakadabra
Hetet-havat, ​tücsköt-bogarat összehord bennük. Nyelvi poénok tömkelege szerepel a kötetben, például amikor két nagy, holland festőről van szó, ezt írja: "Két tudás egy csárdában." Még egy példa: furfangos rajz = grafi fi ka. Az ilyesfajta leleményeknek se szeri, se száma. A szerző megfricskázza a komoly muvészettörténészeket, amikor saját magát idomista, vibrista, napista, csíkista vagy téglalapista alkotónak nevezi. Fokozza az iróniát a csőizmus, a napizmus és a körbejárizmus emlegetése. A nevettetés érdekében szóba kerül a krákogás, Csizmás Kandúr, a vonalkód és a csempe. De a humor nem áll meg a szövegek szintjén. A festményekbe is jócskán jutott belole. Legtöbbjük derűt, optimizmust áraszt; jó rájuk nézni. Nem kell érteni a festészethez!!! Elég megtekinteni egy képet, s máris érezzük a kompozícióból áradó harmóniát. Tehát, ha megígérik, hogy nem ijednek meg, leírjuk, hogy a képeknek esztétikai értékük is van. A legtöbb festmény - megint ne pánikoljon senki - a geometrikus absztrakt műfajába tartozik. Festéklocsolásról szó sincs, épeszűen megtervezett remekeket látunk. De a művek mindenekelőtt játékosak és játékosak. Azért írtuk kétszer, mert nem győzzük elégszer hangsúlyozni. Három: játékosak a színek, a formák és az elrendezések. Galla játszik, amikor színpadon és tévében szerepel; játszik, amikor zenét szerez és dalszöveget ír; hát persze, hogy játszik akkor is, amikor fest.

Christina Hopkinson - A ​20. század
A ​második évezredfordulóhoz közeledve, A huszadik század története című könyv visszatekint a mögöttünk maradt csaknem száz évre, amely az űrutazást, a televíziót, az atomenergiát adta az emberiségnek. A boxerlázadástól a beat-nemzedékig, a gyarmatosítástól a kommunista rendszer összeomlásáig, az események bemutatásával ad történelmi hátteret mai világunk megértéséhez.

John M. Roberts - Róma ​és a klasszikus nyugat
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Douglas Mannering - India ​művészete
Az ​indiai szubkontinens évezredeken át volt hódító hadjáratok színtere és nagy vallások szülőföldje, ezért nem meglepő, hogy művészete páratlanul változatos és mozgalmas.

Jacob Burckhardt - A ​reneszánsz Itáliában
Kötetünk ​- a Képzőművészeti Zsebkönyvtár negyedik darabja - az emberiség egyik leggazdagabb korszakába kalauzolja vissza az olvasót. A szerző, Jacob Burckhardt, a nagyhatású múlt századi történész olyan tükörben állítja elénk a reneszánsz történéseit s az azokban cselekvő embert, mely a legkisebb mozzanatot is pontosan adja vissza. Képet ad az erkölcsökről s a viszályokról, a művészet és tudomány fejlődéséről s a babonák, előítéletek születéséről.

Kollekciók