Ajax-loader

'művészettörténet' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Klaus Honnef - Pop ​art
"A ​pop: mindent elfogadó szeretet. A pop: bombatámadás. Maga az amerikai álom, optimista, nagylelkű és naiv." (Robert Indiana) A pop art az 1950-es évek közepén alakult ki Angliában, de stílusirányzatként az Egyesült Államokban teljesedett ki az 1960-as években. A fenséges helyett a köznapi emelte látókörébe, számára a tucatáru éppen olyan fontos, mint az egyedi, s nem tesz különbséget magas- és tömegkultúra között. Témáit leginkább a fogyasztói társadalmat ötletes eszközökkel ünneplő média és reklám világából meríti. A pop művek, amióta csak megjelentek a kiállítótermekben, az érdeklődés homlokterében állnak, fogadtatásuk napjainkban lelkesebb, mint valaha.

Bozóky Mária - Würtz ​Ádám
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kenneth Clark - Nézeteim ​a civilizációról
A ​világhírű angol művészettörténész a magyar közönség körében is kedveltté vált magas színvonalú és ugyanakkor nagyon közvetlen, minden érdeklődő számára közérthető előadásai révén, melyekből már a magyar televízió is vetített három sorozatot. A Corvina kiadó 1983-ban jelentette meg nagy példányszámban Leonardo da Vinciről írott monográfiáját. Jelen könyve, melyet a 12. angol kiadásból fordítottunk, s mely szinte minden világnyelven több kiadást is megért már, a BBC számára készült tévésorozat csaknem változatlan szövegét tartalmazza, a filmanyagból válogatott rendkívül vonzó illusztráció kíséretében (238 fekete-fehér és 48 színes képpel). A szerző tizenhárom nagy fejezetben vezeti végig olvasóját a nyugat-európai kultúra nagy korszakain, a népvándorlás korától egészen a XX. századig: óriási irodalmi és filozófiai műveltségére támaszkodva a képzőművészet, a művelődéstörténet és a technika fejlődésének összefüggéseit kutatva igyekszik az egyes korok legjellemzőbb vonásait megragadni sajátos angol látószögéből egyénien értelmezve a civilizáció fogalmát.

H. Takács Marianna - Rubens ​és kora
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kerékgyártó Éva - Templomok ​és katedrálisok
A ​katedrálisok a keresztény világ kőből emelt, a múló évszázadokkal büszkén dacoló szimbólumai,egyszersmind az emberiség egyetemes kulturális örökségének becses kincsei. E kiadványban a földkerekség valamennyi szegletéből szerepelnek templomok, az európai székesegyházak mellett ausztrál, orosz, vagy éppen dél-amerikai egyházi épületek is bemutatásra kerülnek. Találhatók köztük a 4. században épült,illetve a 20. század második felében felszentelt katedrálisok is, így az olvasó végigkövetheti a korok és az építészeti stílusok váltakozásaik. Az érdekességekben bővelkedő történeti leírásokat gazdag fotóanyag egészíti ki, amely kívülről és belülről egyaránt megmutatja az épületek nagyszerűségét.

Marosi Ernő - A ​romanika Magyarországon
A ​kötet a magyarországi romanika korszakáról, a XI-XIII. század hazai művészetéről ad átfogó ismertetést. Részletesen bemutatja azt a folyamatot, hogyan honosodott meg a keresztény kép fogalma Magyarországon, majd sorra veszi művészettörténeti ismereteink (írott források, képi források, emlékek, régészet, épületrégészet) jellegzetességeit. Nagy figyelmet szentel a változások tanúinak, beszédes emlékeinknek: az épülettagozatoknak és az ornamentikának. Ezután a magyar romanika néhány nevezetes, a kor európai művészetével méltán párhuzamba állítható alkotását vizsgálja. Ennek során pontos képet kaphatunk a feldebrői, a tarnaszentmáriai, az óbudai, a székesfehérvári, a pécsi, a somogyvári, az esztergomi, a vértesszentkereszti, a jáki és a gyulafehérvári épületegyüttesekről. A szerző részletesen beavat minket a legfontosabb hazai templomok, prépostságok, apátságok, székesegyházak építéstörténetébe, kiemelve az Árpád-kori Magyarország művészetének stílustörténeti jellegzetességeit. Emellett bepillantást nyerhetünk a kor néhány érdekes dokumentumába (Szent István legendái, Szent Margit legendája, rendeletek, adománylevelek stb.) is.

Rudolf Wittkower - Margot Wittkower - A ​Szaturnusz jegyében
A ​könyv Rudolf és Margot Wittkower, az Aby Warburg- féle ikonológiai iskola kiemelkedő képviselőinek a főműve. Munkájukban az iskola hagyományait követve, a művész öntudatra ébredését, valamint szerepének és társadalmi helyzetének változását követik nyomon az ókortól a romantika koráig. A művet - amely nem csupán a szakmabelieknek, hanem a kultúrtörténet iránt érdeklődőknek is alapvető kézikönyve - tudományossága, adatgondossága mellett igazán az teszi érdekes olvasmánnyá, hogy egyébként sem száraz témáit (a művészek fösvénységét, kicsapongásait, bűnözését, őrültségeit) bőséges korabeli adatokkal illusztrálja.

Moravánszky Ákos - Antoni ​Gaudí
Antoni ​Gaudínak, a századforduló nagy katalán építészetének jelentőségét korunkban ismerjük fel igazán. Művészete a szecesszió szellemi talajából sarjadt. Kortársaitól eltérően az épület organizmusának egészét a tervezési folyamat tárgyának tekintette, sőt e folyamatot magát az építés során meghatározott döntések sorozataként fogta fel, az építészetet művészi akcióként értelmezve. Egyéni, expesszív stílusának napjainkban több követője van, mint saját korában. A könyv részletesen ismerteti Gaudí építészetének előzményeit és a katalán környezet jelentőségeit, ami hozzásegíti művei jobb megértéséhez. Az egyes épületeket keletkezési sorrendben, az életrajz részeként ismerteti a szerző. Külön fejezet foglalkozik tervezési módszereivel, az alkalmazott anyagokkal és szerkezetekkel. Az illusztrációs anyag az életmű egészéről ad áttekintést.

Szinyei Merse Anna - Mészöly ​Géza
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Boros Judit - Hollósy ​Simon
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Veszprémi Nóra - Madarász ​Viktor
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Radocsay Dénes - Falképek ​a középkori Magyarországon
A ​középkori Magyarország sokszorosan megtizedelt művészeti emlékei között a falképek viszonylag előnyös helyzetben voltak. Nem lehetett őket beolvasztani, mint az ötvöstárgyakat, nem voltak gyúlékonyak, mint a táblaképek, faszobrok vagy textilneműk; tehát valamivel nagyobb százalékban őrződtek meg. Radocsay Dénes, az Iparművészeti Múzeum egykori főigazgatójának avatott kalauzolásával végigkísérhetjük a fejlődést a száma csekély, bár rangos alkotásokkal is büszkélkedő román kori kezdetektől a XVI. század elejéig, a reneszánsz általánossá válásáig. A könyv nem teljességre törekszik, csupán a legjelentősebb alkotásokat tárgyalja, de azoknak igen részletes bibliográfiáját is nyújtja.

Hans-Georg Gadamer - A ​szép aktualitása
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szentkirályi Zoltán - Az ​építészet világtörténete
Szentkirályi ​Zoltán kétkötetes munkája, Az építészet világtörténete a Képzőművészeti Zsebkönyvtár sorozat egyik legjelentősebb vállalkozása. A szerző ugyanis nemcsak a már viszonylag bőségesen ismertetet európai építészet történetét dolgozza fel, de plasztikus képet ad az amerikai kontinens és Ázsia építőművészetéről is, mely eddig többnyire kívül esett a hasonló témájú könyvek érdeklődésén. A Képzőművészeti Zsebkönyvtár sorozat következő kötete régészeti jellegű. Domanovszky György munkája a kerámaiművészet kezdeteivel, az edénykészítés és az agyagszobrászat kialakulásával foglalkozik.

Covers_293996
1

Ismeretlen szerző - A ​Majális festője közelről
Szinyei ​Merse Pál (1845-1920) háromnegyed évszázados, több történelmi periódusba illeszkedő élete egyáltalán nem nevezhető tipikusnak. Nemcsak kora, de Szinyei egyénisége is szinte összeegyezhetetlen ellentmondásokat hordott magában. Írásos megnyilatkozásai ezek pszichológiai okainak feltárásához is segítséget adhatnak. Ha közelebbről is megismerkedünk azzal a környezettel, amelyből a művész származott, amelynek szokásaival, követelményrendszerével, előítéleteivel gyermekkorától kezdve átitatódott, s amelynek emlékét egész életen át megőrizte, akkor nemcsak ember, de művészi egyéniségét is jobban megközelíthetjük. A hazánkban sajátosan ritka művészettörténeti forrásirodalom régi adósságát törleszti Szinyei Merse Pál leveleinek, önéletrajzainak és a közvetlen családtagok visszaemlékezéseinek közreadásával. Ez az első alkalom, hogy a Szinyei-pálya jelenleg ismert teljes forrásanyaga hiteles kritikai megjegyzésekkel olvasható - a művészettörténész dédunoka, Szinyei Merse Anna jóvoltából. A kötet egyfelől megvilágítja a magyar festészet egyik legnagyobb alakjának csak töredékesen ismert és sokszor szándékoltan félremagyarázott pályáját és egyéniségét, másfelől szinte szociológiai igényű bepillantást nyújt a korszak egy jellegzetes társadalmi rétegének életébe. A művelődéstörténeti érdekességeket is rejtő írásos dokumentumokat gazdag korabeli fényképanyag kíséri, melynek nagy része még sohasem jelent meg nyomtatásban.

H. Takács Marianna - Spanyol ​festészet a primitívektől Riberáig
A ​Szépművészeti Múzeum spanyol gyűjteménye méltán világhíres, hiszen a Pradón kívül a budapesti az egyetlen olyan európai múzeum, ahol a látogató négy évszázad spanyol festészetéről átfogó képet kaphat. Ennek a rendkívül gazdag gyűjteménynek a kötet szerzője, H. Takács Mariann a legavatottabb ismerője. A gyűjteményt bemutató munkája harmadízben jelenik meg, ezúttal két kötetre bővített terjedelemben. Az első kötetben a középkori spanyol festők, az ún. "primitívek" műveit és a reneszánsz nagyjainak kiemelkedő alkotásait mutatja be a szerző. Pedro Sánchez "Sírbatétele", az Alcira mester "Allegoriája", El Greco több műve, Velázquez "Étkező parasztok"-ja csak néhány a 48 színes illusztráción bemutatott remekművek közül. A bevezető tanulmányból megismerjük a gyűjtemény kialakulásának történetét és képet kapunk arról, hogyan alakult Európa-szerte a spanyol festmények gyűjtése.

Klaus Fischer - Ernst Diez - Indische ​Kunst
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Pap Gábor - Nagy ​Balogh, Nagy István, Tornyai
A ​Képzőművészeti Kiadó ismeretterjesztő sorozata, amelynek segítségével a művészattörténet megismerése élményközpontú, szemléletes és interaktív - a maga korlátozott lehetőségeivel, persze. Minden füzet három művész munkásságát öleli fel, mindegyik művész hat-hat művének reprodukcióját is mellékelve. A mellékelt reprodukciók a füzet végében találhatók, hogy az olvasó maga is részt vehessen a füzet végleges kialakításában: alapos olvasás szükséges a megfelelő hely megtalálásához, ahová a reprodukció beragasztható. Az itt kapható füzetekhez a mellékletek érintetlenek.

A_m%c5%b1v%c3%a9szet_sz%c3%bclet
A ​művészet születése Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - A ​művészet születése
E ​könyv a művészet születésének azt az ősi pillanatát tárja föl, amelyben a művészeti ágak még nem váltak el egymástól, s a művészet része volt az egész életet átható kultusznak, a mágikus szertartásoknak. Keresi a választ: Mi váltotta ki a szakadást, a művészeti ágak önállósulását? A kötet első része válogatást nyújt a költészet legősibb örökségéből, a törzsi költészetből - az óceániai népektől az eszkimókig a legkülönbözőbb területekről véve példát -, s a magyar népköltészet őskori, pogány elemeket őrző legrégebbi kincseiből: ráolvasásokból, varázsmondókákból, vadász- és halotti énekekből. A második részben utazóktól és tudósoktól olvashatunk izgalmas élménybeszámolókat. A magyar Fónagy Iván, Boglár Lajos vagy Dömötör Tekla kutatásai mellett megismerkedhetünk a néprajztudomány olyan klasszikusainak, mint Frazer, Levi Strauss tárgyilagos, mégis megdöbbentő következtetésekhez vezető fejtegetéseivel. A kötet tehát nem csak az ősköltészet birodalmába kalauzolja olvasóit, hanem vallatóra fogva a szövegeket feltárja az ősi korok emberének világszemléletét, vallását, hiedelmeit, mindennapi szokásait, az őskultúrák életét. A művészet születése önálló tankönyvként vagy kiegészítő olvasmányként a középiskolai irodalomoktatásban (segédanyagként a történelem és művészettörténet-órákon is) kitűnően használható. S ha az iskolapadból már kinőtt olvasó is megvásárolja a kötetet, egy hasznos, az irodalomtörténet e legősibb korszakát átfogó antológiához, kézikönyvhöz jut hozzá.

Prokopp Mária - Verrocchio, ​Boltraffio, Correggio
Kedves ​Olvasó! "Az én múzeumom" című kis könyvek új módszert vezetnek be a művészet ismertetésébe. A sorozatot - melynek első kötete 1963-ban jelent meg - úgy állítottuk össze, hogy minden kötet három-három, klasszikus vagy modern, magyar vagy külföldi mester munkásságát foglalja össze. Az 1968-tól megjelenő kiadványok a festészet nagy mesterei mellett a szobrászat és építészet legkiválóbb alakjai is bemutatják. A művészet megismerését alkotásaikból válogatott hat-hat mű színes - vagy fekete-fehér - reprodukciója is segíti.

Lyka Károly - Kis ​könyv a művészetről
Lyka ​Károly e munkája 1904-ben született, de már több kiadásban került a könyvpiacra, és a magyar közönség ama széles rétegének ajánlja a szerző, amely örömmel érdeklődik a képzőművészetek iránt. Célja az, hogy az olvasót figyelmeztesse egy sor szempontra, amelyek révén talán könnyebben értheti meg a képet, a szobrot, az épületet, a lakásberendezés műtárgyait. E tanulmánygyűjtemény forrásanyag értékű, a szöveg mindenki számára érthető, a szerző állításait kevés, de jellemző példával bizonyítja, észrevétlenül vezeti el az olvasót a rajz szépségének, a szín kifejezőerejének s a szobrászat törvényeinek megismeréséhez. 104 képpel mellékelve.

Ismeretlen szerző - A ​művészet története Magyarországon
Egyre ​több képzőművészeti kiadvány foglalkozik a magyarországi művészet történetének egy-egy fontos korszakával. Monográfiák, díszes albumok, kisebb-nagyobb tudományos és népszerűsítő tanulmányok ismertetik jelentős művészeti irányzatok, iskolák, művésztelepek történetét, egyes kiemelkedő alkotók tevékenységét. Egyre sürgetőbb szükségletté vált, hogy az olvasók kezébe adjuk a hazai képzőművészet fejlődésének átfogó bemutatását. Egyre inkább nélkülözhetetlenné vált, hogy megjelenjék egy olyan egykötetes kézikönyv, amely egységes koncepció és korszerű szemlélet alapján segítse az áttekintő tájékozódást, feltárja a nagy összefüggések láncolatát a honfoglalás korától egészen napjainkig. A Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutatócsoportjának kollektívája Aradi Nóra vezetésével kiadónk felkérésére vállalta, hogy elkészíti az új, egykötetes összefoglalást. A nagyközönség számára írott új teljes áttekintésre törekvő kézikönyv felhasználja a kötet elkészülésének időpontjáig feltárt legújabb kutatási eredményeket. A szerzők, akik az általuk bemutatott korszak legjobb hazai szakértői, éltek a lehetőséggel, hogy először ebben a könyvben közöljék a legújabb értékeléseket. Az igen gazdag ismeretanyagot tartalmazó kötet használatát bő apparátus, fogalommagyarázat, hely- és névmutató közlésével igyekeztünk megkönnyíteni. A szöveget közvetlenül kísérő gazdag illusztrációs anyag, a sok alaprajz mind a legvilágosabb szemléltetést célozza.

Kassák Lajos - Az ​izmusok története
"1863-ban, ​a Visszautasítottak Szalonjának felállításával kettészakadt a művészet. Megkezdődött a nagy küzdelem az akadémikus és a modern művészet között. Azonban míg 1863-ban Manet és Pissarro a visszautasítottak közé került, még a hivatalos mesterek között volt Corot! Ki állt szemben ötven év múlva Matisse-szal, Picassó-val? Már csak egy Albert Besnard.... ...Delacroix-t még csak firtatták, Courbet-t kigúnyolták, Manet-t már üldözni kezdték. A posztimpresszionisták fellépése rendkívüli felháborodást váltott ki, Cézanne képeinek őrizetére rendőröket kellett kivezényelni a kiállításra." - S íme a küzdelem, hisszük, az ö győzelmükkel ér véget: a modern művészet bevonult a múzeumokba, helyet kapott a főiskolákon, egyetemeken" - foglalja össze Kassák a művészettörténet közismert tényeit s könyve summáját. A könyv az előzmények - impresszionizmus, fauve-mozgalom stb. - vázlatos áttekintése után a modern művészet történetének legfontosabb izmusait mutatja be: a kubizmust, futurizmust, expresszionizmust, konstruktivizmust, dadaizmust, szürrealizmust, megismerteti az olvasót a fontosabb művekkel és mesterekkel, elmondja a mozgalom történetét, elemzi szerepét és jelentőségét a művészet történetében. A könyv második részében a magyar avantgarde történetét elemzi, melynek ö volt a vezető mestere, melynek főként az ö lapjai adtak teret: A Tett, a Ma, a Dokumentum, a Munka. Ismerteti a folyóiratok történetét, bemutatja munkatársait, s bőséges idézetekkel elemzi a fontosabb publikációkat. Történelmi dokumentum ez a könyv, mert tényeket, adatokat, valaha pár száz példányban megjelent lapokban közölt manifesztumokat idéz; irodalomtörténeti és művészettörténeti monográfia, mely arra a kérdésre keresi a választ, óriási adattömeg elemzésével: mely irányzatok és művészek munkája nyomán született meg korunk művészetének egységes stílusa, amely méltó a múlt nagy korszakaihoz? Mik a jellemző vonásai, tulajdonságai ennek a stílusnak, miben új, miben XX. századi? S egyben önéletrajz is, hiszen e könyv írójának élete és munkássága elválaszthatatlanul eggyé forrt a könyv témájával, a modern művészettel.

Szentkirályi Zoltán - Détshy Mihály - Az ​építészet rövid története I-II.
Rövid, ​jól rendszerezett összefoglalást ad az építészet stílusjegyeiről, a különböző korok építészetéről. Időrendi sorrendben haladva ismerteti az egyes korok alapvető történeti, gazdasági, kulturális jellegzetességeit, ezt a korszak építészetének általános jellemzése követi. Az építészeti jellemzők után a legfontosabb épületek elemzése következik. A leírást - külön kötetben - gazdag illusztrációs anyag (ábrák, fényképek) teszi érthetővé, szemléletessé. A képek és színvonalas rajzok külföldi és hazai építészeti emlékeket mutatnak be. A könyv ismerteti a műemlékvédelmi kérdéseket is. Ajánljuk a magasépítészettel foglalkozó szakközépiskolákon kívül a művészeti képzést folytató intézeteknek és mindazoknak, akik érdekeltek ebben a tárgykörben, vagy érdeklődnek a művészettörténet és az építészet érdekességei iránt.

Michael Baxandall - Reneszánsz ​szemlélet - reneszánsz festészet
Minden ​társadalom kifejleszti a maga sajátos készségeit és szokásait, s mindennek megvan a vizaális vetülete is, hiszen a látás az emberi tapasztalás legfontosabb szerve; ezek a vizuális készségek és szokások pedig részei a festői médiumnak. Következésképp a festői stílus hozzáférhetőbbé teszi az egykorú vizuális készségeket és szokásokat, s ezek közvetítésével magát a sajátos társadalmi tapasztalatot. A régi festmény vizuális tevékenységet őrző dokumentum. Meg kell tanulni olvasni belőle, éppúgy, ahogy meg kell tanulni a más kultúrák írásos emlékeinek olvasását még akkor is, ha többé-kevésbé értjük a nyelvet...

Székely András - Az ​ókori Kelet művészete
A ​táj és lakói Kultúrák és rétegek Sumer országa, Akkád birodalma A piramisok kora Zimrilimtől Untas- Gálig A második virágkor Vad hegyek között Világok határán A vérengző város bája Az isten kapuja Ahuramazda alattvalói A fáraók ezüstkora A hellén világ végvidékein Európa, az örökös A szerző maga-mentsége

Michel Butor - A ​szavak a festészetben
A ​könyv szerzője a francia regényirodalom "új hullámának" népszerű és sziporkázóan szellemes írója. Butor ezúttal a művészettörténet területére kalandozik el, meglehetősen szokatlan szempontból fogva vallatóra a műveket. Nem a képek képszerűsége, azaz stiláris sajátossága, festői technikája, a kompozíció módja érdekli, hanem verbalizálható tartalmuk, pontosabban az a jelentésárnyalat, jelentéstöbblet vagy jelentésmódosítás, amelyeket a festménybe belekomponált betűk, szavak, olykor hosszabb szövegek sugallnak. A szemünkben sokszor közömbös vagy érdektelen szignók, feliratok a Butor-féle tárlatvezetés során hirtelen szembeszökőek, jelentékenyek lesznek, olyannyira, hogy többé lehetetlen észre nem vennünk azt a változást, amelyet a kép jelentéstartományában okoznak.

Reinach Salamon - A ​művészet kis tükre
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ross King - Párisz ​ítélete
1863-ban ​a francia Ernest Meissonier volt a világ leghíresebb festője és a Szalon - a Párizsban kétéven­ként megrendezett nagy képzőművészeti seregszemle - legfényesebb csillaga. Ross King ebben az évben rántja magával olvasóit az átalakulóban, erjedőben lévő Párizs éle­tébe, amikor Manet kiállította nagy felháborodást keltő képét, a "Reggeli a szabadban"-t, és történetét 1874-ben zárja, amikor megnyílik az első impresszionista kiállítás. A szerző a tőle meg­szokott sodró lendülettel és lebilincselő meseszövéssel kalauzol végig a társadalmi és politikai viharok évtizedén, és bemutatja, hogyan fordult szembe egy csoport művész - elsősorban Manet, majd Monet, Cézanne és a többiek - a festészet "hivatalos" irányvonalával, hogy érdeklődését a táj, a hétköznapi ember és a korabeli, modern világ felé fordítva megteremtse az impresszionizmusnak nevezett új látásmódot. Ross King (1962) kanadai származású író, kritikus, történeti-művészettörténeti ismeretterjesztő művek szerzője. Brunelleschi kupolája. A firenzei dóm építésének története (2008) és Michelangelo és a Sixtus-kápolna (2010) című könyvei már magyarul is olvashatók.

Umberto Eco - A ​szépség története
A ​népszerű publicista, író és irodalomtudós, Umberto Eco szerkesztésében látott napvilágot e kötet, mely több száz, nőkről és férfiakról alkotott remekművet sorakoztat fel a szépség kifejezőeszközeként vagy annak igazolására. Az olvasó mégsem elsősorban művészettörténeti albumot tart kezében, hanem olyan szemelvénygyűjteményt, mely az ókor nagyjaitól kezdve korunk gondolkodóiig közöl idézeteket arra vonatkozólag, hogy mely kornak miféle elképzelése volt a szépségről, mikor ki volt a szépségideál. Az impozáns kivitelezésű kötetet előző kiadása kapcsán a 200510012-es számon ismertettük részletesen.

Hegyi Borbála - Művészetek ​albuma
Az ​album egyéni válogatás alapján készült, melyben megtalálható az õskori, egyiptomi, görög, római mûvészet, és a középkor mûvészete. Elvezet minket a reneszánsz, a barokk, és a XIX., majd a XX. század mûvészeti világába. A sok színes fotó és a lényegretörõ leírások egyaránt hordoznak új és már ismert információt a mûvészetkedvelõk számára, de reméljük, hogy elcsábítunk minden álmodozót ebbe a varázslatos világba.

Ross King - Brunelleschi ​kupolája
Még ​napjainkban is csodálat övezi a firenzei dóm épületegyüttesét, különösen a hatalmas kupolát. A 15. századi Firenze polgárai a lehetetlenre vállalkoztak: megalkotni minden idők legnagyobb, az építés során állványzattal alá nem támasztott kupoláját. A terv Filippo Brunelleschi ötvösmester agyából pattant ki: a vérbeli reneszánsz figura magának való mechanikai zseni volt, összeférhetetlen alak, híres verekedő. A kupola építését, melyet ő irányított, viták, torzsalkodások, emberi tragédiák és fényes sikerek kísérték. Ross King oxfordi kultúrtörténész impozáns tudásanyag birtokában, színes, olvasmányos stílusban meséli el a már-már a krimik izgalmával vetekedő történetet.

Kollekciók