Ajax-loader

'művészettörténet' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Bodnár Szilvia - Gerszi Teréz - Mantegnától ​Hogarthig
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Nagymihályi Géza - A ​Pantokrátor magyar földön
Nagymihályi ​Géza 1942-ben született Budapesten. Teológiai tanulmányait Nyíregyházán, a Görög Katolikus Hittudományi Főiskolán végezte 1965-ben. Lelkészi munkája mellett az ELTE Művészettörténeti Tanszékén szerzett újabb diplomát 1981-ben és egyetemi doktori címet 1984-ben. Teológiatanárként és meghívott egyetemi oktatóként ókeresztény és bizánci művészettörténetet adott később elő.

Dávid Katalin - A ​kereszt teológiai és ikonográfiai értelmezése az első évezredben
A ​nyugati kultúrkör legismertebb, egyetemesnek tekinthető szimbóluma a kereszt. Vajon hogyan vált a történelem során az ókori rómaiak kivégzésre szolgáló eszköze a megváltás szent jelévé, milliók által tisztelt ereklyévé? Hogyan változott és alakult az idők során a formája a katakombák Krisztus monogramjaitól a későbbi ábrázolásokig, s hogyan telt meg, mint jelkép, teológia tartalommal? A nemzetközileg elismert művészettörténész az apostoli időktől kezdve az első ezredév végéig sorra veszi a képzőművészeti alkotásokat, az írásos dokumentumokat és a szent hagyományt, hogy ezáltal rámutasson a kereszt ikonográfiájának, szimbolikus jelentésének és teológiájának összekapcsolódó jellemzőire.

Ismeretlen szerző - A ​magyar művészettörténet bibliográfiája
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Németh István - El ​Grecóról és más mesterekről
Mit ​lehet tudni a saját korában nemzetközi hírű műgyűjtőről, Jánoshalmi Nemes Marcellről, akinek mesébe illő, kalandos életútjáról, nagyvonalú műgyűjtői és mecénási tevékenységéről már életében legendák születtek? Mikor s milyen körülmények között került a Bűnbánó Magdolna, El Greco egyik híres festménye vagy Mányoki Ádám emblematikus Rákóczi-portréja a magyar állam tulajdonába? A híres 17. századi holland festő, Rembrandt Harmensz van Rijn művei közül valójában hány saját kezű alkotás vagy hagyományosan neki tulajdonított kép található a Szépművészeti Múzeum gyűjteményében? Mit szimbolizálhat egy láncra kötött majom egyes 17. századi holland festményeken? Miért nem ismerte fel rögtön Mária Magdolna a feltámadása után elsőként neki megjelenő Krisztust? Mi köze lehet idősebb Pieter Bruegel Németalföldi közmondások címen ismert híres festményének egyes késő középkori templomi faragványokhoz? Németh István tanulmánykötetének írásai ilyen és hasonló kérdéseket feszegetnek, bevezetve az olvasót a stíluskritika, a keresztény és profán ikonográfia, illetve a hazai műgyűjtéstörténetének rejtelmeibe.

Rajkó Andrea - S. Nagy Katalin - Művészettörténet ​II.
"A ​modern világlátás a sokrétűségben rejlik, annak képességében, hogy a legkülönneműbb kultúrák megnyilvánulásait képes befogadni, észlelni és értékelni." - Karel Kosik

Ismeretlen szerző - Henszlmann ​Imre levelezése és iratai I-II.
A ​Henszlmann Imre levelezése és iratai I–II. című forráskiadvány bő válogatást ad közre a Henszlmann Imre (1813–1888) által írt, illetve kapott levelekből, s néhány olyan levelet is közöl, amelyeknek sem az írója, sem a címzettje nem ő volt, de róla szólnak. Annak érdekében, hogy teljesebb kép rajzolódjon ki Henszlmann életútjáról, gondolatmeneteinek és műveinek születéséről és egykorú fogadtatásáról, a sajtó alá rendező a kötetekbe felvett számos nem levél jellegű dokumentumot is: például iskolai bizonyítványokat, díszokleveleket, kinevezési iratokat, kisnyomtatványokat, ülésjegyzőkönyv-részleteket; reprodukál egykorú nyomtatványokban megjelent jelentéseket, írásokat és cikkeket. A két kötetbe a sajtó alá rendező és munkatársaival 706 dokumentumot válogatott be, bőséges jegyzetanyaggal és számos illusztrációval ellátva.

Langó Péter - Turulok ​és Árpádok
Megfújhatta-e ​Lehel vezér a kürtjét? Milyen kard lógott a harcban Árpád oldalán? Lehet-e válaszolni ezekre a kérdésekre anélkül, hogy megtalálnánk Árpád vagy vezérei sírját? Ha nem, akkor Munkácsy Honfoglalásának szereplői vagy a milleniumi Árpád-szoborcsoport alakjai miért azt a ruhát és fegyverzetet viselik, amit a művészek megálmodtak? És egyáltalán, érdekes-e az évszázadokon át formálódó kollektív nemzeti emlékezet szempontjából, hogy mit hímeztek Árpád lovának fejdíszére? De ha ez nem fontos, akkor mi értelme régészeti kutatásokat végezni? A válaszokat keresve Langó Péter elvisz Munkácsy Mihály és Zala György műhelyébe, ismerteti a 19. századi vitákat hitelességről és nemzeti emlékezetről, bemutatja, hogyan birkózott egymással a Millennium eufóriájában vagy a Tanácsköztársaság nemzeti szimbolikát kiiktató diktatúrája idején az állam, a művészek, a történészek, a régészek, illetve az értő és a laikus közönség.

Görföl Jenő - Kovács László - A ​felvidéki bányavárosok középkori templomai
A ​Felvidék tele van csodálatos műemlékekkel, építményekkel, templomokkal. Utóbbiak egy része az Árpád-házi királyok uralkodása alatt épült, ezek múltunk olyan emlékei, amelyeket bárki felkereshet, megtekinthet. A felvidéki bányavárosokban is több olyan emlék van, amely a magyar középkorból maradt ránk. Ebből a csodálatos kivitelezésű albumból az is kiderül, hogy a városok kialakulása Magyarországon, így a Felvidéken is a középkorban kezdődött, amelyek a királyi és püspöki várak alatt létesült településekből jöttek létre. II. András bányaművelés céljából thüringiai telepeseket hívott az országba, IV. Béla a tatárjárás után érkező hospeseknek több helyen városi kiváltságokat adott, a felvidéki városok közül Selmecbánya 1245-ben, Besztercebánya 1255-ben, Gölnicbánya 1246-ban, Igló 1271-ben kapott városi kiváltságokat. A bányászat és a bányavárosok fejlődése az Anjou-házi uralkodók idején élte virágkorát. Károly Róbert és Nagy Lajos uralkodása alatt több városi kiváltságot élvező település polgársága bányaművelési monopóliumot kapott, aminek köszönhetően csak a királynak fizettek adót. Szabad királyi bányavárossá vált Selmecbánya, Besztercebánya, Körmöcbánya, Bakabánya, Újbánya, Libetbánya és a Selmecbányából kivált Bélabánya. Úgynevezett szabadalmazott királyi bányaváros lett Nagy Lajos idejében Igló, Mátyás alatt Gölnicbánya és Szomolnok. Földesúri függésben lévő bányaváros lett Rozsnyó és Csetnek. Ezeknek a városoknak a középkorban megépültek a templomai is. A Szent Katalin-templom az egyik legszebb középkori emlék - amely Selmecbányán tekinthető meg napjainkban is.

Bolvári-Takács Gábor - A ​művészet megszelidítése
A ​szerző közel két évtizede foglalkozik az 1945 utáni művészetpolitika, a film-, színház-, zene- és tánctörténet, a művészeti felsőoktatás történeti összefüggéseinek vizsgálatával. Jelen kötet az elsődleges források (levéltári kutatás, jogszabályok) segítségével mutatja be az 1948 és 1956 közötti hazai művészetpolitika alakulását. Az elemzések értelmezési keretét a hatalmat gyakorló Magyar Dolgozók Pártja művészetpolitikai törekvései, illetve a Révai József által vezetett Népművelési Minisztérium felügyeleti jogköre jelenti. Az érintett témák: az MDP művészetpolitikájának kialakulása és fő vonásai; az Operaház átalakításának kísérlete; a művészeti főiskolák átszervezése; a balettművész-képzés intézményesülése; a művészeti díjak rendszerének kialakulása; a filmpolitika a művészeti díjak tükrében. A szerző meggyőződése, hogy a döntési mechanizmus ábrázolása, s benne a művészetpolitikai folyamatok néhány jellemző egyedi alkotóelemének bemutatás tükrözi az ötvenes évek politikatörténetének általános tendenciáit is.

Covers_128329
Vasarely ​Múzeum Ismeretlen szerző
2

Ismeretlen szerző - Vasarely ​Múzeum
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

A_klasszikus_%c3%b3kor
A ​klasszikus ókor Ismeretlen szerző
2

Ismeretlen szerző - A ​klasszikus ókor
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Eliana Princi - Az ​expresszionizmustól a szürrealizmusig
A ​XX. század hajnalán gyökeresen megváltozik a művész, különösen az avantgárd művész szerepe. Feladata immár nem a valóság „megszépítése”, hanem az, hogy kíméletlen erőszakkal leplezze le, vádolja és gúnyolja ki a polgári, ipari, nacionalista társadalom rákfenéit és képmutatását. A múlttal való szakítás jegyében számos csoport és kiáltvány születik egymással párhuzamosan: kivétel nélkül az új kirobbanó erejű akarása hatja át őket. Széles és átfogó terminussal valamennyit be szokás sorolni az „expresszionizmus” címszó alá, bár Németországban a „Der Blaue Reiter” tevékenykedik (e csoportosuláshoz tartozik Kandinszkij), Franciaországban pedig a „Vadak” alkotnak (mint például Matisse). Olaszországban Boccioni és Marinetti futuristái a nemzet művészeti örökségének szétzúzását követelik, hogy teret nyerjenek a gépek és a mozgás civilizációjának. Ezalatt Picasso – kiindulva a formák Cézanne által kezdeményezett, geometrikus dekomponálásából – elindítja a maga forradalmát: a spanyol művész a valóságot különálló, masszív formákra bontja, hogy belőlük építse fel, saját kénye-kedve szerint a képet. Ezzel megszületik a kubizmus, amelynek jeles követője lesz Braque és Léger. A kubizmustól már nincs is meszsze az elvonatkoztatás poétikája. A XX. század első felének legkreatívabb és legspekulatívabb elméit – Kandinszkijt és Malevicset Oroszországban, Mondriant Hollandiában, a Bauhaushoz tartozó művészeket Németországban, Caldert az angolszász világban – lenyűgözi és magával ragadja az absztrakció. Az új szabály az, hogy nincsenek szabályok. A dadaisták, mint tette Duchamp, akár egy piszoárt is műalkotás rangjára emelhetnek. A metafizikusok, miként De Chirico és Carrŕ, a bensőség anyagtalan világában keresnek ihletet, a szürrealisták (Joan Miró és René Magritte, Max Ernst és Salvador Dalí) az álmok és a hallucinációk valóságát teremtik újjá. 1940 táján egész Európa diktatúrák szorításában él. Olaszországban, Németországban, Spanyolországban és a Szovjetunióban száműzik és „elfajzott művészetként” bélyegzik meg az avantgárd áramlatok kísérletező szellemét. Valamennyi országban általános törekvés a „visszatérés a rendhez”: a legjobb művészekben ez újraébreszti a klasszikus művészet régi, figuratív hagyományait.

Vayer Lajos - Raffaello ​freskói a Vatikánban
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_461686
Kunstgeschichte Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Kunstgeschichte
Einführungen ​in die Kunstgeschichte und "Reader" haben seit längerem "Saison". Umso sinnvoller erscheint es, die sechste, überarbeitete und erweiterte Auflage eines der frühesten (1. Auflage 1985) "Standardwerke" (Umschlagtext) dieser Gattung genauer unter die Lupe zu nehmen. Im Verhältnis zur fünften Auflage (1996) ist die Neuauflage um drei Beiträge erweitert, deren Integration zugleich einer zeitgemäßen methodischen Erweiterung des Faches Rechnung tragen soll. Es handelt sich dabei um Karl Clausbergs "Neuronale Bildwissenschaften", Horst Bredekamps "Bildmedien" als Auseinandersetzung der Kunstgeschichte mit den "neuen Medien" und László Bekes "Postmoderne Phänomene und New Art History". Auf diese Beiträge soll im Rahmen der vorliegenden Besprechung abschließend auch detaillierter eingegangen werden.

Emma Micheletti - Firenzei ​múzeumok
Firenze ​városa egyetlen nagy múzeum. Utcái és terei, palotái és templomai minden idők legnagyszerűbb szobrászainak és festőinek alkotásait tárják a szemünk elé. A kíváncsi szemlélődő mindenütt - akár egy eldugott kis kápolnát keres fel, akár a kolostorokban, a dómban vagy a temetőben jár - híres fesményekre, szobrokra, műtárgyakra vagy síremlékekre bukkanhat. A firenzei múzeumok között a legfontosabb és a leghíresebb az Uffizi, a Palazzo Pitti és a Bargello (Nemzeti Múzeum.) A Galleria degli Uffizi a világ egyik legkiemelkedőbb múzeuma, az ott őrzött műalkotások egymagukban elegendőnek volnának az itáliai festészet történetének és a flamand festészet bizonyos korszakainak illusztrálására. Giotto, Botticelli, Raffaello, Caravaggio, Rembrandt, Leonardo da Vinci nagyszerű képei között időzhet hosszan a tárlatlátogató. A Palazzo Pitti képtárban őrzött művek mintegy kiegészítik az Uffizi nagy gyűjteményeit. Kiemelkedő az egyedülálló Rubens-sorozat, valamint a Mediciek udvari arcképei a XVII. századból. A Bargello mindenekelőtt szobrászati múzeum, feladata az itáliai műtárgyak őrzése. Történelem, szobrászat, iparművészet és magánszemélyek múzeum iránti szeretete ötvöződik a Bargellóban, ahol a híres elefántcsont és zománcdíszítésű műtárgyak, érmék, szőttesek és fegyverek mellett Donatello, Verrocchio, Michelangelo és Benvenuto Cellini alkotásai találhatók meg. Aki járt már Firenze híres múzeumaiban, az a könyvet lapozgatva felidézheti az ott látottakat, kiegészítheti ismereteit, aki még nem, felkészülhet a műalkotásokkal való találkozásra.

1560525_685498868139004_961092897_n
Bútorművészeti ​lexikon Ismeretlen szerző
11

Ismeretlen szerző - Bútorművészeti ​lexikon
Valamennyi ​művészi igénnyel készült tárgy, legyen festmény, szobor, ékszer vagy bútor, esztétikai értékein kívül ezernyi szállal kőtődik megvalósításának technikai feltételeihez. A bútorművességhez ebből adódóan kifejezések légiója kapcsolódik s nemcsak a közönség, de még a szakemberek is csak töredéküket ismerik. Kiss Éva, a bútortörténet jeles kutatója és jórészt az Iparművészeti Múzeumból kikerülő kollégáinak csapata szócikkeiben ezeket a terminus technikusokat oldja fel, magyarázza meg, a könnyebbség kedvéért sok rajzzal értelmezve az elmondottakat. Foglalkoznak a fafajtákkal, a szerszámokkal, a különböző bútorféleségek leírásával, változásukkal, a bútorok stílusával, a legkiemelkedőbb tervezőkkel, műhelyekkel és gyárakkal. A bútortörténetre és művészetre vonatkozó anyagot e kötet foglalja össze először magyar nyelven szisztematikus lexikonban.

Wendy Beckett - 1000 ​remekmű
Beckett ​Wendy nővér, korunk egyik legelismertebb művészettörténésze rendkívüli művészetszeretetével és egyedülálló megfigyelőképességet ötvözve hozta létre a nyugati művészet ezer remekművét tartalmazó páratlanul személyes válogatást. A nyugati művészet kilenc évszázadán átívelő, személyes válogatás a világ legnagyobb művészei közül több mint ötszáznak a képeit tartalmazza. A legtöbb művész két festménnyel szerepel, melyek illusztrálják művészetük irányzatát és stílusuk fejlődését. Mindegyik mestermű mellett részletes leírást találunk. A szerző külön figyelmet szentel a géniuszok korszakalkotó műveinek, mint amilyen Leonardo da Vinci Sziklás Madonnája, vagy Velázquez A varázs című képe.

Bencsik Barnabás - Mélyi József - Sasvári Edit - Tóth Károly - Amerigo ​Tot
A ​119 oldalas, puhafedeles katalógusban tanulmányok jelentek meg többek között a kiállítás kurátorától, Mélyi Józseftől, valamint Sasvári Edittől, Tóth Károlytól, Nemes Pétertől. Az életrajzot követően a közreműködő művészekről, Csoszó Gabriella, Dabi István, Kerzsi Nemere, Kis Varsó, Menesi Attila, Várnai Gyula valamint Erhardt Miklós kiállított alkotásairól olvashatunk. A kötet magyar nyelvű részét Schneller János írása zárja. Az angol nyelvű kiegészítés a magyar írások rövid kivonatait tartalmazza.

Kent R. Weeks - Luxor ​és a Királyok völgye
Templomok, ​sírhelyek, múzeumi gyűjtemények új adatokkal, ismeretekkel frissített leírása. A könyv gazdag fotóanyagot, jól áttekinthető térképeket, részletes, naprakész információkat tartalmaz a Királyok völgyéről, Királynék völgyéről, nemesi sírokról. A könyv olyan utazók számára készült, akik részletesen meg akarják ismerin Théba műemlékeit, jobban meg szeretnék érteni azok eredeti rendeltetését. Persze az is haszonnal forgathatja a kötetet, aki már hazatért az útról, és felidézné a látottakat; és az is, aki csupán karosszéke kényelméből álmodik egy luxori utazásról. Templomok Théba határain túl: Dendera, Eszna, Abüdosz, Edfu és Kom Ombo.

Vitéz Ferenc - A ​táncosnő halála
- ​Leszúrták. Két centi széles, körülbelül 12 centiméter hosszú torkéssel. Máj, a tüdő alsó lebenye, hasi ér. Sok vért vesztett, de még súlyosabb volt a belső vérzés. Valamivel négy óra előtt történhetett. Dulakodásnak nincs nyoma a testén. A fejbőre megrepedt, valószínűleg egy élesebb tárgyba ütötte esés közben a fejét. Ettől elveszítette az eszméletét, ezért a gyilkos valószínűleg azt hitte, hogy meghalt. Igyekezett megszabadulni tőle. Mindkét sarkán horzsolások, néhány méteren keresztül lábbal a földön húzták. - Bagota közben meg is mutatta a nyomokat a rendőröknek. - A ruháján sörrel keveredett cigarettahamut, némi ételmaradékot találtam, mármint a saját vérén és a beleragadt fűszálakon kívül. - A sört miből állapította meg - kérdezte Tihanyi. - A szagából, őrnagy. Persze, ha szükséges, elvégezhetik majd az anyagvizsgálatokat. - Milyen a vércsoportja? - Az nem sokat segít. Nullás, Rh pozitív. - Nemi erőszak történt? - Nem, uram. A nő szűz volt. Fordulatos és izgalmas művészettörténeti krimi. Mítosz és misztikum, egy ismeretlen holttest - és egy ellopott szobor, egy csinos nyomozónő, aki nem csak a tényekben hisz. A táncosnő halála - és a művészet élete.

Bíró Mihály - Plakátok ​/ Plakate
Bíró ​Mihály születésének 100. évfordulójára rendezett kiállítás katalógusa. Austellungskatalog zum 100. Geburtstag von Mihály Bíró.

Iványi-Bitter Brigitta - Kovásznai
A ​magyar művészettörténetírásban forráskiadványként is funkcionáló monográfia hiánypótló: a hidegháború korának egyik legeredetibb, szubkulturális létre kényszerülő magyar festői életműve most kerül először a maga teljességében a közönség elé. A monográfia művészettörténeti és antropológiai igénnyel mutatja be az államszocialista időszak e különleges, páratlan életművének teljes kontextusát. Kovásznai György(1934- 1983) a hivatalos képzőművészeti szcénán kívül tevékenykedett, életművének modern és posztmodern elemei kultúránk mai állapota szerint leginkább a kortárs képzőművészet terébe illeszthetők. A kiadvány a Kovásznai Kutatóműhely nagyívű programjába illeszkedik, amely több év művészettörténeti kutatásra alapozva igyekszik feltárni és nyilvánosságra hozni a művész életművét. Ennek keretében a Kovásznai Kutatóműhely nagyszabású retrospektív kiállítást rendez a Magyar Nemzeti Galériában 2010. május 20.- szeptember 30. között. Forráskiadvány ez a könyv abból a szempontból is, hogy - Magyarországon először - összegezi a művész teljes mozgóképes életművét is: mellékletként 3 DVD tartalmazza Kovásznai összes filmjét az eredeti negatívokról digitalizálva, retusált állapotban, valamint a CD-ROM-on megtalálható a digitális ouvre-katalógus.

Covers_439276
A ​túlélő árnyéka Ismeretlen szerző
2

Ismeretlen szerző - A ​túlélő árnyéka
A ​könyv kiadója az El Kazovszkij Alapítvány. Az album a 2015 novemberében (nyolc évvel El Kazovszkij halála után) a Magyar Nemzeti Galériában megnyílt kiálltás anyagát tartalmazza – a tárlatot három hónap alatt több mint harmincezren láttak. A művész hagyatékát kezelő alapítvány kezdeményezésére mintegy négyszáz mű és több száz személyes tárgy került bemutatásra, de akkor nem volt mód dokumentálni a tárlatot. A jelentős közönségsiker abban is kifejezésre jutott, hogy sokan ajánlották fel segítségüket is a katalógushoz. A kiállítást eleve nem szántuk életmű- vagy emlékkiállításnak, inkább friss, kortársi szempontú újraértelmezésére törekedtünk – heterogén aspektusok egyidejű érvényesítésére, erős állításokon alapuló, feszes válogatásra, hatásos és látványos rendezésre. A kötet első felében található tanulmányok az életmű egy-egy – a kiállításon is bemutatott – aspektusát dolgozzák fel és számos új ismerettel, adattal és felismeréssel gazdagítják a művészről kialakult képet. A katalógus-rész szorosan követi a tárlat tizenkilenc számozott szekcióból álló szerkezetét. A reprodukciók közé illesztett szöveges kommentárok és El Kazovszkij-idézetek megkönnyítik a labirintus-szerű kiállítótér bejárását. Az utólagos szerkesztésnek köszönhetően nagy számban kerülhettek a katalógusba interieur-képek is, továbbá elérhetővé vált egy olyan újszerű online animációs program is, amely képes az eredeti térélmény valós idejű felidézésére.

Tracy Chevalier - Pike ​med perleøredobb
Griet, ​den unge datteren til en flismaker i 1600-tallets Nederland, får sin første jobb som tjenestejente hos maleren Vermeer. Gjennom Griets øyne forteller forfatteren om den kompliserte familien, samfunnet i den lille byen Delft, og om livet med et geni. Griet liker å bli dratt inn i dette kunstneriske livet, men det kan koste henne dyrt. Boken er filmatisert.

Murádin Jenő - Az ​aradi Szabadság-szobor
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Czeglédy Ilona - Diósgyőr ​- Királyi vár
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Stefan Bollmann - Reading ​Women
Artists ​have long been attracted to the challenge of capturing the intimacy and tranquillity of reading. This book brings together a compelling selection of beautiful paintings, drawings, prints and photographs of women reading through the ages. Engaging commentaries explain the context in which each image was created, while a fascinating introduction explores the history of women and reading, offering an insight into how the activity enabled women to escape the narrow confines of domestic life and gain knowledge of the outside, male-dominated world.

Ismeretlen szerző - Kunsthistorisches ​Múzeum, Bécs
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Helen Bryan - Das ​Zeichen der Schwalbe
Menina ​überlebt als Kleinkind einen verheerenden Wirbelsturm, der über die südamerikanische Pazifikküste hinweggefegt ist. Ihr einziger Besitz: eine Medaille mit einer Schwalbe. Das kleine Waisenmädchen wird von einer amerikanischen Familie adoptiert. Menina wächst zu einer schönen und intelligenten jungen Frau heran. Sie blickt einer glänzenden Zukunft entgegen, als ein weiteres traumatisches Ereignis all ihre Träume zunichte macht. Menina flieht nach Spanien; dort vergräbt sie sich in Nachforschungen für eine Collegearbeit und versucht so, ihr Unglück zu vergessen. Das Thema ihrer Arbeit: Ein Künstler aus dem 16. Jahrhundert, der seine Werke mit dem Bild einer Schwalbe signiert – mit eben jenem Bild, das auch auf Meninas Medaille zu sehen ist. Plötzlich findet sich Menina in einem abgelegenen spanischen Kloster wieder und kommt der Legende von fünf Waisenmädchen auf die Spur, die der Spanischen Inquisition entkommen und in die Neue Welt fliehen konnten. Stellt Meninas Medaille eine Verbindung zu ihnen oder zu ihrer eigenen Vergangenheit dar? Hat der Zufall sie in dieses Kloster geführt – oder das Schicksal? Das Zeichen der Schwalbe (im Original: The Sisterhood), Liebesgeschichte und historischer Thriller zugleich, umspannt Kontinente und Jahrhunderte in atemberaubendem Tempo.

Brigitte Koyama-Richard - One ​Thousand Years of Manga
In ​recent years, manga has seen phenomenal success, not only in Japan, where it dominates the publishing industry, but also in the West, where it is steadily growing in popularity and influence. As swift and sudden as the popularity of this graphic art form may seem, manga has, in fact, deep roots in Japanese culture, drawing on centuries-old artistic traditions. As early as the twelfth century, emakimono scrolls existed, a narrative form in which stories of all kinds—romantic, fantastic, even comic—were told through the combined use of text and illustration. Japanese art continued to change as profound political, social, and economic transformations remade the country in the centuries to follow. Today there is little doubt as to the meaning of the term manga—nor to the astonishing popularity of the form—but few in the West understand the long artistic history that gave birth to this phenomenon and the social factors that continue to shape it today. One Thousand Years of Manga is both an informative account of the genesis of the form and a visual delight. Through its captivating illustrations and enlightening text, the book situates manga in its proper context, appreciating it for what it truly is: an integral part of Japanese art and culture that is as rich and revealing as it is popular.

Daniel Marchesseau - Chagall, ​ivre d'images
En ​1985, Marc Chagall, le dernier patriarche de la Côte d'Azur après Matisse et Picasso, s'éteignait à Saint-Paul-de-Vence dans sa quatre-vingt-dix-huitième année. L'École de Paris peut s'enorgueillir d'avoir permis à nombre d'artistes étrangers de s'épanouir en son sein : Chagall en est l'un des pionniers les plus singuliers. «Ivre d'images», disait Malraux, qui lui avait commandé le plafond de l'Opéra de Paris. Celui qui a peint l'univers du «shtetl» juif à Vitebsk, mais aussi ses rêves, ses amours, le monde du cirque, et le message universel de la Bible, demeure aujourd'hui le conteur merveilleux d'une poétique universelle et intemporelle, fondée sur l'image canonique de Dieu et des hommes. Daniel Marchesseau retrace les itinéraires de ce Russe, déraciné à deux reprises, monté aujourd'hui au firmament, dans ces cieux qu'il a, durant sa longue vie, su peindre et enluminer.

Kollekciók