Ajax-loader

'darwinizmus' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


John Fowles - A ​francia hadnagy szeretője
John ​Fowles, a kortársi angol regényírás rangos képviselője nevével _A lepkegyűjtő_ címlapján találkozhatott először a magyar olvasó. Világsikert aratott s most Harold Pinter és Karel Reisz filmjén újabb diadalútját járó műve, _A francia hadnagy szeretője_ az utóbbi évtizedek egyik legizgalmasabb és legsokrétűbb angol regénye. Romantikus elbeszélés a tizenkilencedik századból, egy viktoriánus jegyesség felbomlásának és egy nagyon is modern szerelemnek a megkapó története, élvezetes, szellemes és gondolatgazdag korrajz a tizenkilencedik századi Anglia társadalmáról, szokásairól és eszmevilágáról - s mindez egy minden ízében modern szerző tudatosságának, fölényes és játékos iróniájának a mérlegén. Két kor, két lelkület, két világ éa két irodalmi forma vívja játékos párviadalát, majd nyújt békülékeny kezet egymásnak, pontosan száz év távlatából, a könyv lapjain: az a tizenkilencedik századi Anglia, amelyet a kor nagy realistái, Dickens, Thackeray, George Eliot és Thomas Hardy örökítettek meg számunkra felejthetetlenül - és modern korunk, a maga kétkedőbb, zaklatottabb, de talán merészebb tudatosságával, melynek foglalata a modern kísérleti regény. Ennek a tudatosságnak és ennek a regényformának mestere John Fowles; fölényes íráskészségre valló, színes, cselekményében és gondolati anyagában egyaránt lebilincselően érdekfeszítő regénye, _A francia hadnagy szeretője_ rá a bizonyíték.

Edward J. Larson - Az ​evolúció
Valóban ​olvasmányos és a fiatalabb korosztály - a középiskolások - számára is jól érthetően megírt könyv Az evolúció. Darwin születésének 200., a darwini főmű, A fajok eredete megjelenésének 150. évfordulóján jelent meg. De nem csak ezért aktuális! Végigvezet minket az evolúció eszméjének történetén, a 19. század vitáin a DNS kettős spiráljának Watson-Crick-féle felfedezéséig, végül napjaink diadalmas neodarwinista szintéziséig és szociobiológiájáig.

Rolf Vollmann - Darwin ​nyomában
Rolf ​Vollmann három hónapos földkörüli útra indult, hogy végigjárja a Charles Darwin által bejárt és bejárni akart helyszíneket. A szerzõt gyermekei sajnos nem kísérhették el útjára, ezért mindenrõl hosszú levekben számol be nekik.

Judith Schalansky - Darwinregény
Milyen ​gyakran követelték már, hogy szülessék meg végre a fordulat regénye, amely az „endékás” múltat a történelemkönyvek megállapításait meghaladva magyarázza meg. Sok író próbálta megírni ezt a könyvet, vannak azonban olyan szerzők, akik tartózkodnak az ilyesfajta igazságkereséstől, akiket a történetek érdekelnek. Történetek, amelyekben emberek állnak a középpontban. Az NDK náluk szinte csak háttér: nem feledhető, de nem is elengedhetetlen. Ezeknek a szerzőknek a történeteiben az emberiség igazán nagy kérdéseiről van szó. Így van ez Judith Schalansky esetében is, aki 1980-ban az ottani Greifswaldban született. Jelenleg Berlinben él. A Darwinregénnyel elnyerte A legszebb német könyvnek járó díjat és Német Könyvdíjra is jelölték. „Csak mert léteznek kövületek, azért tudunk egyáltalán a régebbi életről. Ezek a legfontosabb bizonyítékok az evolúció folyamatára, amely a fajok változékonyságáról, közös származásáról, az elképzelhetetlenül hosszú időszakokon át megtett apró lépések rettentő erejéről szóló tan! Bizonyítják azt a tényt, hogy minden élet egymással rokon és semmi sincs egymástól elválasztva, hogy minden összetartozik, még akkor is, ha nem úgy néz ki. Számok, képletek vagy kísérletek nélküli elmélet. Aki megértette, az megértette az életet, megoldotta a világ rejtélyét.” A regény Elő-Pomerániában, Németország egyik legkevésbé fejlett régiójában játszódik. Inge Lohmark régimódi biológia–testnevelés szakos tanárnő, aki keményen és könyörtelenül tartja óráit, és közben nem veszi észre, hogy sem önmaga, sem a családja, sem a diákjai iránt nincs benne jóérzés, sem szeretet. Képtelen felfogni, hogy miért él Amerikában a lánya, és miért lett strucctenyésztő a férje. A rendszerváltás, a diákhiány, a lakosság elköltözésével fenyegetett régió: mindezek elengedhetetlen rekvizitumai az elbeszélésnek. Inge Lohmark a természet törvényeinek fennmaradásáért küzd, az elérhetetlen elérésére törekszik, ám végül meginog Darwinba vetett hite. Schalansky nem a történelemben, nem az NDK-s múltban keresi az okokat. Nem azonosít vétkeseket: egy embert lát, aki nem a környezetétől való elszakadása miatt és nem is a külső körülmények kizárólagos hatására lett az, aki.

Mark Nelissen - Darwin ​a szupermarketben
Es­tén­ként ​egy mok­kás­ka­nál­nyi tu­do­mány, kü­lö­nö­sebb meg­eről­te­tés nél­kül. „Nincs szük­ség drága la­bo­ra­tó­ri­u­mi mun­ká­ra vagy ki­fi­no­mult meg­fi­gye­lé­si tech­ni­kák­ra ahhoz, hogy meg­lás­suk, meg­hall­juk, ki­sza­gol­juk a ma­ga­tar­tá­sunk mö­gött rejlő evo­lú­ci­ót. Szó sincs róla! Ha va­la­ki azt hiszi, hogy a ma­ga­tar­tás­bio­ló­gi­ai és evo­lú­ci­ós bio­ló­gi­ai je­len­sé­gek meg­fi­gye­lé­sé­hez la­bo­ra­tó­ri­um­ra van szük­ség, vá­lassza ki az első em­bert, aki a lá­tó­me­ze­jé­be kerül… ki­vé­tel nél­kül mind­annyi­an a nap hu­szon­négy órá­já­ban a ma­ga­tar­tás­bio­ló­gia tö­ké­le­tes pél­dái va­gyunk.” A dar­wi­niz­mus bol­do­gít „Az evo­lú­ci­ós el­mé­let nem­csak tu­do­má­nyos fo­gó­dzót kínál, hanem abban is segít, hogy az ember meg tudja vá­la­szol­ni az élet ér­tel­mé­re vo­nat­ko­zó kér­dé­se­ket.” Mark Ne­l­is­sen (Uni­ver­si­te­it An­te­wer­pen) bio­ló­gus­ként te­kint a vi­lág­ra, és bár­mer­re néz, min­den az evo­lú­ci­ót jut­tat­ja az eszé­be, majd a la­i­kus ol­va­só szá­má­ra meg­le­pő kö­vet­kez­te­té­sek­re jut. Rend­kí­vü­li hu­mor­ral, ugyan­ak­kor tu­do­má­nyos ala­pos­ság­gal írja meg azo­kat a min­den­na­pi tör­té­ne­te­ket, me­lyek­ben az evo­lú­ció el­mé­le­te ott le­sel­ke­dik kö­rü­löt­tünk min­den sar­kon. Az utcán és a bol­tok­ban, az új­sá­gok­ban és e-mai­lek­ben: Charles Dar­win fel­buk­kan min­den­hol.

Kurt Vonnegut - Galápagos
Amióta ​Charles Darwinban felötlött a természetes kiválasztódás gondolata, a túlélés-teória heves viták tárgya. Vonnegut a maga sajátos módján, fergeteges evolúcióparódiában fejti ki kedvenc témájával kapcsolatos nézeteit. Regényének cselekményét Kilgore Trout fiának nyugalmat nem lelő szelleme révén kerek egymillió évig követhetjük. Mire az utolsó homokszem is lepereg, az ember csupán a Galápagos-szigeteken honos, a bolygó összes többi táját visszavette tőle a természet. A homo sapiens utódai vízi lények immár, fókaszerűek, nyers hallal táplálkoznak, agyuk parányi, koponyájuk áramvonalas, cápák óvják őket a túlszaporodástól, ám mégis itt, a szigeteken jön létre az első, sorsával elégedett emberi kolónia. Kurt Vonnegut világában korántsem az emberi agy az evolúció csúcsteljesítménye. Sőt! Visszafejlődése teremt boldog harmóniát.

Charles Darwin - Az ​ember és az állat érzelmeinek kifejezése
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Richard E. Passingham - Az ​emberré vált főemlős
Darwin ​1871-ben megjelent Az ember származása és a nemi kiválasztás című műve óta az ember eredetével, fejlődésével foglalkozó könyvek jelentős részét az embernek a majmokkal való összehasonlítása teszi ki. Passingham megfordítja a sorrendet, és ezt a kérdését teszi fel: mi kellene egy csimpánznak ahhoz, hogy ember lehessen? Sorra veszi az ember és más primatesek jellegzetességeit: az érzékelés, a végtagok és az agy fizikai tulajdonságait; a családot és a szociális vetélkedést. Mindezt együtt mérlegelve jut el válaszáig, miszerint az agyméretnek kellene addig növekednie, amíg az agykapacitás lehetővé nem teszi, hogy a gondolkodás segédeszközeként a nyelv kialakuljon. Richard E. Passinghamnek, az Oxfordi Egyetem pszichológiatanárának lélektani indíttatású primateskutatásai újszerű megvilágításba helyezték az emberré válás kérdéskörét.

Richard Dawkins - Az ​Ős meséje
Az ​Ős meséje különös zarándokútra viszi az olvasót. Mi mai emberek vagyunk a zarándokok, akik a szerző vezetésével az elképzelhetetlenül távoli, négymilliárd éves múltba, még az élet hajnala előtti időkbe indulunk őseink felkutatására. Velünk együtt más élőlények - állatok, növények, gombák és baktériumok - is hasonló utat tesznek meg visszafelé az időben, hogy rátaláljanak őseikre. A bizarr utazáson találkozunk olyan fajokkal, amelyekkel közös ősön osztozunk. Ahogy megyünk, mendegélünk, visszautunkon tömeges kihalások nyomai kísérnek, és egyre több, mind távolibb közös ősre bukkanunk, mígnem elérkezünk a Földön kialakult élet eredetéhez, valamennyi életforma egyetlen őséhez. Ezen a ponton összefutnak a zarándoklatok. Valóságos mese ez a nagyszerű elbeszélés, amely összefogja a könyv mondandóját. Az időutazás során megismerjük a legkülönfélébb zarándokok meséjét. Bár saját őseinkre összpontosítunk, s általában csak akkor vesszük észre a többi lényt, amikor hozzánk csapódnak, időnként mégis felpillantunk az útról, és emlékezetünkbe idézzük, hogy más zarándokok is járják a maguk többé-kevésbé független útját végcélunk felé. Számozott találkozás-mérföldkövek és az időrend megerősítéséhez szükséges közbülső útjelző táblák jelölik ki utunkat. Mindegyik mérföldkő új fejezetet jelez, ahol megállunk, hogy számot vessünk zarándoklatunkkal, és esetleg meghallgassunk egy-két mesét. Időnként valami jelentőségteljes történik a környező világban, és ekkor zarándokaink rövid pihenőt tartanak, hogy elgondolkodjanak a történteken. A legújabb DNS-kutatások eredményeinek birtokában megdöbbentő betekintést nyerhetünk az evolúció lenyűgöző történetébe. Az evolúció egységes alapelve érvényesül minden mesében, s fogja össze őket ezzé a rendkívüli történetfüzérré, amely nem más, mint az ember és minden élő történelme. Ez a könyv a jelenből a múltba vezető zarándoklattól szóló beszámoló formáját ölti. Valamennyi út az élet eredetéhez vezet. Ám mivel emberek vagyunk, az általunk követett út saját őseinké lesz. Az Ős meséje fajunk kivételességének lenyűgöző története, s rávilágít arra a szoros kapcsolatra, amely a többi élőlényhez fűz bennünket.

Charles Darwin - A ​fajok eredete
Darwin ​monumentális műve, A fajok eredete másfél évszázad alatt semmit sem veszített az időszerűségéből. Ma éppúgy lelkes ünneplés és heves ellenzés veszi körül, mint megjelenése idején, 1859-ben. A művelt ember könyvespolcának szinte kötelező darabjaként még mindig az élő természettudományos műveltség fontos része, de a tudományt és az evolúciót elutasítók figyelmét is joggal vonja magára. Mi e tartós siker titka? Egyrészt az, hogy A fajok eredete világos logikájú, a mai biológia és geológia fényében is helytálló szemléletű, átfogó munka. Hatalmas ívű érveléssel mutatja meg az okokat, amelyek alapján a tudomány a fajok leszármazással való keletkezésére következtetett. Másrészt, mint Darwin maga mondja, a könyv ,....egyetlen hosszú gondolatmenet", olyan egymást támogató elemek láncolata, melyek földrajzi, geológiai, ásványtani, őslénytani, rendszertani, örökléstani, embriológiai és más részletekből állnak össze. Az evolúcióelmélet részproblémái iránt érdeklődők vagy az elméletet egészében elutasítók pedig ma egyaránt e Darwin által felállított lánc elemeit vizsgálgatják. Más szóval, A fajok eredete kétféle értelemben is modern mű: mind ismeretközlő funkcióját tekintve, mind pedig abban, hogy felmutatja, vagy számos esetben előre megsejti azokat a gondolati fordulópontokat, amelyek az evolúció kérdését a mai napig olyan izgalmassá és továbbgondolásra is érdemessé teszik. A pszichológia, a filozófia, az ismeretelmélet, a szociológia, a nyelvészet és még számos más tudományterület frontvonalában ma sikerrel hasznosítják Darwin örökségét.

Steve Jones - Darwin ​szelleme
Steve ​Jones rendkívül érdekfeszítő stílusban és Darwin szellemében megírt könyve mai ismereteink szintjére hozza A fajok eredetét. Szerkezetileg követi a klasszikus mű felépítését a háziállatoktól a fossziliákig, a méhkasoktól a Galapagos-szigetekig, de az ő Nagy Tényei (Darwin egyik kedvenc kifejezése) a huszadik század végéről származnak. A Darwin szelleme Charles Darwin gondolatait a legújabb tudományos eredmények fényében értelmezi. Darwin „egyetlen hosszú okfejtésnek” nevezte könyvét. A modern biológusok ezzel készséggel egyetértenek. Ha elolvassuk Darwin négyszáz oldalát, elképesztőnek fogjuk találni, hogy az érvelésbe azonnal milyen jól beilleszthető minden új felfedezés. A mű logikája semmit nem veszített lebilincselő erejéből. A benne szereplő tények azonban immár másfél száz évesek és számos hézag mutatkozik közöttük, amelyek betöltése nélkül az elméletet nem tekinthetjük teljesen bizonyítottnak. Mára azonban az összes – vagy csaknem az összes – ilyen hézag kitöltése megtörtént. „Önhittség lenne könyvemet többnek föltüntetni, mint az eredeti puszta árnyékának, tartalmában és formájában egyaránt” – mondja a szerző művéről. „A fajok eredete a tényirodalom csúcsát képviseli. Darwin jól írt, mert remekműveket olvasott. Prózája olyan, mint egy viktoriánus vidéki udvarház. Magabiztosságot sugároz, bármely irányból nézzük is, akár irodalomnak, akár önéletrajznak, akár tudományos remekműnek tekintjük. Darwin remekművét állványzatnak tekintem, nem pedig kényszerzubbonynak. Az evolúció posztmodern felfogásáról van itt szó, ennek minden előnyével és hátrányával. Szerkezete egy korábbi kor szülötte, építőelemei azonban mai anyagok. A fajok eredete – ezt is meg kell mondanunk – a legnagyobb viktoriánus komolysággal íródott, s sehol nem teszi a legkisebb engedményt sem annak érdekében, hogy szórakoztatóbb legyen. Ezekben a csipkelődőbb időkben én viszont engedtem a kísértésnek, hogy a tudományos próza időnkénti szárazságát az evolúció, illetve az evolúciót tanulmányozó tudósok életéből vett furcsa mesékkel ellensúlyozzam.”

John Fowles - The ​French Lieutenant's Woman
Of ​all John Fowles' novels _The French Lieutenant's Woman_ received the most universal acclaim and today holds a very special place in the canon of post-war English literature. From the god-like stance of the nineteenth-century novelist that he both assumes and gently mocks, to the last detail of dress, idiom and manners, his book is an immaculate recreation of Victorian England. Not only is it the epic love story of two people of insight and imagination seeking escape from the cant and tyranny of their age, _The French Lieutenant's Woman_ is also a brilliantly sustained allegory of the decline of the twentieth-century passion for freedom.

Gedeon Péter - Pál Eszter - Sárkány Mihály - Somlai Péter - Az ​evolúció elméletei és metaforái a társadalomtudományokban
Az ​evolúció, mint arra már többen rámutattak, korántsem állt meg az emberré válás biológiai lépcsőfokán. A globális társadalmi és gazdasági folyamatok egyre bonyolultabb mozgásformái az evolúció magasabb szintű kiteljesedéseként értelmezhetők. A négy tekintélyes hazai társadalomtudós az evolúcióelmélet metaforikus értelmezéséből kiindulva a társadalomtudományok evolúciós vagy antievolúciós elméleteivel foglalkozik. Elsősorban az evolúcióról szóló társadalomtudományi elméletek természetével, történetével és jelenével. Somlai Péter és Sárkány Mihály írása azt a folyamatot elemzi, amelynek során a felvilágosodáshoz köthető haladás eszméjének visszaszorulásával átalakultak az evolúció antropológiai és szociológiai elméletei. Gedeon Péter az evolúció általános és speciális elméleteinek szétválasztásából indul ki, és arra a következtetésre jut, hogy az evolúció elmélete képes a történelmi haladás folyamatának kijelölésére, céljának leírására azonban nem. Pál Eszter záró tanulmánya az evolucionizmus kapcsán a metaforák szerepét vizsgálja a tudományos nyelvhasználatban.

Kocsis Ferenc - Célszerűség ​az élővilágban és az istenhit
Az ​egész élővilág csodálatosnak tűnő összhangban bontakozik ki a szemünk előtt. Az állatok a növények fajai egyetlen hatalmas láncban kapcsolódnak össze. S ha az egyes élőlények felépítését, szervezetük működését vizsgáljuk, ugyancsak az tűnik elő, hogy mennyire megfelelnek azoknak a körülményeknek, amelyek között élnek. Mindez csodálatosan célszerűnek tűnik. De mi a célszerűség alapja? Talán úgy van-e, ahogy az egyházak képviselői vallják, hogy a célszerűség az élővilágban valamilyen teremtő természetfölötti képességeinek köszönheti létét? Szerintük ez a teremtő biztosította mind az élővilág célszerű felépítettségét, mind az élőlények kapcsolatában megnyilvánuló összehangoltságot: harmóniát. A szerző ezeket az érveket veszi szemügyre. Vajon mit mondanak a modern természettudományok új eredményei a célszerűségről; hogyan magyarázzák a célszerűség létrejöttét? Hagynak-e helyet ezek a tények valamilyen természetfeletti teremtő számára? Ilyen és ezekhez hasonló kérdésre válaszol egyszerű és közérthető módon a könyv, állást foglalva a materializmus igaza mellett a célszerűségről folyó vitában. Hogy ez az álláspont eléggé meggyőző legyen, nagy és érdekes tényanyagot vonultat fel az élő természet legfontosabb mozgástörvényeit szemléltetve. Vitatkozva, érvelve, a természet sokszor izgalmasan érdekes tényeit bemutatva győz meg a könyv a materialista álláspont vitathatatlan igazságáról.

Kurt Vonnegut - Galápagos ​(angol)
Galápagos ​takes the reader back one million years, to A.D. 1986. A simple vacation cruise suddenly becomes an evolutionary journey. Thanks to an apocalypse, a small group of survivors stranded on the Galápagos Islands are about to become the progenitors of a brave, new, and totally different human race. In this inimitable novel, America’s master satirist looks at our world and shows us all that is sadly, madly awry–and all that is worth saving.

Rádhiká devi dási (Siku Andrea) - Inverz ​evolúció
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Daniel C. Dennett - Darwin ​veszélyes ideája
Darwin ​elmélete, miszerint a világban anyagon kívüli értelem nem létezik, akár igaz is lehet, és ez veszélyes gondolat. Mennyiben függ az ember az anyagi világtól, illetve milyen mértékben független tőle – ez Daniel Dennett számára a darwini elmélet megkerülhetetlen interdiszciplináris (biofilozófiai) kérdése.

Richard Dawkins - The ​Selfish Gene
The ​million copy international bestseller, critically acclaimed and translated into over 25 languages. This 30th anniversary edition includes a new introduction from the author as well as the original prefaces and foreword, and extracts from early reviews. As relevant and influential today as when it was first published, _The Selfish Gene_ has become a classic exposition of evolutionary thought. Professor Dawkins articulates a gene's eye view of evolution - a view giving centre stage to these persistent units of information, and in which organisms can be seen as vehicles for their replication. This imaginative, powerful, and stylistically brilliant work not only brought the insights of Neo-Darwinism to a wide audience, but galvanized the biology community, generating much debate and stimulating whole new areas of research.

Sally Morgan - Az ​élet csodája
Utazás ​az Élet csodájának izgalmas világában Hogyan alakulhatnak ki új fajok? Melyik szitakötő vadászott kétéltűekre? Milyen egy élő kövület? Hány kloakás emlősfaj létezik? Mi keltette fel Darwin érdeklődését a Galápagos-szigeteken? Mivel táplálkozik a harkálypinty? Mi az evolúció? Miért nevezik Noé bárkájának Madagaszkárt? Mi csalogatta ki a szárazföldre a gerinceseket? Miért ügyes ember a Homo habilis? Kiváncsi vagy a válaszokra? Akkor utazzunk együtt az Élet csodájának izgalmas világában! 100 állomáson 100 kalandban lehet részed! S miközben bepillantást nyersz a régmúlt érdekes állatainak életébe és az elővilág fejlődésének rejtelmeibe, a kvízkérdésekkel tesztelheted tudásodat, és kézügyességedet i próbára teheted, ha megvalósítod a feladatokat.

Richard Dawkins - The ​Ancestor's Tale
The ​renowned biologist and thinker Richard Dawkins presents his most expansive work yet: a comprehensive look at evolution, ranging from the latest developments in the field to his own provocative views. Loosely based on the form of Chaucer's Canterbury Tales, Dawkins's Tale takes us modern humans back through four billion years of life on our planet. As the pilgrimage progresses, we join with other organisms at the forty "rendezvous points" where we find a common ancestor. The band of pilgrims swells into a vast crowd as we join first with other primates, then with other mammals, and so on back to the first primordial organism. Dawkins's brilliant, inventive approach allows us to view the connections between ourselves and all other life in a bracingly novel way. It also lets him shed bright new light on the most compelling aspects of evolutionary history and theory: sexual selection, speciation, convergent evolution, extinction, genetics, plate tectonics, geographical dispersal, and more. The Ancestor's Tale is at once a far-reaching survey of the latest, best thinking on biology and a fascinating history of life on Earth. Here Dawkins shows us how remarkable we are, how astonishing our history, and how intimate our relationship with the rest of the living world.

Harun Yahya - Az ​evolúciós csalás
Charles ​Darwin evolúciós elméletét ma a világ minden táján fokozott szellemiséggel védelmezik. Az iskolákban, a tudományos forrásokban és a médiában úgy tüntetik fel ezt az elméletet, mintha bizonyított tény volna, ezrét nagyon sok ember helyénvalónak fogadja el. Pedig a paleontológia, a genetika, a biokémia és más tudományágak, melyek nap nap után egyre fejlettebbek, ellentmondanak az evolúció elméletének. A több mint 140 éve tartó kutatások, melyek az evolúciót hivatottak bizonyítani, nem vezettek máshová, mint az elmélet cáfolatához. Az egyetlen ok, ami miatt mégis ennyire védelmezik az evolúciós elméletet és ráerőltetik az emberekre, az a materialista filozófiával való kapcsolata. A materialista filozófiának, mely az anyag létét kizárólagosnak fogadja el, az egyetlen, úgymond tudományos támasza az evolúciós elmélet. Ennek elfogadtatása érdekében végzett globális méretű propaganda hátterében is ez áll. Ez a könyv részletesen, ugyanakkor könnyen érthetően mutatja be az evolúciós elméletet védelmező "tudósok" egy részének előítéleteit, illetve csalásaikat, melyekhez szemrebbenés nélkül folyamodtak. Akik szeretnék megtudni, hogyan született az élet a Földön, és valójában hogyan lettek az emberek, azoknak feltétlenül el kell olvasniuk ezt a könyvet.

Jonathan Miller - Borin Van Loon - Introducing ​Darwin and Evolution
Progress ​in genetics today would not have been possible without Darwin's revolution, but the mysterious man who determined belief in God's creation was remarkably timid. He spent most of his life in seclusion, a semi-invalid, riddled with doubts, faring the controversy his theories might unleash. In this book, the author unravels Darwin's life and contribution to biology in a brilliant and lucid manner, and traces the path from his scientific predecessors to the later modifications that his own evolutionary theories required. In this way, he provides an unusually clear historical perspective on the progress from pre-Darwinian biology to modern genetics and the crucial discovery of chromosomes.

Mannhardt András - A ​kultúra elavulása
Hogyan ​alakultak ki az emberi társadalom íratlan és írott viselkedési szabályai, melyeket összefoglalóan morálnak vagy kultúrának nevezhetünk? A téma időszerű, a könyv pszichológiai-bölcsész szerzőjének stílusa lebilincselő. Könyvének felépítése: Az alapfogalmak (evolúcióelmélet, szociobiológia, etológia) mindenki számára érthető bemutatása; A kultúra magyarázatára tett evolúciós alapú elméletek ismertetése és kritikája (Dawkins mém-elmélete, Edward O. Wilson szociobiológiai megközelítése, Donald Campbell hatás-ellenhatás modellje); A kultúra kialakulásának dinamikus modellje; A kultúra jövője.

Jáki Szaniszló - Evolúció ​hívőknek
AZ ​EVOLÚCIÓ TUDOMÁNYÁT már Darwin óta károsnak tekintették a keresztény hitre. De ha ártalmas, inkább árt az evolúció tudományától különböző darwinizmusnak, mint a hitnek, ami ellen szánták. A helyesen értelmezett hit sértetlenül kerül ki a támadásból, a darwinizmus azonban nem. Az evolúció tudománya és a keresztény hit között csak az lát feloldhatatlan ellentétet, aki szándékosan nem veszi tudomásul, hogy mit jelent az evolúció tudománya, és ugyanúgy szándékosan tájékozatlan a keresztény hit tekintetében. A konfliktus feloldása roppant egyszerű. Ha Darwin elmélete tudomány, akkor igazsága konkrét vagy legalábbis elvi mennyiségi megfontolásokon alapul. A keresztény hit kijelentései viszont sohasem olyanok, hogy mennyiségi vizsgálatnak lehetne őket alávetni. Az igazság szigorúan racionális vizsgálata, ha azt gondosan végzik, meg fogja menteni a darwinistákat attól, hogy a darwinizmus támogatói legyenek.

Komor Zoltán - Tépő Donát - Nácik ​a dínók ellen
1944. ​június 6. Egy sereg német katona várakozik Normandiánál. Hamarosan csapatszállító hajók érkeznek a tenger felől és elszabadul a pokol: a partot ellepik a vérengző velociraptorok. Hősünk, a háborúba belefáradt katona társával, Klaus-al inkább menekülésre adja a fejét. A két dezertőr Caenig jut – közben szörnyűséges pteranodonok és egy t-rex is útjukat állja. Végül egy föld alatti szajha-bunkerben lelnek menedékre, a szadista, puskalábú matróna, Helga és négy angyali szőkeség társaságában. Nem is sejtik, hogy az igazi pokol, amihez képest még a dinoszaurusz-apokalipszis is vakáció, odalenn vár rájuk. Eközben Berlin felkészül a dínók offenzívájára: a kőolaj-milliárdos evolucionista vezér, Darwin próbálja menteni a menthetőt, ám a haditudósításokban megpillantott őshüllők merőben új, érzéki vágyakat ébresztenek a Führerben. Vér, mocsok, szex és háború! Mindez dinoszauruszokkal! A Bukás és a Kitty-szalon találkozása a Jurassic Park-kal!

K. A. Timirjázev - Mi ​a darwinizmus?
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

R. H. Francé - A ​növények érzéki és szerelmi élete / A darwinizmus mai állása
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Vpszabo
A ​darwini gondolat Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - A ​darwini gondolat
2008 ​és 2009 a Charles Darwin-évfordulók éve volt: születésének (1809. 02.12.) bicentenáriuma, az evolúció felismerésének és A fajok eredete megjelenésének 150., valamint Az ember származása... megjelenésének 135. évfordulója. A forradalmi gondolatokat a magyar forradalom londoni emigránsai ugyancsak 150 éve közölték először magyarul. Ezeknek az évfordulóknak a tanulságait próbálja összegezni a tanulmány a szerző ebből az alkalomból írott cikkei és (többnyire világhálós) adatgyűjtései alapján, különös tekintettel a Budapesten és a nyugat-magyarországi térségben, illetve Romániában és Szlovákiában lezajlott megemlékezésekre. Az írás úgy is felfogható, mint az 1539-ben meginduló magyar nyelvű természettudományos kultúra evolúciójának fejezete, mely a következő kérdésekre keres választ: 1. Mit értünk evolúciós kultúrán, illetőleg kulturális evolúción? 2. Összefügg-e ez a kettői 3. Milyen a magyarság evolúciós kultúrája az ezredfordulón a magyar Darwin-emlékév eseményeinek fényében? 4. Melyek azok a lokális értékek, amelyeket globálisan is tudatosítani kell a magyar és egyetemes evolúciós kultúra egészségesebb fejlődése érdekében?

A. J. Wood - Clint Twist - Charles ​Darwin és a Beagle kalandos útja
"A ​Beagle-ön tett utazás életem legfontosabb élménye, mely meghatározta egész pályafutásom... Ez az utazás volt első igazi tanulóleckém. A természettudományok csaknem minden ágába belekóstolhattam, és és megfigyelőképességem is fejlődött." Darwin az utazása minden fontos részletéről - a növényekről, állatokról és emberekről - hűen beszámol naplójában. Az élményekről, melyek átalakították gondolkodásmódját, tudományos, ám mégis közvetlen stílusban tudósít. Szállj be te is a Beagle-be, és Darwin naplóját, valamint későbbi írásait olvasva éld át újra a fantasztikus kalandokat, melyek egy világ gondolkozásmódját változtatták meg, és elvezettek az evolúció elméletéhez!

Charles Darwin - Egy ​természettudós utazásai
Egy ​természettudós utazásai - Charles Darwin öt sorsformáló esztendejének története. Ama bizonyos idők krónikája, amikor az ifjú természetbúvár a kétárbócos fedélzetén glóbuszunk nagy részét beutazta. Közben röpke, de annál fontosabb időt töltött a Galápagos-szigeteken, s ott a madarak és a hüllők jellegzetességeit tanulmányozta. Az expedíció éles szemű, oknyomozó kutatóvá formálta Darwint, visszavonhatatlanul megváltoztatta életét. Megfigyeléseit összefoglaló útleírása pedig hírneves szerzővé avatta: "Életem első irodalmi alkotásának sikere jobban legyezgeti hiúságomat, mint bármely későbbi kötetem megjelenése" - írta évtizedek múlva. Azért ne feledjük: e későbbi kötetek között szerepel "A fajok eredete", a természettudomány máig legnagyobb hatású könyve, az evolúcióelmélet foglalata. Izgalmas és tanulságos kalandok, egy új korszak nyitányát jelentő megfigyelések... A National Geographic Társaság részletes térképpel és tárgymutatóval egészítette ki, s most az Olvasó elé tárja az ifjú Charles útirajzát, hogy méltóképpen ünnepelhesse a nagy tudós születésének 200. évfordulóját.

Gozsdu Elek - Tantalus
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Nánássy László Dezső - A ​hit és a tudomány ütközőpontjai
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók