Ajax-loader

'aneszteziológia' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Covers_138690
Oxyologia Ismeretlen szerző
elérhető
1

Ismeretlen szerző - Oxyologia
Az ​orvostudomány valamennyi ágának fejlődése, új eszközök, műszerek megjelenése, nem kevésbé a balesetek, betegségek átstrukturálódása sürgette könyvünk előző kiadásának átdolgozását. A változásokból elsősorban azt igyekeztünk az olvasó elé tárni, aminek gyakorlati jelentősége körvonalazódott, vagy szemléleti fontossága meghatározó. Az általános rész az oxiológia alapelveivel, szemléletmódjával, munkamódszereivel foglalkozik. A diszciplína önállósága ma már nem szorul bizonyításra, a tárggyal először találkozó számára azonban össze kell foglalni az alapokat. Fellelhetők itt azok az információk is, amelyek a mentőszolgálattal kapcsolatban nem köztudottak bár, de a gyakorló orvost érdekelhetik. A könyv nagyobb része az oxiológia legfontosabb területeiről közöl válogatást. Az alapvető életműködések heveny zavarai és az újraélesztés után néhány komplex szervezeti funkció akut vonatkozásait tárgyalja. Megtalálhatók olyan, oxiológiailag fontos jelentések, mint a fájdalom; a hagyományos sérültellátás mellett helyet kaptak nevezetes ártalmak (mérgezés, sugársérülés). Kiemelten foglalkozunk a gyermekgyógyászat, és szülészet-nőgyógyászat oxi-ológiai vonatkozásaival. Végül az oxiológiában fontos eszközöket és eljárásokat ismertetünk. A szerkesztők és a szerzők törekvése az volt, hogy az oxiológiával most ismerkedők és a gyakorló oxiológusok egyaránt megtalálhassák a könyvben a legszükségesebbeket.

Rakonitz Jenő - Strausz Imre - Az ​eszméletlen beteg
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_302820
Intenzív ​betegellátás Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Intenzív ​betegellátás
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_302851
0

Ismeretlen szerző - A ​műtéti érzéstelenítés
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tóth József - Állatorvosi ​aneszteziológia, analgézia és intenzív terápia
Ez ​a mű kézikönyve lehet a praktizáló állatorvosoknak, a gyógyszerkutatóknak, az állatorvoslást most elsajátító egyetemi hallgatóknak. A szerző ugyanis a gyakorló állatorvos szemszögéből foglalkozik a belgyógyászati, sebészeti, szülészeti okok miatt létrejött fájdalom csillapításával, tárgyalja a parenterális érzéstelenítés formáit, részletezi az inhalációs anesztéziát és technikáját. Külön fejezetben foglalkozik a rizikóbetegek altatásával és újraélesztésével. Részletesen tárgyalja a gazdasági állatok (ló, szarvasmarha, sertés stb.), a kutya és a macska, valamint a kedvtelésből tartott madarak, kisemlősök, hüllők altatási módjait. Ismerteti a traumás sokk pathomechanizmusát és gyógykezelését, a speciális betegek fájdalomcsillapítási, altatási lehetőségeit. A könyv zárófejezete az eutanáziára alkalmazható készítményeket és a fájdalommentes halál technikai kérdéseit taglalja. A tárgymutató a szakkönyv mindennapi használatához, a gyors eligazodáshoz nyújt segítséget.

Pénzes István - Lencz László - Az ​aneszteziológia és intenzív terápia tankönyve
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - Aneszteziológia ​és intenzív terápia
Az ​aneszteziológia és az intenzív terápia az orvostudomány világszerte gyorsan fejlodo szakterületei. E két szakterületet hátrányos lenne egymástól elválasztani, mivel az egységes anesztéziai és intenzív osztályos orvosi munka nemcsak nagyobb betegbiztonságot eredményez, hanem ismeretanyaguk és gyakorlattal megszerezheto értékeik hasonlóak és több területen is megegyeznek. E tankönyv elsosorban az orvosképzést szolgálja. A könyv megírásában közremuködo több, mint negyven szerzo munkája, oktatói és klinikai tapasztalata alkalmassá teszi a könyvet a szakvizsgára való felkészülésre. A fo és alfejezetek rendszere (6 fofejezet és 32 alfejezet) kelloen tagolt, az alapoktól a speciális ismeretek felé haladó, könnyen átlátható és tanulható tankönyvet biztosít az orvostanhallgatóknak és a szakvizsgára készüloknek. Gazdag ábraanyagával, sok táblázatos összefogalóval segíti a megértését, memorizálást és a vizsgákra való felkészülést.

Ismeretlen szerző - Aneszteziológia ​és intenzív terápia
A ​jegyzet célja: megismertetni az anesztéziát és az intenzív terápiát, valamint hidat építeni az első években megszerzett elméleti ismeretek és a mindennapi klinikai gyakorlat között úgy, hogy ne kelljen több száz oldalas, a szakvizsgához szükséges ismereteket tartalmazó könyvből készülnie az egyetemi hallgatóknak, hanem csak azt a legszükségesebb tudást és szemléletet kelljen elsajátítaniuk, ami egyrészt a vizsgára való felkészülést könnyíti meg, másrészt a majdani klinikai gyakorlatban is mankóul szolgálhat. Bármely szakterületen dolgozó gyakorló orvos munkája során előfordulhat, hogy a betege műtétre vagy kritikus állapotba kerül. Ezért fontos tudni, hogy melyek a műtéti előkészítés és a posztoperatív ellátás alapvető feltételei és eszközei, mik az intenzív terápiás felvétel indikációi, mit várhatnak a kezeléstől, és mi is történik ott valójában a beteggel. A sebészeti, belgyógyászati osztályokon a beteg észlelésében elsőként részt vevő rezidens vagy osztályos gyakornok néhány egyszerű és ésszerű lépése megalapozhatja a gyógyulás esélyét, míg a tudatlanság, a késlekedés végzetes következményekkel járhat. A jegyzet segítséget kíván nyújtani nem csak az egyetemi hallgatóknak, hanem rezidenseknek és intenzív orvosnak készülő gyakornokoknak is.

Ismeretlen szerző - Az ​intenzív terápia gyakorlata
A ​késlekedés nélküli döntés az intenzív terápia legfontosabb módszere. Ehhez megfelelő ismeretek, tapasztalat, empátia és emberszeretet szükséges. Tulajdonképpen ez az „intenzív terápia". E gondolatok vezették a tankönyv megírásában a szerkesztőket és a szerzőket, akik remélik, hogy a kötet segíti majd a kollégákat, hogy a súlyos helyzetekben életmentő döntéseket hozzanak. Meddig van esély az elfogadható életminőséget biztosító gyógyulásra? Milyen prognosztikus kilátásai vannak a lehetséges beavatkozásoknak? Szükséges-e a tervezett kezelés? Hol a határa a lehetséges és még hasznos gyógyító tevékenységnek, terápiás aktivitásnak? Figyelembe vettük-e a beteg érdekeit, a jövőbeli életminőségét és kívánságait, akaratát? A felmerülő kérdések özöne zúdul nap mint nap az intenzív specialistára, amikor döntenie kell.

Covers_267596
Oxiológia Ismeretlen szerző
3

Ismeretlen szerző - Oxiológia
Az ​„Oxyologia” első kiadása 1979-ben jelent meg. Akkor egyedülálló volt a hazai piacon, megjelentetése egyben az új diszciplína elismerését jelentette, amelyet alátámasztott a könyv kelendősége is. Az évek során a könyvet ismételten sikerült átdolgozni, hivatalos egyetemi tankönyvvé vált, az írásmód a címben is kifejezésre jutóan fonetizálódott. Visszatekintve tisztelettel kell emlékeznünk azokról a szerzőtársakról, akiktől búcsút kényszerültünk venni. Mindenekelőtt Gábor Aurélról, akinek a könyv indításában meghatározó szerepe volt, bár megjelenését már nem érhette meg. Utóbb hagyott el bennünket Kósa István, Cselkó László, Felkai Tamás, akik Gábor Auréllal együtt annak a nagy mentőorvos-generációnak tagjai voltak, akik nélkül az Oxiológia népszerű sorozata nem születhetett volna meg. Emlékük nyomán kettős kötelességünk egyfelől a munka folytatása, másfelől a munka minőségének őrzése. Új szerzőtársunk Somogyvári Zsolt, a korszerű prehospitális neonatologiai ellátás hazai megteremtője. Régi adósságot róttunk le e fejezet beillesztésével. Gorove László és Szokoly Miklós a korszerű traumatológia oxiológiai vonatkozásait illesztették a könyvbe. A szerkesztést két évtizeden keresztül először egyedül, majd közreműködésemmel végezte Bencze Béla, akinek alapvető érdeme a könyv útjára bocsátása annakidején, gondolatai a jelen kiadásban is fellelhetők. A 10. kiadás nehezen született a szerzők sokirányú elfoglaltsága miatt. A könyv alapszerkezete keveset változott, és változatlanul a prehospitális sürgősségi ellátásra helyezi a hangsúlyt. Az új kiadásban az általános rész változott sokat: a hazai és nemzetközi változások tükrében a sürgősségi betegellátás rendszere szélesebb áttekintést kapott, új elemként jelentek meg a jogi vonatkozások. A részletes rész figyelembe vette az ERC aktuális ajánlásait és az illetékes szakmai kollégiumi ajánlásokat. A helyszíni ellátás számos eleme nagyobb részletezést kapott. A csecsemő-gyermekgyógyászati oxiológia általános szempontjai a bevezető részben kaptak helyet, míg a részletes ismeretanyagot – amely ugyancsak Szegeczky Dezső munkája – a megfelelő fejezetekbe integráltuk, csupán alcímekkel, olykor anélkül. Mint minden hasonló munkában, itt is nehéz feladatot támasztott a szerzőkkel szemben az eszközök és a gyógyszerek ismertetése. Az első kiadásban még az OMSZ-nál rendszeresített eszközökhöz és gyógyszerekhez tartottuk magunkat, ezen azonban már az előző átdolgozáskor és a jelen kiadásban is túlléptünk, törekedve inkább eszköztípusok és nem konkrét eszközök bemutatására. Bízva abban, hogy az új kiadás hasznos segítőtárs lesz, ajánlja a könyvet valamennyi, az oxiológiai ellátásban tevékenykedőnek 2000 júliusában a szerkesztő

Bogár Lajos - Érzéstelenítés
A ​kötet stílusa besorolhatatlan, mert minden fejezetben váltakoznak az elbeszélő és a szakmai részek. A műtői történet csúcspontján, amikor az anesztéziai szövődmény a beteg életét veszélyezteti, a leírás megszakad, és a kiváltó okok szakmai elemzése következik. Ezután a történet befejezése olvasható, végül az esetleírásokat következtetések, tanácsok és irodalmi hivatkozások zárják. A szerző és a kiadó remélik, hogy a medikusok és a fiatal orvosok az elbeszélő és elemző részek kiméra-stílusát nem irodalmi szörnyszülöttnek, hanem élvezhető és tanulságos olvasmánynak találják. _"Iszonyú balsejtelem fogta el. A beteg arcához hajolt: nem lélegzett! A carotispulzációt kereste, semmit nem érzett! Még mielőtt bármit átgondolt volna, szinte ordította: 'Mindent abbahagyni, a beteget a hátára, arcmaszkot, 100 százalékos légzőszárat, defibrillátort most!' Már a mellkasi kompressziókat végezte, amikor a világ, mint egy gigantikus körhinta, forogni kezdett Jánossal. A kezei között állt le a város első emberének a szíve."_

%c3%9ajra%c3%a9leszt%c3%a9s
Újraélesztés Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Újraélesztés
A ​könyv gyakorlati szemszögből tárgyalja a klinikai halállal, illetve annak ellátásával kapcsolatos legaktuálisabb ismereteket a kórélettani megfontolásoktól kezdve az alapvető diagnosztikus és terápiás beavatkozásokon, protokollokon és azok speciális kiegészítésein keresztül, a lehetséges hibákon, illetve szövődményeken, az etikai és jogi megfontolásokon át egészen a jövőbeli perspektívákig. Reményeink szerint, aki végigolvassa, átfogó képet kap az újraélesztésről.

Embey-Isztin Dezső - Gyakorlati ​fájdalomcsillapítás
A ​fájdalomcsillapítás minden gyakorló orvosnak feladata és kötelessége úgy, mint az elsősegélynyújtás vagy a reszuszcitáció. A krónikus fájdalomtól szenvedő betegeken csak nagyon felkészült, elhivatott, önmagát folyamatosan képző szakember képes igazán segíteni. Ismernie kell számos szakterületet (neuroanatómia, farmakológia, neurológia, onkológia, mozgásszervi betegségek, angiológia), a terápiás idegblokádok javallatait, és az a jó, ha ezeket kivitelezni is tudja a Gasser-dúctól a Morton-neuralgiáig. A kötet az orvostudomány egyik legfontosabb kérdését teszi fel: tudjuk-e a beteg fájdalmát csillapítani, vagy nem? Ha igen, akkor igaz Hippokratész mondása: divinum est opus sedare dolorem.

Kollekciók