Ajax-loader

'atommagfizika' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Leon Lederman - Az ​isteni a-tom
Lederman ​a könyvben az a-tom keresésének kétezer éves történetét meséli el, és azt a leküzdhetetlen kételyt, amely a kutatás elválaszthatatlan kísérője: létezik-e valójában a `vad`, ami után a hajsza folyik, vagy csupán a képzelt űz velünk gonosz játékot. Könnyed eleganciával és humorral írja le a vadászatot, azokat az izgalmas pillanatokat, amikor már-már úgy látszott, hogy az a-tom puskavégre kerül, de rendre kiderül, hogy amit oszthatatlannak véltek, maga is bonyolult struktúra. Számos anekdota hozza személyes közelségbe a tudomány olyan óriásait, mint Galilei, Newton, Lavoisier, Mengyelejev, Rutherford, Bohr vagy Fermi, és közben meglepően világos képet is kapunk az általuk vizsgált problémák jelentőségéről. Megismerhetjük a kutatási eszközök fejlődésének történetét Galilei lejtőitől a - végül is félbemaradt - SSC szupergyorsítóig, és nyomon követhetjük, hogyan jutott el a tudomány a démokritoszi a-tomtól a ma ismert legkisebb részecskékig, a kvarkokig. A könyv nemcsak hasznos, de szórakoztató olvasmány is mindazok számára, akik örömüket lelik a tudomány intellektuális kalandjaiban.

K. N. Muhin - Kísérleti ​magfizika I-II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bódizs Dénes - Atommagsugárzások ​méréstechnikái
„Aki ​egy embertől lop ötleteket, az plagizál, aki többtől, az kutat (vagy könyvet ír).” (kissé módosított) Murphy Tisztelt Olvasó! Egy olyan írást tart a kezében, amelynek elkészítésére az késztetett, hogy több évig (1995 – 2003) tanítottam a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technikai Intézetben, főleg mérnök-fizikus hallgatóknak, a „Nukleáris méréstechnika” tárgyat. Gyakran találkoztam azzal a problémával, hogy a félév végi, vagy államvizsga közeledtével a hallgatók (szorgalmasabb része) megkeresett, javasoljak irodalmi anyagot, amelynek segítségével sikeresen készülhetnek fel a vizsgára (ha halaszthatatlan problémáik miatt esetleg nem tudtak részt venni az előadások egy részén).(…) Mivel a lista hosszának növekedésével általában láttam az arcokon az érdeklődés lanyhulását, úgy gondoltam, talán hasznos lenne a fenti kiváló művek felhasználásával, valamint sok éves gyakorlati tapasztalataim alapján, egy „rövidített”, az újabb eredményeket is tartalmazó, magyar nyelvű összefoglalást írni. Ez késztetett ennek a könyvnek a megírására. (Részlet a szerző előszavából) Bódizs Dénes okleveles fizikus, a BME Nukleáris Technikai Intézetének atomreaktoránál dolgozik. Nukleáris méréstechnikát oktat (mérnök-fizikus és reaktor szakmérnök, ösztöndíjasok részére), részt vesz ezek fejlesztésében – több, a Paksi Atomerőműben bevezetett mérési módszer és műszer kifejlesztésében volt témavezető. Ezek mellett témavezetőként ill. közreműködőként részt vesz hazai és nemzetközi környezetvédelmi kutatásokban.

Erostyák János - Raics Péter - Kürti Jenő - Fizika ​III. - Fénytan, relativitáselmélet, atomhéjfizika
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kurt Mendelssohn - Atomenergia
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Malcolm H. Levitt - Spin ​Dynamics
Spin ​Dynamics: Basics of Nuclear Magnetic Resonance, Second Edition is a comprehensive and modern introduction which focuses on those essential principles and concepts needed for a thorough understanding of the subject, rather than the practical aspects. The quantum theory of nuclear magnets is presented within a strong physical framework, supported by figures. The book assumes only a basic knowledge of complex numbers and matrices, and provides the reader with numerous worked examples and exercises to encourage understanding. With the explicit aim of carefully developing the subject from the beginning, the text starts with coverage of quarks and nucleons and progresses through to a detailed explanation of several important NMR experiments, including NMR imaging, COSY, NOESY and TROSY. Completely revised and updated, the Second Edition features new material on the properties and distributions of isotopes, chemical shift anisotropy and quadrupolar interactions, Pake patterns, spin echoes, slice selection in NMR imaging, and a complete new chapter on the NMR spectroscopy of quadrupolar nuclei. New appendices have been included on Euler angles, and coherence selection by field gradients. As in the first edition, all material is heavily supported by graphics, much of which is new to this edition. Written for undergraduates and postgraduate students taking a first course in NMR spectroscopy and for those needing an up-to-date account of the subject, this multi-disciplinary book will appeal to chemical, physical, material, life, medical, earth and environmental scientists. The detailed physical insights will also make the book of interest for experienced spectroscopists and NMR researchers.

Hevesi Imre - Szatmári Sándor - Bevezetés ​az atomfizikába
Ebben ​a tankönyvben azokat a fontosabb atom- és kvantumfizikai alapismereteket foglaljuk össze, amelyek a különböző egyetemeken, főiskolákon fizikából tartott általános és bevezető jellegű kurzusokon szerepelnek. A könyv mindenekelőtt a fizikaszakos tanárjelölt-, fizikus-, csillagász- és fizikus- informatikus szakos hallgatóknak kíván - atom- és kvantumfizikai tanulmányaikhoz - segítséget nyújtani. Hasznos szolgálatokat tehet a könyv mindazoknak a fizikát oktató tanároknak is, akik az atom szerkezetére, az anyag felépítésére vonatkozó ismereteiket feleleveníteni, illetve kiegészíteni kívánják.

Teller Ede - Üzenetek ​egy marslakótól
Teller ​Ede 2008-ban lenne 100 éves. Rá emlékezve válogattunk a Fizikai Szemlében 1989 és 2001 között megjelent írásaiból. A szándékunk az volt, hogy akik ezt a kötetet olvassák, értőbben tájékozódjanak a világban azáltal, hogy Teller Ede kristálytiszta logikáját és erkölcsi tépelődéseit (főként az atomfizika és a magfizika területén) megismerik. Anekdotáival fizikatörténetet, világtörténelmet tanít, és nem utolsó sorban segít magyarságunk tartalmasabb megélésében. A tanulmányokban vannak ismétlődő részletek. Olyan gondolatok, emlékek, amelyeket Teller különösen fontosnak érzett, és amelyeket több különböző alkalommal is szükségesnek tartott felidézni. Mégsem gondoltuk, hogy az ismétlődéseket meg kellene szüntetnünk, hiszen minden egyes írás jól felépített, logikus gondolatmeneten alapul. Bármely rész elhagyása óhatatlanul a gondolatmenet sérülését okozta volna. A Teller-tanulmányok után, epilógusként, két írást közlünk, amelyeket olyan emberek írtak, akiket élete utolsó bő évtizedében Teller nagyon közel engedett magához.

L. A. Arcimovics - R. Z. Szaggyejev - Plazmafizika ​fizikusoknak
Korunk ​nagy reménysége, hogy az emberiség energiaellátása megoldhatóvá lesz a szabályozott magfúzió felhasználásával. Nagy energiakoncentrációjú magfúziót először a hidrogénbomba robbantásával valósítottak meg a Földön. Ez félelmetes erővel igazolta ugyan a lehetőség realitását, de nem adott tanácsot, hogyan lehetne a hatalmas detonációt megszelídíteni, a szinte mérhetetlen energiafelszabadulást szabályozó gátak közé szorítani. Ennek egyik megvalósítási formája az a zárt mágnesterű berendezés, amelyet tokamaknak nevezünk, s amelyet e könyv tulajdonképpeni szerzőjének, Arcimovicsnak irányítása alatt fejlesztettek ki. Ma még nem mondható meg bizonyosan, milyen módszer vagy a módszerek milyen kombinációja vezet majd el a végleges megoldáshoz. Ez a mű azonban nem műszaki vagy energetikai problémákkal foglalkozik. A magfúzió az anyag egy különleges, kevéssé ismert halmazállapotával, plazma állapotban megy végbe. Ennek az állapotnak csodálatosan gazdag - egy tudós élete során megismert - fizikáját foglalja össze. Arra tanít, hogyan lehet tengernyi, egymással kölcsönhatásban lévő fizikai folyamatokból azokat kiválogatni, amelyek a a fizikus által feltett konkrét kérdésekre konkrét választ adnak, csak annyi matematikai tudást mozgósítva, amennyi a válasz megértéséhez szükséges.

Jánossy Lajos - Kozmikus ​sugárzás
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ray Mackintosh - Jim Al-Khalili - Björn Jonson - Teresa Peña - Az ​atommag
Az ​atommag elképzelhetetlenül kicsiny és hihetetlenül nagy sűrűségű test, amely az atom középpontjában foglal helyet. A Nap belsejében zajló atommag-reakciók teremtik meg a fényt és a hőt a földi életünkhöz, az atommagok tudománya pedig kulcsszerepet játszik a gyógyászatban, az iparban és világunk megértésében. Az összes kémiai elem magfolyamatokban keletkezett, többségük a csillagokban, mint például életünk hordozója, a szén is. Ez a könyv felderítő útra visz bennünket az anyag szívébe. A radioaktivitás felfedezésétől indulunk el, követjük a fejleményeket, és hamar eljutunk az atommag felfedezéséig. Az atommag csodák forrása, és ezek felderítésének vágya azóta is tudósnemzedékeket indít el egyre tovább a még járatlan úton. Ezen a nyomon az 1920-as években különös, új törvények születtek a fizikában: a valószínűség lépett a bizonyosság helyébe, az anyag részecskéiről pedig kiderült, hogy úgy viselkednek, mint a hullámok. A könyv bemutatja, hogyan lehet méréseket végezni az atommagokon, annak ellenére, hogy mikroszkóppal sem láthatók, és hogyan lehet megérteni tulajdonságaikat a náluk kisebb részecskék segítségével. A különféle magok szemrevételezése elvezet az atommaghasadás és az atommagfúzió energiatermelő folyamatainak megértéséhez. Az atommagtudomány alkalmazása sokrétű: életbevágóan fontos eszközöket ad az orvosi diagnosztika és a rák gyógyítása számára, űrhajók energiaforrásául szolgál, és ipari alkalmazása is széles körű. Minden, amit csak az éjszakai égen látunk, magreakciók eredménye. A magfizika kulcsot ad a modern csillagászat jelenségeihez és a kémiai elemek kialakulásának megértéséhez. Az _Utazás az anyag szívébe_ végigvezet a tudomány egyik legszebb felderítő útján, bevezet az atommagok titokzatos világába, és bemutatja az atommagok tudományának szerepét mindennapi életünkben. A tudomány úttörőinek zsenialitása és elméleteik eleganciája ihletet adhat a diákoknak, és megmozgathatja a hozzá nem értő, de kíváncsi olvasó képzeletét is. Egyet kell értenünk az angol címbe rejtett szójátékkal: az atommag nemcsak az anyag szíve (heart of matter), hanem egyben a dolog lényege (heart of the matter) is.

Horváth Dezső - A ​Higgs-bozon
A ​részecskefizika általánosan elfogadott és az elmúlt 40 év alatt sokszorosan igazolt elmélete, a Standard Modell valamennyi alkatrészét sikerült megfigyelni és tanulmányozni a Higgs-bozon kivételével. A CERN Nagy Hadronütköztetője (LHC), a világ legnagyobb részecskegyorsítója is elsősorban a Higgs-részecske kimutatására épült. 2012 közepére az LHC két óriási mérőberendezése, a sok ezer fizikus részvételével épült CMS és ATLAS megfigyelt egy – a Higgs-bozon elméletileg megjósolt tulajdonságaival rendelkező – új részecskét. A könyv áttekinti a Standard Modell elméletét és a Higgs-részecske feltételezett tulajdonságait, majd összefoglalja az LHC Higgs-keresési eredményeit és a hozzájuk vezető utat. Függelékben ismerteti a könyvben előforduló fizikusok életrajzát és bizonyos fizikai fogalmak részletesebb leírását. A 2013-as fizikai Nobel-díjat Peter Higgs és Francois Englert kapták megosztva a Higgs-mechanizmus és a Higgs-bozon elméletéért.

Rutherford - Az ​új alkémia
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

A. I. Abramov - Atomok ​a mérlegen
Hogyan ​sikerült az embereknek igazolniuk az atomok létezését? Hogyan tanulták meg a tudósok az anyag mérhetetlenül kis részecskéinek mérését: méretük, tömegük, elektromos töltésük, energiájuk meghatározását? Milyen műszereket használnak a korszerű laboratóriumokban az atomok és elemi részecskék vizsgálatakor? Milyen feladatokat kell megoldaniuk a fizikusoknak a jövőben a mikrovilág objektumai méréseivel kapcsolatban? Ezekre a kérdésekre válaszol Abramov érdekes könyve. A könyvet széles olvasókörnek szánták, alapvetően a középiskola felsőbb osztályaiban és szakközépiskolákban tanulóknak, nem fizika szakos egyetemi hallgatóknak, valamint más szakképzettségű tanároknak és dolgozóknak, akiket az anyag felépítésének kérdései és a tudományos kutatás korszerű módszerei érdekelnek.

L. Eisenbud - G. T. Garvey - E. P. Wigner - Az ​atommag szerkezete
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gombás Pál - Az ​atom statisztikus elmélete és alkalmazásai
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

E. H. Krause - Az ​atom nyomában
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

L. N. Dobrecov - Atomfizika
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók