Ajax-loader

'avantgárd' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Kassák Lajos - Kassák ​Lajos összes versei I-II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Jelzesavilagba
Jelzés ​a világba Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Jelzés ​a világba
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szilágyi Ákos - Hamu ​és mamu
Szilágyi ​Ákos új könyve tíz tanulmányon keresztül mutatja be az orosz avantgárd történét. Hogyan születik meg a cári rendszerben a polgári társadalom létjogát vitató művészet, s válik az októberi forradalom eszméinek élharcosává, hogyan szorítja a húszas-harmincas évek fordulóján a sztálini diktatúra először a szellemi élet perifériájára, majd egyszerűen a némaságba, vagy a megsemmisülésbe? A szerző külön tanulmányt szentel a kor legjelentősebb művészeinek Majakovszkijnak, Hiebnyikovnak, Pilnyaknak, Paszternaknak kiemelve életművük ellentmondásait, eddig figyelmen kívül hagyott értékeit. Az egyes tanulmányok elméleti újdonsága mellett a kötet egész szemlélete eltér az avantgárdról írott szokványos munkáktól. Szilágyi nem kirívó irodalmi különcségként mutatja be a korszakot, amelynek ott és akkor ugyan helye és funkciója volt, ám önmagát koncolta fel, hanem mint a kulturális (irodalmi) tradíció elengedhetetlen részét, ami attól kap kivételes jelentőséget, hogy vele kezdődik az a magatartás és szemlélet, ami egyedül adekvát a XX. század művészetében. E szemlélet mibenlétének keresése, kutatása hatja át, teszi egységes egésszé a tanulmányokat. A kötet különös jelentősége, hogy ilyen mélységű munka Magyarországon nem csak az orosz, de semmilyen avantgárdról nem jelent meg. E tíz tanulmány, bízunk benne, segít tisztázni az avantgárddal kapcsolatban felmerült kétségeket, problémákat, s így az olvasónak segítséget nyújt irodalmunk korszerű áramlatainak könnyebb be- és elfogadásához is.

Benjámin László - Kassák Lajos - Garai Gábor - Simon Lajos - 77 ​vers Leninről
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Heinrich Lützeler - Absztrakt ​festészet
"Végül ​tehát a szabályos birodalma érintkezik a szabálytalan birodalmával; matematikai átmegy a matematikailag már felfoghatatlanba, és az általánost elnyomja a részletek gazdagsága. Csak úgy hemzsegnek az egyedi formák. A kis forma-egyéniségek nagyon is a saját akaratuk szerint viselkednek. Ezek a formák kígyóznak, fickándoznak, összecsukódnak vagy sokoldalúan kitárulkoznak, ezek a formák kemények vagy puhák, hegyesek vagy gömbölyűek, határozott irányba tartanak vagy cél nélkül hányódnak. Hol egyedül marad egy alak, hol pedig több figura társul egymással: lazán érintkeznek, vagy kuszán egymásra zsúfolódnak. Ez a fantázia világa."

Herbert Read - A ​Concise History of Modern Painting
This ​scarce antiquarian book is a facsimile reprint of the original. Due to its age, it may contain imperfections such as marks, notations, marginalia and flawed pages. Because we believe this work is culturally important, we have made it available as part of our commitment for protecting, preserving, and promoting the world's literature in affordable, high quality, modern editions that are true to the original work.

Bojtár Endre - A ​kelet-európai avantgarde irodalom
Tartalom A ​kelet-európai avantgarde történetéhez Az irodalmi irányzat A kelet-európai avantgarde mint irodalmi irányzat Bevezetés A dadaizmus A futurizmus Az expresszionizmus A konstruktivizmus A szürrealizmus A kelet-európai avantgarde jellemzéséhez Avantgarde és l'art pour l'art A l'art pour l'art fajai a húszas évek elején A jelen tagadása A jövő A kommunista "tiszta költészet" Munkás-költő és költő-munkás A formai didaktizmus A 30-as évek "tiszta költészete" Jel és dolog Az avantgarde természetesség-felfogása Az avantgarde jel-felfogása Válogatott bibliográfia Névmutató

Covers_78153
F. ​I. L. M. Ismeretlen szerző
3

Ismeretlen szerző - F. ​I. L. M.
"Ma ​a filmek tömegében nem ér rá az ember azzal foglalkozni, hogy egy-egy film-négyzet képét vizsgálja, s ott nézze meg a szereplő egyén arckifejezését, hiszen nem is érne vele sokat, mert ott mindenki úgy mosolyog, sír, néz, ahogyan azt a mozidráma írója, rendezője előírja, még ha valaki egyenkint, a legrégibb filmektől kezdve, a mezítelen athléta mozgófényképétől kezdve figyeli a szereplőket a mai művészi filmekig, valami olyasmit lát, amit más nem láthat, aminek a tudása mindig, mindenütt igazi gyönyört okoz. Az utolsó falu kocsmájában mozielőadást rendező vándorkomédiás kopott filmje, mozgó, rezgő képe, táncoló magnézium kréta fénye mellett vetített képei előttem éppoly értékesek, mint a pazar fényű színház hamvas pozitívjai, amelyeknek perforációján még egyetlen horog sem szaladt keresztül. Mert én csak a filmet, annak a lelkét látom, aki a filmen ott préselődik, mert én magát a mozgó életet látom, a technika ragyogó tudását bámulom, amely megteremtette a való élet élettelen tárgyon mozgó élő mását." (Boross Mihály: A film lelke)

Nagy Atilla Kristóf - Hadikommunikáció
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Aradi Nóra - Absztrakt ​képzőművészet
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Passuth Krisztina - Magyar ​művészek az európai avantgarde-ban
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kántor Zsolt - Aggályok
Kántor ​Zsolt verseskönyve egy összetett, árnyalt és rokonszenves költői világ bemutatkozása a magyar irodalomban. Egyéni hangvételre törekvő, a magyar neoavantgárd hagyományaira épülő, sajátos hangulatú verseiben, amelyek többnyire egy-egy villanásnyi képpé, hangulattá állnak össze, a harmincas éveinek elején járó férfi világról alkotott véleményeit sűríti hiteles szöveggé. A magánélet esetlegességei, az egyéniség, értékmegőrző harcai állnak e gondolatok középpontjában; legszembetűnőbb stíluseszközül pedig a finom, távolságtartó iróniát alkalmazza a költő. Kántor Zsolt költői alkatának van még egy, az előbbi dominancián is felülemelkedő tulajdonsága: az érzékiség, az erotika. Igazi felüdülést jelentően, mintegy "tartózkodó" kendőzetlenséggel képes szólni a test örömeiről és gyötrelmeiről.

Ismeretlen szerző - A ​festészet története - A reneszánsztól az avantgárd mozgalmakig
Ebben ​a képes albumban a festészet történetét mutatjuk be mindenki által érthető, élvezetes, mégis tartalmas és sok érdekes információt nyújtó stílusban. A gazdag képanyaggal, számos eddig kevés helyen reprodukált képpel díszített könyv végigvezeti az olvasót a festészet első nagy megújulásától, a reneszánsztól, a művészi kifejezésmód eddigi legnagyobb forradalmáig, az avantgárd mozgalmakig, lehetővé téve, hogy felismerjük az egyes alkotások létrejöttét mozgató érzelmi rugókat, és felfejtsük az első ránézésre esetleg érthetetlennek tűnő művek mondanivalóját.

Edina Bernard - A ​modern művészet 1905-1945
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tudor Arghezi - A ​Boldogasszony mosolya
Tudor ​Arghezinek - a két háború közötti román költészet legnagyobb alakjának - ez a regénye rendhagyó alkotás, ő maga nem is nevezi regénynek, hanem poémának, prózában írt költeménynek. Rendhagyó volta nem annyira témaválasztásában van, nem is a szerkesztés módjában, hanem látásmódjában: Arghezi prózaíróként is költő, lírikusként látja a világot. Ebben a rendhagyó regényben is ez a sajátos látásmód ragadja magával az olvasót, az, hogy a megfigyelt dolgok velejéig hatol, és kitapinthatóvá, konkréttá, szinte anyagszerűvé tesz minden élményt. 1934-ben írta ezt a regényét, melyet különös témája és meglepően mai szerkesztésmódja az európai avantgarde egyik korai termékévé tesz - a francia antiregénynek mintegy előfutára, beharangozója. A Krúdy Gyula legszebb műveire emlékeztető hangulatképeket megvesztegetően okos és kajánul groteszk esszék követik, majd bizánciasan ortodox misztika és franciásan tiszta latinitás váltakoznak e varázslatos légkörű regény lapjain, melynek művészi és emberi hitelét növeli az is, hogy minden fejezetét önéletrajzi elemek szövik át. Arghezi tolla alatt költeménnyé válik a szó: nyelvteremtő ereje ebben a művében is teljes frissességében munkál, és minden igéjének, jelzőjének lebilincselő bája, feledhetetlen zamata van.

Remenyik Zsigmond - A ​képzelgő lámpagyújtogató
Valódi ​irodalmi különlegesség, egyedülálló kuriózum ez a Remenyik Zsigmond kötet. A kezdő író a húszas évek elején nekivág a világnak, hogy forradalmi terveit megvalósítsa, s meg sem áll Dél-Amerikáig. Kezdetben belemerül az európai ember számára szinte elképzelhetetlen nyomorba s kiszolgáltatottságba, majd, Kassák avantgarde-jától ihletetten, egyik résztvevője, fontos szereplője a spanyol nyelvű, dél-amerikai avantgarde mozgalmaknak. E kötet Remenyik spanyol nyelven írt műveit, röpiratait adja közre először magyarul. Képet ad az őt fiatalon foglalkoztató kérdésekről, azokról az élményekről, amelyek később egész életművét meghatározták.

Herbert Read - A ​modern festészet
Herbert ​Read neves angol műtörténésznek a modern festészetről szóló könyve 1959-ben jelent meg első ízben angol nyelven. Azóta több nyelvre lefordították, és szakmai körökben mint az elmúlt fél évszázad avantgard festészetének tárgyilagos történeti áttekintését tartják számon. Bár a szerkezeti egység kedvéért a szerző kénytelen volt lemondani néhány jelentős művészegyéniség és irányzat ismertetéséről, a kötet mégis viszonylag teljes összefoglalást nyújt erről a rendkívül szerteágazó, bonyolult és még mindig forrásban levő művészetről. A közérthető formában megírt szöveg nagy tudományos apparátussal és valamennyi lényeges kérdést érintve tárgyalja a legjelentősebb művészeti irányzatokat: a fauvizmust, a kubizmust, a futurizmust, a dadaizmust, a szürrealizmust, az absztrakt festészetet stb., valamint a huszadik század több vezető művészegyéniségnek (Picasso, Kandinszkij, Klee és mások) alkotásait és elméleti munkásságát. A kötetet 485 reprodukció illusztrálja, köztük 100 színes nyomat.

Ungvári Tamás - Avantgarde ​vagy realizmus?
"A ​Brecht-Lukács vita nem csupán a harmincas évek epizódja. Jelentősége abban áll, hogy túlnőtt alkalmiságán, és példaszerűen mutatja fel, miként fejlődhet a marxista esztétika ellentmondásokon, összecsapásokon által rugalmasabbá, árnyalatosabbá. S ezt a rugalmasságot két nagy szellemének fejlődése, folytonos önvizsgálata éppúgy bizonyítja, mint az, hogy mindketten jogos képviselői a marxista esztétika egy-egy áramának."

Szabolcsi Miklós - Jel ​és kiáltás
Tartalom Bevezetés Az ​irodalmi és művészeti avantgarde mint nemzetközi áramlat Az avantgarde elvezetése, fogalma, meghatározása Az avantgarde előzményei és utóélete Az avantgarde általános jellemzése Az avantgarde terjedése és módosulása Az avantgarde hozadéka Válogatott bibliográfia A neoavantgarde kérdéseihez Az avantgarde 1935 után Az avantgarde 1945-1960 között Az 1960 körüli helyzet A neoavantgarde megjelenésének okai A "strukturalista", szétbontó "kibernetikai" neoavantgarde Az anarchista neoavantgarde A neoavantgarde harmadik típusa. Kapcsolat a munkásmozgalommal A fantasztikum, a groteszk új hulláma A "régi" avantgarde továbbélése. Az álavantgarde új formái Kapcsolódás a "régi" avantgarde-hoz A neoavantgarde eredményei, hozadéka A neoavantgarde elméletek A neovantgarde mozgalmak társadalmi alapja Válogatott bibliográfia Nyitott kérdések Válogatott bibliográfia A kötetben előforduló fontosabb külföldi, művészekről és elméletírókról

Tandori Dezső - Koppar ​köldüs
Koppenhága, ​Párizs, Köln, Düsseldorf. Négy városnevet rejt a cím, s egyben négy utazást. A versek alanya amúgy kiüresedetten, "kopár koldus"-ként tévelyeg az idegen környezetben, mindent egy ötödik helyszínre vonatkoztatva: Budapestre. Budapest jelenti a szeretetet, az otthont, az értelmes tevékenységet. Az utazás élményei (múzeumok, kiállítások, szállodák, templomok) korántsem megnyugtatóak, inkább tovább tördelik a lélek még ép területeit. Ezt a tördeltséget fejezi ki a szövegek sajátos nyelve is. A helyesírás és a nyelvhelyesség szabályait felrúgva Tandori egy magyarból transzformált, ám idegenül csengő nyelvet konstruált, amely állandó távolságtartásra kényszeríti az olvasót, míg különös zenéjével ámulatba ejti. Mégsem a nyelvi játék, ami rendhagyóvá, avantgárddá teszi ezt a kötetet. A sversek egytől egyig "érthetőek", "értelmezhetőek". Az újdonság a világot "mikro"-vá változtató szemléletmódban rejlik, amely nyílt ellentmondásban áll az "utazás" felfedezés-jellegével. Hanyattzúdulás csomagokkal egy mozgólépcsőn... guberálás egy városban... értekezés a kutyák fogorvosi kezeléséről az Isar partján... Csavargók és műlovarok ugyanazon a sétányon... és mind ennek "Nagy Értelmetlensége" - mégis vigasz, hogy a jelen koldus-kopárságát távolból nézhetjük, bár közben épp önmagunktól, saját valóságunkból nem szabadulhatunk.

Farkas Zoltán - Egry
"Akik ​a fejlődő művészet rügyezését szeretet és becsülés nélkül veszik, azok számára kukacos lesz a gyümölcse" - írta naplójában Egry József. Ő maga életét tette fel rá, hogy korszerűt és egyben állandó értékűt alkosson. A Balaton világának festője volt, s a természet bensőséges átélésével, súlyos belső küzdelmek eredményeképpen hozta létre képeinek különleges hatású fény- és színtüneményeit. Igazi megértést csak keveset kapott. Farkas Zoltánnak a művész szándékait és alkotó módszereit nagy megértéssel tolmácsoló írása azt a célt szolgálja, hogy minél többen váljanak fogékonnyá Egry kivételes tehetsége és emberi nagysága iránt. A 89 éves szerző megrendítő hangú utószavában "alighanem posztumusz könyv"-nek nevezte tanulmánya átdolgozott, második kiadását. A magyar művészeti irodalom vesztesége, tisztelőinek őszinte bánata, hogy sejtését igazolta a közös emberi sors könyörtelen parancsszava: Farkas Zoltán már nem érhette meg e kötet megjelenését. E helyen is lerójuk emléke előtt kegyeletünk adóját.

Adam Ważyk - A ​lengyel avantgarde furcsa története
"Az ​újítás olyasféle újat jelent, aminek hosszabb távon is jelentősége van. Az avantgarde fogalma, amelyet először Baudelaire alkalmazott a költészetre, olyasmit jelentett, aminek a jövőben más költők is hasznát veszik... A mai költőket... olvasva... némi feszélyezettséggel veszem észre, hogy élnek az abszurd képek és a gondolatok használatával, a groteszk szituációkkal, az objektív humorral, a verbális iróniával, a szabad és laza kompozícióval, a mondatok értelme közt megnövekedett távolsággal, a kép nagyfokú autonómiájával, s ezen belül is a merész képzettársítással... Az, ami a költői kultúra része lett, magától értetődőnek tűnik. Senki se kérdi, honnan került ide. Kit is zavarna? Minden rendben van." Adam Wazyk

Molnár Zsuzsa - Nemes ​Lampérth József
Az ​avantgardista törekvések számbavétele - az objektív visszapillantáshoz szükséges fél évszázad elteltével - napjaink egyik jelentős művészettörténeti feladata lett. Képzőművészetünkben az avantgardizmus az 1900-as években lépett fel, kezdete a fiatalok, az ún. "neósok" 1906-os jelentkezése Nagybányán, majd az 1909 körül csoportosuló Nyolcak, s végül az 1910-es évek közepétől fellépő Aktivisták képezték a derékhadat. A korszakot lényegében 1919 zárja le. Stilárisan a posztimpresszionizmus keretein belül, elsősorban annak Cézanne-ból kiinduló konstruktív vonalát folytatva jelentkezett, de a konstruktivizmus sajátságos módon az expresszivitással ötvöződött. Éppen ez jellemzi a magyar avantgarde-ot. A Nyolcak és Aktivisták mozgalma a francia fauve-izmussal és a német Brücke és Blaue Reiter csoportokkal - az európai avantgardista mozgalmakkal - párhuzamos törekvés, mely azokkal megközelítőleg egy időben keletkezett, Cézanne és a Fauve-ok művészetére rezonálva, de önálló egyéni stílusokat teremtve. A művekben levő expresszivitás azonban nem annyira a német expresszionizmussal mint stílussal hozható kapcsolatba, hanem inkább a belső mondanivaló kényszerével.

Bódy Gábor - Végtelen ​kép
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Vitezslav Nezval - Vítězslav ​Nezval versei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Erdély Miklós - A ​filmről
Erdély ​Miklós (1928-1986) válogatott írásainak kötete tartalmazza az összes filmmel kapcsolatos, életében publikált írását (tanulmányokat, kritikákat, elemzéseket), s minden kéziratos és sokszorosított filmtervét, filmnovelláját, melyeknek autentikus kézirata vagy annak tekinthető másolata a hagyatékban fellelhető volt. A kötet felépítése - a bevezető interjút leszámítva -egyetlen szempontot követ: az írásokat keletkezésük időrendjében közli, mert bármely egyéb csoportosítás torzította volna azt az igen sokrétű, gazdag összefüggésrendszert, mely a terjedelmet és műfajt tekintve is igen sokféle szöveget épp az időbeli egymásra-következés mentén áthatja. Az eligazodást segíti a kötet végén.

Kassák Lajos - Reklám ​és modern tipográfia
A ​könyvművészet és a reklám művészetének kérdései pályája kezdetétől foglalkoztatták a magyar avantgárd, a hazai konstruktivizmus legnagyobb hatású képviselőjét, Kassák Lajost. Kijelentését - "A cím fontos" - sokan és sokszor idézték. Véleménye szerint a közönség érdeklődését felkelteni szándékozó írónak különös figyelmet kell szentelnie a címadásra, amiként a címlap tipográfiai kialakítására is. Folyóiratában, a Mában 1916 őszén a plakátművészet és a festészet kapcsolatát elemezve fogalmazta meg az új, forradalmasító hatású művészet programját, amelynek szerinte egyesítenie kell a radikalizmust, a felforgató, forradalmi temperamentumot, a szuggesztív erőt, az agitatív jelleget és az akaratos stílust, egyúttal megfogalmazta a jó plakát, a hatásos reklám alapelveit: a jó plakát nem csupán mint üzleti közvetítő jelent sokat, de mint tiszta művészi produktum is fenntartás nélkül élvezhető és értékelhető, akárcsak egy tájkép vagy portré. Külföldi kortársait fél évtizeddel megelőzve fejtette ki, hogy az alkalmazott és reklámművészetben benne rejlik egy tömegművészet létrehozásának lehetősége. A Kassák Múzeum a Frankfurti Könyvvásárra az alkotóhoz illő, méltó köntösben jelentette meg a magyar avantgárd vezérének a könyv- és reklámművészetre vonatkozó írásait, és ilyen munkáiból készült válogatását. A cikkek (A plakát és az új festészet, A szép és a csúnya könyv, Útban az elementáris tipográfia felé, Reklám és modern tipográfia stb.) neves korabeli hírlapokban, folyóiratokban (Ma, Bécsi Magyar Újság, Magyar Grafika, Reklámélet, Századunk, Nyugat), kiállítási katalógusokban vagy önálló munkák részeként láttak napvilágot, és híven tükrözik szerzőjüknek a reklám, a tipográfia szerepét értékelő gondolatait. A számos színes plakát, címlap- és könyvborító grafika színes reprodukcióját is közreadó kiadványhoz a szerkesztő, Csaplár Ferenc írt Kassák Lajos, a könyv- és reklámművész címmel munkásságának eme metszetét áttekintő tanulmányt. Ugyanő készítette el Kassák könyv- és reklámművészeti munkásságának számbavételét, műveinek leíró katalógusát. - Az alkalmazott grafika története és Kassák munkássága iránt érdeklődők egyaránt kereshetik az igényes kiállítású kiadványt.

Adamik Lajos - Babarczy Eszter - Ivacs Ágnes - A ​performance-művészet
A ​performance fogalma elsősorban a hetvenes években terjedt el, s jóllehet történetileg, műfajelméletileg nem minden előzmény nélküli jelenség, mégis sajátosan a képzőművészet területéhez tartozik. A szöveggyűjtemény ennek az irányzatnak az elméleti megközelítését nyújtja.A válogatásban megtalálhatók a hagyományos esztétikai kategóriákból kiinduló fejtegetések, olyan tanulmányok, melyek a performance-nak a legközelebbi művészeti ággal, a színházzal való kapcsolatát, illetve különbözőségét tárgyaják filozófai és antropológiai megközelítések, valamint a performance-ok egy-egy formai-tartalmi jellemvonásának tágabb összefüggésben való elemzései.

Standeisky Éva - Kassák, ​az ember és a közszereplő
A ​kötet Kassák Lajos egyéniségét, gondolkodói és közéleti tevékenységét, kapcsolatait vizsgálja, különös tekintettel az 1945 és 1956 közötti politikai, közéleti szerepvállalására. Azon kívül, hogy politika- és eszmetörténeti szempontból nagyító alá veszi a kassáki életmű egyes szakaszait, lélektani megközelítéssel is próbálkozik.

Covers_87742
Depero, ​a futurista Ismeretlen szerző
3

Ismeretlen szerző - Depero, ​a futurista
A ​Magyar Nemzeti Galéria 2010. június 4-től augusztus 22-ig mutatja be az olasz futurista, Fortunato Depero (1892-1960) festő, reklámgrafikus és formatervező életmű-kiállítását.

Havasréti József - Alternatív ​regiszterek
A ​hazai neoavantgárd csoportok politikai, kulturális tevékenységét és a hétköznapi ellenállás gyakorlatát ismereti a szerző, és feleleveníti azokat a sajátos technikákat, amelyekkel az underground művészeti csoportok erőforráshiánnyal (információhiány, szűkös anyagi lehetőségek, a nemzetközi művészeti élettől való elzártság) küszködve professzionális technikákat és a barkácsolást vegyítve, a nyugati kultúra és a szovjet típusú környezet kettősségében egyensúlyoztak. Három esettanulmány szolgál illusztrációul. Molnár Gergely és a Spions, mint az első magyar punkzenekar esete, akik olyan szélsőséges reakciót váltottak ki, hogy hamarosan emigrációba kényszerítették őket. A képzőművészekből, irodalmárokból, rockzenészekből álló Fölöspéldány-csoport, amely sokféleségéből adódó szokatlanságának erejével szállt szembe a hivatalos kultúrával, és a Lélegzet nevű 1980–1985 között működő élő folyóirat, amely e sajátos médiumával megkerülte a cenzúrát, informális értelmiségi „szalont” jelentett, és újra felfedezte a szóbeliséget.

Harry Rand - Hundertwasser
A ​századforduló egyik legkülönösebb művészegyénisége a Bécsben született és néhány éve elhunyt Hundertwasser, festő, építész, filmes és performer. Művészetét az azóta eltelt idő igazolja - igazi alternatívát nyújt a modern művészet konceptuális-minimalista "ürességével" szemben. Bár elismeri a Jugendstillel való rokonságot, de elszakad annak filozófiájától és egy teljesen szuverén alkotói világot teremt - " megszabadítom magam civilizációnk totális blöffjétől" - , amely formailag és színeinek gazdagságával nagy hatást gyakorolt közönségére. Hundertwasser, aki számos, a művészeten kívüli ügy mellett is elkötelezte magát, egyáltalán nem vélekedett dogmatikusan a társadalom és a művészet kapcsolatáról - eszébe sem jutott az esztétika kedvéért elvetni a humánumot. Részlet a könyvből: "Hundertwasser egyik legerőteljesebb és legmélyebb benyomást keltő képe, az Irina-föld a Balkán felett, 1969-ben, egy bolgár színésznő, Irina Malejeva ihletérésére jött létre... Ezzel a nyomattal Hundertwasser hihetetlen követelményeket támasztott a nyomdászokkal szemben. Elképesztő számú, összesen harmincegy színt kellett hajszálpontosan egymásra nyomniuk, amelyekből kettő foszforeszkál (ettől csillog olyan csábítóan "Irina" szeme és szája), az öt fémsajtolás pedig felerősíti a papírrétegekkel borított aluminiumfóliára készült eredeti festmény ragyogását. Mivel Hundertwasser erősen átdolgozza a festményei nyomán készült grafikák koncepcióját - tulajdonképpen újjáalkotja őket - , ez a műve nem pusztán az Irina-föld nyomattá való átalakítása, hanem több annál. A szitanyomat új alkotás, sok csodálatos grafikai megoldással. A téma minden változat során erőteljesebb, érthetőbb, kompozícióját tekintve koncentráltabb lett, a változtatások egyre fokozzák a kép erejét. Az Irina-föld egy asszony, a fold és a művészet szeretetéről szól. Hundertwasser ezen a művén mélyen rejlő erőforrásokhoz nyúlt vissza. "Irina" arca átlebeg a tájon és a táj fölött. Mindenütt jelenvalósága felkelti bennünk a vágyat emlékeink asszonya iránt, s ha az emlékezet eleven, a szemvedélyt támasztja fel. Az asszony-eszme itatódik a tájba. Ha valaha leltár készül korunk szívhez szóló műveiről, ez is köztük lesz. Az Irina-föld a Balkán felett több népszerű sikerdarabnál, mert a végpontját jelenti Hundertwasser sok kísérletének és útkeresésének. A formai és technikai teljesítmény új határát éri el, miközben érzelmi esszencia szűrődik át rajta. Igazi mérföldkő Hundertwasser művészetében." (Fordította: Szilágyi Tibor és Havas Lujza)

Kollekciók