Ajax-loader

'alsós tankönyv' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Horváth Istvánné Smid Anna - Csicsergő ​- Zenei előképző 1. - Olvasókönyv és foglalkoztató
A ​könyv elsősorban azon csoportok számára készült, amelyek 1 év alatt végzik el az előképzős anyagot. A kisiskolás gyermek zenei készségének játékos, komplex fejlesztésében, a zenei írás-olvasás megalapozásában és megszerettetésében kíván segíteni. Gazdag zenei anyagával - magyar és európai gyermekdalok, Kodály Zoltán gyermekeknek írt dallamai, magyar népi gyermekjátékok, mondókák, versek - és játékos szemléltető rajzaival igyekszik segíteni a készségfejlesztést és a tudatosítást.

Romankovics András - Romankovicsné Tóth Katalin - Elsős ​olvasókönyv
Az ​1978 óta szerzett közel 20 éves tapasztalat és a kollégáktól érkezett visszajelzések is segítettek abban, hogy 1997 szeptemberében alapelveiben változatlan (pl. ugyanaz a betűsorrend), de részleteiben teljesen újjáépített, sajátos grafikai megoldású olvasókönyvvel jelentkezzünk... Új olvasókönyvünk egész tanévre ad olvasnivalót az előkészítéstől a betűtanuláson át a szövegolvasásig. A könyv állandó szereplőivel, egy népes süncsaláddal és barátaikkal a betűtanulás végéig találkozunk. A könyv sokszereplős, mozgalmas eseményképei nagyméretű faliképként is kaphatók. A túloldali eseményképről többször kezdeményezhető beszédfejlesztés, s a betűcsoporthoz tartozó valamennyi betű (rR-kK-éÉ) ismertetéséhez egyaránt felhasználható. Látható, hogy a betűtanítási oldalon (k-K) szerepel a kiinduló vers, bő anyagot adunk az összeolvasás szisztematikus gyakorlásához, a szóoszlopok olvasásakor segítségül hívható a szótagolás... A szavak alatt kék ívvel jelöltük a szótagokat. A szóoszlopokban (sz-j) nemcsak a szavak hangszerkezete azonos, hanem a magánhangzók időtartama is, mely a szavak helyes ejtésével való felolvasását is segíti. Az illusztrációk figyelmes tanulmányozása mindegyik oldalon megkönnyíti az olvasottak megértését. A második félév rövid meséi, történetei, versei 9 témafüzért alkotnak, melyben a kollégák visszajelzései alapján mintegy felét megtartottuk az eddig használt olvasókönyv szövegeinek. Az egyes témafüzéreket az oldalak számozásánál egy-egy állandó figura különbözteti meg a másiktól... ROMI-SULI Könyvkiadó, 2006

Tolnai Gyuláné - Ábécéskönyv
Tantárgy:Anyanyelv ​és irodalom Évfolyam:1. A tankönyvjegyzéken szerepel. Az Ábécéskönyv a Tolnai Gyuláné által kifejlesztett heurisztikus programozású olvasás- és írástanítás módszeréhez ...

Romankovics András - Romankovicsné Tóth Júlia - Meixner Ildikó - Olvasókönyv ​1.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tolnai Gyuláné - Olvasókönyv ​4.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gránitzné Ribarits Valéria - Ligetfalvi Mihályné - Ki(s)számoló ​- feladatok 3. osztályosoknak
Új ​külsővel, viszont a régi, magas szintű tartalommal jelenik meg a Műszaki Kiadó gondozásában Ligetfalvi Mihályné és Gránitzné Ribarits Valéria Ki(s)számoló feladatok a 3. osztályosoknak című kiadványa. A feladatgyűjtemény célkitűzése, hogy a gyerekek biztos számolási készségének kialakítása, a szabályok felismerésének fejlesztése. Ez a tudás sok gyakorlást igényel, amelyhez a Ki(s)számoló számtalan lehetőséget biztosít. Fejezetei egységesen épülnek fel, a matematikatanítás gyakorlata alapján követik egymást. A feladatok a korosztálynak megfelelőek, változatosak és fokozatosan nehezednek.

Fülöp Mária - Szilágyi Ferencné - Nyelvtan ​és helyesírás munkáltató tankönyv 4. osztály
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szabó Ágnes - Kompetencia ​alapú feladatsorok magyarból 3. és 4. osztályosoknak - Szövegértés
A ​3. és 4. osztályosoknak szóló kiadvány elsősorban az anyanyelvi kompetencia fejlesztését célozza. A könyv célja, hogy a kisdiákok ne csak a betűk olvasását gyakorolják, hanem a történetek, az olvasmányok lényegét, szépségét is megismerjék.

Lassúné Ruskó Renáta - Ének-zene ​munkatankönyv 1. osztály
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Lantos Rezsőné - Lukin Lászlóné - Ének-zene ​az általános iskola 1. osztálya számára
LUKIN-FÉLE ​SOROZAT A Lukin-féle Ének-zene tankönyvek az ének-zene tantárgy alapkönyvei. A régóta kedvelt sorozat könyvei a kor követelményeinek megfelelő kül- és beltartalommal segítik a tanulást. A sorozatot segédletek teszik teljessé: tanmenet 1–4. osztályig; zenehallgatási CD 1–4. osztályig (Tengertánc I. és Tengertánc II.); Munkafüzet 1. osztályban. A könyvek és a segédletek használata során az ének-zene tárgy tantárgyi követelményei maradéktalanul teljesíthetők.

Ligetfalvi Mihályné - Ki(s)számoló ​- feladatok 2. osztályosoknak
Új ​külsővel, viszont a régi, magas szintű tartalommal jelenik meg a Műszaki Kiadó gondozásában Ligetfalvi Mihályné Ki(s)számoló − feladatok a 2. osztályosoknak című kiadványa. A feladatgyűjtemény célkitűzése, hogy a gyerekek megtanuljanak összeadni és kivonni 100-ig, kívülről tudják a szorzó- és osztó táblát. Ez a tudás minden későbbi matematikai művelet alapját jelenti, készségszintű elsajátítása nélkülözhetetlen, ám sok gyakorlást igényel. A Ki(s)számoló lehetőséget biztosít ehhez. Fejezetei egységesen épülnek fel, a matematikatanítás gyakorlata alapján követik egymást. A feladatok a korosztálynak megfelelőek, változatosak és fokozatosan nehezednek.

Tolnai Gyuláné - Olvasókönyv ​1.
Az ​első osztályos Olvasókönyv az Ábécéskönyv közvetlen folytatása. A betűtanulás után az olvasás gyakorlása az olvasókönyvben változatos módszerekkel történik. A könyvben olvasnak betűzve, szótagolva, csak magánhangzók kiejtésével, szóképekben és folyékonyan. A mondatolvasás kezdeteinél a mondat végén az írásjelek nevét is mondják (beleszövik a hangos olvasásba). A szöveget újjal követik, mindig az éppen kiejtett betűnél, ezzel a pontos olvasásra akarja szoktatni a tanulókat.

Csík Endre - Farkas Julianna - Kiss Éva - Zsolnai Józsefné - Csillagjáró ​Fehér Ráró
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Romankovics András - Romankovicsné Tóth Júlia - Meixner Ildikó - Olvasni ​tanulok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Fülöp Mária - Szilágyi Ferencné - Nyelvtan ​és helyesírás munkáltató tankönyv - 3. osztály
A ​nyelvtan-helyesírás munkatankönyvek szerves részét képezik az Apáczai Kiadó anyanyelv oktatását segítő tankönyvcsaládjának. Folytatják az első osztályban a betűtanítás, az olvasás-írás elsajátítása során megkezdett alapozást, építve a gyermek ösztönös nyelvhasználatára, fejlesztve a nyelvi tudatosságot, képességeket, készségeket. A tankönyvek felépítése az Apáczai Kiadó szemléletének és gyakorlatának megfelelően a comeniusi elveket követik. A tananyagot, a feladatsorokat a könnyebbtől a nehezebb felé, az egyszerűbbtől a bonyolultabb felé haladva állítottuk össze. A feladattípusok érdekesek, változatosak. Biztosítják a sokoldalú munkáltatást, az ismeretszerzést, a rögzítést és a gyakorlás lehetőségét. A tantárgyi integráció jegyében szoros és rendszeres kapcsolatot tartunk az irodalommal és a fogalmazással. A Hétszínvarázs, a Hétszínvirág és a Hétszínvilág olvasókönyvek ismert szemelvényeinek nyelvtani tények szerinti vizsgálata a tanítási folyamat bármely szakaszában - (ismeretszerzés, rögzítés, gyakorlás, alkalmazás) - hatékony eszköze a magyar nyelv tanításának. Az új ismeretek elsajátítása és a gyakorlás közben is egyaránt célszerű a legbonyolultabb nyelvi egységből, a szövegből (mondatokból) kiindulni, azt vizsgálni, abban keresni a nyelvi jelenségeket. A munkatankönyvek indukciós szövegeit gyakran a fent említett olvasókönyvek igényes, irodalmilag értékes alkotásaiból merítettük, s a feladatokban is gyakran utalunk ezekre. A tananyag felépítése, mennyisége, mélysége megfelel a kisiskolás életkori sajátosságainak, terhelhetőségének. A színes kivitel, a kedves, szép rajzok, ösztönző hatásúak, a gyakran előforduló játékos, rejtvényszerű feladatok oldottabbá, könnyedebbé teszik a tanulás folyamatát. Valljuk, hogy a munkatankönyvek formai megjelenése és tartalma befogadhatóbbá teszi a tanuló számára a tananyagot, amelyet ezáltal szívesebben és hatékonyabban elsajátít. Törekedtünk arra, hogy a tudományosság a kisiskolás számára befogadható leegyszerűsítés miatt se szenvedjen csorbát, ezért az utasításokat és a definíciókat úgy fogalmaztuk meg, hogy az érthető, pontos és nyelvtanilag helyes legyen. Ezáltal a megszerzett ismeret tovább bővíthető, a tanultakra lehet építeni a következő évfolyamokban és a felső tagozatban is.

Földvári Erika - Olvasókönyv ​2.
A ​tankönyvcsalád gerincét az olvasókönyv adja. Ez tartalmazza az olvasás, a rajz és a technika órák anyagát. Ehhez kapcsolódnak a munkatankönyvek: a környezetismeret és az ének-zene tanításához; valamint a munkafüzetek: az olvasás és az írás-helyesírás gyakorlásához. Az olvasókönyv célja a szöveghű olvasási készség fejlesztése, a sokoldalú, élményszerű ismeretszerzés, az összefüggések felismerése, a gondolkodás fejlesztése.

Romankovics András - Olvasóiskola
A ​füzet azoknak a különböző életkorú gyerekeknek készült, akik az olvasókönyvi szövegek egy részével önállóan nehezen boldogulnak. Ajánlható tehát a kicsit nehézkesen olvasó 2. osztályosoknak, a feltűnően lassan haladó, esetleg az olvasási zavar tüneteit is mutató 3. osztályosoknak, de hasznos lehet az átlagosnál jobban haladó 1. osztályosoknak (a második félévben) iskolai és otthoni feldolgozásra is. Használhatja bármelyik olvasási programmal tanuló kisiskolás, mert az e füzetben szereplő rövid szövegek a jelenleg használatos olvasókönyvekben nem(igen) fordulnak elő.

Soltész Judit - Vihar Judit - Héjjas Endre - Első ​oroszkönyvem
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dózsa Monika - Készüljünk ​a kompetenciamérésre! - 4. évfolyam
A ​kompetenciamérésre készülő diákok, valamint felkészítő tanáraik munkáját kiadónk egy olyan kiadvánnyal szeretné segíteni, amelyben a hivatalos kompetenciamérést tükröző mérősorokkal találkozhatnak az olvasók. Kiadványunk két teljes mérést tartalmaz szövegértésből és matematikából. A javítókulcsok a helyes megoldás közlése mellett részletes magyarázatot is tartalmaznak, amelyek a diákok gyakorlását, hatékony felkészülését segítik elő. Nem csak iskolai, hanem otthoni gyakorlásra is ajánljuk. A kiadványt módszertani bevezetővel tettük még értékesebbé.

Nyiri Istvánné - Szövegértést ​fejlesztő gyakorlatok - 4. osztály
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Esztergályosné Földesi Katalin - Pajor Katalin - Betűfaló
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Árvainé Libor Ildikó - Lángné Juhász Szilvia - Szabados Anikó - Sokszínű ​matematika - Számolófüzet 2.
Tartalmával ​és küllemével is illeszkedik a munkatankönyvhöz. Segíti a jobb megértést, a feladatai alkalmasak a mennyiségi és minőségi differenciálásra egyaránt. A hétköznapi életből vett példák megmutatják a valóság és a matematika kapcsolatát, fejlesztik a gyerekek problémafelismerő és -megoldó képességét. A számolófüzet lehetőséget biztosít arra, hogy bőséges feladatsoraiból válogatva a tanító a gyerekek képességeinek, eltérő tudásszintjének megfelelően jelölje ki a gyakorlást. Önálló munkavégzésre is alkalmas, bármely iskolában felhasználható.

Meixner Ildikó - Játékház ​- Betűtanítás - írásfüzet I.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Romankovics András - Romankovicsné Tóth Katalin - Olvasni ​tanulok - Ábécéskönyv
Az ​1978 óta szerzett közel 20 éves tapasztalat és a kollégáktól érkezett visszajelzések is segítettek abban, hogy 1997 szeptemberében alapelveiben változatlan (pl. ugyanaz a betűsorrend), de részleteiben teljesen újjáépített, sajátos grafikai megoldású olvasókönyvvel jelentkezzünk... Cérnafűzött - tartós tankönyvként is használható. A könyv állandó szereplőivel, egy népes süncsaláddal és barátaikkal a betűtanulás végéig találkozunk. A könyv sokszereplős, mozgalmas eseményképei nagyméretű faliképként is kaphatók. A túloldali eseményképről többször kezdeményezhető beszédfejlesztés, s a betűcsoporthoz tartozó valamennyi betű (rR-kK-éÉ) ismertetéséhez egyaránt felhasználható. Látható, hogy a betűtanítási oldalon (k-K) szerepel a kiinduló vers, bő anyagot adunk az összeolvasás szisztematikus gyakorlásához, a szóoszlopok olvasásakor segítségül hívható a szótagolás... A szavak alatt kék ívvel jelöltük a szótagokat. A szóoszlopokban (sz-j) nemcsak a szavak hangszerkezete azonos, hanem a magánhangzók időtartama is, mely a szavak helyesejtéssel való felolvasását is segíti. Az illusztrációk figyelmes tanulmányozása mindegyik oldalon megkönnyíti az olvasottak megértését.

Burai Lászlóné - Dr. Faragó Attiláné - Hétszínvirág ​olvasókönyv 3.
Az ​olvasókönyv változatos olvasmányélményeket kínál a korosztály számára. Szemelvényeivel erkölcsi értékeket közvetít, pozitív viselkedésformákat mutat be, megalapozza a tanulók általános műveltségét, a hagyományok tiszteletére, ápolására nevel. A válogatás alapja a klasszikus és a mai magyar irodalom. A különböző műfajú olvasmányok alkalmasak a szövegelemzési algoritmusok megtanítására, az olvasás technikájának, az élőbeszédnek a fejlesztésére, a tanulás módszereinek a megismerésére. A könyvben újdonságként megjelentek a kérdések, feladatok, melyek csak a munkafüzet használatával válnak teljessé.

Csikósné Monostori Erzsébet - Jerneiné Mezey Klára - Meséről-mesére
A ​Meséről mesére című szöveg- és feladatgyűjtemény a szövegértő olvasás fejlesztéséhez nyújt segítséget az alsó tagozatos, és az olvasási nehézséggel küzdő felső tagozatos tanulók számára. Hasznosan egészíti ki a meglévő tankönyveket, lehetőséget ad a differenciált fejlesztésre. Alkalmas arra is, hogy a szülők gyermekükkel otthon foglalkozva eredményesebbé tegyék a tanulási tevékenységet, s lehetővé teszi a lemaradó, több gyakorlást igénylő tanulók felzárkóztatását A szövegfeldolgozás anyagául meséket választottunk, mivel azok közel állnak a gyerekekhez. Fejlesztik fantáziájukat, gazdagítják szókincsüket, jól motiválnak, és nevelő hatásukkal kiváló személyiségformáló tényezők is. Az olvasottak megértését változatos, egyre nehezedő gyakorlat- és feladatsorok ellenőrzik az egyszerű adatkereséstől az önálló vázlatszerkesztésig. A pontos feladatmegoldáshoz nélkülözhetetlen az utasítás helyes értelmezése. Ennek érdekében kiemeltük azokat a kifejezéseket, amelyek a gyerekek tennivalóját fogalmazzák meg. A feladatgyűjtemény olyan képességeket fejleszt, melyek más típusú szövegek könnyebb megértését is segítik. Ezáltal az önálló ismeretelsajátításban is eredményesen alkalmazható.

Romankovics András - Romankovicsné Tóth Katalin - Másodikos ​olvasókönyv
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Romankovics András - Romankovicsné Tóth Katalin - Harmadikos ​olvasókönyv
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Meixner Ildikó - Játékház ​- Betűtanítás - írásfüzet II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kuruczné Borbély Márta - Varga Lívia - Okos(k)odó
Az ​OKOS(K)ODÓ 1. egy színes, érdekes és gyerekközpontú feladatokat tartalmazó képesség- és készségfejlesztő munkafüzet. A feladatok különböző nehézségi szintűek, melyeket piktogrammal jelöltünk. A munkafüzetben minden egyes témakör után megtalálható a következő három oldal: „Okosodjuk!”, amely egy egyszerű színezős feladatot tartalmaz, motiváló képekkel a műveletek megoldása után; az „Okoskodjunk!” oldalon nehezebb, gondolkodtatóbb feladatok következnek. Végezetül az „Okos(k)odjunk!” oldalon a diagnosztizáló felmérés feladatai találhatók.

Scherlein Márta - Hajdu Sándor - Novák Lászlóné - Matematika ​2. II.
2001 ​óta jelennek meg a sokak által használt és kedvelt elsős és másodikos tankönyvek újonnan átdolgozott változatai. Sok elemzés, vélemény, javaslat érkezett a kiadó által kiírt próbatanítási pályázaton részt vevő tanító kollégáktól, a szerzők ezeket is figyelembe vették a tankönyvek megújításakor. Elsősorban arra törekedtek, hogy a tananyag a nehezebben haladó tanulók számára is követhető legyen, ezért didaktikailag apróbb lépésekre bontották a feldolgozást. Sok egyszerű gyakorlófeladattal bővítették a tankönyveket, ugyanakkor megtartották a tehetséggondozásra szánt feladatokat is. Az 1. és a 2. osztályos tankönyv kétkötetes, a tananyagot két félévre bontja, így a tanulónak egyszerre csak egy könyvet kell magával hordania. Mindkét kötet első fele - amely négyszínnyomással készült - az új anyagot feldolgozó rész. A sokoldalú gyakorlást biztosító, bőséges feladatgyűjtemény - fekete-fehérben - a kötetek második felében kapott helyet. Műszaki Könyvkiadó, 2008.

Hernádiné Hámorszky Zsuzsanna - T. Aszódi Éva - Tarbay Ede - Mese ​és valóság
A ​tudatos és körültekintő szövegválogatásnak köszönhetően az ABC-ház tankönyvcsalád aktualizált tartalmú olvasmánygyűjteményei többet nyújtanak egy hagyományos olvasókönyvnél. A magyar és világirodalom kiemelkedő alkotásaiból választott versek, mesék, elbeszélések, valamint az ismeretterjesztő szövegek feldolgozása során szórakoztató, lebilincselő módon erősítik a kulcskompetenciákat. Hasznos és érdekes tudnivalókat közvetítenek a természetről, a tudomány világáról, az értékek tiszteletére és védelmére nevelnek. A történeti tárgyú olvasmányok erősítik az állampolgári kompetenciát, az ismeretnyújtáson túl a nemzethez való érzelmi kötődés erősödését is elősegítve. A népköltészet alkotásain, a klasszikus és kortárs szerzők művein keresztül a diákok betekintést nyerhetnek az irodalom világába. A dramatizált népi játékok teret engednek a kreativitásnak, a szólások és közmondások bővítik a szókincset, és színesítik a kifejezőkészséget, a találós kérdések önálló gondolkodásra késztetnek. A könyvet Deák Ferenc Munkácsy-díjas grafikusművész színes illusztrációi díszítik.

Kollekciók