Ajax-loader

'Szigetvár' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Zrínyi Miklós - Benedek Elek - Szigeti ​veszedelem
Ez ​a könyv Szigetvár 1566-ban lefolyt török ostromáról szól. A híres küzdelem után majd száz esztendővel az önfeláldozó várkapitánynak (ugyancsak Miklós nevű) dédunokája örökítette meg zengzetes sorokban a várvívó és várvédő hősök tetteit, így született meg 1644-ben a Szigeti veszedelem Gróf Zrínyi Miklós tolla nyomán, akiről jó, ha tudjátok, hogy nemcsak kiváló költő, hanem nagy hadvezér és politikai író is volt. – A régies elbeszélő költeményt a magyar gyerekek bölcs mesemondója, Benedek Elek ültette át mai nyelvre. Érdekes, izgalmas, nem lehet letenni.

Sugár István - Szigetvár ​és viadala
A ​magyar várak hadtörténetét tudományos gondossággal, nagy szeretettel kutató szerző e munkájában a szigeti vár XIII. századtól napjainkig ívelő történetét dolgozza fel. A könyv érdekességét fokozza, hogy nemcsak a vár építésének szakaszait, az ostromokat, a korabeli harceljárásokat, katonákat, fegyvereket mutatja be, hanem színes képet rajzol a vár védőinek veszélyekkel, gondokkal, munkával teli életéről is.

Vas István - Szigetvár ​visszafoglalása a töröktől
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Vas István - Szigetvár ​ostroma 1566-ban
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Zrínyi Miklós - Szigeti ​veszedelem / Az török áfium ellen való orvosság
A ​Szigeti veszedelem-nek ez a mostani kiadása az Európa Kiadó jóvoltából Zrínyi legnagyobb hatású prózaírói remekművével, az Áfium-mal együtt jelenik meg. A reformkor Zrínyi-kultuszát megalapozó 1817. évi Kazinczy-kiadás, a Zrínyinek minden munkáji óta sokáig hagyomány volt az eposz és az Áfium közös közlése. Aztán a fényes példa úgyannyira elfelejtődött, hogy 1988-ban és 1991-ben már maga a hősköltemény is csak több mint 500 strófányi rövidítéssel jelenhetett meg. Ezt a két kiadást Kovács Sándor Iván rendezte sajtó alá - most mindenekelőtt ezek hibáit javította, s támaszkodott Négyesy László, aztán Bán Imre, Klaniczay Tibor és Király Erzsébet szövegkiadói eredményeire és magyarázataira.

Komlósi Aladárné - Szigetvár-vidéki ​fehérhímzések
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Granasztóiné Györffy Katalin - Szigetvár ​- Plébániatemplom
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Molnár Imre - Szigetvár ​- Vár
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Sarlós Endre - Szigetvár ​ostroma - 1566
A ​szerző az 1566-os szigetvári ostrom történetét mondja el - történelmi képregény formájában.

Budina Sámuel - Budina ​Sámuel históriája Szigetvár ostromáról
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szelaniki Musztafa - Szelaniki ​Musztafa leírása Szigetvár ostromáról
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - Tanulmányok ​a török hódoltság és a felszabadító háborúk történetéből
A ​szigetvári történész konferencia előadásai a város és a vár felszabadításának 300. évfordulóján (1989)

Benda Kálmán - Zrínyi ​Miklós, a szigetvári hős
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Molnár Imre - Szigetvár ​és környéke
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Várnai Zoltán - A ​szigetvári kórusmozgalom (1877-1972)
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Zrínyi Miklós - Szigeti ​veszedelem
Az ​Obsidio Szigetiana, amelynek magyar címét - Szigeti veszedelem - Kazinczy Ferenc adta az eposz Az olvasónak címzett előszava alapján, Zrínyi egyetlen, életében nyomtatásban megjelent kötetében látott napvilágot Bécsben 1651 szeptemberében a költő lírai verseinek társaságában. A kötet az Adriai tengernek Syrenaia címet viseli. Az Adria, amely Magyar- és Horvátországot Itáliával köti össze, Zrínyi európai magyarságának jelképe. Előképei, mintái között nemcsak az előszavában említett Homérosz és Vergilius, hanem a modern keresztény hősi eposz mintája és legmagasabb rendű alkotása, Torquato Tasso (1544-95) A megszabadított Jeruzsálem című hőskölteménye is szerepel, és hatottak rá az olasz barokk reprezentatív költőjének, Giovan Battista Marinónak (1569-1625) lírai és kisepikai művei is, számos egyéb kisebb szerzővel együtt, akiknek művét Zrínyi forrásként használta. Merített a magyar és külföldi történetírók műveiből, a törökellenes harcokat megéneklő délszláv hősi énekekből, a magyar históriás énekek hagyományából, Balassi Bálint és Rimay költészetéből, a reformáció gazdag bibliai és hitvitázó kultúrájából, Pázmány Péter nyelvi vívmányaiból. Vallási érzülete, amely határozottan elvetette, sőt kimondottan károsnak tartotta a vallási türelmetlenséget, mély istenhiten és bibliai kultúrán alapult; mindez egyéni és megrázó módon fonódott össze a költő és politikus hazája iránti elkötelezettségével, korára, „az magyar romlásnak seculumjára" vonatkozó és egyre mélyülő hősi pesszimizmusával, magas rendű erkölcsiségével és személyes végzettudatával. Jelmondata is erre utal: Sors bona, nihil aliud - Jó szerencse, semmi más. Az ember minden dolgán lehet úr: erény, okosság, vagyon, rang, vitézség, hírnév legalább részben tőle függ, de a sors kiszámíthatatlan, szeszélyes, katasztrófával fenyegeti a legkiválóbbakat is.

Farkas Ferenc - Szigetvár ​dicsérete
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gőzsy Zoltán - Szigetvár ​története a 18. században
A ​kötet Szigetvár mezőváros 18. századi történetét mutatja be. Ez a korszak bár kevésbé ismert a város történetével foglalkozók számára, mégsem elhanyagolható, hiszen igen fontos folyamatok játszódtak le ekkor. Ebben az időszakban alakult ki és rögzült többek között a város társadalmi (etnikai, vallási) struktúrája, illetve a település szerkezete. Egy olyan város körvonalazódik a könyv oldalain, amely a század folyamán tudatosan kívánta megvalósítani célkitűzéseit, kitartóan védelmezte pozícióit, és következetesen kívánt érvényt szerezni mindazoknak a vélt vagy valós jogosítványoknak, amelyeket magáénak érzett. A forrásokban öntudatos helyi polgárok jelennek meg, akik szemben álltak mindazokkal, akik nem az érdekeiknek, elképzeléseiknek megfelelően jártak el. A 18. századi események és tendenciák összefoglalásával egy fontos építőkövet kapunk Szigetvár megismeréséhez. Az igényesen feltárt török kor utáni állapotok felvázolásával egyre komplexebben és folyamatában láthatjuk magunk előtt a város történetét.

Ismeretlen szerző - Szigetvári ​levelek a török hódoltság korából
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Sebestyén Károly - A ​szigetvári harangok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Frankovics György - A ​megénekelt Zrínyi
A ​jelen válogatásban a szigetvári Zrínyi Miklósról szóló horvát, szerb, bosnyák, szlovák és magyar népi énekek ismertetése mellett korabeli szemtanúk feljegyzéseit, a sorsdöntő szigetvári 1566-os csata eseményeiről szóló legkorábbi tudósításokat, valamint horvát költők műveit, de egyúttal Zrínyiről szóló tanulmányokat is tárunk olvasóink elé. Közlésünk nem titkolt célja, hogy a közös magyar–horvát történelem hőse, Zrínyi Miklós alakját az iskolai oktatásban több oldalról megvilágítva lehessen bemutatni, illetve a téma iránt érdeklődők az olvasói élmény mellett új ismeretekhez is jussanak. Válaszkeresésünk más irányát jelzi többek között az is, hogy bemutatásra kerül Zrínyi Miklós és kora, vallása, a Szigeti veszedelem mitológiai háttere, valamint rendhagyó módon Zrínyi várkapitány és vitézei étkezése, illetve a királyi Sziget konyhája is. Zrínyi Miklós tettei az egymást követő nemzedékek egész sorának példa­képül szolgáltak, és szolgálni fognak az elkövetkező évszázadokban is, nemcsak a magyaroknak és a horvátoknak, hanem más népek fiainak is, akik megénekelték a várkapitánynak és vitézeinek hősiességét. A szerkesztési előmunkálatok közben távozott váratlanul az élők sorából a dolgozatok szerzője, Frankovics György, aki olyannyira várta a Zrínyi-évre tervezett könyve megjelenését. A kiadó tartozik vele, hogy teljesítse vállalását.

Kováts Valéria - A ​szigetvári Zrínyi Miklós Múzeum kiállításai
A ​"szigeti veszedelem" négyszáz éves évfordulóján a Zrínyi Miklós Múzeum kiállítása hazánk történetének egyik legküzdelmesebb fejezetét idézi fel eseményeink színhelyén. Bemutatja a vár történetét, a török elleni küzdelemben betöltött szerepét, emlékeztet a hősi harcok viselőire, Zrínyi Miklós és társainak hősi helytállására, a hódoltság nehéz időszakára.

Covers_302879
Szigetvár Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Szigetvár
Kiadványunkkal ​kettős célt kívántunk szolgálni: Szigetvár elestének 400. évfordulója alkalmából a nagy történelmi esemény irodalmának ajánló bibliográfiáját adni olvasóink kezébe, mely egyszersmind a helyismereti kutatást végzők számára is hasznos segédeszköz lehet. Ez a kettősség mutatkozik meg a bibliográfia által feltárt anyagban is. Népszerű, könnyen hozzáférhető kiadványok mellett felvettünk olyan könyveket és folyóiratcikkeket is, amelyek csak tudományos könyvtárakban találhatók meg, a helyismereti kutatáshoz azonban nélkülözhetetlenek. Teljességre nem törekedtünk, az ostrommal és Zrínyi életével foglalkozó külföldi kiadványok közül csak néhányat ismertettünk. Nem teljes a bibliográfia a szigetvári vonatkozású folyóirat-, különösen pedig a hírlapcikkek tekintetében sem. Felvettünk viszont kiadványunkba több olyan fontos, Szigetvár történetével foglalkozó közleményt, folyóiratcikket, amelyek csak az év későbbi részében jelennek meg, s ennek következtében pontos címleírásukat legtöbbször nem tudtuk megadni. A több kiadásban megjelent művek esetében rendszerint a legutóbbi kiadást vettük fel. A bibliográfia az évfordulóra készült, s minthogy Szigetvár egész történelmének legjelentősebb eseménye az 1566. évi ostrom, az erre vonatkozó irodalmat önálló fejezetben közöljük. Összeállítottuk Zrínyi Miklós, a költő és hadvezér munkásságát ismertető művek válogatott jegyzékét is. Ő ugyan sohasem járt Szigetváron, neve azonban a Szigeti veszedelem megírása révén örökre összefonódott a várossal. Bízunk benne, hogy kiadványunkkal méltóképp járulunk hozzá a neves történelmi évforduló megünnepléséhez. Az anyaggyűjtést 1966. március 31-én zártuk le.

Molnár József - Szigetvár ​török műemlékei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Varga Szabolcs - Pap Norbert - Hancz Erika - Kitanics Máté - Szigetvár, ​1566
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hauptmann Pál - Hal Pál - Szigetvári ​kalauz
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_367126
40 ​év Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - 40 ​év
Ajánljuk ​e könyvet mindenkinek, akik valaha is kapcsolatban álltak takarékszövetkezetünkkel, illetve jogelődeinkkel, és mindenkinek, akinek kedves Szigetvár és Vidéke múltjának egy szerelte. A takarékszövetkezet szorosan akar kötődni a gyökerekhez, a dél-zselici régióhoz. Erről szól múlt, jelen s jövő! Ez a könyv nekünk is, akiké a 40 éves stafétabot és figyelmeztető az utánunk jövőknek: időben fogjanak hozzá az emlékek gyűjtéséhez!

Molnár Imre - Szigetvári ​kis helytörténet
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szabó Attila - Mindennapok ​a szigetvári magyar királyi állami "Rezső" polgári fiúiskolában az 1920-as években
„Egy ​iskola mindennapi életébe belenézni, megismerkedni vele mindig érdekes, izgalmas és tanulságos. Szabó Attila munkáján keresztül feltárul előttünk a szigetvári polgári fiúiskola belső világa az 1920-as években. A szerző nagyon ügyesen és alaposan egyszerre mutatja meg a korszak magyar oktatáspolitikáját, nevelési célkitűzéseit, ennek érvényesülését az iskolában, valamint azt a kulturális tevékenységet, amely jelentős többletet tett hozzá a tanórákon folytatott munkákhoz. A köteten keresztül jól érzékelhető, hogy mit jelentett Trianon Magyarország számára, milyen fontos feladat volt az iskolai nevelésben a nemzeti érzés ébrentartása, hogyan hatott ez a mindennapok iskolai tevékenységére. A kötet nagyon jó szerkezeti egységbe foglalja az iskola három meghatározó összetevőjét, a tanárokat, a szülőket és a diákokat. Feltárja az iskola vonzáskörzetének viszonyait, s átfogó képet nyújt az egyes tanárok Szigetvárra, sőt azon túlmutató munkásságáról. A kötet átfogja az intézményben folyó munka egészét. Megtudhatjuk, hogy miként folyt le egy tanév, milyen kiegészítő tevékenységek kapcsolódtak a tanórákhoz. Kitűnően mutatja be az iskola szociológiai hátterét, illetve ebből fakadóan az iskolára háruló feladatokat. Összefoglalva: egy hézagpótló munkát tarthatunk a kezünkben. Szabó Attila kötetét olvasva új ismeretekkel gazdagodunk, megismerünk egy korszakot a magyar oktatás és nevelés, valamint Szigetvár történetéből.” _Vas István_

Szibenliszt Béla - Séta ​Szigetvár körül
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Lemle Géza - A ​szigetvári Tinódi Lantos Sebestyén Járási Művelődési Ház területi munkája
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Heinz-Volker Strobl - Hilda Konrad - Konrád ​Ignác
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók