Ajax-loader

'történelem' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Bencze László - A ​Piave-Front
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szekeres Sándor - Eltévedt ​időszámítás
„A ​«kitalált középkor» elmélete valós alapokon nyugszik és az időszámításunk fiktív, meg nem történt éveket tartalmaz. Amikor e sorokat írom, hivatalosan 2009. július 25-én, állítom, hogy az Úrnak 2009. esztendejében járunk, július hónapjának, 25. napját írjuk, és egyetlen évet sem kell kivenni az időszámításunkból. A Jézus születésétől számolt időszámítás pedig soha nem terjedt el, és sehol nem vezették be. A könyv megpróbálja igazokni azt a gondolatot, hogy ez az időszámítás, amiben a világunk gondolkodik, számszerűen egyezik ugyan, de valójában egy másik időszámítás, ami egy, ma már magyarnak számító kifejezés kettős jelentésének félreértelmezése miatt terjedt el, és ma úgy ismerik, hogy az «arszakida időszámítás». A bizonyítás a ma hivatalos - talán túl is haladott - őstörténelmünk alapján indul, de egyféle evolúciós fejlődésen átesve, nem csak, a kitalált középkor új, életszerű megoldását írja le, hanem őstörténetünk egy eredeti alternatíváját is körvonalazza. ” FŐNIX KÖNYVEK 72.

Csabai Tamás Mihály - Európa, ​Amerika, az iszlám és a kommunizmus
Történetfilozófia ​az Írásokban A hat előadásból álló kötet az emberi történelem hajnalától vezeti le a mai folyamatokat, az egység és a politikai széttagolódás „váltógazdaságaként” jellemezve azt. Történetfilozófiáját az Írásokból meríti, amely a birodalmi vallások dicstelen szerepére is külön figyelmet fordít.

Tóth Gergely - Japán-magyar ​kapcsolattörténet 1869-1913
A ​japán-magyar kapcsolatok misztikusságát feloldandó, egyben Japánnal kapcsolatos, jól beágyazott sztereotípiáinkat némileg helyreteendő, a magyar olvasók először vehetnek kezükbe olyan monográfiát, amely arról szól, hogyan is sodródott bele a Monarchia magyar fele a korabeli "japánimádat eszmemenetének bűvkörébe", melyből mára a szusi-gésa-ikebana, vagy éppen a manga-anime-J-pop szentháromságának néha bazárjellegű, queeres kúlságú szentélyei is kinőttek és gombamód szaporodnak. A könyv kísérlet a bilaterális kapcsolatok alapkutatásának új megközelítésű feldolgozására: tárgyilagos alapossággal, multidiszciplináris módon, hat törzstematika mentén, széles körű (japán, magyar, angol, német nyelvű) forrásfelhasználással. Magyarországon ez a monográfia mutatja be legrészletesebben a közvetlen érintkezések alakulását a tárgyalt korban. A téma monografikus feldolgozása mellett az utolsó fejezet áttekinti, milyen diskurzus folyhatott Magyarországon a hazai közélet agorái, azaz a korabeli magyar kávéházak asztalainál az 1890-es évektől egyre többször felbukkanó misztikus ismeretlenről, a kezdetben "bájos tündérország" jelzővel illetett Japánról, a kor kávéházi kvaterkáinak egyik legnépszerűbb témájáról. Jelen könyv a korai magyar és japán naplók és cikkek anekdotáinak füzérével, a mindennapok történetein keresztül szemlélteti azt is, hogy vajon miről adomázhattak a művészek, írók, Japánban járt magyar utazók és úgy általában a kor kávéházi embere, ha Japánra terelődött a szó? Hogyan ismerték meg a japánokat a magyarok, és vajon hogyan láttak minket a Budapestre érkező japán utazók a 19. század végétől a 20. század elejéig? A felfedezőkalandhoz a szerző jó utat kíván.

Richard Rhodes - Az ​atombomba története
„Nagy ​ívű és lenyűgöző történet. Minden szereplője vibrálóan eleven emberként áll előttünk a maga tudásával, lelkiismeretével, elbizakodottságával vagy kétségeivel.” San Francisco Chronicle _Az atombomba története_ még ma, huszonöt évvel első megjelenése után is a legteljesebb forrás-munka, amely hallatlan részletességgel ismerteti az atomban rejtőző roppant energiák mintegy száz évvel ezelőtti felfedezésétől az első atombombák Japán elleni bevetéséig vezető eseményeket. A történelem nagy felfedezései közül nem sok jutott el ilyen gyorsasággal a végső kibontakozásig, s olyan sem igen akad, amelyet ennyire félreértettek vagy félreismertek volna az emberek. Az atomenergia felszabadításával kapcsolatos első elméleti fejtegetéseket alig több mint huszonöt év választja el az első kísérleti atombomba, a _Trinity_ vakító felvillanásától. Ami kezdetben pusztán izgalmas elméleti fizikai problémának tűnt, káprázatos gyorsasággal öltött testet a Manhattan-tervben, majd hamarosan az atombombában. Az addig elefántcsonttornyaikban élő tudós kutatók, akiknek nevét korábban szinte csak a kollégáik ismerték – Szilárd Leó, Teller Ede, Robert Oppenheimer, Niels Bohr, Lise Meitner, Enrico Fermi, Ernest O. Lawrence vagy Neumann János – hirtelen a rivaldafényben találták magukat. Richard Rhodes pontosan, szakavatottan és nagy megelevenítő erővel tárja elénk az emberiség legfélelmetesebb felfedezésének történetét. Könyve impozáns elbeszélői teljesítmény, s a téma jelentőségéhez méltó, irodalmi szín¬vonalú alkotás.

Valerie Tripp - Felicity ​Learns A Lesson
Felicity ​is sent to Miss Manderly’s house to learn to be a polite gentlewoman. She practices stitchery, dancing, penmanship, and the proper way to serve tea. Two sisters from England join the lessons, and one of them, Elizabeth, becomes Felicity’s best friend. Learning to serve tea is great fun, until Felicity’s father decides that the king’s tax on tea is unfair. He refuses to sell tea in his store or to drink it at home. How can Felicity continue the tea lessons she loves and still be loyal to her father?

Iny Lorentz - Die ​Tochter der Wanderhure
Mehr ​als zwölf Jahre sind vergangen, seit Marie ihre letzten Abenteuer bestehen musste. Glücklich und zufrieden lebt sie mit ihrem Mann auf Burg Kibitzstein – bis ihr Gönner, der Würzburger Fürstbischof, stirbt: Seinem Nachfolger sind die beiden ein Dorn im Auge. Trudi, die älteste Tochter von Marie und Michel, ist der ganze Stolz ihrer Eltern und träumt von der großen Liebe. Auf der Hochzeit von Trudis Freundin geschieht das Entsetzliche: Michel wird ermordet! Marie und Trudi verdächtigen sofort den Söldnerführer Peter von Eichenloh, mit dem Trudi heftig aneinandergeraten ist. Diesem gelingt es jedoch, sich von der Tat reinzuwaschen. Maries Lage wird nach dem Tod ihres geliebten Mannes immer schwieriger, denn niemand traut ihr zu, Kibitzstein erhalten zu können, und diejenigen, die sie bisher für Freunde hielt, erweisen sich nun als habgierige Neider. Allein König Friedrich könnte noch helfen, und so macht sich Trudi heimlich auf den Weg, um seine Unterstützung zu erbitten – ausgerechnet mit Hilfe des Mannes, den sie für den Mörder ihres Vaters hält.

Ahdaf Soueif - The ​Map of Love
At ​either end of the twentieth century, two women fall in love with men outside their familiar worlds. In 1901, Anna Winterbourne, recently widowed, leaves England for Egypt, an outpost of the Empire roiling with nationalist sentiment. Far from the comfort of the British colony, she finds herself enraptured by the real Egypt and in love with Sharif Pasha al-Baroudi. Nearly a hundred years later, Isabel Parkman, a divorced American journalist and descendant of Anna and Sharif has fallen in love with Omar al-Ghamrawi, a gifted and difficult Egyptian-American conductor with his own passionate politics. In an attempt to understand her conflicting emotions and to discover the truth behind her heritage, Isabel, too, travels to Egypt, and enlists Omar's sister's help in unravelling the story of Anna and Sharif's love.

Harsányi Iván - A ​félperifériától a centrum felé
"Mint ​már sokszor leírták, a 20. században a Mediterráneum, benne az Ibériai-félsziget országai nem tartoztak azok közé a hatalmak közé, amelyek meghatározó szerepet játszottak a világ sorsának alakításában. Némi fenntartással ez még Olaszországra is vonatkoztatható. Jelentőségüket mégsem mérhetjük ezzel, ha nem akarjuk velük együtt a kelet-közép-európai országok történelmi szerepét is aláértékelni. A valóság ugyanis az, hogy a Földközi-tenger medencéje, éppúgy, mint a mi térségünk, nem egyszer máig ható világrengető események színtere volt, amelyekbe akarva-akaratlanul a régió népei is belekeveredtek, vállalt vagy rájuk osztott szerepekben. Az itt zajló események és fejlemények pedig (világháborús harcok, gazdasági válságok, forradalmak és ellenforradalmak, polgárháborúk, intervenciók, ellenállási mozgalmak, szellemi áramlások) a nálunknál nagyobb hatalmak döntéshozóit is nehéz helyzetbe hozták. A Mediterráneum, országai többségének világhatalmi visszaszorulása dacára, az utóbbi évszázadokban is nem csupán tárgya, hanem többféle értelemben alanya is volt korunk történetének. Az itt történtekről napjainkig folyó történészviták, különösen kerek évfordulók alkalmával, gyakran sok évtized múltán, átcsapnak még a napisajtó és a szakfolyóiratok ingerküszöbén is, szakszerűen adatolt vagy dühös polémiákra adva alkalmat. Ez a könyv nem kíván végszó lenni ezekhez a vitákhoz, csupán hozzászólás, több évtizedes kutatói tevékenység summázata alapján." (a szerző)

Lacza Tihamér - Sziget ​a szárazföldön
A ​rendhagyó történelemkönyv a cseh/szlovákiai magyar diákmozgalom egyik fontos fejezetéről, a Prágában működő Ady Endre Diákkör (közismert rövidítéssel: az AED) történetéről kíván áttekintést adni a korabeli dokumentumok, újságcikkek és mindenekelőtt az egykor Prágában tanult magyar diákok...

De La Chatre Mór - A ​pápák bűnei
A ​kereszténység első századaiban Jézus Krisztus vallásának követői a római katakombákban, a földalatti sírboltokban rejtőzködtek. Az Egyháznak magának, a zsidó hierarchia szervezetének megfelelően, csak öt fokozata vala: a szent atyák, vagyis a püspökök, a presbiterek, vagyis a papok (voltaképpen a nép vénei) a szolgák, vagyis a diakonusok (az alsóbb rendű papság, ma a klérus,) a hívek, vagyis a megkereszteltek és végre a katechumének, vagyis azok a hívek, a kik még nem voltak beavatva a vallás minden titkába s ezért még a keresztség szentségében nem részesültek. E fokozatok tagjai semmiben se különböztek egymástól; egyforma polgári ruhában jártak, és mindnyájuknak szabad volt nősülniük, később, midőn a keresztények lassankint nagyobb hatalomra vergődtek, mindez megváltozott. a krisztusi alázatosságot a kegyetlen dölyf, az önkénytes szegénységet a mohó kapzsiság váltotta föl; s midőn a "nagy"-nak nevezett vérfertőztető, apa- és fiú-gyilkos Konstantin császár a kereszténységet trónra emelte, a római püspök, a ki semmiben sem különbözött többi püspök társaitól, Krisztus földi helytartójának s az összes keresztény világ fejének kezdte hívatni magát...

Charlotte Zeepvat - Ablak ​egy elveszett világra
Ez ​a kötet a Romanovok, az orosz cári dinasztia háromszáz évnél is hosszabb históriáját meséli el. Méghozzá egészen különleges fókuszban, a "csodálatos masina", az 1800-as évek közepén még meglepő újdonág és ritkaságszámba menő, majd a nélkülözhetetlen kellékké váló fényképezőgép és fotós szemszögéből. A képek úgy maradtak ránk, mintha egy elveszett világ ablakai lennének. Rajtuk keresztül láthatjuk a cári családot, ahogyan alattvalóik és kortársaik láthatták őket, hivatalos és kifejezetten családias, meghitt környezetben.

Edward Rutherfurd - Russka
In ​his newest novel, Rutherfurd does for Russia what his last novel, Sarum did for England. Focusing on a small farming community in the Russian heartland between the Dnieper and the Don at the edge of the steppes, he traces its growth through its inhabitants from the first Tatar raid on the Slavs through the Cossacks, aristocrats, and an emigre's recent return. These interconnected lives present a vast panoramic portrait of Russia and its history.

Iain Pears - The ​Raphael Affair
First ​in the Italian art-history crime series featuring English dealer and sleuth Jonathan Argyll, from the author of the best-selling masterpiece _An Instance of the Fingerpost._ Flavia di Stefano is the kind of Italian beauty that art dealer Jonathon Argyll doesn't normally get to meet in his line of work. But, it turns out, all he had to do was get caught breaking into one of Rome's churches - for Flavia is the Art Theft officer tasked with interviewing Jonathon. A strange way to meet, perhaps, but then Jonathon has an even stranger tale to tell. His claim that the church contains a lost classic, hidden under another painting, is treated with cautious scepticism. But when the picture first vanishes, then turns up in the hands of a British art dealer claiming it's a newly discovered Raphael, it's clear there's more to it than meets the eye. When vandalism is followed by murder, it's up to Jonathan and Flavia to discover just how much more - a quest for the true nature of a painting with a lethal history!

Max Brooks - The ​Harlem Hellfighters
In ​1919, the 369th infantry regiment marched home triumphantly from World War I. They had spent more time in combat than any other American unit, never losing a foot of ground to the enemy, or a man to capture, and winning countless decorations. Though they returned as heroes, this African American unit faced tremendous discrimination, even from their own government. The Harlem Hellfighters, as the Germans called them, fought courageously on—and off—the battlefield to make Europe, and America, safe for democracy. In THE HARLEM HELLFIGHTERS, bestselling author Max Brooks and acclaimed illustrator Caanan White bring this history to life. From the enlistment lines in Harlem to the training camp at Spartanburg, South Carolina, to the trenches in France, they tell the heroic story of the 369th in an action-packed and powerful tale of honor and heart.

Henryk Sienkiewicz - Quo ​vadis? (lengyel)
Od ​lat z górą 100 jest pisarzem w Polsce najpoczytniejszym - potwierdzają to badania nad czytelnictwem - oraz autorem polskim o największej popularności w świecie. Jego utwory w kraju stale osiągają wysokie nakłady, a Quo vadis? Powieść z czasów Nerona przetłumaczono na ponad 40 języków. Większość jego powieści "przełożono" też na scenariusze filmowe i zekranizowano.

Verrasztó Gábor - A ​félig bevert szeg
Buda ​úri közönsége hamar megszerette a húszas évek végén megnyílt Florida kioszkot. Az Olasz fasorról felfelé kapaszkodó elegáns épületet talán Abbáziából ,,importálták" a parkba, ahol a ,,művelt közönség" még a Trombitás úton közlekedő kocsisok ,,nem éppen finom modorát" is élvezhette uzsonnakávéja mellé. A háború azonban gondoskodott róla, hogy az idill ne tartson sokáig, a bombázások után a mulatónak csupán az alapja maradt meg, a hatalmas, elhagyott telket pedig birtokba vette a burjánzó növényzet, egy mutogatós ember és a futball-labdát kergető pasaréti fiúk. De a grund sem maradhatott örökké, ott, ahol a hely ,,egyaránt mondható a budai dombok végének a városban, vagy a város végének a dombok lábánál", magasháznak kellett épülnie, hogy a szocialista ipar és a szocialista ember diadalát hirdesse. Mert a hatvanas években az építőipar elég felkészült volt (?), hogy ,,megengedhesse magának" a csúszózsaluzásos toronyházat, a ,,presztízs pedig megkívánta azt". Szrogh György saját megfogalmazása szerint egy 64 méter magas felkiáltójelet tervezett a bérházak és a villanegyed közé, melyet munkatársai ,,félig bevert szeg"-nek csúfoltak. A megszenvedett kivitelezéssel 1967 szilveszter estéjén átadott Körszállóban a menüsor 22 forintba került, a lift pedig öt forintért repítette fel utasait a tetőteraszra, az elmúlt ötven esztendő alatt az épület pedig lassan belesimult a tájba és az emberek tudatába.

Protest%c3%a1ns_h%c5%91s%c3%b6k_2.
Protestáns ​hősök 2. Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Protestáns ​hősök 2.
Vajon ​hányan tudják, hogy ki volt a "magyar Luther", aki új hite mellett tanúságot téve rá mert ülni egy puskaporos hordóra is, míg katolikus pap vitapartnere elszaladt a szokatlan istenítélet elől? Vagy azt, hogy ki mikor és hogyan szervezte meg a "Pallas magyar ivadékai" nevű első hazai irodalmi társaságot? És ki volt "Magyarország tanítója", az első magyar nyelvű - sok generáción át messze a legolvasottabb - történelem tankönyvünk szerzője? Ki a magyar verstan megújításának ma már ismeretlen főszereplője, akit Kazinczytól Csokonaiig a magyar felvilágosodás legnagyobb költői a mesterüknek tartottak, de akinek verseit halála után a fia tűzbe dobta? Vagy az a protestáns lelkész, aki forradalmi módon korszerűsítette az Alföldön a mezőgazdaságot és megalapította-irányította az első hazai gazdasági- és ipariskolát? S azt hányan tudják, hogy mi a közös a Lúdas Matyi szerzőjében, "a madarak atyjának" nevezett, Kossuth-kultuszt építő polihisztorban és a marosvásárhelyi magányában világboldogító tanán dolgozó, legnagyobb magyar matematikusban - azon kívül, hogy mindhárman protestánsok voltak? Többek között ezekre a kérdésekre is választ kaphatnak könyvünk olvasói. A Protestáns hősök portrégyűjtemény második kötetében ismét az elmúlt öt évszázadban "hazájuk hasznára s ékesítésére és Isten dicsőségére" élt ötven jeles protestáns honfitársunk - költők, írók, lelkészek, pedagógusok, tudósok, politikusok - emlékezete elevenedik meg kiváló irodalmárok, történészek, egyetemi oktatók élvezetes, olvasmányos, egyszersmind tanulságos írásaiban.

Ismeretlen szerző - Az ​első és második keresztes háború korának forrásai
A ​kötet magyar fordításban tartalmazza az első keresztes háború egykorú krónikás leírását, az úgynevezett Névtelen Krónikás Frankok tettei című munkáját. Ezt követik az első keresztes hadjárat résztvevői és kortársai által írott egykorú levelek fordításai, amelyek éppen feltétlen hitelük és szubjektivitásuk révén árnyalják és értelmezik a Névtelen krónikájának állításait és szemléletét. A kötetet Szent Bernát Új lovagság című értekezése zárja, amely az első hadjárat után három évtizeddel a Templomos lovagrendnek ajánlva az egész középkor számára kijelölte a keresztény szellemű lovagság követendő ideáljait és céljait. Nem véletlenül került bele a középkor legelterjedtebb nyomtatott enciklopédiájába, Vincentius Bellovacensis Speculum historiaejába is. A források magyar fordításban korábban nem jelentek meg. A kötet magyar művelődéstörténeti jelentősége, hogy a hazai udvari, lovagi kultúra sokat vitatott kialakulásához és megkérdőjelezett létéhez nyújtja a legfontosabb nyugat-európai forrásokat, amelyek ismeretében a magyarországi jelenségek is jobban értelmezhetőkké válnak.

Horváth Hilda - Régvolt ​magyar kastélyok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hanák Péter - 1867 ​- európai térben és időben
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_329492
Európa ​védelmében Ismeretlen szerző
2

Ismeretlen szerző - Európa ​védelmében
A ​Kapisztrán Szent János halálának és Nándorfehérvár 1456. évi sikeres védelmének 550. évfordulója alkalmából rendezett Capestrano-i emléknap és budapesti tudományos ülésszak előadásainak szerkesztett anyagát tartalmazza e kötet. A magyar, olasz, horvát és német szerzők tanulmányai a XV. századtól egészen a XX. századig mutatják be a Kapisztrán-kultusz és a nándorfehérvári diadalhoz kapcsolódó történelmi emlékezet alakulását. Ebbe a munkába a ferences rend kutatói is bekapcsolódtak, így a rendben élő történelmi kép is megjelenik a tanulmányokban. Fókuszban az 1386. június 24-én született Giovanni da Capestrano, a XV. századi európai történelem sajátos egyházi és társadalmi viszonyainak egyik formálója, a török felett aratott világraszóló nándorfehérvári diadal rettenthetetlen szerzetes bajnoka áll. A ma embere alig tud valamit kezdeni a hősökkel, különösen az olyan személyekkel, mint Kapisztrán Szent János. A katona szentek és a szent katonák, főleg pedig a "a szent tábori lelkészek" megítélése nem könnyű kérdés. A kötet írásai gazdag levéltári, elbeszélő, tárgyi és képi forrásanyagra támaszkodva elfogulatlan képet rajzolnak az evangélium fáradhatatlan hirdetőjéről, a ferences rend megreformálójáról, a termékeny íróról, a pápaság védelmezőjéről, Európa hősies és kitartó apostoláról, akit szerte a világon a tábori lelkészek védőszentjeként tartanak számon. "Európa védelmében" - áll kötetünk élén, amellyel egyszerre emlékezünk Nándorfehérvár 1456. évi megvédésének és Kapisztrán Szent János halálának évfordulójára, kifejezve a kölcsönös felelősséget és egymásrautaltságot Magyarország és Európa között.

Bernard Cornwell - Sharpe ​diadala
Richard ​Sharpe, a bátor angol őrmester visszatérésével - hogy 1803-ban szembeszálljon az indiai marátha szövetség zsoldosseregeivel - Bernard Cornwell elfoglalja az őt megillető helyet Patrick O'Brian mellett a kortárs történelmi regényírók mesterei között. A _Sharpe diadala_ egy hátborzongatóan izgalmas, árulástól és bosszútól sem mentes hadjárat, fordulatokban gazdag, történelmi tényeken alapuló története, mely Nagy-Britanniában és szerte a világon az eladási listák élére került. Richard Sharpe a véres széringapatami ostrom és az őrmesteri stráfok elnyerése óta eltelt négy évben békésen élt. Viszonylag könnyű élete azonban brutális véget ér, amikor egyszer csak egyetlen túlélője lesz William Dodd őrnagy, a Kelet-indiai Társaságtól a marátha szövetség zsoldosseregébe átállt, hidegvérű angol dezertőr alattomos támadásának. Sharpe bosszút esküszik a chasalgaoni erőd véráztatta udvarán, még ha a kontinens legtávolabbi sarkába kell is követnie a köpönyegforgató Doddot. Küldetése során mélyen behatol az ellenség hátországába, ahol már nem érvényesek a hadviselés kölcsönösen elfogadott szabályai, ahol a pénzért adott és vett hűség veszélyes bizonytalanságot teremt, s ahol Sharpe-nak egyszerre kell óvakodnia ellenség és barát támadásaitól. Az árulás nyomai végül egy kis faluhoz, Osszijához vezetnek, ahol Sharpe és társai csatlakoznak Sir Arthur Wellesley - a későbbi Wellington herceg - seregéhez, hogy megütközzenek a marátha szövetség óriási fegyveres hordáival. A túlerővel szembenéző Wellesley bátran kihasznál egy váratlanul adódó lehetőséget, és csatába vezeti kicsiny seregét, megalapozva ezzel életre szóló hírnevét. A véres összecsapásban Sharpe is kitünteti magát - ám előbb túl kell élnie a mészárlást, hogy elbeszélhesse a század egyik legnagyobb csatájának történetét. "Mindvégig izgalmas... zseniálisan megírt... a Sharpe-regények csodálatosak" - Stephen King

Eginald Schlattner - Fejvesztett ​kakas
A ​Fejvesztett kakas a szeretet, az árulás és a barátság regénye. Schlattner az első író, aki szembenéz az erdélyi szász irodalomban mindeddig elhallgatott tragikus ténnyel, hogy 1943-ban a szászság zöme lelkesen Hitler katonájának állt, ezzel végleg elszakítva szülőföldjétől ezt a nyolcszáz évig erdélyi hagyományaira büszke népcsoportot. A varázslatos érzékiséggel és finom iróniával megírt, vidám és melankolikus részletekben gazdag regényben lenyűgözően váltogatják egymást a reális és irreális síkok.

Bene Zoltán - Fekete ​föld
Az ​önálló, kultúrájában és gondolkodásmódjában még egységes óegyiptomi állam utolsó évtizedeiben játszódik a történet. A valós történelmi események kulisszái között az ókori emberek mindennapi életét próbálja föleleveníteni a szerző. s talán a ma embere is magára ismeri e díszletek közepette.

Stephen R. Lawhead - The ​Bone House
One ​piece of the skin map has been found. Now the race to unravel the future of the furture turns deadly. Kit Livingstone met his great grandfather Cosimo in a rainy alley in London where he discovered the reality of alternate realities. Now he's on the run-and on a quest-trying to understand the impossible mission he inherited from Cosimo: to restore a map that charts the hidden dimensions of the multiverse. Survival depends on staying one step ahead of the savage Burley Men. The key is the Skin Map-but where it leads and what it means, Kit has no idea. The pieces have been scattered throughout this universe and beyond. Mina, from her outpost in seventeenth-century Prague, is quickly gaining both the experience and the means to succeed in the quest. Yet so are those with evil intent who, from the shadows, are manipulating great minds of history for their own malign purposes. Those who know how to use ley lines have left their own world behind to travel across time and space-down avenues of Egyptian sphinxes, to an Etruscan tufa tomb, a Bohemian coffee shop, and a Stone Age landscape where universes collide-in this, the second quest to unlock the mystery of "The Bone House."

Barbara Lazar - The ​Pillow Book of the Flower Samurai
In ​the rich, dazzling, brutal world of twelfth century Japan, one young girl begins her epic journey, from the warmth of family to the Village of Outcasts. Marked out by an auspicious omen, she is trained in the ancient warrior arts of the samurai. But it is through the power of storytelling that she learns to fight her fate, twisting her life onto a path even she could not have imagined..

Umberto Eco - Numero ​zero
Una ​redazione raccogliticcia che prepara un quotidiano destinato, più che all'informazione, al ricatto, alla macchina del fango, a bassi servizi per il suo editore. Un redattore paranoico che, aggirandosi per una Milano allucinata (o allucinato per una Milano normale), ricostruisce la storia di cinquant'anni sullo sfondo di un piano sulfureo costruito intorno al cadavere putrefatto di uno pseudo Mussolini. E nell'ombra Gladio, la P2, l'assassinio di papa Luciani, il colpo di stato di Junio Valerio Borghese, la Cia, i terroristi rossi manovrati dagli uffici affari riservati, vent' anni di stragi e di depistaggi, un insieme di fatti inspiegabili che paiono inventati sino a che una trasmissione della BBC non prova che sono veri, o almeno che sono ormai confessati dai loro autori. E poi un cadavere che entra in scena all'improvviso nella più stretta e malfamata via di Milano. Un'esile storia d'amore tra due protagonisti perdenti per natura, un _ghost writer_ fallito e una ragazza inquietante che per aiutare la famiglia ha abbandonato l'università e si è specializzata nel gossip su affettuose amicizie, ma ancora piange sul secondo movimento della _Settima_ di Beethoven. Un perfetto manuale per il cattivo giornalismo che il lettore via via non sa se inventato o semplicemente ripreso dal vivo. Una storia che si svolge nel 1992 in cui si prefigurano tanti misteri e follie del ventennio successivo, proprio mentre i due protagonisti pensano che l'incubo sia finito. Una vicenda amara e grottesca che si svolge in Europa dalla fine della guerre ai nostri giorni.

Ismeretlen szerző - I. ​Jakab király démonológiája
A ​boszorkányságban és a fekete mágia valamennyi ágában való hit a 17. század elején Európában teljesen elterjedt, és megszokott volt. Még Shakespeare Jakab kortársa volt, és támogatottságát élvezte drámáiban is megfigyelhetjük, hogy a mágikus és az érzékszerveinkkel felfogható világ egy szétválaszthatatlan egységet alkot olyannyira, hogy végül a mágikus világ gyakorlatilag realitássá válik. Egyesek azt állítják, hogy Jakab démonológiája számára Shakespeare darabjai különösen a Macbeth szolgáltak ötletadóul. Jakab démonológiája messze nem olyan ismert ma, mint azon írások, amelyekre hatással volt, ennek ellenére korának rendkívül "súlyos” tanúja volt, és valójában nem érdemelte ki, hogy figyelmen kívül hagyjuk. - A démonológia első könyve: bevezetés, a mágia részletes leírása - A démonológia második könyve: Bizonyítási eljárás. Főleg a varázslás mûvészetének és a boszorkányságnak a bemutatását tartalmazza. - A démonológia harmadik könyve: Vita. Minden, a nõket és a férfiakat gyötrő szellem leírása.

Sudár Balázs - A ​honfoglalók műveltsége
Sorozatunk ​hatodik, egyben záró kötetében a honfoglalás kori magyarság műveltségének, szellemi kultúrájának nyomait igyekszünk számba venni. Minthogy egykorvolt elődeinktől nem maradtak fenn írások, valójában nem tudjuk, miről és mit gondoltak, hogyan látták a körülöttük lévő világot, miben hittek, mitől féltek, mit és miért találtak szépnek. A kutató - és vele az érdeklődő olvasó - éppen azzal szembesül, hogy elődeink gondolkodásáról, világlátásáról mennyire csekély tudással rendelkezünk. Ráadásul a honfoglalás és a megtelepedés időszaka, ez az oly nehezen megismerhető korszak felettébb inspiratívan hat mai világunkra. Ám minél kevesebbet tudunk - márpedig a szellemi kultúráról valójában nagyon keveset tudunk -, annál többet kell hozzátennünk saját kútfőből: így kerülünk egyre messzebb a hajdanvolt valóságától. A művészet eszközeivel nagyon sokféle megjelenítése születhet - és született is - e kornak, de bármilyen szemet gyönyörködtetőek vagy izgalmasak is ezek az elképzelések, többnyire mégis csak elképzelések. Az elmélyült, kellően fegyelmezett - ugyanakkor szeretetteljes - kutatói munka azonban megmutathatja azt is, hogy milyen eszközöket hívhatunk segítségül ahhoz, hogy a ránk maradt morzsákat mégis egy kicsit jobban megérthessük. Kötetünkben éppen ilyen kalandozásra indulunk.

Falvai Róbert - Erdély ​híres asszonyai I.
Az ​erdélyi fejedelemasszonyok egy része dolgos-szorgos háziasszony volt, és nem több. Ők nem szólhattak bele a politikába - igaz, nem is állt szándékukban. Nem akartak többek lenni annál, amivé születtek. Akikről ez a könyv szól: az erdélyi fejedelmi hitvesek vagy férjüket szolgálták, vagy igazi uralkodók módjára szerették volna megtartani a hatalmat. Akadt közöttük három olyan, idegen asszony is, akik így vagy úgy, de olykor részt nyertek az uralkodásból is. Az egyik a fia gyámjaként, a másik férje távolléteiben, a harmadik a férje halála után. Egyik sem járt igazi sikerrel. Közöttük is a legtöbbre Bethlen Gábor özvegye vitte, ám az ő tündöklésének is hamar véget vetett a politika és egy csúfos szerelmi kaland.

R. Milner - Gulland - N. Dejevsky - R. Milner-Gulland - Az ​orosz világ atlasza
Oroszország ​legutóbb az 1917-es forradalom idején került olyan mértékben a figyelem középpontjába, mint mostanában. Először az 1980-as évek elején a "peresztrojka" és a "glasznoszty" politikája keltette fel az érdeklődést, amely a Szovjetunió békés széthullása nyomán példátlan módon felerősödött. Az orosz ortodox egyház ezeréves fennállása nagyjából egybeesik az orosz történelem évszázadaival. Kötetünk tárgya az elmúlt ezer év - politikai és kulturális - történelme. A szöveget Nyugaton mindeddig ritkán vagy sosem közölt fényképek egészítik ki. A kiemelt témák olyan tárgyköröket jelenítenek meg, mint az orosz festészet nagy korszaka, a paraszti élet a forradalom előtt, a propaganda művészete.

Kollekciók