Ajax-loader

'történelem' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


A. A. Nyepokojcsickij - Az ​erdélyi hadjárat orosz szemmel 1849
Ferenc ​József 1849. május 21-én, Buda bevételének napján Varsóban véglegesen megállapodott Miklós cárral a Magyarország elleni orosz katonai intervencióról. A bevonuló orosz hadsereg tisztjeinek visszaemlékezései nemcsak izgalmas olvasmányok, hanem fontos történelmi forrásai is a korszaknak. Ebben a kötetben azoknak a tiszteknek az írásait olvashatjuk, akik az Erdélyért folyó véres harcokban vettek részt. Az Erdélybe betört orosz haderő főparancsnokának, Lüders tábornoknak az volt a terve, hogy három hét alatt kijut az Alföldre. Ezt két hónap alatt sem tudta megvalósítani: mindez a Székelyföld makacs ellenállásának, a rosszul felszerelt és részben kiképzetlen, de a harcot újra és újra vállaló erdélyi csapatoknak s mindenekelőtt Bem hadvezéri zsenialitásának köszönhető. A cári fegyvereket dicsőítő orosz források - szándékuk ellenére - az erdélyi hadseregnek és reménytelen helyzetet nem ismerő parancsnokának állítanak emléket. Sajtó alá rendezte, fordította, a bevezetőt és a jegyzeteket írta: Rosonczy Ildikó.

Ismeretlen szerző - 1000 ​történelemformáló esemény
Újszerű ​pillantás a történelemre - a 21. század távlatából. A National Geographic 1000 történelemformáló esemény című kötete újfajta szemlélettel tekint végig azokon az eseményeken, amelyek során az élet kialakulásától kezdve eljutottunk napjainkig - hét lenyűgöző fejezetben, páratlan és mindenre kiterjedő módon mutatja be a Föld történetét. A fejezetek eleven és lényegre törő, 1-től 1000-ig számozott cikkekkel mutatnak be egy-egy korszakot, s a szöveget remek illusztrációk, kiegészítő lábjegyzetek, képekhez fűzött tanulmányok és szemtanúk leírásai kísérik. A magyar olvasók kedvéért könyvünk közel 100 magyar vonatkozású eseményt is tartalmaz, így például megtudhatjuk mi történt a távoli földrészeken abban az időben, amikor Mátyás király uralkodott, vagy hogyan befolyásolta Amerika történelmét számtalan lenyűgöző magyar egyéniség. A fejezeteket történelmi tanulmány vezeti be illusztrációkkal ellátott időtáblázattal, amely felhívja a figyelmet a korszak kiemelkedő pillanataira. 1000 számozott cikk sok ezer év legfontosabb eseményeiről ad rövid, de átfogó leírást. Színes élőfejek és oldallécek könnyítik meg az eligazodást az anyagban. 400 illusztráció és 20 képhez fűzött tanulmány világit rá a kulcsfontosságú eseményekre, olyan lenyűgöző alkotásokat mutat be, Picasso Guernicája és egy atom első komputergrafikája. 40 Kapcsolat cikk segítségével megtudhatjuk, hogy egy esemény az idők folyamán milyen hatást gyakorolhat más eseményekre: a teremtésmítoszoktól és a történelem előtti korok festményeitől a felhőkarcolók építéséig és a távoli bolygók felfedezéséig. 300 lábjegyzet világít rá a fontos események egyes vonatkozásaira (például Szent Ágoston, akit a nyugati teológia alapítójaként tisztelnek, Algériában született). 50 Szemtanú segítségével az olvasó megismerheti egy-egy kor történelmét olyan személyek tapasztalatain keresztül, mint I. Erzsébet királynő, a felfedező Robert Peary, a diktátor Benito Mussolini, Eva Hart, a Titanic túlélője, Rosa Parks, a polgári jogokért folytatott harc kiemelkedő alakja, és még sokan mások. Ez a lenyűgöző, tényekkel teli könyv, amely végigtekint a történelmen, azt juttatja el az olvasóhoz, amit több mint egy évszázada a National Geographic: a világot és mindent, ami benne van. Jared Diamond, a Pulitzer-díjas szerző az 1000 történelemformáló esemény című kötetről azt írja, hogy "ez a könyv azoknak az olvasóknak kínál választ, akik széles körképre, és egyben gondosan kiválasztott részletekre is vágynak."

Julia Bruce - Középkori ​küldetés
1300-ban ​járunk. A király hadvezéreként a te feladatod megostromolni és elfoglalni egy lázadó nemes úr várát. Hogyan teljesítheted a feladatod? Ebben a könyvben minden szükséges információt és stratégiát megtalálsz! Lépésről lépésre megtanítja, hogyan tervezd meg az ostromot, hogyan mérd fel ellenséged erősségét és gyengéit, hogyan fegyverezd fel az embereidet és építsd meg a szükséges ostromgépeket, hogy végül tiéd legyen a győzelem!

Suzannah Dunn - The ​Queen's Sorrow
A ​love denied - for which a country must suffer. These are desperate times for Mary Tudor. As England's first ruling queen, her joy should be complete when she marries Philip, the dashing Prince of Spain. But despite her ardent devotion, he's making it painfully obvious that he cares little for his new wife - and her struggle to produce an heir only makes him colder towards her. Lonely and depressed, Mary begins to vent her anguish on her people - and England becomes a place of cruelty, persecution and fear. Mary's terrible fall from grace is seen through the eyes of Rafael, a Spanish sundial maker who is part of the Prince's flamboyant entourage. He becomes the one person that she trusts, but his life - and new-found love - will be caught in the chaos that follows...

Niederhauser Emil - I. ​Péter
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_100965
A ​viking világ atlasza Ismeretlen szerző
25

Ismeretlen szerző - A ​viking világ atlasza
A ​Viking világ atlasza bemutatja Skandináviát a viking kor előtt, majd ismerteti a vikingek társadalmát, hadviselését, hajózását, kereskedelmét, kézművességét, műveltségét, vallását, művészetét és mindennapi életét. A legújabb régészeti feltárások és történelmi kutatások tudományos eredményei alapján megjeleníti a viking harcosokat, ábrázolja életmódjukat, szokásaikat, részletesen elmondja izgalmas történetüket, vakmerő tetteiket, amelyekkel meglepték és rettegésben tartották az egész korabeli Európát.A kötet 250 illusztrációt és 31 színes térképet tartalmaz.

Gordon Brook-Shepherd - A ​megkoronázatlan király
1918-ban ​megszűnt az Osztrák-Magyar Monarchia, a Habsburg birodalom eddi-gi utolsó létformája. A császár és király Károly elvesztette hatalmát. Megkísérelt ugyan visszatértei a magyar trónra, de próbálkozása kudarcba fulladt, s nem sakkal később meg is halt.A szigorúan szabályozott trónöröklési rend szerint az immár trón nélküli dinasztia örököse fia, Ottó lett; egy császári-királyi sarj trón nélkül.Az ő életéről szól ez a könyv.

Hermann Róbert - Forradalom ​és szabadságharc (1848-1849)
A ​kötet felidézi az 1848-as forradalom eseményeit, főbb szereplőit, az újonnan megalkotott áprilisi törvényeket, a megalakuló Batthyány-kormány belpolitikai intézkedéseit, katonapolitikáját és a külső támadások ellen folytatott honvédő háborút, amely a világosi fegyverletételbe torkollott, valamint az ezt követő megtorlásokat.

Ismeretlen szerző - A ​Zrínyiek a magyar és a horvát históriában
Az ​ősök emlékének, képmásának megörökítése hozzájárul az emlékezet fenntartásához, de egyben például, mintául is szolgál a kései utódoknak. A Zrínyi Kiadó által gondozott, fekete-fehér és színes fotókkal gazdagon illusztrált kötet jó szolgálatot tesz annak érdekében, hogy az olvasó a meglévőnél sokrétűbb és árnyaltabb képet kapjon a mediterrán, illetve a közép-európai kultúra között közvetítő szerepet játszó Zrínyiek életéről, működéséről, példájáról.

Molnár Tamás - A ​hatalom két arca: politikum és szentség
A ​történelem során a politikai rendszerek a szenttel való szoros, sőt elválaszthatatlan kapcsolatról tettek bizonyságot, mert hatalmukat általa tudták igazolni. Változó formában, de így volt ez az ókori Görögországban, Izraelben vagy Rómában, a nem "nyugati", azték, kínai vagy közel-keleti birodalmakban, a középkori Európában, sőt még az újkorban is, az Isten kegyelméből uralkodó királyok esetében. A modern korszak azonban kivétel: az általános felfogás ma kiszakítja a politikumot a szent eleven szövetéből, és kizárólag az ész határai közé szorítja. Meglepő módon ennek az egyedülálló történelmi kísérletnek a kialakulásához a szakralitás európai letéteményese, a kereszténység is hozzájárult. Molnár Tamás A hatalom hét arcá-ban politika és szentség összetartozásának kérdéseit vitatja meg összehasonlító vallástudományi, néprajzi, történeti és bölcseleti vizsgálódásai tükrében; továbbá - szigorúan konzervatív szemszögből - felvázolja európai szétválasztásának eszmetörténeti hátterét, valamint szellemi és politikai következményeit. Szerinte ma a politikai hatalom megalapozásának a válságát éljük. A racionális állameszme ugyanis táptalajt adott az elidegenedés számára, ezáltal arra kényszerítve a hatalom gyakorlóit, hogy pótvallásokkal és ideológiákkal töltsék be a szent helyén tátongó űrt. Molnár Tamás 1921-ben született Budapesten. Diplomáját francia nyelvből és irodalomból Brüsszelben szerezte. A háború után azonban emigrált, és doktori értekezését már Amerikában, a Columbia Egyetemen védte meg. Vendégprofesszorként bejárta a világot: tanított Párizsban a Sorbonne-on, Amerikában a Yale-en, a Columbián, Dél-Amerikában, Dél-Afrikában és a Távol-Keleten. Franciául és angolul ír, több mint harminc kötetet tett közzé, közülük a legfontosabbak: a The Decline of the Intellectual (Az értelmiség alkonya; 1965), a Utopia, the Perennial Heresy (Utópia, az örök kísértés; 1965); a La Gauche vue d'en face (A baloldal szemtől szemben; 1970); és a The Pagan Temptation (A pogány kísértése; 1987). Jelenleg a New York-i Városi Egyetem rendes professzora és vendégelőadó a budapesti bölcsészkaron. Russel Kirk mellett őt tartják az amerikai konzervativizmus legjelentősebb alakjának.

Alma Hannig - Ferenc ​Ferdinánd
A ​könyv zárófejezete említi, hogy Ferenc Ferdinánd volt az a trónörökös, akit végül tökéletesen elfelejtettek, és akiről annyi maradt fenn a történelem tudatában, hogy "ő volt a világháború első elesett katonája". A szerző nem minősíti Ferdinándot, hanem monografikus igénnyel, de a szélesebb olvasórétegeknek is szóló könyvet írt. Foglalkozik a trónörökösnek a magyarokhoz fűződő viszonyával: utálta a magyarokat, nem is tanult meg magyarul, közismert volt arroganciája, nemzetiségellenessége, beszél vadászszenvedélyéről, valamint rangon aluli házasságáról. A könyv harmada foglalkozik a szarajevói merénylet következményeivel. A könyvet 16 oldalnyi korabeli képanyag illusztrálja.

Fucskár Ágnes - Fucskár József Attila - Várak ​Magyarországon
Várkastélyok, ​püspökvárak, templomvárak: olyan épületek, melyek mindig megállásra és ámulatra késztetik szemlélőiket. Minden vár korlenyomat, hiszen az adott időszak ízlését, kultúráját, történelmi eseményeit tükrözi, ezért megismerésükkel nélkülözhetetlen tudásra tehetünk szert. Ugyanakkor minden vár utazás is, elvarázsol minket térben és időben, elfeledett történetekről mesél, tanít, szórakoztat és gyönyörködtet. Ez a páratlan könyv több mint 220 káprázatos fotóval mutatja be Magyarország 70 legkülönlegesebb várát. A csodálatos fényképek minden bizonnyal valódi utazásra késztetik majd az olvasót, amihez számtalan gyakorlati tanácsot is kapunk a szerzőpárostól. Jó utat!

Joby Warrick - Black ​Flags
WINNER ​OF THE 2016 PULITZER PRIZE FOR GENERAL NONFICTION “A Best Book of 2015”—The New York Times, The Washington Post, People Magazine, San Francisco Chronicle, Kansas City Star, and Kirkus Reviews In a thrilling dramatic narrative, awarded the 2016 Pulitzer Prize for General Nonfiction, Joby Warrick traces how the strain of militant Islam behind ISIS first arose in a remote Jordanian prison and spread with the unwitting aid of two American presidents. When the government of Jordan granted amnesty to a group of political prisoners in 1999, it little realized that among them was Abu Musab al-Zarqawi, a terrorist mastermind and soon the architect of an Islamist movement bent on dominating the Middle East. In Black Flags, an unprecedented character-driven account of the rise of ISIS, Pulitzer Prize-winning reporter Joby Warrick shows how the zeal of this one man and the strategic mistakes of Presidents Bush and Obama led to the banner of ISIS being raised over huge swaths of Syria and Iraq. Zarqawi began by directing terror attacks from a base in northern Iraq, but it was the American invasion in 2003 that catapulted him to the head of a vast insurgency. By falsely identifying him as the link between Saddam and bin Laden, U.S. officials inadvertently spurred like-minded radicals to rally to his cause. Their wave of brutal beheadings and suicide bombings persisted until American and Jordanian intelligence discovered clues that led to a lethal airstrike on Zarqawi’s hideout in 2006. His movement, however, endured. First calling themselves al-Qaeda in Iraq, then Islamic State of Iraq and Syria, or ISIS, his followers sought refuge in unstable, ungoverned pockets on the Iraq-Syria border. When the Syrian civil war broke out in 2011, and as the U.S. largely stood by, ISIS seized its chance to pursue Zarqawi’s dream of an ultra-conservative Islamic caliphate. Drawing on unique high-level access to CIA and Jordanian sources, Warrick weaves gripping, moment-by-moment operational details with the perspectives of diplomats and spies, generals and heads of state, many of whom foresaw a menace worse than al Qaeda and tried desperately to stop it. Black Flags is a brilliant and definitive history that reveals the long arc of today’s most dangerous extremist threat.

Simon Róbert - Politika ​az iszlámban
Az ​ókori keleti birodalmaktól kezdve a poliszon át a nemzetállamokig az uralom formája, legyen az tradicionális, karizmatikus vagy racionális jellegű, döntően rányomta bélyegét az adott társadalom működésére. Mindhárom esetben alapvető az uralom legitimitása. E munka azt mutatja be, hogy az iszlám által létrehozott társadalom esetében egyik weberi kategória sem használható kielégítően. Az iszlám meghatározó szerepéből következően, a Korán és a prófétai hagyomány meg nem változtatható módon szabályozza a társadalom minden lényeges mozzanatát. Emiatt maradt fönt az iszlám társadalom az utóbbi ezernégyszáz évben, akkor is, amikor egységes politikai szervezetről az első ezredforduló után már nem beszélhetünk. Az iszlám és a társadalom szoros összefonódottsága ugyanakkor az utóbbi két évszázadban lehetetlenné tette a modernizációt szolgáló reformkísérleteket. A társadalom anyagcseréjét szabályozó iszlám alapjai, a Korán és a Szunna ugyanis nem reformálható. A munka első része szemügyre veszi a társadalom genezisét, vizsgálja a társadalom valóságos vagy lehetséges megszervezését elemző forrásokat, kísérletet tesz a politikai iszlám kulcsfogalmainak hermeneutikájára, a társadalom szervesülésének és tagozódásának vizsgálatára, s arra az alapvető kérdésre próbál válaszolni, hogy van-e, lehetséges-e az iszlámban fejlődés, s az eddigi kísérletek hogyan értelmezhetők? A munka második része ezúttal is alapvető forrásokat ad bőséges kommentárokkal. Az első forrás a 8. századból származik, Ibn al-Muqaffa egyedülálló politikai memoranduma a kalifához, amelyben egyfajta (ókori keleti modellt idéző), felülről felépített és irányított power-state államvezetést vázol föl. A másik alapvető forrás a 11. századi szaldzsúq wazír műve, A kormányzás könyve, amely a szilárdan kézben tartott patrimoniális birodalom államvezetési kézikönyve. A harmadik forrás, Alí Abd ar-Ráziq 1925-ben keletkezett tudós pamfletje, Az iszlám és a hatalom forrásai, amely a vallás és a kormányzás szigorú szétválasztása mellett érvel.

Antony Beevor - Ardennek ​1944
1944. ​december 16-án Hitler az Ardennek hóborította erdői és szurdokai közt belevágott „utolsó játszmájába”. Úgy vélte, éket verhet a szövetségesek közé, ha eljut Antwerpenig, és a háborúból való kilépésre kényszeríti a kanadaiakat és a briteket. Bár tábornokai kételkedtek a sikerben, a fiatalabb tisztek és altisztek kétségbeesetten szerették volna hinni, hogy otthonukat és családjukat megmenthetik a keletről közeledő, bosszúszomjas Vörös Hadseregtől. Sokan lelkesedéssel fogadták a lehetőséget a visszavágásra. A több mint egymillió ember részvételével zajló ardenneki offenzíva a nyugat-európai háború legnagyobb ütközetévé vált. A meglepett szövetségesek két páncéloshadsereggel találták szemben magukat. A belga civilek elhagyták otthonaikat, joggal tartva a németek bosszújától. A pánik még Párizst is elérte. Sok amerikai katona elmenekült vagy megadta magát, mások azonban hősiesen helytálltak, hullámtörőt alkottak, amely lelassította a németek előrenyomulását. A kegyetlen téli körülmények és a csata kíméletlensége a keleti frontéhoz volt mérhető. És a Waffen-SS mészárlásai után még az amerikai tábornokok is jóváhagyták a magukat megadó németek lelövését. Az ardenneki csata volt az az ütközet, amely végül megroppantotta a Wehrmacht gerincét. Antony Beevor a Kréta – A csata és az ellenállás (Runciman-díj), a Sztálingrád (Samuel Johnson-díj, Wolfson Történeti Díj és Hawthornden Irodalmi Díj), a Berlin, 1945 – Az összeomlás, A spanyol polgárháború (Premio La Vanguardia) és A D-nap – A Normandiáért vívott csata (Prix Henry Malherbe és RUSI Westminster Medál) szerzője. Legutóbbi munkája, A második világháború szintén nemzetközi bestseller lett. Könyvei harminc nyelven jelentek meg és több mint hatmillió példányban keltek el. A Szerzők Társaságának egykori elnökeként tiszteletbeli doktori címet kapott a Kenti, a Bathi és a Kelet-angliai Egyetemektől, sőt a Kenti Egyetemen meghívott professzorként előadásokat is tart. 2014-ben az Egyesült Államokban hadtörténeti kategóriában megkapta a Pritzker Irodalmi Életműdíjat.

Nesta H. Webster - Titkos ​társaságok és felforgató mozgalmak
A ​titkos társaságok és felforgató mozgalmaknak nemzetközileg elismert legtekintélyesebb angol kutatójának főműve alaposan dokumentált tudományos igényű kötete a társadalmi és erkölcsi rend felforgatására törő baloldali mozgalmak és forradalmak folyamatát az első keresztény évszázadoktól nyomozza végig a Gnosztikusoktól az Orgyilkosok, a Templomosok, a zsidó kabbalisták és a Szabadkőművesek illetve az Illuminátusok mozgalmain át a modern nyílt és titkos felforgató társaságokig.

Komoróczy Géza - Nekem ​itt zsidónak kell lenni - Források és dokumentumok (965-2012)
A ​zsidók magyarországi történetét megvilágító forrásszövegek kiegészítik a Kalligramnál 2012-ben két kiadásban megjelent A zsidók története Magyarországon I-II. c. könyvet. A szöveggyűjtemény mintegy 650 hosszabb-rövidebb szöveget-dokumentumot tartalmaz, legtöbbjük alig ismert.

Havas László - Bevezetés ​az ókortudományba
A ​kötet az ókortudomány általános problémáinak bemutatására vállalkozik. A szaktudomány történetének bemutatása után a szövegnek mint forrásnak a kérdéseit tárgyalja - a szöveg értelmezését, a szövegkritikát, a paleográfiát, a görög és a latin epigráfiát, a papyrológiát, a kodikológiát, a könyvtárak és könyvkiadás helyzetét, valamint az antik zenét. A tárgy mint forrás c. részben a régészet, a klasszika archeológia, a római művészet és annak társadalmi szerepe, az éremtan és a terra sigillatákkal, az ókori ezen "porcelánjaival" kapcsolatos kérdések kerülnek bemutatásra, majd a nyelvészeti bibliográfia zárja a kötetet.

Orbán Viktor - A ​történelem főutcáján
A ​Magyar Egyetemi Kiadó gondozásában készült képes album szerzője a polgári kormány miniszterelnöke, Orbán Viktor, a kötet anyagának összeállítója Schmidt Mária. A reprezentatív kötet Magyarország gyarapodását, az Orbán-kormánynak a polgárokkal közös erőfeszítéseit mutatja be, közel száz gyönyörű fotóval. A könyvben egyforma súllyal szerepelnek a legfelemelőbb és a legnehezebb pillanatok. Az ünnepek és a hétköznapok. A Corvin-lánc világhíres kitüntetettjei és az árvízi gátvédők. És az erős jelképű épületek, létesítmények: a lebombázás után felújított kórogyi templom. A Terror Háza Múzeum a hatalmas, fegyelmezetten emlékező tömeggel. A Nemzeti Színház. Az Esztergomot Párkánnyal összekötő Duna-híd. De láthatjuk ebben a könyvben a Kossuth téri nagygyűlés százezreinek ünneplő tömegét, Helmuth Kohl kitüntetésének emlékezetes perceit, elolvashatjuk a Tisza István-szobor és a Bethlen István-emléktábla avatás beszédeit.Megelevenednek a millennium megünneplésének pillanatai, láthatjuk a Széchenyi Tervből megvalósított impozáns fejlesztéseket, mint például a megújult debreceni főtér, a sárvári gyógyfürdő és a szegedi sportcsarnok.

Ryszard Kapuściński - Utazások ​Hérodotosszal
"A ​Nagy Uralkodó, aki a világ meghódítására törekszik, lelkes, ugyanakkor módszeres gyűjtőként teszi mindezt. Így morfondíroz magában: enyémek már a ionok, a kariaiak es a lüdek. Ki hiányzik még? Hiányoznak még a thrákok, a geták, a szküthak. És szívében azonnal lángra gyúl a vágy, hogy megszerezze azokat is, akik még kívül esnek hatókörén. Ők, az eddig szabad és független népek azonban még nem tudják, hogy felkeltették a Nagy Uralkodó érdeklődését, s ezzel sorsuk is megpecsételődött. És hogy a többi már csak idő kérdése... Igaz ugyan, hogy népek esetében valamilyen ürügyet is kell találni. Az a lényeg, hogy egyetemes emberi küldetés vagy isteni parancs rangjára emeljük ezt az ürügyet. A választék egyébként nem túl nagy: vagy azt mondjuk, hogy védekeznünk kell, vagy azt, hogy másokat kell megvédenünk, vagy pedig, hogy égi akaratot teljesitünk..." A nemrég elhunyt, nagy lengyel iró könyve ismét a világ - legtöbb európai számára - ismeretlen tájaira viszi el olvasóit. De most nem egyedül utazik, útitársa és útikalauza az ókori görögség legendás történésze, a szintén fáradhatatlan vándor: Herodotosz.

Ismeretlen szerző - A ​Szovjetúnió a békéért és a haladásért
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ormos Mária - A ​történelem vonatán
Ez ​az utazás négyezer évet ölel fel, mindazt az időt, amely során az emberek és népek az emlékeiket elbeszéléssé rendezik, s ez a rendszerbe szedett emlék (tudat, azonosság) éppoly meghatározóvá vált számukra, mint az ember biológiai funkciói. A másik utazás konkrétabb, noha kacskaringósabb és megannyiszor aláaknázott és föl-fölrobbantott sínpáron halad. A 20. századéban, javarészt Európa megannyiszor romba döntött tájain és kultúráin keresztül. Ez az európai század, amely a legjobban meghatároz bennünket, s amely ugyanakkor a legerőteljesebben el is bizonytalanít a történelem (vagy az emberi létezés) céljait illetően. Egy nagy történész átfogó átértékelését, vízióját ismerhetjük meg egy olyan Európa-képben, amelynek központja a magyar történet és a magyar azonosság.

Mandl Ármin - A ​zsidók története és irodalma a Talmud befejezésétől (500-tól) a mai napig
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_234518
0

Ismeretlen szerző - Csillag ​fénylik, nap világlik
Az ​író, költő sosincs magára hagyatva (és egy ember sem), mindig adatik neki egy vezérlő csillag, mert nappal ugye a nap világol, éjjel a csillagok, mindig adatik világító test - különösen most Advent idején lehet, ezt igazán átélni, gondoljunk csak a Betlehemi csillagra, vagy az egyházi énekre, mely így kezdődik: Krisztus, ki vagy nap és világ, - mely belsőnkben világít és fel- és megvilágosít, hogy miről írjunk, mit vessünk papírra, hogy az igazat írjuk ne csak a valódit. Így itt és most újra tartalmi megkötöttségben produkálhatják magukat legjelesebb szerzőink, hogy melyik alkotás, melyik témakörhöz tartozik, ezúttal is a kedves olvasó megítélésére bízzuk. A kihirdetett témák, melyekre a kötetben szereplő műalkotások vonatkoztathatók, a következők: - II. Rákóczi Ferenc, a vitézlő fejedelem - A kádári puha diktatúra - A magyarországi reformációról, különös tekintettel Bocskaira, Bethlen Gáborra, Thökölyre - "Megtaláltam az igazit" - Kedvenceink - szeretett házállataink hűségéről, bájáról Ünnepeink - alkalmi versek, alkalmazott irodalom - Remix-versek - új irodalmi irányzat.

Laura Joh Rowland - The ​Pillow Book of Lady Wisteria
The ​scene is the Yoshiwara pleasure quarter, where prostitution is legal and all kinds of entertainment are available for a price. Handsome young Lord Mitsuyoshi, heir to the shogun, lies stabbed to death in the bed of Lady Wisteria, one of Yoshiwara's most beautiful, popular courtesans. Lady Wisteria is the only apparent witness to the crime, but she has mysteriously disappeared. Detective Sano Ichiro, his wife Lady Reiko, and his chief retainer Hirata must solve the murder case before their enemies can destroy them.

Pethő Zsoltné Németh Erika - Szentendre ​iskolái
Megjelent ​egy könyv, Pedagógus napra. Keménykötésû, több mint ötszázhúsz oldalas, magánkiadásban és városi jelentõséggel, Pethõné Németh Erika Szentendre iskolái 104?-2005 címmel. Fontos munka, jelentõs, legalábbis a város közössége számára, mert hát a legfontosabb városi dologról, Szentendre iskoláiról szól. Ha patetikus lennék, azt is írhatnám, becses ajándék a nemzet napszámosainak. Megfelelõ városi támogatás nélkül, de megjelent Erika néni gyûjtõszenvedélye és áldozatvállalása eredményeképpen. S ez jelez valamit. No nem azt, hogy a város nem volt képes az ügy mellé állni, támogatni, persze azt is, de még valamit. Talán azt, hogy elérkeztünk, én nagyon remélem elérkeztünk abba korba, amikor lehet és szabad emlékezni, sõt ezt leírni is. Mert hát nem csak Szentendrének, de szinte az egész országnak nincs huszadik századi történelme. Ezzel persze nem azt állítom, hogy nincs semmi írva a huszadik századról a történelemkönyvekbe, mert ott áll tudósaink közmegegyezésen és, vagy közvitatkozáson alapuló értékelése a századról, de az a természetes közösségi történelme, az nincs. Amit a családok, egyesületek, kisközösségek írtak le Európa boldogabbik felén magukról, életükrõl, büszkeségeikrõl és szegyelleni valóikról. Nincs ilyen történelem felénk, mert a huszadik század elsõ évtizedének végétõl, szinte 2000-ig fortélyos félelmek tartották a fiókokban a fényképeket, iratokat, fejekben elrejtve a történeteket, mert rossz következménye lehetett ha mesélünk magunkról, volt a történelmi tapasztalat. Mert nagyapáink és apáink keservesen megtanulták, hogy jobb, ha az ember nem nyilatkozik arról, hogy milyen vallású, mert elõfordulhatott, hogy haláltáborban találja magát, milyen nemzetiségû, mert kitelepítésre szánt vagonba rakják, sõt arról sem, hogy esetleg a nagypapa a virilista listán került a tanátsba, mert könnyen a Hortobágyra kerülhetett vagy kuláklistára és még sorolhatnék vagy tizenöt szempontot, amely szerint a huszadik században hátrányba lehetett kerülni. Így hát még idõnként ma is néma a közemlékezet. Ha máson nem, csak magamon megtapasztalhatom, ahogy írom a város 1974 és 1988 közötti kisebb helyi történéseirõl dolgozataimat, hányszor kell belátnom, hogy korábbi lelkes talpnyalók, hogyan lettek mára ellenállókká, nagyhangú elv és értékváltókká és ezért, az ember inkább kihagyja, mint, hogy kortársait, ismerõseit kellemetlen helyzetbe hozza. Mert hát nem minden esetben a személy, hanem az esemény, történés, annak összefüggései a fontosak a közösség számára. S talán ez a helytörténeti némaság az oka, hogy még ma is lehet okos félretájékoztatással, elhallgatással hõsöket gyártani. No ennek feloldásban is fontos az ilyen könyv, persze nem ez a jelentõsége, hanem az, hogy van egy asszony közöttünk, aki gyûjtött, írt és saját pénzén kiadott egy könyvet, a város egyik legfontosabb közösségi ügyérõl a város iskoláinak történetérõl, rólunk szentendreiekrõl, nekünk, magunkról. Köszönet és gratuláció érte.

Honfog
Honfoglalók ​fegyverben Ismeretlen szerző
5

Ismeretlen szerző - Honfoglalók ​fegyverben
A ​Magyar Tudományos Akadémia és a Helikon Kiadó Magyar őstörténet című sorozatának harmadik darabja a IX−X. század háborúit tárgyalja, egyben a honfoglalók és a korábban megtelepedett törzsek fegyverviselésének történetét adja vissza a korábban megismert közérthető stílusban, számtalan grafika, kép és térkép kíséretében. A Honfoglalók fegyverben ugyanakkor arra a kérdésre is keresi a választ, hogy mennyiben és mennyire egyedi a korszak népeinek „iparkultúrája”, és egyáltalán mi igaz a legendákból,amikor a hunok vagy magyarok harcászatáról esik szó? A kötet szerzői nem feledkeznek meg az időszakháborúiról sem, így tökéletes képet kapunk arról, hogy ki kinek és ki ellen volt a szövetségese vagy ellensége Bizánctól a Balkánon át egészen a Nyugat-Európát birtokló birodalmakig.

Nyiszli Miklós - Auschwitz: ​A Doctor's Eyewitness Account
When ​the Nazis invaded Hungary in 1944, they sent virtually the entire Jewish population to Auschwitz. A Jew and a medical doctor, the prisoner Dr. Miklos Nyiszli was spared death for a grimmer fate: to perform "scientific research" on his fellow inmates under the supervision of the man who became known as the infamous "Angel of Death" - Dr. Josef Mengele. Nyiszli was named Mengele's personal research pathologist. In that capactity he also served as physician to the Sonderkommando, the Jewish prisoners who worked exclusively in the crematoriums and were routinely executed after four months. Miraculously, Nyiszli survived to give this horrifying and sobering account.

Theophülaktosz Szimokattész - Világtörténelem
Világtörténelem ​című műve a Maurikiosz császár kori (582–602) Bizánci Birodalom történetének fő forrása, a bizánci–perzsa háború (572–591) eseményeinek bemutatása kapcsán pedig a Szászánida Perzsia belső viszonyainak is egyik legfontosabb kútfője. A magyar olvasóközönség számára azonban elsősorban azért rendkívül érdekes és értékes a mű, mert a Kárpát-medence és a kelet-európai steppe népeinek, elsősorban az avaroknak a históriája tárul fel tudósításai nyomán, sőt egy részletében, az ún. szkíta exkurzusban páratlanul információgazdag és hiteles tájékoztatást kapunk a belső-ázsiai Türk Birodalomról, sőt Kínáról is. A görög nyelvű történeti mű fordítását és a magyarázó jegyzeteket az avar történelem forrásait több évtizede kutató Olajos Teréz készítette.

Ismeretlen szerző - Történelemtanításról ​a XXI. század elején
Napjaink ​aktuális témája a közoktatás tartalmi–módszertani megújítása. A folyamatos fejlesztésekben kitüntetett szerepe van mind a gyakorló tanároknak, mind az iskolai és iskolán kívüli műhelyeknek. Az eredményes munkában kulcsfontosságú a szakmai párbeszéd, a tapasztalatcsere, amelynek eddig két alkalommal biztosított fórumot az Evangélikus Iskolák Történelemtanárainak Konferenciája. Jelen kötet az itt elhangzott előadások közreadásával a történelemtanítás élményközpontú megújításához kíván hozzájárulni. Az Olvasó egyrészt képet kaphat a történelem tantárgy makroszintű átalakításának motivációiról, másrészt továbbgondolásra érdemes jó gyakorlatokat osztunk meg a diákok által készített történeti interjúk, a 20. századi tabutémák, a tanulmányi kirándulások, a múzeumpedagógiai foglalkozások, a helytörténet és vizuális források témakörében.

Giorgio P. Panini - Mitológiai ​atlasz
A ​Mitológiai atlasz "útikalauz" a mítoszok kiterjedt világába. Oldalain két vagy több "időtlen" mesét mutatunk be egyszerre, összehasonlításul a görög meg a római mitológiából, de ugyanígy, külön jelképekkel jelölve, helyet kapnak Egyiptom, az ősi Közel- és Távol-Kelet, India, az iszlám, valamint az amerikai őscivilizáció hagyományai is. Nem hagyjuk figyelmen kívül a nyugtalan jelenünk meséiben, elbeszéléseiben és filmjeiben meglevő mitikus elemeket sem. Az egyes lapokon párhuzamosan induló történetekben hasonlóságok és különbségek is fölfedezhetők, de egyik történetről a másikra haladva sűrűn találkozhatunk egymásba illeszkedések és gondolattársítások játékával is. A kísérő képeket a mítoszok születése korszakának művészi alkotásaiból válogattuk. Az egyes történeteket gyakran képregényekhez hasonlóan megelevenített, rajzos eseménysorok kísérik, amelyek sajátossága, hogy az olvasó azonosulhat a szereplő személyekkel. Az istenek, hősök, mesebeli szörnyek megelevenednek a történetekben: valósággal ösztönöznek rá, hogy általuk megismerjük az emberek világát és megtanuljunk jobban élni.

Ismeretlen szerző - Retro ​évek - Így éltünk 1981-82
A ​Retroévek nem történelemkönyv. Inkább képes riport egy időutazásról – megpróbáljuk felderíteni, milyen volt élni a régi években Magyarországon és a világban. Az évek felidézésében a kordokumentumok segítségével hasznosítjuk mindazt, amit a régiek még nem tudhattak, de azóta kiderült. S azt is – hogy a tájékoztatás hűséges legyen –, amit ők fontosnak tartottak, de az utókor már rég elfelejtett. A megszokott legendák helyett mindenekfelett a tények és a gyakran meglepő összefüggések foglalkoztatnak minket. A lapok alján végigfutó időfonal a napok sorrendjében foglalja össze a kor szerintünk legfontosabb eseményeit. Némelyikükről bővebben is szó esik a könyvben. Másokat viszont csak itt említünk meg, hogy a fejezetekben tárgyalt eseménysorozatok összképe viszonylag teljes maradjon.

Kollekciók