Ajax-loader

'román' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Covers_294354
elérhető
1

Titus Popovici - Éhség
A ​Mot család három generációjának életéről szól ez a kiváló írás, a fiatal román szerző nagysikerű alkotása. A két világháborút átfogó történet egy része Magyarországon játszódik. Hősei a Mot családon kívül egy-egy eldugott román falu, Lunca lakói: románok és magyarok, félvad írástudatlan mócok és a városból a falu "idillikus csendjébe" menekülő értelmiségiek: tanárok és tanítók. Ádáz, elkeseredett küzdelem folyik az életet jelentő föld birtoklásáért, és közben megelevenedik előttünk a falu lakóinak élete, kirobbanó szenvedélyeik, szerelmeik, csalódásaik. A szenvedélyeket még szítja a nemzetiségi gyűlölködés is. Az emberek, a második világháború szenvedésekkel tele iskolája után már nem hajlandók a régi módon élni. Minden revízió alá kerül: a szerelem, a barátság, még a családi élet is. Új eszmék törnek utat maguknak, mindenkit döntés elé állítanak, s a vérből és könnyből új világ születik. Ana Mot, ez a vasakaratú öregasszony - kinek élete keretbe foglalja a történetet -, pár órával halála előtt még arra bíztatja tanítónő lányát és egyetemre készülő unokáját, hogy vásároljanak földet, mert "...a föld az jó... akármi történik, a föld a helyén marad..." Egész nemzedékek földéhsége mondatja vele ezeket a szavakat akkor, amikor kintről már behallatszik a földosztásról hazatérő szegényparasztok vidám éneke. A mindvégig lebilincselő, színes, fordulatos regény biztosan sok hívet szerez majd a magyar olvasók között a baráti román nép fiatal, tehetséges írójának.

Covers_109646
elérhető
0

Jean Bart - Europolisz
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dan Lungu - Hogyan ​felejtsünk el egy nőt
Egy ​fiatal férfi mindent megtesz, hogy valahogyan kiverje a fejéből első komoly barátnőjének emlékét, de ez nem igazán sikerül neki. Inni kezd, a munkáját elhanyagolja, és szinte teljesen lerobbanva besétál egy szektás templomba. Eleinte viszolygással és megvetéssel figyeli a szertartást, később mégis kénytelen segítségért a gyülekezethez fordulni. Sikerül-e elfelejtenie a nőt? Megtérítik-e hősünket a szektások? Hit és szerelem örök kérdéseiről szól ez az egyedi nyelven megírt regény.

Alexandru Ivasiuc - Előszoba
A ​regény főhőse, Ilea doktor beleszeret harminc évvel fiatalabb tanítványába. Érzelme azonban, amelyet soha el nem küldött leveleiben vall meg, csupán ürügy szigorú erkölcsi önvizsgálatára, élete csődjének megvallására. A sejtmorfológia professzora öregsége küszöbén rádöbben, hogy az életet mindaddig determinált folyamatnak látta, amelyben mindennek követnie kell a biológiai és társadalmi megkötöttségek rendjét, az ember pedig tehetetlen kiszolgáltatottja e meghatározottságoknak. Visszatekintve múltjára azt is felismeri, hogy élete döntő pillanataiban a determinizmus elvének leple alatt, legtöbbször gyávasága húzódott meg, mert a cselekvés helyett várakozást választotta. Megrekedt az élet előszobájában. Hőse sorsában, annak már-már értekezésszerű elmélkedéseiben a szabadság és a szükségszerűség összefüggését és ezen belül az erkölcsi felelősség kérdését boncolja itt a szerző, akár a többi magyarul is megjelent regényében.

Robert Flinker - Tisztítótűz
___ ​Húsz évig lappangott az ismeretlenségben Robert Flinker műve. Annyira elüt ez a mű a romániai német irodalom egészétől, hogy ugyancsak nehéz besorolására összehasonlítási alapot találni. Az irodalom ismerői persze az elbeszélések és kivált a regény olvastán a nagy mintaképekre, elsősorban Franz Kafkára gondolnak majd. Robert Flinker kétségtelenül ismerte Kafkát, a lehetséges vagy valószínű hatás tehát nem vitatható. És Robert Flinker mégsem Kafka-epigon. Műve a legteljesebb mértékben saját élményeiből fakadt, s aki azt is tudja, milyen tragikus véget ért, mikor 1945-ben önkezével vetett véget életének, mélységesen megrendül attól, mennyire fedte egymást az író műve és élete. ___ Robert Flinker legtöbb elbeszélésének kiindulópontja a látszat és valóság ellentmondása az emberi életben. S a látszat és valóság ellentmondásában nemcsak arról van szó, hogy az emberek elrejtik embertársaik elől, ami lelkük mélyén történik, sokkal súlyosabban esik latba az a tény, hogy saját lényüket illető felismeréseiket is elnyomják tudatukban, visszariadnak attól, hogy olyannak lássák magukat, amilyenek a valóságban. Válságos helyzetekben aztán - és Flinker alakjai gyakran, látszólag hirtelen és váratlanul, belsőleg azonban kikerülhetetlen következetességgel kerülnek sarkalatos helyzetekbe - elemi erővel tör felszínre a tudat alá kényszerített, s akkor az ember saját bírájává s egyszersmind vádlottá válik. Nemcsak a Tisztítótűz című regénynek, de Flinker szinte valamennyi elbeszélésének ilyen "per" a tárgya.

Augustin Buzura - A ​hallgatás arcai
A ​fiatal - 1938-ban született a máramarosi Kővárberencén - kolozsvári kutatóorvosnak és neves lapszerkesztőnek ez a negyedik könyve. Az első kettőt éppen csak észrevették, a harmadik viszont - amely magyarul is megjelent "A kintiek" címmel 1974-ben - nagy föltűnést keltett, sőt vihart kavart. Ez a regénye 1974-ben jelent meg Bukarestben, s ha lehet, még nagyobb érdeklődés kísérte, mint előző regényét. Méltán, mert Erdély három évtizedének izgalmas és páratlanul tárgyilagos történelmi-társadalmi freskóját adja - a háború utolsó hónapjaitól napjainkig. Ez a mozgalmas, apró részleteiben is kidolgozott freskó három ecsettel készült: hárman mondják el - háromféleképpen - e korszaknak sok buktatóval, tragédiával terhes történetét. A regényalakok sorsa egyben történelem is, Erdély legutóbbi három évtizedének keserű, de reményt is csillantó története: a régi és az új rendszer nagy összeütközésében voltaképpen mindenki áldozat, valamennyien a történelem meghurcoltjai és kárvallottai; a történelem nagy sodrásában, az egymást követő történelmi-társadalmi földcsuszamlásokban igaz és tiszta embernek maradni iszonyúan nehéz, ha nem lehetetlen éppen - ezt sugallja az író, ezt ábrázolja kitűnően megformált alakjainak sorsában, a regényírás minden korszerű eszközének birtokában, az emberi lélek fölényes ismeretében.

Covers_51442
elérhető
2

Ismeretlen szerző - Huszadik ​századi dekameron I-II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Panait Istrati - Kyra ​Kyralina / Pusztai bogáncsok
1921-ben, ​Nizza egyik sétányán öngyilkosságot kísérelt meg egy harminchat éves román fiatalember, kórházba szállították, zsebében egy Romain Rolland-nak címzett vastag borítékot találtak. A "nagy lélekhalász" - így nevezték az elesett, nehéz sorsú tehetségek iránt érdeklődő nagy francia írót - felfigyelt, s amikor a gyógyuló Panait Istrati (mert ő volt a fiatalember) elküldte hozzá a _Kyra Kyraliná_t, látta, hogy ezúttal valóban rendkívüli tehetségre bukkant. Válaszlevelének lelkes, szinte egzaltált kitételeit - "Nincs még egy ilyen erővel teli mű a mai irodalomban. Nincs még egy ilyen író - sem én, sem más -, aki ezt meg tudná írni" - hamarosan igazolta az olvasói fogadtatás, a szinte fantasztikus siker: a kritika a kor egyik legnagyobb íróját ünnepelte az imént még ismeretlen, Gorkijhoz hasonlóan hányatott életű Istratiban. A mindegy évtizedes diadalút tragikus, erkölcsi értelemben is tragikus akkordokkal zárult ugyan, de az érvényes életmű varázsa ma is változatlanul hat: főműveiben, a _Kyra Kyraliná_ban és a _Pusztai bogáncsok_ban az Ezeregyéjszaka parttalan meseáradása, a romantika színei s a modern proletárirodalom szabadságvágya s humanizmusa ötvöződnek egységes remekké.

Covers_68034
elérhető
0

Horia Tecuceanu - D-237
"– ​Vajon mi lett a gyerekkel? - Kételkedsz benne, hogy elrabolták? - Minden arra vall, mégsem tudom elhinni, hogy gyermekrablásról van szó..." Épp egy profi módon kitervelt bűntényt leplez le rövid, bravúros nyomozás után a helyszínen Apostolescu százados, de még nem is kattanhat mindegyik bűnös kezén a bilincs, amikor már új üggyel bízzák meg felettesei. Egy négyéves gyerek eltűnik, s a századosnak versenyt kell futnia az idővel, hiszen az elrabolt kisfiú élete a tét. Mi a gyermekrablás indítóoka? Először azt kell megtalálnia Apostolescu századosnak. S mikor ezt megtalálja, akkor felkomorlik előttük egy szenvedélytől eltorzult, patologikus személyiség...

Petrusán György - Martyin Emília - Kozma Mihály - A ​magyarországi románok
A ​magyarországi románság őshonos nemzeti kisebbség - hangsúlyozza ez a hazánkban élő románok történelmét, kultúráját, mai életlehetőségeit bemutató kézikönyv. Európa keleti, délkeleti felének sokrétű etnikai csoportosulásait az elmúlt századok viharai, majd az ezeket elsimítani szándékozó átrendezések tovább szabdalták. Mind ez ideig a kisebbségi lét örök küzdelem a fennmaradásért, az identitás megőrzéséért. Azt reméljük, hogy a valamennyiünk által áhított közös Európa otthonos körülményeket teremt minden népcsoport számára, hogy szülőföldjén maradva, szokásait és nyelvét megőrizve szabadon, boldogan és békességben élhessen. Ehhez járul hozzá a maga eszközeivel ez a könyv. Dr. Dávid Ibolya

Dr. Pálffy Endre - Román ​társalgási zsebkönyv
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Constantin Chiriţă - A ​fehér rózsa
Régóta ​vágyom megismerkedni Alexandru Tudor doktorral. Többször kísérletet tettem ez irányban. Azért mégsem gondoltam volna, hogy a tegnapelőtti váratlan telefonbeszélgetés az óhajtott megismerkedést eredményezi. Tágas, minden külső zajtól mentes dolgozószobába léptem, s szemtől szembe találtam magam egy középtermetű, jókötésű férfival, aki lustán nyújtotta felém a kezét, miközben fáradt hanglejtéssel bemutatkozott: - Doktor Tudor... Összerezzentem, s meglepődve néztem rá. Mindenekelőtt az arca ragadta meg a figyelmemet. Kifejező, beszédes arc volt; hosszúkás fejforma, széles homlok, kiálló pofacsontok, keskeny orr s határozott ívelésű száj az erőteljes, arányos áll fölött. Sötét árnyalatú, nem túl sűrű halántéka tájékán már őszülni kezdett. Szelíd, meglepően nyugodt tekintetében csak ritkán villant fel egy különös fény, s ki is aludt azonnal, szempilláit legtöbbször félig csukva tartotta, mintha valami vakító világosságtól óvakodott volna. Ezt a rendkívül érdekes egyéniséget azonban még valami jellemezte: egy bizonyos - gondolom, gyógyíthatatlan - fáradtság. (Erről később nyílt alkalmam megbizonyosodni.) Sohasem láttam másképpen. Egyre az volt az érzésem, hogy egy átvirrasztott, szörnyű éjszaka után találkoztam vele, amely alatt ki tudja milyen bonyolult laboratóriumi kísérleteket végzett, vagy pihenés nélkül vastag, poros könyveket tanulmányozott, amelyektől fehér lesz a tudósok haja.

Mircea Sintimbreanu - A ​nagyszünet
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ioan Slavici - Anyja ​lánya
Az ​Anyja lánya (eredeti címén Mara) a számára gyermekkorából ismerős Arad megyei román falusi és mezővárosi közegben játszódnak. Nem idealizál és különc esetekkel sem foglalkozik. Műveiben az egyszerű hétköznapi ember jelenik meg minden hibájával és erényével együtt. Szeretetről, gyűlöletről, kapzsiságról, az emberek közti konfliktusokról ír. Kísérletet tesz a népi gondolkodásmód megragadására.

George Sbarcea - Befejezetlen ​emlékirat
Nagy ​szellemek árnyékában az apró ember is krónikássá buzdul. Körülbelül ez történt velem is a Bartók Béláról, Móricz Zsigmondról, Karinthy Frigyesről, Móra Ferencről, Kosztolányi Dezsőről és még jó néhány íróról és művészről szóló, magyarul írt visszaemlékezéseim során. Lapszerkesztői, fordítói és zeneírói tevékenységem kapcsán egy évtizeden át szorgalmaztam velük az ismeretséget. Szakmabeli, sokszor az időszerű újságírás szükségletét szolgáló találkozásainknak talán gyermekkori Ady-élményem volt az elindítója. Benyomásaimat, beszélgetéseinket tollhegyre szedtem, és egy-kettőt közöltem is a két háború közötti román sajtóban, felpuhítva olvasóim közönyét a részükre még idegen magyar irodalommal és művészettel szemben. Írásaim legtöbbje azonban a halogató taktikázással élő polgári lapok papírkosarában lelte meg nem érdemelt halálát. Ez érthető, mivel érdeklődésem a második világégést megelőző években különállásnak, az akkori rendszer szemében majdnem kihívásnak számított. Annál is inkább, mert pillanatfelvételeim nyomán nem egyszer visszhang támadt: hisz egyek vagyunk, egyre vágyunk, a történelem ugyanazon kohójából kerültünk ki mindannyian! Ezért, bármily szerények is, dokumentumok maradnak nemes poétákról, emberségről, bátor művészekről és együvé tartozásról. Így, összegyűjtve, memoárjellegük ellenére is talán némi szolgálatot tehetnek olvasóknak és az irodalom céhügyeit kutatóknak egyaránt.

Mes%c3%a9k_az_%c3%a9let
Mesék ​az élet csodáiról Ismeretlen szerző
elérhető
55

Ismeretlen szerző - Mesék ​az élet csodáiról
A ​kötet egy olyan válogatás, amely az emberiség legnagyobb kincseit mutatja be a meséken keresztül. Megismerhetjük a teremtés titkait, kalandos történeteket olvashatunk olyan bátor hősökről, akik útnak indultak, hogy felfedezzék a világ ismeretlen tájait, és megküzdjenek az ellenséges erőkkel, valamint bölcs emberekről, akik olykor megfékezik a bátorságból fakadó erőt, hogy helyet kérjenek az észnek is. Kötetünk utolsó meséi a szerelemről szólnak, hiszen e nélkül minden más erény hiábavalónak bizonyulna, még a bátor és bölcs emberek is boldogtalanok lennének.

Panait Istrati - Pusztai ​bogáncsok
"Született ​elbeszélő, a keleti mesemondók fajtájából, olyan, aki meghatódik és megittasul saját meséin, annyira, hogy ha egyszer megkezdődött a mese, senki sem tudja, ő maga sem, egy óráig fog-e tartani vagy ezeregy éjszakáig. A kanyargó Duna végtelenje... ... a könyvek életét idézik fel; művét éppúgy, mint életét, a Barátságnak ajánlhatná: mert ez az érzés szent szenvedélye ennek az embernek. Útjában megáll és visszaemlékezik azokra az arcokra, melyekkel találkozott, mindegyik magán viseli sorstalányát, melyet meg akar fejteni. És a regény minden fejezete valami novellaforma lesz. E novellák közül három-négy, azokból a kötetekből, melyeket ismerek, méltó az orosz mesterekhez. Különbözik azonban tőlük temperamentum, ragyogás és szellembeli határozottsága tekintetében. Valami tragikus vidámság van benne: a mesemondás gyönyöre, amely a szorongó lelket felszabadítja." Romain Rolland

Domokos Sámuel - Magyar-román ​irodalmi kapcsolatok
Domokos ​Sámuel irodalomtörténész, folklórkutató, bibliográfus, műfordító; nyugalomba vonulásáig egyetemi tanár volt az Eötvös Tudományegyetem Román tanszékén. Főképp a XX. századi román irodalommal, a román népköltészettel és a román-magyar irodalmi kapcsolatokkal foglalkozik. Cikkei, tanulmányai magyar és román folyóiratokban jelentek és jelennek meg.E kötetben munkáiból egy csokorra valőt gyűjtött egybe a román irodalom és folklór magyar vonatkozású kérdéseiről.

George Calinescu - Mihai ​Eminescu élete
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_109781
elérhető
1

Liviu Rebreanu - Lázadás
A ​Lázadás a kor remekbe készült freskója: nemcsak a parasztságot ábrázolja benne szuggesztív erővel, de a földbirtokosokat is, a korabeli Bukarest politikai, társadalmi és szellemi életét is.

Dumitru Radu Popescu - Királyi ​vadászat
Nem ​kockázatmentes vállalkozás, ha rangsorolni kívánjuk egy alkotóereje teljében lévő, termékeny író műveit. Korai még azon töprengenünk, vajon életének melyik szakaszában írta legjobb dolgait - hiszen minden újabb megjelent vagy akár születőben lévő írás felboríthatja méricskélésünk eredményét. Ezzel a fenntartással hívjuk fel tehát a magyar olvasó figyelmét a jelenkori román próza- színműirodalom egyik legkiválóbb művelőjének, Dumitru Radu Popescu a Királyi vadászat című regényére. Ha a szerző csaknem évente helyez is új könyvet - regényt az olvasó asztalára, ha színműveit sorra mutatják is be az ország színházai, mint a kortárs román drámaírás legizgalmasabb és leglíraibb alkotójának a munkáit - azt a szintet, amelyet a tizenöt éve megjelent Királyi vadászattal ért el, mindmostanáig nem haladta meg. Ha a kortárs román regényről beszélünk lehetetlen ne szólnunk D. Radu Popescuról; az ő nevét említve pedig a Királyi vadászat az a könyv, amelyre mindenekelőtt hivatkozunk - és hivatkozik a kortárs román irodalom minden ismerője.

Covers_110702
Testvérország Ismeretlen szerző
elérhető
2

Ismeretlen szerző - Testvérország
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Nicolae Balotă - Abszurd ​irodalom
"Az ​abszurd nem áramlat, nem divat, vagy - mint vélték - betegség. Már kezdetben megállapíthatjuk róla: válságjelenség" - írja könyve témájáról Nicolae Balotă (1925, Kolozsvár). A világot elrendező, emberi erő hiányát, a racionalizmus épületének megrendülését, az értékek pusztulását tartja a román esztéta e válságfolyamat főbb jegyeinek. E nyomasztó, látszatra oly megfoghatatlan krízis jelentkezését veszi számba Lewis Carroll álomvilágában, Alfred Jarry kamaszosnál mélyebb dühkitöréseiben vagy Christian Morgenstern akasztófa-humorában. Izgalmas és meggyőző portrét fest az abszurditás XX. századi mestereiről, a nyomasztó rend foglyaként élő Franz Kafkáról, az abszurditást felismerő s elutasító Albert Camus-ről, a közlésképtelenség drámáit író Eugène Ionescóról és a várakozás, ideiglenesség légkörét megogalmzó Samuel Beckettről. "Régebben nem értettem, miért nem kapok választ kérdésemre; ma már azt nem értem, miként is hihettem, hogy kérdezhetek." (Franz Kafka) "...nem vagyok bolond, sőt, soha nem voltam józanabb. Arról van szó, hogy halaszthatatlanul a lehetetlenre volt szükségem." (Albert Camus) "....a komikus félelmetes, a komikus: tragikus." (Eugène Ionesco) "Mert bennem, többek között, mindig két pojáca lakozott, az egyik csak annyit akart, hogy ott maradhasson, ahol van, a másik meg azt képzeli, hogy kevésbé lesz rossz egy kicsivel odébb." (Samuel Beckett)

Panait Istrati - Kyra ​Kyralina
"Regénye ​egy balkáni emberről szól, egy csavargóról, aki gyerekkorában a nővérébe volt szerelmes (talán az anyjába is!), s aki azután e szeretett lényeket hirtelen elveszíti. Gyerekfejjel indul el keresésükre, nekivág a messzi Keletnek, de alig hogy egy lépést tenne, homoszexuális pasák hatalmába kerül. Kiszabadul, s tovább csavarog. Tizenkét éven át hasztalan keresi gyönyörű nővérét, végül a honvágy hazakergeti Romániába. Szerencsétlenségére csakhamar beleszeret egy kedves, szép lányba, valami jómódú kocsmáros lányába. Addig mesterkedik, míg sikerül a lány ostoba háza népe bizalmába férkőznie, mindenféle hazudozással, tréfával, mesével… (…) Valami bódító álomban él a két nő együtt, mint egy elysiumi szigeten: az érzékiség mondhatatlanul szép álmát élik. Egész nap heverésznek, cicomázzák magukat, de este aztán kigyúlnak a gyertyák, s az arcok felragyognak, zenészek érkeznek nemsokára – a két nő pedig boldogan sürög-forog. Forr az illatos kávé, a szoba közepén ott már a nargiléh, meg a frissítők, a szoba teli van szórva virággal. S mikor a „vendégek” beállítanak, felhangzik a magányos házból az ének s a lázas tánc is kezdetét veszi."

Petru Groza - A ​börtön homályában
"Ezek ​a börtön homályában fogant jegyzetek olyan románnak a lelkiismereti vívódásairól adnak számot, akit sorsa magas tisztségbe helyezett és nagy felelősség elé állított. Kívánom, hogy ezek a sorok hozzájáruljanak a mi jobb megismerésünkhöz". Ennek hangsúlyozásával bocsátotta útjára Petru Groza a felszabadulás utáni demokratikus román kormány elnöke 1943-1944-i börtönnaplójának francia kiadását, amely előtte, 1945 szorongásos, de egyre inkább reményteljes napjaiban először románul, majd magyarul is megjelent. Olyan személyes mű ez, amely egyszersmind közösségi érdekű. Groza számára a politikai tervezés szerves része volt az, hogy átgondolja életének bizonyos szakaszait, megvilágítsa állásfoglalásainak indítékait. Tudta és tudatni akarta, hogy azok az események, amelyek vele történtek, voltaképpen a társadalom jobbik felének sorsát szimbolizálják. Ismert személyiségeknek és hétköznapi figuráknak remekbe sikerült portréját vázolja fel. Konkrét példák kapcsán mély emberi hitelességgel vet számot a népek együttélését mérgező előítéletekkel és politikai gyakorlattal. Saját népe felemelkedésének útjait keresve mérlegeli a szomszéd népek érdekeit is. A nemzetiségi egyenjogúságot hozó demokrácia szép ígérete bontakozik ki "A börtön homályában" című kötetből

Şerban Foarţă - Eszteró István - Concertino
„Sok ​mindent nem tudtam, sok mindent nem tudok Şerban Foarţăról. Tudtam, hogy a jelenkori román irodalom egyik legismertebb költője, esszéírója, de nem, hogy a képzőművészetben, zenében is (be)járatos alkotóművész. (...) Már lefordítottam néhány versét, mikor azt hallottam, majd olvastam is, hogy versei lefordíthatatlanok. (...) ...remélni sem mertem volna, hogy közös fordításkötetünk legyen. Olyan, amelyben a kétnyelvű olvasó egyszerre élvezheti két költő verseit: románul, illetve magyarul, miközben a szerzők szerepet cserélve hol költőként, hol pedig fordítóként mutatkoznak be.”

George Balaita - A ​világ két napban
A ​fordulatos, izgalmas, szellemes ötletekben bővelkedő cselekmény - egy régen elkövetett gyilkosság minden okának, emberi s társadalmi indítékainak földerítése - egy moldvai kisvárosban játszódik. A modern regényírás eszközeivel fölényes biztonsággal bánó író nemcsak a cselekmény mesteri bonyolításához ért, hanem eredeti és felejthetetlen moldvai figurák teremtéséhez is; s mindezt lenyűgöző nyelvi leleménnyel teszi, hajlékony, árnyalt, kristálytiszta, mindig ironikusan irizáló mondatokban.

Covers_115133
elérhető
0

Augustin Buzura - Gőg
A ​máramarosi, Kővárberencén született Augustin Buzurának ez a harmadik regénye. Ha a magyarul is megjelent A kintiek címűben kísérletező kedve még elragadja a fiatal írót, következő regényében, A hallgatás arcai-ban - ugyancsak napvilágot látott magyarul - már teljes prózaírói fegyverzetben villantja föl képességeit, harmadik regénye, a Gőg, a megérdemelt országos, sőt az országhatárokon túl ható sikert is meghozza számára. Augustin Buzura jelen könyve a legtöbbet forgatott regénye a mai román irodalomnak. A szerző már előző könyvében is szenvedélyes érdeklődést tanúsított országa történelmi közelmúltja iránt. Azok, akik a felszabadulás utáni, felszültséggel, ellentmondással terhes időszakot - cselekvő, szenvedő hősökként - átélték, idős emberek. A regény első lapjain az idős Cristian professzorral a kiváló rákkutatóval, egyetemi tanárral ismerkedünk meg, a tulajdonképpeni történés azonban az ötvenes évekre, a személyi kultusz korszakára tevődik. A professzor emlékezéseiben, éppúgy mint életében, sorra merülnek fel a múlt kísértetalakjai, lidércnyomásszerű eseménysorozata. Látomásos emlékezésekből, elbeszélésekből, beszélgetésekből építi föl a könyvét Buzura, az emberi szenvedés, az akarat, a nemes cél érdekében - nem válogatatlan eszközökkel való - győzni akarás regényét. Jóllehet a történet költött, a regény hősei kitalált személyek - ezt a történet-történelmet nagyon sokan személyes tapasztalatból ismerik, ezek a hősök névtelenül vagy neves személyiségekként közöttünk élnek.

Mihail Sadoveanu - Virágöböl
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Panait Istrati - Kyra ​Kyralina - Négy regény
"Istratinak ​hívják. Brailában született 1884-ben; apja, akit nem ismert, görög csempész volt, anyja román parasztasszony. Nagyszerű asszony, aki fáradhatatlan munkában töltött életét csak a fiának szentelte. De ő, bár nagyon szerette, tizenkét éves korában elhagyja; a kóborlás démona, vagy jobban mondva, az ismerni és szeretni vágyás hajtja. Húszévi bolyongás, rendkívüli kalandok, felőrlő munka, csavargás és szenvedés: égető nap tüzében, eső zuhatagában, fedél nélkül, űzve az éjjeliőröktől, betegen, szenvedélyektől marcangolva, nyomorban kínlódva - ez az élete. Megpróbál minden mesterséget. Volt pincér, cukrász, lakatos, bádogos, gépész, mechanikus, földmunkás, teherhordó, szolga, plakátember, címfestő, mázoló, újságíró, fotográfus... Egy ideig részt vett a forradalmi mozgalomban. Megjárja Egyiptomot, Szíriát, Jaffát, Bejrútot, Damaszkuszt, a Libanon vidékét, a Keletet, Görögországot, Itáliát... Született elbeszélő, a keleti mesemondók fajtájából; olyan, aki meghatódik és megittasul saját meséin, annyira, hogy ha egyszer megkezdődött a mese, senki sem tudja, ő maga sem, egy óráig fog-e tartani vagy ezeregy éjszakáig. A kanyargó Duna végtelenje... Ez az elbeszélő zseni oly legyőzhetetlen benne, hogy levelében, melyet öngyilkossága előestéjén írt, két ízben megszakítja kétségbeesett panaszait, hogy két humoros históriát mondjon el életéből." Romain Rolland

Horia Tecuceanu - Az ​Anda-akció
Parkokban ​elrejtett emberi testrészek... Emberfej egy zsákban... Különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés! De ki a gyilkos? Egy szexmániás őrült? Elvetemült rabló?... Az ügyet Apostolescu százados veszi kézbe, földeríti az áldozat kilétét, ismerőseit, barátait, de a nyom mindenütt véget ér. Hogyan lehet megtalálni a gyilkost egy kétmilliós városban? Rokonok és ismerősök közül senki sem gyanúsítható; a tettes semmi nyomot nem hagyott maga után. A reményvesztett százados ekkor szórakozottan lapozgatni kezdi az áldozat ezerszer átvizsgált telefonnoteszét... Valahol egy katonai kórházban egy férfi az öngyilkosság gondolatával foglalkozik; s egy asszony levág egy darabot a számítógép villanyzsinórjából. Ő is öngyilkosságra készül. Pedig nem ők ölték meg Andát...

Covers_248971
elérhető
0

Ion Grecea - Délibáb
Ion ​Grecea román író. Az ötvenes évek elején kezdte írói pályafutását. Azóta tíz könyve jelent meg - regények, novellás kötetek -, s az irodalmi közvélemény a mai társadalmi problémákra rendkívül érzékenyen reagáló írók közé sorolja. Művei a mai román valóság szocialista tartalmát, a fejlődés eredményekben gazdag, buktatókkal, hibákkal terhes útját tükrözik. Délibáb című regényében érdekes, fordulatos cselekménysorban komponálja meg a katonaélet hétköznapjainak rajzát, komponálja meg a katonaélet hétköznapjainak rajzát, hitelesen megformált figurákon keresztül mutatja be a román néphadsereg életét. A társadalmi élet, a magánélet sokféle, bonyolult szállal kötődik a laktanya sajátosan zárt világához. Grecea könyve tulajdonképpen az első szerelem története, mely a regény főhősét két éven keresztül végigkíséri, s erőt ad neki a megpróbáltatások elviseléséhez.

Kollekciók