Ajax-loader

'román' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Covers_294354
elérhető
1

Titus Popovici - Éhség
A ​Mot család három generációjának életéről szól ez a kiváló írás, a fiatal román szerző nagysikerű alkotása. A két világháborút átfogó történet egy része Magyarországon játszódik. Hősei a Mot családon kívül egy-egy eldugott román falu, Lunca lakói: románok és magyarok, félvad írástudatlan mócok és a városból a falu "idillikus csendjébe" menekülő értelmiségiek: tanárok és tanítók. Ádáz, elkeseredett küzdelem folyik az életet jelentő föld birtoklásáért, és közben megelevenedik előttünk a falu lakóinak élete, kirobbanó szenvedélyeik, szerelmeik, csalódásaik. A szenvedélyeket még szítja a nemzetiségi gyűlölködés is. Az emberek, a második világháború szenvedésekkel tele iskolája után már nem hajlandók a régi módon élni. Minden revízió alá kerül: a szerelem, a barátság, még a családi élet is. Új eszmék törnek utat maguknak, mindenkit döntés elé állítanak, s a vérből és könnyből új világ születik. Ana Mot, ez a vasakaratú öregasszony - kinek élete keretbe foglalja a történetet -, pár órával halála előtt még arra bíztatja tanítónő lányát és egyetemre készülő unokáját, hogy vásároljanak földet, mert "...a föld az jó... akármi történik, a föld a helyén marad..." Egész nemzedékek földéhsége mondatja vele ezeket a szavakat akkor, amikor kintről már behallatszik a földosztásról hazatérő szegényparasztok vidám éneke. A mindvégig lebilincselő, színes, fordulatos regény biztosan sok hívet szerez majd a magyar olvasók között a baráti román nép fiatal, tehetséges írójának.

Herta Müller - A ​róka volt a vadász
A ​2009-ben irodalmi Nobel-díjjal kitüntetett Herta Müller fiatalon szembesült a Ceauşescu-rezsim elnyomásával. Mivel nem volt hajlandó a Securitate ügynökeként dolgozni, állásából elbocsátották, a titkosszolgálat folyamatosan zaklatta. Már első műveiben keményen bírálta a diktatúrát, Romániában nem is publikálhatott, könyvei cenzúrázatlan formában csak Németországban jelenhettek meg, miután 1987-ben Berlinbe emigrált, ahol azóta is él. A róka volt a vadász című regény a Ceauşescu-diktatúra utolsó hónapjainak krónikája, és Temesváron játszódik. Mégis attól megrendítő igazán, hogy a történetet végigolvasva tudatosul bennünk: ami a rendszerváltás előtt a szovjet blokk országaiban megtörténhetett, az a világ bármely szegletében újra visszatérhet. A mag a gonosz termékeny talajából egy szép napon ismét szárba szökkenhet, mert az emberek nem változnak, mert megvan a fogadókészség, mert az emberek a fenyegetettség árnyékában, ha kell, mindig és mindenhol megvásárolhatók, mert készen állnak, hogy elárulják egymást és önmagukat.

Alexandru Siperco - A ​Vasgárda árnyékában
Andrei ​Raicu a bukaresti egyetem hallgatója. Szívesen elbeszélget csoporttársnőjével, Niura Murgenuval, s nem sejti, hogy egy elejtett megjegyzésével egészen új utakra tereli barátságukat. A lány olyan környezetbe vezeti, ahol a becsületesen gondolkodó fiatalok megtalálják a lehetőséget, hogy ne csak szavakkal harcoljanak a háború, a fasizmus egyre sötétedő árnyaival, ahol bátorságukkal, önfeláldozásukkal is bizonyíthatják jó szándékukat: egy új világot akarnak felépíteni. Andrei és Niura sorsa összefonódik társaikéval, akik ha kell, egyéni boldogságukról lemondva vállalják az ezernyi veszélyt, a lebukást, vállalják, hogy szembenézzenek a rendőrség kopóival, a Vasgárda pribékjeivel. A harcban sokan elesnek. Andrei is elveszíti Niurát, de a legkínzóbb megpróbáltatások között is élteti a remény, a bizonyosság, hogy életük nem volt hiábavaló.

Raffay Ernő - A ​vajdaságoktól a birodalomig
Az ​1866-tal kezdődő időszak a modern román állam megszületésének és kialakulásának a kora. 1859-ben a két fejedelemség Moldva és Havasalföld egyesült, majd 1866-ban királysággá alakult. Az első világháború utáni Párizs környéki békében Románia megkapta Erdélyt és ezzel létrejött Nagyrománia. A valamivel több mint félévszázad alatt a korábbi fejedelemségek gazdasági és társadalmi berendezkedése nagy változásokon ment át, 1919-ben pedig a már azelőtt is nemzetiségi ország sok nemzetiségűvé vált. Enélkül a korszaknak az ismerete nélkül nem érthető meg a két világháború közti és a mai belső román helyzet sem.. ... A munka nagy érdeme, hogy nem csak a román királyság keretei közt élő románok történeti helyzetét mutatja be, hanem mintegy összehasonlításként melléállítja az erdélyi románok helyzetének a bemutatását. Így kapunk teljes képet a román nép egészének múltjáról, így tudjuk helyesen értékelni az erdélyi románok sorsát, jóval fejlettebb iskolarendszerét és művelődési intézményeit, valamint azokat a törekvéseket, amelyek bukaresti indításra támadtak közöttük. Mind az óromániai, mind pedig az erdélyi helyzet rajza a modern történetszemlélet és módszer eszközeivel történik, a munka stílusa pedig olyan, amely a tudományos eredményeket mindenkihez érdekesen közvetíti.

Covers_109646
elérhető
0

Jean Bart - Europolisz
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dimitrie Cantemir - Moldva ​leírása
Dimitrie ​Cantemir, aki a főleg karddal hadakozó kortársához, II. Rákóczi Ferenchez hasonlóan maga is "bujdosó fejedelem", ismerte a moldvai krónikairodalmat, s bizonyos értelemben annak folytatója. Művei azonban magasan túlszárnyalják a krónikások színvonalát. A szerző szélekörű műveltsége, a keleti és nyugati civilizáció alapelveit átfogó szellemi horizontja, filozófiai emelkedettsége és módszertani felkészültsége műveit a tudományos történetírás régióiba emeli. A szellemi alkotás több területét felölelő összes művei alapján Cantemir az európai humanizmus késői hajtásának kiemelkedő nagyságú képviselője.

Robert Flinker - Tisztítótűz
___ ​Húsz évig lappangott az ismeretlenségben Robert Flinker műve. Annyira elüt ez a mű a romániai német irodalom egészétől, hogy ugyancsak nehéz besorolására összehasonlítási alapot találni. Az irodalom ismerői persze az elbeszélések és kivált a regény olvastán a nagy mintaképekre, elsősorban Franz Kafkára gondolnak majd. Robert Flinker kétségtelenül ismerte Kafkát, a lehetséges vagy valószínű hatás tehát nem vitatható. És Robert Flinker mégsem Kafka-epigon. Műve a legteljesebb mértékben saját élményeiből fakadt, s aki azt is tudja, milyen tragikus véget ért, mikor 1945-ben önkezével vetett véget életének, mélységesen megrendül attól, mennyire fedte egymást az író műve és élete. ___ Robert Flinker legtöbb elbeszélésének kiindulópontja a látszat és valóság ellentmondása az emberi életben. S a látszat és valóság ellentmondásában nemcsak arról van szó, hogy az emberek elrejtik embertársaik elől, ami lelkük mélyén történik, sokkal súlyosabban esik latba az a tény, hogy saját lényüket illető felismeréseiket is elnyomják tudatukban, visszariadnak attól, hogy olyannak lássák magukat, amilyenek a valóságban. Válságos helyzetekben aztán - és Flinker alakjai gyakran, látszólag hirtelen és váratlanul, belsőleg azonban kikerülhetetlen következetességgel kerülnek sarkalatos helyzetekbe - elemi erővel tör felszínre a tudat alá kényszerített, s akkor az ember saját bírájává s egyszersmind vádlottá válik. Nemcsak a Tisztítótűz című regénynek, de Flinker szinte valamennyi elbeszélésének ilyen "per" a tárgya.

Ismeretlen szerző - Mesélj ​nekem törpékről és manókról
Ebben ​a kötetben olyan ismert, törpékről és manókról szóló klasszikus és népmesék szerepelnek, mint A molnárlány vagy a Gyöngyvirág Palkó. De megtalálhatók benne kevésbé ismert mesék is, mint A tengerlépő cipő vagy az Ezüstfogú Pampalcse című népmese.

Herta Müller - Szívjószág
Adina ​holtan találja egyetemi évfolyamtársnőjét a kollégiumi szobában. Úgy tűnik, öngyilkos lett. Adina azonban megtalálja a naplóját, és gyanakodni kezd, így kerül Edgar, Kurt és Georg társaságába, akik gyilkosságról beszélnek. Tőlük kapja a tiltott, külföldről behozott könyveket is, és hozzájuk hasonlóan verseket kezd írni. Olyan országban, amelynek minden második polgára a titkosszolgálat munkatársa, mindez nem maradhat sokáig észrevétlen. Adinát és társait Pjele százados veszi kezelésbe: mindennapos zaklatásnak teszi ki őket és családjukat. Négyük közül hárman hagyják el az országot, de addigra mindegyiküket felőrli a diktatúra, amelynek emlékképeitől képtelenek lesznek szabadulni. Herta Müller önéletrajzi elemekkel átszőtt regénye a diktatúra mindennapjainak pontos, költői látlelete. 1994-ben jelent meg először Németországban. A Lélegzethinta és A róka volt a vadász után a Szívjószág Herta Müller harmadik magyarul megjelenő könyve.

Tolnai Kálmán - Bíborpalástos ​diktátor
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tunderek_torpek_taltosok
14

Ismeretlen szerző - Tündérek, ​törpék, táltosok
A ​csoda, a varázslat, az emberen túli lények mindig foglalkoztatták a népek és gyermekek képzeletét. Ahány ország, égtája a világnak, annyiféle alakban lépnek elénk a tündérek, manók, boszorkányok, törpék, trollok, annyiféle csodaszerszámot és bűverőt használnak - és mégis mind közeli rokonok, régi ismerősök. A tündérmesék világának ezt a változatosságban megmutatkozó egységet szemlélteti kötetünk, mely a Népek Meséi sorozattól eltérőleg nem egy tájegység, hanem egy mesei műfaj alapján fogja össze anyagát: a legszebb, legfordulatosabb mesékből válagatott T. Aszódi Éva, melyeket öt világrész népei teremtettek meg gazdag képzeletükkel. Heinzelmann Emma gazdag, változatos és mesterien stílusos rajzai kísérik a szöveget.

Haztetejengyalogo
Ház ​tetején gyalogösvény Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Ház ​tetején gyalogösvény
Szomszéd ​népeink és nemzetiségeink találós kérdéseiből válogatott Mándoki László egy csokorravalót. Az osztrák, szlovák, horvát, ukrán, erdélyi szász, román rejtvények kedvesek, tréfásak, és nem kis fejtörésre késztetik azt, aki meg akarja fejteni őket. A gyönyörű rajzokat Vida Győző készítette.

Petrusán György - Martyin Emília - Kozma Mihály - A ​magyarországi románok
A ​magyarországi románság őshonos nemzeti kisebbség - hangsúlyozza ez a hazánkban élő románok történelmét, kultúráját, mai életlehetőségeit bemutató kézikönyv. Európa keleti, délkeleti felének sokrétű etnikai csoportosulásait az elmúlt századok viharai, majd az ezeket elsimítani szándékozó átrendezések tovább szabdalták. Mind ez ideig a kisebbségi lét örök küzdelem a fennmaradásért, az identitás megőrzéséért. Azt reméljük, hogy a valamennyiünk által áhított közös Európa otthonos körülményeket teremt minden népcsoport számára, hogy szülőföldjén maradva, szokásait és nyelvét megőrizve szabadon, boldogan és békességben élhessen. Ehhez járul hozzá a maga eszközeivel ez a könyv. Dr. Dávid Ibolya

Dr. Pálffy Endre - Román ​társalgási zsebkönyv
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Borza Lucia - Nagy Béla - Román ​nyelvkönyv
Ez ​a könyv az olvasók széles táborának készült. Célja, hogy segítséget nyújtson mindazoknak, akik egyénileg vagy szervezett csoportokban meg akarják ismerni és el akarják sajátítani a latinból származó újlatin nyelvcsalád keleti változatát, a román nyelvet, amely olyan világnyelvekkel tart szoros rokonságot, mint a francia vagy a spanyol. A könyv gyakorlati szempontokat vesz figyelembe, és így nyelvtani anyagát tekintve nem törekszik teljességre. Használatához az általános iskolai ismereteken kívül semmiféle előképzettség nem szükséges. A harmincöt lekcéből, román-magyar és magyar-román betűrendes szójegyzékből és nyelvtani összefoglalóból álló hármas tagozódású anyagot hangtani bevezető, nyelvtani tárgymutató, a feladatok megoldását tartalmazó kulcs és - függelékként - a leggyakrabban előforduló román személynevek és igék táblázata egészíti ki. Az előkészítőnek és alapozónak számító első kilenc lecke rövid áttekintést ad a román kiejtés, hangsúlyozás és az elemi nyelvtani törvények ismeretéből. Szókészlete, az alapszókincshez tartozó szavakon kívül, néhány közismert, a magyar nyelvben is gyakran használt neologizmust tartalmaz. A nyelvet ízlelgető kezdőké a tíztől húszig tartó második rész, amelynek lexikai anyaga a mindennapi életből ellesett párbeszédek szókincsére épül. A nyelvtani ismeretek felölelik - a már vázolt szempont szerint - az alaktant, amelynek középpontjában az állandó ismétlést kívánó névszó- és igeragozás áll. A tizenöt olvasmányból álló harmadik rész leckékben elbeszélt rövid történetek sorozata, amelyek megismertetik az olvasót a román mondattan elemeivel, a mondatrészek és a mondatok közötti kapcsolatokkal, a szóképzéssel és a román szavak eredetével. Az így megtanult anyag jó alapot és biztos segítséget jelent azoknak, akik román nyelvi ismereteiket még tovább óhajtják gyarapítani.

Ismeretlen szerző - József ​Attila és a román költészet
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ilie Nastase - Adogató: ​a "Halál"
A ​hivatásos teniszből igen kockázatos sport lesz, amikor a gyilkosság is részt vesz a versenyben. A korosodó szupersztár, akinek tenisz-ellenfelei és szívszerelemi is egyre fiatalabbak, utolsó próbálkozást tesz a Nagy Szlem megnyerésére… miközben valaki végzetes merényletet követ el ellenfeleivel szemben. Ármánykodásról, szerelemről, szexről, kábítószerekről és pénzről szóló, gyorsan pergő történet.

Petru Dumitriu - Családi ​ékszerek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Petru Dumitriu - Falusi ​krónika
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Herta Müller - Fácán ​az ember, semmi több
Úgy ​tűnik, minden rendben. A kis közösség éli a maga apró örömökkel, bánatokkal, hétköznapi csodákkal teljes életét. Mint például Windisch, aki éveken át ugyanabba a kátyúba hajt bele kerékpárjával. A falu fölött mégis ott köröz a bagoly, a kívülről érkező fenyegetés szimbóluma. Az öreg bagoly elköltözik, és másik bagoly érkezik helyette. A bánsági sváb falu lakossága is kivándorol, egymás után hagyják el őseik földjét, és az öreg bagollyal ellentétben még azt is láthatják, milyenek azok, akik elfoglalják az üresen hagyott családi fészket. Az útlevél Windisch és családja számára drágán vett belépő egy új lehetőségeket ígérő világba. De kiderül, hogy az Új Világ se sokkal jobb, mint az elhagyott, és Windisch befejezésként újra ott áll az út kezdetén. Herta Müller szikár lendülettel írt prózája a mozdulatlan bánsági sváb falu apró csodákkal teli hétköznapjait tárja elénk. A könyv 1986-ban jelent meg Németországban. A Lélegzethinta, A róka volt a vadász és a Szívjószág után a Fácán az ember, semmi több Herta Müller negyedik magyarul megjelenő könyve. „Windisch a falióra fehér foltját lesi az asztalon. A faliórában egy kakukk él. Megérzi a mutatókat. Felsikolt. A szűcs a milicistának ajándékozta a faliórát. Két hete a szűcs egy levelet mutatott Windischnek. A levél Münchenből érkezett. – Ott él a sógorom – dicsekedett. Letette a levelet az asztalra. Az ujjbegyét végighúzta a sorokon, és kikereste azt a részt, amit fel akart olvasni. – Mindenképp hozzatok magatokkal edényeket és evőeszközöket. A szemüveg méregdrága. A bundát itt senki sem engedheti meg magának. A szűcs lapozott. Windischnek a fülébe hasított a kakukkolás. A mennyezeten át is érezte a kitömött madarak szagát. A kakukk az egyetlen eleven madár az egész házban. Éles hangjával darabolja szét az időt.”

Mircea Sintimbreanu - A ​nagyszünet
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

George Sbarcea - Befejezetlen ​emlékirat
Nagy ​szellemek árnyékában az apró ember is krónikássá buzdul. Körülbelül ez történt velem is a Bartók Béláról, Móricz Zsigmondról, Karinthy Frigyesről, Móra Ferencről, Kosztolányi Dezsőről és még jó néhány íróról és művészről szóló, magyarul írt visszaemlékezéseim során. Lapszerkesztői, fordítói és zeneírói tevékenységem kapcsán egy évtizeden át szorgalmaztam velük az ismeretséget. Szakmabeli, sokszor az időszerű újságírás szükségletét szolgáló találkozásainknak talán gyermekkori Ady-élményem volt az elindítója. Benyomásaimat, beszélgetéseinket tollhegyre szedtem, és egy-kettőt közöltem is a két háború közötti román sajtóban, felpuhítva olvasóim közönyét a részükre még idegen magyar irodalommal és művészettel szemben. Írásaim legtöbbje azonban a halogató taktikázással élő polgári lapok papírkosarában lelte meg nem érdemelt halálát. Ez érthető, mivel érdeklődésem a második világégést megelőző években különállásnak, az akkori rendszer szemében majdnem kihívásnak számított. Annál is inkább, mert pillanatfelvételeim nyomán nem egyszer visszhang támadt: hisz egyek vagyunk, egyre vágyunk, a történelem ugyanazon kohójából kerültünk ki mindannyian! Ezért, bármily szerények is, dokumentumok maradnak nemes poétákról, emberségről, bátor művészekről és együvé tartozásról. Így, összegyűjtve, memoárjellegük ellenére is talán némi szolgálatot tehetnek olvasóknak és az irodalom céhügyeit kutatóknak egyaránt.

Mes%c3%a9k_az_%c3%a9let
Mesék ​az élet csodáiról Ismeretlen szerző
elérhető
53

Ismeretlen szerző - Mesék ​az élet csodáiról
A ​kötet egy olyan válogatás, amely az emberiség legnagyobb kincseit mutatja be a meséken keresztül. Megismerhetjük a teremtés titkait, kalandos történeteket olvashatunk olyan bátor hősökről, akik útnak indultak, hogy felfedezzék a világ ismeretlen tájait, és megküzdjenek az ellenséges erőkkel, valamint bölcs emberekről, akik olykor megfékezik a bátorságból fakadó erőt, hogy helyet kérjenek az észnek is. Kötetünk utolsó meséi a szerelemről szólnak, hiszen e nélkül minden más erény hiábavalónak bizonyulna, még a bátor és bölcs emberek is boldogtalanok lennének.

Domokos Sámuel - Magyar-román ​irodalmi kapcsolatok
Domokos ​Sámuel irodalomtörténész, folklórkutató, bibliográfus, műfordító; nyugalomba vonulásáig egyetemi tanár volt az Eötvös Tudományegyetem Román tanszékén. Főképp a XX. századi román irodalommal, a román népköltészettel és a román-magyar irodalmi kapcsolatokkal foglalkozik. Cikkei, tanulmányai magyar és román folyóiratokban jelentek és jelennek meg.E kötetben munkáiból egy csokorra valőt gyűjtött egybe a román irodalom és folklór magyar vonatkozású kérdéseiről.

George Calinescu - Mihai ​Eminescu élete
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Petru Groza - A ​börtön homályában
"Ezek ​a börtön homályában fogant jegyzetek olyan románnak a lelkiismereti vívódásairól adnak számot, akit sorsa magas tisztségbe helyezett és nagy felelősség elé állított. Kívánom, hogy ezek a sorok hozzájáruljanak a mi jobb megismerésünkhöz". Ennek hangsúlyozásával bocsátotta útjára Petru Groza a felszabadulás utáni demokratikus román kormány elnöke 1943-1944-i börtönnaplójának francia kiadását, amely előtte, 1945 szorongásos, de egyre inkább reményteljes napjaiban először románul, majd magyarul is megjelent. Olyan személyes mű ez, amely egyszersmind közösségi érdekű. Groza számára a politikai tervezés szerves része volt az, hogy átgondolja életének bizonyos szakaszait, megvilágítsa állásfoglalásainak indítékait. Tudta és tudatni akarta, hogy azok az események, amelyek vele történtek, voltaképpen a társadalom jobbik felének sorsát szimbolizálják. Ismert személyiségeknek és hétköznapi figuráknak remekbe sikerült portréját vázolja fel. Konkrét példák kapcsán mély emberi hitelességgel vet számot a népek együttélését mérgező előítéletekkel és politikai gyakorlattal. Saját népe felemelkedésének útjait keresve mérlegeli a szomszéd népek érdekeit is. A nemzetiségi egyenjogúságot hozó demokrácia szép ígérete bontakozik ki "A börtön homályában" című kötetből

Şerban Foarţă - Eszteró István - Concertino
„Sok ​mindent nem tudtam, sok mindent nem tudok Şerban Foarţăról. Tudtam, hogy a jelenkori román irodalom egyik legismertebb költője, esszéírója, de nem, hogy a képzőművészetben, zenében is (be)járatos alkotóművész. (...) Már lefordítottam néhány versét, mikor azt hallottam, majd olvastam is, hogy versei lefordíthatatlanok. (...) ...remélni sem mertem volna, hogy közös fordításkötetünk legyen. Olyan, amelyben a kétnyelvű olvasó egyszerre élvezheti két költő verseit: románul, illetve magyarul, miközben a szerzők szerepet cserélve hol költőként, hol pedig fordítóként mutatkoznak be.”

Covers_248971
elérhető
0

Ion Grecea - Délibáb
Ion ​Grecea román író. Az ötvenes évek elején kezdte írói pályafutását. Azóta tíz könyve jelent meg - regények, novellás kötetek -, s az irodalmi közvélemény a mai társadalmi problémákra rendkívül érzékenyen reagáló írók közé sorolja. Művei a mai román valóság szocialista tartalmát, a fejlődés eredményekben gazdag, buktatókkal, hibákkal terhes útját tükrözik. Délibáb című regényében érdekes, fordulatos cselekménysorban komponálja meg a katonaélet hétköznapjainak rajzát, komponálja meg a katonaélet hétköznapjainak rajzát, hitelesen megformált figurákon keresztül mutatja be a román néphadsereg életét. A társadalmi élet, a magánélet sokféle, bonyolult szállal kötődik a laktanya sajátosan zárt világához. Grecea könyve tulajdonképpen az első szerelem története, mely a regény főhősét két éven keresztül végigkíséri, s erőt ad neki a megpróbáltatások elviseléséhez.

Remus Luca - Ma ​este a gyilkos lebukik
Egy ​bűnügy körül pereg a cselekmény: meggyilkoltak egy kétgyermekes fiatal családanyát. Semmi hátrahagyott nyom, kézenfekvő bizonyíték. Amint felfedeznek egy-egy nyomot, rögtön meginog az ellenérvek súlya alatt. Ki követte el a gyilkosságot? Mi volt a célja? A két régi munkatárs és jóbarát, Sabin Langa rendőrőrnagy és Ceremus törvényszéki orvos - a regény főalakjai - szinte erőt meghaladó nehézségek árán kutatja fel sorra mindazokat a személyeket, akiknek feltehetőleg valami közük lehetett ehhez a rideg számítással végrehajtott gyilkossághoz. Hajmeresztő balesettel vagy előre megfontolt, tökéletes gyilkossággal állunk szemben? A gyanúsítottak sorra lekerülnek a lajstromról, hogy aztán az utolsó pillanatban döbbenetes meglepetésként fény derüljön a gyilkos személyére. A nagy mesélőkészséggel bonyolított cselekmény, a könyvben mindvégig kísértő feszült légkör, a regény fordulatos végkifejlése, a gyilkos meglepetésszerű felfedése - olyan erényei a könyvnek, amelyek végig ébren tartják a kalandra éhes olvasó érdeklődését. A váratlan fordulatokban bővelkedő regény a színes regényalakok hosszú sorát mutatja be az olvasónak. A szerző apró megfigyelésekre támaszkodó jellemábrázoló készsége folytán a könyv nem csupán remek kalandregény, hanem lélekelemző nemesebb próza is egyben.

Nicolae Stefanescu - Gyilkos ​jár közöttünk
Két ​évtizeddel ezelőtt, előadás után, hálószobájában holtan találták a szép szőke Bellát, a bukaresti Alhambra csillagát. Rejtélyes halálát a negyvenes évek elejének egyik legnagyobb szenzációjaként tárgyalták a korabeli lapok. Valóságos sajtócsata támadt az ügy körül: "Gyilkosság vagy öngyilkosság" - találgatták a szenzációra éhes bűnügyi tudósítók. Szorgalmasan teregették ki érveiket a nyilvánosság előtt, az egyik és a másik feltevés mellett, nem kímélve némely magasabb közéleti tisztséget betöltő személyiséget sem, akik a művésznő hódolói közé tartoztak, s ennél fogva felkerültek az első öt gyanúsított listájára. A szemfüles riporterek részletesen ecsetelték a haláleset körülményeit, s "első kézből kapott értesüléseikkel" még jobban összekuszálták az amúgy is zavaros ügyet. A vizsgálatot a mesterdetektív hírében álló nyomozó, Paul Mihaileanu vezette le, mégis, a felügyelőnek legjobb igyekezete mellett sem sikerült fényt derítenie az izgalmas esetre, ami karrierjének a csődjét jelentette. Csakhamar le is vonta a maga számára a konzekvenciákat: beadta lemondását, és visszavonult a rendőrségi pályáról. Mi késztette Mihaileanut arra, hogy feladja a további nyomozást? Miért tették "ad-acta" az ügyet? Húsz év telt el: "gyilkos jár közöttünk" ma is. Az ütött-kopott bűnügyi dosszié most ott lapul Emil Bunea rendőrkapitány íróasztalán, aki újdonsült kartársnőjével, Anna Voineával, az ifjú jogásszal az elavult ügyeket tárja fel. A felügyelőségen kollégáik tréfásan a "kriminológia régészeinek" nevezik őket. Ők ketten "támasztják fel halottaikból" a rég eltemetett, de valamilyen oknál fogva nyitva hagyott bűneseteket. Feladatuk pótolni a múlt mulasztásait, korrigálni az esetleges bírósági tévedéseket, amelyeknek ártatlan emberek estek áldozatul, és elégtételt szolgáltatni mindazoknak, akiket ebből kifolyólag igazságtalanság ért. A két eszes és érző lelkű fiatal regényhős a szerző első kalandregényében, Az 1. számú bűnösben került össze a "Szarvas-ügy" kivizsgálásakor, s jelen regényben tovább szövődik a közöttük akkor fogant szerelem. Stefanescu ezúttal is bebizonyította a már első kötetében megmutatkozó író kvalitásait: a könnyed meseszövő készséget, a retroszpektív vetítéses ábrázolásban való jártasságát, érzékenységét a korfestésben és a jellemábrázolásban. A szerző néhány erős ecsetvonással, sűrítve festi meg alakjait, domborítja ki jellegzetes erkölcsi és jellembeli tulajdonságaikat, főleg a beszéltetés, a cselekedtetés síkján. Tulajdonképpen kicsoda Bella Cony, ez az életkedvelő, kora ellenére bakfisként kényeskedő asszony, akit annyira körülrajongtak hódolói. Sokan szerették, de legalább ugyanannyian gyűlölték is. A rendőrségi levéltárból előkotort dosszié témái közt bűnügy húzódik meg: "Gyilkosság vagy öngyilkosság?" Ha gyilkosság, hogyan nyeri el méltó büntetését a gyilkos? Erre próbál feleletet adni az izgalmas fordulatokban gazdag kalandregény.

Vasile Ernu - Született ​Szovjetunióban
A ​Született Szovjetunióban voltaképpen útikönyv, mégpedig az érzelmesebb és ugyanakkor szórakoztatóbb fajtából. Az egykori szovjet birodalom legmeghatározóbb helyszíneire kalauzol minket Ernu, olyan helyekre, melyeket azonban hiába is keresnénk az utódállamok térképén, hiszen nem földrajzi értelembe vett sétára invitál minket a szerző. A szovjet ember mindennapjainak tipikus színterein (pionír-tábor, kommunalka, farmerpiac) keresztül mutatja fel azt a tapasztalatot, ami másképpen elbeszélhetetlen lenne: mit érzett, hogyan gondolkodott, szeretett, szorongott a néhai homo sovieticus. Pátoszmentes iróniába oltott nosztalgiával idézi fel egy eltűnt világbirodalom utolsó két évtizedének valódi arcát.

Lucian Dan Teodorovici - A ​bábmester börtönévei
Ez ​a „szélesvásznú” történet a kommunista büntető-táborokról szól, áldozatokról és kínzóikról, a magányról, mint önvédelmi módszerről – egy olyan rendőrállammal szemben, amely uralkodik az egyén felett és életének minden percét ellenőrzi. Miután megismerte a börtön iszonyatát és a munkatáborokat, főhősünk semmire sem emlékszik korábbi életéből. Bábjátékosként tengeti jelentéktelen életét. Múltjának titkához azonban egy másik, új titok is társul, amelynek megfejtése talán utat mutat a saját valódi történetéhez. Az 1975-ben született Lucian Dan Teodorovici az új román prózaíró-nemzedék markáns képviselője, műveit számos európai nyelvre lefordították. Ez a regény az első szépirodalmi mű, mely kísérletet tesz az egykori román büntetésvégrehajtás ábrázolására.

Kollekciók