Ajax-loader

'történeti földrajz' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Img_0001
elérhető
7

Ismeretlen szerző - Középiskolai ​történelmi atlasz
Az ​érettségin hivatalosan engedélyezett tankönyv. Középiskolák 9-12. évfolyama számára, érettségihez, felvételihez, egyetemi tanulmányokhoz is. Tankönyvfüggetlen. A művelődéstörténeti térképeket számos, információszerzésre alkalmas grafika egészíti ki. OM kerettanterv 28/2000 (IX. 21.) A középszintű érettségi vizsga teljes menetében használható, az emeltszintű érettségi vizsga írásbeli részének 70%-án, és a teljes szóbeli vizsgán használható Az atlasz nem csak a térképes feladatok megoldásában segít. Felépítés: Részletes, adatokban gazdag térképei átfogják a teljes magyar- és világtörténelmet az őskortól napjainkig. Jelenségeket, folyamatokat bemutató tematikus térképei könnyen érthetővé teszik a gazdaság-, a népesség-, a vallás-, a művelődés- és kultúrtörténet eseményeit. A kultúra, a tudomány és a művészetek fejlődését bemutató művelődéstörténeti térképek kiegészítő adatai és a hozzájuk tartozó grafikák százai a lexikális ismereteket erősítik. A több száz eseményt tartalmazó, a földrészek és Magyarország történéseit összehasonlító időrendi táblázat segít a tér- és időbeli összehasonlításokban. A több mint 10 000 földrajzi, történelmi és népnevet tartalmazó névmutató megkönnyíti a gyors tájékozódást az atlaszban. Utalórendszere eligazít a történelmi nevek tér- és időbeli kapcsolódásai között.  Az atlasz komplex módon nyújt segítséget mindenfajta feladat megoldásában.

Covers_86045
Világtörténelem Ismeretlen szerző
14

Ismeretlen szerző - Világtörténelem
A ​Times Atlasz - Világtörténelem 1978-ban angolul jelent meg először, azóta többször átdolgozták, figyelembe véve a történettudomány és a régészet legújabb kutatási eredményeit. Ez az egyedülálló, átfogó mű számos nyelvre lefordítva szinte az egész világot meghódította. A Times Atlasz - Világtörténelem nem egyszerűen a különböző nemzetek történelmének felsorakoztatása, hanem annál jóval több: a világtörténelem folyamatának, eseményeinek valóban a világ egészére kiterjedő összegzése, szintézise. Az általános érvényű, az egész emberiséget érintő eseményeket, folyamatokat hangsúlyozza, az átfogó történelmi változásokat mutatja be térben és időben. A Times Atlasz - Világtörténelem egyedülálló történelemkönyv, szóban és (tér)képben, a kezdetektől napjainkig. Legfőbb értéke a mintegy 600 színes térkép, az ehhez kapcsolódó, a téma kiváló szakértője által írott magyarázó szöveg, továbbá a kronológia, a szuövegben szereplő személyekről, eseményekről, fogalmakról bővebb információkat nyújtó kislexikon és a térképeken megtalálható nevek közötti eligazodást megkönnyítő névmutató (index).

Covers_80152
Felfedezések Ismeretlen szerző
5

Ismeretlen szerző - Felfedezések
A ​világ megismerésére irányuló felfedezések az emberiség történeti fejlődésében fontos szerepet játszanak. A felfedezők és utazók a közelebbi és távolabbi földrajzi környezet felkutatásával, pontos leírásával, térképek készítésével, a különböző tájakon élő népek megismerésével bővítették Földünkre vonatkozó tudásunkat, az emberiség történetével és kultúrájával kapcsolatos ismereteinket. A földrajzi felfedezések elősegítették a különböző földrészek közötti kapcsolatok létrejöttét, a kereskedelem fejlődését, a tudományos és tapasztalati ismeretek széles körű elterjedését. Ez a gazdagon illusztrált kötet, mely fotókat, korabeli és modern térképeket, metszeteket tartalmaz, háromezer év expedícióit, illetve a hozzájuk tartozó történelmi, földrajzi, néprajzi stb. ismereteket foglalja össze a korai kínai utazók és térképészek munkásságától egészen az űrkutatásokig. Az ismeretanyag rendszerezését kronológia, kislexion és névmutató könnyíti meg.

Ismeretlen szerző - A ​történelem segédtudományai
Az ​1998-ban megjelent tankönyv javított, átdolgozott kiadása a történelem segédtudományairól ad a területek legkiválóbb szakembereinek tollából áttekintést: történeti földrajz és kartográfia, történeti ökológia, kronológia (időszámítástan), antropológia, szfragusztika (pecséttan), inszigniológia (jelvénytan), heraldika (címertan), numizmatika (pénztörténet és éremtan), paleográfia (írástörténet), epigráfia (felirattan), diplomatika (oklevéltan, irattan), kriptográfia (titkosírások tana), genealógia (származástan), az egyes tisztségviselők hivatali és életútját kutató archontológia, illetve prozográfia, a történelem segítőtársaként szolgáló nyelvtudomány, a régi forrásszövegeket vizsgáló filológia, a metrológia (mértékek tana) és a múlt szrerplőinek megjelenítését vizsgáló történeti ikonográfia.

Fischer Ferenc - A ​kétpólusú világ 1945-1989
A ​kötet a hidegháború nagy nemzetközi folyamatairól ad átfogó képet, miközben a szerző a hatalompolitikai, katonai, stratégiai, gazdasági folyamatok univerzális, glóbusz-dimenziójú elemzésére törekedett. A szerző az 1945–1989 közötti nemzetközi kapcsolatok történetének ábrázolását a Kelet-Nyugat, Észak-Dél koordináta-rendszerben helyezte el. A könyv a figyelem tengelyébe az országtörténeteken átlépő kelet-nyugati konfrontációt, a domináns s nem csak európai színtéren zajlott szovjet-amerikai rivalizálást, a levegőben, a víz alatt, a szárazföldön s az űrben folytatott atomfegyverkezési verseny főbb mérföldköveit, a bipoláris világ születését, egymás ellen/mellett létezését és szétesését helyezte. A kötetben bővebb tárgyalást kaptak a geopolitikai, geostratégiai, hadászati, haditengerészeti kérdések, az Európán túlmutató globális összefüggések. A könyv három történeti ismereteket közvetítő forma összekapcsolásával született meg. A monografikus részek a történeti folyamatok és összefüggések elemzését adják, a források mint dokumentumgyűjtemény, valamint a számos fekete-fehér ábra, karikatúra, illetve színes térképtábla, mint történelmi atlasz segíti a hidegháború történetének megértését. A kötetet egyetemi, főiskolai oktatók és hallgatót, történelemtanárok és felvételiző diákok is haszonnal forgathatják.

Covers_86044
Régészet Ismeretlen szerző
11

Ismeretlen szerző - Régészet
Az ​albumot a régészettudomány nemzetközi élvonalába tartozó tudósok állították össze, eredeti és újszerű módon kíséri végig az emberiség történetét a kezdetektől az ipari forradalom koráig. A kötet - a sorozat hagyományainak megfelelően - csodálatos illusztrációk, ábrák és térképek százaival mutatja be azt az utat, amelyet az emberi nem az első vadászó-gyűjtögető közösségektől, az élelemtermelés megindulásától az első városok és birodalmak kialakulásán át az ipari forradalomig megtett. Az atlasz használatát kronológia, kislexikon és több ezer címszavas névmutató segíti.

Ismeretlen szerző - Magyarország ​történeti földrajza I-II.
A ​Kárpát-medence közép-európai sajátosságokkal jellemezhető társadalma több ízben kísérelte meg a felzárkózást Nyugat-Európához. Reményteljes próbálkozásnak ígérkezett a rendi államberendezkedés és társadalom felszámolása után (1848), a polgári berendezkedés kiépítésével egyidőben végrehajtott modernizáció: a dualizmus korának (1867—1918) végére, a századfordulón kb. 20 ezer km hosszúságú vasúthálózat kiépítése nyomán megteremtődött a Kárpát-medence gazdasági egysége, kezdetét vette a modern urbanizáció, Budapest az ország politikai-gazdasági-kulturális fővárosává, modern nagyvárossá vált. Az agrárkonjunktúra hatására a mezőgazdasági termelés is a fejlődés motorjává vált, de a századfordulóra már az ipari kor előörsei is feltűntek a Kárpát-medencében. Lezajlott a népesedési folyamatok forradalma, kirajzolódtak a modern, integráns Magyarország (Kárpát-medence) körvonalai; e folyamatokat, annak a 20. század elejére kialakult földrajzi vetületét kívánja e könyv bemutatni, abban az állapotában, mielőtt a történelem viharai véget vetettek volna e kísérletnek.

Covers_210311
Második ​világháború Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Második ​világháború
A ​sorozat ujabb kötete az emberiseg törtenetenek legszörnyűbb és legpusztítóbb fegyveres konfliktusát mutatja be. A második világháború szinte az egész Földre kiterjedt, egyetlen lakott kontinens sem maradt érintetlenül a harcoktól. A Szovjetunió és az Egyesült Államok, Németország, Japán, Nagy-Britannia, Kína, Olaszország, Franciaország és számtalan más nemzet hadserege, hadiflottája és légiereje vett részt a legkülönbözőbb hadműveletekben. Addig soha nem látott méretű katonai összecsapások folytak a különböző szárazföldi és tengeri hadszíntereken, valamint a levegőben. Számtalan új pusztító fegyvert fejlesztettek ki és vetettek be a harcok során, aminek következtében a veszteségek emberéletben és anyagi javakban szinte felmérhetetlenek voltak. Becslések szerint a háború áldozatainak száma meghaladta az 50 milliót. Bár a kötet elsősorban a háború katonai eseményeire, a frontokon zajló hadműveletekre koncentrál, nem maradnak ki a hadiipart bemutató értékelések és a diplomácia frontján lejátszódó események sem. A kötet foglalkozik a háború gazdasági, politikai és stratégiai hátterének kérdéseivel és az egész világot sújtó következményeivel is. A kötet felépítése hagyományosan a sorozat többi tagját követi. Az atlaszt most is kronológia nyitja, amely térségenként, időrendi sorrendben tünteti fel az 1919 és 1945 közötti időszak legfontosabb eseményeit. Az időrendi táblázatot az egyes frontokat, hadműveleteket, csatákat részletesen bemutató, gazdagon illusztrált fejezetek követik. A hadmozdulatok megértését több mint 600 részletes térkép segíti. A kislexikonban a korszak jelentősebb politikusainak, illetve katonai személyiségeinek életrajzát, valamint az egyes hadműveletek, katonai szakkifejezések rövid magyarázatait találhatjuk. A térképeken való tájékozódást az atlasz végén található, több ezer címszót tartalmazó névmutató könnyíti meg.

Leonardo Benevolo - A ​város Európa történetében
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_353137
Történelmi ​világatlasz Ismeretlen szerző
3

Ismeretlen szerző - Történelmi ​világatlasz
Az ​atlasz két részre bontva tárgyalja az emberiség történetét fajunk kialakulásától kezdve a közelmúltig. Az első rész a világtörténelem fontosabb eseményeit mutatja be koronként. A második rész a történelmi Magyarország, ill. a Kárpát-medence eseményeit részletesebben ábrázolja. Ez a rész az őskori lelőhelyek bemutatásával kezdődik, és az összes fontos korban keresztmetszetet ad az itt élt különböző népekről, a magyar honfoglalásról, országunk területi és politikai változásairól. Az atlasz végén egy speciális kronológiai táblázat található, amelyből megtudhatjuk, hogy adott időpontban mi zajlott az egyes kontinenseken.

Kollekciók