Ajax-loader

'cigány szerző' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


00
Innen ​és túl Ismeretlen szerző
elérhető
4

Ismeretlen szerző - Innen ​és túl
E ​kötetben századunk magyar költői szólalnak meg: a modern gondolkodás- és kifejezésmód megteremtőitől, Adytól és a nyugatosoktól kezdve kortársainkig. Témájuk: az ember és világa – mindaz, ami nélkül nem lehet emberül élni, akár megtalálható e látható világon, akár kívül esik rajta. A modern ember vall e költeményekben: aki magabiztosan önálló, de vívódva töpreng; aki istentagadó és istenkereső egyszerre; aki nagyszerű teljesítményeket mondhat magáénak és iszonyatos kudarcokat is; aki fenn áll a kozmikus fejlődés csúcsán és porszemként tűnik el a mindenségben. Ha azonban a versek mélyére nézünk, akkor az ember örök kérdései, mindig újra visszatérő élményei, a korábbiakat folytató fölfedezései tárulnak elénk. Ma sem hagyja nyugodni az embert az, hogy mi ad értelmet az életének. Erre minden egyes életnek újra választ kell adnia, egyes szám első személyben: miért élek? mi a küldetésem a világon? Hogyan és kinek számolok el vele? Ma sem élhet egyedül az ember. A szeretet vágya, beteljesülésének öröme és hiányának fájdalma végigkíséri az életét. Természetesen kivirágzik az életünkben, mégis: aligha kaphatnánk ennél nagyszerűbb és nehezebb feladatot. Több mint 600 küzdelmes, alázatos, humánus és magyar verset tartalmaz a kötet.

Bari Károly - Elfelejtett ​tüzek
Bari ​Károly szinte kamaszfővel lépett be verseivel a bükkaranyosi szegénysorról a kortársi magyar költészetbe: 1952-ben született Bükkaranyoson, első verseit a Napjaink és az Alföld közölte, s tizenhét éves volt, amikor első, országos feltűnést kiváltó kötete, a Holtak arca fölé, a Szépirodalmi Könyvkiadó gondozásában megjelent. A fiatal költő azóta elvégezte középiskoláit, a miskolci Kossuth gimnáziumban érettségizett, s jelenleg a Színművészeti Főiskola hallgatója rendező szakon. Első kötete óta írt versei főként az Élet és Irodalom-ban, a Magyar Nemzet-ben és a Népszabadság-ban láttak napvilágot. Második kötete, az Elfelejtett tüzek, 1970 óta írt új verseit tartalmazza. Elfelejtett tüzek Három esztendő telt el Bari Károly emlékezetes első kötetének megjelenése óta, s az olvasó azzal a jóérzéssel veheti kezébe ezt a szigorú költői igényességgel összeállított új kötetet, hogy a kamaszfővel országos elismerést aratott költő verseiben annak idején nem az egzotikum egyszeri kilobbanásának volt a tanúja. Keményre égett szavú versekben építi tovább minden szavában hiteles és megszenvedett költői világát küldetése gyötrelmes szépségének anyagából. "Nagy üzenetet viszek: aranypecsétes szívemben egy nép!" - fejezi be egyik versét "a léleknek hazát foglalni induló2 költő; de ez a küldetéses hadjárat nem ér véget a cigánysors arcának felmutatásában, hanem költői eszközeiben is és mondanivalójában is szintézisre tör. "A halál tényével korlátok közé szorított lét hatalmaz föl bennünket arra - mondotta egyik interjújában -, hogy a minket körülvevő valóságból naponta új és új szépségeket ragadjunk ki, naponta tisztábban, egyszerűbben és öszintébben fogalmazzunk meg igazunkat, az ember igazát." Nagyon mélyről hozott világában is minden ember, a teljes ember igazáért szólnak az Elfelejtett tüzek új versei.

Ismeretlen szerző - Könyvjelző ​- Kepes András válogatása fiatal magyar írók novelláiból
Bízom ​benne, másoknak is akkora élményt nyújtanak majd ezek az írások, mint nekem. Kevés dologból tanultam annyit az utóbbi években, mint ezekből a novellákból és beszélgetésekből. Kicsit úgy éreztem magam, mint amikor családi körben gyerekeinkkel diskurálva egyszer csak rádöbbenünk: "Nocsak, milyen okos ez a kölyök!" Másként nézik a világot és mást vesznek észre belőle, mint mi. Nem ártana néha beszélgetni velük! Kepes András

Lakatos Menyhért - Füstös ​képek
A ​Füstös képek a magyar irodalom gyöngyszeme, amely hozzávetõlegesen 30 országban jelent meg. A Füstös képek ma is aktuális, mert olyan történelmi hiteleséggel bír, amely szinte dokumentum hiteleséggel tárja elénk a cigányok életét. Elementáris erõvel, drámai feszültséggel jeleníti meg a romák mindennapi küzdelmét: az éhséggel, a szegénységgel, a hideggel, az emberi gyûlölettel, még egymás között is, mert az életben maradásért való mindennapi harc a gyûlölet pestiséig terjesztette.

Bari Károly - Az ​erdő anyja
Bari ​Károlynak ez a kötete a magyarországi és erdélyi cigány törzsek epikájának legérdekesebb darabjait tartalmazza; tündérmeséket, hiedelemtörténeteket, eredetmondákat, tenyérjóslási és kártyavetési formulákat, köszöntőket, könyörgéseket. Az 1985-ben kiadónknál megjelent Tűzpiros kígyócska c. kötettel ellentétben - amely elsősorban verses alkotásokat közöl - túlnyomórészt a prózai műfajokból válogat. Ezek a markánsan sajátos vonásokat mutató epikus hagyományok az európai folklór egyik legizgalmasabb, de eddig csak részleteiben feltárt területére viszik el az olvasót, és - a gyűjtő-fordító, vagyis a szóbeliségből írásbeliséget létrehozó szerző szándékának megfelelően - hozzájárulnak a cigányság hiteles szellemi-lelki arculatának a megrajzolásához. A könyvet cigány ékszerekről, amulettekről, ősi varázslási eljárások eszközeiről készült fényképek és a szerző színes festményei illusztrálják.

Lakatos Menyhért - A ​hosszú éjszakák meséi
A ​gazdag és drámai életanyagot feldolgozó, művészi erejű, látomásos híradás - az immár több kiadást megért Füstös képek - a cigányság életének évszázadokon át őrzött szokásaival ismerteti meg olvasóit. Lakatos Menyhért most új műfajban jelentkezik. A folklór elemeit a maga művészi eszközeivel kiteljesítő, felnőtteknek szóló meséje, A paramisák ivadékai, csak egyik gyöngyszeme a készülő, nagy mesefüzérnek, melyet A Hosszú éjszakák meséi címmel foglal keretbe. Ez a mese az érdemtelenül mellőzött, kitaszított szegényekről szól, s nekik szolgáltat igazságot. A mesebeli "jó király" felemeli az elnyomottakat, akik erejükkel, tudásukkal a hatalom mellé állnak, s attól kezdve az igazság és a jog uralkodik a paramisák országában.

Jónás Tamás - Kiszámítható ​józanság
A ​Kiszámítható józanság az Ő című verseskötet méltó és, mondhatni, szerves folytatása. Erős és egyenletes színvonalú verskönyv, tudatos és az olvasó számára élvezetkeltő szerkesztettséggel, mely a témák előfordulásában, valamint a különböző kötött formák a kötet-egész ritmusát meghatározó váltakozásában egyaránt megmutatkozik. Jónás Tamás új kötetének versei: szerelem-, halál- és anya-versek. Nem könnyű ember – nehéz „én” –, nem könnyű témákkal; bármely műfaj is az, amelyben éppen megnyilatkozik. Ahogy a novelláiban, ezekben a versekben is a saját poklába enged bepillantást, a saját sötétségébe. Persze: belepusztulunk – persze, csak ha van szívünk. De irodalmat csinálni abból, ami fáj vagy mocskos vagy elviselhetetlen: ez életben tartó munka. Életben tartó irodalom.

Jónás Tamás - Lassuló ​zuhanás
Hosszasan, ​lassan írni arról, mi a jó. Tömören és gyorsan arról, mi a szép. Elbeszélgetni azokkal, akik a közelemben vannak, parttalanul, de mély tartalommal. Felfedezni az embert, először csak a figyelemmel, aztán az átadással: megélni az ő igazságait, és megmutatni neki a magaméit. Bizalommal kezdeni, s megtartani a bizalmat. Dolgozni a közelségért, kínálni alkalmakat és tereket magamból. Kivárni, amíg igazít magán a másik, abban a ritmusban, ahogy neki kényelmes, és nem sürgetni semmilyen változást. Elfelejteni, amit el kell. Tudni, hogy mit kell elfelejteni. Meghallani minden kopogtatást. Nem késni a válaszokkal, megérteni a kérdésekben lévő állításokat. Ismerni magam, a határaimat, és nem figyelmeztetni senkit a határaira. Erőm szerint vállalkozni új dolgokra. A régi dolgokat becsülettel, kitartó figyelemmel és azonos minőségű odaadással fenntartani. A gyerekek közelében maradni. Egyre pontosabban fogalmazni meg, s nem szabadon repülni hagyni a gondolatokat. Megörökíteni valamit abból, amit a szívem mélyén fontosnak érzek. Megmaradni a megérzéseknél. Bátornak lenni, hogy irracionálisnak tűnő dolgok is engedtessenek megtörténni. Annak lenni, aminek látszódom, és annak látszódni, ami vagyok. Jelen lenni. Tudni, hogy múlt vagyok. Felesleges reményekkel nem terhelni sem mást, sem magam. Néha megtébolyodni, s mindig visszatalálni. Kimondani, amit nehéz, és elhallgatni, amit könnyű lenne kimondani. Igényesnek lenni. Igénytelennek lenni. Elkezdeni, és befejezni.

1264306
elérhető
5

Jónás Tamás - Törzs
Jónás ​Tamás legújabb kötete a szembenézés könyve. Igazi költészet: kíméletlen számvetés a múló idővel. A versekben megszólaló hang tudja, mit jelent a veszteség, de a veszteségekből makacsul építeni próbál: ha mást nem, hát szép verseket. Az Aegon-díjas szerző három év után jelentkezik új verseskönyvvel: minden eddiginél szikárabb és sűrűbb szövegekkel. A Törzs a szembenézés könyve: velünk is szembe néz, és csak rajtunk múlik, állni tudjuk-e a tekintetét.

Szécsi Magda - Szia, ​Frici!
1958. ​május 9-én születtem. Szerintem, már akkor is nagyon egyedül éreztem magam, lehet, hogy ezért lett belőlem meseíró... Szellemi szabadfoglalkozású vagyok, 1988 óta kilenc önálló mesekönyvem jelent meg, és nyolc általam illusztrált verseskötet. "Ezeket az írásokat nem tudtam letenni. Itt nem a szegénységről ír valaki szépen és empatikusan. A szegénység írja meg magát. Igen, a szegénység ma is botrány, ma is tűrhetetlen. Köszönöm Szécsi Magdának a tanúságtételt." Ferge Zsuzsa

Rostás-Farkas György - Karsai Ervin - Cigány-magyar, ​magyar-cigány szótár
Rostás-Farkas ​György és Karsai Ervin két évtizedes gyűjtő- és kutatómunkájának eredményeképpen született meg ez a szótár. A Kossuth Könyvkiadó a kötetet azzal az ajánlással nyújtja át a cigány nyelv iránt érdeklődőknek s a cigány nyelvet tanulni kívánóknak, hogy a szótár mintegy összekötő-kapocs legyen a cigányok és a nem cigányok között.

Beolvas%c3%a1s0005
Körkép ​2004 Ismeretlen szerző
3

Ismeretlen szerző - Körkép ​2004
A ​kötet szerzői Abody Rita, Antal Balázs, Ágh István, Balogh Robert, Bánki Éva, Békés Pál, Csiki László, Darvasi László, Demény Péter, Elmer István, Ferdinandy György, Jónás Tamás, Kiss Ottó, Kőrösi Zoltán, Krasznahorkai László, Nádudvari Anna, Rott József, Péterfy Gergely, Szántó T. Gábor, Tar Sándor, Váczy András.

K%c3%96rk%c3%89p_85
Körkép ​85 Ismeretlen szerző
elérhető
0

Ismeretlen szerző - Körkép ​85
Harmincöt ​mai magyar elbeszélés Bertha Bulcsu, Bodor Ádám, Csaplár Vilmos, Császár István, Csengey Dénes, Csiki László, Csurka István, Esterházy Péter, Fejes Endre, Galsai Pongrác, Jávor Ottó, Jókai Anna, Karinthy Ferenc, Kertész Ákos, Kolozsvári Grandpierre Emil, Köntös-Szabó Zoltán, Krasznahorkai László, Lakatos István, Mándy Iván, Moldova György, Nádas Péter, Nemes György, Osztojkán Béla, Rákosy Gergely, Sükösd Mihály, Szakonyi Károly, Szeberényi Lehel, Tandori Dezső, Thury Zsuzsa, Vathy Zsuzsa, Vámos Miklós, Vári Attila, Végh Antal, Vészi Endre, Zám Tibor

Lakatos Menyhért - Hosszú ​éjszakák meséi
Lakatos ​Menyhért meséi gyermekekhez, felnőttekhez egyaránt szólnak. A népmesékhez és a klasszikusokhoz hasonlóan egyszerre ragadják meg képzeletünket és érzelmeinket, szórakoztatnak, gyönyörködtetnek. És tanítanak is, nem utolsósorban az olvasás örömére. Különleges világuk ablakot nyit a cigányság messziről hozott kultúrájára, átélt és átélhető történeteik bekapcsolják az olvasót maivá varázsolt, sajátos mítoszaikba.

Holdosi József - Kányák
"Huszonöt ​évesen fejeztem be ezt a regényt, írtam meg családom sorsát, magamét. Hiába menekültem, futottam el, önmagukat követelték bennem, s én odaadtam magamat nekik, a Kányáknak" - vallja a kiemelkedő tehetségű fiatal író első regényének keletkezéséről, megírási körülményeiről és okairól. Regénye új színfolt a kortársi prózában, erőteljes, meggyőző híradás egy közösség sorsáról, jelenlegi helyzetéről és életérzéséről. A Kányáknak - a parasztlány nagymama, a cigányzenész nagypapa, gyerekeik és unokáik - a húszas évektől napjainkig húzódó története tele van vállalkozásokkal és kudarcokkal. Szinte valamennyien ki akarnak törni környezetükből, vagy legalábbis jobbítani sorsukon, szebben, tisztábban élni, mint őseik. A cigányfestő látomásaiban népe krisztusi megváltását képzeli el, a zenészfiú végigbolyongja a világot, hogy megtalálja az ősi cigányzenét, a rontatlanul szép, hiteles melódiákat. Fia már színdarabot ír népe sorsáról. Van, aki mindenáron szeretne meggazdagodni, a másik szorgalmas munkával igyekszik beilleszkedni a munkáskörnyezetbe. Költői erejű prózát írt Holdosi József: eposzi áradású családregényének gazdag meseszövetében a realizmus vegyül irracionális elemekkel, melyek az élet kimeríthetetlen variációs gazdagságát példázzák, ugyanakkor megjelenítik a cigányság ősi mítoszait, a közösségekben ma is élő, eleven mondákat, hiedelmeket és ősi szokásokat.

Lakatos Menyhért - Angárka ​és Busladarfi
A ​cigánymesék különös világát idéző kötet két nagyobb lélegzetű kalandos történetet foglal magába. Az első arról szól, hogyan szállt szembe Angárka, az igaz szívű királyfi a gonosz banyával, s hogyan szerezte meg ezer veszély között az aranykacsát, az aranyhajú lányt és ráadásul az aranyszőrű táltos ménest. Izgalommal követjük azt is, mi történt Busladarfival, az unatkozók országának trónörökösével, amikor elkártyázta az életét, és az ördögök királyának udvarában kellett emberfeletti feladatokat megoldania, hogy visszakaphassa azt. Angárkának táltos lova, Busladarfinak szerelmese, Judinca segített legyőzni gonosz ellenségeiket, de ehhez a jó varázserejű tündéri hatalma sem lett volna elég, ha hőseink nem jó szándékú, igaz szívű emberek. A költőien szép meséket Kereszte Dóra ihletett illusztrációi kísérik.

Szabó T. Anna - Lackfi János - A ​nő meg a férfi
Lackfi ​János és Szabó T. Anna virtuozitása a versfogyasztók egyre szűkülő csoportjánál sokkal szélesebb körben volt ismert már eddig is. Azonban most, a legnépszerűbb közösségi portálon, olyan dologba fogtak (ösztönösen és játékosan), ami lavinaként söpört végig a neten, és rántott magával ismert és még kevésbé ismert alkotókat. Ez a #verslavina. Egy ajándékversből kiinduló, majd azt kinövő improvizációs asszociációfolyam, ami nagyon szépen mutatja meg, hogyan is működik az alkotás, kiben milyen válasz születik egy-egy szövegre. Tizenhat szerző − Lackfi János, Szabó T. Anna, Acsai Roland, Botos Máté, Demény Péter, Györe Gabriella, Hartay Csaba, Jónás Tamás, László Noémi, Lázár Júlia, Kiss Judit Ágnes, Kun Árpád, Mesterházi Mónika, Mészöly Ágnes, Molnár Krisztina Rita, Tóth Krisztina – nők és férfiak, férfiakról és nőkről. A nő meg a férfi negyven verse nem csak azoknak igazi csemege (hol önfeledt nevetés, hol könyörtelenül őszinte tükör), akik a negyvenes éveikben járnak, de nekik mindenképp. A nő, ha negyven, Minden egyben. Létét issza Nem vágy' vissza. (Palya Bea) A férfi ha negyven, pont benne van a közepében, és még nem elég idős, hogy a világ dolgait és önmaga gyarlóságait némi rálátással, derűs távolságból szemlélje, viszont már aggódni kezdhet azon, hogy mindjárt itt az idő, mikor önmaga dolgait és a világ gyarlóságát már az újabb körökből kimaradók szomorúságával nézi, mint egy szép reggelt a szanatórium teraszáról. Szóval, gyorsan túl kell lenni rajta... (Lovasi András) A nő, ha negyven... Lehetetlen. (D. Tóth Kriszta)

Bari Károly - A ​némaság könyve
Ezerkilencszázötvenkettőben ​születtem Bükkaranyoson. Az általános iskola elvégzése után egy miskolci gimnáziumba kerültem, ahonnan az anyagi körülményeim miatt két hónap után ki kellett maradnom. A következő évben azonban ismét beiratkozhattam (egy másik iskolába) a miskolci Kossuth gimnáziumba, ahol most harmadikos vagyok. Első verseimet a Napjaink és az Alföld közölte. Példaképeim nincsenek, a népdalok egyszerű, őszinte érzelemvilága az, ami a legközelebb áll hozzám. Szép verseiért szeretem Nagy Lászlót, sokszor menekülök Camus és Dosztojevszkij írásaihoz. Hiszek a költészet ember- és társadalomformáló erejében. Olyan verseket szeretnék írni, amelyek napjaink gondjairól, az emberekről, rólam, az eltitkolt is világ elé tárt vágyainkról, egyszerű örömeinkről, szép virágokról szólnak. Szegénységet füstölgő tanyák, bocskoros cselédsors, vad cigánysors vöröslő mámora és megroppanó ága... Ilyen mélyről talán még sohasem érkezett senki a magyar költészetbe, s ilyen fiatalon - tizenhét esztendősen - is ritkán, mint e kötet szerzője, Bari Károly. Dante beszél egy helyütt a vers négyféle, szó szerinti, jelképes, erkölcsi és érzékfeletti jelentéséről. Bari Károly verseinek a világában, ahol ős-balladák asszonyai köpködik vérüket a feneketlen kőkorsóba, sorsok kései táncolnak, koponya morog a küszöb alatt, a levegőben kehes lovak nyerítése lobog, s egy ponyvás szekereken kóborló nép zengeti naphosszat az öröm piros citeráit, a versek szó szerinti és jelképes jelentése azonos, mint a népköltészetben. De e versek jelentése több az évezredes mélységekből felszálló (egyébként megdöbbentő érettséggel és fegyelemmel megformált), szó szerint és jelképesen is igaz költői képek áradásánál: a cigánysors arcát hordozó fiatal költő, verseinek erkölcsi attitűdjével természetesen és lelki-szabadon lép bele az emberiség és korunk tágabb világába, és az igazi tehetség tiszta, önzés nélküli hitével énekel erről a világról, "az eltitkolt és a világ elé tárt vágyainkról" s önmagáról.

K%c3%b6rk%c3%a9p_%e2%80%8b2002
Körkép ​2002 Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Körkép ​2002
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Lakatos Menyhért - Csandra ​szekere
A ​széles körben ismert, nagy sikerű Füstös képek és a mesék világa után Lakatos Menyhért novellákkal jelentkezik az irodalomban. Gyermekkori élmények, ősi hiedelmek, nyomasztó háborús emlékek élnek tovább ezekben az írásokban, de a múlt és jelen, a jó és rossz összevetésében már erőteljesebben mutatkozik a feltörekvő szándék küzdelmes, de eredményesebb útjának vállalása. A szerző józan realizmussal ábrázolja szűkebb közösségének sorsát, életformaváltását, s bírálja a visszahúzó erőket. A kötet figyelemre méltó darabja a felszabadulást követő, éledező új élet. Szűkebb pátriája, Vésztő önálló köztársasággá való kikiáltásának változatos és derűs története elevenedik meg az Egy Körös menti köztársaságról című kisregényében. Kevesen tudják, hogy működött országunkban ez a mini-köztársaság, önálló szervezetként, sőt önellátó közösségként. Ezekre a hónapokra visszaemlékezve írta meg Lakatos Menyhért ifjúkori emlékeit, melyek történelmünk egyedi és mulatságos epizódját örökítik meg.

Holdosi József - Glóriás ​/ Dac
Holdosi ​József kisregényeinek színhelye azonos: egy dunántúli falu, a szegénysor világa és a grófi kastély környéke a harmincas-negyvenes években. Innen indul el két - nagyon is ellentétes jellemű - fiatalember hőse, hogy megtalálják a boldogulást, egy más minőségű életformát, mint amit gyermekkorukban éltek. A cigányzenész család legkisebb fia, a tizenhat éves korában némává nyomorított Máté a megaláztatások, a számkivetettség elől menekül ki a faluból. Vándorútra indul, keresi az emberséges, szép életet - sikertelenül, hisz mindenütt csak kudarcok, csalódások érik, mert nem talál közösséget, amelyik tartósan befogadná. S amikor végképp kilátástalannak érzi, fellázad, - ám ez a lázadás csak sietteti tragédiájának végkifejletét. A Dac hősének, a szamaras vízhordó fiának egyetlen apai öröksége a gőg, a mindenkitől különbözőség tudata, amelyhez féktelen hatalomvágy párosul. A hatalom megszerzéséért, majd birtoklásáért az eszközökben nem válogatva, mindent megtesz: sorra elárulja, megalázza a néki alárendelt embereket, de karrierje csúcsán - a gróf titkáraként - család és barátok nélkül végleg magára maradva ő is tragikus véget ér. Holdosi József mindkét regényben a nyers valóságot, az élet realitásait mitikus képsorokkal, az álmok és a legendák világának motívumaival ötvözi, ugyanakkor pszichológiailag hiteles, átütő erejű jellemrajzot ad hőseiről.

K%c3%96rk%c3%89p_82
Körkép ​82 Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Körkép ​82
szerzők: Balázs ​József Bertha Bulcsu Bisztray Ádám Boldizsár Iván Fenákel Judit Gáll István Hajnóczy Péter Hernádi Gyula Hubay Miklós Jékely Zoltán Karinthy Ferenc Kolozsvári Grandpierre Emil Kolozsvári Papp László Kurucz Gyula Kutasi Gyula Lakatos Menyhért László-Bencsik Sándor Mándy Iván Mocsár Gábor Nyerges András Ottlik Géza Palotai Boris Szeberényi Lehel Szobotka Tibor Tandori Dezső Tar Sándor Tatay Sándor Thury Zsuzsa Végh Antal Vészi Endre

Tengerl%c3%a1t%c3%b3
Tengerlátó Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Tengerlátó
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Lakatos Menyhért - Akik ​élni akartak
A ​Füstös képek, az első magyar cigányregény szerzője azt firtatja könyvében hogy az utóbbi évtizedekben végbement társadalmi változásokból "mennyi az igaz" - a cigányokra nézve., Másképpen mondva: kedvezőbbre fordult-e a cigányság helyzete. A választ szokatlan, mégis jelképpé növő történettel keresi meg Lakatos Menyhért. Egy cigánytelep a maga keserves erőfeszítése árán, minden "külső" segítség nélkül téglagyárat hoz létre, mely megszabadítaná a nyomorúságos cigánysorstól, és kiválthatná az évszázadok óta tartó elszigeteltségből. Az üzemből azonban kiforgatja a helyi termelőszövetkezet, kiforgatja a gyanakvás,az előítélet és a féltékenység. Ebből a kifejletből derül ki: "mennyi is igaz" az említett változásokból. Mégis a kudarc ellenére, valamilyen átalakulás kezdődött el a telep életében. Ha anyagi és életforma-természetű hasznot nem is húztak a téglakészítésből a telep lakói, olyat azonban, amelynek erkölcsi és magatartásbeli értéke van, igen: ugyanis a munka, mondhatni: a teremtő cselekvés segítette őket abban hogy szabaduljanak némileg a régestelen-régen természetükké rögződött babonáktól, rossz szokásoktól és vonásoktól, és eljussanak addig a belátásig, miszerint vissza lehet ugyan álmodni olyannak a világot mint amilyen a múltban volt , "de úgy élni benne, mint akkor, már nem lehet."

Choli Daróczi József - Feyér Levente - Romano-ungriko ​- Ungriko-romano cino alavari / Cigány-magyar - magyar-cigány kisszótár
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

K%c3%b6rk%c3%a9p_%e2%80%8b2005
Körkép ​2005 Ismeretlen szerző
elérhető
2

Ismeretlen szerző - Körkép ​2005
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

K%c3%96rk%c3%89p_2006_(vers%c3%adr%c3%b3_p%c3%a1ly%c3%a1zat_2020)
Körkép ​2006 Ismeretlen szerző
elérhető
3

Ismeretlen szerző - Körkép ​2006
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bari Károly - Tűzpiros ​kígyócska
A ​kelet-európai folklór gazdaságában sajátos színt képvisel a magyarországi és erdélyi cigányok népköltészete. Bari Károly válogatásában és műfordításában először ismerhetjük meg a cigányság mondakincsét, eredetéről szóló legendákat. A _Tűzpiros kígyócska_ bemutatja a napjainkban is élő cigány népköltészet témagazdagságát. Megismerhetünk varázsló, ráolvasó verseket, gyermekmondókákat, balladákat a szerelemről és a halálról. A cigányok arcszínéről és eredetéről, a medvetáncoltatásról, a zenészmesterségről szóló történetek pedig a mesék világába vezetnek bennünket. Napjainkban születtek azok a dalok, melyek a hófehér Mercedest vagy a börtönélet keserűségeit idézik. Ennek a sokszínű gyűjteménynek méltó kiegészítői az illusztrációk: Bari Károlynak gazdag színvilágú, a mesék birodalmát idéző rajzai és a gazdag fotóanyag.

Lakatos Menyhért - A ​hét szakállas farkas
Élt ​egyszer egy cigányasszony, szegényen, nagy nyomorúságban, nem volt egyebe hét éhes fiánál meg egy rozoga kecskénél. Egy szerencsétlen napon eltűnt a kecske. A fiúk azt hazudták, hogy széttépték a farkasok. \"Ó, bárcsak farkasokká válnátok magatok is - átkozta meg fiait a szegény asszony -, mert a kecskére rosszul vigyáztatok!\" És lám, az átok megfogant. Hogyan éltek farkas képében a cigányasszony fiai, s hogyan váltak ismét emberekké, erről szól Lakatos Menyhért fordulatos meséje, amelyet komlói cigánygyerekek, a városi képzőművész-szakkör tagjai illusztráltak.

Veadandp0079
Szép ​versek 1972 Ismeretlen szerző
elérhető
0

Ismeretlen szerző - Szép ​versek 1972
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - Nem ​kötelező - Kortársak és kimaradók - magyar próza
Az ​új középiskolai tanterv szinte teljes egészében kihagyja a kortás magyar irodalmat, illetve sok olyan alkotót is "kihajít", akik korábban biztos alapját képezték az oktatásnak. Ez a szöveggyűjtemény több mint kilencven novellát tartalmaz, rövid ismertető szövegekkel, hogy az irodalom iránt fogékony tanulók megismerhessék belőle a 20. és a 21. század legfontosabb alkotóit - így remekül kiegészíti a "hivatalos" tankönyvet. És talán a szülők is kölcsönkérik majd: a sok ismerős szöveg mellett biztosan lesz számukra is néhány meglepetés vagy újrafelfedezés!

588705
Körkép ​2012 Ismeretlen szerző
elérhető
5

Ismeretlen szerző - Körkép ​2012
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók