Ajax-loader

'albán szerző' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Ismail Kadare - Az ​Álmok Palotája
A ​Franciaországba emigrált világhírű albán író – akárcsak az Ulpius-ház gondozásában megjelent előző két könyvében, a Kettétört április-ban és A háromlyukú híd-ban – most is a bennünket körülvevő realista, hétköznapi világot szövi át – a szó szoros értelmében – szürrealista álommá. Az Álmok Palotája a diktatúrák működési mechanizmusának könyörtelen leleplezése, nem véletlen hát, hogy megjelenésekor rögtön évekre betiltották. A történelmi parabolában ősi regék, mitikus idők emlékei keverednek kafkai víziókkal, s a végletekig fokozott parancsuralmi rendszer ördögi modellje tárul elénk, melyben a birodalmi gépezet észrevétlenül bedarál mindenkit, a jó szándékúakat, a naivakat, az ártatlanokat egyaránt. Mark-Alem, a regény főszereplője azt hiszi, hogy az Álmok Palotájában majd szép csendesen meghúzhatja magát. Csakhogy ez a diktatúrákban aligha lehetséges, s amikor szembekerül az álommal, amely egész családja sorsát megpecsételi, kiderül, hogy nincs menekvés, és ő maga is a gátlástalan manipulációk áldozatául esik. A számtalan irodalmi díjjal jutalmazott és többször is Nobel-díjra jelölt albán író könyveit már negyven országban adták ki. Kritikusai Kertész Imrével, Milan Kunderával, Umberto Ecóval, Günter Grass-szal, José Saramagóval együtt az európai irodalom vezető alakjai közé sorolják.

Ismail Kadare - A ​fellegvár
Egy ​évvel a gyászos emlékű rigómezei ütközet után, 1449-ben játszódik Ismail Kadare regénye. Miután Hunyadi János magyar és Kasztrióta György (Szkander bég) albán hadseregének tervezett egyesülése és a Balkán török alóli felszabadítása ezzel a csatavesztéssel meghiúsult, a drinápolyi szultáni udvar időlegesen elhalasztja mind a bizánci birodalom fővárosának, Konstantinápolynak döntő ostromát, mind a Magyarország elleni hadjáratot, és az 1443 óta hadi sikert hadi sikerre halmozó Kasztrióta György ellen összpontosítja katonai erejét. 1449 tavaszán, Turszun Tundzsaszlán pasa vezetésével, a kor leghatalmasabb hadserege özönli el Albániát. A háború kimenetele aligha lehet kétséges. Az oszmán hadigépezet mindent feldúlva, fölégetve, elpusztítva tör az ország szíve, Kruja felé. Ám Kruja fellegvára, Szkander bég sasfészke alatt megtorpan a gigászi sereg. A néhány naposra tervezett ostrom több hónapos keserves várvívássá válik... A hatvanas években feltűnt s _A halott hadsereg tábornoka_ című regényével egy csapásra európai rangot és hírnevet szerző albán író 1970-ben megjelent történelmi regénye - mely a magyar olvasónak óhatatlanul is az _Egri csillagok_at idézi - filmszerűen pergő, sodró és látványos cselekményű, első sorától az utolsóig feszült drámaiságot árasztó alkotás. Különös, olykor a balkáni legendákra emlékeztető balladás, naiv hangvétele sajátos, modern látásmóddal, nemegyszer fanyar brechti leleményekkel elegyedik, feszes, dísztelen stílusa keményen ragyog, személytelen költészete az albán hegyek szigorú szépségét sugározza.

Ismail Kadare - A ​háromlyukú híd
Ismail ​Kadare, a Nobel-díjra jelölt albán író a kortárs világirodalom egyik legkiemelkedőbb alakja. A háromlyukú híd című remekművének egyik pillére egy régi ballada - alapmotívuma a magyar népköltészetből is ismert -, mely elbeszéli, hogy emberáldozatra van szükség, ha az építők azt akarják, hogy ne dőljön le a vár, amelynek épp felhúzzák a falait. A befalazott balladája azonban a hiszékeny, babonás nép hallgatólagos segítségével arra szolgál, hogy a hídépítő társaság legyőzze riválisát, a Kompok és Tutajok egyesületét, s egyeduralkodóvá váljon az átkozott Ujante folyó fölött. "Hogyan leszel képes Ázsia részeként létezni, ó, én szép Arberiám?" "...most a holdfényben az a benyomásom támadt, hogy a körülöttem elterülő egész hatalmas síkság vérben úszik, és a hegyek porrá omlanak. Láttam a török hordákat, ahogy végigdúlják Európát, hogy egészen az óceánig kiterjesszék az iszlám határait. Láttam a tüzeket, a felcsapó lángokat és a hamut, emberek és krónikák elszenesedett maradványait. És láttam nagyszerű táncainkat, zenénket, ruháinkat és nyelvünket, ahogy kétségbeesetten menekülnek a hegyekbe... Ez a sors vár az albán nyelvre, a hegyek közé kell rejtőznie, kitéve a mennydörgés, a villámok és a lavinák pusztító erejének, a völgyek és a síkságok elnémulnak."

Ismail Kadare - A ​piramis
Kheopsz ​fáraó trónra kerülése után bejelentette, nem építtet magának piramist. Hamiunu főpap vezetésével az állam hatalmasságai kihallgatást kértek az ifjú uralkodótól. A bölcs főpap előadta, az építkezést sosem a királyi temetkezés indokolta. - Különös, suttogta maga elé a fáraó. Hemiunu folytatta: régen, egy válságos korszakban megingott a hatalom Egyiptomban. A válságot a bőség idézte elő, amely az embereknek szabadságot, szellemüknek függetlenséget biztosít, az egyetlen helyes védekezés ellene a nép energiáit igába fogni. Valami olyan feladattal, amely éppoly nélkülözhetetlen a hatalom, amennyire szükségtelen az alattvalók számára. Kheopsz döntött. Alig szivárgott ki a hír, a thébai ostorgyárak be sem várva a felsőbb utasítást, megsokszorozták termelésüket. Aztán ezrek indultak a kőbányákba, az építési területre, s a gigászi munka elkezdődött. A munkálatok már folytak, minkor a fővárosban suttogni kezdték: összeesküvést lepleztek le. Alig születtek meg az ítéletek, tömegek jelentkeztek önkéntesen munkára; mikor az árulást leleplező Hemiunut is elfogták, a hatalom tudtára adta a népnek, a tény, hogy a feljelentő is az állam ellensége volt, nem jelenti azt, hogy a vád nem volt igaz. Maga Kheopsz szólt alattvalóihoz: Ellenségeinket elkeseríti a piramisépítés, ám minél több rosszat mondanak róla, annál magasabbra emeljük, ha kell, az égig!

Teréz anya - Teréz ​anya breviáriuma
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismail Kadare - Kettétört ​április
Az ​évek óta Nobel-díj esélyes albán író döbbenetes erejű regénye egy vérbosszú történetén keresztül vetíti elénk a Balkán semmihez sem hasonlítható világát. Gjorg, a regény főhőse huszonhat esztendősen a vérbosszú kegyetlen törvényeinek foglyává válik: meggyilkolt bátyja gyilkosát kell meggyilkolnia. S aztán azzal a tudattal élni tovább, hogy a gyilkosból áldozattá vált férfi családját is kötelezi a vérbosszú. Így lép be Gjorg fiatal élete legkeményebb hónapjába. Az ősi törvények révén 30 napot kap, mielőtt a bosszúra kijelölt elkezdene vadászni rá. Gjorg hónapja április 15-én ér véget. Kettétört április... "Éppen a kávét itta, amelyet az anyja elébe rakott, amikor kintről meghallotta az első kiáltást: -Berisháék Gjorgja lelőtte Zef Kryeqyqe-t. A sajátosan kongó hang egyszerre emlékeztetett egy kikiáltó rikoltására és egy régi zsoltárénekes kántálására. Az embertelen hang néhány pillanatra felrázta kábulatából. Olyasmit érzett, mintha a neve különvált volna testétől, mellétől, bőrétől, és irgalmatlanul zúdulna végig a falun. Most először érzett ilyet. Berisháék Gjorgja, ismételte magában az érzéketlen hírnök kiáltását. Huszonhat éves volt, és neve, mint a függőón, most először szállt alá az élet mélységeibe. Odakinn a halál hírnökei mindenhová szétvitték ezt a nevet, mintha szárnyakon szállnának."

Teréz anya - Áldás ​és ima
Ebben ​a kis könyvben Teréz Anya üzeneteit olvashatjuk - az esztendő minden napjára. Leányainak, testvéreinek, a Szeretet Misszionáriusainak írta és könyvben nem tette közzé.

Teréz anya - Az ​egyszerű ösvény
A ​csend gyümölcse az ima Az ima gyümölcse a hit A hit gyümölcse a szeretet A szeretet gyümölcse a szolgálat A szolgálat gyümölcse a béke. Fogadd a csendet, hogy imádkozhass, imádkozz, hogy növekedjék hited, higgy, hogy szerethess, élj szeretetben, hogy szolgálni tudj, szolgálj, hogy megleld békéset. Fogadd az egyszerűt, hogy Istenben élhess, és teremtsd meg az erőt magadban, amely az egyszerű ösvényen való járáshoz oly nélkülözhetetlen. Mindenki számára szól kalkuttai Teréz anya verse: Hozzátok, akik fivérek és nővérek vagytok Istenben, és Hozzátok, akik még nem sejtitek kereszténységetek... Fogadjátok szeretettel misszionáriusainak élő példáját, véget nem érő szolgálatuk himnuszát, amely imádságos szívvel zengi a türelem és gyengédség diadalát olyan korban, amikor a háborúk, a mindennapi ellenségeskedések zaja lassacskán a templomok csendjétől is megfoszt bennünket. Az egyszerű ösvény az igaz útról tudat ... az útról, amelynek mérföldköveit a vers sorai jelzik, az útról, amelyben a szolgálat révén megleled a békét, és ismét eljutsz a csendbe, Istenhez. Erről szól Teréz anya könyve.

Covers_310137
Az ​erőd bevétele Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Az ​erőd bevétele
" ​A katona mint irodalmi hős kétségtelenül egyidős magával az irodalommal..." - írta egyik levelében Lev Tolsztoj, s ehhez csak annyit fűzhetünk hozzá: alig-alig akad - különösen az utóbbi másfél száz esztendő során - olyan rangos prózaíró, aki a katonai tematikából - így vagy amúgy - ne merített volna. Alighanem Stendhallal indul az a folyamat, amely a napóleoni háborúk hatására a katonát modern értelemben vett irodalmi hőssé avatja, s úgyszintén Stendhallal a háborúnak egy olyan minőségileg újfajta ábrázolása, amelyet jó maga a Pármai kolostor híres csataleírásában, a waterlooi ütközet mintegy "alulnézeti" bemutatásában valósított meg, s amelyet a maga nemében senki se szárnyalt, nem is szárnyalhatott túl azóta sem. A napóleoni háborúkkal a katona mindenesetre társadalmilag igen pontosan meghatározott hősként vonult be a prózairodalom - a regény és az elbeszélés világába, s ettől kezdve a legjelentősebb irodalmi hősök közé tartozik - s korántsem csak a háborúk, hanem a békeidők termésében is. Ez a nagyszabású válogatás, amely a világirodalom legjobb katonaelbeszéléseit gyűjti össze, egyedülálló vállalkozás a magyar könyvkiadásban. A Balzactól Bertolt Brecthig ívelő antológia a napóleoni háborúk korától 1945-ig százötven év katonai témájú novelláiból és elbeszéléseiből ötvenhetet nyújt át az olvasónak, megannyi klasszikus rangú halhatatlan remekművet és kimagasló alkotást, e novellák révén kirajzolván mellesleg másfél évszázad európai és amerikai történelmének meghatározó erővonalait is.

Ismail Kadare - A ​halott hadsereg tábornoka
A ​regény hőse egy olasz tábornok, aki húsz évvel a háború után azt a megbízást kapja a kormánytól, hogy gyűjtse össze és szállítsa haza az Albániában elesett olasz katonák hamvait. Ennek a halott hadseregnek lett tehát a tábornoka. Kutatásai során feléled a múlt - olasz katonák és albán partizánok emléke támad fel, drámai helyzetek alakulnak, lépten-nyomon folyik a szembesítés és egyben a leszámolás is. Noha a háború árnyéka vetődik a regény cselekményére, ezt az árnyékot átragyogja az igazság fénye. Ennek az igazságnak a fényében tragikomikus figurává válik az olasz tábornok, valamint a hasonló megbízást teljesítő német altábornagy, akik semmit sem tanultak a múltból, és semmit sem értenek a jelenből.

Covers_4353
A ​közeli más Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - A ​közeli más
Írások ​Délkelet-Európából

Teréz anya - Roger testvér - Az ​imádság mint üdítő forrás
Olyan ​világban élünk, ahol együtt létezik a fény és az árnyák. Teréz anyával osztozunk e kérdésen: hogyan ragadjuk magunkkal a reánk bízottakat, hogy mindig a fényt válasszák? Teréz anya ravatala mellett eszembe jutott mindaz, amit közösen megéltünk. Ott különösen tudatára ébredtem annak, hogy mindketten, mélyen megtapasztaltuk mindennapjainkban az imádság üdítő erejét. Bizonyosak voltunk abban is, hogy Istennel való közösségünk az emberi szenvedés enyhítésére ösztönöz bennünket itt a földön.” Roger testvér

Ismail Kadare - Aiszkhülosz, ​a nagy vesztes
Ha ​egy októberi napon – ami kifejezetten arra való, hogy egy klasszikust újra elolvassunk – levesszük a könyvespolcról az Aiszkhülosz-kötetet, nyomban kiderül, hogy megtaláltuk-e vagy sem az erre alkalmas napot. Mert Aiszkhülosz azok közé a szerzők közé tartozik, akik nem valók bármelyik napra. Különleges hangulatot igényel. Ennek pedig az az egyszerű magyarázata, hogy kora ifjúságunk óta ismerjük, tanultuk az iskolában, hallottunk róla a televízió kulturális műsoraiban stb., szóval egyáltalán nem vagyunk kíváncsiak rá, úgyhogy olvasása vagy pontosabban újraolvasása önmagában véve „választékos cselekedet”. Valójában az „olvasás” vagy az „újraolvasás” szó ebben az esetben pontatlannak tűnik. Egy Aiszkhülosz-kötet lapozgatása inkább meditáció, mint olvasás, sőt az volna a természetes, ha olvasása közben a könyv inkább csukva lenne, mint nyitva. De köztudomású,, hogy az ilyesmihez különleges lelkiállapotra van szükség, ami nem alakul ki egykönnyen és bármikor. És ha az ember úgy érzi, hogy ez a nap nem az igazi, akkor jobb, ha a könyvet visszateszi a polcra és kivárja az igazi pillanatot. Most következő feljegyzéseimet Aiszkhüloszról különböző időpontokban vetettem papírra. Abból, hogy mekkora érdeklődést keltenek, lemérhetem majd, hogy mennyire voltak alkalmasak vagy alkalmatlanok a napok, amelyeken papírra vetettem őket.

Teréz anya - Jöjj, ​légy a világosságom!
KALKUTTAI ​TERÉZ ANYA az elmúlt évszázad egyik legismertebb személyisége volt szerte a világon. Még az egyháztól távol állók is szentnek tartották, a nem hívők is a század egyik legjelentősebb egyéniségét látták benne. Ez az alacsony, törékeny apáca az egész világot bejárta; Istennek a szegények, a nyomorultak felé forduló szeretetével, annak közvetítésével és tolmácsolásával. Ez a könyv világszerte szenzációt keltett, amikor megjelent az Egyesült Államokban. Azokat a bizalmas följegyzéseit, gyóntatóinak, egyházi elöljáróinak írt leveleit tartalmazza, amelyek a boldoggá avatási eljárása során kerültek elő. Megrendítő olvasmány ez a dokumentumgyűjtemény: Teréz anya – a Getszemáni kertben szenvedő Jézushoz hasonlóan – átélte az Istentől elhagyatottság kínját, mégis, mindhalálig, Istenbe vetette a bizalmát. Nemcsak a munkájával, de a szenvedésével is szolidaritást vállalt így a világ összes elhagyatottságával, szenvedésével, az elhagytottjával és szenvedőjével.

Ismail Kadare - Der ​zerrissene April
Zwei ​Familien hoch oben in den albanischen Bergen sind seit Jahren miteinander im Blut. Auf dem Friedhof sind je vierzig Opfer bestattet. Jetzt ist Gjorg Berisha an der Reihe zu morden. Nach der Tat bleiben ihm nur 30 Tage Frist, bevor auch er umgebracht wird. »Der zerrissene April« ist ein Roman von archaischer Wucht.

Ismail Kadare - The ​Accident
On ​the autobahn in Vienna a taxi leaves the carriageway and strikes the crash barrier, flinging its male and female passengers out of its back doors as it spins through the air. The driver cannot explain why he lost control; he only says that the mysterious couple in the back seat seemed to be about to kiss ...Set against the tumultuous backdrop of war and its aftermath in the Balkans, The Accident intimately documents an affair between two people caught in each other's webs. The investigation into their deaths uncovers a mutually destructive obsession that mirrors the conflicts of the region. A destabilising mixture of vivid hallucination and cold reality, Ismail Kadare's new novel is a bold and fascinating departure.

Ismail Kadare - L'Ombre
Alors ​que la dictature sévit encore dans son pays de l’Est européen, le héros de ce roman, un cinéaste plus ou moins raté, bénéficie de temps à autre du privilège d’être envoyé en mission à Paris. A chacun de ses retours de la Ville lumière, il est tenu de rendre des comptes à ses amis restés, eux, en deçà des cercles de l’enfer. Rédigé dans une version semi-codée entre 1984 et 1986, ce manuscrit fut déposé dans un coffre à Paris, l’éditeur ayant pour mission de le publier si un « accident » arrivait à l’auteur. Les thèmes de l’isolement – d’un pays et de ses habitants –, de la double solitude de l’artiste prennent ici une dimension quasi cosmique, qui n’est pas sans évoquer, au fur et à mesure que le roman s’éloigne du réel, des épisodes de la Bible.

Ismail Kadare - Elegy ​for Kosovo
June ​28, 1389: Six hundred years before Serbian leader Slobodan Milosevic called for the repression of the Albanian majority in Kosovo, there took place, on the Field of the Blackbirds, a battle shrouded in legend. A coalition of Serbs, Albanian Catholics, Bosnians, and Romanians confronted and were defeated by the invading Ottoman army of the Sultan Murad. This battle established the Muslim foothold in Europe and became the centerpiece of Serbian nationalist ideology, justifying the campaign of ethnic cleansing of Albanian Kosovars that the world witnessed with horror at the end of the past century. In this eloquent and timely reflection on war, memory, and the destiny of two peoples, Ismail Kadare explores in fiction the legend and the consequences of that defeat. Elegy for Kosovo is a heartfelt yet clear-eyed lament for a land riven by hatreds as old as the Homeric epics and as young as the latest news broadcast.

Ismail Kadare - A ​Girl in Exile
When ​a girl is found dead with a signed copy of Rudian Stefa’s latest book in her possession, the author finds himself summoned for an interview by the Party Committee. Unable to guess what transgression he has committed Rudian goes fearfully to meet his interrogators. He has never met the girl in question but he remembers signing the book. As the influence of a paranoid regime steals up on him, Rudian finds himself swept along on a surreal quest to discover what really happened to the mysterious girl to whom he wrote the dedication – to Linda B. "Powerful, empathetic, at times harrowing... executed with an elegant combination of horror, absurdity, indignation, and other-worldliness... A chilling, humane and strangely beautiful work" (Independent) "[Kadare] captures the paranoid nature of life under constant surveillance...and produces an ironic masterpiece" (Daily Mail) "Filled with striking images and conceits… a powerful Kafkaesque charge… Kadare’s imaginative intelligence ensures that it is chilling and intriguing" (Theo Tait Sunday Times)

Ismail Kadare - Broken ​April
From ​the moment that Gjorg's brother is killed by a neighbour, his own life is forfeit: for the code of Kanun requires Gjorg to kill his brother's murderer and then in turn be hunted down. After shooting his brother's killer, young Gjorg is entitled to thirty days' grace - not enough to see out the month of April. Then a visiting honeymoon couple cross the path of the fugitive. The bride's heart goes out to Gjorg, and even these 'civilised' strangers from the city risk becoming embroiled in the fatal mechanism of vendetta.

Ismail Kadare - Froides ​fleurs d'avril
Une ​petite ville du nord de l'Albanie à l'aube de l'an 2000. Dix ans après la chute du communisme, les gens sont encore traumatisés. Malgré tout, la vie va de l'avant, comme elle l'a toujours fait. Même dans le hold-up perpétré contre une banque, tout un chacun voit un signe de modernité, d'occidentalisation de la société. Quant au terrible Kanun, le Coutumier immémorial, il essaie de refaire surface au bout d'un demi-siècle d'hibernation, comme toutes choses interdites sous le communisme. D'autres épisodes singuliers surviennent. On se reprend à évoquer des événements énigmatiques advenus deux ans, deux siècles, deux millénaires auparavant : ainsi, les noces d'une fille et d'un serpent ne font pas simplement figure de légende, mais apparaissent comme un fait divers cyclique qui se répète de loin en loin et en vient à paraître aussi éminemment moderne. À la périphérie de la ville, en un lieu pratiquement désert, des gens cherchent une fissure par où se faufiler à l'intérieur d'un bunker réputé abriter les Archives secrètes. Ils sont en quête des traces des crimes qu'ils ont commis, voire de ceux qu'ils auraient pu commettre. Le bruit court qu'on aurait repéré dans les parages les spectres d'Enver Hodja, de Brejnev, d'Ulbricht, de Thorez, voire d'Oedipe-Roi... Simple, passionnée, sensuelle, une histoire d'amour entre un peintre et une jeune fille se déroule dans ce cadre et sur cette trame, contrastant comme le jour et la nuit avec les ombres du passé. Rédigé dans la période récente entre Paris et Tirana, ce roman appartient à la plus pure veine classique de Kadaré, avec son riche et grave trésor de traditions locales et de schémas narratifs universels. Une fiction amoureuse sur fond d'un " printemps albanais " encore trop frisquet pour ne pas laisser craindre un regel et ses ravages sur les frêles efflorescences de la liberté recouvrée. Un chef-d'oeuvre à l'égal d'Avril brisé ou du Palais des rêves.

Ismail Kadare - Twilight ​of the Eastern Gods
1958. ​In a dorm room in Moscow, a young writer is woken by the sound of angry voices on the radio. Through the fog of a hangover he hears the news that a novel called Doctor Zhivago has earned its author the Nobel Prize. There is uproar. The author, Boris Pasternak, faces exile, the press hound him and demand that he refuse the award. A few days earlier the young writer found a copy of this book - could those simple pages really be so dangerous?

Ismail Kadare - Le ​pont aux trois arches
Mars ​1377. Un inconnu a une crise d'épilepsie à l'endroit d'où partent les bacs qui permettent de traverser l'Ouyane maudite. C'est un présage du Tout-Puissant, dit un voyant, qui annonce qu'il faut construire un pont. Ce sera le premier pont de pierre de l'Albanie ancienne, dont l'édification, jour après jour, est rapportée par le moine Gjon. Belle chronique, ponctuée des ballades des rhapsodes, des prophéties de la vieille Aïkoune, des légendes du pays, dont certaines - comme celle de l'emmuré - ne servent qu'à camoufler des crimes. Quant au malheur qui entoure la construction du pont, il n'est que la préfiguration de celui qui attend l'Albanie, menacée alors par l'immense Empire ottoman, qui exercera sur elle une tyrannie de plusieurs siècles.

Ismail Kadare - Chronicle ​in Stone
The ​Second World War is about to start, but life for a young boy in a small town in Albania is still a game. Yet, as the country falls to the Italians, then the Greeks, then eventually to the Nazis, and is mercilessly bombed by the British, the boy grows up.

Covers_102588
Az ​őskönyv Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Az ​őskönyv
Egy ​totális diktatúrában ez rendjén való: az idő, a történelem nem is folyhat tovább, a földi üdvözülés bekövetkezte után az idő feleslegessé válik, hiszen a megváltottak közössége visszazökken az ősi állapotba, az örökkévalóságba, ahol - a dolog lényegéből fakadóan - minden viszonylat csak térbeli koordinátákkal határozható meg. A tér-idő viszonyok "átalakítása", az "ősállapot" visszaállítása terén Európában az albániai diktatúra jutott a legmesszebb: az ország mindvégig terra incognita, vagyis olyan "zárt rendszer" maradt, mely a külvilág szemében csak markánsan körülhatárolt területi egységként szerepelt, melyen belül minden történés kizárólag a rendszer egyensúlyát szolgálta, és semmiféle kölcsönhatásban nem állt a környező, időben létező valósággal.

Teréz anya - Minden ​az imával kezdődik
Isten ​a szív csöndjében beszél. Munka közben is imádkozhattok. A munka nem akadályozza az imát, és az ima nem akadályozza a munkát. Csupán annyi kell, hogy elménket egy pillanatra Istenhez emeljük: „Szeretlek, Istenem, bízom benned. Hiszek benned, szükségem van most rád.” Milyen apróságok, és milyen csodálatos imák. Teréz anyát mint a legszegényebbek gyámolítóját ismerjük. Mint mély és erős hitű embert, aki mindig alázattal lehajolt az elesettekért, segített nekik, vagy épp elkísérte őket a halálba: hite szerint a mennyország kapujáig. Ebből a könyvből, Teréz anya hol vigasztaló, hol biztató, hol elgondolkodtató szavaiból megtudhatjuk, hogy fáradhatatlan munkálkodása mély belső életből fakadt: részben a kételyekből, melyekkel meg kellett küzdenie, de abból is, hogy egész életén át gondolkodott, tűnődött, meditált azon: mit jelent az ima? Hogyan kell jól imádkozni? Teréz anya nemcsak odaadó, a hitéért és annak igazáért megküzdő katolikus volt, hanem az imádkozás ökumenikus tanítója is.

Gazmend Kapllani - A ​Short Border Handbook
After ​spending his childhood and school years in Albania, imagining that the miniskirts and game shows of Italian state TV were the reality of life in the West, and fantasizing accordingly about living on the other side of the border, the 1985 death of Albanian Communist leader Hoxha at last enables Gazmend Kapllani to make his escape. However, on arriving in the promised land, he finds neither lots of willing leggy ladies nor a warm welcome from his long-lost Greek cousins. Instead, he gets banged up in a detention center in a small border town. As Gazi and his fellow immigrants try to find jobs, they begin to plan their future lives in Greece, imagining riches and successes that always remain just beyond their grasp. The sheer absurdity of their plans and their new lives is overwhelming. Both detached and involved, ironic and emotional, Kapllani interweaves the story of his experience with meditations upon border syndrome - a mental state, as much as a geographical experience - to create a brilliantly observed, amusing, and perceptive debut.

Teréz anya - Ahol ​szeretet van, ott az Isten
Az ​Ahol szeretet van, ott az Isten bizonyos értelemben a Teréz Anya: Jöjj, légy a világosságom! című könyv folytatása. Ez utóbbi Teréz Anya életét Istennel való kapcsolatában mutatja be, ahogyan elköteleződött a szegények legszegényebbjei iránt, akiknek szolgálatára Ő meghívta. Rejtett lelki életének megismerése sokaknak adott bátorítást; ez vezetett arra a gondolatra, hogy még több meglátását tegyük közkinccsé, mivel sokat tanulhatunk belőlük saját szenvedéseinkben és küzdelmeinkben. E könyv nem tartalmazza Teréz Anya valamennyi tanítását. Azt igyekszik tömören bemutatni, hogy mit gondolt és tanított az emberi élet korunkban különösen érvényes alapvető kérdéseiről, gondolatainak gazdagságából közlünk válogatást, remélve, hogy szeretetének és bölcs szavainak példája segíteni fog minket, hogy több szeretetet vigyünk világunkba, és kicsit jobb, élhetőbb hellyé tegyük.

Ismail Kadare - The ​Fall of the Stone City
It ​is 1943, and the Second World War is ravaging Europe. Mussolini decides to pull out of his alliance with the Nazis, and withdraws the Italian troops occupying Albania. Soon after, Nazi forces invade Albania from occupied Greece. The first settlement in their path is the ancient stone city of Gjirokastër, an Albanian stronghold since the fourteenth century. The townsfolk have no choice but to surrender to the Nazis, but are confused when they see that one of the town’s residents, a certain Dr. Gurameto, seems to be showing the invading Nazi Colonel great hospitality. That evening, strains of Schubert from the doctor’s gramophone waft out into the cobbled streets of the city, and the sounds of a dinner party are heard. The sudden disappearance of the Nazis the next morning leaves the town wondering if they might have dreamt the events of the previous night. But as Albania moves into a period of occupation by the Nazis, and then is taken over by the communists, Dr. Gurameto is forced to answer for what happened on the evening of the Nazi’s invasion, and finally explain the events of that long, strange night. Dealing with themes of resistance in a dictatorship, and steeped in Albanian folklore and legend, The Fall of the Stone City shows Kadare at the height of his powers.

Ben Blushi - Feketebőrű ​Otelló
„A ​sivatagban azonban másképp viselkedett volna. Ha a sivatagban valaki azt állította volna, hogy az édesapja gyáva, Otelló megveri az illetőt; ha valaki azt állította volna, hogy látta a húgát meztelenül, Otelló megvakítja az illetőt; és ha valaki azt állította volna, hogy az édesapja nem Otelló nagyapjának a gyermeke, azt az illetőt minden bizonnyal megöli. De Otelló maga mögött, a sivatagban hagyta szeretteit, a pusztításra irányuló indíttatásaival együtt. Velencében rátalált egy családra, és motivációt is lelt arra, hogy elfogadja a családot olyannak, amilyen.” A kortárs albán író, Ben Blushi regénye a 14. századi Velencébe és Vlorába, a rabszolga-kereskedelem és a török hódítás korába viszi az olvasót. Főszereplője a fekete bőrű kisfiú, aki – miután megvásárolt rabszolgaként a Contarini családhoz kerül – a legkisebb lánytól megkapja az Otelló nevet. Hiába szeretne azonban beilleszkedni ebbe a családba vagy új környezetébe, bőrének színe már eleve meghatározza sorsát. Férfivá válását a körülötte erőteljesen jelenlévő előítéletek és bizarr szokások befolyásolják. Valamennyi lépését a babona és a mágia bűvköre veszi körül. Hiába villan fel egy rövid időre a minden előítéletet elsöprő szerelem és a boldog jövő ígérete, ez a történet nem éppen úgy alakul, ahogyan előre elképzelnénk…

Roger testvér - Teréz anya - Keresztút
A ​könyv Roger testvér (a taizéi közösség alapítójának) és Kalkuttai Teréz anya közös keresztúti elmélkedése. Az elmélkedéseket Kopp Judit szobrászművész faragott stációi illusztrálják. „A szenvedés önmagában véve semmit sem ér, de a Krisztus passiójában résztvevő szenvedés nagy ajándék: Isten szeretetének egyik jele, mert úgy mutatta meg e világ iránti szeretetét az Atya, hogy Fiát adta értünk” – Teréz anya "Az lenne a »veszélyes élet«, ha testünket a lángoknak, javainkat másoknak adjuk, erőnket pedig az igazságért vívott harcba vetjük be? Igen, ez azonban még nem minden. Az veszélyezteti életét, aki a húsvéti »átvonulásban« Jézushoz csatlakozva szeretetből hajlandó még életét is kockára tenni." - Roger testvér

Roger testvér - Teréz anya - Keresztút
A ​könyv Roger testvér (a taizéi közösség alapítójának) és Kalkuttai Teréz anya közös keresztúti elmélkedése. Az elmélkedéseket Kopp Judit szobrászművész faragott stációi illusztrálják. „A szenvedés önmagában véve semmit sem ér, de a Krisztus passiójában résztvevő szenvedés nagy ajándék: Isten szeretetének egyik jele, mert úgy mutatta meg e világ iránti szeretetét az Atya, hogy Fiát adta értünk” – Teréz anya "Az lenne a »veszélyes élet«, ha testünket a lángoknak, javainkat másoknak adjuk, erőnket pedig az igazságért vívott harcba vetjük be? Igen, ez azonban még nem minden. Az veszélyezteti életét, aki a húsvéti »átvonulásban« Jézushoz csatlakozva szeretetből hajlandó még életét is kockára tenni." - Roger testvér

Kollekciók