Ajax-loader

'analitikai kémia' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Dr. Barcza Lajos - Dr. Buvári Ágnes - A ​minőségi kémiai analízis alapjai
Az ​analitikai kémia hazánkban talán a kémia legfejlettebb, legszebb eredményeket felmutató, nagy nemzetközi elismertséggel rendelkező ágazata volt. A modern analitikai kémiában a komputerizált és automatizált fizikai, kémiai módszerek és műszerek váltak meghatározóvá. A műszerezettség és az automatizálás tovább terjed, a módszerek megértése, értelmezése és ellenőrzése során, valamint új módszerek kidolgozása és beállítása alkalmából a kémiai háttér ismertetésére feltétlenül szükség van. Az analitikai kémia elvi hátterének megismeréséhez viszont a klasszikusnak nevezett analitikai kémián keresztül vezet a legegyszerűbb út. Biztos alapokkal rendelkező szakemberek könnyebben tudják követni az óhatatlanul bekövetkező változásokat, és jobban tudják alkalmazni az újabb és újabb módszereket.

Dux László - Juhász Péter - Klinikai ​laboratóriumi diagnosztika
Méltán ​állíthatjuk, hogy hiánypótló művet tart a kezében az olvasó, hiszen hasonló könyv évtizedek óta nem jelent meg a magyar szakirodalomban. Az olvasmányos, sokszor humoros stílusban írt kötet szerzői összefoglalják a klinikai laboratóriumi diagnosztika korszerű eszközeit és módszereit, áttekintik a laboratóriumok működési és szervezési elveit, valamint a mai minőségi elvárásokat és a minőség-ellenőrzési, minőségbiztosítási lehetőségeket. A könyvet a laboratóriumi szakorvosok és a szakvizsgára készülők, a laboratóriumi szakasszisztensek, a klinikai kémikusok, valamint az orvostan- és gyógyszerészhallgatók figyelmébe ajánljuk. A művet az endokrinológiai vizsgálatok, a tumormarkerek és a gyógyszerszint-meghatározás módszereinek ismertetése miatt a gyakorló belgyógyászok is haszonnal forgathatják. A minőség-ellenőrzési módszerek leírása hasznos segítséget nyújthat az intézményekben dolgozó, minőségbiztosítással foglalkozó szakemberek számára.

Leisztner László - Bujtás Piroska - Az ​anyag vallomása bűnügyben
A ​krimikben és bűnügyi tudósításokban röviden intézik el a bűnjel vizsgálatát, csupán egy-egy utalás olvasható a serény és megbízható laboratóriumról. De voltaképpen mi történik egy ilyen laboratóriumban? Hogyan lehet egy lepattogzott festékdarab alapján azonosítani a gázoló autót, hogyan segít a műszeres vizsgálat betörések, gyilkosságok vagy más bűntettek tetteseinek felkutatásában, hogyan járul hozzá a gyanúsított ártatlanságának vagy éppen bűnösségének a kimutatásához? Két igazságügyi vegyészszakértő sok-sok megtörtént bűnügy laboratóriumi vizsgálatába avatja be az Olvasót. Eközben megismertetnek a korszerű analitikai kémia néhány érdekes vizsgálati módszerével is.

Dr. Pataki László - Dr. Zapp Erika - Analitikai ​kémia
A ​szerzők világos, tömör összefoglalását adják a minőségi és a mennyiségi kémiai analízisnek. A könyv négy nagy fejezetre tagozódik. Az első rész az analitikai kémia elvi alapjaival foglalkozik. A második fejezet a minőségi kémiai analízist a csoportreakciók alapján tárgyalja, és így a sok száz reakció helyett 8-10 reakciótípus részletes ismertetése nyújt biztos áttekintést a minőségi kémiai analízisről. A harmadik fejezet a mennyiségi kémiai analízis egyes területeit (sav-bázis mérés, redoxi folyamatokon, komplexképződésen alapuló titrálások stb.) tárgyalja. A negyedik fejezet a fizikai kémiai (konduktometria, polarográfia, coulombmetria, optikai módszerek stb.) mérőmódszerek területét öleli fel. A könyv nemcsak az egyetemi hallgatóknak, hanem a szakterület művelőinek, tanároknak, biológusoknak, geológusoknak és vegyészeknek is nagy segítséget ad.

Schulek Elemér - Szabó Zoltán László - A ​kvantitatív analitikai kémia elvi alapjai és módszerei
A ​tudományok rohamos fejlődése az analitikai kémiát is új feladatok elé állította. Ezek a feladatok új elvi alapok kidolgozását tették szükségessé, ami viszont a kémia rohamos fejlődését segítette elő. A hatás és visszahatás kölcsönös. Az analitika a kémiai tudományok alkalmazott része, mint ilyen általános és szervetlen kémiai, szerves kémiai, fizikai-kémiai és kolloidkémiai alapismeretekre támaszkodik. Oktatásának szempontjai eltérők lehetnek. A tapasztalat helyes értelmezése csak akkor lehetséges, ha az analitikai kémia elvi alapjait megértjük. Ez utóbbiakat gyakorlati példákon kell bemutatnunk. Célszerű ugyanakkor a gyakorlatilag fontosabb műveleteket is leírnunk, hogy véljük, hiányt pótol tehát egy olyan könyv, mely az analitikai kémia elvi alapjait összefoglalva sajátos szemléletet ad, és egyúttal a felsorolt példák kapcsán eligazít az analitikai problémák megoldási lehetőségeinek kiválasztásában.

Kékedy László - Műszeres ​analitikai kémia 2.
A ​monográfia a modern műszeres analitikai kémia válogatott eljárásait mutatja be a legújabb irodalmi adatok alapján. Olyan, újabban kifejlesztett eljárásokat is, amelyek ismertetése még nem jelent meg magyar nyelven. „Nagy hiányt pótol a könyv, mert magyar nyelven évek óta nélkülözzük a korszerű műszeres analitikai tankönyv jellegű könyveket. Nagyon hasznos és jól használható könyvek mind az oktatásban, mind az analitikai gyakorlatban." (Magyar Kémiai Folyóirat) „Hazai viszonylatban is hézagpótlónak számító, kitűnő könyvek." (Görög Sándor) Szerkesztőtárs: Kékedy Nagy László

Kékedy László - Műszeres ​analitikai kémia 3.
A ​monográfia a modern műszeres analitikai kémia válogatott eljárásait mutatja be a legújabb irodalmi adatok alapján. Olyan, újabban kifejlesztett eljárásokat is, amelyek ismertetése még nem jelent meg magyar nyelven. „Nagy hiányt pótol a könyv, mert magyar nyelven évek óta nélkülözzük a korszerű műszeres analitikai tankönyv jellegű könyveket. Nagyon hasznos és jól használható könyvek mind az oktatásban, mind az analitikai gyakorlatban." (Magyar Kémiai Folyóirat) „Hazai viszonylatban is hézagpótlónak számító, kitűnő könyvek." (Görög Sándor) Szerzőtárs: Kékedy Nagy László

Kékedy László - Műszeres ​analitikai kémia 1.
A ​monográfia a modern műszeres analitikai kémia válogatott eljárásait mutatja be a legújabb irodalmi adatok alapján. Olyan, újabban kifejlesztett eljárásokat is, amelyek ismertetése még nem jelent meg magyar nyelven. „Nagy hiányt pótol a könyv, mert magyar nyelven évek óta nélkülözzük a korszerű műszeres analitikai tankönyv jellegű könyveket. Nagyon hasznos és jól használható könyvek mind az oktatásban, mind az analitikai gyakorlatban." (Magyar Kémiai Folyóirat) „Hazai viszonylatban is hézagpótlónak számító, kitűnő könyvek." (Görög Sándor)

Covers_147021
Gyógyszerészi ​kémia Ismeretlen szerző
4

Ismeretlen szerző - Gyógyszerészi ​kémia
A ​Gyógyszerészi Kémia oktatása hazánkban négy egyetemi képzőhelyen folyik, évente mintegy 300 hallgató számára, a gyógyszerészképzés egyik meghatározó jelentőségű részeként. A tárgy multidiszciplináris kötődésű és sokirányú feladatot lát el. Alkalmazza a kémiai alaptárgyak (általános, szervetlen, szerves, analitikai, fizikai-, bio- és kolloidkémia) ismeretanyagát, kapcsolódik egyidejűleg oktatott egyéb tárgyakhoz (pl. farmakognózia, gyógyszer-technológia, élettan-kórélettan) és molekuláris előkészítést nyújt egyes képzést záró stúdiumokhoz (gyógyszerhatástan, klinikai gyógyszerészet, biofarmácia, gyógyszerterápiás ismeretek stb.) továbbá kisebb- nagyobb mértékben vállalja olyan ismeretek közlését is, melyek alapvetően más tárgyak körébe tartoznának, ott azonban valamely okból nem kerül rájuk sor. Mindezen „kiegészítő" funkciók mellett, sőt, azok előtt azonban a Gyógyszerészi Kémia természetesen specifikumokkal is rendelkezik. Feladata a gyógyszerkincs anyagainak - elsősorban hatóanyagoknak - mélyreható kémiai tárgyalása, az előállítás, a háromdimenziós szerkezet, a fizikai-kémiai tulajdonságok, a reaktivitás, a biotranszformáció, az analitikai meghatározás, a gyógyszerbiztonság, a molekuláris szintű hatásmód és az alkalmazás elemeinek, nem utolsó sorban pedig ezek összefüggéseinek megismertetése. A Gyógyszerészi Kémia tantárgynak integráns részét képezik olyan általános fejezetek is, melyek a hatóanyag szervezetbeni sorsát, a gyógyszerkutatás kémiai elemeit, a gyógyszervegyületek analízisét, minőségi ellenőrzésének az elveit és leggyakoribb módszereit ismertetik. Természetesen azonban, mint egyetemi tantárgy, a Gyógyszerészi Kémia alapot ad a gyógyszerek kémiája területén folytatandó továbbképzéshez, szakosodáshoz is. Következésképp, a tantárgynak jelentős szerepe van a világ egyik legintenzívebben művelt kutatási ágazatának, a gyógyszerkutatásnak a megalapozásában, az e területen működő ipari, egyetemi, kutatóintézeti, hálózati és hatósági intézményi szakemberek képzésében. Mindezen szempontok könyvünk szerkesztésében is több lehetőséget vetettek fel: a gyógyszerkincs tárgyalása, az ún. Részletes rész beosztása lehetne vegyületcsoport-, hatás-, esetleg támadáspont szerinti, a tartalom szolgálhatna kézikönyvi és tankönyvi célokat. Bár a támadáspont szerinti csoportosítás a hatóanyagok rendszerezésekor valószínűleg a jövő útja lesz, és kézikönyvre is nagy szükség lenne, megoldásul végül a részletes részt hatástani csoportosításban tartalmazó tankönyvet választottuk. Indokolja ezt az elsődleges, gyógyszerészhallgatói felhasználói kör, a kémiai tárgyak és a biológiai, farmakológiai és terápiás ismeretek összekapcsolásának és molekuláris megalapozásának, ezzel a gyógyszerhatástani képzés előkészítésének az igénye. Reméljük azonban, hogy az e szellemben szerkesztett munkánknak a gyakorló gyógyszerkémikusok - analízissel, szintézissel, gyógyszertervezéssel és fejlesztéssel, formulálással foglalkozó szakemberek - is hasznát veszik. A jelen tankönyv ismeretanyagának összeállításánál a külföldi szakirodalmi és tankönyvi források mellett jelentősen támaszkodtunk a tárgy korábbi hazai tankönyvének, egyetemi jegyzeteinek anyagára. Ezen fő forrásmunkák tételes felsorolása a „Felhasznált irodalmi források" címszó alatt található és fejezetenként külön nem kerülnek említésre. Ott csupán korlátozott számú, alapvető irodalmi forrást idézünk. A tárgyalandó anyag mennyiségét és a terjedelem korlátait összeegyeztetendő, vezérelv volt egy-egy hatástani csoport egy vagy néhány igen jelentős molekulájának részletes bemutatása, a háromdimenziós szerkezet és a spektroszkópiai, fizikai-kémiai sajátságok, valamint az előállítás, a reaktivitás, a biotranszformáció és a biológiai hatás ismertetése, ezek összefüggéseinek feltárása, remélve, hogy az elsajátított elvek más vegyületekre is átültethetők. A hatástani csoportok további molekuláinak körét a Magyarországon használatos, illetve a VIII. Magyar Gyógyszerkönyvben (továbbiakban: Gyógyszerkönyv vagy Ph.) szereplő hatóanyagok adják. A vegyületek ábrázolásában messzemenően törekedtünk a háromdimenziós megjelenítésre, annál is inkább, mert a biológia és a medicina molekulárissá válásával a farmakológiai tankönyvek is nagyszámú képletet látnak szükségesnek közölni. A vegyületcsoportok analitikájából a könyv döntően a gyógyszerkönyvi analitikát tárgyalja igen tömör formában. Ezen a VIII. Magyar Gyógyszerkönyvet (amely harmonizált és megfelel az Európai Gyógyszerkönyvnek, Ph. Eur. 6.0) értjük. Az azonossági és egyéb minőségellenőrző vizsgálatokban szereplő kémiai reakciók részletes magyarázatát, vonatkozó egyenleteit a gyakorlati jegyzeteink tartalmazzák, ezért sok esetben csak utalás történik rájuk (Gyógyszerészi Kémiai Gyakorlatok. Gyógyszervegyületek vizsgálata. Előiratgyűjtemény és kommentár. Semmelweis Kiadó, Budapest, 2005.; Gyógyszerészi Kémiai Gyakorlatok I. rész Szervetlen gyógyszervegyületek és II. rész Szerves gyógyszervegyületek. JATEPress, Szeged, 2005.). Fejezetenként - szemléltetés céljából - szerepeltetünk egy-egy jellemző UV, IR és 1H NMR spektrumot, amelyek elősegíthetik a szerkezet-tulajdonságok illetve a térszerkezeti sajátságok jobb megértését. Az egységesség céljából a felvételek intézeteinkben készültek. Az UV spektrumokat (ha másképp nem említjük) metanolos oldatban, az NMR spektrumokat deuterokloroformban, míg az IR spektrumokat kálium-bromid pasztillában vettük fel. A szerzők nevében is köszönetet mondunk Dr. Borbás Tímeának a Metabolizmus fejezet átnézéséért, Dr. Lóránd Tamásnak az IR spektrumok elkészítéséért, Mándity Istvánnak és Wéber Editnek az NMR spektrumok felvételéért, valamint Dr. Rácz Ákosnak az ábrák elkészítésében és a technikai szerkesztésben nyújtott segítségéért. A könyv lektorainak, Dr. Görög Sándor akadémikusnak és Dr. Penke Botond akadémikusnak hálás köszönettel tarozunk gondos és alapos lektori munkájukért, melynek során hasznos észrevételeikkel, kritikájukkal nagyban segítették a kézirat végleges formájának kialakulását.(szerkesztők) Szerkesztők: Dr. Fülöp Ferenc, Dr. Noszál Béla, Dr. Szász György, Dr. Takácsné dr. Novák Krisztina (szerk.)

Mohsin Qureshi - Handbook ​of Chromatography - Inorganics I.
A ​comprehensive handbook valuable when doing routine analysis or developing new methods of chromatography of organic materials. Section I presents the principles, techniques, quantitative determi-nations and detection methods used in chromatographic analysis. In the major part of the book, Section II summarized data in volumi-nous tabular/graphic form on paper, thin layer, liquid and gas chro-matography. Section III lists important books on eletrophoreses, gel permeation chromatography, and ion exchange, in addition to the other forms of chromatography mentioned above.

25732_w_800x0
2

Ismeretlen szerző - A ​gyógyszerkutatás kémiája
A ​gyógyszerkutatás értékteremtő folyamat, amit a legkülönbözőbb kémiai, biológiai és orvosi szak- és részterületek sokaságának alkalmazása jellemez. A kötet a folyamatra és annak lépéseire koncentrálva a témakör kémiai aspektusait dolgozza fel, így az Olvasók a kémikus szemével kísérhetik végig a gyógyszerkutatás folyamatát. A könyv a szükséges gyógyszerkémiai, analitikai és fizikai kémiai, valamint eljáráskémiai ismereteket egységes formában tárgyalja, ugyanakkor rámutat azokra az informatikai, biológiai, orvosi, jogi és egyéb területekre, ahol a magasabb szintű integráció szempontjai érvényesülnek. Hazai és nemzetközi tapasztalatok szerint a gyógyszerkutatás kémiájában közel tíz év gyakorlat szükséges a kellő jártasság kialakításához. A szerzők közössége jelen kötettel kíván hozzájárulni ahhoz, hogy a szükséges ismeretek megszerzésének útja, ha jelentősen rövidebb nem is, de szemléletében egységesebb, összefüggéseiben áttekinthetőbb, eszköz- és módszerválasztásban tudatosabb lehessen.

Burger Kálmán - Az ​analitikai kémia alapjai
A ​tudományterület alapvető törvényszerűségeinek és módszertanának olyan szintű összefoglalása, amely nemcsak a tárgy megtanulását könnyíti meg, de megteremti a specializálódás alapjait a részterületeken is. Ezért a könyv - ha röviden is - az analitikai kémia lehetőleg teljes területét lefedi a klasszikus gravimetriás és titrálásos eljárásoktól az elektrokémiai és spektroszkópiai, röntgen és magkémia módszereken keresztül az automatikus elemzésig. Az egyes módszerek kapcsán az alkalmazási kör bemutatása mellett kitér a korlátokra is. Ez tette lehetővé, hogy az egyes feladatok megoldásával kapcsolatban felmerülő �hogyan�-nal kezdődő kérdések mellett sok �miért�-tel kezdődőre is megtalálja a választ az olvasó és segítséget kapjon ahhoz is, hogy a rendelkezésre álló eljárások közül ki tudja választani az adott elemzési feladat megoldásának optimális módját.

V. L. Ljovsin - Folyékony ​és szilárd anyagok fotolumineszcenciája
Ez ​a monográfia szovjet tudósoknak a folyékony és szilárd testek fotolumineszcenciájának területén végzett kutatásait tartalmazza. Tárgyalja a lumineszkálás törvényeit, az egyszerű, az összetett komplex molekulák, ezek ionjai és a kristályfoszforok világítását. Megemlíti a lumineszkálás alkalmazásait a világítástechnikában, a röntgenográfiában, a kémiai analízisben és a nemzetgazdaság, a technika és a tudomány más területein. Ez a könyv a lumineszkálás területén dolgozó kutatók és mindazok számára készült, akik meg akarnak ismerkedni a lumineszkálás fizikai alapjaival. Igen sok fejezet igényt tart a nevelők, a mérnökök és az egyetemek, a főiskolák felső tagozatát látogató hallgatók érdeklődésére is.

Pap Lajos - Környezeti ​minták analitikai kémiai vizsgálata
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Pokol György - Gyurcsányi E. Róbert - Simon András - Bezúr László - Horvai György - Horváth Viola - Dudás Katalin Mária - Analitikai ​kémia
A ​tananyag az analitikai kémiai tanulmányok – és a későbbi gyakorlati elemző munka - megalapozását szolgálja. Épít az általános kémiai, valamint az alapvető szervetlen és szerves kémiai és fizikai ismeretekre, és megadja az analitikai laboratóriumi gyakorlatok elméleti hátterét. A bevezető fejezet az analitikai kémia alapfogalmait tárgyalja, gyakorlati mennyiségi elemzési példák segítségével. A fejezetet az analitika minőségbiztosításának alapjai zárják.A bevezetést követően az anyag a legfontosabb méréstechnikák, módszercsaládok szerint épül fel, bemutatva az egyes módszerek elvét, működését és alkalmazását, a kapcsolódó számításokat. A klasszikus elemzési módszereket (sav-bázis, komplexometriás, csapadékos és redoxi titrálások,tömegszerinti elemzés) követően a műszeres analitikát: az elektroanalitikai, az atom- és molekulaspektroszkópiai méréstechnikákat, majd a legfontosabb elválasztási módszereket (gáz- és folyadékkromatográfia, elektroforézis) mutatjuk be. Külön fejezet foglalkozik az immunreakciókon alapuló elemzési eljárásokkal. Az analízis folyamatainak, a módszerek működésének és alkalmazási lehetőségeinek megértését nagyszámú ábra és animáció segíti. Az anyaghoz kapcsolódó videók a módszerek alapját képező jelenségeket szemléltetik, illetve analitikai eszközöket és műveleteket mutatnak be. Az egyes fejezetek végén kidolgozott számpéldák, valamint ellenőrző kérdések és számítási feladatok kaptak helyet.

Hans-Joachim Bittrich - Detlef Haberland - Gerhard Just - Kémiai ​kinetikai számítási módszerek
A ​mű tíz fejezetben ismerteti a különféle kémiai kinetikai számítási módszereket. Az egyszerű reakciók sebességi egyenletei megoldásának táblázatos, grafikus és nomogramos módszereivel foglalkozik, az összetett reakciókkal kapcsolatban pedig sorra veszi a sebességi differenciálegyenlet-rendszer analitikus, numerikus és analóg számítógépi integrálási lehetőségeit. Külön fejezetben tárgyalja a gráfelmélet kinetikai alkalmazásait. Részletesen foglalkozik a kinetikai egyenletek dimenziómentes alakba való átírásával. A könyv tulajdonképpen példatár, amelyben az olvasó közel háromszáz megoldott példát és elgondolkodtató feladatot talál. A könyvet elsősorban felsőfokú oktatási intézmények tanárai és diákjai, reakciókinetikával foglalkozó vegyészek, tervező vegyészmérnökök számára ajánljuk.

Ismeretlen szerző - Liquid ​Scintillation Counting - Recent Applications and Development 2.
Liquid ​Scintillation Counting: Recent Applications and Development, Volume II. Sample Preparation and Applications documents the proceedings of the International Conference on Liquid Scintillation Counting, Recent Applications and Development, held on August 21-24, 1979 at the University of California, San Francisco. The conference brought together 180 scientists from 15 countries who share a common interest in promoting a better understanding of liquid scintillation science and technology. Liquid scintillation counting is one branch of nuclear metrology that many scientists of various disciplines use in tracing and quantification in their investigatory studies. The proceedings, consisting of 14 sections, include 76 of the 77 invited and contributed papers presented at the conference. The first volume contains 37 papers mainly dealing with the physical aspects of liquid scintillation science and technology. The present volume contains papers that cover sample preparation, flow counting, and emulsion (solgel) counting. It also includes studies on applications of liquid scintillation counting, such as chemiluminescence and bioluminescence, environmental monitoring, and biomedical and radioimmunoassays.

Covers_251659
1

Ismeretlen szerző - Kvantitatív ​analitikai kémia
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dr. Barcza Lajos - A ​mennyiségi kémiai analízis gyakorlati kézikönyve
Az ​analitikai kémia hazánkban talán a kémia legfejlettebb, legszebb eredményeket felmutató, nagy nemzetközi elismertséggel rendelkező ágazata volt. A modern analitikai kémiában a komputerizált és automatizált fizikai, kémiai módszerek és műszerek váltak meghatározóvá. A műszerezettség és az automatizálás tovább terjed, a módszerek megértése, értelmezése és ellenőrzése során, valamint új módszerek kidolgozása és beállítása alkalmából a kémiai háttér ismertetésére feltétlenül szükség van. Az analitikai kémia elvi hátterének megismeréséhez viszont a klasszikusnak nevezett analitikai kémián keresztül vezet a legegyszerűbb út. Biztos alapokkal rendelkező szakemberek könnyebben tudják követni az óhatatlanul bekövetkező változásokat, és jobban tudják alkalmazni az újabb és újabb módszereket.

Pozsgai Imre - A ​fluoreszcens mikroszkópia hagyományos és szuperfelbontású módszereinek alapjai
A ​könyv megírását a 2008-as és 2014-es kémiai Nobel-díjak témái, a zöld fluoreszcens fehérjék, illetve a szuperfelbontású fluoreszcens mikroszkópia kifejlesztése motiválták. A három részből álló kötet biológusok, biofizikusok és orvostanhallgatók képzéséhez nyújt segítséget. Az első részben a fluoreszcencia jelenségét, a természetben való előfordulását ismerteti. Tárgyalja azon optikai alapfogalmakat, amelyek nemcsak a fluoreszcens, de a hagyományos fénymikroszkópia szempontjából is elengedhetetlenek. Ez a rész mutatja be a fluoreszcens mikroszkópiát alapfokon. A második rész a speciálisnak nevezett módszereket tárgyalja. Ezen mikroszkópos módszerek felbontása nem haladja meg az 1873 óta ismert Abbe-féle határokat. Mindazonáltal a speciális módszerek már magukban hordozzák azokat az észszerű vonásokat, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a fény a vizsgálandó biológiai mintákat, beleértve az élő mintákat is, ne tegye tönkre. A harmadik rész témája a szuperfelbontású fluoreszcens mikroszkópia, amely definíció szerint legalább kétszer jobb felbontású, mint az Abbe által megadott felbontás. Manapság a tízszeres javulás sem ritka. A szuperfelbontású módszerek közös vonása, hogy a fluoreszkáló molekulákat azáltal választja szét, hogy azok időben nem egyszerre világítanak. Másik jellemzője, hogy igyekszik kihasználni a korábban speciálisnak nevezett módszerek kedvező tulajdonságait is. A könyv jelentős figyelmet szentel annak a műszaki-tudományos háttérnek, amely nélkül a módszereket jól lehet ismerni, de nem lehet kreatívan alkalmazni.

Kollekciók