Ajax-loader

'ökológia' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Ismeretlen szerző - Természet ​- Erdő - Gazdálkodás
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Borsos Béla - Azok ​a bizonyos könnyű léptek
"Könnyű ​léptekkel járj tavasszal, Földanya áldott állapotban van" - mondják az indiánok. Azt értik alatta, hogy a Föld, a görög mitológiában a széleskeblű ősanya, Gaia ( Gea ) az, amely a földi életet hordozza és az ember csak egy lény a sok közül, mely testét tapodja. Ám emberlétünk nem csak áldás, átok is: azok a módszerek, technikák, átalakítások, amelyeket tiszteletlenül végrehajtunk az ősanya testén, hogy civilizációnkat felépítsük és bonyolult társadalmainkban még bonyolultabb emberi- gazdasági kapcsolatok hálóit fonjuk, alapvető érdekellentétben állnak a természeti folyamatokkal és a rendszerrel, amelyből kinőttünk. Mára ez az ellentét túlment azon a határon, amit a bolygó önfenntartását végző puffer mechanizmusok még tolerálni képesek. Az emberi társadalom végleges és végzetes nyomokat hagy az ökológiai rendszereken, amelyek pedig saját létének alapját is adják. Ez a könyv elemzi azokat az ismeretelméleti körülményeket, amelyek az ökológiai válság kialakulásához vezettek, majd azokat a tudományos eredményeket, - beleértve a rendszerelmélet, a káoszelmélet, az oceanográfia, légkörkutatás, ökológia és környezettudományok eredményeit is - amelyek betekintést nyújtanak az emberi társadalom és a természeti rendszerek rendszerszintű kapcsolataiba. Az egyre jobban széttöredező és részterületekre tagolt megismerés kényszerű szintézise nélkül reményünk sincs rá, hogy megelőzzük a bajt. Ez a kulcsa annak, hogy valóban megértsük, felfogjuk, mit is művelünk elvakultságunkban, hogyan fűrészeljük a faágat, melyen ücsörgünk.

Oikosz
Oikosz ​és Polisz Ismeretlen szerző
5

Ismeretlen szerző - Oikosz ​és Polisz
Miért ​zöldült be az USA alelnöke? Túléljük-e a huszonegyedik századot? Van-e filozófiája az ökopolitikának? Elhal-e az állam a zöldforradalom után? Konzervatív-e, aki elővigyázatos? Fenntartható-e a demokrácia? Igazságos-e, ami fenntartható? Fenntartható-e, ami igazságtalan? Lehet-e zöld, aki anarchista, aki feminista, aki konzervatív, aki liberális, vagy aki szocialista? Kell-e ökopolitika a háztartásba? A görög oikosz, melyből ökológia szavunk is származik, lakóházat, háztartást és lakókörnyezetet jelent. A polisz pedig az inkább kistérségre, mintsem a modern elszigetelt városra emlékeztető görög városállamot jelöli, melynek közös ügyeit intézi a politika. Az ökológiai válság nem egy tőlünk független környezet válsága, hanem közös otthonunk válsága. A kiút otthonunk közös ügyeinek intézésén, a politikán át vezet. A fenntarthatóság követelménye otthonos politikáért, ökológiai politikáért kiált. Kötetünk célja, hogy bevezetést adjon abba az elméleti irodalomba, mely az ökopolitika programját kívánja megalapozni.

György Lajos - Fölforgató ​konzervativizmus - ökológiai alapelvek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_152770
12

Ismeretlen szerző - Ökológiai ​gazdálkodás II.
A ​kiadvány a hasonló címmel közel egy éve megjelent könyvünk folytatása. Mint az előző kötet is a biotermelés, biogazdálkodás jelentőségét, gazdálkodási módszereit mutatja be. Ez a második kötet azonban már a biotermékek feldolgozását, tárolását és nem utolsó sorban a marketingjét is felöleli, így reméljük, hogy hasznos olvasmány lesz az érdeklődők számára.

Seléndy Szabolcs - Biogazdálkodás
A ​kötet átfogó és összegző elméleti és módszerbeli gyűjteményt ad az ellenőrzött és minősített ökológiai gazdálkodásról és a bioélelmiszer-termelésről.

Makkai Gergely - Ökológiai ​gazdálkodás
Az ​utóbbi évtizedekben, de különösen az elmúlt néhány évben egyre többet lehet hallani a bio- vagy ökoélelmiszerekről, az organikus, a bio- vagy ökológiai gazdálkodásról. Természetszerűen adódik a kérdés, hogy mit is jelentenek valójában ezek a fogalmak, hogyan ágyazódnak napjaink átlagemberének a gazdálkodásról és a vidéki életről kialakított képébe? Ha sikerül tisztáznunk az elvi kérdéseket, tovább bonyolódik a helyzet, mert felgyorsult és oly sok mindenben átalakult világunkban azon elmélkedhetünk, hogy a természeteshez való visszatérésnek van-e egyáltalán értelme, létjogosultsága, vagy újra csak egy tiszavirág-életű ábrándot kerget a folyton keresgélő, érdekektől vezérelt emberiség?

Lányi András - A ​globalizáció folyamata
A ​tudományos és technikai haladás történelmileg szükségszerű diadalába vetett hit a huszadik század végére súlyos kétségeknek adta át a helyét. A természet legyőzése, a legyőzött természet kifosztása és elpusztítása szemlátomást nem járt az ember felszabadításával. Többé nem a fejlődés áldásaiba vetett bizalom igazolja tetteinket, hanem a beletörődés a dolgok menetének kikerülhetetlenségébe és megváltoztathatatlanságába. A kötet szerzője esszéjében a globalizáció és a napjainkban javában zajló ökológiai katasztrófa kérdéskörét járja körül.

Lányi András - Az ​ember fáj a földnek
Az ​ember soha sem az, ami, hanem az és még valami, amit megtesz annak tudatában, hogy cselekedhetne másképpen is. És úgy marad hű önmagához, hogy „átáll” a Mások oldalára, akiknek ügyéért felelősséget vállal. Tudja, hogy az olyasmit követel tőle – szeretetet, megértést –, amihez nincs joga: önként részesíthetjük csak ezekben egymást. Ezért emberközpontú etika úgy lehetséges, ha középpontjában nem az Én áll, hanem a Te. Egymásért szenvedni jobb, ezerszer jobb, mint egymástól szenvedni. A nélkülözhetetlen ökoetika szerintem ennyi és nem több.

Kornyezet
Környezet ​és etika Ismeretlen szerző
14

Ismeretlen szerző - Környezet ​és etika
Milyen ​értelmezési lehetőségeket és válaszokat kínál az etika a globális környezeti válságra? Mennyiben gazdagította etikai gondolkodásunkat az ökológiai belátás? Bár az elmúlt években örvendetesen nőtt a téma iránti érdeklődés, és több felső­oktatási intézményben indultak kurzusok, amelyek az ökológiai gondol­kodásmód társadalomelméleti alkalmazásával foglalkoznak, az öko­filo­zófia legismertebb kép­viselőinek munkái magyarul alig hozzáférhetőek. Szöveg­gyűjteményünk ezt a hiányt pótolja: a környezeti etika klasszikus szövegeit, különféle irányzatait, főbb témaköreit és legvitatottabb kérdéseit mutatja be. Magyar nyelven a maga nemében egyedülálló vállalkozás. "Környezeti" etika azonban nem létezik. Névadóinak jóhiszemű tévedése akkor is veszélyes, hogyha a bioszféra-válság - immár földtörténeti horderejű - etikai kérdéseit az erkölcsi eszmék történetétől elszakítva próbálják feltenni, valami merőben újfajta, "környezeti" etika illetékességi körében, de még veszedelmesebb, ha környezeti etikán az alkalmazott etika egy új ágazatát értik, valami olyasmit, mint a munkaerkölcs vagy a szexuál-etika. A "természet vége", ma ugyanúgy, mint egykor a Húsvét-szigeteken, Új-Zélandon vagy Mezopotámiában, egy civilizációs katasztrófa jele: a jóról és a rosszról alkotott legalapvetőbb feltevéseinket teszi kérdésessé, tehát "az egész" etika újragondolására késztet. Kérdéseinkkel a hagyo­mány érvényességéről és megújításáról folyó, s mindig is zajló etikai pár­be­széd­hez kell fordulnunk. Ott pedig nyomban kiderül, hogy környezeti etikáról mint olyanról már csak azért sem beszélhetünk, mert magát a "környezeti" kérdést minden etikai iskola másként teszi fel, másképpen érvel, és szükségképpen más követ­keztetésekre jut. Közös azonban a legkülönfélébb gondolati iskolák körében terjedő felis­merés, hogy amit az ember a természettel illetve nem-emberi lénytársaival művel, erkölcsi megítélés tárgyát képezi.

Jared Diamond - Összeomlás
A ​letűnt civilizációk emlékei számtalan kutatót és turistát bűvölnek el, ám szakmai hozzáértésüket tekintve legyen közöttük bármekkora különbség, mégis mindegyikük fantáziáját az adott civilizáció fénykora vonzza. Jared Diamond azonban nem legjobb napjaikban tekint ezekre a kultúrákra, hanem végnapjaikat elemzi: mi okozta pusztulásukat, és mit tanulhat a mi globális civilizációnk bukásukból? Merthogy egy civilizáció nem feltétlenül omlik össze. A Húsvét-sziget lakóinak és a majáknak nem sikerült, viszont minden ma élő nép(csoport) átélt már jó néhány krízishelyzetet. A kérdés tehát adott: mit kell tennünk nekünk, hogy elkerüljük a katasztrófát? Az általános történelmi vizsgálatok egy adott korszakot vagy egy adott földrajzi területet érintenek. Ebből a szempontból is különleges ez a könyv, hiszen egy problematika fűzi össze a fejezeteket, így végül nem csupán a történelmet szerető emberekhez szól, hanem újszerű nézőpontjának, vizsgálati módszerének következtében a szociológiával, földrajzzal foglalkozók, vagy egyáltalán az – akár térben, akár időben – távoli kultúrák iránt érdeklődők is mind-mind komoly élményként gondolhatnak vissza a műre… Szemléletmódja és következtetései érzékeny területre tapintanak rá. Felhívja figyelmünket civilizációnk sérülékenységére, helyzetünk ingatagságára, és érvei talán sokakat meggyőzhetnek a tudatosabb életmód választásáról, hogy önös szempontjainkat a közösség szempontjai alá rendeljék. Jared Diamond az UCLA (Kaliforniai Egyetem, Los Angeles) földrajzprofesszora. Nevéhez több sikerkönyv és számtalan elismerés kapcsolódik. Pulitzer-díjas könyve, a Háborúk, járványok, technikák , megjelenésekor rögtön bestsellerré vált, és a tudományos könyvek kategóriájában az Amazon.com eladási listáját öt évig vezette. Összeomlás című könyve szintén az eladási lista élén debütált.

Dr. Németh Rozália - Dr. Kohl Ágnes - Száraz Péter - Ember ​és környezete
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - Növényföldrajz, ​társulástan és ökológia
A ​Növényföldrajz, társulástan és ökológia megjelenése valóságos társadalmi szükségletet elégít ki, hiszen hosszú esztendők óta felsőoktatási intézmények számára nincs olyan tankönyv, amely a gyakorlat számára is nélkülözhetetlen növényföldrajzi, társulástani, ökológiai, környezet- és természetvédelmi ismereteket korszerűen összefoglalja.

Jared Diamond - Collapse
In ​his runaway bestseller Guns, Germs, and Steel, Jared Diamond brilliantly examined the circumstances that allowed Western civilizations to dominate much of the world. Now he probes the other side of the equation: What caused some of the great civilizations of the past to fall into ruin, and what can we learn from their fates? Using a vast historical and geographical perspective ranging from Easter Island and the Maya to Viking Greenland and modern Montana, Diamond traces a fundamental pattern of environmental catastrophe—one whose warning signs can be seen in our modern world and that we ignore at our peril. Blending the most recent scientific advances into a narrative that is impossible to put down, Collapse exposes the deepest mysteries of the past even as it offers hope for the future. "Diamond's most influential gift may be his ability to write about geopolitical and environmental systems in ways that don't just educate and provoke, but entertain." —The Seattle Times "Extremely persuasive . . . replete with fascinating stories, a treasure trove of historical anecdotes [and] haunting statistics." —The Boston Globe "Extraordinary in erudition and originality, compelling in [its] ability to relate the digitized pandemonium of the present to the hushed agrarian sunrises of the far past." —The New York Times Book Review

Boda Zsolt - Globális ​ökopolitika
Ökológiai ​szempontból nem tartható fenn az, ahogyan ma az emberiség a Földdel bánik. Korunk ökológiai válsága arra kényszerít bennünket, hogy újragondoljuk, átalakítsuk viszonyunkat a világhoz. Ezzel a társadalmi változással foglalkozik az ökopolitika - nemzetközi összefüggéseivel pedig a globális ökopolitika. A könyv megközelítése arra a gondolatra épült, hogy jelenleg nem azonosítható egyértelműen az a szereplő vagy az a társadalmi cselekvési mező, amely a globális ökopolitika dinamikáját uralná. A könyv három, nagyjából egyforma súlyú részre tagolódó tárgyalása azt hivatott kifejezni, hogy a globális piacon, a globális politikában és a globális társadalomban egyszerre zajlanak olyan intézményi változások és politikai cselekvések, amelyek az ökopolitika számára meghatározó jelentőségűek.

Z. Kárpát Dániel - A ​civilizáció romjai
A ​Háborúk a vízért és a Gének harca gondolatiságát folytató kötet lezárja a világ ökológiai problémáinak elemzését, ahogy a négy őselem és az ember kapcsolatát is mélyen elemzi: az említett két kötet a víz és a föld kérdésével foglalkozott. Ez pedig a levegő (az ember által okozott klímakatasztrófa) és a tűz (maga az emberi tevékenység, vándorlások, a Föld felperzselése) vonulatain keresztül keresi a megoldást egy élhetőbb jövő érdekében. A kötet megoldásokat kínál a környezetszennyezés, a felmelegedés, az élőhelyek elvesztése, a környezeti menekültek és a bevándorlás problémáira is, emellett további kiutakat mutat Magyarország számára egy rohamosan gyorsuló, önmagát felfaló világban. Az elszomorító tények felsorakoztatása mellett a szerző egy pillanatra sem veszíti el a jövőbe vetett hitét, és a Karpatia hangvételére jellemző építő hozzáállással közelíti meg a kényes kérdéseket.

J. E. Lovelock - Gaia ​halványuló arca
A ​szerző, James Lovelock extravagáns ökológus, jelenleg független tudós, kutató, eredeti végzettségét tekintve kémikus (később orvosi PhD-t szerzett). Vizsgálódásai középpontjában az emberi tevékenység által kiváltott, globális ökológiai változások állnak. Egy általa feltalált műszer, az elektronbefogási detektor (ECD) alapvetően változtatta meg a környezetről való gondolkodásunkat. Az 1960-as évek elején részt vett a marsi életet vizsgáló NASA-programban. Ekkor fogalmazta meg az ún. Gaia-elméletet vagy Gaia-hipotézist (Gaia a Földet megtestesítő istennő a görög mitológiában), amely szerint a földi élő és élettelen világ egyetlen önszabályozó rendszert alkot. Szenvedélyes hangon, esszéisztikus stílusban megírt, számos meghökkentő elgondolást tartalmazó könyvei világszerte jelentős visszhangot váltottak ki. Ezekben többek között szembeszáll a közvéleményt és a politikai szférát jelentős mértékben meghatározó zöld gondolat több alaptételével is. A jelen kötet mintegy összegzését jelenti eddigi munkásságának, a Gaia-elmélet tömör összefoglalását nyújtva.

Josef H. Reichholf - A ​kék bolygó
Biológiai ​rendszerünk csaknem tökéletes módon kapcsolja össze és integrálja a természet valamennyi alkotóelemét és folyamatát. Josef H. Reichholf könyvében bemutatja ezeket a változatos összefüggéseket és elénk tárja, mennyire érzékenyen reagál ez a rendszer a külső hatásokra. A kötet a Tudományok Kiskönyvtára sorozat 11. darabja. A sorozat kötetei érdekes, mindennapos kérdésekre adnak választ érthető, könnyed stílusban, de mindenekelőtt: tudományos megalapozottsággal. Részlet a kiadó előszavából: Csupán az 1996-os és 1997-es esztendőkben több természettudományi és műszaki publikáció látott napvilágot, mint amennyi az első írásos emlékek korától a második világháborúig összesen megjelent. Egy ekkora tudásanyag nem csak a laikus számára ijesztő mennyiség; a szakértő sem látja át teljesen - még saját tudományterületét sem. Mi alapján lehet így eldönteni, hogy mely ismereteknek van értelme, s hogyan adjuk tovább ezeket? Vagy milyen következményekkel járhatnak mindannyiunkra nézve? Hiszen épp a természettudományok ölelik fel az élet olyan területeit, melyek nap mint nap érintenek minket - még ha ezt nem is vesszük sokszor észre. A Tudományok Kiskönyvtára sorozat azt a célt tűzte ki maga elé, hogy útmutatóként kalauzolja az olvasót a természettudomány és a műszaki tudományok legfontosabb területein. A közérthető bemutatások középpontjában alapvető és döntő fontosságú ismeretek, elméletek állnak. A részletes ismertetéseket tudatosan és konzekvensen kerültük. Ez a könyv ,,a természet háztartásának" tudományával foglalkozik. Josef H. Reichholf az ökológia fogalmát - mely a politikában és társadalomban sokszor (hamis) ideológiai tartalommal megtöltött jelszóvá vált - természettudományi alapokra vezeti vissza. Érthető és hatásos példákkal magyarázza meg az alapvető összefüggéseket, a tápláléklánc és az anyagcsere rendszerének, valamint a populációk és a faji sokféleség kölcsönhatásait. A legmeglepőbb az az újbóli felismerés, hogy a természet mégsem olyan, mint amilyennek szeretnénk. A ,,természet egyensúlya" például sokkal inkább idealizált elképzelés, mintsem természetes alapállapot. De vegyünk egy másik példát: a volt NDK-ban - egy olyan ország területén, melyen a környezeti terhelés rendkívüli méreteket öltött - lényegesen nagyobb faji sokféleség maradt fenn mint a régi NSZK-ban, ahol az ,,ökológiai" szempontok sokkal nagyobb szerepet játszottak. Egy dologgal mindenki tisztában van: a környezetet védeni kell. Védeni azonban csak azt lehet, amit ismerünk. A könyv ebbe a világba vezeti be az olvasót.

Gévai Csilla - Nagyon ​zöld könyv
Ökológiai ​lábnyom, túlnépesedés, klímaváltozás, passzívház – ilyen és ezekhez hasonló fogalmakkal rendszeresen találkozunk mi, felnőttek, mert a Föld megóvása égető ügyünkké vált az utóbbi időben. Gévai Csilla Nagyon Zöld Könyve most a gyerekek számára is érthetővé, kézzelfoghatóvá teszi ezt a problémát. Komoly kérdésekről mesél okosan, érthetően és könnyedén, olyan képi és nyelvi leleménnyel, annyi humorral, hogy a legbonyolultabb kérdések is átláthatóvá, kezelhetővé válnak. Ez a könyv igazi hiánypótló mű: tanítva mesél a Földön működő kölcsönhatásokról, a világ működéséről, és mesélve tanítja meg mindazt, ami a gyerekek számára személyes üggyé teszi a környezetvédelmet. Minden gyerekszobában és iskolai könyvtárban ott a helye – nem is a polcon, hanem a gyerekek kezében! A könyv szerzője az eddig főként illusztrátori tevékenységéről ismert Gévai Csilla, aki nem csak illusztrátor, hanem kulturális antropológus; nem csak kulturális antropológus, de pedagógus; nem csak pedagógus, de kivételes érzékenységgel és humorérzékkel megáldott író.

Covers_163290
Fenntartható ​Afrika Ismeretlen szerző
6

Ismeretlen szerző - Fenntartható ​Afrika
Ki ​gondolná, hogy a fenntarthatóság és Afrika akár pozitív összefüggésekben is megjelenhet a közvélemény előtt? Pedig ez nem akkora csoda, csak sok örvénylő politikai és gazdasági folyamat mögé kell nézni. Azok keresztül-kasul járják, hálózzák, alakítják az afrikai kontinenst (és persze a világ többi részét is). Ahhoz, hogy jelenleg feltartóztathatatlanul és fenntarthatatlan módon előre rohanó világunk egyik legösszetettebb térségével kapcsolatban ilyen megállapításokat tehessünk, merésznek, de még inkább kritikusnak kell lennünk. Éppen ez az, ami a kötet szerzőit vezérelte, amikor izgalmas, a fenntarthatóság kérdésköréhez kapcsolódó tanulmányaikat megírták. E vállalkozásukkal alapvelő céljuk a vita generálása, az értelmes, érveken alapuló, tartalmas eszmecsere indítása vagy éppen erősítése. Csatlakozzon a diskurzushoz Ön is! A Publikon Kiadó "Fenntartható fejlődés könyvek" sorozatának afrikai témájú darabja hat fiatal szerző tanulmányát foglalja össze. Problémafelvetések készültek, amelyek további fejtörésre adnak lehetőséget - a pécsi tehetségműhelyben és azon túlnyúlóan mindenki számára, aki felelősséget érez közös jövőnk iránt.

Lányi András - Elképzelt ​közösségeim
A ​modern utáni és történelem végi Európában széles körű az egyetértés, hogy nincs egyetértés, de ne is legyen. Ezért válik gyanússá minden kísérlet arra, hogy megállapítsuk, kik vagyunk; gyanús már maga a többes szám első személyű igealak használata, különösen felszólító módban. Egy meghatározhatatlan népesség pedig szükségképpen és korlátlanul nyitott mások felé. Gondot legfeljebb az okozhat, hogy mit értsünk egyáltalán "másokon", ha egyszer nem tudhatjuk, hol kezdődnek "ők", meddig vagyunk "mi", s miről vesszük majd észre, ha már nem "mi" vagyunk.

Ismeretlen szerző - A ​táj változásai a Kárpát-medencében - víz a tájban
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

T. R. E. Southwood - Ökológiai ​módszerek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gera Pál - Ciánméreg ​és vidravédelem
Jelen ​dokumentumkönyv annak a több hónapos vidravédelmi munkának az összefoglalója, amelyet az Alapítvány A Vidrákért szervezet tagjai és számos, az élővilágért aggódó támogatónk folytatott a Szamoson és a Tiszán a felölelt kritikus időszak alatt, 2000. február 2-a és május 31-e között. Célom, hogy valósághűen és mindenki számára - életkortól, iskolai végzettségtől függetlenül - olvashatóan, mintegy novellisztikusan ábrázoljam azt a természetvédelmi munkát, amelyet a felölelt hónapok során, az ökológiai katasztrófát követően elvégeztünk. Szeretném megismertetni a Tisztelt Olvasóval a vidravédelem néha nehéz és keserű, de mindenesetre izgalmas, kihívásokkal teli, gyönyörű mindennapjait is.

Csűrös István - A ​Nyugati-Szigethegység élővilágáról
A ​Nyugati-Szigethegység széles hegyhátakkal, mély szurdokvölgyekkel, mészkőszirtekkel tarkított gazdag formakincsét üdezöld lomboserdők, komor fenyvesek, virágpompás rétek vonják be változatos állatvilággal mozgalmassá varázsolt növénytakaróval. A Szigethegység majdnem két évszázada kutatott növény- és állatvilága, valamint az ökorendszerek alapelemeit képező növénytársulásai sok érdekes, talányos kérdést vetnek fel. Ezen kérdések egy részére igyekszik válaszolni mai ismereteink szintjén, több mint három évtizedes kutatómunka alapján, e könyv szerzője. A bioszféra kutatása és védelme korunk egyik legfőbb problémája. De nemcsak az egyes fajokat, hanem az évmilliók során kialakult ökorendszereket a létüket biztosító környezettel együtt kell az utókor számára átmentenünk! Ezért az élővilág és környezete közti kölcsönös kapcsolatok ismerete nélkülözhetetlen a ma már társadalmi igényt jelentő biológiai műveltség megszerzéséhez.

Bea Johnson - Zero ​waste otthon
Lehetséges-e ​szemét nélkül működtetni egy háztartást? Lehet-e úgy vásárolni, hogy a szatyrainkba ne kerüljenek műanyag csomagoló eszközök? Meg lehet-e szabadulni mindattól, amire igazából nincs szükségünk? A válasz: határozott igen! Bea Johnson, a hulladékmentes életmód koronázatlan királynője 2008 óta gyakorolja családjával együtt a Zero Waste, azaz "nulla hulladék" életvitelt. Tapasztalatait, amiket sokszor rögös utakat járva szerzett, ebben a könyvben osztja meg a környezettudatosságra törekvő olvasóval. Könyvében arra bátorít, hogy csökkentsük az otthoni zűrzavart, a dolgok birtoklása helyett válasszuk az élményeket, és mindezt ne csak egy jobb környezetért, de egy jobb önmagunkért tegyük. A könyv praktikus, kipróbált megoldásokat mutat be arra, hogy életünk teljesebb és egészségesebb legyen. Bea Johnson a Zero Waste életmód nagykövete. 2008 óta követi a hulladékmentes életmódot, és mára mindössze egy befőttes üvegnyi szemetet termel családjával együtt évente. A francia származású szerző Kaliforniában él férjével és két kamasz fiával.

Balogh István - Juhász Judit - Bennünk ​fák jajgatnak
A ​Magyar Rádió "Oxigén" c. ökológiai magazinjában 1988-1992 között elhangzott interjúk

Ismeretlen szerző - A ​kisalföldi Duna-szakasz ökológiája
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

John L. Capinera - Insects ​and Wildlife
Insects ​and Wildlife: Arthropods and their Relationships with Wild Vertebrate Animals provides a comprehensive overview of the interrelationships of insects and wildlife. It serves as an introduction to insects and other arthropods for wildlife management and other vertebrate biology students, and emphasizes the importance of insects to wild vertebrate animals. The book emphasizes how insects exert important influences on wildlife habitat suitability and wildlife population sustainability, including their direct and indirect effects on wildlife health. Among the important topics covered are: the importance of insects as food items for vertebrate animals; the role of arthropods as determinants of ecosystem health and productivity; the ability of arthropods to transmit disease-causing agents; an overview of representative disease-causing agents transmitted by arthropods; arthropods as pests and parasites of vertebrates; the hazards to wildlife associated with using using pesticides to protect against insect damage; insect management using techniques other than pesticides; the importance of insect conservation and how insects influence wildlife conservation.

I'm_with_the_bears
I'm ​With the Bears Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - I'm ​With the Bears
The ​size and severity of the global climate crisis is such that even the most committed environmentalists are liable to live in a state of denial. The award-winning writers collected here have made it their task to shake off this nagging disbelief, bringing the incomprehensible within our grasp and shaping an emotional response to the deterioration of our global habitat. From T. C. Boyle’s account of early eco-activists, to Nathaniel Rich’s vision of a near future where oil sells for $800 a barrel—these ten provocative, occasionally chilling, sometimes satirical stories bring a human reality to disasters of inhuman proportions. Royalties from I’m With the Bears will go to 350.org, an international grassroots movement working to reduce the amount of carbon dioxide in the atmosphere.

Fred Pearce - The ​New Wild
A ​provocative exploration of the “new ecology” and why most of what we think we know about alien species is wrong For a long time, veteran environmental journalist Fred Pearce thought in stark terms about invasive species: they were the evil interlopers spoiling pristine “natural” ecosystems. Most conservationists and environmentalists share this view. But what if the traditional view of ecology is wrong—what if true environmentalists should be applauding the invaders? In The New Wild, Pearce goes on a journey across six continents to rediscover what conservation in the twenty-first century should be about. Pearce explores ecosystems from remote Pacific islands to the United Kingdom, from San Francisco Bay to the Great Lakes, as he digs into questionable estimates of the cost of invader species and reveals the outdated intellectual sources of our ideas about the balance of nature. Pearce acknowledges that there are horror stories about alien species disrupting ecosystems, but most of the time, the tens of thousands of introduced species usually swiftly die out or settle down and become model eco-citizens. The case for keeping out alien species, he finds, looks increasingly flawed. As Pearce argues, mainstream environmentalists are right that we need a rewilding of the earth, but they are wrong if they imagine that we can achieve that by reengineering ecosystems. Humans have changed the planet too much, and nature never goes backward. But a growing group of scientists is taking a fresh look at how species interact in the wild. According to these new ecologists, we should applaud the dynamism of alien species and the novel ecosystems they create. In an era of climate change and widespread ecological damage, it is absolutely crucial that we find ways to help nature regenerate. Embracing the new ecology, Pearce shows us, is our best chance. To be an environmentalist in the twenty-first century means celebrating nature’s wildness and capacity for change.

David J. C. MacKay - Fenntartható ​energia mellébeszélés nélkül
Ez ​a könyv nem riogat világvége-szcenáriókkal és nem lobbizik egyik energiaágazatnak sem. Ami egy könyv megírásával megtehető a fenntartható energiáért, azt a szerző megteszi. Jó fizikus módjára egy új mértékegységet vezet be, amely alkalmas arra, hogy összemérhetővé váljon mindenfajta energiatermelés és -fogyasztás. Ez a mérték az egy főre és egy napra eső energiafelhasználás, illetve -termelés. Bármely ország statisztikai adatai alapján az értékek eszerint már kiszámolhatók és összehasonlíthatók. Így lépésenként méri össze a fogyasztói társadalom emberének napi energiaszükségleteit és a különböző energiatermelési formák napi termelésének lehetőségeit, korlátait. Nemcsak okos, de szellemes is, gyakorlatias is. Hála tiszta gondolatmenetének, könnyedén leszámol az olyan téveszmékkel, hogy például „ha kihúzod a telefontöltőt, máris tettél a környezetért” – ez ugyanis túl kevés, még ha mindenki követi is a tanácsot. A mennyiségek arányait remek grafikonokkal szemlélteti. Mértéket és módszert ad. Az a bizonyos „bármely ország” esetében természetesen Nagy-Britannia. Úgyhogy megmarad az izgató kérdés számunkra: hogyan alakulnának a számok és grafikonok Magyarországra vonatkozóan? A mi statisztikai adatainkkal, mellébeszélés nélkül. David JC MacKay a Cambridge-i Egyetem fizikaprofesszora, akit – nem meglepő módon – a könyv első megjelenését követően az angol energiaügyi minisztérium tudományos főtanácsadójának kértek fel. BILL GATES ÖT KEDVENC KÖNYVÉNEK EGYIKE! .................................................................................................. "Végre egy olyan könyvet vehetünk kézbe, amelyik rendkívül olvasmányos és élvezetes stílusban tárja fel a valós tényeket a fenntartható energiaforrásokkal kapcsolatban." Robert Sansom az EDF Energy stratégiai és fenntartható fejlődési igazgatója

Kollekciók