Ajax-loader

'ökológia' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Ismeretlen szerző - Természet ​- Erdő - Gazdálkodás
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Borsos Béla - Azok ​a bizonyos könnyű léptek
"Könnyű ​léptekkel járj tavasszal, Földanya áldott állapotban van" - mondják az indiánok. Azt értik alatta, hogy a Föld, a görög mitológiában a széleskeblű ősanya, Gaia ( Gea ) az, amely a földi életet hordozza és az ember csak egy lény a sok közül, mely testét tapodja. Ám emberlétünk nem csak áldás, átok is: azok a módszerek, technikák, átalakítások, amelyeket tiszteletlenül végrehajtunk az ősanya testén, hogy civilizációnkat felépítsük és bonyolult társadalmainkban még bonyolultabb emberi- gazdasági kapcsolatok hálóit fonjuk, alapvető érdekellentétben állnak a természeti folyamatokkal és a rendszerrel, amelyből kinőttünk. Mára ez az ellentét túlment azon a határon, amit a bolygó önfenntartását végző puffer mechanizmusok még tolerálni képesek. Az emberi társadalom végleges és végzetes nyomokat hagy az ökológiai rendszereken, amelyek pedig saját létének alapját is adják. Ez a könyv elemzi azokat az ismeretelméleti körülményeket, amelyek az ökológiai válság kialakulásához vezettek, majd azokat a tudományos eredményeket, - beleértve a rendszerelmélet, a káoszelmélet, az oceanográfia, légkörkutatás, ökológia és környezettudományok eredményeit is - amelyek betekintést nyújtanak az emberi társadalom és a természeti rendszerek rendszerszintű kapcsolataiba. Az egyre jobban széttöredező és részterületekre tagolt megismerés kényszerű szintézise nélkül reményünk sincs rá, hogy megelőzzük a bajt. Ez a kulcsa annak, hogy valóban megértsük, felfogjuk, mit is művelünk elvakultságunkban, hogyan fűrészeljük a faágat, melyen ücsörgünk.

Oikosz
Oikosz ​és Polisz Ismeretlen szerző
5

Ismeretlen szerző - Oikosz ​és Polisz
Miért ​zöldült be az USA alelnöke? Túléljük-e a huszonegyedik századot? Van-e filozófiája az ökopolitikának? Elhal-e az állam a zöldforradalom után? Konzervatív-e, aki elővigyázatos? Fenntartható-e a demokrácia? Igazságos-e, ami fenntartható? Fenntartható-e, ami igazságtalan? Lehet-e zöld, aki anarchista, aki feminista, aki konzervatív, aki liberális, vagy aki szocialista? Kell-e ökopolitika a háztartásba? A görög oikosz, melyből ökológia szavunk is származik, lakóházat, háztartást és lakókörnyezetet jelent. A polisz pedig az inkább kistérségre, mintsem a modern elszigetelt városra emlékeztető görög városállamot jelöli, melynek közös ügyeit intézi a politika. Az ökológiai válság nem egy tőlünk független környezet válsága, hanem közös otthonunk válsága. A kiút otthonunk közös ügyeinek intézésén, a politikán át vezet. A fenntarthatóság követelménye otthonos politikáért, ökológiai politikáért kiált. Kötetünk célja, hogy bevezetést adjon abba az elméleti irodalomba, mely az ökopolitika programját kívánja megalapozni.

György Lajos - Fölforgató ​konzervativizmus - ökológiai alapelvek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_152770
12

Ismeretlen szerző - Ökológiai ​gazdálkodás II.
A ​kiadvány a hasonló címmel közel egy éve megjelent könyvünk folytatása. Mint az előző kötet is a biotermelés, biogazdálkodás jelentőségét, gazdálkodási módszereit mutatja be. Ez a második kötet azonban már a biotermékek feldolgozását, tárolását és nem utolsó sorban a marketingjét is felöleli, így reméljük, hogy hasznos olvasmány lesz az érdeklődők számára.

Seléndy Szabolcs - Biogazdálkodás
A ​kötet átfogó és összegző elméleti és módszerbeli gyűjteményt ad az ellenőrzött és minősített ökológiai gazdálkodásról és a bioélelmiszer-termelésről.

Makkai Gergely - Ökológiai ​gazdálkodás
Az ​utóbbi évtizedekben, de különösen az elmúlt néhány évben egyre többet lehet hallani a bio- vagy ökoélelmiszerekről, az organikus, a bio- vagy ökológiai gazdálkodásról. Természetszerűen adódik a kérdés, hogy mit is jelentenek valójában ezek a fogalmak, hogyan ágyazódnak napjaink átlagemberének a gazdálkodásról és a vidéki életről kialakított képébe? Ha sikerül tisztáznunk az elvi kérdéseket, tovább bonyolódik a helyzet, mert felgyorsult és oly sok mindenben átalakult világunkban azon elmélkedhetünk, hogy a természeteshez való visszatérésnek van-e egyáltalán értelme, létjogosultsága, vagy újra csak egy tiszavirág-életű ábrándot kerget a folyton keresgélő, érdekektől vezérelt emberiség?

Lányi András - A ​globalizáció folyamata
A ​tudományos és technikai haladás történelmileg szükségszerű diadalába vetett hit a huszadik század végére súlyos kétségeknek adta át a helyét. A természet legyőzése, a legyőzött természet kifosztása és elpusztítása szemlátomást nem járt az ember felszabadításával. Többé nem a fejlődés áldásaiba vetett bizalom igazolja tetteinket, hanem a beletörődés a dolgok menetének kikerülhetetlenségébe és megváltoztathatatlanságába. A kötet szerzője esszéjében a globalizáció és a napjainkban javában zajló ökológiai katasztrófa kérdéskörét járja körül.

Lányi András - Az ​ember fáj a földnek
Az ​ember soha sem az, ami, hanem az és még valami, amit megtesz annak tudatában, hogy cselekedhetne másképpen is. És úgy marad hű önmagához, hogy „átáll” a Mások oldalára, akiknek ügyéért felelősséget vállal. Tudja, hogy az olyasmit követel tőle – szeretetet, megértést –, amihez nincs joga: önként részesíthetjük csak ezekben egymást. Ezért emberközpontú etika úgy lehetséges, ha középpontjában nem az Én áll, hanem a Te. Egymásért szenvedni jobb, ezerszer jobb, mint egymástól szenvedni. A nélkülözhetetlen ökoetika szerintem ennyi és nem több.

Kornyezet
Környezet ​és etika Ismeretlen szerző
14

Ismeretlen szerző - Környezet ​és etika
Milyen ​értelmezési lehetőségeket és válaszokat kínál az etika a globális környezeti válságra? Mennyiben gazdagította etikai gondolkodásunkat az ökológiai belátás? Bár az elmúlt években örvendetesen nőtt a téma iránti érdeklődés, és több felső­oktatási intézményben indultak kurzusok, amelyek az ökológiai gondol­kodásmód társadalomelméleti alkalmazásával foglalkoznak, az öko­filo­zófia legismertebb kép­viselőinek munkái magyarul alig hozzáférhetőek. Szöveg­gyűjteményünk ezt a hiányt pótolja: a környezeti etika klasszikus szövegeit, különféle irányzatait, főbb témaköreit és legvitatottabb kérdéseit mutatja be. Magyar nyelven a maga nemében egyedülálló vállalkozás. "Környezeti" etika azonban nem létezik. Névadóinak jóhiszemű tévedése akkor is veszélyes, hogyha a bioszféra-válság - immár földtörténeti horderejű - etikai kérdéseit az erkölcsi eszmék történetétől elszakítva próbálják feltenni, valami merőben újfajta, "környezeti" etika illetékességi körében, de még veszedelmesebb, ha környezeti etikán az alkalmazott etika egy új ágazatát értik, valami olyasmit, mint a munkaerkölcs vagy a szexuál-etika. A "természet vége", ma ugyanúgy, mint egykor a Húsvét-szigeteken, Új-Zélandon vagy Mezopotámiában, egy civilizációs katasztrófa jele: a jóról és a rosszról alkotott legalapvetőbb feltevéseinket teszi kérdésessé, tehát "az egész" etika újragondolására késztet. Kérdéseinkkel a hagyo­mány érvényességéről és megújításáról folyó, s mindig is zajló etikai pár­be­széd­hez kell fordulnunk. Ott pedig nyomban kiderül, hogy környezeti etikáról mint olyanról már csak azért sem beszélhetünk, mert magát a "környezeti" kérdést minden etikai iskola másként teszi fel, másképpen érvel, és szükségképpen más követ­keztetésekre jut. Közös azonban a legkülönfélébb gondolati iskolák körében terjedő felis­merés, hogy amit az ember a természettel illetve nem-emberi lénytársaival művel, erkölcsi megítélés tárgyát képezi.

Jared Diamond - Összeomlás
A ​letűnt civilizációk emlékei számtalan kutatót és turistát bűvölnek el, ám szakmai hozzáértésüket tekintve legyen közöttük bármekkora különbség, mégis mindegyikük fantáziáját az adott civilizáció fénykora vonzza. Jared Diamond azonban nem legjobb napjaikban tekint ezekre a kultúrákra, hanem végnapjaikat elemzi: mi okozta pusztulásukat, és mit tanulhat a mi globális civilizációnk bukásukból? Merthogy egy civilizáció nem feltétlenül omlik össze. A Húsvét-sziget lakóinak és a majáknak nem sikerült, viszont minden ma élő nép(csoport) átélt már jó néhány krízishelyzetet. A kérdés tehát adott: mit kell tennünk nekünk, hogy elkerüljük a katasztrófát? Az általános történelmi vizsgálatok egy adott korszakot vagy egy adott földrajzi területet érintenek. Ebből a szempontból is különleges ez a könyv, hiszen egy problematika fűzi össze a fejezeteket, így végül nem csupán a történelmet szerető emberekhez szól, hanem újszerű nézőpontjának, vizsgálati módszerének következtében a szociológiával, földrajzzal foglalkozók, vagy egyáltalán az – akár térben, akár időben – távoli kultúrák iránt érdeklődők is mind-mind komoly élményként gondolhatnak vissza a műre… Szemléletmódja és következtetései érzékeny területre tapintanak rá. Felhívja figyelmünket civilizációnk sérülékenységére, helyzetünk ingatagságára, és érvei talán sokakat meggyőzhetnek a tudatosabb életmód választásáról, hogy önös szempontjainkat a közösség szempontjai alá rendeljék. Jared Diamond az UCLA (Kaliforniai Egyetem, Los Angeles) földrajzprofesszora. Nevéhez több sikerkönyv és számtalan elismerés kapcsolódik. Pulitzer-díjas könyve, a Háborúk, járványok, technikák , megjelenésekor rögtön bestsellerré vált, és a tudományos könyvek kategóriájában az Amazon.com eladási listáját öt évig vezette. Összeomlás című könyve szintén az eladási lista élén debütált.

Dr. Németh Rozália - Dr. Kohl Ágnes - Száraz Péter - Ember ​és környezete
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - Növényföldrajz, ​társulástan és ökológia
A ​Növényföldrajz, társulástan és ökológia megjelenése valóságos társadalmi szükségletet elégít ki, hiszen hosszú esztendők óta felsőoktatási intézmények számára nincs olyan tankönyv, amely a gyakorlat számára is nélkülözhetetlen növényföldrajzi, társulástani, ökológiai, környezet- és természetvédelmi ismereteket korszerűen összefoglalja.

Jared Diamond - Collapse
In ​his runaway bestseller Guns, Germs, and Steel, Jared Diamond brilliantly examined the circumstances that allowed Western civilizations to dominate much of the world. Now he probes the other side of the equation: What caused some of the great civilizations of the past to fall into ruin, and what can we learn from their fates? Using a vast historical and geographical perspective ranging from Easter Island and the Maya to Viking Greenland and modern Montana, Diamond traces a fundamental pattern of environmental catastrophe—one whose warning signs can be seen in our modern world and that we ignore at our peril. Blending the most recent scientific advances into a narrative that is impossible to put down, Collapse exposes the deepest mysteries of the past even as it offers hope for the future. "Diamond's most influential gift may be his ability to write about geopolitical and environmental systems in ways that don't just educate and provoke, but entertain." —The Seattle Times "Extremely persuasive . . . replete with fascinating stories, a treasure trove of historical anecdotes [and] haunting statistics." —The Boston Globe "Extraordinary in erudition and originality, compelling in [its] ability to relate the digitized pandemonium of the present to the hushed agrarian sunrises of the far past." —The New York Times Book Review

Boda Zsolt - Globális ​ökopolitika
Ökológiai ​szempontból nem tartható fenn az, ahogyan ma az emberiség a Földdel bánik. Korunk ökológiai válsága arra kényszerít bennünket, hogy újragondoljuk, átalakítsuk viszonyunkat a világhoz. Ezzel a társadalmi változással foglalkozik az ökopolitika - nemzetközi összefüggéseivel pedig a globális ökopolitika. A könyv megközelítése arra a gondolatra épült, hogy jelenleg nem azonosítható egyértelműen az a szereplő vagy az a társadalmi cselekvési mező, amely a globális ökopolitika dinamikáját uralná. A könyv három, nagyjából egyforma súlyú részre tagolódó tárgyalása azt hivatott kifejezni, hogy a globális piacon, a globális politikában és a globális társadalomban egyszerre zajlanak olyan intézményi változások és politikai cselekvések, amelyek az ökopolitika számára meghatározó jelentőségűek.

Z. Kárpát Dániel - A ​civilizáció romjai
A ​Háborúk a vízért és a Gének harca gondolatiságát folytató kötet lezárja a világ ökológiai problémáinak elemzését, ahogy a négy őselem és az ember kapcsolatát is mélyen elemzi: az említett két kötet a víz és a föld kérdésével foglalkozott. Ez pedig a levegő (az ember által okozott klímakatasztrófa) és a tűz (maga az emberi tevékenység, vándorlások, a Föld felperzselése) vonulatain keresztül keresi a megoldást egy élhetőbb jövő érdekében. A kötet megoldásokat kínál a környezetszennyezés, a felmelegedés, az élőhelyek elvesztése, a környezeti menekültek és a bevándorlás problémáira is, emellett további kiutakat mutat Magyarország számára egy rohamosan gyorsuló, önmagát felfaló világban. Az elszomorító tények felsorakoztatása mellett a szerző egy pillanatra sem veszíti el a jövőbe vetett hitét, és a Karpatia hangvételére jellemző építő hozzáállással közelíti meg a kényes kérdéseket.

J. E. Lovelock - Gaia ​halványuló arca
A ​szerző, James Lovelock extravagáns ökológus, jelenleg független tudós, kutató, eredeti végzettségét tekintve kémikus (később orvosi PhD-t szerzett). Vizsgálódásai középpontjában az emberi tevékenység által kiváltott, globális ökológiai változások állnak. Egy általa feltalált műszer, az elektronbefogási detektor (ECD) alapvetően változtatta meg a környezetről való gondolkodásunkat. Az 1960-as évek elején részt vett a marsi életet vizsgáló NASA-programban. Ekkor fogalmazta meg az ún. Gaia-elméletet vagy Gaia-hipotézist (Gaia a Földet megtestesítő istennő a görög mitológiában), amely szerint a földi élő és élettelen világ egyetlen önszabályozó rendszert alkot. Szenvedélyes hangon, esszéisztikus stílusban megírt, számos meghökkentő elgondolást tartalmazó könyvei világszerte jelentős visszhangot váltottak ki. Ezekben többek között szembeszáll a közvéleményt és a politikai szférát jelentős mértékben meghatározó zöld gondolat több alaptételével is. A jelen kötet mintegy összegzését jelenti eddigi munkásságának, a Gaia-elmélet tömör összefoglalását nyújtva.

Josef H. Reichholf - A ​kék bolygó
Biológiai ​rendszerünk csaknem tökéletes módon kapcsolja össze és integrálja a természet valamennyi alkotóelemét és folyamatát. Josef H. Reichholf könyvében bemutatja ezeket a változatos összefüggéseket és elénk tárja, mennyire érzékenyen reagál ez a rendszer a külső hatásokra. A kötet a Tudományok Kiskönyvtára sorozat 11. darabja. A sorozat kötetei érdekes, mindennapos kérdésekre adnak választ érthető, könnyed stílusban, de mindenekelőtt: tudományos megalapozottsággal. Részlet a kiadó előszavából: Csupán az 1996-os és 1997-es esztendőkben több természettudományi és műszaki publikáció látott napvilágot, mint amennyi az első írásos emlékek korától a második világháborúig összesen megjelent. Egy ekkora tudásanyag nem csak a laikus számára ijesztő mennyiség; a szakértő sem látja át teljesen - még saját tudományterületét sem. Mi alapján lehet így eldönteni, hogy mely ismereteknek van értelme, s hogyan adjuk tovább ezeket? Vagy milyen következményekkel járhatnak mindannyiunkra nézve? Hiszen épp a természettudományok ölelik fel az élet olyan területeit, melyek nap mint nap érintenek minket - még ha ezt nem is vesszük sokszor észre. A Tudományok Kiskönyvtára sorozat azt a célt tűzte ki maga elé, hogy útmutatóként kalauzolja az olvasót a természettudomány és a műszaki tudományok legfontosabb területein. A közérthető bemutatások középpontjában alapvető és döntő fontosságú ismeretek, elméletek állnak. A részletes ismertetéseket tudatosan és konzekvensen kerültük. Ez a könyv ,,a természet háztartásának" tudományával foglalkozik. Josef H. Reichholf az ökológia fogalmát - mely a politikában és társadalomban sokszor (hamis) ideológiai tartalommal megtöltött jelszóvá vált - természettudományi alapokra vezeti vissza. Érthető és hatásos példákkal magyarázza meg az alapvető összefüggéseket, a tápláléklánc és az anyagcsere rendszerének, valamint a populációk és a faji sokféleség kölcsönhatásait. A legmeglepőbb az az újbóli felismerés, hogy a természet mégsem olyan, mint amilyennek szeretnénk. A ,,természet egyensúlya" például sokkal inkább idealizált elképzelés, mintsem természetes alapállapot. De vegyünk egy másik példát: a volt NDK-ban - egy olyan ország területén, melyen a környezeti terhelés rendkívüli méreteket öltött - lényegesen nagyobb faji sokféleség maradt fenn mint a régi NSZK-ban, ahol az ,,ökológiai" szempontok sokkal nagyobb szerepet játszottak. Egy dologgal mindenki tisztában van: a környezetet védeni kell. Védeni azonban csak azt lehet, amit ismerünk. A könyv ebbe a világba vezeti be az olvasót.

Gévai Csilla - Nagyon ​zöld könyv
Ökológiai ​lábnyom, túlnépesedés, klímaváltozás, passzívház – ilyen és ezekhez hasonló fogalmakkal rendszeresen találkozunk mi, felnőttek, mert a Föld megóvása égető ügyünkké vált az utóbbi időben. Gévai Csilla Nagyon Zöld Könyve most a gyerekek számára is érthetővé, kézzelfoghatóvá teszi ezt a problémát. Komoly kérdésekről mesél okosan, érthetően és könnyedén, olyan képi és nyelvi leleménnyel, annyi humorral, hogy a legbonyolultabb kérdések is átláthatóvá, kezelhetővé válnak. Ez a könyv igazi hiánypótló mű: tanítva mesél a Földön működő kölcsönhatásokról, a világ működéséről, és mesélve tanítja meg mindazt, ami a gyerekek számára személyes üggyé teszi a környezetvédelmet. Minden gyerekszobában és iskolai könyvtárban ott a helye – nem is a polcon, hanem a gyerekek kezében! A könyv szerzője az eddig főként illusztrátori tevékenységéről ismert Gévai Csilla, aki nem csak illusztrátor, hanem kulturális antropológus; nem csak kulturális antropológus, de pedagógus; nem csak pedagógus, de kivételes érzékenységgel és humorérzékkel megáldott író.

Jared Diamond - Guns, ​Germs and Steel
In ​this "artful, informative, and delightful" (William H. McNeill, New York Review of Books) book, Jared Diamond convincingly argues that geographical and environmental factors shaped the modern world. Societies that had had a head start in food production advanced beyond the hunter-gatherer stage, and then developed religion --as well as nasty germs and potent weapons of war --and adventured on sea and land to conquer and decimate preliterate cultures. A major advance in our understanding of human societies, Guns, Germs, and Steel chronicles the way that the modern world came to be and stunningly dismantles racially based theories of human history. Winner of the Pulitzer Prize, the Phi Beta Kappa Award in Science, the Rhone-Poulenc Prize, and the Commonwealth club of California's Gold Medal.

Covers_163290
Fenntartható ​Afrika Ismeretlen szerző
6

Ismeretlen szerző - Fenntartható ​Afrika
Ki ​gondolná, hogy a fenntarthatóság és Afrika akár pozitív összefüggésekben is megjelenhet a közvélemény előtt? Pedig ez nem akkora csoda, csak sok örvénylő politikai és gazdasági folyamat mögé kell nézni. Azok keresztül-kasul járják, hálózzák, alakítják az afrikai kontinenst (és persze a világ többi részét is). Ahhoz, hogy jelenleg feltartóztathatatlanul és fenntarthatatlan módon előre rohanó világunk egyik legösszetettebb térségével kapcsolatban ilyen megállapításokat tehessünk, merésznek, de még inkább kritikusnak kell lennünk. Éppen ez az, ami a kötet szerzőit vezérelte, amikor izgalmas, a fenntarthatóság kérdésköréhez kapcsolódó tanulmányaikat megírták. E vállalkozásukkal alapvelő céljuk a vita generálása, az értelmes, érveken alapuló, tartalmas eszmecsere indítása vagy éppen erősítése. Csatlakozzon a diskurzushoz Ön is! A Publikon Kiadó "Fenntartható fejlődés könyvek" sorozatának afrikai témájú darabja hat fiatal szerző tanulmányát foglalja össze. Problémafelvetések készültek, amelyek további fejtörésre adnak lehetőséget - a pécsi tehetségműhelyben és azon túlnyúlóan mindenki számára, aki felelősséget érez közös jövőnk iránt.

Farsang Andrea - Mucsi László - Keveiné Bárány Ilona - Táj ​- Érték, Lépték, Változás
A ​21. században a tájkutatás a reneszánszát éli. A 20. század első felében kialakult tudományterület meghatározó súlyponti kérdései és kutatási irányzatai napjainkra jelentősen átalakultak. Ezt támasztják alá az alábbi - e kötetben megjelenő tanulmányokból kiemelt - gondolatok is. „A tájjal kapcsolatos kutatások a döntéselőkészítést szolgálják, prognózist adnak a jövőre" - írja Kertész Ádám. „Egyértelműnek tűnik, hogy a tájföldrajzi és tájökológiai diszciplína tárgyánál fogva illetékes lehet a tájvédelmi tevékenységek tudományos megalapozásában" - fogalmazza meg Kerényi Attila és Csorba Péter. „A tájvédelmi szempontok felerősödése a hazai térségi és települési tervezésben indokolja, hogy a tájtervezésnek a tájkarakter-védelemre is kiterjedő szerepét a vizsgálati módszertan fejlesztésével támasszuk alá" - írja Csima Péter. „Milyen elméleti és gyakorlati kérdéseket vetnek föl a „szuburbán-tájban" napjainkban megfigyelhető változások?" - teszi fel a kérdést Csatári Bálint. Ezen megállapítások, kérdésfeltevések is jelzik, hogy napjaink tájkutatásában a gyakorlati irányzatok erősödése figyelhető meg. Ezek az irányzatok (a teljesség igénye nélkül): a tájértékelés, a tájkarakter- és tájpotenciál-vizsgálatok, a táj- és földhasznosítási tervezés, a tájmetriai vizsgálatok, a táj-rehabilitáció, a tájmenedzsment és tájvédelem, valamint a tájváltozás-vizsgálatok, amelyek mindegyikére talál példát az Olvasó a kézben tartott kötetben.

Hans de Beer - Pihe, ​siess haza!
Pihe, ​a kis jegesmedve vidáman hancúrozik a tengerben, ám balszerencséjére egy halászhajó hálójába kerül. Hogyan szabadul ki szorult helyzetéből, hogyan szerez új barátokat, és milyen kalandos úton jut vissza szüleihez az Északi-sarkra, erről szól Hans de Beer képeskönyve. A világszerte ismert könyvsorozat nyomán mindenütt a kicsinyek kedvence lett Pihe, a játékos jegesmackó.

Ismeretlen szerző - A ​megkérdőjelezett sikerágazat
Európai ​Unió és környezetvédelmi szabályozás Szabályozás és finanszírozás Energiagazdaság és nehézipar Környezetbarát mezőgazdálkodás, terület- és vidékfejlesztés Vállalati környezetvédelem Környezeti tudat, nevelés, informatika, idegenforgalom A csatlakozás gazdasági-társadalmi hatásvizsgálata

François Hartog - A ​történetiség rendjei
François ​Hartog könyve különleges utazásra hívja az olvasót. A jelenből és annak önmagára irányuló kérdésfeltevéseiből elindulva, térnek és időnek nekivágva a legkülönfélébb vidékekre és korokba vezet el a történetiség rendjei, a címben szereplő, általa felvázolt új történettudományi eszköz nyomában. Eljárásának köszönhetően az idő végre bekerül a történeti kutatások tárgyai közé, hiszen – meglepő módon - mindezidáig jobbára hiányzott a történetírásból. Maga az idő - múlt, jelen és jövő viszonya - kerül a kérdések kereszttüzébe, ám ezen belül is elsősorban a válság pillanatai: Hartog azokat az átmeneteket vizsgálja, amikor tetten érhető a változás, elmozdulás észlelhető egyik rend felől a másik irányába. Így jutunk el a korábban Sahlins által az antropológia szemszögéből vizsgált csendes-óceáni szigetektől Odüsszeusz hazájáig, majd Szent Ágoston világától a születőben lévő Újvilágig. Megannyi új időtapasztalat, a történetiség különböző rendjei tárulnak fel az olvasó előtt, a legkülönfélébb források tükrében. Hartog elemzései fényében az irodalmi alkotások - az Iliász és az Odüsszeia, Szent Ágoston munkái vagy Chateaubriand írásai - szövegéből kirajzolódnak a különböző korok rejtett időfelfogásai, s az időtapasztalatot szervező keretek működése. A jelenbe visszatérve egy másik forrástípust, az építészeti emlékeket és a városi szövet alakulását vizsgálva tárja fel a mai ember gondolkodását szervező rendet: a prezentizmus mindenütt jelen való uralmát. Az utazást tehát saját korunk és a kortárs jelenségek vizsgálata zárja, további kérdésekkel gazdagítva a jelen pillanatát.

Hódosy Annamária - Biomozi
A ​könyv népszerű, többnyire hollywoodi filmek ökokritikai olvasatával ismerteti meg az érdeklődőket. A címben is szereplő terminus, az „öko­kritika”, a kultúrkritikai irány­zatoknak egy újabban előtérbe került, környezet­tudatos, természetközpontú válfajára vonatkozik. Olyan szemléletet kínál, amelynek megismerése és elsajátítása új fényben tüntetheti fel e többnyire nem sokra becsült alkotásokat. És talán hozzá­járulhat egy olyan gondol­ko­dás­mód kialakításához is, amely a TV vagy a számító­gép elől felkelve és a moziból való távozás után is a világ fenntarthatóbbá tételére ösztönzi a nézőket. „Az olyan fantáziák nélkül, mint amilyenek e könyv szerint a »biomoziban« öltenek testet, a ma embere pontosan úgy járhat, mint az a kisgyerek, akinek nem mesélnek: te­he­tet­le­nül magára marad szo­ron­­gásaival. A »bio­mozi« lehetővé teszi, hogy anél­kül dolgoz­zuk fel »ökológiai félelmeinket«, hogy eköz­ben szemtől szembe kellene kerülnünk azok­kal.”

Farkas Péter - Fenyegetett ​jövőnk védelmében
Napjainkban ​az emberi civilizáció egészét fenyegető ökológiai válság korát éljük. A természeti környezet védelmében már a hetvenes évek eléjén történtek lépések, de a kezdeményezők alapjában véve a tüneti kezelés szintjén maradtak. Hiányzott az elméleti háttér. Farkas Péter könyve e hiány felszámolásához nyújt segítséget a humánökológia keresztény szemléletű megfogalmazásával. A szerző tudatosítja, hogy környezetünk egyensúlyban tartása és megóvása csak a keresztény értékrendnek megfelelő, mások iránt érzett felelősségtudat alapján válhat sikeressé.

Mészáros Ferenc - Nagy Boldizsár - A ​hágai döntés
A ​nagyközönség és a szakmai körök tájékoztatására készült kötet magyar fordításban közli a Hágai Nemzetközi Bíróság ítéletét a bős–nagymarosi beruházás ügyében. A vízlépcsőrendszer tervezését, az ezzel kapcsolatos döntéseket, az építést, az építés elhagyásáról szóló magyarországi döntést, majd a szlovákiai területen megépült műveknek az ún. C-variánssal történt üzembe helyezését követik nyomon a Duna-ügy nemzetközi jogi és politikai vonatkozásaira rávilágító dokumentumok, valamint három tanulmány (Dr. Nagy Boldizsár, Dr. Mészáros Ferenc és Vargha János).

Szodfridt István - Erdészeti ​termőhelyismeret-tan
Az ​erdőnevelés többnyire 100 éves termelési ciklus, tehát az erdősítés, a fafajösszetétel tervezése alapos megfontolást igényel. A termőhely, vagyis a környezeti és talajadottságok és összefüggéseik mélyreható ismerete nélkül mindez lehetetlen. A szerző az alapvető talajtani tudnivalókon kívül többek között ismerteti a hazai erdészeti termőhelytípusok rendszerét, a talajjavítás módját és lehetőségeit az erdőgazdálkodásban, a fafajok termőhelyi igényét és annak meghatározási módszerét. A könyv azontúl, hogy az egyetemi hallgatók és a gyakorló szakemberek nélkülözhetetlen tan- és kézikönyve, hasznos eligazítást ad valamennyi föld- és erdőtulajdonosnak is.

Ismeretlen szerző - Behavioral ​Ecology of Insect Parasitoids
Written ​by a team of leading international specialists, Behavioral Ecology of Insect Parasitoids examines the optimal behaviors that parasitoids exhibit in order to maximize long term offspring production. It is an essential reference for research scientists and students studying these fascinating insects or for anyone involved in using parasitoids in biological control programs. This is a fascinating volume that provides a significant contribution to the literature on parasitoid insects. It goes a long way towards providing insights into numerous aspects of parasitoid behavior and will stimulate a diversity of future projects, something that should be the goal of any such text. I highly recommend Wajnberg et al. for all of those working on the biology or evolution of parasitoids. (PALAIOS, March 2, 2009) "The book has an attractive cover, useful figures (mostly graphs) and tables, and an index that includes subject matter and taxonomic names." (Ecology, January 2009) "[The book] will become indispensable both for students in basic research and workers in biological control ... and will certainly promote further progress in the field." (European Journal of Entomology, 2008) "Hopefully will engender support for young investigators to embark on field investigations to bolster the discipline. Editor Wajnberg and colleagues have compiled papers from expert international authors that provide an insightful theoretical context for designing, conducting, and evaluating needed field studies for informed decision making in biological control. Recommended." (Choice Reviews, October 2008) "The editors should be congratulated ... [this book] should provide excellent value to most academic entomologists." ( British Journal of Entomology and Natural History)

Molnár Zsolt - Csízi István - Természetkímélő ​gazdálkodás szikeseken
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tao Orion - Beyond ​the War on Invasive Species
Invasive ​species are everywhere, from forests and prairies to mountaintops and river mouths. Their rampant nature and sheer numbers appear to overtake fragile native species and forever change the ecosystems that they depend on. Concerns that invasive species represent significant threats to global biodiversity and ecological integrity permeate conversations from schoolrooms to board rooms, and concerned citizens grapple with how to rapidly and efficiently manage their populations. These worries have culminated in an ongoing “war on invasive species,” where the arsenal is stocked with bulldozers, chainsaws, and herbicides put to the task of their immediate eradication. In Hawaii, mangrove trees (Avicennia spp.) are sprayed with glyphosate and left to decompose on the sandy shorelines where they grow, and in Washington, helicopters apply the herbicide Imazapyr to smooth cordgrass (Spartina alterniflora) growing in estuaries. The “war on invasive species” is in full swing, but given the scope of such potentially dangerous and ecologically degrading eradication practices, it is necessary to question the very nature of the battle. Beyond the War on Invasive Species offers a much-needed alternative perspective on invasive species and the best practices for their management based on a holistic, permaculture-inspired framework. Utilizing the latest research and thinking on the changing nature of ecological systems, Beyond the War on Invasive Species closely examines the factors that are largely missing from the common conceptions of invasive species, including how the colliding effects of climate change, habitat destruction, and changes in land use and management contribute to their proliferation. Beyond the War on Invasive Species demonstrates that there is more to the story of invasive species than is commonly conceived, and offers ways of understanding their presence and ecosystem effects in order to make more ecologically responsible choices in land restoration and biodiversity conservation that address the root of the invasion phenomenon. The choices we make on a daily basis―the ways we procure food, shelter, water, medicine, and transportation―are the major drivers of contemporary changes in ecosystem structure and function; therefore, deep and long-lasting ecological restoration outcomes will come not just from eliminating invasive species, but through conscientious redesign of these production systems.

Kollekciók