Ajax-loader

'ökológia' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Jándy Klára - Füstköd ​a város felett
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Borhidi Attila - Gaia ​zöld ruhája
Környezetvédelem, ​öko-tudatosság, emberi felelősség. Gaia (földanyánk) örökségének féltése, megőrzésének mikéntje a könyv témája.

Juhász-Nagy Pál - Természet ​és ember
A ​nagy műveltségű tudós, professzor, természetvédő - időközben sajnos posztumusszá vált - kötetét tartja kezében az olvasó. A szerző könyve előszavában így ír: "...túlzás nélkül mondható: aligha van zavarosabb, tisztázatlanabb reláció, mint a természet és az ember viszonya. (A buta megszokással ellentétben, a létezők sorerndje még véletlenül sem cserélendő fel; az »ember és természet« kitételt legalább akkora illemsértésnek kell tekintenünk, mint ha valaki azt mondaná: »én és az anyám«.) A kultúrhistória egyik legkínosabb tanulsága: az állítólag »bölcs ember« ott odázta el, ott sikkasztotta el, hogy a saját helyét »a Természet nagy rendjében meglelje«, ahol ezt csak megtehette. Ez az akut tisztázatlanság különösen nyomasztóvá vált korunkban (a bioszféraválság egyre fokozódó élesedésével, a természeti értékek egyre drasztikusabb pusztításával-pusztulásával); akkor, amikor már valóban az emberiség léte-nemléte is kockán forog. Nagyon kínos az is, hogy az elvi kérdések sokaságáról mindmáig túl kevés szó esik (azokról a problémákról tehát, amelyek mintegy innen és től vannak a válságregisztráláson, vagy az in praxi értett természet- és környezetvédelem ügyes-bajos dolgain.) Ilyen elvi probléma például: a tudomány szerepe; kissé pontosabban az a kérdés: hogyan s miben járult vagy nem járult hozzá az aktuális tudás a jobb tisztázásához? Egy közelebbi kérdés: vajon miért éppen akkor szorult háttérbe - és becsültetett le - az »in vivo« kutatás, amikor ennek fontossága, nélkülözhetetlen volta szinte mindenki számára nyilvánvalóvá vált? Érzékelhető: a nyitott kérdések légiójával sokféle módon lehet szembesülni. Ez a kötet - mint egyfajta esszégyűjtemény - a »variációs műfajjal« próbálkozik; remélve, hogy valamilyen értelmes »összkép« kialakítható elég sokféle változat, közelítés mód »kölcsönös feleselésével« is. (Hiszen) a természet ezerarcúsága, a miriád forma nyüzsgése, a diverzitási élmény ereje, a sokféle természetaspektus állandó felvillanása szinte mindig tiltakozik az egyetlen keretbe szorítás ellen, és valósággal »előhívja« a »variációs megjelenítés« valamilyen formáját.

Bencze Lajos - Vadgazdálkodásunk ​természeti adottságai
A ​magyar vadgazdálkodás - főként a felszabadulást követő időszakban - nemzetközileg is elismert eredményeket ért el. Ebben nagy szerepet játszottak kormányzatunk intézkedései és a vadgazdálkodást irányító, de főképpen a vadgazdálkodással foglalkozó lelkes gyakorlati szakemberek. A könyv legfőbb szakmai értéke új szemléletmódjában rejlik. A szerző felismerte és könyvében konkrét adatok sokaságával bizonyítja be, hogy a vad a természetes életközösség szerves tartozéka, amely az őt körülvevő valamennyi tényezővel dinamikus kölcsönhatásban van. A munka a vad (elsősorban a nagyvad) és környezetének összefüggéseiről ad kimerítő értékelést. Bevezeti a vadeltartó képesség fogalmát és meghatározására elméletileg (elsősorban botanikailag) megalapozott, gyakorlatilag is használható osztályozási rendszert javasol. Újszerűek a vadkárelhárítással kapcsolatos javaslatai, valamint a vad táplálékául szolgáló növényi részek mikroelem-tartalmának táplálkozásbiológiai értékelése is. Népgazdasági és üzemi szempontból egyaránt fontos a szerzőnek az a törekvése, amellyel a vadgazdálkodás és a mező- és erdőgazdaság érdekei összehangolásának lehetőségeit mutatja be.

Ismeretlen szerző - Nemzeti ​környezeti nevelési stratégia
Magyarország ​természeti szépségekben és erőforrásokban gazdag ország. Egyre többünkben tudatosul azonban, hogy ma már jelentősen károsodott a természet, baj van az ember környezetével. A környezeti nevelés célja az, hogy ennek a problémának a megoldását elősegítse. A környezeti nevelés területén az utóbbi évtizedekben robbanásszerű változások következtek be. A fejlődés - más-más módon - megmutatkozik a külföldi adaptációk, a hazai könyvkiadás, az óvoda a közoktatás, a felsőoktatás, a bemutatóhelyek, a szakmai társadalmi szervezetek, a környezetvédelmi mozgalmak, az államigazgatás, a tömegtájékoztatás stb. területén is. Mára nehezen áttekinthetővé vált a helyzet. Félő, hogy az egymással ellentétes tendenciák, párhuzamos erőfeszítések és összevisszaságok nehezítik a munkát, felemésztik az erőket és csökkentik a társadalmi hatékonyságot. Stratégiai kialakítását kívánja a Nemzeti alaptanterv bevezetése is. Hazai szakemberek konszenzust alakítottak ki a környezeti nevelés különféle területein legsürgetőbb és a távlati feladatokról, és ezennel vitára illetve végrehajtásra ajánlják. Ez a Stratégia társadalmi szervezetek kezdeményezésére és szervezésében született. Reméljük, hogy az Országgyűléstől az egyes nevelőkig, pedagógusokig, szülőkig minden érdeklődő számára segítség, iránymutató lehet.

Száraz Péter - Ökológiai ​zsebkönyv
Az ​összkomfortos bolygó Populációk és társulások Ökoszisztémák A víz alatt A talaj Földtörténeti (közel)múlt Néhány rövid kirándulás Magányos űrhajó

Antalóczy Zoltán - „Őrjöngő ​röptünk, mondd, hová vezet?”
A ​szerző Az ember tragédiájára emlékeztetve, annak mintegy csodálatos keretében írja le gondolatait és véleményt alkot ebben a Luciferrel fertőzött világról, melyben az ember emberrel szembeni harca, a természettel és a klímaváltozással való küzdelme már-már élethalálharcig fokozódott. A technika és a tudomány korának pedig különös ellentmondása az, hogy már senki nem lehet itt biztonságban. A nyomor, az éhség, a szegénység, a háború és az energiaválság leselkedik az emberiségre. Megoldásra kényszerülünk. Magam rendíthetetlenül hiszek abban, hogy "őrjöngő röptünk" erkölcsi megtisztuláshoz és változáshoz vezet. A változás, az atomisztikus káosz mai korszakában elsőként Amerika világhatalmi helyzetének megrendüléséhez, nyomában világméretű strukturális átrendezéséhez és megváltozáshoz vezet. Követi ezt a neoliberális amorális kapitalizmus trónfosztása és a szociális típusú piacgazdaság felemelkedése. Hajnali kiáltásként egy üzenet szól hozzám: fagyasszuk be a gyűlöletet! A gyűlölet nem épít, csak rombol. Az élethez, a túléléshez, a boldogsághoz csendes és szerető erők kellenek.

Standovár Tibor - Richard B. Primack - A ​természetvédelmi biológia alapjai
A ​tartalomból: A biológiai sokféleség - avagy mit véd a természetvédelmi biológia A biodiverzitás megoszlása a Földön Hány faj él a Földön Kihalás Az élőhelyek pusztulása, fragmentációja, és leromlása Túlzott hasznosítás, idegenhonos fajok és betegségek A kis populációk problémái Természetes élőhelyen kívüli - ex situ - védelem A Föld védett területei A nem védett területek jelentősége Restaurációs ökológia, élőhely-helyreállítás Nemzetközi természetvédelmi egyezmények A kiadványt számos táblázat, ábra és kép egészíti ki, zárásul pedig a kötet függelékében irodalomjegyzék, valamint tárgy- és névmutató is szerepel.

Juhász-Nagy Pál - Beszélgetések ​az ökológiáról
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szabó István Mihály - Az ​általános talajtan biológiai alapjai
A ​talajtan tudományának elsődleges feladata a sokrétűen összetett és spontán módon koordinált fizikokémiai, biokémiai és biológiai talajanyagcsere molekuláris szintű feltárása és bemutatása. E talajanyagcsere, a termesztett növények vagy a természetes növénytakaró gyökérrendszereinek anyagcseréjével, számtalan anyag- és energiaáram útvonalain át szorosan egységesülve, a talaj termékenységét határozza meg. A talajtan, megkülönböztetett figyelemmel, éppen ezt a talaj- növény kometabolizmust kutatja. Szabó István Mihály immár harmadik kiadásban megjelenő nívódíjas műve a klasszikus talajtani és talajbiológiai diszciplínákat egységükben tárgyalja. Az akadémikus szerző tehát e széles témakör információanyagát egységes tantárggyá egybeépítve, a még lehetséges mértékben tömörítve foglalja egybe. A kötet elsősorban egyetemi tankönyv, de mint szakkönyv a hazai agrárszakma és a nagyközönség érdeklődésére is számot tarthat.

20140321_092745-1
Kutyagondolatok ​nyomában Ismeretlen szerző
9

Ismeretlen szerző - Kutyagondolatok ​nyomában
Bár ​több tízezer év óta társunk, a tudományos érdeklődés mindmáig elkerülte. Az utóbbi tíz év azonban forradalmi változások kezdetét jelzi. Vajon mi az, ami ennyire vonzóvá teszi az ember számára a kutyát a világ minden táján? Segíthet-e a modern tudomány e kérdés megválaszolásában? Etológusok, pszichológusok, állatorvosok, szociológusok és filozófusok egymás munkáját kiegészítve igyekeznek feltárni az ember-kutya kapcsolat evolúciós mozgatórugóját, a háziasítás szerepét és hatását, illetve a kutya viselkedésének biológiai alapjait. Közben pedig kiderül, hogy az ember nem egyszerűen kutyát „csinált” a farkasból, hanem egyben a saját maga „képére” is formálta. Ebben a kis kötetben az ELTE Etológia Tanszékének munkatársai több mint tíz év kutatási eredményeit foglalják össze. A hazai etológia külön sikere, hogy e területen élenjárók vagyunk, és a bemutatott munka döntő része itthoni kutatások eredménye, amelyhez rengeteg kutyaszerető ember is hozzájárult.

Save0177
Ökológiai ​tanulmányok Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Ökológiai ​tanulmányok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Molnár Katalin - Biológia ​munkafüzet I.
A ​Biológia-Ökológia, hazai és idegen tájak élővilága c. tankönyvhöz kapcsolódó munkafüzet olyan feladatokat tartalmaz, amelyek az új ismeretek feldolgozásánál, a gyakorlásnál és az ellenőrzésnél egyaránt eredményesen használhatók. A hazai és idegen tájak élővilágáról tanultakra vonatkozó feladatok között szerepel például táplálékláncok összeállítása, halmazábrák készítése, az egyes fajok elhelyezése a világtérképen.

Josef Reichholf - Szántók ​és mezők világa
Sorozatunk ​ökológiai összefoglalói a természet összefüggéseit világítják meg - Közép-Európa kultúrtájai - Sztyepek, rétek és szántóföldek - A mezők növény- és állatvilága - Természetes életközösségek - Ökológia és ökonómia - Agrárpolitika és veszélyeztetett fajok - A természetvédelem lehetőségei és esélyei

Fábián Gyula - Ökológiai ​rendező elvek a környezet- és természetvédelemben
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kulcsár Dezső - Környezetgazdaságtan
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hargitai Károly - Vészharang
Világunk ​fordulóponthoz érkezett. A vallások és a tudomány felismerései, gondolatvilágának merész útjai napjainkban keresztezni látszanak egymást. Kezdjük lassan megérteni, hogy miről is van szó tulajdonképpen. Egyre tisztábban látjuk lehetőségeinket és korlátainkat. És azt is tudjuk már, hogy mi a helyes és mi a helytelen. Tudjuk, hogy mit kellene tennünk ahhoz, hogy megkíséreljünk életben maradni. Félő azonban, hogy mindeme jó és szörnyű tudás kissé későn gyújtott fényt töppedt, poszorodott elménkben. Félő, hogy ellobbant remények kihűlt hamvába halunk. És félő az is, hogy még időben van minden. A felismerés, a nekifeszülés és a tett. Ám még ilyen helyzetben is felpisloghat a koromsötétben egy icuri-picuri, meleg sárga fény. Egy aprócska fényecske, amelynek forrását soha nem is leled talán. Melynek forrása, talán maga a Minden.

Al Gore - Kellemetlen ​igazság
Al ​Gore, az Egyesült Államok korábbi alelnöke harminc éve foglalkozik a globális felmelegedés kérdésével. A 2000. évi – számára sikertelen – elnökválasztás óta legfőbb feladatának a klímaváltozással kapcsolatos ismeretterjesztést tekinti. Az elmúlt hat évben beutazta a világot, felkereste a bolygó azon területeit, ahol a változás jelei kézzelfoghatóak, és sokszáz előadást tartott annak érdekében, hogy az összegyűjtött információkat megossza az érdeklődőkkel. Az előadások kibővített anyagából készült könyv minden olvasó számára érthetően és meggyőzően mutatja be, hogy a jelenleg zajló globális felmelegedés nagy részéért az emberiség a felelős, és ha nem cselekszünk gyorsan, a következmények visszafordíthatatlanok lesznek, világunk katasztrófák láncolatán fog átesni. „Az évek során sokat tanultam erről a témáról. A világ legjobb tudósait olvastam és hallgattam, akik egyre szörnyűbb figyelmeztetéseket tettek közzé. Aggódva figyeltem, ahogy a válság minden várakozásnál gyorsabban súlyosbodott. Bolygónk minden szögletében – szárazföldön és vízen, az olvadó jégben és az eltűnő hóban, hőhullámok és aszályok idején, a hurrikánok szemében és a menekültek könnyeiben – annak cáfolhatatlan bizonyítékait láthatjuk, hogy a természeti folyamatok alaposan megváltoznak. Azt remélem, hogy akik elolvassák a könyvet, és megnézik a filmet, ugyanazt fogják érezni, amit én már régóta: a globális felmelegedés nem csak a tudományról szól, és nem csak politikai téma. Valójában erkölcsi kérdés.” – Al Gore

Andrásfalvy Bertalan - Vargyas Gábor - Antropogén ​ökológiai változások a Kárpát-medencében
E ​tanulmánykötet a Pécsi Tudományegyetem Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszéke által Andrásfalvy Bertalan vezetése alatt 2002–2005 között elnyert, „Iskolateremtő egyéniségek – Tudományos Iskolák” támogatására kiírt OTKA program kutatási eredményeit tartalmazza. Tudományos vállalkozásunk célja a Kárpát-medencében az utóbbi 1000 év emberi tevékenysége (különösen az erdőirtás, a vízrendezések, a pusztásodás, a szőlőművelés és a nagyüzemi gazdálkodás) eredményeképp bekövetkezett ökológiai változások történeti-néprajzi vizsgálata volt. Kutatásunk során a gazdálkodás tájra gyakorolt hatásának, ember és ökológiai környezet szerves kapcsolatának a vizsgálata mellett külön figyelmet szenteltünk az ott élő népesség történelmi sorsának, társadalmi-kulturális jellemzőinek, a földtulajdon és a földhasználati jog változásainak, a foglalkoztatottságnak, a demográfiai viszonyoknak - azaz minden olyan tényezőnek, amely az emberi tájhasználatot, az ökológiai környezet antropogén átalakítását befolyásol(hat)ta. A vizsgált folyamatokat - elsősorban a Dunántúl, illetve a Kisalföld eddig kevésbé ismert területeire koncentrálva - meghatározott kutatópontokon vizsgáltuk, törekedve arra, hogy a változásokat a fellelhető történeti térkép és más forrásanyag segítségével időben a lehető legmesszebb visszavetítve nyomon kísérjük és dokumentáljuk. Munkánkkal a jelenkori emberi beavatkozások történeti előzményeit illetve jövőbeli következményeit, várható hatásait, előnyeit és hátrányait kívántuk társadalomtudományi és döntéshozói-politikai szinten egyaránt tudatosítani, egyúttal a jövőbeli beavatkozások tervezéséhez megbízható forrásanyagot, kiérlelt elemzéseket szolgáltatni - ezzel járulva hozzá az egykor létezett, de mára elszegényített szerves tájak ökológiai rehabilitációjához.

A Tisztaság Testvérei - Az ​állatok és az emberek pere a dzsinnek királya előtt
A ​Tisztaság testvérei enciklopédiája az arab irodalom egyedülálló alkotása. E sajátos és egyedülálló enciklopédiából a legmaradandóbb hatást az állatok és emberek ,,ökológiai meséje" gyakorolta. A híres történet ma időszerűbb, mint valaha, hiszen arról szól, hogy az Istentől elrendelt ökológiai egyensúlyt az ember miként veszi semmibe, az élőlények számára rendelt életteret hogyan hágja át azzal, hogy határtalan és zabolátlan fogyasztási igényeit kiterjeszti a földön kívül a levegőre és a tengerekre is, és az állatok természetes egymásra utaltságát és egymást kiegészítő életmódját kíméletlenül felborítja. A történet szerint az állatok a dzsinnek királya elé viszik az ügyet, bevádolják az embereket, és szabályos bírósági tárgyalás folyik le a szemünk előtt, amelyben az ember lépten-nyomon a rövidebbet húzza, és végső felmentése voltaképpen a Jób-történet végéhez hasonlítható, amelyben a nem-igazságos és nem-racionális isteni elrendelés lenne a végső érv.

Végh László - Szám Dorottya - Hetesi Zsolt - Utolsó ​kísérlet
Ötven ​éve még aligha volt olyan ember a világon, aki tudományos szempontokat mérlegelve arra a következtetésre jutott volna, hogy a rohamosan fejlődő emberiséget a végpusztulás veszélye fenyegeti. Gazdagodott, növekedett a világ, a tudomány haladása szédítő távlatokat vetített, elénk. Bízhattunk abban, hogy az atommagfúziót szolgálatunkba állítva kimeríthetetlen erőforráshoz jut az ember, és már az 1970-es évekre elkészül az első ilyen erőmű. Hittük, meghódíthatjuk a világűrt és gyarmatosíthatjuk a Naprendszert, valamennyi erő- és nyersanyagforrását a szolgálatunkba állíthatjuk. Ám vagy negyven évvel ezelőtt különböző nemzetiségű értelmiségiek egy csoportja felismerte és meg is fogalmazta, hogy kimeríthetetlen erőforrás nélkül az emberiség egészét sújtó válság felé tartunk. Ahogy telt az idő, egyre érzékelhetőbbekké váltak az erőforrás- és a világméretű környezeti válság jelei. Az 1973-as olajválság után lecsökkent a gazdaság növekedésének üteme. 1985-re lelassult a mezőgazdasági termelés több mint harminc éven át tartó igen gyors növekedése, és láthatóvá vált, hogy az iparszerű mezőgazdaság végzetesen károsítja a termőföldet és az édesvízkészleteket. Tíz éve a világ kőolajkészleteit felmérő szakemberek egy csoportja a nyilvánosság elé tárta, hogy már egy ideje évente sokkal több kőolajat használunk fel, mint amennyi új készletet évente találunk. Most 2008-ra megugrottak a kőolaj, földgáz és az élelmiszerek árai, és egyre hevesebb küzdelem folyik a bolygó még megmaradt erőforrásainak elosztásáért. 2008 őszére az USA egyre mélyülő pénzügyi válsága az egész világra kiterjedő pénzügyi és gazdasági válságra vezetett. Ez a könyv a világválság emberi és anyagi hátteréről, az összeomlással fenyegető átmenet zárható lefolyásáról és a felkészülés lehetőségeiről szól. Előrebocsátanánk, a Kárpát-medence népei a világ többi részéhez viszonyítva jobb jövőben reménykedhetnek. De a megmaradásra csak akkor lehet számottevő esélyünk, ha már most szembenézünk azzal, hogy ténylegesen milyen helyzetben vagyunk, mi várhat reánk és felkészülünk a jövőre.

Olajos Péter - Konzervatív ​zöldség
A ​gyorsuló környezeti és klimatikus változások radikális gyorsasággal alakítják át életünket. Egy új paradigmának, a zöldgazdaság születésének vagyunk tanúi. De mi is az a zöldgazdaság? Milyen alkotóelemei vannak és hogyan fejlődött ki, hogy mára a fosszilis energiahordozókon nyugvó világunkban egy lehetséges váltómodellként emlegetik. A könyv nemzetközi és hazai példákon keresztül mutatja be az olvasónak a zöldgazdaság múltját, jelenét és lehetséges jövőjét. Mindemellett választ keres olyan kérdésekre is, hogy létezik-e konzervatív, polgári indíttatású zöldpolitika. Ha van, akkor mi lenne ennek az elvi alapja, és milyen politikai, gyakorlati célkitűzések és feladatok határozhatóak meg belőle. A szerző több éves európai uniós tapasztalatait összegzi e könyvében, és ad az érdeklődők számára iránytűt ahhoz, hogy eligazodjanak a zöld fogalmak, a zöldpolitika és a szemünk előtt kibontakozó zöldgazdaság útvesztőiben. Olajos Péter szervező-vegyészmérnök, környezetvédelmi szakmérnök, konzervatív európai uniós szakpolitikus. 2004 és 2009 között európai parlamenti képviselő (EPPED), a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság tagja, valamint a Fenntartható Fejlődés Munkacsoport alelnöke. 2007 májusában megválasztották az Európai Parlament Klímaváltozással foglalkozó Ad hoc Bizottság tagjává. Büszke tulajdonosa a hazai biotermelők és -feldolgozók adományozta ökonagyköveti címnek. Szerkesztője és szerzője a Ma és Holnap című, fenntartható fejlődéssel foglalkozó lap uniós rovatának.

Carl N. McDaniel - John M. Gowdy - Az ​édenkert kiárusítása
Nauru ​több mint kétszáz évvel ezelőtt a „Kellemes sziget” nevet kapta az első arra járó európaiaktól a hely szépsége, az ökoszisztéma gazdagsága és az ott lakók szívélyessége miatt. Hamarosan azonban azt is fölfedezték, hogy ez a hely a világ egyik leggazdagabb foszfátlelőhelye – a földet kifosztották, a foszfátban gazdag talaj nagy részét kitermelték és eladták, a helyiek kultúráját pedig szilánkokra zúzták. A gyökeresen megváltozott, a fantasztikus gazdagság ígéretével megvesztegetett naurui kultúra a globális piacgazdaság résztvevője lett. Alig egy évszázad alatt az egykor önfenntartó kultúrának otthont adó sziget tönkrebányászott, hajdani biológiai sokféleségétől megfosztott pusztasággá vált, amelynek tízezer lakosa már a puszta létfenntartás tekintetében is teljes mértékben a külvilágra utalt. A mindenéből kiforgatott csendes-óceáni szigetlakó nép sorsa úgy tűnik, bolygónk sorsát szimbolizálja. Tudományon és technikán alapuló rendszerünk látszólag bevált – valójában ha az eddigi úton haladunk tovább, végleg kizsaroljuk Földünket és annak biológiai sokféleségét, a ma ismert civilizáció pedig össze fog omlani. Az emberiségnek azonban kezében van a tudás és a lehetőség, hogy megteremtse a fenntartható létezést – ahogy függetlenségének kivívása óta Nauru népe is ezen dolgozik.

Rodics Katalin - Gyilkos ​üzlet
Mindenek ​előtt szeretnék köszönetet mondani a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium Természetvédelmi Hivatalának, elsősorban vezetőjének, Dr. Tardy Jánosnak azért, hogy kezdettől fogva támogatták munkámat, könyvem létrejöttét és vállalták kiadásának költségeit. Köszönöm Varga Zoltán professzor úrnak, hogy az anyag csíráját hordozó szakdolgozatom értékelésekor arra bíztatott: könyv formájában is dolgozzam ki. Enélkül valószínűleg sohasem szántam volna rá magam a megírására. Ez a könyv nemcsak összegyűjtött irodalmi adatokat tartalmaz, hanem - hacsak említés szinten is - összefoglalja eddigi munkámat. Ezért szeretném itt megköszönni a többieknek, azoknak a segítségét is, akiknek a hálámat nincs máshol alkalmam nyilvánosan kifejezni. Köszönöm a Washingtoni Egyezmény Nemzetközi Titkárságának, személy szerint J.-P. Le Duc és Ger van Vliet úrnak segítségét és támogatását. Köszönöm külföldi barátaimnak: Bili Clarknak, aki - bár földrajzilag távol élünk egymástól - mindig mellettem állt, amikor nehéz helyzetben voltam és támogatásra volt szükségem. Ő segített - többek között - a mongol farkasok elszállításában; az ő szakvéleménye győzte meg a Legfelső Bíróságot arról, hogy az állatokat valóban a lehető leggyorsabban megfelelő mentőközpontba kell szállítanunk, és így megnyertük az ellenünk indított pert. Együtt dolgoztunk és dolgozunk ma is az afrikai elefánt megmentése érdekében az elefántcsont kereskedelem teljes tilalmáért és sok más ügyben is. Egy másik kedves segítőtársam a nemzetközi munkában Donna Hart asszony és szervezete az International Wildlife Coalition. Többek között azt is nekik köszönhetem, hogy könyvemben szép eredeti fotók is szerepelnek, és ezeknek amiknek közlési jogát is ők kérték meg számomra a szerzőktől. Köszönöm még Ian Redmondnak és Jeff Canin (Green Peace) barátomnak értékes felvételeiket, amelyeket könyvem számára ingyen a rendelkezésemre bocsájtottak. Köszönöm Brigitte Bardot-nak, alapítványa elnökasszonyának Lilian Sujánszkynak és férjének Sujánszky Jenőnek, hogy teljes erejükkel, lelkesedésükkel és természetesen anyagilag is támogatták a mongol farkasok megmentését. Köszönöm Jane Goodallnak, a világhírű csimpánz kutatónőnek, és munkatársának Teleky Gézának, hogy megszervezték és fizették a négy ugandai csimpánzkölyök hazaszállítását.

Norman Myers - Julien L. Simon - Mi ​a helyes válasz, ha a Föld jövője a tét?
Soha ​korábban nem volt ilyen nagy a véleménykülönbség az embert körülvevő földi környezet vélt vagy valódi válságáról, mint napjainkban. Norman Myers, a kitüntetett környezet- és természetvédő és Julian Simon, a Maryland Egyetem közgazdásza, a környezetvédelmi mozgalmak szkeptikus kritikusa két végponton helyezkednek el. Ez a könyv a Columbia Egyetemen 1992 októberében tartott élő, provokatív vitájuk átirata. A szerzők részletesen kifejtik álláspontjukat, majd válaszolnak egymás érveire és ellenérveire, valamint néhány közönségkérdésre. Vajon a világunk történelmi örökség-e, amelyet éppen teljes elpusztítással fenyegetünk, ha nem változtatunk az erőforrásokat kihasználó eddigi módszereinken? Vagy a környezetvédők vaklármát csapnak, és alábecsülik a természet önfenntartó képességét és az emberiség alkalmazkodókészségét? Vajon valóban aggódnunk kell-e a fajok kihalása miatt? Képesek vagyunk-e új erőforrásokat találni, vagy az egyre fogyókat helyettesíteni?

Covers_193422
Európa ​híres kertje Ismeretlen szerző
3

Ismeretlen szerző - Európa ​híres kertje
"Milyen ​tapasztalatokat gyűjtött a természetről a Kárpát-medencében az egymást váltó generációk hosszú sora? Hogyan használta és hasznosította, alakította és őrizte környezetét? Hogyan vészelte át a lakosság a természeti változásokat, védte ki a katasztrófákat és építette be világképébe élményeit? Vajon a Kárpátok kagylójában élők nemzedékei, a különböző nemzetek fiai hogyan és mennyiben sajátították el a természettel való együttélés közös nyelvét?" E kérdéseket teszik fel a tanulmánykötet szerkesztői bevezető írásukban, és a könyv 12 további tanulmánya nagyjából ezekre keresi a választ.

Klaus Janke - Bruno P. Kremer - Josef H. Reichholf - Tengerek ​és tengerpartok
Vizsgáljuk ​meg a természet ökológiai összefüggéseit ¤ Európa tengerei és tengerpartja ¤ Élőhelyek és életközösségek ¤ A planktonok lebegő világa ¤ A tenger növény- és állatvilága ¤ A tengeri madarak életmódja ¤ Tenger és tengerpart - mint veszélyeztetett terület

Ismeretlen szerző - A ​természet romlása, a romlás természete
Helyzetkép ​11 fejezetben Magyarország környezeti állapotáról és a jövő lehetőségeiről 11 neves magyar szakember tollából a természetvédelemről, erdeinkről, a mezőgazdaságról, folyóinkról, a szennyezésekről, a közlekedésről és az EU-csatlakozásról.

Okologia
Ökológia Ismeretlen szerző
13

Ismeretlen szerző - Ökológia
Napjaink ​természeti katasztrófái, az emberi népesség drasztikus növekedésének következményei: az éhezés, a járványok, a természetpusztítás; a felgyorsult klímaváltozás, a médiában ökológiainak nevezett környezeti-társadalmi problémák hosszú sora felértékelték az ökológiai kutatásokat. Alaptankönyvünkben egyetemi hallgatóknak, középiskolai tanároknak és érdeklődő diákoknak, a természetvédelem és környezetvédelem területén civil szervezetekben vagy állami, kormányzati szervezetekben dolgozóknak, és általában mindazoknak ajánljuk, akik biztos ökológiai tudást szeretnének szerezni, hogy eligazodjanak a természetvédelmi problémák dzsungelében.

Pálvölgyi Tamás - Az ​új évezred környezeti kihívása: az éghajlatváltozás
Bizonyított ​tény, hogy egyes gázok (elsősorban a szén-dioxid, a metán és a dinitrogénoxid) légköri feldúsulása üvegházhatáshoz vezet. Szén-dioxidból közel 30 százalékkal több van a légkörben, mint az ipari forradalmat megelőzően. Mivel e civilizációs melléktermékekként képződő szennyező anyagok kibocsátása drasztikusan emelkedik, valószínű, hogy felmelegedésben, tengerszintemelkedésben, áradások és aszályok kiszámíthatatlan váltakozásában testet öltő éghajlatváltozás elé nézünk. E Földünk egészére kiterjedő jelenség nem kerüli el majd Magyarországot sem. A kedvezőtlen következmények elhárítására csak az üvegházhatású gázok kibocsátásának visszafogásával van mód. Nemzetközi összefogással, a nemzetgazdaságok és a világgazdaság környezeti szempontú modernizációjával a súlyos emberi és anyagi áldozatokkal járó következmények még megelőzhetők. Amennyiben a jelenlegi tendenciák folytatódnak, valószínű, hogy a világ népességének kétharmada, Európa lakosságának háromnegyede még saját élete során részese lesz az éghajlatváltozás káros következményeinek.

Juhász-Nagy Pál - Zsolnai László - Humánökológia
Korunkban ​egyre többen ismerik fel, hogy az emberiség sorsa egy ökológia versus ökonómia tengelyen billeg. E könyv lapjain történetesen egy ökológus és egy ökonómus diskurál egymással. Egyikünk az ELTE Növényrendszertani és Ökológiai Tanszékének professzora, másikunk a Közgazdaságtudományi Egyetem Vállalatgazdaságtan Tanszékének docense. Úgy érezzük, ma égető szükség van a biológiai és a társadalomtudományok együttműködésére. Ezért vállalkoztunk közös könyv írására, szakmaközi dialógusra. Mi a párbeszéd értelmét abban látjuk, hogy az az őszinte és kölcsönös megértést szolgálja. Arra törekedtünk, hogy az ökológia és az ökonómia kisülési pontjait lehetőleg pontosan mutassuk föl, és ezzel másokat is továbbgondolásra serkentsünk. A kötet végén tézisekbe foglaltuk beszélgetéseink főbb eredményeit. Némelyik állításunk talán megbotránkoztató lesz az Olvasó számára, de hát a világ, amiben élünk, maga is meghökkentően botrányos!

Juhász-Nagy Pál - Egy ​operatív ökológia hiánya, szükséglete és feladatai
Mi ​az ökológia? Hogyan építhető fel? Melyek a tárgy legfontosabb alapfogalmai? Milyen legyen az ökológia kellően átfogó elmélete? Hogyan biztosítható az elmélet és gyakorlat kívánatos egysége? Mi akadályozza ma - akár elvileg is - ennek az egységnek a kialakulását? Mivel magyarázható az ökológia megannyi történeti buktatója, hagyományosan rögzült tévedése? Miért tisztázatlan ma is oly sok fontos alapfogalom (pl. környezet, tolerancia, ökoszisztéma)? Milyen eszközöknek miféle összekapcsolásával érhető el az, hogy az ökológia valóban betöltse kivételes szerepét az egyre aggasztóbb világproblémák egész sorának megoldásában? Ezekre és hasonló kérdésekre keres választ ez a könyv az ökológia új alapozásának átfogó igényével. Megírásának fő indítéka: széles körű vita kibontakoztatása az ökológia jelen helyzetéről és sürgős teendőiről.

Kollekciók