Ajax-loader

'ortodox' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Júlia Voznyeszenszkaja - Halál ​utáni kalandjaim
Oroszországban ​az év legjobb írója\' címmel kitüntetett szerzőnő regénye keresztény fantázia, lebilincselően izgalmas kalandregény a túlvilágról. Halál utáni kalandjaim úgy kezdődtek, hogy leestem a negyedik emeletről és összetörtem magam. Ezzel a mondattal kezdődnek Anna, a negyven éves, Münchenben élő orosz emigráns értelmiségi nő kalandjai. A halál utáni élet titkaival való közelebbi megismerkedését az írónő humoros, kalandos, mégis megrendítő és elgondolkoztató regény formájában tárja az olvasóközönség elé. Az írónő előkészületben lévő művei: Kasszandra útja, avagy kalandok a makarónival Lancelot zarándoklása A vezér fia

Hierotheos Vlachos archimandrita - Bevezetés ​a keleti keresztény lelkiségbe
Nagy ​örömére szolgál a kiadónak és a fordítónak egyaránt e kis könyv közreadása. A szerző Hierotheos Vlachos archimandrita (főapát, a könyv megjelenésekor pedig püspök) Magyarországon is ismertté vált az Egy éjszaka a Szent Hegy sivatagába (VS Studio, Budapest, 1997) c. könyvének megjelentetésével. A "Bevezetés a keleti keresztény lelkiségbe" c. könyvével a szerző szeretné bemutatni az ortodox lelki élet alapjait. Igazán tömören összegzi az ortodox egyházi élet körvonalait, újra meghatározva a régóta helytelenül használt vagy értelmezett fogalmakat: praxis (gyakorlat), teória (szemlélődés), értelem (nuos), ész, lélek ápolása stb. Nagy szükség van az ortodox lelki élet alapjának meghatározására, mert ma gyakran hivatkoznak az atyák tanítására. Hiba azonban, ha a fogalmakat, a kifejezéseket nem helyezzük az ortodox hagyomány környezetébe, és ha nem arra építve fogalmazzuk meg azokat. A könyv rövid bevezetést nyújt az ortodox lelkiségbe. A szerzőnek nem célja, hogy átfogóan elemezze a témát. Sokkal inkább ízelítőt szándékozik adni az ortodox egyházi hagyomány területéről, "kis belépőt" oda.

Gloria Man - Az ​ortodox törésvonal
Ugyanazt ​az Istent tiszteljük és csak alig másként. Az ősforrások közösek, a Tan lényege úgyszintén. És mégis, ha a képzeletbeli törésvonalat átlépjük, a keleti kereszténység országaiban tökéletesen más világot találunk, és távolról sem pusztán a vallási szertartások külsőségei terén. Vajon a bizánci ortodoxia, a rejtélyes gondolkodásmód kizárólag a vallási dogmák némely eltéréséből származik, vagy éppen fordítva: egy sajátos társadalmi lét, a keleti gondolkodási- és életstruktúra formálta a saját arculatára a dogmákat? A kérdés sok évszázados, és a válasz sem lehet megfellebbezhetetlen. Ám ha az ortodoxia és a hozzá tartozó államalakulatok máig ívelő történetét vesszük górcső alá, találhatunk néhány támpontot. A cári, majd bolsevista Oroszország, a sztálini birodalom, vagy a Balkán: a közelmúlt Romániája, a véres háborúkban saját magát szétszaggató Jugoszlávia fájdalmas és elborzasztó képei mintha mind-mind egy ősi tükörből vetülnének vissza. Abból a tükörből, amelyből egyszerre ájtatos és gonosz grimasszal a régi Bizánc tekintete mered ránk?

Neményi Ferenc - György István - Rubljov
"A ​szent ikonfestők legendái" című kéziratos könyv krónikása megemlékezik Andrej radonyezsi ikonfestő szerzetesről, aki nem más, mint Andrej Rubljov. Egyesek szerint 1360, mások szerint 1370 körül született, Radonyezs városában, amely Moszkvától hatvannyolc kilométerre, délen, az erdők között húzódott meg. Ma már csak egy temető, a Gorodok falu temetője és néhány dombocska jelzi a helyét. Valamennyi irodalmi forrás egybehangzóan vallja, hogy Andrej Rubljov szerzetes volt. Első állomáshelye Zagorszk, a Troice-Szergijev kolostor, amelyet Szergij Radonyezsszkij alapított 1354-ben. Alkotói tevékenységének jelentős szakasza ehhez a kolostorhoz kötődik, bár élete alkonyán a moszkvai Andronyikov-kolostorban munkálkodott és ott is halt meg 1430. június 29-én. Ennek az ikonfestő szerzetesnek a képei előtt állnak meg csodálattal adózva, egyszersmind a felfedezés élményében részesülve a Moszkvában, Zagorszkban, Vlagyimirben megforduló külföldiek, az orosz festészet történetében járatosak és járatlanok egyaránt. Hazánkban a művészettörténeti könyvkiadás eddig - sajnos - nem foglalkozott Andrej Rubljov művészetével, így a Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata e téren úttörő munkát végzett, midőn - Magyarországon először - mindazoknak a számára hozzáférhetővé tette Rubljov legnagyszerűbb képeit, akik szeretnének megismerkedni az orosz reneszánsz kimagasló festőegyéniségével. Andrej Rubljov korát, életét és művészetét a könyv szerzői a legújabb tudományos eredmények és saját kutatásaik alapján dolgozták fel - a művészetek iránt érdeklődők számára - színes, vonzó, tartalmas esszéjükben. Az olvasó hiteles képet kap az egykori orosz kolostorok életéről, művészi tevékenységéről, arról a társadalmi és kulturális közösségről, amilyenben Andrej Rubljov is élt. Összevetheti e korszak - a XIV-XV. század - orosz és nyugat-európai művészetét, illetve párhuzamot vonhat Andrej Rubljov festőzsenije, valamint az itáliai trecento és quattrocento mestereinek csodálatos művészete között. A Rubljov-album képanyagát a szerzők helyszínen készült felvételeiből állítottuk össze. A 122 darab - kizárólag színes - reprodukció az alkotásokhoz méltó színvonalon tolmácsolja a nagy orosz ikonfestő művészetét.

Kallistos Ware archimandrita - Az ​ortodox út
Az ​angol Timothy Ware fiatalon könyvekből, majd később Görögországban ismerte meg közelebbről az ortodox egyházat. Áttérése után vállalkozott arra, hogy más nyugati érdeklődőkkel is megismertesse a keleti kereszténység sajátos világát. Szerzetesi fogadalmakor a Kallisztosz nevet kapta, és ezután hamarosan pappá, címzetes apáttá (archimandritává), végül püspökké szentelték, hogy az angliai ortodox szórvány lelki gondozását ellássa. Az ortodox út közérthető bevezetés kíván lenni az egyházatyákon alapuló ortodox teológiába. Felépítése hasonlít a hagyományos katekizmusokra, mivel Isten egységét és személyi háromságát kiemelten tárgyalja, de ismeretelméleti bevezetésben az ortodox misztikus teológia negatív (apofatikus) megközelítésével is foglalkozik. A teremtő Isten és a teremtett világ kapcsolatában különleges szerepet és felelősséget tulajdonít az embernek, bűnbeesésének és megmentésének, valamint a rossz próbára tevő és átminősítő rendeltetésének. A könyv kerüli a száraz fejtegetéseket, inkább a gyakorlati életből, irodalmi példákból és a lelki élet klasszikus mestereinek rövid tanításaiból világítja meg mondanivalóját, hogy az "ortodox út" járhatóságát, változatlan időszerűségét bizonyítsa.

Alexander Schmemann - A ​világ életéért
Alexander ​Schemann a XX. századi ortodox teológiai gondolkodás egyik nagyformátumú egyénisége, eredeti alakja. Kötetének céljáról írja: "Jelen írással egyetlen célom az volt, hogy körvonalazzam a keresztény világszemléletet, vagyis a világ és az ember életének keresztény közelítését." A kötet témája a szekularizáció - vagyis kultúránk egyre erősödő és gyorsuló elidegenedése attól a keresztény világszemlélettől, amely kezdettől fogva meghatározó befolyást gyakorolt e kultúrára - valamint az a mélyreható megosztottság, amit a szekularizáció maguk között a keresztények között idéz elő. Némelyek a kereszténység eredményeként üdvözlik, míg mások igazolva látják benne a világ elvetésének gondolatát. Mindkét szemlélet meghamisítja az eredeti ortodox hagyomány katolicitását, amely mindig határozottan állította mind a világ jóságát mind pedig bűnösségét, és vasárnaponként szakadatlanul hirdette és hirdeti, hogy "a kereszt által öröm áradt a világba".

Alexander Schmemann - Liturgia ​és élet
Alexander ​Schmemann (1921-1983) Észtországi orosz családban született. Kisgyermekkorában az orosz emigrációval Franciaországba került. 1940-45 között elvégezte a párizsi Szent Szergiusz Orthodox Teológiai Akadémiát, ahol egyháztörténetből szerzett tudományos fokozatot. 1946-ban szentelték pappá. 1951-ben családjával együtt áttelepült az Egyesült Államokba. A Szent Vlagyimir Teológiai Szemináriumban (Crestwood, New York) tanított, 1962-től mint az egyetem dékánja. Vezetése alatt az ökumenikus körökben is elismert akadémiai intézet a liturgikus és eucharisztikus újjászületés központjává vált. Az egyház folyamatos érdeklődésének középpontjában állt: azt vallotta, hogy az egyház a liturgián keresztül él. Számos könyve és írása mellett, melyek elsősorban a liturgika és az egyháztörténet témakörét ölelik fel, lelkipásztorként is fáradhatatlanul járta Amerikát, előadásokat, prédikációkat tartott. Sokaknak (pl. Szolzsenyicinnek és családjának) volt lelkiatyja, tanítója és barátja, nemcsak Amerikában, hanem az egész világon. Fáradhatatlan tevékenységének köszönhető, hogy az ortodoxia tanítása a nyugati világban is egyre szélesebb körben ismertté vált.

Konrad Onasch - Vlagyiszlav Cipin - Az ​Orosz Ortodox Egyház története
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dujmov Milán - Szalai-Nagy Márta - Magyarországi ​ortodox templomok
Ebben ​a kiadványban a szerzők a hazai ortodox templomok, kápolnák fotóit gyűjtötték össze, azzal a hiánypótló céllal, hogy bemutassák ortodox egyházaink építészeti értékeit, megmentve őket a feledés enyészetétől. A történelem során a magyar földön letelepedett ortodoxok mindig a legbecsesebb értékeiket hozták magukkal, ikonjaikat, szentjeik ereklyéit, amelyeket az itt felépülő templomaikban helyeztek el, egyben gazdagítva hazánk szellemi és anyagi kultúráját. A gyönyörű album nem titkolt célja e gazdagság bemutatása.

Hilarion Alfejev - Az ​imádságról / О молитве
Lermontov, ​a nagy költő leírta azt, ami nagyon sokszor történik az emberekkel ima közben. Az ember ismétli az ima szavait, amelyeket talán gyermekkora óta ismer, és hirtelen megtapasztalja valamiféle megvilágosodás és megkönnyebbülés érzését, kicsordul a könnye. Egyházi nyelven ezt az állapotot meghatódottságnak nevezik. Ez az az állapot, amely ima közben adatik meg az embernek, amikor is a szokásosnál élesebben és erősebben érzi Isten jelenlétét. Ez olyan lelki állapot, mintha Isten kegyelme közvetlenül megérintené szívünket.

Ismeretlen szerző - A ​századforduló leghíresebb orosz papja
„Semmi ​baj. Isten megbocsát neked. Jó szíved van." Ezekkel az egyszerű szavakkal öntött reménységet a szenvedő, kétkedő, lelkileg-testileg beteg emberekbe Kronstadti Szent János. Felszentelése után talán ez egyik legnehezebb paróchiát bízták rá a sokak szemében száműzetéssel felérő Kronstadt börtönszigetén. A századforduló leghíresebb orosz papja nem sztarec volt, nem vértanú, nem is püspök, hanem egy „egyszerű" parochus, aki pappá szentelése után nem sokkal máris tömegeket vonzott az Egyházba. Saját magát nem tartotta nagy embernek, a körülötte élők azonban meg voltak róla győződve, hogy szent. Elete vége felé naponta több ezer levél érkezett hozzá azzal a kéréssel, hogy mondjon egy imát a betegekért, utazókért, szükséget szenvedőkért. Az ereklyéit ma Szent-Péterváron őrzik, az általa alapított Teológus Szent János női kolostorban. Mikor egy ortodox hívő Pétervárról érkezik haza, nem tudja megkerülni a kérdést: „János atyánál voltál?" Ezzel a közvetlen megszólítással fordultak hozzá az emberek életében, és halála után is. Nemzedékről nemzedékre öröklődnek a történetek, melyeket írásban és szóban hagyományoztak ránk az orosz emberek, újabb és újabb könyvek jelennek meg „János atyáról". A csodák pedig folytatódnak.

Nagy Márta - Ortodox ​falképek Magyarországon
Ortodox ​vallású népcsoportok a 14. század végétől voltak jelen Magyarországon. A betelepülők utolsó hulláma a 18. században érkezett. Egyházművészeti tárgyaikat a 15. századtól egészen napjainkig folyamatosan készítették, alkotótevékenységük azonban leghangsúlyosabb a 18. században volt. ___ A magyarországi szerbek, románok, elmagyarosodott görögök, illetve magyar ajkú ortodoxok és bolgárok jelenleg 71 működő templomépülettel, illetve kápolnával rendelkeznek. Egyházközségeik négy egyházi juriszdikció (Belgrádi Patriarchátus, Bukaresti Patriarchátus, Moszkvai Patriarchátus, Szófiai Patriarchátus) alá tartoznak. ___ A templomépületek többségét a 18. században emelték, a megszorító udvari rendelkezések szerint nem a keleti, hanem a korabeli uralkodó nyugati keresztény építészeti elvek, a barokk stílus szabályai szerint. Innen ered a magyarországi ortodox falképek azon specifikuma, hogy kivétel nélkül mindegyiket nyugati architektúrájú épület falára festették. ___ A magyarországi művészet történetében sajátos arculatot jelent a hazánkban élő ortodox (görögkeleti) vallású népek művészete. Nemzetközi vonatkozásban a ránk maradt alkotásaiknak főként az ad különös jelentőséget, hogy a Balkánról hozott népi-nemzeti hagyományaik itt a Kárpát-medence szívében, ahol a nyugati kultúrák hatása a római kor óta úgyszólván megszakítás nélkül érvényesül, sajátos módon ötvöződnek a nyugati művészeti irányzatokkal. ___ E falfestmények képviselik a magyarországi ortodox egyházművészetben fellépő stílusirányzatok legjelentősebbjeit. A magyarországi falképek a posztbizánci művészet késői szakaszának képezik részét, és betagolódnak a szerb, román, görög és bolgár nemzeti művészetekbe. ___ Az ortodox falképek hazai anyagának első értékes összefoglalását ebben a könyvben találja meg az olvasó.

Ismeretlen szerző - Egy ​vakon született kislány az Orosz Egyház nyolcadik oszlopa
Moszkva ​belvárosában van egy kolostor, ahol a főtemplom bejáratai előtt az év minden napján emberek százai állnak sorban. Mindenki szegfűt tart a kezében és csendben imádkozik. Találunk közöttük idősödő katonákat, csinosan öltözött fiatal lányokat, meggörnyedt öreg néniket, komoly üzletembereket. Ezt a rengeteg különböző embert egyetlen kérés vonzza ide: „Hozzatok virágot a síromra!" A mai ember talán valódi sorcsapásnak gondolná, ha életét születésétől fogva világtalanul, kamaszkorától fogva mozgásképtelenül kellene leélnie. Voltak azonban olyanok, akik meglátták, megérezték a rajta keresztül kiáradó isteni kegyelmet és az ereje teljében dühöngő szovjet rendszer üldöztetése ellenére egyik lakásból a másikba menekítve bújtatták, őrizték e drága kincset. Az istentagadó rendszer ugyanis nagyon hamar megértette, hogy „Matronuska" nem egyszerűen vallásos, hanem hirdeti Krisztust, rengeteg embert el is vezet Őhozzá. Nem egyszerűen életben tartja, hanem hatalmas lángoszlopként mutatja fel az a kommunizmus számára oly gyűlöletes keresztény hitet. Ki tudta volna megjósolni, hogy a társai által kigúnyolt kislányból Kronstadti Szt. János tanúsága szerint az Orosz Egyház nyolcadik tartóoszlopa lesz, és ma az emberek fogyni nem akaró tömege zarándokol el hozzá és kéri imádságos közbenjárását? Hálás gyógyultak, kételyek közt őrlődő fiatalok, idősek és gyerekek fogalmazzák meg szeretetüket, amikor ereklyéi előtt imádsággal leborulva így válaszobiak neki: „Matrónuska segíts, látod, virágot is hoztunk a sírodra!"

Palamasz Szent Gergely - A ​szentül élő hészüchaszták védelmében
Palamasz ​Szent Gergely (1296-1357), a későbizánci kor legjelentősebb teológusa. A jelen kötetben található A szentül élő hészüchaszták védelmében írt értekezés-gyűjteménye pontos képet nyújt arról a vitáról, amelyet Kalábriai Barlaámmal folytatott az Isten megismerésének és megtapasztalásának lehetőségéről. Milyen szerepet játszik ebben a világi műveltség? Hogyan tapasztalható meg az imában Isten? Milyen az a fény, amely a Tábor-hegyén Krisztusból sugárzott az apostolokra? A lendületes vitairat egyik része, amely az imával foglalkozik, bekerült a híres Filokália-gyűjteménybe is.

Covers_243076
"Adj ​áldást atya!" Ismeretlen szerző
3

Ismeretlen szerző - "Adj ​áldást atya!"
A ​kötet a huszadik századi ortodox atyák igehirdetéséből ad válogatást. Általuk szeretne hírt adni egy Magyarországon talán kevéssé ismert világról. és egyúttal tudatosítani az olvasókban azt, hogy a keleti kereszténység nem csak a tiszteletreméltó régmúlthoz, bizantológiai könyvek lapjaira tartozik, hanem hogy egy mind a mai napig élő hagyományról van szó. E kötet egyúttal némi bepillantást nyújt az élő ortodoxiába.

Berki Feriz - Az ​el nem ásott talentum
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Alexander Schmemann - Olivier Clément - A ​nagyböjt és a húsvéti titok
Nagy ​örömmel nyújtjuk át az Olvasónak PRODROMOS sorozatunk második kötetét, amely a keresztény Kelet nagyböjti lelkiségéről és liturgikus életéről szól. Négy, a maga nemében is kimerítő és az ortodox keresztény hívek közt évtizedek óta népszerű tanulmányt jelentetünk meg egy könyvben. Alexander Schmemann két írása a nagyböjtről és a nagyhétről a húsvéthoz vezető lelki utazást mutatja be, végigkövetve a böjti időszak egyes stációit, ahogyan az ma is él a keleti kereszténységben. Olivier Clement tanulmánya nagyszombat és a húsvét éjszaka történéseire koncentrál, végül Schmemann egy rövidebb írásában - amelyet a szerző a nagyböjtről szóló könyvéhez csatolt - a szentáldozás jelentőségéről és gyakorlatáról elmélkedik. Kötetünkkel az ortodoxia gazdag, de hazánkban talán kevéssé ismert liturgikus hagyományának legszebb időszakát szeretnénk bemutatni. "Remélem - írja Schmemann könyvének előszavában-, az olvasó felfedezi magának, hogy e világban semmi sem oly gyönyörű és mély, oly ihletett és ihletet árasztó, mint az, amit Atyánk, az Egyház akkor tár fel és ad nekünk szabadon, amikor belépünk a >>böjti tavasz<< áldott időszakába."

Hilarion Alfejev - A ​hit titka
E ​könyvet a teljességre való törekvés jellemzi. Szerzője számára nincs szakadék teológia és lelkiség, dogma és személyes tapasztalat, hit és imádság között. Hilarion metropolita mélységesen egyetért a szentatyák azon kijelentésével, hogy a "teológus az, aki őszintén imádkozik". Nem pusztán az érdekli, hogy absztrakt, skolasztikus stílusban kifejtse, miben hisznek az ortodox keresztények, hanem az, hogy bemutassa az ortodox hittanítást annak személyes, praktikus és dinamikus voltában úgy, mint életformát.

Hierotheos Vlachos archimandrita - A ​lélek betegsége, a lélek gondozása
Hierotheos ​Vachos atya harmadik könyveként jelent meg magyarul ez a könyv (Egy éjszaka a Szent Hegy sivatagában, 1997, 2004; Bevezetés a keleti keresztény lelkiségbe, 1998), most már második kiadásban. Ez az újabb könyv olvasmányosan komoly, s valljuk be, nagyon is aktuális témát elemez. Az okokat a könyv is taglalja. Azon túl, hogy korunkban talán több betegség teszi próbára az ember szervezetét - vagy a fejlődés következtében többről szerzünk tudomást - ehhez adódik még, s talán nem függetlenül, hogy az ember lelke beteg, és ez a betegség megzavarja kapcsolatát Istennel, saját magával, embertársaival, de még a természettel is. Ezen problémák orvoslásában, gyógyításában az igaz-hitre építő keresztény lelkiség szerepe hallatlanul nagy, beleértve az Egyház szerepét is. Itt legalább annyira igaz, mint testi épségünkkel kapcsolatban, hogy a legegyszerűbb gyógyítás a megelőzés. Erre utal a címben a gondozás. A könyvben életszerűen visszaadott párbeszéd szinte bennünket is odaültet a kérdezők és a csodálkozással és csodálattal figyelők közé. Ha a könyvet figyelmesen elolvassuk, átelmélkedjük és elsajátítjuk, akkor már csak alkalmazni kell az olvasottakat az életben. Igaz, ez a nehezebb feladat, de éppen azért olvassuk el a könyvet, hogy könnyebb legyen. "... Ahogy haladtam előre a szövegben, úgy tárult fel előttem egy gazdag, új világ, amit bár be tudtam illeszteni az én más hagyományokon nevelkedett lelki életembe (pl. zsoltárimádság, lelkivezetés). Örömmel ajánlom a könyvet mindazoknak, akik veszik a bátorságot, hogy hiányosságaikkal szembesülve elmélyítsék lelki életüket, és fáradtságot nem kímélve keressék az Urat." (B. Á. lektor véleményéből)

Nacsinák Gergely András - A ​tigris tíz szeme
A ​Palesztina és Anatólia közé eső terület máig is az maradt, ami már Róma idején, sőt korábban is volt: határvidék a Kelet és Nyugat között: hol híd, hol meg áthidalhatatlan szakadék. Szíria, ahogyan Levante egésze, nem vallási, nyelvi vagy etnikai, de még csak nem is kulturális egység, hanem az ezek közti átmenet megannyi, a szivárvány minden színében játszó változata. Beszélni, illetve írni is így illenék róla. A szerző személyes élményei, fényképei, jegyzetfüzetei és forrásmunkái alapján ezt ígéri nekünk. A könyv nem száraz történeti munka, hanem útleírás: egy Tur Abdinba, a Kelet Szent Hegyére tett utazás állomásain keresztül villantja fel a közel-keleti történelem és lelkiség egyes korszakait.

Hierotheos Vlachos archimandrita - Egy ​éjszaka a Szent Hegy sivatagában
A ​Szent Hegy (Áthosz) áldott hely az egész egyház számára. Szerzetesek élnek ott, akik gyakorolják a Jézus-imát, és igyekeznek aszkétikus életet élni, amim tulajdonképpen Szentírás szerinti élet. Ezáltal a szerzetesek az egyház hagyományának a hordozóivá válnak. Egy ilyen szerzetes-aszkétával beszélget a könyv szerzője. A könyv Görögországban klasszikusnak számít, s ott már kilenc kiadást ért meg. 10 nyelvre lefordították, többek között angolra, arabra, franciára, spanyolra oroszra. A könyv szerzője - aki a könyv írásakor egy görögországi szerzetesközösség elöljárója (archimandritája, főapátja) volt, ma pedig püspök - hiszi, hogy a kereszténység nem filozófia vagy ideológia, hanem terápiás tudomány és gyakorlat, amely az ember személyiségének legbensőbb részét gondozza. Aki figyelmesen olvassa és használja a könyvet, igazat fog adni a szerzőnek. S arra is rá fog érezni, hogy a Jézus-ima (Uram, Jézus Krisztus, Isten Fia, könyörülj rajtam!) valódi értéket képvisel és továbbít. A Jézus-imáról - hála Istennek - jelent már meg néhány könyv, de állíthatjuk, hogy ez a könyv igazán közel van a forráshoz. Mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy a második, egyúttal javított kiadást tartja kezében az Olvasó. Kívánjuk, hogy minél többen minél többet tudjanak meríteni abból. Talán éppen a könyv segítségével!

György archimandrita - Az ​emberi élet célja az átistenülés
Rövid, ​de annál fontosabb és tartalmasabb könyvet tart kezében az olvasó. A fontosságra a könyv alcíme is utal, hiszen nem kevesebbről, mint az ember életcéljáról van szó. Ezen múlik az egész élet - az egyéneké, majd a belőlük felépülő (olykor leépülő) közösségeké, az egész társadalomé, a világé -, hogy tudatosul-e az élet célja. Ha igen, komolyan veszik-e? Ha nem, keresik, kutatják-e? Vagy haladnak az árral, a "majd csak lesz valahogy" frázist duruzsolva. A fontosság mellett a tartalomra is utal a cím. A tartalom az átistenülés. Maga a fogalom, az elnevezés, ha nem rendeljük hozzá az igazi jelentést, nem könnyű. A fogalom tartalommal való kitöltésével, gyakorlati értelmezésével gazdagítja a magyar olvasóközönséget ez a kis könyv, amelynek szerzője Áthosz-hegyen élő szerzetes.

Covers_478954
Kelet ​és az eucharisztia Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Kelet ​és az eucharisztia
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Vladimir Lossky - A ​keleti egyház misztikus teológiája
_Vladimir ​Lossky_ (1903-1958) a XX. század egyik legnagyobb ortodox teológusa. Művét mélyen jellemzi az akkori ortodox teológia patrisztikus megújulása. Az ortodox hagyomány sohasem akart éles különbséget tenni a misztika és a teológia, az isteni misztériumok személyes megtapasztalása és az egyház dogmái között. A teológia célja nem az elvont ismeret Istenről, hanem az ember előkészítése a Vele való egységre. Így ahelyett, hogy a misztérium felfedésére törekednénk a megértés segítségével, ellenkezőleg, lelkünk belső átalakulását kell előidézni, provokálni, hogy megnyíljunk a misztikus tapasztalatra. Tehát az egész teológia a misztikus élet felé tart, ami nem más, mint a keresztény lelki élet.

Ismeretlen szerző - Az ​élsporttól a vértanúságig
1993 ​Húsvét reggelén véres tragédia történt Optyinában, Oroszország egyik legszebb kolostorában. Három szerzetes halt vértanúhalált egy megszállott sátánista kezétől. Vaszilij szerzetespap, Ferapont és Trofim szerzetesek a szokásos hajnali Liturgiára igyekeztek, amikor a borzalmas tettére régóta készülő sátánista kegyetlen támadó kést szúrt a hátukba. Vaszilij atya nem halt meg rögtön, a közeli kórházba szállították. Szervezete erősebb volt, mint társaié, hiszen – mint utólag kiderült – pár évvel a kolostorba vonulása előtt még az orosz vízilabda csapat ünnepelt világbajnok a, rengeteg gólt szerzett kapitánya volt. A kolostorban titkolta múltbeli sikereit, hallgatagsága miatt sokan furcsának is tartották a szerzetespapot. Mindössze öt évet élt szerzetesként, de ez idő alatt mély lelki változásokon ment keresztül, és végül méltóvá vált arra, hogy óriási kínok között életét adja Teremtőjébe vetett hitéért. A három szerzetes halála mindenkit megrendített, sokan gondolkozni kezdtek, miért éppen őket méltatta Isten a vértanúhalálra. Talán véletlen, hogy ők kerültek a zarándoknak álcázott gyilkos útjába? A róluk szóló visszaemlékezéseket a szerkesztők a „Vérvörös Húsvét” című könyvben gyűjtötték össze, amelyben egy-egy egyszerű történetből rajzolódik ki a vértanú szerzetesek jelleme, és egyre hihetetlenebb dolgok derülnek ki róluk. Ez a vékony kis füzet mintegy bevezetője a három vértanú életútját, lelki fejlődését részletesen feltáró „Vérvörös Húsvét” magyar kiadásának.

Nacsinák Gergely András - A ​könyv és a sivatag
A ​könyvben foglalt esszék és tanulmányok három nagy téma köré csoportosíthatók: a korai monasztikus lelkiség, Áthosz szent hegyének története és az ortodox egyházi élet egy-egy aspektusát tárgyalják. Mit jelentett az „angyali élet” fogalma a szerzetesség napi gyakorlatában? Mennyire tekintették bűnnek a jókedvet? Hogyan jött létre és tűnt el a latin nyelvű, itáliai közösség Áthoszon? Milyen tanácsokkal szolgál a Jézus-imáról egy késői hészükhaszta kézirat? Az itt közölt írások egy része rövidebb formában már napvilágot látott különböző folyóiratokban és kötetekben, más részük itt olvasható először.

Hausel Sándor - A ​balassagyarmati görögkeleti közösség
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Nagy Márta - Ortodox ​ikonosztázionok Magyarországon
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - Bevezetés ​az ortodoxia világába
Protestáns ​keresztyének gyakran egyszerre érzik vonzónak és idegennek a keleti egyházakat. A kommunizmus összeomlása után a keleti és nyugati hagyományú egyházak közelebb kerültek egymáshoz. A jövőbeni egyesült Európa aligha képzelhető el a hagyományosan ortodox kultúrájú országok hozzájárulása nélkül. Németországban például több mint egymillió ortodox keresztyén él. Közöttük sok olyan testvérünk van, akiknek távozniuk kellett a Közép-Keleten lévő hazájukból. Az ökumenikus mozgalomban a keleti egyházak a keresztyénséget gyökereire és az óegyházi spirituális gazdagságra emlékeztetik. Ez a könyv a protestáns keresztyéneket szeretné tájékoztatni az ortodoxiáról szóló alapvető ismeretekről. Bemutatjuk a keleti egyházak liturgiájának és kegyességének felépítését, formáját és jelentését. Az ortodox gondolkodásmód sarokpontjainak felvázolása bizonyára segítséget adhat korunk ökumenikus érintkezéseinek égető gondjai megértésében. Az ortodox és protestáns szerzők által írt tanulmányok olyan kézikönyvvé tehetik kiadványunkat, amely előmozdítja a keleti és nyugati egyházak közötti kölcsönös megértés folyamatát.

Vasileios archimandrita - Belépési ​himnusz, bemeneti vers
Kallistos ​(Ware) püspök a könyvhöz írt előszavában állítja: "... a Belépési himnusz nem nyújt kevesebbet, mint a teológia, az Egyház és a világ friss nézetét, olyan nézetet, amely eredeti és mégis hitelesen hagyományos. ... Az egység érzéke, érzékeltetése - az isteni és az emberi egysége a megtestesült Krisztusban, ég és föld egysége a Szent Liturgiában; teológia és lelkiség egysége; teológia és lélek egysége - ezek a szerző 'mester-témái'." Erdő Péter bíboros, prímás, érsek ajánlásában írja: "... segítse elő ez a kötet a keleti kereszténység teológiai gazdagságának megismerését, járuljon hozzá az olvasók hitének emelkedettebbé, ragyogóbbá, magával ragadóbbá válásához."

Ismeretlen szerző - Kereszténység ​- katolicizmus - ortodoxia
Munkánk ​nem tudományos és nem önálló mű. Anyagát olyan szakkönyvekből, lexikonokból állítottuk össze, amelyek mind a hívőknek, mind az egyszerű érdeklődőknek rövid, közérthető választ tudnak adni felmerülő kérdéseikre.

Alexander Schmemann - Vízből ​és Szentlélekből
Megváltozhat-e ​alapjában az életünk? Vajon újjászülethetünk-e? Igen! De másképp nem lehetséges, csak „vízből és Szentlélekből.” Alexander Schmemann atya a bizánci keresztelési szertartás részletes magyarázatán keresztül vezet el bennünket a keresztség „újrafelfedezéséhez”: nem elavult rítus, hanem egy új élet kezdete, ahol Isten Országának ajtaja nyílik meg előttünk.

Kollekciók