Ajax-loader

'Trója' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Ili%c3%a1sz
elérhető
6

Homérosz - Íliász
"Hullámzik ​a Homérosz-kép. Élt-e; egy ember volt-e, vagy kettő? Vagy kettőnél is több? Korának képe is hullámzik. S a mű keletkezésének körülményeié is. S közben: szilárdan áll, vagy inkább azt mondhatnók, győzedelmes nyugalommal úszik mind e nyughatatlan hullámzás tetején maga a történet. S a szöveg - úgy, ahogyan ránkmaradt, betoldás-nem-betoldásaival együtt. S jellemei, alakjai... Mennyi arc! És milyen gyöngéd-kérlelhetetlen következetesség ebben az arc-rengetegben, jellem-erdőben, ember-tárban!... S az Íliászban ez mind az egy Akhilleusz köré csoportosul. Úgy áll ott Akhilleusz az Íliász elképzelt középpontjában, mint a szép apuliai amphora-kép valóságos közepén. Ezen a képen trójai foglyokat áldoz Patroklosz halotti máglyáján; kiengesztelhetetlen és kegyetlen, mint a későbbi római költő, Horatius jellemezte, de nemcsak kiengesztelhetetlen és kegyetlen, hanem ennek ellenére, sőt ezen belül valami más is. Mi? Emberi. Mert körülötte ott van kegyetlenségének indokolása. Íme: a sértés, barátja halála, s ezt megelőzően s ezt követően egyaránt: rövidéletűségének tudata. Az első nagy sértődés és harag. Rövidéletű, mint mi mindnyájan. Az aggastyán is. Matuzsálem is. Az sem él eleget, az sem lát eleget a létezés gyönyörű csodájából..."

Publius Vergilius Maro - Aeneis
AENEAS A ​12 énekből álló, homéroszi mintára készült hatalmas eposz Róma nemzeti hőskölteménye. Témája a trójai Aeneasnak - az eposzban a gens Iulia, Augustus nemzetsége mitikus ősének - mondai honfoglalása. Az első hat ének - Aeneas bolyongásai - cselekményben, szerkezetben az Odüsszeiát követi, a második rész (7-12 ének) - Itália meghódítása - az Iliászt. Aeneas, Venus istennő fia az égő trójából elmenekülve, hosszú bolyongás után Chartagóba érkezik Dido királynőhöz. Dido beleszeret az isteni szépségű hősbe, de Aeneasnak az istenek parancsára tovább kell mennie. Dido öngyilkos lesz. Aeneas Itáliába érkezve leszáll az Alvilágba, ahol meglátja még meg nem született utódait, Róma jövendő nagyjait, és megerősödik népének Itália- és világhódító tudatában. A második rész a latiumi harcok története. Aeneas hosszas küzdelem után legyőzi a vele szembeszegülő itáliai népeket, végül párviadalban megöli fő ellenfelét Turnust. A trójaiak és itáliaiak békét kötnek, szövetségüket Aeneas és a latiumi király lányának házassága pecsételi meg. Vergilius az Aeneis történetének keretében Róma történelmi hivatását énekli meg. Ez a mű tartalmi-formai szempontból egyaránt a római klasszicizmus legnagyobb alkotása, elegánsan gördülő hexametereiben páratlan könnyedséggel ötvöződnek a homéroszi, hellenisztikus görög, valamint a római eposzi és költői hagyományok. Gazdagon árnyalt nyelve az érzelmek és hangulatok legszélesebb skáláján tud megszólalni.

Homérosz - Homeros ​Iliásza
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Haller János - Hármas ​história
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szabó Árpád - A ​trójai háború
A ​homéroszi mesevilág az ókori Görögország képzeletének legcsodálatosabb alkotása. Sok száz éve találnak gyönyörűséget minden kor fiai e pompás történetekben, a görög mitológiában, amely írók, festők és szobrászok ezreit is nagy alkotásokra ihlette. Ezúttal mai író, magyar író vette tollára Homérosz halhatatlan témáját, kiegészítve a görög mondavilág egyéb történeteivel, amelyek szervesen kapcsolódnak az alakokhoz és a cselekményhez. Nemcsak az Iliászba és az Odüsszejába kapunk bevezetést, hanem az egész görög képzeletvilágba is; s a jártasabb olvasónak, Homérosz olvasójának sem kell csalódnia: ismét végigélvezheti mindazt, amit már megismert e gazdag kincsestárból, rendszerezve, időrendi sorrendben, s velős, tartalmas bevezetővel és magyarázó jegyzetekkel ellátva. Szabó Árpád egyetemi tanár nemcsak az ókor tudós tanulmányozójának hűségével, hanem a vérbeli író készségével adja elő történeteit. Műve két része nagyjából az Iliász és az Odüsszeja cselekményét követi, de közben a mesemondó maga is megszólal s más érdekességekről is tudósít: arról például, hogyan fedezte fel Trója romjait a kalandos életű Schliemann Henrik, hol volt Odüsszeusz hazája, s hogyan is élhetett Homérosz, a vak lantos. Aki meg akar ismerni egy "mondai homályba" vesző és mégis tündöklő világot, aki bevezetőt akar Homéroszba, olvassa el Szabó Árpád könyvét. Boromisza Zsolt rajzaival.

Sophoklés - Sophoklés ​drámái
A ​kézirati hagyomány Szophoklész hét legjobbnak tartott tragédiáját őrizte meg, mintegy száz évvel ezelőtt pedig egy szerencsés véletlennek köszönhetően egyik szatírjátékának papirusztöredékei is előkerültek az egyiptomi sivatag homokjából. A nyolc dráma ezúttal új és a korábbi kiadásoknál részletesebb jegyzetekkel jelenik meg. Az új kiadás igyekszik hangsúlyozni a korabeli előadás sajátos vonásait: a recitált és énekelt részek váltakozását, valamint a görög dráma hagyományos szerkezeti részeit tipográfiai eszközök is kiemelik. A kötet utószava ismerteti az egyes művek legfontosabb értelmezéseit, és eligazít a legújabb kutatási irányzatok között.

William Shakespeare - Troilus ​és Cressida
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Neil Morris - Elveszett ​városok
Az ​emberiség története során sok legenda kering elveszett vagy elfeledett városokról. Az Elveszett városok című kötet izgalmas utazásra hív, amely során felfedezhetjük e városok titkait. Az iskolapadban hallottunk Trójáról és Babilonról, az ókor talán legcsodálatosabb városairól, amelyeket évezredek óta elveszettnek hittünk. Láthatjuk, hogyan pusztult el Pompeii, amint a Vezúv lávája beterítette. Felfedezhetünk afrikai, dél-amerikai és ázsiai városokat, amelyeket eddig hiába kerestek. Megtudhatjuk, hogyan is folyik a kutatómunka napjainkban a szárazföldön és a tenger mélyén.

Szophoklész - Szophoklész ​drámái
A ​kézirati hagyomány Szophoklész hét legjobbnak tartott tragédiáját őrizte meg, mintegy száz évvel ezelőtt pedig egy szerencsés véletlennek köszönhetően egyik szatírjátékának papirusztöredékei is előkerültek az egyiptomi sivatag homokjából. A nyolc dráma ezúttal új és a korábbi kiadásoknál részletesebb jegyzetekkel jelenik meg. Az új kiadás igyekszik hangsúlyozni a korabeli előadás sajátos vonásait: a recitált és énekelt részek váltakozását, valamint a görög dráma hagyományos szerkezeti részeit tipográfiai eszközök is kiemelik. A kötet utószava ismerteti az egyes művek legfontosabb értelmezéseit, és eligazít a legújabb kutatási irányzatok között.

Szabó Magda - A ​pillanat
Volt ​egyszer egy büszke város, Trója, melyet a görögök örökre eltöröltek a föld színéről. Ám egy maroknyi trójai, élén a hős Aeneasszal útra kelt, hogy megtalálja új hazáját: így kezdődik a Római Birodalom eredetmítosza. Így kezdődik Szabó Magda regénye is, hogy Aeneast rögtön az elején, váratlanul a menekülés közben odaveszett feleségével, Creusával cserélje fel. A pillanat egy rendkívüli nő fájdalmasan szép és fanyarul groteszk története. Egy nőé, akiről mindenki azt hiszi, férfi. Történelmet ír, bejárja az alvilágot, látja a jövőt, de nem ismeri a szerelmet. Imádott és rettegett félistenként kell élnie, holott nem vágyik másra, mint hétköznapiságra. Halhatatlan, bár már megmenekülése pillanatában halott. Szabó Magda antik kulisszák közé helyezi a kiválasztottak magányának időtlen történetét. Színpompás fantáziája mitikus figurákat változtat hús-vér lényekké és sosemvolt isteneket bűvöl elénk. A mágiát minduntalan megtörő irónia és a kesernyés humor ízig-vérig mai művé, egy meghasonlott lélek modern eposzává avatja A pillanatot.

Publius Ovidius Naso - Átváltozások
Az ​Átváltozások a nagy római kötőnek legjelentősebb - a görög-római mitológiát gazdagon átfogó és felvonultató - műve. A tizenöt könyvre felosztott költemény-ciklusban minden olyan mítosz szerepel, amely az antikvitásban eleven és kedvelt volt, és amelyet a mi műveltségünk részévé nem utolsósorban éppen Ovidius és éppen ez a munkája tett. Az Átváltozások lapjain a költészetet élvező és a mítoszok iránt érdeklődő mai olvasó számos olyan történettel találkozik, amelyek iskolai élményei vagy más olvasmányai során lépten-nyomon előfordulnak. Virtuozitása, erőteljes és ízléses erotikája mellett tárgyi gazdagsága is növeli varázsát. Az eredetmondákat, az égi és földi szerelmes történeteket Ovidius lebilincselő elbeszélő és lírai erővel fűzi egységes, és két évezreden keresztül mindmáig joggal népszerű, játszva tanító és gyönyörködtető olvasmánnyá.

Stelio Martelli - Iliász
Odüsszeusz, ​Ithaka királya a többi Hellász-beli uralkodóval együtt harcolt Trója falai alatt, míg végül sikerült bevenniük a várost. Ennek a háborúnak a történetét meséli el Homérosz Iliásza.

Euripidesz - Euripidész ​összes drámái
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Apollodórosz - Mitológia
A ​görög mitológia remekművek végeláthatatlan sorához szolgáltatott anyagot és ösztönzést, az ókortól kezdve mind a mai napig, és nemcsak az irodalom, hanem a képzőművészetek téres birodalmában is. Az Apollodórosz neve alatt fennmaradt Mitológia viszont (szerzőjének kilétét áttekinthetetlen homály borítja) nem anyagot vesz a mitológiától, nem ezt vagy amazt az epizódot igyekszik öntörvényű művészi alkotássá formálni, hanem a görög mitológia egész, reménytelenül kuszának tetsző szövevényben tesz rendet, azt szervezi logikusan összefüggő egységbe, a világ kezdeteitől a Tróját vívó hősök hazatéréséig.

Nagy Borbála - Trójai ​Kasszandré
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Geoffrey Chaucer - Troilus ​és Cressida
Az ​angol irodalom atyjának egyetlen magyarul megjelent művét, a Canterbury meséket előzi meg Troilus és Cressida, mely néhány kis részlet kivételével teljesen ismeretlen nálunk. Pedig reneszánsz életérzésével, finoman árnyalt figuráival, bűbájos szerelmi történetével az első modern pszichológiai regény. Megjelentetése nemcsak irodalmi jelentőségű esemény, hanem érdekes, szórakoztató olvasmányul is szolgál. Szerelem, hűség, csalfaság, ármány elevenedik meg a ma is élő, eleven, csupa szín-zene verses regény több mint nyolcezer sorában.

Bárány Tamás - Trójában ​háború volt?
Napjaink ​egyik leghitelesebb krónikása, a legendás trójai háború történetét elevenítvén fel, ezúttal Európa legősibb irodalmi hagyományához fordult ihletésért. Ám korántsem gáncstalan hősöknek ábrázolja az Iliász ismert szereplőit, mint tette Homérosz, hanem harácsoló, kegyetlen zsoldosoknak. Az izgalmas regény lapjain az ókori költő feledhetetlen alakjai lépnek újra elénk, s játsszák el iróniába hajló, groteszkül új nézőpontból Trója ostromának ősrégi történetét.

Homérosz - Íliász ​/ Odüsszeia / Homéroszi költemények
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Homérosz - Íliász ​/ Odüsszeia
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Sophoklés - Sophoklés ​összes drámái
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Homer - The ​Iliad
Rage—Goddess, ​sing the rage of Peleus' son Achilles, murderous, doomed, that cost the Achaeans countless losses, hurling down to the House of Death so many sturdy souls … Thus begins the stirring story of the Trojan War and the rage of Achilles that has gripped listeners and readers for 2,700 years. This timeless poem still vividly conveys the horror and heroism of men and gods wrestling with towering emotions and battling amidst devastation and destruction, as it moves inexorably to its wrenching, tragic conclusion. Renowned classicist Bernard Knox observes in his superb Introduction that although the violence of the Iliad is grim and relentless, it coexists with both images of civilized life and a poignant yearning for peace. Combining the skills of a poet and scholar, Robert Fagles brings the energy of contemporary language to this enduring heroic epic. He maintains the drive and metric music of Homer's poetry, and evokes the impact and nuance of the Iliad's mesmerizing repeated phrases in what Peter Levi calls "an astonishing performance."

Publius Vergilius Maro - Vergilius ​Aeneise
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Madeline Miller - La ​canción de Aquiles
Dioses, ​héroes y hombres en un mundo aparentemente gobernado por el Destino. La más grande epopeya de nuestra civilización sigue presente hoy más que nunca. El joven príncipe Patroclo mata por accidente a un muchacho. Repudiado por su padre, es exiliado al reino de Ftía, donde lo acoge el rey Peleo, un hombre bendecido por los dioses, inteligente, apuesto, valiente y reconocido por su piedad. Tanto que se le concedió el más alto honor, la posibilidad de engendrar un hijo con una diosa: Aquiles. Aquiles es fuerte, noble, luminoso. Patroclo no puede evitar admirar hasta el último de sus gestos; su belleza y perfección hacen que sea incapaz de contemplarlo sin una punzada de dolor. Por eso no se explica que Aquiles lo escoja como hermano de armas, un puesto de la más alta estima que lo unirá a él por lazos de sangre y lealtad, pero también de amor. Así emprenden juntos el camino de la vida, compartiendo cada instante, cada experiencia, cada aprendizaje y preparándose para el cumplimiento de una profecía: el destino de Aquiles como mejor guerrero de su generación. Especializada en cultura clásica, Madeline Miller acomete una relectura del mito de Troya, demostrando su plena actualidad y vigencia. Todos los elementos que tan familiares nos resultan y que forman una parte tan esencial de nuestra cultura tienen cabida en ella: la belleza de Helena, la fuerza de Áyax, la astucia de Ulises, la nobleza de Héctor, el sacrificio de Ifigenia, la obstinación de Agamenón. . . Y, sin embargo, toman una nueva dimensión, moderna y actual, con un estilo tan firme y fluido, desarrollando una trama tan inteligente y bien perfilada que resulta imposible abandonar su lectura ya desde la primera página.

762270
Trója Ismeretlen szerző
2

Ismeretlen szerző - Trója
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Sophoklés - Ajas
Achilles ​halála után fegyvereit a hadi tanács, leginkább Agamemnon és Menelaos befolyása alatt, Odysseusnek itélte. Aljas Telamon fia, szintén igényt tartott a fegyverekre, mint Achilles után a hadsereg legjobb hőse, ki egy ízben az egész sereget megmentette bátorsága által. Elkeseredve az ítélet miatt az egész tábor, különösen a nyertes Odysseus és a királyi testvérek ellen, szörnyü bosszút készült venni; éjjel kirohant sátrából, hogy a sereg összes vezéreit meggyilkolja. De Pallas Athene őrültséget küldött a dühöngő agyára; s ez a vezérek helyett a tábori barmokra és juhnyájakra rontott, s azokat részint lekaszabolta, részint foglyok gyanánt sátrába vitte. Reggel kitünt a nyáj közt művelt nagy pusztítás, a királyok tanácsa Odysseust küldte ki a tettes fölfedezésére, és itt kezdődik a tragoedia cselekvénye, melynek első része Ajas sátra előtt, másodika a tengerparton történik.

Publius Ovidius Naso - Metamorphoses ​(angol)
Metamorphoses--the ​best-known poem by one of the wittiest poets of classical antiquity--takes as its theme change and transformation, as illustrated by Greco-Roman myth and legend. Melville's new translation reproduces the grace and fluency of Ovid's style, and its modern idiom offers a fresh understanding of Ovid's unique and elusive vision of reality.

Vojtech Zamarovsky - Trója ​felfedezése
Évezredek ​távolába, a világtörténelem egyik legpatinásabb helyére - az ókori Trójába visz el bennünket ez a könyv. Időszámításunk előtt 1250 táján érkezünk Trója alá, amikor már kilenc éve dacolnak a város falai a görög királyok egyesült hadainak ostromával. Találkozunk a nagy Akhilleusszal és a vitéz Hektórral, az argoszi szép Helénével és a csélcsap Parisszal, a nemes lelkű Patroklosszal és a nagy erejű Diomédésszel, az agg Nesztórral meg a többi sok-sok hőssel, akiket Homérosz halhatatlanná varázsolt. Tanúi leszünk a város pusztulásának, hazakísérjük a diadalmas Agamemnónt Mükénébe, ahol árulás és iszonyú halál vár a seregek urára. Odüsszeusszal bebolyongjuk a messzi tengereket, és izgalommal figyeljük, hogyan küzd a sorssal ez az eszét mindig okosan használó, rokonszenves hős. De nemcsak Trója pusztulásáról szól ez a könyv, hanem Trója feltámasztásáról is. Látjuk, hogyan talál rá a korszakok temetőjében Heinrich Schliemann, aki mint hétéves kisfiú eltökélte magában, hogy kiássa Priamosz városának falait - és az egész világ ámulatára megvalósította álmát. Kalandos életénél mégis jobban érdekelnek majd bennünket Schliemann elképesztő felfedezései, amelyek során a történelem legmélyéről napvilágra hozta a trójai és mükénéi királyok kincseit és annak a magas színvonalú kultúrának dokumentumait, amelyről sejtelme sem volt az emberiségnek. Hasonló érdeklődéssel követjük nyomon ama tudósokat és kutatókat, akik Schliemann után útra keltek Homérosz eposzainak világába, és bebizonyították a hihetetlent: feltárták Nesztór palotáját Püloszban, megtalálták Odüsszeusz várát Ithakán, kiásták Mínósz labirintusát Kréta szigetén, és megfejtették az írást, amellyel a görögök Homérosz előtt félezer évvel írtak. A könyvet antik forrásokból származó, válogatott szövegképek, térképek helyszínrajzok, valamint a német, angol és amerikai ásatások hiteles fényképei egészítik ki.

Lucius Annaeus Seneca - Seneca ​drámái
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dugonics András - Trója ​veszedelme, mellyet a régi vers-szerzöknek irásiból egybe szedett, és versekbe foglalt Dugonics András
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Krétai Dictys - Frígiai Dares - Philosztratosz - Szemtanúk ​a trójai háborúról
Ki ​ne szeretné Hektór, Akhilleusz vagy Odüsszeusz szájából hallani a trójai háború nevezetes eseményeit, különösen azokat, amelyekről nem számolnak be a homéroszi eposzok? Vagy ha nem is magától Akhilleusztól, legalább a Krétai Dictystől vagy a Frígiai Darestől? Kötetünk három késő antik szöveg kommentárokkal és bevezetésekkel ellátott fordítását tartalmazza (Krétai Dictys: Trójai napló; Frígiai Dares: Trója pusztulása; Philosztratosz: Hőstörténet). A szövegeket az kapcsolja össze, hogy valamennyi egy-egy, a trójai háborúban részt vett hős beszámolóját közli a nagy háború előzményeiről, illetve történéseiről - legalábbis az antik irodalmi fikció szerint. E beszámolók nemcsak azért érdekesek, mert így mintegy belecsöppenünk a trójai háborúba, hanem azért is, mert nyomon követhetjük a késő antik szerzőt, amint kiigazítja Homéroszt. A szövegek Hajdu Péter, valamint Bolonyai Gábor és az ELTE Görög Tanszéke hallgatóinak élvezetes fordításában, alapos jegyzetanyag és bevezetők kíséretében olvashatók a kötetben.

Madeline Miller - The ​Song of Achilles
Greece ​in the age of heroes. Patroclus, an awkward young prince, has been exiled to the court of King Peleus and his perfect son Achilles. Despite their differences, Achilles befriends the shamed prince, and as they grow into young men skilled in the arts of war and medicine, their bond blossoms into something deeper - despite the displeasure of Achilles's mother Thetis, a cruel sea goddess. But when word comes that Helen of Sparta has been kidnapped, Achilles must go to war in distant Troy and fulfill his destiny. Torn between love and fear for his friend, Patroclus goes with him, little knowing that the years that follow will test everything they hold dear.

Kollekciók