Ajax-loader

'ökumenizmus' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Jálics Ferenc - Testvéreink ​hite
Meg ​vagyok róla győződve, hogy a mai lelkipásztorkodásnak és egyáltalán az emberekkel való minden munkának legnagyobb fogyatékossága, hogy nem tudjuk egymást olyan önzetlenül meghallgatni, mint azt a minden ember iránti tiszteletünk megköveteli Akinek nincs belső nyugalma, nem tud embereket meghallgatni. Aki saját gondolatait túlértékeli, nem tud mást úgy elfogadni, ahogy van.

Reinhard Neudecker - Az ​egy Isten sok arca
Egyre ​többen érzik a világot egységnek, egyre többen szeretnék előmozdítani valamiképpen a népek és vallások közti közeledést és jobb megértést. Ami a katolikus egyháznak a zsidókkal való kapcsolatát illeti, a II. Vatikáni Zsinat _Nostra aetate_ kezdetű nyilatkozata mérföldkőnek tekinthető az egyház és a zsidó nép viszonyának hosszú és olykor tragikus történetében. Ennek a korszakos nyilatkozatnak az ismertetésével kezdődik a könyv első része, majd pedig a szerző világos és átfogó képet rajzol a katolikus--zsidó párbeszéd további állomásairól is, amelyek között kiemelkedő jelentőséget tulajdonít annak a látogatásnak, amelyet II. János Pál pápa tett a római zsinagógában 1986-ban. A szerző, aki évekig élt és tanult egy rabbiképző intézetben, úgy dolgozza fel tárgyát, hogy sajátos szempontjaikkal, elképzeléseikkel és kérdéseikkel magukat a zsidókat is megszólaltatja. Ezzel eleget tesz annak az egyházi dokumentumok által is megfogalmazott követelménynek, amely szerint a keresztényeknek meg kell tanulniuk úgy szemlélni a zsidó valóságot, ahogyan azt maguk a zsidók átélik és tapasztalják. Ezt az elvet szem előtt tartva a szerző a könyv második részében a zsidó istentapasztalatot mutatja be, ahogyan az a maga mélységében és sajátszerűségében a rabbinikus hagyomány szövegeiben kifejezésre jut. A szerző által gondosan kiválasztott és kommentált szövegek a sok arccal megmutatkozó _egy_ Istenről beszélnek, tanúságtételük megindító olvasmány nemcsak zsidóknak és keresztényeknek, hanem minden vallásilag fogékony embernek.

Tomka Ferenc - Az ​egyház bűnei?
Az ​elmúlt időszakban sokan és sokféleképp értékelték II. János Pál pápa bocsánatkérését az Egyház történelmi bűneiért. Bár a Hittani Kongregáció kiadott egy értelmező nyilatkozatot, mely általános irányelveket tartalmaz, emellett szükség van az említett történelmi események és folyamatok konkrét kibontására is, hiszen enélkül nehezen érthető, mire vonatkozik a pápai bocsánatkérés. Tomka Ferenc – különös hangsúlyt helyezve a magyar vonatkozásokra – sorra veszi a legtöbbet emlegetett pontokat: a keresztes háborúkat, a zsidóüldözést, az inkvizíciót, az Egyház szerepét a tudomány fejlődésében, s megvilágítja, hogy bár az elkövetett bűnök valóban sajnálatosak, de az Egyházban mindig voltak olyan emberek, akik felemelték szavukat a vallásháborúk ellen, voltak, akik életüket áldozták az igazságért – pl. a náci zsidóüldözés idején –, és voltak papok, akik koruk leghaladóbb tudósai közé tartoztak. Értékeli a közelmúlt egyháztörténelmének fájdalmas fejezetét: a békepapság együttműködését a kommunista rendszerrel, és az ezzel összefüggő III/3-as ügynökség vádját is.

Ismeretlen szerző - A ​II. Vatikáni Zsinat határozata a keresztény egységre-törekvésről
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Angela Rosati - Adománygyűjtési ​technikák itthon és külföldön
Angela ​Rosati a National Forum Foundation Amerikai Önkéntesek a Nemzetközi Demokráciáért programja keretében érkezett Magyarországra 1996. szeptemberében. A Nonprofit információs és Oktató Központ (NIOK) szervezésében tartott adománygyűjtési tanfolyamokat, konzultációkat nonprofit szervezetek munkatársai számára. Angela Rosati az amerikai Bradley Egyetem intézményi fejlesztés és igazgatóság szakán tanult. 1992-ben védte meg a "Kampány előtti feltételek a sikeres tőkeszerzési kampányhoz" című diplomamunkáját. A szerző 1993-ban San Franciscóban alapított meg saját tanácsadó cégét, az Advancement Consultants Internationalt. Adománygyűjtési tevékenységét kilenc éve kezdte az United Cerebral Palsy egyesületnél. Ezt követően egykori alma materében dolgozott mint egyetemi támogatásszervező, majd négyéves szerződésének utolsó évében megalapította az egyetem első regionális adománygyűjtéssel foglalkozó irodáját. Később a chicagói Alivio Medical Centerben dolgozott, miközben kaliforniai munkáját is végezte: a stanislausi Kalifornia Állami Egyetem történetében először először túlteljesítette az adománygyűjtési célt. Magyarországi sikerei után 1997 nyarától az új-zélandi Auckland Egyetemen folytatja munkáját professzionális adományszervezőként.

Dolhai Lajos - Bevezetés ​az ökumenizmusba
Az ​ökumenizmus a XX. század legjelentősebb egyházi mozgalma. Célja a keresztények egyetemes egységének helyreállítása. A Szentlélek ihletésére az elmúlt század első évtizedeiben, a protestáns egyházakban indult el történelmi útján ez a mozgalom. Egyházunk -- az idők jeleire figyelve -- a II. Vatikáni Zsinaton kapcsolódott be hivatalosan az ökumenikus mozgalomba. Elkötelezte magát az ökumené ügye mellett, mert Krisztus Urunk övéinek egységét akarta, és követőinek mai megosztottsága "botrány" a világ előtt. ___ Az összefoglalást a teológiát tanulóknak és azoknak szántuk, akik hiteles tájékoztatást szeretnének kapni azzal a vallási mozgalommal kapcsolatban, amelynek társadalmi vonatkozása is van. Röviden foglalkozunk a szektákkal is, annak ellenére, hogy ezekben a kis keresztény közösségekben élő emberek még nem fogékonyak az ökumenizmusra. Értékelő bemutatásukból is látjuk, hogy alapvetően különbséget kell tenni a történelmi egyházak és a szekták, illetve az új vallási mozgalmak között.

II. János Pál pápa - Orientale ​Lumen
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

II. János Pál pápa - Ut ​unum sint
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Békés Gellért - Krisztusban ​mindnyájan egy
Keresztények ​egysége -- utópia? A II. Vatikáni Zsinat nem volt ezen a véleményen. A megosztottság ellene mond Krisztus akaratának, botránkoztatja a világot és akadályozza az evangélium hirdetését. Az egység helyreállítása ezért sürgető keresztény feladat. A Rómában tanító pannonhalmi bencés szerző azzal a szándékkal gyűjtötte össze ebben a kötetben az ökumenikus teológia kérdéseivel foglalkozó írásait, hogy Krisztus magyar hívei közt is szolgálja a testvéri kiengesztelődés és egyetértés ügyét.

La_bible
La ​Bible: Nouveau Testament Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - La ​Bible: Nouveau Testament
Dans ​le climat œcuménique actuel, avec le développement spectaculaire des sciences bibliques, et grâce au travail acharné d’éminents exégètes et théologiens des diverses confessions chrétiennes, les catholiques, les orthodoxes et les protestants peuvent maintenant lire la Bible dans la même version : la traduction œcuménique de la Bible (TOB). Le Livre de Poche se devait de publier la Bible et de la publier dans sa version intégrale. Nouveau Testament -L’Evangile selon saint Matthieu -L’Evangile selon saint Marc -L’Evangile selon saint Luc -L’Evangile selon saint Jean -Les Actes des Apôtres – Les Epîtres -L’Apocalypse de Jean

Ismeretlen szerző - A ​II. Vatikáni Zsinat tanítása
"XXIII. ​János nagy érdeme, hogy sikerült a kisemberekhez közelebb vinnie az egyház misztériumát, az evangélium szellemét, s ily módon az Egyház mindenki Egyháza lett, még a hitetleneké is. János pápa a kiátkozást az irgalommal cserélte fel, ajtót, ablakot nyitott, hogy az áporodott levegőt kiszellőztesse, és friss levegőt engedjen be, és karját kitárta mindenki felé, a válaszfalakat ledöntötte, és az akadályokat elhárította. Ily módon tört utat VI. Pálnak, a népek apostolának, a világegyháznak, az egyház egyetemességének világméretű kibontakozásának. Az egyház levetette a középkor alkonya, a reneszánsz, a humanizmus, a reformáció óta felvett védekező magatartását, kilépett elzárkózottságából, s kitárta szívét és kapuit az egész világ felé. János pápa tiszta szívből, teljes odaadással válaszolt Krisztus e sürgető kérdésére: "Péter, jobban szeretsz-e engem, mint ezek?" És e végtelen szeretet ragyogásában minden egyéb eltörpül és elhalványul..." ___ (Ijjas Antal: Isten igaz embere) "A zsinat gondolata, nem úgy érett ki bennem, mint hosszú elmélkedés és megfontolások sorozatának gyümölcse, hanem úgy, mint amikor a virág tavasszal hirtelen kinyílik." ___ (XXIII. János pápa naplójából)

Ismeretlen szerző - A ​Keresztény Egységtitkárság Ökumenikus direktóriuma és lelkipásztori instrukciója
A ​Pápai Megnyilatkozások sorozat jelen kötete a Keresztény Egységtitkárság ökumenizmussal kapcsolatos okmányait tartalmazza. Első helyen a II. Vatikáni Zsinat Ökumenikus Dekrétumának gyakorlati végrehajtásához szóló Ökumenikus Direktóriumot tartalmazza. E Direktórium két részből áll: első része 1967-ben jelent meg és az ökumenizmus általános teendőit írja le. Második része a katolikus oktatási intézményekben megvalósítandó ökumenikus teendőket körvonalazza és 1970-ben jelent meg. A kötet második felében a Titkárság két, kisebb dokumentuma található: egy lelkipásztori instrukció a nem katolikus keresztények áldozásának lehetőségéről, (1972) és egy ezt követő közleményt, amellyel néhány félreértést akartak eloszlatni (1973).

Ismeretlen szerző - Ökumenikus ​tanulmányi füzetek 5.
5. ​szám: Zsinagóga és egyház

Bodó Márta - Nőszirom
Bodó ​Márta szülővárosában, Kolozsváron végezte el a magyar-angol szakot a Babeș-Bolyai Tudományegyetemen. A teológia, pasztorálpszichológia, PR, kommunikáció területén képezte tovább magát. Kolozsváron szerkesztő, irodalom- és színházkritikus. Nőszirom című legújabb könyve tíz beszélgetést tartalmaz keresztény értelmiségi nőkkel (Gábor Csilla, Sabău Trifu Cristina, Ferenczi Enikő, Petrőczi Éva, Tornay Krisztina Petra, Csiszár Klára, Bereczki Silvia, Kertész Marika, Buzogány Emese és Zamfir Korinna). Egyesek apácák, mások protestáns lelkészek. Egyesek családosak, anyák, mások teljesen a vallásos ideálok és Isten szolgálatának szentelték magukat. Egyesek laikus környezetben tevékenykednek, mint tanárok vagy művészek, mások kórházakban képviselik az Egyházat. Közös nevezőjük az, hogy mindegyiküknek pontos fogalma van a nő különleges hivatásáról, és igyekeznek úgy összehangolni munkájukat a vallásosság követelményeivel, hogy nőiségük díszére és teljességére váljon annak, s egyszerre fejlődjenek szakmailag és lelkileg.

Nagy Zoltán - Mikor ​lesz már egység?
A ​könyv több fő fejezetből álló, nem elméleti és elvont gyűjtemény a keresztények egységének fájó, sokszor reményteli és sokszor örömteli kérdésének. A gyakorló lelkipásztor szívével és szemével vizsgálja a Jézus számára oly központi ügyet, az egységet. Az egyes fejezetek tartalmazzák saját beszédeit, néhány tanulmányát, az egyházi megnyilvánulásokat, reformátorok tanításait, szentek tanúságtételeit. Egyes beszédek az egységtörekvés hetében hangzottak el, köztük jó néhány több felekezetből álló hallgatóság előtt, nem katolikus templomban. A nagy fejezetekben mindig olvashatók imádságok, egyetemes könyörgések is, hiszen az ima, a közösen végzett könyörgés az, amivel legközelebb kerülhetünk az utolsó vacsorán imádkozó Jézushoz és egymáshoz. Az egész mű lazán összefüggő gyűjtemény és nem egy újabb elmélet az egységről. Alkalmas katekézisre, közös imaórákra is. Világos szavakkal ismertet, határozott kijelentésekkel felráz, tanúságtételekkel erősít és az imában erőt és reményt ad. Mély hitből és reményből fakadó írás. - Molnár Béla

Ismeretlen szerző - A ​kereszténység és a vallások
A ​vallások egymás közti viszonyának kérdése napról napra fontosabb. A világ különböző részei között egyre nagyobb a kölcsönös függés, amely különféle szinteken nyilvánul meg: egyre több országban egyre több ember számára válik hozzáférhetővé az információ; nagy népmozgások játszódnak le még ma is; a technika és a modern ipar sok országban eddig nem sejtett változásokat idéz elő. Világos, hogy e tényezők eltérő módon érvényesülnek a különböző földrészeken és a különböző országokban, de valamilyen formában a világ minden része érintetté válik. Ennek következtében egyre élesebben áll előttünk a vallások sokféleségének ténye és a velejáró veszélyek, esélyek. A vallások okoztak is, és olykor okoznak is megoszlást és konfliktust a népek között, mégis kívánatos, hogy ma mindenki úgy tekintse őket, mint a béke és az egység tényezőit. A gyümölcsöző párbeszéd érdekében a kereszténységnek meg kell próbálnia világosan kifejteni, hogyan értékeli a vallásokat teológiailag. A dokumentum elsődleges célja, hogy kidolgozzon néhány teológiai elvet, amely ezt az értékelést elősegítheti. A jelenlegi teológiai vita alapvonalainak felvázolásával kerülnek kifejtésre a főbb álláspontok, melyben természetesen jó néhány kérdés nyitva marad, amelyek további kutatásra és tárgyalásra szorulnak.

Ismeretlen szerző - Az ​evangélikus-római katolikus Közös Nyilatkozat a megigazulás tanításáról és ünnepélyes aláírásának dokumentumai
A ​könyv az 1999. október 31-én, Augsburgban, az evangélikus és római katolikus egyházi vezetők által aláírt nyilatkozat dokumentumait tartalmazza.

Walter Kasper - Daniel Deckers - A ​hit szívverése
Walter ​Kasper napjainkban a katolikus egyház egyik legismertebb személyisége. Nemcsak személyes életútjáról számol be ebben a páratlanul érdekes interjúkötetben, hanem áttekinti a világegyház helyzetét is. Könyvei és tanulmányai régóta ismertek és közkedveltek, most azonban először szólal meg a beszélgetés közvetlenségével, „egy élet tapasztalatait” összegezve. Pályája sok tekintetben párhuzamos XVI. Benedek pápáéval: a dogmatika professzora Tübingenben, 1989–1999 között Rottenburg-Stuttgart püspöke, majd a Keresztény Egységtörekvés Pápai Tanácsa vezetője. A tudós teológus és a gyakorlati lelkipásztor szintézist alkot gondolkodásában. Az ökumenikus mozgalom elkötelezett híveként is reális és elgondolkodtató képet rajzol a keresztény egység útján elért eredményekről, az előttünk álló feladatokról és nehézségekről.

Ismeretlen szerző - Emlékezet ​és kiengesztelődés
Világszerte ​nagy érdeklődés kísérte II. János Pál pápa megnyilatkozásait az Egyház nevében elkövetett bűnökről és az ezekért való bocsánatkérés szükségszerűségéről. A pápa az ezredfordulóhoz közeledve jelölte ki az Egyház számára a múltbéli bűnöktől való megtisztulás útját, 2000 Nagyböjtjének első vasárnapján elmondott szentbeszédében pedig nyilvánosan bocsánatot kért a világtól az Egyház gyermekeinek bűnei miatt. Megnyilatkozásait sokan sokféleképp értelmezték, ezért vált szükségessé, hogy a Nemzetközi Teológiai Bizottság is foglalkozzon a kérdéssel. A bizottság munkájának összegzéseként megszületett dokumentum egyben a Katolikus Egyház hivatalos állásfoglalása a kérdésben.

Walter Kasper - Luther ​Márton
Emlékév ​kezdődik a reformáció 500. évfordulója alkalmából. Örvendetes, hogy a korábbi évszázadokra jellemző ellenségeskedést protestánsok és katolikusok között az utóbbi évtizedekben az egymás megértésére való kölcsönös törekvés váltotta fel, megkezdődött és ígéretes eredményeket is hozott az egységet kereső ökumenikus párbeszéd. Az emlékév alkalmat ad arra, hogy a különböző egyházak és egyházi közösségek – lehetőleg egymással összefogva – próbálják tisztázni a reformáció jelentőségét, létrejöttének előzményeit, történetét és következményeit, és így egyengessék az utat a krisztusi egység felé. Walter Kasper bíboros, aki tíz éven át vezette a Keresztény Egység Pápai Tanácsát, elkötelezett híve az ökumenikus párbeszédnek. Könyvében rendkívül kiegyensúlyozottan elemzi az 500 évvel ezelőtt történteket, idézi fel Luther Márton alakját és tevékenységét, felvázolva a közeledés további útját. Elemzése katolikus és protestáns olvasók számára egyaránt új távlatokat nyithat ezen az úton.

Csávossy Elemér SJ - Ut ​sint unum
Ez ​a kis füzet az Egyház és a lelkek Krisztusból fakadó és Őbenne megvalósuló egységéről elmélkedik. Az Egyház minden korszakának megvolt a maga vezérgondolata, mely a szíveket-lelkeket legjobban hevítette, mely lelke volt a lelkek megmozdulásának, éltetője az Egyház benső életének. Mintha a mai lelki disszociáció korában, amikor nemzet nemzet ellen, osztály osztály ellen, faj faj ellen harcol, jobban, mint valaha, ébredeznék a vágy az után az egység után, mely ugyan Krisztus Egyházában lényegben mindig megvolt, de a keresztény népek közt mégsem érte el azt a tökéletességet, amelyért Jézus búcsúimájában oly bensőségesen imádkozott: „hogy mindnyájan egyek legyenek, amint te Atyám, énbennem és én tebenned, úgy ők is egyek legyenek bennünk.” (Jn 17,21) Ez az egység követeli a lelkek egységét, azokét, akik az Egyház keblében élnek, követeli a szeretetbeli egységet, mely testvért testvérhez, Isten gyermekét Isten gyermekéhez fűzi. Ennek az egységnek lényege meg is van ugyan azok közt, akik a megszentelő kegyelem állapotában élnek, de hatásának ki kell terjednie a szeretet és egység külső megnyilatkozásaira is, hogy beteljesedjék Krisztus imádsága: „hogy tökéletesen eggyé legyenek és megismerje a világ, hogy te küldöttél engem.” (Jn 17,23) Ez az egység csakis Krisztusból fakadhat. Ezt érzi meg ma sok lélek, ezt érzi meg az Egyháznak a szíve, és ezért esik mindig több és több szó Krisztus misztikus testéről, mely egybefűzi a lelkeket és nemzeteket Krisztusban. Azért fordul oda a figyelem a szentek egységére, melyekből a titokzatos egység önként fakad. Azért száll fel ég felé mindig több imádság és áldozat az egységért a népek, a társadalmi osztályok és a lelkek közt.

Karl Rahner - Egyházreform
Rahner ​könyvében olyan témához nyúlt, amely a zsinat óta különösen foglalkoztatja a teológusokat: Milyennek akarta Jézus az egyházat. A jelenlegi helyzet elemzése után, melyben eloszlat já néhány, a mai egyházra vonatkozó tévhitet, a következő részben arról ír, mit lehetne tenni nekünk, keresztényeknek, majd pedig felvázolja az ideális ("jövőbeli") egyházat, ti. hogy milyennek kellene lennie. Ajánlható ez a könyv mindazoknak, akik elszánták magukat arra, hogy Krisztus egyházának építő tagjai legyenek.

John testvér - Barátok ​Krisztusban
„Világunk ​egy hosszú átmeneti szakaszba lépett, amelynek kimenetelét még nehéz felmérni. A keresztény egyház (…) mint a barátság világméretű hálózata, jótékony szerepet játszhat ebben a világban, amely keresi, gyakran vakon, identitását és egységét. Hogy ez lehetővé váljon, egyetlen út áll előttünk: visszatérni a forrásokhoz. (…) Jézus mondta: ‘Barátaimnak mondalak benneteket’ (Jn 15,15). Ha mindnyájan Jézus barátai vagyunk, akkor egymásnak is barátai vagyunk.” „Kettős feladat áll tehát előttünk: először, egyre mélyebben meg kell értenünk a keresztény hitet, amely közösségre, kom­munióra hív Istennel és az emberekkel. Ugyanakkor pedig minden tőlünk telhetőt meg kell tennünk azért, hogy az egyház konkrét szervezetében visszatükröződjön ez a barátság, a szabad személyek, barátok sokaságának közössége Krisztusban.” [A könyv] „Taizének és alapítójának merész vállalkozását mutatja be konkrét példaként vagy inkább példázatként, hogy milyen lehet a barátok hatalmas hálója Krisztus és az Evangélium szellemében.” (John testvér, Taizé)

Frère Roger - Szenvedélyes ​várakozással
Roger ​testvér nap nap után elbeszélget a fiatalokkal, akik folyamatosan érkeznek Taizébe Európa különböző országaiból, de más földrészekről is. Jönnek hétről hétre - akár tél van, akár nyár -, mozgatórugójuk az istenkeresés. A velük való találkozásban születő gondolatok, javaslatok, tervek nyomán bontakozott ki Roger testvér Naplója. Sokan vannak manapság, akik megpróbálnak letérni a történelem-adta kényszerpályáról és szeretnének résztvenni egy új civilizáció megteremtésében. Mások viszont elvesztik lábuk alól a talajt és megsebesülnek a szeretetnélküliség szakadékaiba jutva. Ezeknek is, azoknak is ugyanazt a kérdést kell megválaszolniuk: miként lehet szilárd alapot vetni a tegnap és ma feszültségei közepette? Mindkét tábornak, mindenkinek azt mondja erre Roger testvér: szenvedélyes várakozással. Ennek semmi köze sincs a passzivitáshoz az Istenre várás tevékeny passió: olyan szenvedély, amely elvezet az emberek közti bizalomhoz és arra ösztönöz, hogy a reménység követeiként behatoljunk az emberiség éjszakáinak sötétjébe. A szívbéli bizalommal kezdődik minden.

Ulrich Wilckens - Walter Kasper - Felhívás ​az ökumenére
A ​könyv szokatlan vállalkozás a reformáció évében. Egy világszerte ismert katolikus és egy ugyancsak híres evangélikus teológus tollából ismerhetjük meg azokat a legfontosabb teológiai nézeteket, amelyekben eltér egymástól a katolikus és az evangélikus álláspont. Mindketten leírják gondolataikat a Bibliáról, a Szentháromságról, a megváltásról, az egyházról, a pápaságról, Szűz Máriáról. Teszik mindezt a teológiában kevésbé járatos olvasók számára is érthető, világos, közérthető nyelven. E kettős megvilágítás sajátos fényben mutatja be az egyes témákat, e "négykezes" mű ezért méltán tarthat igény különleges érdeklődésre nemcsak katolikus, de protestáns olvasók körében is.

Ismeretlen szerző - A ​szembenállástól a közösségig
2017-ben ​katolikusok és evangélikusok együttesen tekintenek vissza a reformáció 500 évvel ezelőtt történt eseményeire, ugyanakkor a hivatalos ökumenikus dialógus elmúlt ötven évére is. Ez alatt az idő alatt a megújult kommunió tovább erősödött a felekezetek között. Ez arra ösztönzi az evangélikusokat és a katolikusokat, hogy együtt ünnepeljék azt a közös tanúságtételt, amely hitük középpontja, Jézus Krisztus evangéliumáról szól. Az ünneplés során azonban mindkét felekezet megemlékezik arról is, hogy az egyházszakadás sok szenvedést okozott, ami lehetőséget nyújt arra, hogy önkritikusan tekintsenek önmagukra nemcsak történelmi távlatokban, hanem a jelen valóságán keresztül is. A szembenállástól a közösségig egy olyan ökumenikus megemlékezés alapját képezi, amely merőben eltér a korábbi százéves évfordulóktól. A Lutheránus–Római Katolikus Egység Bizottsága szeretettel hív minden keresztényt, hogy együtt tanulmányozzák ezt a közös dokumentumot nyitottan és kritikusan, és hogy együtt járjanak azon az ösvényen, amely az egyház teljes és látható egységéhez vezet.

Peter Neuner - Luther ​Márton reformációja
"Nem ​sok olyan intézmény van, amely ötszáz éves múltra tekinthetne vissza: inkább csak városok, egyetemek, és természetesen az egyházak.Éppen ezért teljesen érthető, hogy az evangélikus egyházak ünnepélyes keretek között emlékeznek meg Luther fellépésének ötszáz éves évfordulójáról.Mivel egyrészt ilyen komoly erőfeszítések történnek a közös megemlékezés érdekében, másrészt bizonyos tartózkodás figyelhető meg a közösen osztott teológiai meggyőződések kiemelésében, úgy tűnik, van értelme annak, hogy átgondoljuk Luther Márton ökumenikus jelentőségét. Jelen könyv ezt a célt tűzi ki maga elé.Nem Luther életrajzát mutatja be, nem is ecseteli részletesen Luther Márton teológiáját, és még kevésbé támaszt igényt arra, hogy csak nagy vonalakban is bemutassa a ma már áttekinthetetlen kapcsolódó szakirodalmat.A könyv az ökumené kérdését vizsgálja, mégpedig katolikus szempontból, és azt kívánja bemutatni, hogy Luther és a nyomdokain járó teológia mivel járulhat hozzá a kereszténység egységének kialakulásához." - Peter Neuner

Vajta Vilmos - Communio
Az ​ökumenikus mozgalomban a közösség (koinonia, communio) fogalma az elmúlt évtizedben erősen az érdeklődés középpontjába került. A nagy világszervezetek ma egyaránt maguknak tulajdonítják a közösség megvalósítására irá­nyuló célkitűzésüket. A keresztény egység érdekében a római Szentszék teológiai hangja is megszólalt a communio-fogalom tiszta felfogása érdekében. Mindezek az egységre törekvő mozgalmak különösen is időszerűvé teszik Luther azon megfi­gyelését, mely a kereszténység külső, földi szervezetének csakis a belső, lelki valóságához, Krisztus Szentlelkének művéhez való viszonyulásában ad helyet.

Dobos Marianne - Beszélgetések ​az imáról
Amikor ​az ökumenikus mozgalom lényegéről gondolkodunk, nem a közös liturgia, az istentisztelet, a közös egyházi nyilatkozatok vagy az egységes társadalmi fellépés jut eszünkbe elsőként, hanem az imádság, amely az ökumenikus egységtörekvések leghatékonyabb eszközének bizonyult. Dobos Marianne olyan könyvet ad az olvasók kezébe, amelynek témája az imádság. A kis kötet keresztény felekezetek képviselőivel folytatott beszélgetéseket tartalmaz, amelyeket az írónő sajátos ökumenikus „zarándokútjai” során készített. Az interjúkötet gondosan összeállított válogatásában keresztény papok, lelkészek, szerzetesek vallanak hitükről, imádságban szerzett tapasztalataikról. Bensőséges lelki életük olyan területeit tárják fel, amelyek tartalmait csak a lélek békéjének meghitt csendjében, tiszteletteljes alázattal fogadhatjuk magunkba. A szerző azokról a lelki dimenziókról is szól, amelyeknek a rejtett mélységeibe csak a teremtő Atya láthat bele. Dobos Marianne igen jó érzékkel válogatta ki beszélgetőtársait; az imádságról alkotott gondolataik és reflexióik segítségével sokszínű és gazdag kép rajzolódik ki az ökumené mai magyarországi helyzetéről. Sokféle imádságos életet élő keresztény ember osztja meg vélekedését és érzéseit az olvasóval e beszélgetésekben: Svájcban élő református teológus, a Pápai Missziós Művek igazgatója, a tihanyi apátság perjele, evangélikus ökumenikus szakértő, görög katolikus lelkész, művészettörténész, adventista egyháztörténész, baptista és metodista egyházelnök... Az írónő által összeállított interjúcsokor széles perspektívát rajzol elénk, amely mindannyiunkat segíthet abban, hogy újra erőt, lendületet és mélységet vigyünk sokszor elfásuló, kiüresedő, lélektelen rutinná váló imaéletünkbe. Az ökumenikus egységért munkálkodók személyes példái arról is meggyőzhetnek bennünket, hogy a keresztény egységkeresésért személyes és közösségi imaéletünkben megtett erőfeszítések nem hiábavalók, mert az imádság a keresztény küldetés hitelességének legalapvetőbb megnyilvánulási formája.

Img_0010
Hallgass ​a szívedre Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Hallgass ​a szívedre
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók