Ajax-loader

'gnoszticizmus' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Arany László - A ​teljes Nag Hammadi Gnosztikus Könyvtár
Egy ​decemberi napon történt 1945-ben, Nag Hammadi városának közelében, Felső-Egyiptomban, hogy a gnoszticizmus tanulmányozásának módja egyszer és mindenkorra radikálisan megváltozott. Egy arab paraszt, nagy sziklás ásott körül, azért, hogy termékennyé tegye földjét, amikor hirtelen egy régi, vörös agyagedényt fordított ki a talajból. Remélvén, hogy eltemetett kincset talált, tétovázva és nyugtalanságot érezve a dzsinn miatt, aki esetleg a kincset őrizheti, összetörte az edényt, hogy megvizsgálhassa tartalmát. A belsejében azonban nem kincset talált, nem is dzsinnt, hanem könyveket: több mint egy tucat kódexet, aranyozott barna bőrbe kötve. Szinte meg sem fordult a fejében, hogy valami hihetetlenül fontos ősi szövegek gyűjteményére bukkant, kéziratokra, melyeket másfélezer éve rejtettek el – esetleg szerzetesek, a közeli Szent Pakomius kolostorból, olyan helyet kerestek, ahol megmenthetik őket az Egyház által elrendelt pusztítástól, melyet kíméletlenül folytattak az eretnekek és az eretnekség ellen. A Nag Hammadiban talált gyűjtemény 13 ősi kódexből áll és több mint 50 szöveget tartalmaz. Felső Egyiptomban találták. E rendkívül fontos felfedezés számos jelentős gnosztikus szöveget hozott napvilágra – olyan szövegeket, melyekről azt hitték teljes egészében megsemmisültek a korai kereszténység magát „ortodoxnak nevező ágával szembeni harc során – szövegek, mint például a Tamás Evangéliuma, Fülöp Evangéliuma, vagy az Igazság Evangéliuma. A felfedezés és a Nag Hammadi könyvtári szövegek lefordítása az 1970-es években vált teljessé, hatalmas lendítőerőt adva a korai kereszténység és a gnoszticizmus újraértékeléséhez. Ebben a különleges kötetben a teljes gnosztikus könyvtár anyaga végre magyar nyelven is olvasható!

Stylianos Atteshlis - Gnózis
Fontos ​és szükséges, hogy egy mester álljon rendelkezésre a tanulás időszakában, továbbá, hogy legyen igényed arra hogy a világ szent könyveivel vedd magad körül. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy mankóra kell támaszkodnod ahhoz, hogy képes légy utadon tovább haladni. Önmagadat kell adnod, félelem nélkül, üdvözölve és felfedezve a teljes életet. A világ körülöttünk folyamatosan változik, igen bonyolult, tele nyugtalansággal és kísértéssel, amelyek figyelmünket elvonják a lényegről. Mégis biztosan kell állnunk a lábunkon és folyamatosan próbára tenni magunkat. Igaz, életünk minősége az évszázadok során megváltozott, ám az emberi lét, a tapasztalatszerzés és a cél időtlen és örök maradt. Foglalkozz önmagaddal az előmeneteled érdekében! Tanulj meg különbséget tenni! Vonj le helyes következtetéseket! Őszinte jóakaród, Dascalos Dr. STYLIANOS ATTESHLIS (akit világszerte Dascalosként ismernek) Ciprus szigetén született és élt. Tanulmányait különféle tanszakokon végezte Cipruson és külföldön. Hosszú időt töltött Afrikában is. Élete során kedvelte a zeneszerzést, hegedűn és zongorán játszott. Emellett verseket írt, kertészkedett, festett s mindeközben nyelvekel tanult. Legkedveltebb elfoglaltsága mégis maga a tanítás volt az élet értelméről, arról, miként kell fejlesztenünk és megértenünk isteni mivoltunkat. Több mint hét éven át Dascalos az ezoterikus kereszténységet oktatta több kisebb csoportnak, később a gyorsütemben növekvő külföldi hallgatóságnak is.

Rodolphe Kasser - Marvin Meyer - Gregor Wurst - Júdás ​evangéliuma
Az ​evangélium, amelyet a kereszténység korai időszaka óta senki nem olvashatott, amelyről még a szakértők közül is kevesen hitték, hogy létezett valaha, Júdást nem árulóként, hanem Jézus igaz barátjaként ábrázolja. Egészen másként bontakozik ki benne mester és tanítvány viszonya, mint az Újszövetség többi evangéliumában: Júdás nem gonosztevő, hanem példakép Jézus követői előtt, az egyetlen, aki valóban megérti mestere szavait.Jézus maga kérte meg Júdást az árulásra, barátja és tanítványa pedig ezzel a cselekedetével lehetővé tette számára, hogy megváljon anyagi testétől, megszabadítsa isteni énjét.

Catharose de Petri - J. van Rijckenborgh - A ​nagy változás
Korszakunkat ​az élet minden területén a csaknem váratlanul fellépő heves megmozdulások jellemzik. A viszonyok szinte hónapokon belül lényegesen megváltoznak. Ez a hullámzás nem korlátozódik egy-egy földrészre, országra, fajra, népre, hanem a világ minden táján és szintjén jelentkezik. Az Egyetemes Tanból kitűnik, hogy ez az újra meg újra jelentkező felindulás közvetlenül a Vízöntő korszakának kezdetével függ össze, amelybe az emberiség belépett. A könyv szerzői világosan megmagyarázzák ennek az átmenetnek a következményeit, de azokat a nagy lehetőségeket is, amelyek ebben minden ember számára rejlenek. A megszabadulásra vágyó embernek ez a könyv döntő, útmutató jelentőségű lehet.

G. S. Frater P. A. X. - Sátánista ​mágia
A ​titkos tudományokban a kígyó a bölcsesség jelképe és a mágusok évszázadok óta keresik a tiltott gyümölcsöt, amely számukra a kígyó ígéretének beteljesedését elhozni hivatott. A sátánizmus az istenellenes elv tisztelete, Princeps Tenebrarum - (a Sötétség fejedelme) - elsősorban a manicheus-gnosztikus dualizmusra (az Isten és a Sátán elvi egyenrangúságának elfogadására) vezethető vissza, ahogy megnyilvánult számos késő ókori-korakeresztény szektában. A Gonosz nem más, mint a létezés alap oka, amely a teremtett lényekben aktualizációra tör, a valóságban tehát a természetben ható ősokok magasabb potenciája. "Hogy a mágia a Lét legsötétebb alapjait érinti, azt láttuk. Hogy szatanikus oldala van, mint minden létezőnek, az ne indítson arra, hogy elítéljük, mert magukat a kozmikus hatalmakat ítélnénk el vele, akik a Lét délibábos hálóját szövik." - írja Dr. Ernst Schertel.

J. van Rijckenborgh - Catharose de Petri - A ​Rózsakereszt megszabadító ösvénye
Az ​eonok során minden képességgel ellátták az embert, hogy - ha tudata megérett rá - visszavezesse mikrokozmoszát az eredeti, isteni életállapotba. Ezt a visszatérést az anyagtestében már meglévő szervekkel kell véghezvinnie, mégpedig a szívéből kiindulva. „Boldogok, akiknek szívük tiszta, mert ők az Istent meglátják." Ez azt jelenti, hogy ők a gnosztikus mágia alkalmazásával képesek a kezdet emberét, „a Másikat, akinek növekednie kell", a saját mikrokozmoszukban a feltámadáshoz vezetni. Ezt az új életvitel által - a Rózsakereszt Szerzetének szeretetteljes segítségével - véghezvitt tudatos önmagvalósítást nevezik „a megszabadító ösvénynek".

Stylianos Atteshlis - Gnózis ​II. - Az örök igazság Krisztusi megközelítése
Az ​Örök Igazság krisztusi megközelítése, spirituális szemléletű, gyakorlati könyvként lett megírva, módszerünk hű követői és minden más elszánt útkereső részére. A tökéletes Igazság egy lelki fénnyel áthatott briliáns, sokoldalú gyémánt. A misztikusok, az üzenethozók, a bölcsek és a tanítók bármilyen korúak, bőrszínűek, és hitűek legyenek is, mind-mind az egyetemes Örök Igazság különféle arculatáról beszélnek. Az Egyistenhívő, ezoterikus kereszténység már az idők kezdete óta méltó helyet foglal el az emberi tudatban, mint az Örök Igazság tiszta és valós visszatükröződése. Ezért módszerünk ezen Igazság keresésében hű az ezoterikus keresztény hagyományokhoz.

J. van Rijckenborgh - Az ​eljövendő új ember
Ha ​az ember meg akar szabadulni a sötétségtől, a korlátozástól és a világ fájdalmától, akkor önmagát kell megszabadítania, hogy az emberiséget szolgálhassa. Az eljövendő új ember erről akar tanúskodni, erre a megszabadító folyamatra akar mindenkit felhívni.

Bart D. Ehrman - Iskarióti ​Júdás elveszett Evangéliuma
A ​NAGY SIKERŰ ÍRÓ, BART D. EHRMAN ENNEK A KÖNYVNEK A LAPJAIN ELSŐKÉNT KÍNÁL TELJES, MINDENRE KITERJEDŐ ÖSSZEGZÉST JÚDÁS EVANGÉLIUMÁNAK FELFEDEZÉSÉRŐL ÉS HATÁSAIRÓL, KIEMELVE E FIGYELEMRE MÉLTÓ ÓKORI SZÖVEG VALÓS JELENTŐSÉGÉT. 2006 áprilisában a National Geographic tévécsatorna Júdás evangéliumáról szóló különleges riportja igen jelentős médiaesemény volt, amely több tízmillió nézőnek mutatta be a modern kor egyik legfontosabb bibliai felfedezését. Most Bart Ehrman, a korai egyház történetével foglalkozó nagy sikerű szerző felfedi előttünk, mi mindent árul el ez a legendás elveszett evangélium arról az emberről, aki állítólag elárulta Jézust. Ehrman - a National Geographic riportjának egyik kommentátora - lenyűgöző beszámolót nyújt mindarról, ami ma magáról a történelmi Júdásról, valamint a Jézussal való kapcsolatáról elmondható. Az olvasó megtudhatja, ki volt valójában Júdás, miért küzdött, mit hitt, mivel árulta el Jézust a hatóságoknak, és miért. Ehrman emellett kimerítő és világos összefoglalást ad Júdás evangéliumának tanításairól, és bemutatja, miként viszonyul a többi evangéliumi szöveghez, azokhoz, melyek az Újszövetséget alkotják, illetve azokhoz, melyek nem kerültek bele, köztük is legfőképpen a korai kereszténység gnosztikus szövegeihez. A szerző továbbá elmondja, miként pillantotta meg először Júdás evangéliumát - meglepő módon egy svájci városban a Genfi-tó partján, egy pizzéria feletti kis szobában -, és elmeséli a lélegzetelállító történetet, hogy hol és miként találtak rá erre az ókori papiruszra, és milyen utat tett meg az egyiptomi, amerikai és svájci régiségkereskedők kezein át, illetve miként sikerült rekonstruálni és lefordítani. Júdás evangéliuma teljesen új képet fest Jézusról, a tanítványairól, illetve a történelem egyik legtöbbet gyalázott emberéről, Iskarióti Júdásról. Számos kérdést vet fel, melyekre Bart Ehrman világos és hiteles válasszal szolgál a könyve oldalain, ami mindenki érdeklődésére igényt tarthat, aki kíváncsi az Újszövetségre, Jézus életére, illetve a kereszténység Jézus halálát követő történetére.

Alice K. Turner - A ​pokol története
Ördög ​és pokol! – fakadunk ki időnként, ha elönt bennünket az epe. Összetartozó fogalmakról van tehát szó, noha a szavak jelentésén nemigen szoktunk töprengeni. Legtöbbünk számára a pokol földmélyi, kopár, hideg, élettelen, vagy éppen túlzsúfolt, forró-jeges, elviselhetetlenül zajos, sírástól és fogak csikorgatásától hangos, rémalakoktól nyüzsgő hely. Így örököltük e képzeteket korról korra, nemzedékről nemzedékre a hozzátársítható purgatórium és a jóval kevésbé sokszínű, jellegzetes mennyország képzetével együtt. Kötetünk szerzője, aki újságíró és egyben vallástörténész is, szakmáinak legfőbb két erényét, a tudományos alaposságot és a gördülékeny-szórakoztató előadásmódot ötvözve járja körül a pokol forrásvidékét. Mintegy négyezer év alvilág- és pokolelképzelését vonultatja fel, a mezopotámiai kezdetektől, Gilgamestől Samuel Beckettig gazdag irodalmi, filozófiai, történeti és képi anyaggal színesítve. Legvégül a pszichoanalízis, majd a narkotikumok keltette „mesterséges poklok” tematikáján túl felvillantja - a modern lélektan és a halálközeli élmények ismeretében - a pokol elhalásának, megszűnésének lehetőségét is, a vallásos és az ateista olvasók nézőpontját egyaránt figyelembe véve.

Hermész Triszmegisztosz - Tabula ​Smaragdina
"A ​régi Egyiptom ezoterizmusa a titokzatos feltámadás küldetése, melyet az ember reményként hordoz magában valahol személyisége archaikus rétegében. Ennek a küldetésnek az egyedüli közvetlen, szimbólumok mögé rejtett dokumentuma a legendás Hermész Triszmegisztosz „a filozófia atyja” Tabula Smaragdina-ja és ami bizonyos mértékben már görög szellemmel van átitatva, a hermetikus művek gyűjteménye, Hermész művei. A hermetikus irodalom Európa felfedezésének idejétől erős ösztönzője volt a nyugati ezoterizmus és hermetizmus alakulásának, melynek metafizikáját és metapszichológiáját a smaragdtábla tézisei foglalták össze. A Tabula Smaragdina az analógiák alapelve, mint a hermetikus ismeretekhez való kulcs a szignatúrákról szóló tanításban volt kidolgozva. Ebből merített az asztrológia, az alkímia és a mágia is."

Vany%c3%b3_l%c3%a1szl%c3%b3_(szerk.)_apokrifek
Apokrifek Ismeretlen szerző
34

Ismeretlen szerző - Apokrifek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kákosy László - Fény ​és káosz
A ​szerző egyiptológus, egyetemi tanár; jól ismertek könyv alakban is megjelent vallástörténeti munkái. E könyv témája vallástörténeti-filozófiai jellegű. A késő-antik valláskeveredés egyik különös jelensége volt a gnószticizmus. A Dél-Egyiptomban (Nag Hammadi) 1945-ben talált 13 kopt kódex nagy fordulatot hozott a gnószticizmus kutatásában az 1970-es évekre. Bár a lelet jelentősége vetekszik a holt-tengeri tekercsekével, korántsem keltett akkora feltűnést, mint a qumráni anyag. A kódexek sokáig hozzáférhetetlenek voltak, s viszontagságos kalandok során kerültek végre a tudósok kezébe. Magyarországon eddig szinte semmi visszhangja nem volt ennek a felfedezésnek, egyetlen összefoglaló munka sem jelent meg a tekercsekről, holott a gnószticizmus sajátos dualista szemlélete, gazdag mitológiája következtében nemcsak az ókeresztény ideológia iránt érdeklődők figyelmére tarthat számot, hanem új szempontokat nyújthat a filozófiatörténetnek is. A gnószticizmus általános ismertetése mellett Kákosy László részletesen foglalkozik annak egyiptomi vonatkozásaival is, amelyeket mostanáig a nemzetközi kutatás elhanyagolt.

Dr. S. Atteshlis Dascalos - Gnózis
Fontos és szükséges, hogy egy mester álljon rendelkezésre a tanulás időszakában, továbbá, hogy legyen igényed arra hogy a világ szent könyveivel vedd magad körül. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy mankóra kell támaszkodnod ahhoz, hogy képes légy utadon tovább haladni. Önmagadat kell adnod, félelem nélkül, üdvözölve és felfedezve a teljes életet. A világ körülöttünk folyamtosan változik, igen bonyolult, tele nyutalansággal és kísértéssel, amelyek figyelmünket elvonják a lényegről. Mégis biztosan kell állnunk a lábunkon és folyamatosan próbára tenni magunkat. Igaz, életünk minősége az évszázadok során megváltozott, ám az emberi lét, a tapasztalatszerzés és a cél időtlen és örök maradt.

Richard Smoley - Tiltott ​hit
Kik ​voltak a gnosztikusok? Tényleg eretnekek voltak? Vagy az antik idők legnagyobb vizionáriusai, akik bepillantást nyertek a kereszténység legmélyebb misztériumaiba? Honnan származtak? Voltak követőik? Miért tagadta meg és taszította el őket a korai egyház? Miért bukkant fel újra és újra szellemi hagyatékuk a történelem során? Richard Smoley Tiltott hit című könyve elsőként tesz kísérletet arra, hogy átfogó, egyben közérthető képet adjon a gnoszticizmus titkos tradíciójának történetéről, amely számos formában és elnevezéssel, de túlélte az évszázadok viharait.

Everett Ferguson - A ​kereszténység bölcsője
A ​könyv a kereszténység kialakulásának három fontos aspektusát vizsgálja: a kérdéses kor történeti eseményeit, az adott területen megjelenő politikai formákból adódó társadalmi sajátosságokat, valamint a szorosan kapcsolódó filozófiai és vallási jellegzetességeket. Ferguson a térséget meghatározó görög-római történelem menetét, társadalom- és kultúratörténetét Kürosz perzsa király uralkodásától Constantinus császár uralkodásáig kíséri figyelemmel. A judaizmus elemzése során nagy teret szentel a korabeli zsidó irodalom, a bibliafordítások, az ún. apokrif és pszeudoepigráf írások mellett a holt-tengeri tekercsek, a görög nyelvű zsidó filozófusok és történetírók, valamint a rabbinikus irodalom tárgyalásának. Bemutatja a korszakban megjelenő zsidó pártokat és vallási irányzatokat, a hittételekből és a vallásgyakorlatból pedig azokat az elemeket emeli ki, melyek részben a folyamatosságot jelentik a kereszténység számára is. A zárófejezetben magát a korai kereszténységet, annak tárgyi és irodalmi emlékeit, vallási és jogi helyzetét és sajátosságait vizsgálja. A kötetet mutatók, térképek és általános bibliográfia egészíti ki. A folyamatosan használt, az újszövetségi textusokra utaló hivatkozási forma a tankönyvi jelleg mellett igazi kézikönyvvé teszi Ferguson művét, mely elsősorban a hittudományi képzésben kötelező olvasmány, ám a bölcsészettudományi oktatásban is megkerülhetetlen irodalom.

Jan van Rijckenborgh - Johann Valentin Andreä - Rózsakereszt ​Krisztián Alkémiai Menyegzője I-II.
___Az ​emberiség ősidők óta vágyik a tökéletes életre. Ez a könyv megmutatja az ehhez a magasságos élethez vezető utat. ___Az emberiség történelmében bizonyos időközökben - leplezetten ugyan - de mégis megközelíthetővé teszik ennek az útnak a rejtélyeit a megfelelő ismeretekkel rendelkező csoportok, többek között a klasszikus rózsakeresztesek a harmincéves háború előtti időkben a XVII. században, amikor ez a mű először látott napvilágot. ___Úgy látszik, most jött el annak az ideje, hogy erről a rejtélyről eltávolítsák a számtalan leplet és megmagyarázzák az erre érett emberiségnek. ___Jan van Rijckenborgh, az Arany Rózsakereszt Szellemi Iskolájának vezetője több, mint húsz ilyen művet alkotott, hogy az utat a legkülönbözőbb szemszögekből világítsa meg az igazságot kereső ember számára. Könyveit a Lectorium Rosicrucianum Európa különböző városaiban rendezett konferenciáin és találkozóin tartott előadásai anyagából állították össze.

Catharose de Petri - J. van Rijckenborgh - Az ​egyetemes ösvény
AZ ​EGYETEMES ÖSVÉNY Ebben a könyvben erőteljes felhívással fordulunk az olvasó tudatához; mert - ahogy a negyedik fejezet is leírja - a tudat nagymértékű mozgásszabadságával kell bírnunk ahhoz, hogy a Krisztus-misztériumhoz valamelyest közeledhessünk. Itt valami teljesen másról van szó, mint amit jelenleg "tudattágításon" szokás érteni! A könyv utal rá, hogy azok számára, akik ehhez a rejtélyhez belülről szeretnének közeledni, semmilyen tekintetben sem szolgálunk misztikus szemfényvesztéssel vagy erkölcsteológiával. Elszántság kell hozzá, hogy az ember az egyetemes Rózsakereszt ösvényére térjen! Minden idők hiteles szellemi iskolái hírt adnak erről az ösvényről, melyen az alacsony természet régi templomának lebontására, a dialektikus személyiség elhallgattatására és egy új személyiség, egy új templom felépítésére van szükség. A kozmikus tudat kizárólag ebben az új templomban találhat lakhelyére. Az egyes fejezetek más és más oldalról világítják meg, hogyan lehet ennek az új templomhoz vezető ösvénynek a bejáratát megtalálni.

Molana Shah Maghsoud Sadegh Angha ('Pir Oveyssi') - Chanteh
This ​is a deep and thought-provoking reflection on the subjective experience of holistic reality. The author creates a masterful synthesis of physics and metaphysics. The reader is engaged to think along in a discussion of humanity's timeless questions about being, becoming, and passing away.

Schmitt Jenő - Krisztus ​istensége
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

J. van Rijckenborgh - Catharose de Petri - Az ​új merkúrbot
Jelen ​korszakunk azért rendkívül különleges, mert Isten határozata szerint egy interkozmikus erő avatkozik be a világ menetébe, hogy az istenterv teljesülését elősegítse. Érthető ugyanis, hogy amikor az emberiség rövidesen a mélypontja felé közeledik, akkor az nem csak Földünkre jelent veszélyt, hanem következményei az egész világszerkezetre kihatással vannak. Ezért olyan korszakba léptünk be, amelyben mindannyiónktól pozitív, életmegújító döntést várnak el. E könyvben, amely a Lectorium Rosicrucianum 1967- ben, Toulouse-ban megrendezett ötödik Vízöntő-konferenciájának szövegén alapul, a Merkúr-idea áll a középpontban. A merkúrbot az emberi rendszerben lévő kígyótűz jelképe, amelyet a megszabadító célhoz vezető ösvényen gyökeresen meg kell újítani. A világ és az emberiség válságának összefüggései mellett sorozatunk ezen része is rámutat a bekövetkezendő fejleményekre, és a megmentés egyetlen útjára is. Sokan ismerjék fel vészterhes korszakunk fokozódó szorongattatása közepette a megszabadító felemelkedés lehetőségét, amely benne rejlik napjaink apokalipszisében.

J. van Rijckenborgh - Catharose de Petri - Az ​új ember fényruhája
Az ​ember életfluidumai a vér, az idegrendszer, a belső elválasztás, a kígyótűz és a tudat lángjának fluidumai - éteri fényt bocsátanak ki. így hozzák létre az ember „fényruháját". Ez a fényruha, szinte kivétel nélkül mindenkinél, most még teljesen a dialektikus éterszférák befolyása alatt áll. Ha az ember fel akarja fogni az eredeti, isteni birodalomból származó magasabb éter-rezgéseket, akkor tökéletesen meg kell szabadítania és meg kell tisztítania magát, hogy így beléphessen a „Mennyek Birodalmába". „Boldogok, akik megmossák ruháikat, hogy joguk legyen az életnek fájához, és bemehessenek a kapukon a városba" (Jelenések könyve 22,14). A szerzők nagyon részletesen és világosan elmagyarázzák a fényruha megtisztítását, valamint ennek szükségességét, hogy a visszatérés transzfigurisztikus ösvénye megkezdődhessen.

Fodor Sándor - Arab ​legendák a piramisokról
A ​VII. század második harmadában hódító útjukra induló mohamedán seregek ősi civilizációk romjaikban is lenyűgöző emlékeivel találkoztak. Egyiptom, Szíria, Mezopotámia és Dél-Arábia régi kultúrájának hagyatékát az arabok örökölték, és az évezredes múltra visszatekintő népek vallása, irodalma, művészete, tudománya alkotóeleme lett az iszlám kultúrájának. Az iszlám és a helyi kultúrák viszonyával foglalkozik a szerző is, aki vizsgálódásának középpontjába a három híres gizai piramishoz fűződő arab legendákat állította. Az Egyiptomba látogató arab utazók, geográfusok és történetírók nem mulasztották el, hogy feljegyezzék a piramisokról hallott mesés történeteket. A valóságos piramisépítő fáraók neve és a régi történelmi események emléke ekkorra már feledésbe merült, helyüket a legendák világa foglalta el. Arab szerzők javarészt IX-XV. századi, gyakran az Ezeregyéjszakába illő elbeszéléseket tartalmazó piramisleírásait használta fel Fodor Sándor műve forrásául. Ezeknek a mondáknak az eredetét kutatja, követi nyomon egészen a fáraók Egyiptomáig, közben megrajzolja a legendák bonyolult vallástörténeti hátterét. Utal az európai vonatkozásokra is, így derül fény például a Rózsakereszt legendájának eredetére.

Christa Maria Siegert - Mani: ​Gyöngy-énekek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bernardim Ribeiro - A ​sóvárgás könyve avagy lány és lélek
_A ​sóvárgás könyve_ "a világirodalom egyik gyöngyszeme. Tobzódik a metaforákban, a titkos utalásokban, és még ma is szinte felülmúlhatatlan elfojtott szenvedélyével, reménykedő sóvárgásával, az élet és a szerelem szomorú fájdalmával. Remekmű, amely az olvasót a sejtés örömével ajándékozza meg, ahelyett, hogy a mindent-elmondás utópiájával vezetné félre." _Augustina Bessa-Luís portugál írónő_ POLITIKEN (Dánia) NÉPSZABADSÁG, JÖVŐ7 melléklet A XV-XVI. század fordulóján élt Bernardim Ribeiro a portugál és az egész ibériai irodalom egyik legtitokzatosabb szerzője, kilétéről jóformán ma sem tudunk semmi biztosat. A sóvárgás könyvén kívül mindössze négy eklogát és néhány lírai költeményt tulajdonítanak neki. A kutatók ma nagyrészt egyetértenek azzal, hogy 1482 és 1536 között élhetett, udvari költő volt, de valószínűleg kegyvesztett lett, és távoznia kellett az udvarból, talán az országból is. A sóvárgás könyve a keresztény és a zsidó kultúra metszéspontján keletkezett. A regény harmadik története akár egyszemélyes evangéliumként is olvasható, amelyben a lovag isteni megváltója, a gyermeklány Arima által, önmagának meghalva jut(hat) el a lélek hosszú vándorlásában kiteljesedő üdvösséghez.

Frances Yates - The ​Rosicrucian Enlightenment
In ​the early seventeenth century two manifestos were published which proclaimed, in terms of magic, alchemy and the Cabala, the dawn of a new age of increased knowledge and power over nature. These anonymous documents (reproduced in the appendix to this work) were written on behalf of 'the Fraternity of the Rose Cross'. Ever since, this mysterious movement has been the subject of endless fascination, speculation and intrigue. In this book, Frances Yates reveals the truth about the 'Rosicrucian Enlightenment' and its impact on Europe's political and cultural history. She transforms, for instance, our understanding of the origins of modern science by placing in the context of an occult tradition key figures such as Descartes, Bacon, Kepler and Newton.

J. van Rijckenborgh - Élet ​és halál rejtélye
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

J. van Rijckenborgh - A ​rózsakeresztes szerzet kiáltványa
Akik ​ezoterikus tanulmányokkal foglalkoznak, hamarosan felfedezik, hogy az egész kozmoszban szörnyű,emberfeletti harc dúl a jó és a gonosz hatalmai között. Az idők kezdetétől ránk maradt régi vallásokat, mítoszokat és legendákat megismerve megdöbbent bennünket a pozitív és negatív, a jó és a gonosz égben és földön szakadatlanul folyó harcának kimondhatatlan tragédiája. Ebben a harcban mindenki a saját színdarabját játssza. Részt veszünk ebben a csatában, az ebben a természetben szükséges tisztulási folyamatban. Ezzel a harccal törünk át a diadalhoz. Ennek az életharcnak egy része a születés és a halál kapui között játszódik le. A föld a kohó, az olvasztótégely, melybe beledobtak minket, hogy a szellem aranya megszabadulhasson az alacsonyrendűtől, és lelki arannyá transzmutálódjon.

Rudolf Steiner - Johann Valentin Andreae - Christian ​Rosenkreutz kémiai-menyegzője, 1459. év / Christian Rosenkreutz kémiai menyegzője / A rózsakeresztes kereszténység
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Graham Hancock - Robert Bauval - Master ​Game
The ​Master Game is a rollercoaster intellectual journey through the back streets and rat runs of history to uncover the traces in architecture and monuments of a secret religion that has shaped the world. Pivotal historical events and processes, not least the Renaissance, the birth of scientific rationalism, and the French and American revolutions, are radically reevaluated in the light of new investigative evidence presented in The Master Game. Even the belief that the United States has a global mission, so obvious today, may ultimately prove to be less the result of a shortterm reaction to terrorism than the inevitable working out of a covert plan originally set in motion almost two thousand years ago. The Master Game refers to a scheme or game played on the world stage to bring about a world order governed by a lofty goal which, today, we term the Masonic Ideal. The Master Game traces the origins of this game of symbols and words and talismans from ancient Egypt all the way to modern times, and places it squarely on the elitist Scottish Rite Freemasonry, headquartered in Washington, DC, and ruled by a secretive and powerful brotherhood of men who have attained the thirtythird degree. The Master Game exposes this world order's true purpose and, more importantly, shows how it has affected the United States of America and badly backfired on 9/11. The book is adapted and expanded from the authors' earlier, outofprint book Talisman.

G. S. Frater P. A. X. - Magia ​Nigrae
Nem ​könnyű közönséges szemmel egy kicsit is fellebbenteni azt a fátylat, amelyet már évezredek óta a mágia sötét oldala takar. Az isteni mágia nagy tudomány, amellyel nem szabad visszaélni vagy helytelenül alkalmazni anélkül, hogy önmagunkat el nem veszejtenénk. A tévedés hosszú éveken keresztül megbosszulja magát, másrészt lerántja a leplet az egyedüli helyes tudás kutatójáról. A mágikus papság olyannyira szoros kapcsolatban áll a kozmikus törvényszerűségekkel, hogy a megfelelő módszertől való egyetlen eltérés pusztuláshoz és súlyos diszharmóniához vezet. A magas szentélyek és az isteni mágia elérhetetlen a tisztátalanok és a beavatatlanok számára. Az istenekkel és démonokkal való érintkezés a papság elnyomását, a szent szimbólumok és rituálék profanizálását jelentik. A jóság vagy gonoszság érdekében használatos magas és titokzatos mágikus erők alkalmazásának tudománya előrevetíti a papi beavatást. Minden beavatottnak sok-sok fájdalom és csalódás révén kell teljesítenie a nagyszerű és dolgos élet mindennapjait, hogy tudását gyarapíthassa. Mindeközben e tudás minden apró részecskéjéért drágán kell megfizetnie és az érte való küzdelem nagyon fáradságos és megerőltető.

Mark H. Gaffney - Gnostic ​Secrets of the Naassenes
Reveals ​the hidden meaning of the Grail and a secret Christian doctrine for achieving higher consciousness • Shows that Gnosticism is not a derivative of Christianity but the revelation of the true message of Jesus • Describes the ancient relationship between water and spirit • Explains the doctrine of immanence taught by Jesus at the Last Supper • Features the translated source text from The Refutation of All Heresies by Bishop Hippolytus, the only existing record of the Naassene Sermon In the third century C.E., the Catholic Bishop Hippolytus composed A Refutation of All Heresies in which his chief target was the Gnostic sect the Naassenes, whose writings included a recounting of Jesus’ actual teachings at the Last Supper. Contrary to Church attacks, the Naassenes were not a heretical derivative of Christianity but the authentic foundation and purveyor of Christ’s message. In fact, much of what passes as Christianity has nothing to do with the original teachings of its founder. The message recorded in the Naassene Sermon was intended for an inner circle of disciples who were prepared for advanced initiation into Jesus’ wisdom teachings. The Grail discussed therein was not an actual chalice but a symbol of the indwelling of the divine. The teachings involved the awakening of spirit and included practices aimed at restoring the soul’s lost connection with God. Immanence, in the true sense intended by Jesus, thus allows for spiritual attainment in this life by ordinary individuals without the intermediary of Church or priest. This was the real meaning of the Last Supper and why the Naassenes believed that Jesus was the fulfillment of all the Mystery traditions.

Kollekciók