Ajax-loader

'teleptan' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Kiss János - Ércteleptan ​I-II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Juhász Árpád - A ​kőolaj nyomában
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kókay József - A ​Herend-márkói barnakőszénterület földtani és őslénytani vizsgálata
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_167469
Magyarország ​földje Ismeretlen szerző
10

Ismeretlen szerző - Magyarország ​földje
A ​Magyarország földje - Kitekintéssel a Kárpát-medence egészére 11 nagyfejezetből áll. Földtudományunk kialakulásának áttekintését követően a magyar térképészetről, a lemeztektonikai elmélet hazai alkalmazásáról, a Kárpát-medence földtörténetéről, ásványairól, kőzeteiről, bányakincseiről, ősmaradványairól, majd az éghajlat, a vizek, a talaj és az élővilág földrajzáról olvashatunk. Bemutatjuk Magyarország és a szomszédos területek tájait, számot adunk a korszerű földtudományi módszerek meghonosodásáról, végül megemlékezünk ember és környezete változó viszonyáról. A Kárpát-medence részletes természetföldrajzi névanyagát a kötet mellékleteként, kihajthatós térképen adjuk az olvasó kezébe.

Jantsky Béla - Geológus ​kalapáccsal az ércek nyomában
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Uzsoki András - Adalékok ​az aranymosás történetéhez és technikájához
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Papp Károly - A ​Magyar Birodalom vasérc- és kőszénkészlete
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - Szilárd ​ásványi nyersanyagok Magyarországon
A ​szerzők szerint e könyv fontos célja áttekintést adni Magyarország legfontosabb nyersanyagairól. A kötet szerkesztésénél mérlegelték, hogy mely nyersanyagok kerüljenek tárgyalásra, hiszen terjedelmi korlátok miatt mindegyiket belevenni szinte lehetetlen. Végül abból a megfontolásból maradtak az ércek bemutatásánál, hogy ezen ásványi nyersanyagok kitermelése, gazdasági felhasználása még mindig reális lehetőség Magyarországon. Az egyes fejezetek bemutatják az adott nyersanyag bányászattörténetét, genetikáját, kutatási módszereit, valamint a rendelkezésre álló készleteket. Az utolsó 3 fejezet a nyersanyagokhoz szorosan kötődő előkészítés- technológiai, szakhatósági eljárási és gazdaságföldtani ismereteket foglalja össze. A fenti célokat szem előtt tartva a könyv szerkesztői bíznak abban, hogy nemcsak a geológusok, bányászati szakemberek, döntéshozók, bányavállalkozók, hanem a földtudományok (nyersanyagok) iránt érdeklődő széles közönség kíváncsiságát is sikerült felkelteni. A kötet ugyanakkor nem hiányozhat a földtudományi képzésekben részt vevő hallgatók könyvtárából sem.

Covers_338202
The ​Romace of Nickel Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - The ​Romace of Nickel
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Jantsky Béla - A ​jövő energiaforrásai
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - The ​Silver-Arsenide Deposits of the Cobalt-Gowganda Region, Ontario
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

John M. Guilbert - Charles F. Park - The ​Geology of Ore Deposits
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - Structural ​Controls on Ore Genesis
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - Techniques ​in Hydrothermal Ore Deposits Geology
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_338212
Gold ​in 2000 Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Gold ​in 2000
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - Economic ​Geology One Hundredth Anniversary Volume
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - Ásványkutatás ​és bányaföldtan
Köztudomású, ​hogy hazánk ásványi kincsekben nem bővelkedik. Éppen ezért parancsoló szükség, hogy ásványi nyersanyagainkat minél teljesebben felkutassuk, kitermeljük és hasznosítsuk. Népgazdaságunkban megindult nagyszabású nyersanyagkutatási programhoz nyújt e könyv alapvető és nélkülözhetetlen segítséget. A munka három részre tagoltan, a nyersanyagkutatás fő feladatainak és általános elveinek ismertetése után kellő részletességgel tárgyalja a felszíni, fúrásos és bányászati kutatást, valamint ezek tervezését, a megkutatott nyersanyagtelepek készletszámítását, földtani-gazdasági értékelését, a készletváltozások meghatározását és nyilvántartását. Külön részben foglalkozik a bányászati termeléshez kapcsolódó földtani kutatási feladatokkal. A szöveget sok táblázat és bőséges ábraanyag szemlélteti. E témakörben ilyen átfogó, magyar nyelvű szakkönyv még nem jelent meg, ezért a földtani kutatással és nyersanyagbányászattal foglalkozó szakemberek részére nélkülözhetetlen. Feltétlenül értékes segédeszközt jelent azonban a közép- és felsőoktatás, az alapanyag-termelési kutató és tervező intézetek vezetői és irányító dolgozói részére is.

Biró Lóránt - Polgári Márta - M. Tóth Tivadar - Kovács József - Knauer József - Vigh Tamás - Az ​úrkúti mangánérc archív adatainak reambulációja
A ​Bakonyi mangánérctelepek (Úrkút, Eplény) a Tethys régióban egyedülálló teleptani-genetikai tulajdonságokat, és ipari értékeket képviselnek. A bányászati tevékenység a telepek és a földtani környezet részletes megismerését tette lehetővé, amelyek tudományos feldolgozása (Polgári et. al., 2000) és a kialakított bányaföldtani dokumentációs rendszere (Szabó, 2006) könyv alakban is összefoglalásra került. Az úrkúti és az eplényi lelőhelyek földtani dokumentációja évtizedeken keresztül hagyományos (manuális) módon készült, viszont a rendszert merevsége miatt a megismerés folyamatából és a kőzetek neveinek megváltoztatásából adódó változásokat nem lehetett átvezetni. A Magyar Rétegtani Bizottság az 1980-as évek elején a kőzetek formációkba sorolását elvégezte, és az így kialakított kőzetnevek alkalmazását is csak egy számítógépes adatbázis tette lehetővé. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a hagyományos földtani dokumentációs rendszer azoknak a szakembereknek nem okoz problémát, akik annak elkészítésében részt vettek, vagy éveken át alkalmazták. A papíron tárolt információ idővel annyira megavul, hogy olvashatatlanná válik ezért a számítógépes adatbázis kialakítása a külszíni és a bányabeli kutatás által létrehozott információk megőrzését is jelenti. Másrészt az adatbázis olyan összefüggések ( korreláció, klaszterezés, stb.) megismerésére is alkalmas, amelyek hagyományos módon csak nagy munkaráfordítással, vagy egyáltalán nem végezhetőek el. A számítógépes adatbázis kialakítása számos új problémát vetett fel. A problémák gyökerét elsősorban az jelentette, hogy a kutatólétesítmények és az anyagvizsgálatok nem azonos értékű információt hordoznak, A lelőhelyek külszíni fúrások által lehetséges megismeréséhez képest a bányabeli feltártság által nyújtott ismeret a földtani információ tartalmát nagyságrendekkel növelte. Ez azt jelenti, hogy a lelőhelyek megismerése nem korlátozható csak a külszíni csak a külszíni fúrásokra, hanem a bányaföldtani dokumentációnak a rendszerbe történő szerves beillesztésére is szükség van. A fúrásból vett minták megbízhatósága alapvetően a magkihozataltól függ, ugyanakkor a résminták elemzése rendszerint csak a telep egy részének átlagát tükrözi. A nagyszámú fúrásból vett minta és a résminták az ipari követelményeknek megfelelően csak4-5 elem (Mn, Fe. SiO₂, P, S) vizsgálatára terjedtek ki. A teljes kémiai elemzések és a nyomelem tartalomra is vizsgált minták száma – a sokkal nagyobb költség miatt – az előfordulások nagyságához képest csekélynek mondható. Nagyon fontos ezeknek a mintáknak az összegyűjtése és pontos térképi ábrázolása. Különösen fontos feladatot jelent a külfejtések és a bányabeli színes diafelvételek megőrzése, amelyek digitalizálás után számítógépen rögzíthetők, és az adatbázishoz kapcsolhatók. Továbbá a rendszerhez tartozónak kell tekinteni a mikroszkópi felvételeket is. A számítógépes adatbázis kialakítása az informatika rohamos fejlődésével a jövőben még további törvényszerűségek felismerésére adhat lehetőséget. A szerzők ezzel a könyvvel egy korszerű adatfeldolgozás alapját teremtették meg, amely még a jövőben további fejlesztéssel bővíthető. Ez a nagyszabású munka az előzőekben már említett két könyv nélkülözhetetlen tartozéka. Dr. Szab Zoltán, nyug. főmérnök Úrkút

Pál-Molnár Elemér - Medencefejlődés ​és geológiai erőforrások
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Polgári Márta - Biró Lóránt - Szabó Imre - Az ​eplényi mangánérc
Mangánércekkel ​kapcsolatos kutatásaim során az úrkúti Mangán Bányászati és Feldolgozó Kft. munkatársain,Dr. Szabó Zoltánon (ny. főgeológus-főmérnök), és Vigh Tamáson (okl. bányamérnök, felelősműszaki vezető) kívül Szabóné Drubina Magda, a Magyar Állami Földtani Intézet nyugdíjas munkatársa és férje, Szabó Imre az, akikre mestereimként tekintek. Szabóné Drubina Magdával az 1990-es évek végén vettem fel a személyes kapcsolatot, és az azóta eltelt időszakban terepi bejárások, mintaelemzések, szakmai viták járultak hozzá kutatási eredményeim kiteljesítéséhez. Szakmai megbeszéléseink során az eplényi mangánércesedés is szóba került, és mivel Magda az 1950-es években a bányában dolgozott, megmutatta akkor készült jegyzeteit is. Ezek adták az ötletet a most közreadott rendhagyó kötet elkészítéséhez, ugyanis az akkori dokumentálási lehetőségek igen korlátozottak voltak, fényképes megjelenítésre nem volt lehetőség, azonban Magda méretarányos, pontos, eredeti rajzai alapján, természetesen a teljesség igénye nélkül, Kaiser Miklósné Lívia (MTA Földrajztudományi Kutatóintézet) kiváló munkájával igyekezett „fényképszerű, színhű képeket készíteni, amelyek segítségével virtuális bányajárásra hívjuk a kedves olvasót a már évek óta bezárt bányába. Természetesen az eplényi ércesedés főbb jellemzőit is összefoglalja a kötet,mintegy keretbe foglalva a látványt. A munka célja a meglévő kéziratos adatok és a kutatás tanulságainak utókor számára történő megmentése, amely az egykori szemtanú, a 80. születésnapját a közeljövőben ünneplő Szabóné Drubina Magda és férje, Szabó Imre közreműködésével készült el. Jelen könyvbe egybegyűjtöttük a hazai mangánércesedésekkel foglalkozó kötetek eplényi vonatkozásait (Polgári et al. (Eds.), 2000; Szabó, 2006) kiegészítve az újabb vizsgálatok eredményeivel, néhány aktuális kérdés megvitatásával. Azonban a kötet több ennél, az 50–55 évvel ezelőtti dokumentálási módszerek bemutatásán túl vállalkozott az adatok 21. századi digitális térinformatikai megjelenítésére is. Ennek keretében a fúrások litológiai, sztratigráfiai újraértelmezése most először történt meg. Ez utóbbi, a kötet 4–5. fejezete Bíró Lóránt (Szegedi Tudományegyetem, Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék) munkája, akinek doktori kutatómunkája során külső témavezetőjeként, konzulenseként működtem közre. Polgári Márta az MTA doktora MTA Geokémiai Kutatóintézet

Kollekciók