Ajax-loader

'áhítatos könyv' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Barsi Balázs - Telek Péter-Pál - Magasság ​és mélység
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

John Bush - Napi ​menü
Keresztyén ​karikatúra? Ez valami vicc? Az – komolyan. Egy kép néha valóban többet mond ezer szónál. A karikatúrák pedig olyan képek, amelyek a görbe tükör képén keresztül beszélnek. A Napi menü egyfajta rendhagyó áhítatos könyv, amelyben találkozik a vicces és a komoly. John Bush amerikai grafikus találó karikatúrái, valamint hozzájuk kapcsolódó bibliai idézetek, gondolatok és rövid imádságok segítenek mélyebben megérteni a Bibliát, a keresztyén hitet és életet.

Cseri Kálmán - A ​kegyelem harmatja
Isten ​igéjének különös hatása van: az elolvasás után is munkálkodik az emberben, s amint az ételből fizikai erő, gondolat, kitartás számrazik, úgy az igéből szeretet, bölcsesség, derű, remény fakad. Akinek jó a lelki erőnléte, az másként hordja az élet terheit, és másoknak is tud segíteni. Isten igéje segít el minket igaz hitre és üdvösségre is. Az erre, valamint az ezt kísérő és követő imádkozásra szánt idő nem hiábavaló fáradozás. Sokszorosan kamatozik itt és az örökkévalóságban egyaránt. A szerző az év 365 napjára szolgál lelki elemózsiával, s nagypéntekre, a mennybemenetel napjára, valamint pünkösdre is megfogalmazta hitének és református gyakorlatának megfelelő üzenetét. Célja, hogy rövid igemagyarázataival az olvasó tekintetét Istenre, s gondolatait az örökkévalóságra irányítsa. Olyan perspektívát kínál, ahonnan nemcsak a bennünket körülvevő világ jelenségeit, hanem életünk valamennyi kérdését, kapcsolataink megannyi aspektusát újra értelmezhetjük, némelyekre pedig választ is remélhetünk.

Watchman Nee - Asztal ​a pusztában
Watchman ​Nee Fucsou-ban született Dél-Kína Fukien tartományában 1903-ban. 1920-ban, egyetemista korában megismerte Jézus Krisztust, mint Megváltóját és Urát, és átadta neki életét. Ettől a naptól kezdve az Úr kiváltképpen való bizonyságtevőjévé tette népe között, és az Ige olyan szolgájává, akinek nevéhez fűződik a modern Kína egyik legjelentősebb evangéliumi keresztyén mozgalma. Nagy bibliai világossággal megáldott tanító, sok evangéliumi könyv szerzője. Hite és keresztyén szolgálata miatt 20 évi internálás után 1972. július 1-én, szabadon bocsátása napján - minden valószínűség szerint mérgezés folytán - Urához költözött.

Victor János - Máté ​evangéliuma - Elmélkedések
Egy ​emberöltőnyi idő telt el azóta, hogy a most közreadott elmélkedések előbb "Csendes percek" címen havonta megjelenő füzetekben (1941), majd a "Mindennapi elmélkedések az evangéliumokról" című sorozat első köteteként (1942) könyv formájában kiadásra kerültek. A könyvet olvasva mégis azt tapasztalhatjuk, hogy mondanivalója ma is időszerű; kifejezései világosak, érthetőek, gondolatai frissek, eszméltetők, megújító erő árad belőlük... - nem járt el felette az idő. Nem avul meg könnyen az, ami az örökkévaló Igét szolgálja. Az első kiadás előszava szerint Victor János "a Bibliát naponként olvasni szerető, és ebben segítséget elfogadó és igénybe vevő" olvasóknak adja át elmélkedéseit - szelíd figyelmeztetés kíséretében: "Egyet sohasem szabad elfelejteni az olvasónak, ha ezt a könyvet haszonnal akarja forgatni: a nyitott Bibliának is mindig ott kell lennie előtte. Mert ezek az elmélkedések csak azt akarják megmutatni a maguk gyarló szolgálatával: mit találhat az olvasó ott, a tárgyalt bibliai szakaszban. Talán még sokkal többet találnia is megadatik, mint amire ezek a lapok felhívják a figyelmét. És akkor végzett jó szolgálatot ez a könyv, ha az olvasó majd félreteszi és azután úgy olvassa tovább magát a Szentírást, az Isten Lelkétől megvilágosítva és megsegítve." A Jézus őseiről szóló elmélkedés (Mt 1:1-11) felhívja a figyelmünket arra, hogy becsüljük meg azt a lelki örökséget, amelyet az előttünk járók életében gyűjtött össze Isten. Victor János élete igazolta szavait: valóban sok áldás áradt rajta keresztül az utána következő nemzedékre. Mint lelkipásztor templomot épített, mint professzor egy egész lelkésznemzedéket tanított. Egyházunk és népünk életének válságos szakaszában felelős őrállóinkkal együtt kereste a kivezető utat. Bölcsességével, teológiai tisztánlátásával ő is hozzájárult ahhoz, hogy a felismert új úton - a bűnbánat és hálaadás, a megújulás és engedelmes szolgálat útján egyházunk el is indult. Sokan kérték Sajtóosztályunktól Victor János elmélkedéseinek kiadását. Örömmel teszünk most eleget ennek a kívánságnak, és reméljük, hogy Olvasóink ezt a kötetet - és a sorozat többi megjelenésre kerülő kötetét - szívesen fogadják és "haszonnal forgatják" majd.

Covers_38315
A ​folyók énekei Ismeretlen szerző
5

Ismeretlen szerző - A ​folyók énekei
E ​szép könyv dán összeállítói a világ minden tájáról készített, pompás színes felvételeket illesztettek a bibliai Zsoltárok Könyvéből jó érzékkel kiválasztott áhítatos szövegek mellé. A zsoltárírók rendíthetetlen hite Isten jóságában és a teremtés nagyszerűségében most is magával ragadja az olvasót. A szuggesztív képek és a meditációt, az elmélyülést szolgáló imák hatása alól a ma embere sem vonhatja ki magát.

Covers_225184
Áhítat ​2013 Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Áhítat ​2013
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

C. H. Spurgeon - Isten ​ígéreteinek tárháza
Ez ​a könyv az év minden napjára ad útmutatást, biztatást. 1834-1892-ig élt a prédikátor fejedelme. Charles Haddon Spurgeon az angliai Kelvedon/Essex faluban született, elsőként egy 17 gyermekes családban. Prédikátor apja istenfélelemre nevelte. 16 éves korában Jézus Krisztusban új életre jutott, elnyerve bűnei bocsánatát. Fiatal élete egész hevével, odaszánásával lépten-nyomon bizonyságot tett Isten megváltó, hívogató szeretetről; két évvel később már egy kis gyülekezet lelkésze lett. Önszorgalomból megtanulta az ógörög és héber nyelvet, bibliamagyarázatokat tanulmányozott, mindenekelőtt Kálvin írásait. 20 évesen egy londoni gyülekezet lelkipásztorának hívták meg. Igehirdetései annyira hatással voltak egyre növekvő hallgatóságára, hogy Londonban a legnagyobb csarnok sem volt elegendő a tömeg befogadására. Felépítették a 7000 férőhelyes "Metropolitan Tabernacle" imaházat , ahol Spurgeon 30 éven át mindig telt ház előtt hirdette a Szentírás titkait. A Biblia volt életének és mondanivalójának középpontja és egyedüli mércéje. Térden állva kérte el és kapta Istentől, amit mély átéléssel adott tovább hallgatóinak. Prédikációit példákkal illusztrálta és egészséges, nemes humorral fűszerezte. Spurgeon 40 éven át megalkuvás nélkül, szenvedélyesen szolgálta Megváltóját. Igehirdetéseit, könyveit sok nyelvre lefordították, keresztények között az egész világon ismerik és szeretik.

Ismeretlen szerző - Napról ​napra együtt bibliai személyekkel
A ​sorozat harmadik tagja jelent meg, (Napról napra végig az Új és az Ószövetségen) amely hasonló felosztásban készült az előző részekhez. Az év minden napjára kínál egy igét és egy rövid elmélkedést, amelyben Ádámtól Gájuszig olvashatunk, hogy minél jobban megismerjük a Biblia fontos szereplőit. A sorozat új tagja a Biblia ismert és kevéssé ismert szereplőinek életén keresztül tanít minket az Úrral való járásra.

Billy Graham - Szemeimet ​a hegyekre emelem
A ​szerző több mint ötvenévnyi igehirdetői tapasztalata és sziklaszilárd hite tükröződik a mára klasszikussá vált áhítatoskönyvben, mely elmélkedésre és imádságra hív. A 366 rövid áhítat segít az olvasónak, hogy a Szentírás mellett elcsendesedve a figyelmét naponta Istenre, a hegyek és völgyek teremtőjére irányítsa, akitől az egyedüli és biztos segítség érkezik. "Szemeimet a hegyekre emelem: honnan jön a segítségem? Segítségem az Úrtól van, aki az eget és földet teremtette." (Zsoltárok 121, 1-2) Billy Graham (1918-2018), a világszerte ismert szerző, prédikátor és evangélista, több emberhez juttatta el személyesen az evangéliumot, mint bárki más a történelemben. A világ minden kontinensén, több mint 185 országban hirdette az igét. Nagy hatású igehirdetésein túl könyveiből is milliók merítettek erőt, vigaszt és reménységet.

Covers_284646
Áhítat ​2014 Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Áhítat ​2014
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Victor János - Lukács ​evangéliuma - Elmélkedések
Egy ​emberöltőnyi idő telt el azóta, hogy a most közreadott elmélkedések előbb „Csendes percek” címen havonta megjelenő füzetekben (1941), majd a „Mindennapi elmélkedések az evangéliumokról” című sorozat első köteteként (1942) könyv formájában kiadásra kerültek. A könyvet olvasva mégis azt tapasztalhatjuk, hogy mondanivalója ma is időszerű; kifejezései világosak, érthetőek, gondolatai frissek, eszméltetők, megújító erő árad belőlük… – nem járt el felette az idő. Nem avul meg könnyen az, ami az örökkévaló Igét szolgálja. Az első kiadás előszava szerint Victor János „a Bibliát naponként olvasni szerető, és ebben segítséget elfogadó és igénybe vevő” olvasóknak adja át elmélkedéseit – szelíd figyelmeztetés kíséretében: „Egyet sohasem szabad elfelejteni az olvasónak, ha ezt a könyvet haszonnal akarja forgatni: a nyitott Bibliának is mindig ott kell lennie előtte. Mert ezek az elmélkedések csak azt akarják megmutatni a maguk gyarló szolgálatával: mit találhat az olvasó ott, a tárgyalt bibliai szakaszban. Talán még sokkal többet találnia is megadatik, mint amire ezek a lapok felhívják a figyelmét. És akkor végzett jó szolgálatot ez a könyv, ha az olvasó majd félreteszi és azután úgy olvassa tovább magát a Szentírást, az Isten Lelkétől megvilágosítva és megsegítve.” A Jézus őseiről szóló elmélkedés (Mt 1:1-11) felhívja a figyelmünket arra, hogy becsüljük meg azt a lelki örökséget, amelyet az előttünk járók életében gyűjtött össze Isten. Victor János élete igazolta szavait: valóban sok áldás áradt rajta keresztül az utána következő nemzedékre. Mint lelkipásztor templomot épített, mint professzor egy egész lelkésznemzedéket tanított. Egyházunk és népünk életének válságos szakaszában felelős őrállóinkkal együtt kereste a kivezető utat. Bölcsességével, teológiai tisztánlátásával ő is hozzájárult ahhoz, hogy a felismert új úton – a bűnbánat és hálaadás, a megújulás és engedelmes szolgálat útján egyházunk el is indult. Sokan kérték Sajtóosztályunktól Victor János elmélkedéseinek kiadását. Örömmel teszünk most eleget ennek a kívánságnak, és reméljük, hogy Olvasóink ezt a kötetet – és a sorozat többi megjelenésre kerülő kötetét – szívesen fogadják és „haszonnal forgatják” majd.

Charles H. Spurgeon - Morning ​& Evening
A ​wealth of Biblical meditations from Spurgeon with applications that are relevant for contemporary Christians. Spurgeon's characteristically pithy comments hit home with a wit and elegance rarely found in other writing. Christians young and old will find his words challenging and stimulating.

Bruce H. Wilkinson - Napi ​útravaló
A _Napi ​útravaló_val egy év alatt elolvashatjuk az egész Bibliát, emellett gyakorlati válaszokat is kapunk azokra a zavarba ejtő kérdésekre, melyekkel hétköznapjaink során találkozunk. A _Napi útravaló_ különböző segédeszközöket kínál ahhoz, hogy Isten Igéjét felhasználva életre szóló utazásra indulhassunk: ÖSSZEFOGLALÁS - Táblázatok, statisztikák és összefüggések, amik segítenek átlátni az olvasottakat. NAPI ÚTRAVALÓ - Alapelvek, melyek alkalmazása nagy hatással lehet életünkre. BETEKINTÉS - Biblián kívüli információk, történelmi tények, tudományos felfedezések és érdekességek, amik segítenek áthidalni a több ezer éves távolságot.

Barsi Balázs - Telek Péter-Pál - Magasság ​és mélység 2014
Szentírási ​elmélkedési sorozatunknak a 2014-es egyházi év évközi idejére szóló kötete egészen Adventig szolgál mindennapi útitársul és kalauzul a kedves Olvasóknak, kezükbe adva a napi szentírási olvasmányokat és az azok üzenetét tolmácsoló, elmélyítő gondolatokat.

Kránitz Mihály - Jöjjetek ​a fényre!
Minden ​advent kegyelmi időszak. Ilyenkor a természet és az életünk útja párhuzamosan halad. A hajnali homály vagy a kora esti sötétedés világosság után kiált. A lélek is keresi a fényt, mely betölti, és tiszta látással, örömmel ajándékozza meg. Utunk, melyet a Messiásra várva elkezdünk, nem céltalan, hanem a beteljesedés felé vezet. Az új egyházi év kezdetén Ferenc pápa lesz útitársunk gondolataival, hogy a világ Világossága, a betlehemi Jézus beléphessen szívünkbe, és mi magunk is fénnyé váljunk, sugározva a szeretetet, melyet ő hozott a világba.

Fekete Ágnes - 4 ​hét
Karácsonyra ​lehet lélekben, hitben is készülni. Aki elindul ezen az úton, vegye kézbe ezt a könyvet, és olvasson el mindennap egy bibliai igét, áhítatot. Fekete Ágnes írásai nem hagyják, hogy sematikus, megszokott gondolatokkal, közhelyekkel a lelkünkben közelítsük meg Jézus születésének ünnepét, hanem arra indítanak, hogy elgondol­kodjunk a szeretet, a várakozás, az idő mélységeiről, és Isten jelenlétének fényében lássuk az ünnepet. Fekete Ágnes református lelkész, a Református félóra című rádióműsor szerkesztője.

Henry Blackaby - Richard Blackaby - Isten ​megtapasztalása napról napra
A ​gondolatok, melyek ebben az áhítatos könyvben szerepelnek, Isten életen át tartó naponkénti keresését tükrözik vissza. Sok gondolat olyan szellemi meglátásokat tükröz, melyeket Isten kegyelmesen megosztott velünk az évek során, és örömünkre szolgál, hogy mi is átadhatjuk. Semmi sem pótolhatja a Szentírás olvasásának életet megváltoztató élményét. Ez a könyv nem akarja Isten igéjének a helyét átvenni az életedben, hanem igeverseket hoz eléd, amin elgondolkodhatsz.

Max Lucado - Kegyelem ​itt és most
A ​felnőtt olvasók számos áhítatoskönyv között válogathatnak napi elcsendesedésükhöz. Képes-mesélős Bibliák is akadnak szép számmal. De mit adjunk a gyerekünk kezébe, aki elhatározza, hogy mindennap szeretne csendességet tartani? Vagy milyen vezérfonalhoz nyúljon az a család, ahol a szülők leülnének iskolás gyerekeikkel egy közös áhítatra? Max Lucado közvetlen hangvételű áhítatoskönyve hétköznapi, ám fontos témákat vet fel. Bátorítást, ötleteket ad a mindennapi megvalósításhoz is. A hiánypótló könyv nagy segítség a képes Bibliák világából kinőtt gyerekek önálló, rendszeres igeolvasásához.

Kránitz Mihály - Az ​Isten szeretet
Jézus ​születése fényt és örömöt hozott a világba. Világosság ragyogott fel a halál árnyékában ülőknek, és ujjongás támadt azok szívében, akik várták a Messiás eljövetelét. Gábor főangyal is örvendezésre hívja fel a Boldogságos Szűz Máriát, mert az ő igenje révén megfogan méhében a Szentlélek által az Isteni Gyermek, az emberi természetet felvett második isteni Személy, a mi Urunk Jézus Krisztus. Nemcsak Máriát, az Üdvözítő Édesanyját, hanem az Egyház kétezer éves történetének nagy alakjait, a szenteket is foglalkoztatta a megtestesülés titkának jelentése és értelmezése. Az adventi idő az Irgalmasság Évének kezdete. Az új egyházi esztendő elején Ferenc pápa gondolatai kísérnek el minket az Irgalmasság Arca kezdetű bullából vett idézetekkel. Szentírási részek, elmélkedések és imák segítenek ahhoz, hogy napról napra bátran haladjunk előre az isteni jóság, az irgalom, a fény és végső soron Isten szeretetének a befogadásához.

Fodorné Ablonczy Margit - Bölcsföldi András - Maradjanak ​szívedben...
A ​szerzők, tapasztalt ifjúsági lelkipásztorok, olyan hiánypótló ifjúsági áhítatoskönyvet írtak, amely a fiatalok létkérdéseire keresi a biblikus választ a Tíz parancsolat alapján. Minden egyes parancsolatot egy hónapig tárgyalnak, a hiányzó két hónap témája pedig a nagy parancsolat. Az áhítatok mindennapi rendjét négy elem alkotja: a parancsolat, a textus, a magyarázat. és egy idézet. A rövid igemagyarázatok közérthetőek, világosak, lényegre törőek, a mai tizenévesek nyelvén íródtak. Mindennapra jut egy-egy útravaló üzenet a fiatalok számára, idézettel, mottóval zárva a napi tanítást, az olvasók szívébe írva Isten üzenetét. Középiskolás, egyetemista korosztálynak ajánljuk.

Vincenzo Paglia - Isten ​szava minden napra 2021
Az ​Isten szava minden napra 2021 – a korábbi kiadásokhoz hasonlóan – a latin egyház naptára szerinti mindennapi szentmisékhez kapcsolódik. Vasárnapokra és ünnepnapokra ezért – a liturgikus év háromévente ismétlődő beosztása szerint – a B év olvasmányait kommentáljuk, Márk evangéliumát olvassuk majd vasárnaponként az év során. Hétköznapokra a napi szentmise evangéliumához olvashatunk magyarázatot. Az Isten szava minden napra 2021 egy világjárványtól sújtott világban tagolja az idő folyását egy éven át. 2020. március 27-én este, egy rémült világ közepén Ferenc pápa az üres, eső verte Szent Péter téren ott állt egyedül, Isten előtt, mint egy nagy közbenjáró, aki azt kéri az Úrtól, szabadítsa meg a világot a járványtól. A kényszerű elszigetelődés és szétszóródás idején Isten szava egybegyűjtötte és vigasztalta Jézus tanítványait, akik tudatában voltak annak, amiről biztosította őket: „amit a nevemben kértek, azt megteszem nektek”. (Jn 14,13) Az Isten szava minden napra 2021 című kötet segítséget szeretne adni ahhoz, hogy folyamatosan hallgassuk az Urat, és emeljük imára a kezünket, hogy továbbra is védelmezze a világot a gonosz ellen. Az imádságra mindig szükség van. Ebben az időben pedig, mondhatni, nélkülözhetetlen, mindenki számára. A könyv lapjai vezérfonalat kínálnak, napjaink hűséges kísérőjéül szegődnek az év során, hogy megtanuljunk Isten szavához fordulni, mely lelki iránytűként szolgál, hogy eligazodjunk korunk háborgó tengerén különösen most, a világjárvány idején. A szerző, Vincenzo Paglia érsek a Pápai Életvédő Akadémia elnöke és a II. János Pál Pápai Intézet nagykancellárja, a Sant’Egidio Közösség spirituális felelőse. Számos könyv szerzője, amelyek közül magyar nyelven az _Isten szava minden napra_ korábbi évekre írt kötetei jelentek meg, valamint a _Nővérünk, a halál_ című kötet, az utóbbi a Magyar Kurír Új Ember Kiadványok sorozatában.

Somogyiné Ficsor Krisztina - Jellem ​ABC a Biblia alapján
Ajánljuk ​a Jellemábécét, mert hiánypótló. Talán az egyik legátfogóbb témafeldolgozás ezen a területen. Fel lehet használni egyéni kegyesség építésére, családi áhítatokhoz, keresztyén iskolákban reggeli áhítatokhoz és a gyülekezeti munkában. Ezt a könyvet folyamatosan használhatjuk és bármikor újra elővehetjük. Egy életen át építhet bennünket. A keresztyén jellem a Szentlélek gyümölcse, de tanulni is kell és edzeni magunkat benne. Mindig újabb gyümölcsöket felfedezni. Ebben tud segíteni ez az írás nekünk. Krisztust hordozzuk keresztyén emberként a világban. A Jellemábécé által folyamatosan formálódhat az életünk az Ő képére és hasonlatosságára. Végül el akar juttatni a legfontosabbhoz, az igeolvasáshoz, a Biblia tanulmányozásához és megértéséhez. A legfontosabb cél, hogy vegyük kezünkbe a Szentírást a segítségével!

Amotáné Benkő Noémi - A ​szeretet üzenete
Életre ​tanító történetek az év minden napjára. Egy életvezetési könyv. A szeretet üzenete mindig igei alapú, ugyanakkor a hétköznapok emberét, legfontosabb célközönségként a kora tizenéves gyermekeket megszólító történeteire ma korhatár nélkül, mindenkinek nagy szüksége van. Ezek az egyszerűen, kristálytisztán megfogalmazott kis példázatok ugyanis családi hittankönyvként is használható, nagyon életteli, reményt és derűt sugárzó miniatűr prédikációk. Olyan szövegek, amelyeket szülők és gyermekeik, nagyszülők és unokáik együtt olvashatnak. Egy nagyon fontos és megszívlelendő idézet ebből a szépen illusztrált, „gyerekbarát” betűtípusú, méltó szellemi-lelki ősök örökségét továbbvivő Benkő Noémi-könyvből. Amelynek – címéhez híven – minden mondata Isten és az emberek szeretetéről tanúskodik. Ezekre a sorokra nagyon érdemes odafigyelnünk, legyünk bár nagyon fiatalok vagy már idősebbek, ebben a mai, kicsinyeket és nagyokat egyaránt kíméletlenül „versenyeztető” világban: „Biztosan valóban ügyes vagy, de nem szabad elfelejtened, hogy ehhez erőt, képességet, tudást, vagyis mindazt, amivel mások javára lehetsz, Istentől kaptad, hogy kamatoztasd…Ha valamit jól meg tudsz csinálni, azt egyedül Neki köszönheted…”

Fekete Ágnes - 40 ​nap
Ez ​a könyv böjti útitársként van a kezünkben. Egy-egy napi áhítattal végigkíséri a húsvétra készülő időszakot azzal a céllal, hogy elmélyülten, imádsággal tölthessük a böjtöt. Sokan beszélnek manapság a böjtölés erejéről. Ezek között van olyan beszéd, amely egyfajta lelki wellnessként érzékelteti azt, amikor egy időszakban imádsággal és testünk megzabolázásával töltjük az időt. Van, aki összekeveri a fogyókúrával. Milyen lenne, ha végre igazán képesek lennénk elcsendesedni? Milyen lenne, ha a testünk az utolsó molekuláig képes lenne odafigyelni arra, aki ezt a testi életet adta? Most elindulunk együtt a keresztyén böjt útján, amelyet nagyon nehéz pontosan meghatározni: elmélyülést, imádságot, fegyelmet jelent. Egyfajta csigavonalban igyekszünk egyre mélyebben megérteni Isten kegyelmét, amely húsvétkor elért bennünket! Fekete Ágnes református lelkész, a Református félóra című rádióműsor szerkesztője.

Sarah Young - Jézus ​meghallgat - Jézus válaszol
Sokan ​úgy vagyunk vele, hogy szeretnénk imádkozni, de nem tudjuk biztosan, mit mondjunk, vagy hogyan fogjunk hozzá. Sarah Young, a _Jézus hív – Jézus szólít_ bestseller szerzője ebben a könyvében egy 365 napig tartó útra invitál, hogy igeversekre épülő imádságok segítségével kerüljünk közelebb ahhoz, Aki maradéktalanul szeret bennünket. Akár évek óta gyakorlod az imádkozást, akár most próbálod ki először, a Jézus meghallgat – Jézus válaszol békességről, örömről és reménységről szóló imádságai vezérfonalként szolgálhatnak a naponkénti elcsendesedésedhez. Az imádságok után felsorolt igehelyek újra meg újra Isten Igéjéhez terelgetnek vissza. Tapasztald meg te is, milyen csodálatos módon képes az imádkozás megváltoztatni a szívedet, befolyásolni az életedet és elmélyíteni az Istennel való kapcsolatodat. Sarah Young művei az elmúlt két év legnagyobb könyvsikerei közé tartoznak. Milliók vásárolták és vásárolják angolul és más nyelveken is. Magyarországon megjelent "Jézus hív – Jézus szólít" című könyve szintén sokak számára jelentett bátorítást, vigasztalást. A szerző filozófiai és lelkigondozói diplomákat szerzett több egyetemen végzett tanulmányai során. Férjével együtt sok-sok országban tartanak előadásokat, lelkigondozói alkalmakat. Misszionáriusi szolgálatuk pedig az ausztráliai Perthben zajlik, ahol japán emberek felé szólják a legcsodálatosabb hírt.

53
Nyitott ​ajtó 1. Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Nyitott ​ajtó 1.
A ​kötetben januártól júniusig 72 evangélikus teológushallgató áhítatait közöljük, olyan fiatalokét, akik küldetésükre készülve gondolnak meditációikkal, imádságaikkal a földi vándorúton velük együtt haladókra. Olvassuk naponként, induljunk utunkra Isten igéjével, áldásával.

Holley Gerth - Hope ​Your Heart Needs
Understanding ​more of God's character and how he loves us changed best-selling author Holley Gerth's life in beautiful, powerful ways. She realized she didn't have to settle for "I'm fine" when there was someone whispering to her in every moment, "You're mine." The hope, joy, peace, and purpose she longed for were already there, in the heart of God. Now, in 52 devotional readings, Holley shares with women the answer to the restlessness they feel in their hearts that keeps them hurrying, striving, and pushing. She shows them that "[T]he God who scattered stars like diamonds across the velvet of the universe, the keeper of every sparrow, the maker of us all, is inviting us to draw closer to him. He is the place where our hearts can go on the hard days and the happy ones, in the highs and lows, when we are sad or frustrated or downright giddy. He is what we've been searching for all along."

Diós István - Hamvazószerdától ​Nagypéntekig
A ​keresztény ember a nagyböjt idején – az önmegtartóztatás és bűnbánat jegyében – fokozottabban fordul a megváltás műve felé, s ilyenkor különös hangsúlyt kap életünkben a lelki elmélyülés és az elcsendesedés. Ezekhez a csendes pillanatokhoz nyújt lelki táplálékot Diós István könyve a nagyböjti szent idők során. A mű első fele a hétköznapokra ad elmélkedési anyagot, s annak érdekében, hogy az elmélkedés témájának liturgikus forrását is meg lehessen közelíteni, a szerző minden napra közli a szentmise könyörgését, szentleckéjének és evangéliumának szentírási helyét. A könyv második fele a vasárnapokra ad gondolatokat _Embernek lenni a harmadik évezred elején_ címmel. Ez a rész hosszabban beszél a böjtölésről és az imádságról. Végül a függelékben megtalálhatók a bűnbánati zsoltárok és a Szentatya 2001 nagyböjtére küldött lelkipásztori üzenete.

Timothy Keller - Kathy Keller - God's ​Wisdom for Navigating Life
From ​pastor and New York Times bestselling author Timothy Keller comes a beautifully packaged, yearlong daily devotional based on the Book of Proverbs. Proverbs is God’s book of wisdom, teaching us the essence and goal of a Christian life. In this 365-day devotional, Timothy Keller offers readers a fresh, inspiring lesson for every day of the year based on different passages within the Book of Proverbs. With his trademark knowledge, Keller unlocks the wisdom within the poetry of Proverbs and guides us toward a new understanding of what it means to live a moral life. God’s Wisdom for Navigating Life is a book that readers will be able to turn to every day, year after year, to cultivate a deeper, more fulfilling relationship with God. This makes a perfect companion to Keller’s devotional on the Psalms, The Songs of Jesus.

Sally Ann Wright - Családi ​áhítatok a Bibliával
Az ​év minden napján együtt olvashatja a család a bibliai történeteket és üzeneteket. A színes képek és az egyszerű szövegek a gyerekek számára is érdekessé és érthetővé teszik Isten igéjét. Reméljük, hogy az áhítatok utáni közös beszélgetések és imádságok közelebb hozzák a családtagokat Istenhez és egymáshoz is.

Vincenzo Paglia - Isten ​szava minden napra 2014
_Az ​Isten szava minden napra 2014 a Hit Éve által kijelölt utat követi, amelyet Benedek pápa nyitott meg és Ferenc pápa zárt le azzal a rendkívüli buzdítással, hogy az egyház új missziós lendülettel hirdesse az evangéliumot._ Ő maga mutat példát erre, amikor az általa bemutatott szentmisékben napról napra magyarázza az aznapra rendelt evangéliumi olvasmányt. A pápa példáján felbuzdulva ebben az évben magam is a misében napról napra olvasott evangéliumhoz kínálok rövid elmélkedéseket. ___ Az _Isten szava minden napra 2014_ így abban szeretné segíteni az Olvasót, hogy az Úr mindennap hozzánk intézett szava gyümölcsöt teremjen benne. A rövid kommentárok, miközben segítenek megérteni az evangéliumi szöveg betűjét, egyúttal az igehirdetés lelki értelmét is igyekeznek feltárni, hogy befogadásuk megindítsa szívünket és megvilágítsa utunkat. A kötet -- az előző kiadásokhoz hasonlóan -- a latin egyház liturgikus naptári rendje szerint tagolódik, amely arra hívja gyermekeit, hogy egész évben Jézus misztériumában éljenek. Jézus misztériumát ünnepelve titokzatos, mégis valóságos módon az egész világot és minden népet segítünk abban, hogy megnyíljon Isten szeretetének. Vincenzo Paglia, érsek, a Családok Pápai Tanácsának elnöke _A borítón az Irgalmasság Istenszülőjének ikonja, Sant' Egidio közösség, Róma_

Kollekciók