Ajax-loader

'áhítatos könyv' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


C. H. Spurgeon - Isten ​ígéreteinek tárháza
Ez ​a könyv az év minden napjára ad útmutatást, biztatást. 1834-1892-ig élt a prédikátor fejedelme. Charles Haddon Spurgeon az angliai Kelvedon/Essex faluban született, elsőként egy 17 gyermekes családban. Prédikátor apja istenfélelemre nevelte. 16 éves korában Jézus Krisztusban új életre jutott, elnyerve bűnei bocsánatát. Fiatal élete egész hevével, odaszánásával lépten-nyomon bizonyságot tett Isten megváltó, hívogató szeretetről; két évvel később már egy kis gyülekezet lelkésze lett. Önszorgalomból megtanulta az ógörög és héber nyelvet, bibliamagyarázatokat tanulmányozott, mindenekelőtt Kálvin írásait. 20 évesen egy londoni gyülekezet lelkipásztorának hívták meg. Igehirdetései annyira hatással voltak egyre növekvő hallgatóságára, hogy Londonban a legnagyobb csarnok sem volt elegendő a tömeg befogadására. Felépítették a 7000 férőhelyes "Metropolitan Tabernacle" imaházat , ahol Spurgeon 30 éven át mindig telt ház előtt hirdette a Szentírás titkait. A Biblia volt életének és mondanivalójának középpontja és egyedüli mércéje. Térden állva kérte el és kapta Istentől, amit mély átéléssel adott tovább hallgatóinak. Prédikációit példákkal illusztrálta és egészséges, nemes humorral fűszerezte. Spurgeon 40 éven át megalkuvás nélkül, szenvedélyesen szolgálta Megváltóját. Igehirdetéseit, könyveit sok nyelvre lefordították, keresztények között az egész világon ismerik és szeretik.

Barsi Balázs - Telek Péter-Pál - Magasság ​és mélység
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

John Bush - Napi ​menü
Keresztyén ​karikatúra? Ez valami vicc? Az – komolyan. Egy kép néha valóban többet mond ezer szónál. A karikatúrák pedig olyan képek, amelyek a görbe tükör képén keresztül beszélnek. A Napi menü egyfajta rendhagyó áhítatos könyv, amelyben találkozik a vicces és a komoly. John Bush amerikai grafikus találó karikatúrái, valamint hozzájuk kapcsolódó bibliai idézetek, gondolatok és rövid imádságok segítenek mélyebben megérteni a Bibliát, a keresztyén hitet és életet.

L%c3%a1mp%c3%a1s_%e2%80%8baz_%c3%baton
Lámpás ​az úton Ismeretlen szerző
2

Ismeretlen szerző - Lámpás ​az úton
Áhítatok ​minden napra gyermekeknek. Sajnos nem sok áhítatos könyv van gyerekek számára. Ez a kiadvány nagyon népszerű a fiatal generáció között. A „Lámpás az úton” alsó tagozatos iskolás gyerekek számára készült áhítatoskönyv. Rövid tudósításokat tartalmaz a Bibliából Istenről és Jézus Krisztusról. De feljegyzi gyerekek és felnőttek élményeit is, akik megtapasztalták, hogy Istenre rábízhatják magukat. Ezen kívül szó van benne természeti különlegességekről, állatokról és más érdekes dolgokról. Hetenként egyszer megtalálod egy megtanulandó bibliai vers magyarázatát. Mivel Isten Igéje fontos az életed szempontjából, szeretnénk, hogy meg is értsd azt. Azért, hogy jól meg tudd jegyezni ezeket a verseket, egy héten keresztül ott lesznek a lapok alján. Külön megjelöltünk 10 szép verset. Ezek az „aranymondások”.

Cseri Kálmán - A ​kegyelem harmatja
Isten ​igéjének különös hatása van: az elolvasás után is munkálkodik az emberben, s amint az ételből fizikai erő, gondolat, kitartás számrazik, úgy az igéből szeretet, bölcsesség, derű, remény fakad. Akinek jó a lelki erőnléte, az másként hordja az élet terheit, és másoknak is tud segíteni. Isten igéje segít el minket igaz hitre és üdvösségre is. Az erre, valamint az ezt kísérő és követő imádkozásra szánt idő nem hiábavaló fáradozás. Sokszorosan kamatozik itt és az örökkévalóságban egyaránt. A szerző az év 365 napjára szolgál lelki elemózsiával, s nagypéntekre, a mennybemenetel napjára, valamint pünkösdre is megfogalmazta hitének és református gyakorlatának megfelelő üzenetét. Célja, hogy rövid igemagyarázataival az olvasó tekintetét Istenre, s gondolatait az örökkévalóságra irányítsa. Olyan perspektívát kínál, ahonnan nemcsak a bennünket körülvevő világ jelenségeit, hanem életünk valamennyi kérdését, kapcsolataink megannyi aspektusát újra értelmezhetjük, némelyekre pedig választ is remélhetünk.

Watchman Nee - Asztal ​a pusztában
Watchman ​Nee Fucsou-ban született Dél-Kína Fukien tartományában 1903-ban. 1920-ban, egyetemista korában megismerte Jézus Krisztust, mint Megváltóját és Urát, és átadta neki életét. Ettől a naptól kezdve az Úr kiváltképpen való bizonyságtevőjévé tette népe között, és az Ige olyan szolgájává, akinek nevéhez fűződik a modern Kína egyik legjelentősebb evangéliumi keresztyén mozgalma. Nagy bibliai világossággal megáldott tanító, sok evangéliumi könyv szerzője. Hite és keresztyén szolgálata miatt 20 évi internálás után 1972. július 1-én, szabadon bocsátása napján - minden valószínűség szerint mérgezés folytán - Urához költözött.

Victor János - Máté ​evangéliuma - Elmélkedések
Egy ​emberöltőnyi idő telt el azóta, hogy a most közreadott elmélkedések előbb "Csendes percek" címen havonta megjelenő füzetekben (1941), majd a "Mindennapi elmélkedések az evangéliumokról" című sorozat első köteteként (1942) könyv formájában kiadásra kerültek. A könyvet olvasva mégis azt tapasztalhatjuk, hogy mondanivalója ma is időszerű; kifejezései világosak, érthetőek, gondolatai frissek, eszméltetők, megújító erő árad belőlük... - nem járt el felette az idő. Nem avul meg könnyen az, ami az örökkévaló Igét szolgálja. Az első kiadás előszava szerint Victor János "a Bibliát naponként olvasni szerető, és ebben segítséget elfogadó és igénybe vevő" olvasóknak adja át elmélkedéseit - szelíd figyelmeztetés kíséretében: "Egyet sohasem szabad elfelejteni az olvasónak, ha ezt a könyvet haszonnal akarja forgatni: a nyitott Bibliának is mindig ott kell lennie előtte. Mert ezek az elmélkedések csak azt akarják megmutatni a maguk gyarló szolgálatával: mit találhat az olvasó ott, a tárgyalt bibliai szakaszban. Talán még sokkal többet találnia is megadatik, mint amire ezek a lapok felhívják a figyelmét. És akkor végzett jó szolgálatot ez a könyv, ha az olvasó majd félreteszi és azután úgy olvassa tovább magát a Szentírást, az Isten Lelkétől megvilágosítva és megsegítve." A Jézus őseiről szóló elmélkedés (Mt 1:1-11) felhívja a figyelmünket arra, hogy becsüljük meg azt a lelki örökséget, amelyet az előttünk járók életében gyűjtött össze Isten. Victor János élete igazolta szavait: valóban sok áldás áradt rajta keresztül az utána következő nemzedékre. Mint lelkipásztor templomot épített, mint professzor egy egész lelkésznemzedéket tanított. Egyházunk és népünk életének válságos szakaszában felelős őrállóinkkal együtt kereste a kivezető utat. Bölcsességével, teológiai tisztánlátásával ő is hozzájárult ahhoz, hogy a felismert új úton - a bűnbánat és hálaadás, a megújulás és engedelmes szolgálat útján egyházunk el is indult. Sokan kérték Sajtóosztályunktól Victor János elmélkedéseinek kiadását. Örömmel teszünk most eleget ennek a kívánságnak, és reméljük, hogy Olvasóink ezt a kötetet - és a sorozat többi megjelenésre kerülő kötetét - szívesen fogadják és "haszonnal forgatják" majd.

Covers_38315
A ​folyók énekei Ismeretlen szerző
5

Ismeretlen szerző - A ​folyók énekei
E ​szép könyv dán összeállítói a világ minden tájáról készített, pompás színes felvételeket illesztettek a bibliai Zsoltárok Könyvéből jó érzékkel kiválasztott áhítatos szövegek mellé. A zsoltárírók rendíthetetlen hite Isten jóságában és a teremtés nagyszerűségében most is magával ragadja az olvasót. A szuggesztív képek és a meditációt, az elmélyülést szolgáló imák hatása alól a ma embere sem vonhatja ki magát.

Covers_225184
Áhítat ​2013 Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Áhítat ​2013
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - Napról ​napra együtt bibliai személyekkel
A ​sorozat harmadik tagja jelent meg, (Napról napra végig az Új és az Ószövetségen) amely hasonló felosztásban készült az előző részekhez. Az év minden napjára kínál egy igét és egy rövid elmélkedést, amelyben Ádámtól Gájuszig olvashatunk, hogy minél jobban megismerjük a Biblia fontos szereplőit. A sorozat új tagja a Biblia ismert és kevéssé ismert szereplőinek életén keresztül tanít minket az Úrral való járásra.

Billy Graham - Szemeimet ​a hegyekre emelem
A ​szerző több mint ötvenévnyi igehirdetői tapasztalata és sziklaszilárd hite tükröződik a mára klasszikussá vált áhítatoskönyvben, mely elmélkedésre és imádságra hív. A 366 rövid áhítat segít az olvasónak, hogy a Szentírás mellett elcsendesedve a figyelmét naponta Istenre, a hegyek és völgyek teremtőjére irányítsa, akitől az egyedüli és biztos segítség érkezik. "Szemeimet a hegyekre emelem: honnan jön a segítségem? Segítségem az Úrtól van, aki az eget és földet teremtette." (Zsoltárok 121, 1-2) Billy Graham (1918-2018), a világszerte ismert szerző, prédikátor és evangélista, több emberhez juttatta el személyesen az evangéliumot, mint bárki más a történelemben. A világ minden kontinensén, több mint 185 országban hirdette az igét. Nagy hatású igehirdetésein túl könyveiből is milliók merítettek erőt, vigaszt és reménységet.

Covers_284646
Áhítat ​2014 Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Áhítat ​2014
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Victor János - Lukács ​evangéliuma - Elmélkedések
Egy ​emberöltőnyi idő telt el azóta, hogy a most közreadott elmélkedések előbb „Csendes percek” címen havonta megjelenő füzetekben (1941), majd a „Mindennapi elmélkedések az evangéliumokról” című sorozat első köteteként (1942) könyv formájában kiadásra kerültek. A könyvet olvasva mégis azt tapasztalhatjuk, hogy mondanivalója ma is időszerű; kifejezései világosak, érthetőek, gondolatai frissek, eszméltetők, megújító erő árad belőlük… – nem járt el felette az idő. Nem avul meg könnyen az, ami az örökkévaló Igét szolgálja. Az első kiadás előszava szerint Victor János „a Bibliát naponként olvasni szerető, és ebben segítséget elfogadó és igénybe vevő” olvasóknak adja át elmélkedéseit – szelíd figyelmeztetés kíséretében: „Egyet sohasem szabad elfelejteni az olvasónak, ha ezt a könyvet haszonnal akarja forgatni: a nyitott Bibliának is mindig ott kell lennie előtte. Mert ezek az elmélkedések csak azt akarják megmutatni a maguk gyarló szolgálatával: mit találhat az olvasó ott, a tárgyalt bibliai szakaszban. Talán még sokkal többet találnia is megadatik, mint amire ezek a lapok felhívják a figyelmét. És akkor végzett jó szolgálatot ez a könyv, ha az olvasó majd félreteszi és azután úgy olvassa tovább magát a Szentírást, az Isten Lelkétől megvilágosítva és megsegítve.” A Jézus őseiről szóló elmélkedés (Mt 1:1-11) felhívja a figyelmünket arra, hogy becsüljük meg azt a lelki örökséget, amelyet az előttünk járók életében gyűjtött össze Isten. Victor János élete igazolta szavait: valóban sok áldás áradt rajta keresztül az utána következő nemzedékre. Mint lelkipásztor templomot épített, mint professzor egy egész lelkésznemzedéket tanított. Egyházunk és népünk életének válságos szakaszában felelős őrállóinkkal együtt kereste a kivezető utat. Bölcsességével, teológiai tisztánlátásával ő is hozzájárult ahhoz, hogy a felismert új úton – a bűnbánat és hálaadás, a megújulás és engedelmes szolgálat útján egyházunk el is indult. Sokan kérték Sajtóosztályunktól Victor János elmélkedéseinek kiadását. Örömmel teszünk most eleget ennek a kívánságnak, és reméljük, hogy Olvasóink ezt a kötetet – és a sorozat többi megjelenésre kerülő kötetét – szívesen fogadják és „haszonnal forgatják” majd.

Charles H. Spurgeon - Morning ​& Evening
A ​wealth of Biblical meditations from Spurgeon with applications that are relevant for contemporary Christians. Spurgeon's characteristically pithy comments hit home with a wit and elegance rarely found in other writing. Christians young and old will find his words challenging and stimulating.

Barsi Balázs - Telek Péter-Pál - Magasság ​és mélység 2014
Szentírási ​elmélkedési sorozatunknak a 2014-es egyházi év évközi idejére szóló kötete egészen Adventig szolgál mindennapi útitársul és kalauzul a kedves Olvasóknak, kezükbe adva a napi szentírási olvasmányokat és az azok üzenetét tolmácsoló, elmélyítő gondolatokat.

Victor János - Galata ​levél - Jelenések könyve - Elmélkedések
A ​Csendes Percek sorozat utolsó kötetét tartja kezében az Olvasó. Hosszú évek munkájával sikerült Dr. Victor Jánosnak ezt az igen nagy értékű elmélkedés-gyűjteményét az Újszövetség könyveiről és leveleiről egybegyűjteni és kiadni. Az utolsó kötet összeállításánál igen komoly nehézséget jelentett az, hogy az egyes bibliai részhez fűzött magyarázatok kötetben összegyűjtve nem jelentek meg, hanem különböző folyóiratokban és kegyességi iratokban voltak fellelhetők. Érdekes és körültekintést igénylő feladatot jelentett az a tény, hogy Dr. Victor János egyes bibliai részekhez olykor több elmélkedést is készített. Ebbe a kötetbe igyekeztünk azt a változatot felvenni, amely valóban középponti gondolatokat tár a mai olvasó elé. Az Újszövetség naponkénti olvasása - az Ószövetséggel együtt - az erőgyűjtés és útmutatás páratlan alkalma, de minden bibliaolvasó ember tudja, hogy sokszor komoly küzdelmet kell folytatni a bibliai szöveg megértéséért. Úgy hisszük, hogy Victor János elmélkedései az Újszövetség legnehezebben érthető szakaszainál is jó támpontot adnak az eligazodáshoz, a mind teljesebb és jobb megértéshez. Az eddig megjelent kötetek iránti érdeklődés egyértelműen mutatja, hogy hasznos dolog ezeknek a több évtizeddel ezelőtt keletkezett elmélkedéseknek kiadása. Reméljük, hogy a teljessé vált sorozat értéke csak növelni fogja Victor János elmélkedései iránt az érdeklődést. Isten Szentlelkének áldása kísérje ezt a kötetet is!

Richard Rohr - Yes, ​and...
This ​perennial book features 366 meditations, each written by Rohr and adapted or excerpted from his many written and recorded works. The meditations are arranged around seven themes: 1. Methodology: Scripture as validated by experience, and experience as validated by tradition, are good scales for one’s spiritual worldview 2. Foundation: If God is Trinity and Jesus is the face of God, then it is a benevolent universe. God is not someone to be afraid of, but is the Ground of Being and on our side. 3. Frame: There is only one Reality. Any distinction between natural and supernatural, sacred and profane is a bogus one. 4. Ecumenical: Everything belongs and no one needs to be scapegoated or excluded. Evil and illusion only need to be named and exposed truthfully, and they die in exposure to the light. 5. Transformation: The separate self is the problem, whereas most religion and most people make the “shadow self” the problem. This leads to denial, pretending, and projecting instead of real transformation into the Divine. 6. Process: The path of descent is the path of transformation. Darkness, failure, relapse, death, and woundedness are our primary teachers, rather than ideas or doctrines. 7. Goal: Reality is paradoxical and complementary. Non-dual thinking is the highest level of consciousness. Divine union, not private perfection, is the goal of all religion. Yes, and...is an excellent daily prayer resource for fans of Richard Rohr’s work, and those who are looking for an alternate way to live out their faith—a way centered in the open-minded search for spiritual relevance of a transforming nature.

Covers_782382
Áhítat ​2023 Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Áhítat ​2023
2023 ​A célunk ugyanaz „Te azonban légy józan mindenben, a bajokat szenvedd el, végezd az evangélista munkáját, töltsd be szolgálatodat.” (2Tim 4,5) "Örülök, ha ezt mondják nekem: az Úr házába megyünk!" Zsoltárok 122,1

Ann Voskamp - The ​Greatest Gift
Hundreds ​of thousands of readers have already fallen in love with Ann Voskamp's One Thousand Gifts, and this Christmas, Ann invites readers into the rich and meaningful celebration of Christmas we all long for — a celebration of the complete love story that's been coming for you since the very beginning. In what is certain to become an instant holiday classic, Voskamp reaches back into the pages of the Old Testament to explore the lineage of Jesus — the greatest gift — through the majestic advent tradition of "The Jesse Tree," each day featuring its own exquisite ornament highlighting the Biblical story (free download of each of the 25 ornaments available from Voskamp's website). Beginning with Jesse, the father of David, The Greatest Gift retraces the epic pageantry of mankind, from Adam to the Messiah, with each day's profound reading pointing to the coming promise of Christ, so that come Christmas morning you find that the season hasn't blurred past you but your heart's fully unwrapped the greatest gift you've always yearned for. Sure to become a holiday staple in every Christian home, The Greatest Gift, a New York Times bestseller, is the perfect gift for the holidays and a timeless invitation into the richness of the true meaning of Christmas.

Fodorné Ablonczy Margit - Bölcsföldi András - Maradjanak ​szívedben...
A ​szerzők, tapasztalt ifjúsági lelkipásztorok, olyan hiánypótló ifjúsági áhítatoskönyvet írtak, amely a fiatalok létkérdéseire keresi a biblikus választ a Tíz parancsolat alapján. Minden egyes parancsolatot egy hónapig tárgyalnak, a hiányzó két hónap témája pedig a nagy parancsolat. Az áhítatok mindennapi rendjét négy elem alkotja: a parancsolat, a textus, a magyarázat. és egy idézet. A rövid igemagyarázatok közérthetőek, világosak, lényegre törőek, a mai tizenévesek nyelvén íródtak. Mindennapra jut egy-egy útravaló üzenet a fiatalok számára, idézettel, mottóval zárva a napi tanítást, az olvasók szívébe írva Isten üzenetét. Középiskolás, egyetemista korosztálynak ajánljuk.

Vincenzo Paglia - Isten ​szava minden napra 2021
Az ​Isten szava minden napra 2021 – a korábbi kiadásokhoz hasonlóan – a latin egyház naptára szerinti mindennapi szentmisékhez kapcsolódik. Vasárnapokra és ünnepnapokra ezért – a liturgikus év háromévente ismétlődő beosztása szerint – a B év olvasmányait kommentáljuk, Márk evangéliumát olvassuk majd vasárnaponként az év során. Hétköznapokra a napi szentmise evangéliumához olvashatunk magyarázatot. Az Isten szava minden napra 2021 egy világjárványtól sújtott világban tagolja az idő folyását egy éven át. 2020. március 27-én este, egy rémült világ közepén Ferenc pápa az üres, eső verte Szent Péter téren ott állt egyedül, Isten előtt, mint egy nagy közbenjáró, aki azt kéri az Úrtól, szabadítsa meg a világot a járványtól. A kényszerű elszigetelődés és szétszóródás idején Isten szava egybegyűjtötte és vigasztalta Jézus tanítványait, akik tudatában voltak annak, amiről biztosította őket: „amit a nevemben kértek, azt megteszem nektek”. (Jn 14,13) Az Isten szava minden napra 2021 című kötet segítséget szeretne adni ahhoz, hogy folyamatosan hallgassuk az Urat, és emeljük imára a kezünket, hogy továbbra is védelmezze a világot a gonosz ellen. Az imádságra mindig szükség van. Ebben az időben pedig, mondhatni, nélkülözhetetlen, mindenki számára. A könyv lapjai vezérfonalat kínálnak, napjaink hűséges kísérőjéül szegődnek az év során, hogy megtanuljunk Isten szavához fordulni, mely lelki iránytűként szolgál, hogy eligazodjunk korunk háborgó tengerén különösen most, a világjárvány idején. A szerző, Vincenzo Paglia érsek a Pápai Életvédő Akadémia elnöke és a II. János Pál Pápai Intézet nagykancellárja, a Sant’Egidio Közösség spirituális felelőse. Számos könyv szerzője, amelyek közül magyar nyelven az _Isten szava minden napra_ korábbi évekre írt kötetei jelentek meg, valamint a _Nővérünk, a halál_ című kötet, az utóbbi a Magyar Kurír Új Ember Kiadványok sorozatában.

Somogyiné Ficsor Krisztina - Jellem ​ABC a Biblia alapján
Ajánljuk ​a Jellemábécét, mert hiánypótló. Talán az egyik legátfogóbb témafeldolgozás ezen a területen. Fel lehet használni egyéni kegyesség építésére, családi áhítatokhoz, keresztyén iskolákban reggeli áhítatokhoz és a gyülekezeti munkában. Ezt a könyvet folyamatosan használhatjuk és bármikor újra elővehetjük. Egy életen át építhet bennünket. A keresztyén jellem a Szentlélek gyümölcse, de tanulni is kell és edzeni magunkat benne. Mindig újabb gyümölcsöket felfedezni. Ebben tud segíteni ez az írás nekünk. Krisztust hordozzuk keresztyén emberként a világban. A Jellemábécé által folyamatosan formálódhat az életünk az Ő képére és hasonlatosságára. Végül el akar juttatni a legfontosabbhoz, az igeolvasáshoz, a Biblia tanulmányozásához és megértéséhez. A legfontosabb cél, hogy vegyük kezünkbe a Szentírást a segítségével!

Amotáné Benkő Noémi - A ​szeretet üzenete
Életre ​tanító történetek az év minden napjára. Egy életvezetési könyv. A szeretet üzenete mindig igei alapú, ugyanakkor a hétköznapok emberét, legfontosabb célközönségként a kora tizenéves gyermekeket megszólító történeteire ma korhatár nélkül, mindenkinek nagy szüksége van. Ezek az egyszerűen, kristálytisztán megfogalmazott kis példázatok ugyanis családi hittankönyvként is használható, nagyon életteli, reményt és derűt sugárzó miniatűr prédikációk. Olyan szövegek, amelyeket szülők és gyermekeik, nagyszülők és unokáik együtt olvashatnak. Egy nagyon fontos és megszívlelendő idézet ebből a szépen illusztrált, „gyerekbarát” betűtípusú, méltó szellemi-lelki ősök örökségét továbbvivő Benkő Noémi-könyvből. Amelynek – címéhez híven – minden mondata Isten és az emberek szeretetéről tanúskodik. Ezekre a sorokra nagyon érdemes odafigyelnünk, legyünk bár nagyon fiatalok vagy már idősebbek, ebben a mai, kicsinyeket és nagyokat egyaránt kíméletlenül „versenyeztető” világban: „Biztosan valóban ügyes vagy, de nem szabad elfelejtened, hogy ehhez erőt, képességet, tudást, vagyis mindazt, amivel mások javára lehetsz, Istentől kaptad, hogy kamatoztasd…Ha valamit jól meg tudsz csinálni, azt egyedül Neki köszönheted…”

Covers_648808
Áhítat ​2021 Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Áhítat ​2021
2021 ​Egy más év, egymás éve "Támogat az ÚR minden elesettet, és fölegyenesít minden görnyedezőt. Mindenki várakozva néz rád, és te idejében adsz nekik eledelt... Közel van az ÚR mindenkihez, aki hívja, mindenkihez, aki igazán hívja." Zsolt 145,14-15.18

53
Nyitott ​ajtó 1. Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Nyitott ​ajtó 1.
A ​kötetben januártól júniusig 72 evangélikus teológushallgató áhítatait közöljük, olyan fiatalokét, akik küldetésükre készülve gondolnak meditációikkal, imádságaikkal a földi vándorúton velük együtt haladókra. Olvassuk naponként, induljunk utunkra Isten igéjével, áldásával.

Max Lucado - Kegyelem ​napról napra
Ha ​a családommal tömegközlekedéssel utazom, mindenki jegyét én őrzöm a válltáskámban. Indulás előtt odaállok a jegykezelő és a gyermekeim közé, és ahogy beszállnak, mindegyikük kezébe adom a saját jegyét, hogy felmutathassa. Isten ugyanezt teszi. Odaáll közénk és a szükségleteink közé, és várja, hogy segíthessen nekünk. Ezért mondja a Biblia: "Járuljunk azért bizalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk, alkalmas időben való segítségül." (Zsidók 4,16; Károli) Figyeljük az időhatározót? "Alkalmas időben". Nem túl hamar, de nem is későn. Épp időben. Ahogy én igyekszem gondoskodni a gyermekeim szükségleteiről, úgy készít el mennyei Atyánk is mindent, amire valóban szükségünk van. Az ő kezéből fogjuk "alkalmas időben" megkapni azt. És ki tudja, talán pont ezeken az oldalakon keresztül. Az a vágyam, hogy Isten felhasználja ezeket a naponkénti találkozásokat arra, hogy még többet adjon az olvasóimnak önmagából - kegyelmet napról napra.

Johann_gyula_-_nyitott_ajt%c3%b3_2.
Nyitott ​ajtó 2. Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Nyitott ​ajtó 2.
A ​kötetben júliustól decemberig 72 evangélikus teológushallgató áhítatait közöljük, olyan fiatalokét, akik küldetésükre készülve gondolnak meditációikkal, imádságaikkal a földi vándorúton velük együtt haladókra. Olvassuk naponként, induljunk utunkra Isten igéjével, áldásával.

Covers_376148
Áhítat ​2016 Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Áhítat ​2016
Úgy ​olvasd a Bibliát, mintha először és utoljára tehetnéd! Az Áhítatbizottság megbízatása évről évre az, hogy az Úr által készített Életkenyeret fogyasztható méretű szeletekre feldarabolja, ha úgy tetszik, kiporciózza, kívánatos szendvicsként elkészítse, majd útravalóként becsomagolja, hogy kinek-kinek mikor éhsége támad, bármikor jóízűen elfogyaszthassa a napi lelki energiaszükségletének fedezetét.

Olasz Ferenc - Mindörökkön ​örökké I–II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Zászkaliczky Pál - Harmadnapra ​legyőzte a halált
A ​húsvétot megelőző böjti idő különleges alkalom az értünk meghalt és feltámadt Krisztussal való találkozásra; életünk, hitünk, tetteink, céljaink, kapcsolataink megvizsgálására az Ő jelenlétében. Ehhez nyújt segítséget Zászkaliczky Pál könyve, amely minden napra egy áhítatot szánva végigvezeti olvasóit a passiótörténeten. Az elmélyülésben segítségünkre vannak a böjt vasárnapjaihoz kapcsolódó versek Vas Istvántól, Juhász Gyulától, Pilinszkytől... és neves mesterek Krisztus szenvedése és feltámadása által ihletett képei.

Sally Ann Wright - Családi ​áhítatok a Bibliával
Az ​év minden napján együtt olvashatja a család a bibliai történeteket és üzeneteket. A színes képek és az egyszerű szövegek a gyerekek számára is érdekessé és érthetővé teszik Isten igéjét. Reméljük, hogy az áhítatok utáni közös beszélgetések és imádságok közelebb hozzák a családtagokat Istenhez és egymáshoz is.

Ann Voskamp - A ​legnagyobb ajándék
Mit ​szeretnél karácsonyra? "NEM BOLTBAN KAPHATÓ KARÁCSONYT SZERETNÉK. NEM IS KÉZZEL KÉSZÍTETT KARÁCSONYT. OLYAN KARÁCSONYT, AMIT A KARJAIMBAN TARTHATOK, ÉS AMI A KARJAIBAN TART. AMI ÚJJÁTESZ, ÉS ÚJRA MEGELEVENÍT. OLYAN KARÁCSONYRA VÁGYOM, AMI EGYETLEN NEVET SUTTOG: JÉZUS." Ann Voskamp Olvasók ezreit ragadta magával Ann Voskamp Ezernyi ajándék című könyve. Ezen a karácsonyon az írónő ünneplésre hív: hogy miközben végigjárjuk az adventi utat és kibontakozik előttünk az a bizonyos Jessze-fa, ünnepeljük Istentől kapott legnagyobb ajándékunkat, az Ő Fiát, Jézus Krisztust. Jessze, Dávid király édesapja csupán egyetlen láncszem ebben az egész emberiséget felölelő, színpompás kavalkádban, amely Ádámtól egészen a Messiásig vezet. A legnagyobb ajándék Jézus Krisztus családfájának felkutatására hívja az olvasót áhítat, imádság és elmélkedést segítő kérdések által. Napról napra haladva egyre fényesebben ragyog előttünk az ígéret: a Messiás, mindannyiunk legnagyobb ajándéka. A legnagyobb ajándék szépsége és mélysége igazi kincs: arra hívja fel a figyelmünket, hogy a karácsonynak egyedül Krisztus, a Felkent adhat érvényt és értelmet. Megváltónk, Jézus Krisztus érkezését ünnepelve évről évre kezünkbe vehetjük ezt a csodálatos könyvet, és családunkkal együtt szívünkbe zárhatjuk üzenetét.

Kollekciók