Ajax-loader

'érett középkor' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Mályusz Elemér - Zsigmond ​király uralma Magyarországon
A ​XIX. század történetirodalma lenézően Lumpáciusz Vagabunduszhoz hasonlította az 1387-től ötven éven át uralkodó Zsigmond magyar királyt. Napjainkban azonban egyre differenciáltabb kép alalkul ki róla. Történetírásunk elismerően szól békepolitikájáról, mellyel igyekezett a háborút kiiktatni az államok közötti ellentétek megoldásából. Történettudományunk Nesztora, Mályusuz Elemér professzor, több évtizedes kutatásainak eredményeként írta meg e fordulatos életű uralkodó magyarországi működését. Megmutatja, hogy Zsigmond milyen gazdasági, társadalmi, politikai körülmények között igyekezett hazánk sorsát kormányozni. A társadalomtörténész érdeklődésével vázolja az egyes osztályok helyzetét, a bárói ligák harcát, a hazai kultúra átalakulását. Hatalmas tényanyagra épülő művét nemesen archaikus stílus, világos elemzések s számos új eredmény jellemzi. A könyvet jól megválasztott képanyag és egy térkép egészíti ki.

Trevor Rowley - A ​normannok
A ​normannok viszonylag rövid ideig voltak jelen a történelem színpadán: a X. század elején bukkantak föl, és a XIII. század közepére el is tűntek a térképről. Mégis, ez alatt a rövid idő alatt elfoglalták Angliát, Dél-Itáliát és Szicíliát, de Észak-Afrikában és a Közel-Keleten is megvetették a lábukat. A normannok az adott hely és a kor kívánalmainak megfelelően skandináv hódítókból könnyen átvedlettek frank keresztesekké, bizánci hűbérurakká vagy feudális uralkodó elitté, és nagyrészt afféle katalizátorszerepet játszottak a középkori kultúrában, hozzájárulva más, régebbi hagyományok fennmaradásához és továbbéléséhez.

Zsoldos Attila - Magyarország ​világi archontológiája 1000-1301
A ​kötet a teljesség igényével összegzi az Árpád-kor (1000-1301) világi méltóság- és tisztségviselőiről fennmaradt adatokat, minden korábbi kísérletnél szélesebb forrásbázis felhasználásával. A méltóság- és tisztségviselők személyének azonosítását (ha ez egyáltalán lehetséges) részletes mutató segíti. A kötet választ ad arra a kérdésre, hogy kik voltak egy-egy méltóság vagy tisztség betöltői a vizsgált időszakban és követhetővé teszi a méltóságviselő személyek karrierjének alakulását, egyúttal további intézmény-, politika- és társadalomtörténeti vizsgálatokhoz is nélkülözhetetlen adatokat nyújtva.

Hadewijch - Dalok
Hadewijch ​a 13. században élt, valószínűleg Antwerpen környékén. Egy misztikus női kör - begina közösség - mestere volt. A beginák egy 12. századi, Németalföldön indult vallásos mozgalom tagjai voltak, közösségekben éltek, de nem köteleződtek el örök fogadalommal az apostoli életre. Hadewijch tanítványai, követői számára jegyezte le látomásait, leveleit és verseit. Nemesi származású nő lehetett, anyanyelvén írt, jól tudott latinul és franciául, és behatóan ismerte kora irodalmát és zenéjét. Ő a holland/flamand nyelvű irodalom első név szerint ismert szerzője. Szerelemmisztikus költészetével új műfajt teremtett. Verseit a kor népszerű dallamaira írta, ezért daloknak nevezhetjük őket, bár arról nincs adatunk, hogy vajon elhangzottak-e, s ha igen, milyen formában. Magyar fordításban már minden prózai műve megjelent A lélek nyelvén címmel, most összes dalát adjuk közre, nyersfordításban és formahű fordításban is. A kötetben az eredeti középholland szöveget és az eddig felkutatott dallamokat is közzétesszük. A formahű fordításoknak köszönhetően a dalok magyarul is énekelhetők.

Aquinói Szent Tamás - Summa ​Theologiae I. / A teológia foglalata I.
A ​Summa Theologiae (A teológia foglalata) szerzője, Aquinói Szent Tamás (1225-1274), az egész filozófia- és teológiatörténet legnagyobb hatású gondolkodója. Élete fő műve a Summa Theologiae, amely az arisztotelészi filozófia következetes alkalmazásával egységes rendszerré tette a teológiát. A Summa által tárgyalt kérdések örök érvényű problémák. A kinyilatkoztatást Isten adta; örök érvényéért önmaga vállalt garanciát. Az embernek adta, akinek természete - lényeges vonásaiban - minden korban ugyanaz. Az ember minden korban mindent meg akar ismerni, ami megismerhető, és minden elérhető jót birtokolni kíván. Ezért a Summa problematikája idő feletti, és a tanítása örök érvényű. A Summát Szent Tamás három részre osztotta. Ezekhez egy függelék is csatlakozik, amit korai halála miatt tanítványa, Dipernói Reginaid szerkesztett. Az I. rész Istenről és Isten értelmes teremtményeiről, az angyalokról és az emberekről szól. Ezeknek Isten az első oka. A II. rész azt mutatja meg, hogy az emberek miként térhetnek vissza alkotójukhoz, Istenhez. Itt tehát Isten mint végső cél szerepel. A III. rész a megtestesülést és a szentségeket vizsgálja, mert Isten ezek által viszi vissza magához az embert. A függelék befejezi a szentségtant, és azt tárgyalja, hogy a halál után hogyan egyesül az ember Istennel. A Summa tanítása a katolikus egyház igazi, hamisítatlan, hivatalosan elfogadott teológiája. A Trienti Zsinat asztalán két könyv feküdt: a Szentírás és a Summa. 1879-ben XIII. Leó az „Aeterni Patris" kezdetű enciklikájában újra felhívta a figyelmet Szent Tamás „arany bölcsességére". VI. Pál 1964-ben kijelentette: „Az egyháztanítók közül az első hely Szent Tamást illeti meg." A II. Vatikáni Zsinat úgy rendelkezik, hogy a papnövendékek az üdvösség titkaiban Szent Tamás irányításával mélyüljenek el, és keressék azok összefüggéseit. A fordítás öt kötetre oszlik. A jelen kötet az első rész 119 kérdését tartalmazza.

Márki Sándor - Anjou ​Mária, Magyarország királynéja
...Huszonöt ​éves korában húnyt el Mária s a nemzet történetének huszonöt éves szakaszát vitte magával sírba. Első mosolyától utolsó sóhajáig játéka volt a politikának, mely oly kegyetlenűl bánt vele. Ez szabályozta életének összes körülményeit s ez hozta összeütközésbe saját egyéniségével. De még inkább nemével. Nőnek született s hibája legfőbb erénye: a nőiesség volt. Férfiúnak kell vala lennie, ki erélyesen vezesse egy nagy ország ügyeit s ki ne csak megtartsa, hanem gyarapítsa is a dicső Lajos király örökségét. „Kegyesen fogadunk mindent, mi az állam üdvét s a közjót illeti, mert annál szilárdabban áll a trón, mennél inkább biztosíthatja a fejedelem alattvalói békéjét.” Ezt maga Mária és elösmerte. A történelem azonban komoran, sőt kicsinylőleg mondja meg a valót, hogy a belbéke rég nem volt annyira megzavarva, mint épen alatta. A nevében űzött politika az országot s az ország által űzött politika őt magát tette boldogtalanná. Alig volt párt, mely teljesen tisztában lett volna czéljaival s alig akadt az elvek magaslatán álló férfiú; czéltudást, elvi szempontot jóformán csak tőle követelnek, az asszonytól. – Öt év eredménytelenségeért teljesen, nyolcz év sikertelenségeért részben őt magát, egymagát teszik felelőssé...

Alison Weir - Mistress ​of the Monarchy
Acclaimed ​author Alison Weir has been prolific with her books on English royalty covering everything from the Houses of York and Lancaster to the reigns of the Tudors and beyond. Now this remarkable historian brings to life the extraordinary tale of the woman who was ancestor to them all: Katherine Swynford, a royal mistress who was to become one of the most crucial figures in the history of the British royal dynasties. Born in the mid-fourteenth century, Katherine de Roët was only twelve when she married Hugh Swynford, an impoverished knight. But her story had already begun when, at just ten years old, she was appointed to the household of John of Gaunt, Duke of Lancaster and fourth son of King Edward III, to help look after the Duke’s children. Widowed at twenty-one, Katherine, gifted with beauty and undeniable charms, was to become John of Gaunt’s mistress. Their years together played out against a backdrop of court life at the height of the Age of Chivalry. Katherine experienced the Hundred Years’ War, the Black Death, and the Peasants’ Revolt. She survived heartbreak and adversity, and crossed paths with many eminent figures of the day, among them her brother-in-law, the poet Geoffrey Chaucer. Yet as intriguing as she was to many of her contemporaries, there were those who regarded her as scandalous and dangerous. Throughout the years of their illicit union, John and Katherine were clearly devoted to each other, and in middle age, after many twists of fortune, they wed. The marriage caused far more scandal than the affair had, for it was unheard of for a royal prince to wed his mistress. Yet Katherine triumphed, and her children by John, the Beauforts, would become the direct forebears of the Royal Houses of York, Tudor, and Stuart, and of every British sovereign since 1461 (as well as four U.S. presidents). Drawing on rare documentation, Alison Weir paints a vivid portrait of a passionate spirit who lived one of medieval England’s greatest love stories. Mistress of the Monarchy reveals a woman ahead of her time–making her own choices, flouting convention, and taking control of her destiny. Indeed, without Katherine Swynford the course of English history, perhaps even the world, would have been very different.

Covers_357204
In ​Medio Regni Hungariae Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - In ​Medio Regni Hungariae
A ​kötet címe Árpád-kori eredetű, de a késő középkorig használt latin terminussal (medium regni) Magyarország központi, Székesfehérvár, Buda, Esztergom és Visegrád által fémjelzett régiójára utal. A terület súlypontja a 13. századra Óbuda, illetve a pesti Várhegyen alapított új Buda felé tolódott, úgy, hogy az "ország közepe" a maga élesen nem körvonalazható határaival kelet felé valamelyest átlépte a Duna vonalát is. E központi területről a régészet, a történettudomány és a művészettörténet új eredményei nyomán egyre részletesebb összkép bontakozik ki, amit a könyv a maga összetett voltában igyekszik tükrözni. A tanulmányok a medium regni országos jelentőségű egyházi intézményei, királyi rezidenciái és az "udvari művészet" problémái mellett kitérnek az alkalmazott kőanyag, technika és a belső felszerelés kérdéseire, a közigazgatásra és a birtoktörténetre, valamint a várak, a városi és a falusias települések sajátos vonásaira is. A középkori királyi székvárosok kialakulása a modern állam megszületése szempontjából is alapvető jelentőségű folyamat volt, ezért a munka röviden érinti a középkort lezáró, annak emlékeit elpusztító vagy átalakító török kort is, hogy bizonyos települések központi szerepének kora újkori továbbélése jobban kirajzolódjék.

Anne O'Brien - The ​Scandalous Duchess
IF ​YOU WILL BE A GREAT MAN'S MISTRESS YOU MUST PAY THE PRICE... 1372, The Savoy. Widow Lady Katherine Swynford presents herself for a role in the household of merciless royal prince John of Gaunt, Duke of Lancaster, hoping to end her destitution. But the Duke’s scandalous proposition leaves her life of pious integrity reeling... Seduced by the glare of royal adoration, Katherine becomes John’s mistress. She will leave behind everything she has stood for to play second fiddle to his young wife and ruthless ambition. She will live in the shadows of the most powerful man in England in the hope of a love greater than propriety. But soon the court whispers – whore, harlot, vile temptress – reach the ears of not just John’s bride but his most dangerous political enemies. As the Plantagenet prince is accused of bringing England to its knees, who better to blame than shameless she-devil Katherine Swynford? Dragged from the shadows, Katherine must answer for her sins. ‘Once again O’Brien proves herself a medieval history magician, conjuring up a sizzling, sweeping story ... Unashamedly romantic, packed with powerful emotions and the dramatic unfolding of an affair that changed the course of royal history, this is a novel in which to relax, unwind… and escape.’ Lancashire Evening Post ‘Anne O’Brien has joined the exclusive club of excellent historical novelists.’ Sunday Express

Elena Ferrante - Storia ​della bambina perduta
Con ​Storia della bambina perduta si conclude L'amica geniale, il grande romanzo sull'amicizia tra Elena e Lila.

Kathryn Warner - Edward ​II
He ​is one of the most reviled English kings in history. He drove his kingdom to the brink of civil war a dozen times in less than twenty years. He allowed his male lovers to rule the kingdom. He led a great army to the most ignominious military defeat in English history. His wife took a lover and invaded his kingdom, and he ended his reign wandering around Wales with a handful of followers, pursued by an army. He was the first king of England forced to abdicate his throne. Popular legend has it that he died screaming impaled on a red-hot poker, but in fact the time and place of his death are shrouded in mystery. His life reads like an Elizabethan tragedy, full of passionate doomed love, bloody revenge, jealousy, hatred, vindictiveness and obsession. He was Edward II, and this book tells his story. The focus here is on his relationships with his male ‘favourites’ and his disaffected wife, on his unorthodox lifestyle and hobbies, and on the mystery surrounding his death. Using almost exclusively fourteenth-century sources and Edward’s own letters and speeches wherever possible, Kathryn Warner strips away the myths which have been created about him over the centuries, and provides a far more accurate and vivid picture of him than has previously been seen.

Kollekciók