Ajax-loader

'adózás' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Dr. Sztanó Imréné - Adózás
A ​könyv ismeretanyagának összeállítása során elsősorban a Budapesti Gazdasági Főiskolán folyó üzleti képzés szakmai és tantervi követelményeit vettük alapul. A kiadvány ennek megfelelően elsősorban az adózás gyakorlatával imserteti meg a hallgatót.

Rácz Ildikó - Nemzetközi ​adózás
A ​szerző jövedelemtípusonként bemutatja a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményeknek az általános és speciális rendelkezéseit, segíteni kíván azon külföldieknek is, akik Magyarországon szeretnének gazdasági céllal letelepedni, ezért röviden ismertetésre kerülnek a magyarországi gazdasági letelepedés lehetséges formái és főbb szabályai, valamint kitér a hazai adórendszer jogharmonizációs kérdésire is. Így bemutatásra kerülnek az uniós adóharmonizáció alapjai és forrásai, a Római Szerződés adózási rendelkezései, a forgalmi adózás, és a jövedéki adók rendszere, a közvetlen adók kérdése, valamint az adóügyi együttműködés főbb szabályai. A könyv tankönyvként és szakkönyvként is kiválóan használható.

Burján Ákos - dr. Szebellédi István - Dr. Sztanó Imréné - Tóth József - Adók ​és támogatások alapjai
Az ​olvasók a kiadványból megismerhetik - a jövedelemelosztás indokait, folyamatát, - az adópolitika jellemzőit, - az adóztatás alapelveit, - az adók legfontosabb jellemzőit, - az adórendszer változásait, - a hazai adórendszer legfontosabb jellemzőit, - a nemzetközi adózás alapjait. A könyv szerzői fókuszálnak a hazai adórendszert alkotó legfontosabb adónemek rövid, összefoglaló bemutatására, amelynek keretében az olvasók megismerhetik az adók indokoltságát és alapvető jellemzőit. A kötet elsősorban az üzleti alapképzés igényeit hivatott kielégíteni, de alapozó jellege miatt a különböző OKJ szerinti képzésekben - így például a mérlegképes könyvelő képzésben - résztvevők is jól hasznosíthatják.

Földes Gábor - Pénzügyi ​jog I.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Földes Gábor - Pénzügyi ​jog II.
A ​már nagy sikert aratott, és a legtöbb jogi karon, illetve az Államigazgatási Főiskolán tananyagként használt Pénzügyi jog I. című kötet folytatásaként, a jogág különös részének szabályait tartalmazza a könyv. A kötet az állam- és jogtudományi karok jogász alapképzésének követelményrendszerét tartja elsősorban szem előtt. A képzési követelmények szerint a jogászképzés alapozó jellegű, de gyakorlatias ismereteket is elsajátíttat a hallgatókkal, különösen a jogalkalmazás, jogérvényesítés szempontjából kiemelt területeken (adójog, illetékjog, devizajog). Ezért a jogászképzésre készülő tannayag szinte változtatás nélkül felhasználható az Államigazgatási Főiskola igazgatásszervezőinek képzése során is. A tankönyv jelleg azt is jelenti, hogy a téma rendszerezett feldolgozása közérthető formában történik, a kiforrott ismeretekre szorítkozva. A bankjogi, adójogi, vámjogi, államháztartási jogi és nemzetközi pénzügyi jogi részek szerzői a jogász és közigazgatási szakemberképzés intézményeinek - az elméleti és gyakorlati életben egyaránt - elismert oktató.

Drábik János - A ​pénz diktatúrája
Ha ​kellő létszámú kortársunk értené a kamatszedő hitelpénzrendszer működését, hogy az milyen módszerekkel, mennyire aránytalanul gazdagít egy kis létszámú bankárkasztot, miközben egész népeket taszít adósságfüggésbe, továbbá hogy a pénzkartell nemcsak pénzügyeiket, gazdaságukat, de tömegtájékoztatási rendszerüket is ellenőrzi, akkor már hatékonyan lehetne fellépni a közpénzrendszer visszaállítása érdekében. Ha valaki azt is megérti, hogy a föléje nőtt pénzhatalom viszonylag egyszerűen megdönthető, hogy nincs másra szükség, mint a pénz kibocsátásának és forgalomba hozatalának a közösség – a társadalom egészét képviselő demokratikus állam, az Országgyűlés és a kormány – ellenőrzése alá való visszahelyezésére, a pénzkibocsátás magánmonopóliuma megszüntetésére, akkor megreped a tudatlanság kősziklája, az az alap, amelyre ez a pénzhatalom épült. Bármennyire hihetetlennek tűnik, de ily módon fel lehet számolni a pénzkartell világuralmát. Valódi rendszerváltás akkor lesz Magyarországon, ha a pénzrendszer irányításának életbevágóan fontos közügye ismét a köz – azaz a demokratikus állam és társadalom – ellenőrzése alá kerül, ha áttér az ország a magánpénzrendszerről a közpénzrendszerre. Földgolyónk, a levegő, a víz, a termőföld, úthálózatunk és a gazdasági élet útrendszere – a pénzrendszer – is csak köztulajdonban lehet, hogy működhessen az egyéni teljesítményt az azonos esélyek alapján kibontakoztató piacgazdaság és politikai megfelelője: a nem formális, hanem tartalmi demokrácia. Csak az uzsorajövedelmet biztosító magánpénzteremtés és kamatmechanizmus megszüntetésével lehet beindítani a tartós gazdasági növekedést, felszámolni a munkanélküliséget, az inflációt, és visszaállítani az értékteremtő munka és teljesítmény becsületét. Csak a pénzrendszer demokratizálásával lehet megszabadulni a ránk telepedett pénzmonopólium jelenlegi diktatúrájától, amely a demokratikus formák és látszatok mögé bújó arctalan uralom, de amely ugyanolyan könyörtelenül leigázza és megalázza az embereket, mint a nyílt – fizikai erőszakra – támaszkodó diktatúra. Csak a népszuverenitást helyreállító közpénzrendszer bevezetésével lehet kikerülni a jelenlegi morbid és dekadens uzsoracivilizációból és áttérni egy egészséges emberközpontú társadalomra Magyarországon is. A SZERZŐRŐL Dr. Drábik János a Szabad Európa Rádió nyugdíjas vezető programszerkesztője.

Herich György - Adótan ​2012
Tisztelt ​Olvasó! Ön a PENTA UNIÓ Oktatási Centrum Adó Abc sorozata Adótan kötetének 23., átdolgozott kiadását tartja kezében. A kiadványban a hazai és nemzetközi adóoktatásban nagy gyakorlattal rendelkező szerző egy új diszciplína, az Adótan bevezetését indította el.

Földes Gábor - Adójog
Földes ​Gábor 2001-ben megjelent Adójog című egyetemi nívódíjas kötete tankönyv céljára készült, de ennél nagyobb igényű monográfia lett: nemcsak a bonyolult normacsoportokat mutatja be közbevételi jogrendszerünk szerkezetében új felfogásban, történeti szemlélettel és összehasonlító módszerrel, de összefoglalja a modern pénzügyi jogtan adójogi elméletét, a fejezetekben beépítve saját kutatási eredményeit is. A magyar jogi szakirodalomban ilyen alapokon elsőként dolgozta ki az adójogi dogmatikát, ami szerzői vállalkozásának legnagyobb érdeme. Folyamatos átalakulásban és fejlődésben lévő piacgazdasági rendszerünkben a változások érzékenyen érintik a pénzügyi jogot, különösen annak adójogi aljogát. Az Európai Unióba történő belépésünk, ennek jogrendje is befolyásolja a hazai adójogot: szinte valamennyi részterületének szabályai a jövőben már az EU jogszabályaival összeegyeztethetők lesznek. Mindezek a tételes jogi, adótani és adópolitikai változások indokolják a 2001. évi kiadás után az átdolgozott és bővített tankönyv megjelentetését. Földes Gábor ezeket az okokat ismerve elkezdte a kötet átdolgozását, de váratlan halála félbeszakította munkáját. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Széchenyi István Egyetem és a Miskolci Egyetem tanárai vállalkoztak arra, hogy az új kiadáshoz szakanyaggal hozzájáruljanak, beiktatva a 2004. évi kiadásba az új jogintézményeket és átvezetve a tételes jogi változásokat a szövegen - tehát a magyar adójog történetének futó pillanatáról képet nyújtva. A kötet második kiadása ily módon Földes Gábor szellemében, tudományos felelősségel készült, tiszteletben tartva az általa megteremtett jogdogmatikai felépítményt.

Vörös László - Az ​ellenőrzés rendszere és módszertana
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Velo Lucio - Az ​adóparadicsomok világa
Ha ​az ember a lehető legkényelmesebb, ugyanakkor leginnovatívabb módon szeretné intézni befektetéseit, lépést tartva a pénzügyi világot szabályzó legújabb normatívákkal, akkor mindezt teheti távoli, varázslatos földeken vagy "paradicsomokban", ahol kéznyújtásnyira találhatók az arisztokratikus hagyományok. Ez az útikönyv pontos, naprakész szövegével, felbecsülhetetlen értékű gyakorlati tanácsokkal, és lenyűgöző illusztráló felvételekkel vezeti be az olvasót az egyes adóparadicsomok világába. A könyv azoknak ajánlott, akik további információkra éhesek e szokatlan és állandóan terjeszkedő pénzügyi rendszerekkel kapcsolatban.

Roy Rohatgi - Basic ​International Taxation: Practice
Whether ​you are a practitioner or student of tax law, you will benefit enormously from the clear-headed guidance provided by Basic International Taxation for its day-to-day reference value and clarity of the essential principles of international tax. The second edition of the book is presented in two volumes: Volume 1: Principles & Volume 2: Practice. Volume II: Practice gives you practical guidance on international tax planning techniques, the use of offshore financial centres for international tax planning, profiles of tax regimes in over sixty countries, an analysis of anti-avoidance rules and an overview of some of the current issues in international taxation. Content can be read here: http://www.bnai.com/shop/details1.aspx?id=199

Földes Gábor - Pénzügyi ​jog - Adójog
Pénzügyi ​jog II.kötet: Adójog

Deák Dániel - Adótervezés ​a nemzetközi gyakorlatban
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Herich György - Adótan ​2013
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Antalóczy Györgyné - Adózási ​alapismeretek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Balláné Nagy Katalin - Adó, ​illeték, társadalombiztosítás 2011
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

David Ricardo - A ​közgazdaság és adózás alapelvei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Futó Gábor - Vőneki Lajos - Vállalkozási ​praktikák 1991
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Robert G. Allen - Az ​adók optimalizálása
"Rendkívül ​nagyra becsülöm Robert Allen azon képességét, hogy másokat is gazdaggá és sikeressé tegyen. Legutóbbi könyve, a Passzív jövedelem-források vagyont érő információkat tartalmaz." Robert T. Kiyosaki - A Gazdag papa, szegény papa című könyv szerzője "Robert G. Allan könyve bölcs és tanító munka mindazok számára, akik most kezdik vagy már úton vannak anyagi függetlenségük megteremtése felé. Nem járhatsz rosszul ezzel a könyvvel. Pontosan a célról szól." Michael Gerber - A vállalkozás mítosza szerzője "Önmagában e könyv olvasása olyan tapasztalat, ami átalakít Téged. A pénzügyi alapelvek olyan szilárdak mint Gibraltár sziklája és a szerző olyan világosan magyarázza meg azokat, hogy sohasem feledkezel meg róluk. Megismerheted korunk egyik multimilliomos vállalkozójának gondolkodásmódját és megfigyelheted hogyan változtatja profittá az ötleteket.

Strén Bertalan - ADÓparadicsomok
Az ​adóparadicsomok nem a huszadik század tanulmányai. Már a középkorban jellemző volt bizonyos városok számára adományozott mentességi jog a kedvező kereskedelmi feltételekre. A modern életben vett adóparadicsomok - amelyek a második világháború utáni időszak szülöttei - pénzügyi központok szabad devizapiaccal, sok, jól képzett szakemberrel, magas színvonalú infrastrukturális adottsággal. Megfelelően kapcsolódnak a világ kommunikációs rendszerébe, jó a közlekedésük, könnyen megközelíthetőek, valamint elfogadhatóak a létfenntartási költségek. Könyvünk segítségével könnyűszerrel válogathat, és igénybe veheti a leginkább tetsző adóparadicsomot. Amit kínálunk ehhez: - Milyen offshore cégek alapíthatóak és ezeknek milyen feltételei vannak? - Mire kell ezeknél figyelni, hogyan lehet ingatlan és társasági részesedéseket szerezni és eladni? - Hogyan lehet a vagyont anonim és mégis biztos helyen befektetni? - Mely bankoknál mekkora költségekre számítsunk? - Milyen biztonságunkat növelő intézkedéseket tegyünk előzetesen? A végleges döntés előtt ajánlatos az adott hely specialistájával a személyes vagy a vállalatunkra jellemző igények kidolgozásával egy koncepció kialakítása.

Dr. Legenyei György - Adóellenőrzés, ​adójog, hatósági eljárás
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_152407
Az ​Európai Unió adójoga Ismeretlen szerző
2

Ismeretlen szerző - Az ​Európai Unió adójoga
A ​kötet az Európai Unió adóharmonizációs tevékenységének rendszeres feldolgozását adja. Részletesen bemutatja az adóharmonizáció alapjait, a közösségi adójog forrásait, a közösségi és a nemzeti jog viszonyát. Kitér az adóharmonizációs tevékenység során fontosabb szerepet játszó uniós intézményekre, bemutatja a Római Szerződés adózási rendelkezéseit. Részletes elemzését adja a közösségi szinten legnagyobb harmonizációs fokot elérő forgalmi, valamint a szintén magas harmonizációs fokon álló jövedéki szabályozásnak. A közvetlen adózás területén részletesen elemzi a jogszabályi szintű harmonizációs eredményeket, bemutatja a jogforrási értékű, a hátrányos adóügyi megkülönböztetés tilalmának érvényt szerző európai bírósági esetjogot. Tárgyalja továbbá az adóügyi együttműködési szabályokat, különös tekintettel a belső piac határellenőrzések nélküli működésére. A kötet végezetül bemutatja a magyar szabályozás helyzetét, vázolja az uniós csatlakozásig megoldandó fontosabb feladatokat is.

David Ricardo - A ​politikai gazdaságtan és az adózás alapelvei
1817-ben, ​kétszáz évvel ezelőtt jelent meg Londonban David Ricardo (1772-1823) könyve, A politikai gazdaságtan és az adózás alapelvei, melyet a kiadó most új magyar fordításban ad az olvasók kezébe. A kötet válogatást is tartalmaz Ricardo pénzügyi és értékelméleti írásaiból és parlamenti beszédeiből, amelyek most először válnak elérhetővé magyarul. A rendkívül sikeres tőzsdeügynök, majd visszavonulása után jómódú földbirtokos és parlamenti képviselő Ricardo könyvében szűkebbre szabta a politikai gazdaságtan vizsgálódásának terét, mint Adam Smith, de szigorúbb tudománnyá tette azt. Módszere, amely a kérdések széles körét erős absztrakciós feltevések mellett néhány stratégiai változót alkalmazó egyszerű analitikus modell segítségével ábrázolta, és ebből közvetlenül vezette le a gazdaságpolitika teendőit, ma is irányadó a közgazdaságtanban, noha túlhajtottnak tekintett absztrakciói miatt sokan bírálták. Hatása igen nagy volt, meghatározta a XIX. század első felének közgazdasági gondolkodását Nagy-Britanniában, amely ekkor vált a világ műhelyévé. Elméleti érvei fontos szerepet játszottak a szabadkereskedelmi politika későbbi diadalában. Érték- és elosztási elmélete mindmáig eleven viták tárgya, ő az egyetlen klasszikus közgazdász, akire egy mai irányzat névadó elődjeként hivatkozik. Egy kortársa azt írta róla: „Még sohasem vitatkoztam vagy érveltem senkivel, aki nála korrektebben érvelt volna, akinek ilyen fontos volt az igazság és ilyen kevéssé fontos a győzelem.” A klasszikus gazdaságtan egyik alapművét a kiadó abban a meggyőződésben adja közre, hogy Ricardo szigorú gondolkodása, elméleti igényessége és tudományos becsületessége a mai nemzedékek számára is példaadó és tanulságos lehet.

Szakály Ferenc - Magyar ​adóztatás a török hódoltságban
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dr. Sztanó Imréné - Adózás ​2012
Az ​Adózás című könyv a SALDO gondozásában kiadott Adótani alapok könyvre épül, ebből következően ez a mű nem tartalmaz általános adózási alapismereteket, alapfogalmi meghatározásokat, hanem a hazai adózási gyakorlat bemutatására helyezi a hangsúlyt. A kiadványban a szerzők arra törekedtek, hogy az olvasók megismerjék a hazai adórendszerben alkalmazott adók legfontosabb szabályait, értelmezni tudják a jogszabályok által közvetített ismeretanyagot, képesek legyenek a gyakorlati adózási kérdéseket megoldani, adóbevallásokat összeállítani. Nem az volt a cél, hogy valamennyi adónemet teljes körűen, részletekbe menően ismertetéssen a kötet, azonban bemutatja a hazai adójog szövevényes rendszerét. A könyv nemcsak a felsőoktatási alapképzés követelményeit elégíti ki, hanem jól hasznosítható a felsőoktatási szakképzésben is. Ezen túlmenően a kiadvány jól hasznosítható az OKJ szerinti képzésekben, különösen a mérlegképes szakképesítés vizsgáira történő felkészüléshez. A kötet nemcsak az üzleti képzésben résztvevő hallgatók tantervi, és szakmai követelményeit elégíti ki, hanem hasznos ismeretet nyújt azok számára is, akik gazdasági-pénzügyi munkájuk során adózási kérdésekkel foglalkoznak

Covers_79935
EU-tagállamok ​adózása Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - EU-tagállamok ​adózása
A ​Saldo Rt. szakkönyve országonként azonos szerkezetben ismerteti az érvényes: fontosabb szabályokat – a bejelentkezéstol az adókötelezettség teljesítéséig - beleértve a tagállamonként eltérő áfa kulcsokat és besorolásokat, személyi jövedelemadó különbözoségeket, társasági adót, egyéb adókat, cégalapítást vállalkozási formákat. Az országok adózási feltételeit, szabályait \"hivatkozás\" zárja, amely a bővebb információt nyújtó forráscímeket tartalmazza. A legáltalánosabb adónemek mértékeit országonként táblázatos formában is összefoglalja a szakmai mű, de az értékek bizonyos feltételekkel érvényesek, magyarázatot igényelnek, melyek az illető ország anyagában találhatók meg.

Kep3046_nagy
Adótan ​2015. Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Adótan ​2015.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Rabb Andrea - Practical ​Tax Knowledge in English / Gyakorlati adózási iismeretek angol nyelven
Magyarország ​2004.05.01.-ei Európai Uniós csatlakozásával nem csupán a 27 tagállam egyikévé, hanem a közösségi joganyag (azaz acquis communautaire) alanyává és részesévé is vált. Ebből adódóan a Közösség elsődleges és másodlagos jogforrásainak meghatározó szerepe és hatása van a magyar jogrendre, így különösen az adózási szakterületre. Ezek illetve a nemzetközi globalizált világ kihívásai sok szempontból késztették a jogalkotókat a belföldi adójogszabályok többszöri (akár évközi) módosítására, újragondolására. A szakmailag megalapozott változtatásokhoz azonban elengedhetetlen a nemzetközi pénzügyi, adózási jogszabályok, publikációk és uniós előírások folyamatos nyomon követése és elemzése. Ehhez pedig a legtöbb esetben nélkülözhetetlen az eredeti, főként angol nyelvű szakirodalom megismerése, tanulmányozása.

An Oracle - Offshore ​Apocalypse
http://www.offshoreapocalypse.info/ ​The E-BOOK version (e.g. KINDLE edition) can be purchused at https://www.smashwords.com/books/view/208546 OFFSHORE APOCALYPSE: The Collapse of the Tax Haven Industry delivers a jolt of reality to people who have sunk their money into the multi-trillion dollar offshore tax-shelter business. This timely and incisive book exposes the tax haven industry for what it truly is - a vehicle for fraud. It lays bare the falsehoods that offshore promoters use to lure in clients - namely, that shell companies based in tax havens are a perfectly legal way for them to avoid tax obligations in their home countries. And it follows the fate of people who have taken these promises at face value - from the boardrooms of multinational companies to the prison cells where hundreds of them sit today. OFFSHORE APOCALYPSE written by a group of tax-law academics, tax auditors, compliance officers and tax lawyers under the pseudonym "An Oracle." The book does not promote the use of tax haven structures, but rather explains why using such companies is entirely illegal. The authors became alarmed by the number of clients they encountered who wanted to optimise their taxes by setting up fake companies in foreign tax havens. These firms would be nothing but a mailbox - one that could be shared by hundreds of other corporations whose owners are similarly trying to dodge taxes. The authors prove the illegality of such schemes by dissecting international tax conventions along with legal judgments. They explain, in plain English, why tax haven abuse is illegal. OFFSHORE APOCALYPSE is required reading for anyone who currently is using tax havens and also for their attorneys, bankers, consultants or even their business partners, any of whom may unwittingly find themselves caught in money-laundering investigations. The good news is that the book outlines solutions as well.

Lakatos Zsuzsa - Transzferár ​iránytű
A ​Transzferár iránytű segítségével megismerheti a kapcsolt vállalkozásokat érintő adózási feladatokat és teendőket, és emellett gyakorlati útmutatást kap a jogszabályi előírások betartásához. A részletes tartalomjegyzék és a tárgymutató gyors kereshetőséget biztosít a könyvben, így Ön a mindennapi munkája során is könnyen meg tudja találni az éppen aktuális témakörhöz tartozó információkat. A könyvben számos esettanulmányt, ötletet és tippet olvashat, valamint letölthető tájékoztatók, kalkulátorok és minták biztosítják, hogy az olvasott anyagot még könnyebben tudja a gyakorlatba átültetni. A könyvhöz kapcsolódó Munkafüzet számos példát és több mint 30 gyakorlati feladatot tartalmaz, melyek megoldását követően még magabiztosabban igazodhat el a hazai adózási rendszer egyik legösszetettebb és legnagyobb kockázatot hordozó területén.

Lakatos Zsuzsanna - Transzferár ​iránytű munkafüzet
A ​Transzferár iránytű segítségével megismerheti a kapcsolt vállalkozásokat érintő adózási feladatokat és teendőket, és emellett gyakorlati útmutatást kap a jogszabályi előírások betartásához. A részletes tartalomjegyzék és a tárgymutató gyors kereshetőséget biztosít a könyvben, így Ön a mindennapi munkája során is könnyen meg tudja találni az éppen aktuális témakörhöz tartozó információkat. A könyvben számos esettanulmányt, ötletet és tippet olvashat, valamint letölthető tájékoztatók, kalkulátorok és minták biztosítják, hogy az olvasott anyagot még könnyebben tudja a gyakorlatba átültetni. A könyvhöz kapcsolódó Munkafüzet számos példát és több mint 30 gyakorlati feladatot tartalmaz, melyek megoldását követően még magabiztosabban igazodhat el a hazai adózási rendszer egyik legösszetettebb és legnagyobb kockázatot hordozó területén.

Burján Ákos - Sándorné Új Éva - Dr. Sztanó Imréné - Vigvári András - Adótani ​alapok
A ​kötet célja, hogy az olvasók megismerkedhetnek az adózás történetével, az adók kivetésének szükségességével és okaival. A szerzők leírják az adórendszerek kialakulását és a magyar adórendszer fejlődését. A tananyag foglalkozik a közpénzügyi rendszer forrásteremtésével, az adóztatás jövedelmek újraelosztásában betöltött szerepével. Bemutatásra kerül a gazdasági szereplők adójogi környezete, az adóztatás gazdasági következményei, az adóharmonizáció, kettős adóztatás kizárásának módszerei. A könyvből megismerhető az adómegállapítási jog, az adóztatás alapelvei, határai, az adóhatóságok szerepe, feladat és hatásköre, az adóhatóságok közötti együttműködés módjai. Az adótani alapfogalmak (adó, vám, illeték, adóalany, adótárgy, adómentesség, adóbevallás, stb.) bemutatása mellett az anyag ismerteti az adóigazgatási eljárás lényegét, az adóellenőrzés lehetőségeit és esetleges jogkövetkezményeit. Tartalmazza központi (jövedelem-, forgalmi és vagyoni típusú) adók és a helyi adók alapvető jellemzőit. A kötet a nemzetközi adózás alapjainak és az adótervezési módszereknek az ismertetésével zárul.

Kollekciók