Ajax-loader

'adózás' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Burján Ákos - dr. Szebellédi István - Dr. Sztanó Imréné - Tóth József - Adók ​és támogatások alapjai
Az ​olvasók a kiadványból megismerhetik - a jövedelemelosztás indokait, folyamatát, - az adópolitika jellemzőit, - az adóztatás alapelveit, - az adók legfontosabb jellemzőit, - az adórendszer változásait, - a hazai adórendszer legfontosabb jellemzőit, - a nemzetközi adózás alapjait. A könyv szerzői fókuszálnak a hazai adórendszert alkotó legfontosabb adónemek rövid, összefoglaló bemutatására, amelynek keretében az olvasók megismerhetik az adók indokoltságát és alapvető jellemzőit. A kötet elsősorban az üzleti alapképzés igényeit hivatott kielégíteni, de alapozó jellege miatt a különböző OKJ szerinti képzésekben - így például a mérlegképes könyvelő képzésben - résztvevők is jól hasznosíthatják.

Dr. Sztanó Imréné - Adózás
A ​kiadvány elsősorban az adózás gyakorlatával ismerteti meg hallgatóit, amely a 2008-ban (szintén a SALDO gondozásában) megjelent „Adózás” című könyv átdolgozott, aktualizált változata. A konkrét adózási ismereteket tartalmazó „Adózás” című könyv az „Adók és támogatások alapjai” könyvre épül, annak folytatásaként jelent meg. Ebből következően a ez a kiadvány nem tartalmaz általános adózási alapismereteket, alapfogalmi meghatározásokat, hanem a hazai adózási gyakorlat bemutatására helyezi a hangsúlyt. A könyv ismeretanyagának összeállítása során elsősorban a Budapesti Gazdasági Főiskolán folyó üzleti képzés szakmai és tantervi követelményeit vettük alapul, de a két könyv együtt hasznos ismereteket tartalmaz azok számára is, akik a különböző OKJ szerinti szakmai képzéseken vesznek részt.

Rácz Ildikó - Nemzetközi ​adózás
A ​szerző jövedelemtípusonként bemutatja a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményeknek az általános és speciális rendelkezéseit, segíteni kíván azon külföldieknek is, akik Magyarországon szeretnének gazdasági céllal letelepedni, ezért röviden ismertetésre kerülnek a magyarországi gazdasági letelepedés lehetséges formái és főbb szabályai, valamint kitér a hazai adórendszer jogharmonizációs kérdésire is. Így bemutatásra kerülnek az uniós adóharmonizáció alapjai és forrásai, a Római Szerződés adózási rendelkezései, a forgalmi adózás, és a jövedéki adók rendszere, a közvetlen adók kérdése, valamint az adóügyi együttműködés főbb szabályai. A könyv tankönyvként és szakkönyvként is kiválóan használható.

Földes Gábor - Pénzügyi ​jog I.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Földes Gábor - Pénzügyi ​jog II.
A ​már nagy sikert aratott, és a legtöbb jogi karon, illetve az Államigazgatási Főiskolán tananyagként használt Pénzügyi jog I. című kötet folytatásaként, a jogág különös részének szabályait tartalmazza a könyv. A kötet az állam- és jogtudományi karok jogász alapképzésének követelményrendszerét tartja elsősorban szem előtt. A képzési követelmények szerint a jogászképzés alapozó jellegű, de gyakorlatias ismereteket is elsajátíttat a hallgatókkal, különösen a jogalkalmazás, jogérvényesítés szempontjából kiemelt területeken (adójog, illetékjog, devizajog). Ezért a jogászképzésre készülő tannayag szinte változtatás nélkül felhasználható az Államigazgatási Főiskola igazgatásszervezőinek képzése során is. A tankönyv jelleg azt is jelenti, hogy a téma rendszerezett feldolgozása közérthető formában történik, a kiforrott ismeretekre szorítkozva. A bankjogi, adójogi, vámjogi, államháztartási jogi és nemzetközi pénzügyi jogi részek szerzői a jogász és közigazgatási szakemberképzés intézményeinek - az elméleti és gyakorlati életben egyaránt - elismert oktató.

John Perkins - Egy ​gazdasági bérgyilkos vallomásai
“Ugyan, ​ez csak egyszerű összeesküvés-elmélet” - intik le gyakorta fölényesen és megbélyegező hangsúllyal mindazokat, akik nem zengik szüntelenül a globalizáció dicséretét, esetleg fenntartással vannak iránta, sőt akár még óvatos kritikával is próbálkoznak. A könyv, amelyet most kezében tart a nyájas olvasó, feltételezhetően kissé módosíthatja majd az önmagát apologetikus önbemutatása során, félrevezető módon “globalizációnak” nevező jelenséghalmazról szóló, eltorzított diskurzust. John Perkins ugyanis nem egyszerűen hipotéziseket fogalmaz meg, amelyek akár összeesküvés-elméletként is értelmezhetőek lennének, hanem az derül ki a műfaját tekintve nehezen besorolható, megrendítő és izgalmas művéből, hogy a „globalizáció” lényege az összeesküvés. Ráadásul olyan gátlástalan, cinikus és pusztító erők összeesküvése, amelyek most már közvetlenül fenyegetik létében az egész emberiséget. A szemünk láttára bontakozik ki a sötéten kavargó, örvénylő mélység, amelyből a szerző csodával határos módon nemcsak hogy élve került ki, de sodró lendületű „krimijében” képes volt drámai tapasztalatait is megosztani az olvasókkal. Így aztán a globalizáció urainak liberalizációra, deregulációra és privatizációra ösztönző parancsa „belülről” lepleződik le, feltárva előttünk a rendszer működésének hátborzongató titkait. Jó szívvel ajánlom e könyvet mindenkinek, akiben még van felelősségérzet az egyre fenyegetőbb közös jövőnk iránt, vagyis minden normális embernek." Bogár László közgazdász

Drábik János - A ​pénz diktatúrája
Ha ​kellő létszámú kortársunk értené a kamatszedő hitelpénzrendszer működését, hogy az milyen módszerekkel, mennyire aránytalanul gazdagít egy kis létszámú bankárkasztot, miközben egész népeket taszít adósságfüggésbe, továbbá hogy a pénzkartell nemcsak pénzügyeiket, gazdaságukat, de tömegtájékoztatási rendszerüket is ellenőrzi, akkor már hatékonyan lehetne fellépni a közpénzrendszer visszaállítása érdekében. Ha valaki azt is megérti, hogy a föléje nőtt pénzhatalom viszonylag egyszerűen megdönthető, hogy nincs másra szükség, mint a pénz kibocsátásának és forgalomba hozatalának a közösség – a társadalom egészét képviselő demokratikus állam, az Országgyűlés és a kormány – ellenőrzése alá való visszahelyezésére, a pénzkibocsátás magánmonopóliuma megszüntetésére, akkor megreped a tudatlanság kősziklája, az az alap, amelyre ez a pénzhatalom épült. Bármennyire hihetetlennek tűnik, de ily módon fel lehet számolni a pénzkartell világuralmát. Valódi rendszerváltás akkor lesz Magyarországon, ha a pénzrendszer irányításának életbevágóan fontos közügye ismét a köz – azaz a demokratikus állam és társadalom – ellenőrzése alá kerül, ha áttér az ország a magánpénzrendszerről a közpénzrendszerre. Földgolyónk, a levegő, a víz, a termőföld, úthálózatunk és a gazdasági élet útrendszere – a pénzrendszer – is csak köztulajdonban lehet, hogy működhessen az egyéni teljesítményt az azonos esélyek alapján kibontakoztató piacgazdaság és politikai megfelelője: a nem formális, hanem tartalmi demokrácia. Csak az uzsorajövedelmet biztosító magánpénzteremtés és kamatmechanizmus megszüntetésével lehet beindítani a tartós gazdasági növekedést, felszámolni a munkanélküliséget, az inflációt, és visszaállítani az értékteremtő munka és teljesítmény becsületét. Csak a pénzrendszer demokratizálásával lehet megszabadulni a ránk telepedett pénzmonopólium jelenlegi diktatúrájától, amely a demokratikus formák és látszatok mögé bújó arctalan uralom, de amely ugyanolyan könyörtelenül leigázza és megalázza az embereket, mint a nyílt – fizikai erőszakra – támaszkodó diktatúra. Csak a népszuverenitást helyreállító közpénzrendszer bevezetésével lehet kikerülni a jelenlegi morbid és dekadens uzsoracivilizációból és áttérni egy egészséges emberközpontú társadalomra Magyarországon is. A SZERZŐRŐL Dr. Drábik János a Szabad Európa Rádió nyugdíjas vezető programszerkesztője.

Günter Ogger - BankKárok
Günter ​Ogger vörös posztó a német bankárok és egyéb nagy hatalmú pénzmozgatók szemében. A nagy nyilvánosság előtt rendezett közös kerekasztal-beszélgetéseik rendre botrányba fulladtak, a higgadt urakban magasra csapott a szenvedély, hisz a jó nevű író-publicista is szenvedélyes, sőt gyilkos támadást indított e könyével a bankok, biztosítók, az adószedő állam, a nagy és kisebb pénzügyi vállakozások sviháksága ellen, a pénziparosok gyámkodásába szorított állampolgár védelmében. Nevezett állampolgár pedig azzal hálája meg Ogger fáradozását, hogy viszi a könyvet, mint a cukrot: a "Bankkárok" hónapok óta vezeti a Der Spiegel bestsellerlistáját. a szerző nem vagdalkozik felelőtlenül, állításai alátámasztására gazdag példatárral rukkol elő, s a példák hátborzongatóan ismerősek. Szó esik itt számlafosztogatásról - a polgár tartozásának villámgyors, követelésének csak néhány napos késéssel elvégzett könyveléséről, szó esik csalárd szerződésekről, a polgár tervszerű félrevezetéséről. Hallunk álbankokról, amelyek feltűnnek, aztán eltűnnek. lelepleződik a hitelkártya "titka" - a forgalom pontos könyvelésének köszönhetően a bank még azt is tudja, mikor és hol, mennyiért vett valaki porszívót vagy kozmetikumot. Rádöbbenünk, miféle fogásokkal lehet betéti kamatokat elsinkófálni, horribilis hitelkamatokat kíméletlenül behajtani. Találkozunk mézédes ügynökökkel - ha az ügyfél pénzt hoz - és jéghideg végrehajtókkal- ha az ügyfél megszorul. A könyvből leszűrhető keserű tanulság: mindeme machinációk révén pénzünk műpénzzé válik, s aki megtakarított forintjait nem a ládafiában tartja, annak a komputerek még a gondolatait is kifürkészhetik.

Herich György - Adótan ​2012
Tisztelt ​Olvasó! Ön a PENTA UNIÓ Oktatási Centrum Adó Abc sorozata Adótan kötetének 23., átdolgozott kiadását tartja kezében. A kiadványban a hazai és nemzetközi adóoktatásban nagy gyakorlattal rendelkező szerző egy új diszciplína, az Adótan bevezetését indította el.

Földes Gábor - Adójog
Földes ​Gábor 2001-ben megjelent Adójog című egyetemi nívódíjas kötete tankönyv céljára készült, de ennél nagyobb igényű monográfia lett: nemcsak a bonyolult normacsoportokat mutatja be közbevételi jogrendszerünk szerkezetében új felfogásban, történeti szemlélettel és összehasonlító módszerrel, de összefoglalja a modern pénzügyi jogtan adójogi elméletét, a fejezetekben beépítve saját kutatási eredményeit is. A magyar jogi szakirodalomban ilyen alapokon elsőként dolgozta ki az adójogi dogmatikát, ami szerzői vállalkozásának legnagyobb érdeme. Folyamatos átalakulásban és fejlődésben lévő piacgazdasági rendszerünkben a változások érzékenyen érintik a pénzügyi jogot, különösen annak adójogi aljogát. Az Európai Unióba történő belépésünk, ennek jogrendje is befolyásolja a hazai adójogot: szinte valamennyi részterületének szabályai a jövőben már az EU jogszabályaival összeegyeztethetők lesznek. Mindezek a tételes jogi, adótani és adópolitikai változások indokolják a 2001. évi kiadás után az átdolgozott és bővített tankönyv megjelentetését. Földes Gábor ezeket az okokat ismerve elkezdte a kötet átdolgozását, de váratlan halála félbeszakította munkáját. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Széchenyi István Egyetem és a Miskolci Egyetem tanárai vállalkoztak arra, hogy az új kiadáshoz szakanyaggal hozzájáruljanak, beiktatva a 2004. évi kiadásba az új jogintézményeket és átvezetve a tételes jogi változásokat a szövegen - tehát a magyar adójog történetének futó pillanatáról képet nyújtva. A kötet második kiadása ily módon Földes Gábor szellemében, tudományos felelősségel készült, tiszteletben tartva az általa megteremtett jogdogmatikai felépítményt.

Vörös László - Az ​ellenőrzés rendszere és módszertana
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Velo Lucio - Az ​adóparadicsomok világa
Ha ​az ember a lehető legkényelmesebb, ugyanakkor leginnovatívabb módon szeretné intézni befektetéseit, lépést tartva a pénzügyi világot szabályzó legújabb normatívákkal, akkor mindezt teheti távoli, varázslatos földeken vagy "paradicsomokban", ahol kéznyújtásnyira találhatók az arisztokratikus hagyományok. Ez az útikönyv pontos, naprakész szövegével, felbecsülhetetlen értékű gyakorlati tanácsokkal, és lenyűgöző illusztráló felvételekkel vezeti be az olvasót az egyes adóparadicsomok világába. A könyv azoknak ajánlott, akik további információkra éhesek e szokatlan és állandóan terjeszkedő pénzügyi rendszerekkel kapcsolatban.

Roy Rohatgi - Basic ​International Taxation: Practice
Whether ​you are a practitioner or student of tax law, you will benefit enormously from the clear-headed guidance provided by Basic International Taxation for its day-to-day reference value and clarity of the essential principles of international tax. The second edition of the book is presented in two volumes: Volume 1: Principles & Volume 2: Practice. Volume II: Practice gives you practical guidance on international tax planning techniques, the use of offshore financial centres for international tax planning, profiles of tax regimes in over sixty countries, an analysis of anti-avoidance rules and an overview of some of the current issues in international taxation. Content can be read here: http://www.bnai.com/shop/details1.aspx?id=199

Földes Gábor - Pénzügyi ​jog - Adójog
Pénzügyi ​jog II.kötet: Adójog

844916_5
Pénzügyi ​jog II. Ismeretlen szerző
7

Ismeretlen szerző - Pénzügyi ​jog II.
A ​kötet új szerkezetben, részben változatlan tartalommal a pénzügyi jog egyetemi tananyagának második része. A pénzügyi jogtudomány és a többi pénzügyi tudományág (elsősorban pénzügytan) által elfogadott és ajánlott rendszert követve, az új kiadású Pénzügyi jog II. kötetben tárgyalt témakörök a következők: a közbevételi jog eljárásjogi része, az adók, illetékek és más adó jellegű kötelezettségek anyagi jogi szabályai, a nemzetközi pénzügyi jog vázlata, a nemzetközi adójog és a közösségi vámjog.

Deák Dániel - Adótervezés ​a nemzetközi gyakorlatban
Magyarországnak ​a világgazdaságba történő fokozódó integrációjával párhuzamosan egyre nagyobb igény mutatkozik mind a vállalkozások, mind a magánszemélyek részéről a nemzetközi adózás kérdései iránt. Különösen aktuálissá teszi a nemzetközi adózás kérdéseinek vizsgálatát a küszöbön álló csatlakozásunk az Európai Unióhoz. Jelen szakkönyv az első olyan kiadás Magyarországon, amely a tágabb értelemben vett nemzetközi adózás átfogó bemutatására vállalkozik.

Herich György - Adótan ​2013
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Antalóczy Györgyné - Adózási ​alapismeretek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Balláné Nagy Katalin - Adó, ​illeték, társadalombiztosítás 2011
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

David Ricardo - A ​közgazdaság és adózás alapelvei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Futó Gábor - Vőneki Lajos - Vállalkozási ​praktikák 1991
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Robert G. Allen - Az ​adók optimalizálása
"Rendkívül ​nagyra becsülöm Robert Allen azon képességét, hogy másokat is gazdaggá és sikeressé tegyen. Legutóbbi könyve, a Passzív jövedelem-források vagyont érő információkat tartalmaz." Robert T. Kiyosaki - A Gazdag papa, szegény papa című könyv szerzője "Robert G. Allan könyve bölcs és tanító munka mindazok számára, akik most kezdik vagy már úton vannak anyagi függetlenségük megteremtése felé. Nem járhatsz rosszul ezzel a könyvvel. Pontosan a célról szól." Michael Gerber - A vállalkozás mítosza szerzője "Önmagában e könyv olvasása olyan tapasztalat, ami átalakít Téged. A pénzügyi alapelvek olyan szilárdak mint Gibraltár sziklája és a szerző olyan világosan magyarázza meg azokat, hogy sohasem feledkezel meg róluk. Megismerheted korunk egyik multimilliomos vállalkozójának gondolkodásmódját és megfigyelheted hogyan változtatja profittá az ötleteket.

Strén Bertalan - ADÓparadicsomok
Az ​adóparadicsomok nem a huszadik század tanulmányai. Már a középkorban jellemző volt bizonyos városok számára adományozott mentességi jog a kedvező kereskedelmi feltételekre. A modern életben vett adóparadicsomok - amelyek a második világháború utáni időszak szülöttei - pénzügyi központok szabad devizapiaccal, sok, jól képzett szakemberrel, magas színvonalú infrastrukturális adottsággal. Megfelelően kapcsolódnak a világ kommunikációs rendszerébe, jó a közlekedésük, könnyen megközelíthetőek, valamint elfogadhatóak a létfenntartási költségek. Könyvünk segítségével könnyűszerrel válogathat, és igénybe veheti a leginkább tetsző adóparadicsomot. Amit kínálunk ehhez: - Milyen offshore cégek alapíthatóak és ezeknek milyen feltételei vannak? - Mire kell ezeknél figyelni, hogyan lehet ingatlan és társasági részesedéseket szerezni és eladni? - Hogyan lehet a vagyont anonim és mégis biztos helyen befektetni? - Mely bankoknál mekkora költségekre számítsunk? - Milyen biztonságunkat növelő intézkedéseket tegyünk előzetesen? A végleges döntés előtt ajánlatos az adott hely specialistájával a személyes vagy a vállalatunkra jellemző igények kidolgozásával egy koncepció kialakítása.

Philip A. Fisher - Közönséges ​részvények - rendkívüli profitok
A ​széles körben ismert és elismert Philip Fisher minden idők legbefolyásosabb befektetői közé tartozik. A modern befektetés elmélet egyik úttörőjeként tartják számon, akinek több mint ötven éve napvilágot látott befektetési filozófiáját korunk pénzügyi szakemberei nemcsak tanulmányozzák és alkalmazzák, hanem sokan közülük „szentírásnak” is tekintik. Befektetési elveit Fisher a Közönséges részvények – rendkívüli profitok című könyvében vetette papírra, amelyet 1958-as megjelenésekor felbecsülhetetlen értékű olvasmánynak tartottak, és amely mind a mai napig kihagyhatatlan alapműnek számít. „Phil Fishert a Közönséges részvények – rendkívüli profitok elolvasása után kerestem fel… Találkozásunkkor az ember és az ötletei egyaránt lenyűgöztek. Ha Phil módszereinek alkalmazásával mélyrehatóan megértjük a vállalatok és az üzlet működését, intelligens befektetési döntéseket hozhatunk” – Warren Buffett „A nagyközönség által kevéssé ismert, ritkán interjúvolt és csak néhány ügyfelet elvállaló Philip Fishert a legmegfontoltabb és legkörültekintőbb befektetési szakemberek olvassák és tanulmányozzák… a Fisher által közreadott befektetési elvek mérlegeléséből bárki profitálhat, ahogy ezt Warren Buffett is tette” – James W. Michaels, a Forbes szerkesztője

Herich György - Adótan ​2017
A ​kiadvány átfogja az adórendszer valamennyi elemét, nem csak a tételes anyagra koncentrál, hanem az összefüggések, kapcsolatok is bemutatásra kerülnek. Logikai ábrák alapján dolgozza fel az adórendszert, megszabadítva az olvasót a jogi nyelvezet, a részletekben való eltévelyedés veszélyeitől. Az olvasó számára vizuálisan is rögzíthetővé - így könnyebben memorizálhatóvá - teszi az ismereteket. Összegyűjti a jogszabályokban különböző helyen levő, adott esetekre vonatkozó utalásokat. Lektorok: Dr. Börzsönyi Zsuzsanna, Dr. Bokor Csaba, Dr. Futó Gábor, Dr. Kovács Attila, Laczi Ferenc, Dr. Laki Gábor, Luklíder Gabriella, Sike Olga, Szatmári László, Tóthné Dr. Deme Éva

Lentner Csaba - Adózási ​pénzügytan és államháztartási gazdálkodás
A ​kiadvány szándéka, hogy részleteiben is megismertesse a magyar kormány, az állami ellenőrzési intézmények, a költségvetési rend szerint gazdálkodók, valamint a monetáris főkormányzóság állampénzügyi és gazdálkodási mechanizmusrendszereit. E szakkönyv kiadását számos tényező indokolja: a Magyarországon 2010 óta a vezető szellemi irányvonalba kerülő új közpénzügyi gondolkodás, illetve ennek bázisán a pénzügyi kormányzás, a magyar állam újjászervezése során alkalmazott adózási pénzügytani, az új típusú fiskális és monetáris koordináció mechanizmusok, a hatékonyságra és transzparenciára ösztönző állami ellenőrzési eljárások és a megújított költségvetési normaszabályok tananyagba emelése.A kiadvány szándéka, hogy részleteiben is megismertesse az államtudományi (közigazgatás-tudományi) és jogtudományi tanulmányokat folytató egyetemi és PhD-hallgatókkal, különösen a gyakorlati területeken dolgozó kormánytisztviselőkkel a magyar kormány, az állami ellenőrzési intézmények, a költségvetési rend szerint gazdálkodók, valamint a monetáris főkormányzóság állampénzügyi és gazdálkodási mechanizmusrendszereit.

Földes Gábor - Hadi László - Karácsony Imréné - Pénzely Márta - Pölöskei Pálné - Szolnoki Béla - Az ​új adójog magyarázata 2007
A ​könyv a 2007. évi adójogi változásokról ad tájékoztatást.

Gál Judit - dr. Kiss Gábor - Zara László - A ​végelszámolási eljárás
A ​kézikönyv elsőként mutatja be átfogóan és áttekinthetően a végelszámolási eljárás szabályait, az eljárásban résztvevő felek jogait és kötelezettségeit, különös tekintettel a hitelezők érdekeinek érvényesítésére. A könyv első részében a tételes jogi szabályozás bemutatásán túl kifejti a végelszámolás alatt lefolytatandó perekre vonatkozó ismereteket, a végelszámolás és a felszámolás összefüggéseit, valamint az erre vonatkozó bírói gyakorlatot. A második rész a témában felmerülő számviteli tudnivalókat tartalmazza. A harmadik és negyedik részben a mindennapi gyakorlathoz kapcsolódó iratminták, valamint a végelszámolást szabályozó jogszabályok kivonatai találhatók.

Kertész Balázs - Közgazdaságtan ​lelkes amatőröknek
Mire ​jók a közgazdászok? Hogyan alakult ki a gazdasági világrend, amelyben élünk? Mitől lesz értékes egy áru? Miért fizetünk annyit érte, amennyit? Mi a fene az az extraprofit? Mikor jó ötlet az árstop? Mi a pénz, és mire való? Mitől megy fel az infláció? Mit tehet a nemzeti bank ellene? Hogyan lett a pénz? Mikor fizethetünk bitcoinnal a boltban? Mi az az NFT? Hol tartsuk a pénzünket, hogy ne veszítse el az értékét? Mire költsük, ha sok van belőle? Jó ötlet-e Rolex órába fektetni? Mit csinál egy spekuláns? Hogyan működik a bankrendszer? Van-e elég pénz a bankban? Bármennyi pénzt nyomhat az állam? Miért követik egymást a válságok? Milyen nehézségekkel néz szembe a 21. században a világ? Megáll-e a növekedés? Elhozza-e a bevándorlás a jóléti állam végét? Mennyire avatkozzon bele az állam a gazdaságba? Van-e életképes alternatívája a kapitalizmusnak? Miért alakult a kapitalizmus Magyarországon úgy, ahogy? Mitől problémás a magyar államigazgatás? Milyen kárt okoz a korrupció a nemzetgazdaságnak? Miből gazdagodnak meg az oligarchák? Tényleg nincs jobb rendszer a kapitalizmusnál? Lehet, hogy van, csak még nem találták ki. A kapitalizmus a magyar nyelvben még mindig a rablógazdaság szinonimája. Pedig a kapitalizmus egy olyan eszme- és keretrendszer, amely alapjaiban határozza meg mindennapi életünket, a pénzhez való viszonyunkat, sőt a boldogulnunk is ebben a rendszerben kell. Ráadásul a nyugati világban uralkodó mentalitás szerint minden egyes ember felelős a saját boldogulásáért, sikeréért. Ha pedig minél több ember lesz sikeres, akkor összességében a társadalom is boldogabb, jobb lesz, ezért egyéni felelősségünk nem csak a saját életünkre vagy a családunk sorsára terjed ki, hanem az egész társadalom jólétében szerepet játszik. Így aztán mindannyiunk számára elengedhetetlenül fontos, hogy megismerjük a kapitalizmus működését, elemi játékszabályait. Ebben nyújt segítséget a Diétás Magyar Múzsa Facebook-oldal Panamajack néven publikáló állandó szerzője, Kertész Balázs. Könyvéből megtudhatjuk például, hogyan működik a pénz és a bankrendszer, gyakorlati tanácsokat meríthetünk, hogy mibe fektessük a pénzünket, ezenkívül olyan aktuális kérdésekre is választ kaphatunk, hogy mi az az extraprofit, miért nő az infláció, és hogy jó ötlet-e bizonyos termékek árának hatósági befagyasztása. Természetesen a kapitalizmus nem tökéletes, akadnak is bírálói bőven, így a könyv megpróbál válaszolni ezekre a kritikákra is. Ugyanakkor nem szentírásként olvasandó: inkább gondolkodási és vitaalapot kíván nyújtani, amire a jövő társadalmát építhetjük. Abból ugyanis viszonylag ritkán szokott baj lenni, ha tényekre, logikára, valamint az emberi természet ismeretére alapozzuk a gazdasági és politikai rendszerünket. Borítógrafikák: Merényi Dániel

Vámosi-Nagy Szabolcs - Adótan ​és példatár
Az ​adószakma oktatása, továbbképzése viszonylag sok intézményben, de alapvetően partikuláris módon történik. Ennek elősegítése, valamint általában az adóügyi szakemberképzés támogatása céljából készítette az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Módszertani Bizottsága, az alábbi tankönyvet - példákkal kiegészítve, a fejezetek végén ellenőrző kérdésekkel. A kötet a 2006. évi hatályos törvények alapján korszerűsített kiadás, az Európai Uniós szabályokkal kiegészített törvények alapján készült.

Csátaljay Zsuzsanna - Farkas Zoltán - Kelemen László - Sztankó Dániel - Tancsa Zoltán - Nagy ​áfa kézikönyv I.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Sándorné Új Éva - Adózási ​ismeretek alkalmazása - Példatár mérlegképes könyvelők részére 2016 I-II.
A ​példatár a gyakorlati élet tipikus, gyakran ismétlődő adózási helyzeteit dolgozza fel. A könyv a főbb adónemeknél a vonatkozó törvény felépítését követi, és a nehezebben értelmezhető, megoldható esetekre mintapéldákat tartalmaz. A megoldások elméleti eligazításokat és a vonatkozó jogszabályi helyre történő hivatkozásokat is tartalmaznak. A feladatok az egyszerűtől a legbonyolultabbig követik egymást, hogy azok megoldásával az adózási összefüggéseket és a hozzájuk kapcsolódó alapvető ismeretanyagot teljes egészében el lehessen sajátítani. A kiadványt haszonnal forgathatják a regisztrált mérlegképes könyvelői ill. egyéb adózási vizsgára készülők, a felsőfokú pénzügyi tanulmányokat folytatók, gyakorló szakembereknek egyaránt.

Kollekciók