Ajax-loader

'adózás' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Burján Ákos - dr. Szebellédi István - Dr. Sztanó Imréné - Tóth József - Adók ​és támogatások alapjai
Az ​olvasók a kiadványból megismerhetik - a jövedelemelosztás indokait, folyamatát, - az adópolitika jellemzőit, - az adóztatás alapelveit, - az adók legfontosabb jellemzőit, - az adórendszer változásait, - a hazai adórendszer legfontosabb jellemzőit, - a nemzetközi adózás alapjait. A könyv szerzői fókuszálnak a hazai adórendszert alkotó legfontosabb adónemek rövid, összefoglaló bemutatására, amelynek keretében az olvasók megismerhetik az adók indokoltságát és alapvető jellemzőit. A kötet elsősorban az üzleti alapképzés igényeit hivatott kielégíteni, de alapozó jellege miatt a különböző OKJ szerinti képzésekben - így például a mérlegképes könyvelő képzésben - résztvevők is jól hasznosíthatják.

Dr. Sztanó Imréné - Adózás
A ​kiadvány elsősorban az adózás gyakorlatával ismerteti meg hallgatóit, amely a 2008-ban (szintén a SALDO gondozásában) megjelent „Adózás” című könyv átdolgozott, aktualizált változata. A konkrét adózási ismereteket tartalmazó „Adózás” című könyv az „Adók és támogatások alapjai” könyvre épül, annak folytatásaként jelent meg. Ebből következően a ez a kiadvány nem tartalmaz általános adózási alapismereteket, alapfogalmi meghatározásokat, hanem a hazai adózási gyakorlat bemutatására helyezi a hangsúlyt. A könyv ismeretanyagának összeállítása során elsősorban a Budapesti Gazdasági Főiskolán folyó üzleti képzés szakmai és tantervi követelményeit vettük alapul, de a két könyv együtt hasznos ismereteket tartalmaz azok számára is, akik a különböző OKJ szerinti szakmai képzéseken vesznek részt.

Rácz Ildikó - Nemzetközi ​adózás
A ​szerző jövedelemtípusonként bemutatja a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményeknek az általános és speciális rendelkezéseit, segíteni kíván azon külföldieknek is, akik Magyarországon szeretnének gazdasági céllal letelepedni, ezért röviden ismertetésre kerülnek a magyarországi gazdasági letelepedés lehetséges formái és főbb szabályai, valamint kitér a hazai adórendszer jogharmonizációs kérdésire is. Így bemutatásra kerülnek az uniós adóharmonizáció alapjai és forrásai, a Római Szerződés adózási rendelkezései, a forgalmi adózás, és a jövedéki adók rendszere, a közvetlen adók kérdése, valamint az adóügyi együttműködés főbb szabályai. A könyv tankönyvként és szakkönyvként is kiválóan használható.

Földes Gábor - Pénzügyi ​jog I.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Földes Gábor - Pénzügyi ​jog II.
A ​már nagy sikert aratott, és a legtöbb jogi karon, illetve az Államigazgatási Főiskolán tananyagként használt Pénzügyi jog I. című kötet folytatásaként, a jogág különös részének szabályait tartalmazza a könyv. A kötet az állam- és jogtudományi karok jogász alapképzésének követelményrendszerét tartja elsősorban szem előtt. A képzési követelmények szerint a jogászképzés alapozó jellegű, de gyakorlatias ismereteket is elsajátíttat a hallgatókkal, különösen a jogalkalmazás, jogérvényesítés szempontjából kiemelt területeken (adójog, illetékjog, devizajog). Ezért a jogászképzésre készülő tannayag szinte változtatás nélkül felhasználható az Államigazgatási Főiskola igazgatásszervezőinek képzése során is. A tankönyv jelleg azt is jelenti, hogy a téma rendszerezett feldolgozása közérthető formában történik, a kiforrott ismeretekre szorítkozva. A bankjogi, adójogi, vámjogi, államháztartási jogi és nemzetközi pénzügyi jogi részek szerzői a jogász és közigazgatási szakemberképzés intézményeinek - az elméleti és gyakorlati életben egyaránt - elismert oktató.

John Perkins - Egy ​gazdasági bérgyilkos vallomásai
“Ugyan, ​ez csak egyszerű összeesküvés-elmélet” - intik le gyakorta fölényesen és megbélyegező hangsúllyal mindazokat, akik nem zengik szüntelenül a globalizáció dicséretét, esetleg fenntartással vannak iránta, sőt akár még óvatos kritikával is próbálkoznak. A könyv, amelyet most kezében tart a nyájas olvasó, feltételezhetően kissé módosíthatja majd az önmagát apologetikus önbemutatása során, félrevezető módon “globalizációnak” nevező jelenséghalmazról szóló, eltorzított diskurzust. John Perkins ugyanis nem egyszerűen hipotéziseket fogalmaz meg, amelyek akár összeesküvés-elméletként is értelmezhetőek lennének, hanem az derül ki a műfaját tekintve nehezen besorolható, megrendítő és izgalmas művéből, hogy a „globalizáció” lényege az összeesküvés. Ráadásul olyan gátlástalan, cinikus és pusztító erők összeesküvése, amelyek most már közvetlenül fenyegetik létében az egész emberiséget. A szemünk láttára bontakozik ki a sötéten kavargó, örvénylő mélység, amelyből a szerző csodával határos módon nemcsak hogy élve került ki, de sodró lendületű „krimijében” képes volt drámai tapasztalatait is megosztani az olvasókkal. Így aztán a globalizáció urainak liberalizációra, deregulációra és privatizációra ösztönző parancsa „belülről” lepleződik le, feltárva előttünk a rendszer működésének hátborzongató titkait. Jó szívvel ajánlom e könyvet mindenkinek, akiben még van felelősségérzet az egyre fenyegetőbb közös jövőnk iránt, vagyis minden normális embernek." Bogár László közgazdász

Drábik János - A ​pénz diktatúrája
Ha ​kellő létszámú kortársunk értené a kamatszedő hitelpénzrendszer működését, hogy az milyen módszerekkel, mennyire aránytalanul gazdagít egy kis létszámú bankárkasztot, miközben egész népeket taszít adósságfüggésbe, továbbá hogy a pénzkartell nemcsak pénzügyeiket, gazdaságukat, de tömegtájékoztatási rendszerüket is ellenőrzi, akkor már hatékonyan lehetne fellépni a közpénzrendszer visszaállítása érdekében. Ha valaki azt is megérti, hogy a föléje nőtt pénzhatalom viszonylag egyszerűen megdönthető, hogy nincs másra szükség, mint a pénz kibocsátásának és forgalomba hozatalának a közösség – a társadalom egészét képviselő demokratikus állam, az Országgyűlés és a kormány – ellenőrzése alá való visszahelyezésére, a pénzkibocsátás magánmonopóliuma megszüntetésére, akkor megreped a tudatlanság kősziklája, az az alap, amelyre ez a pénzhatalom épült. Bármennyire hihetetlennek tűnik, de ily módon fel lehet számolni a pénzkartell világuralmát. Valódi rendszerváltás akkor lesz Magyarországon, ha a pénzrendszer irányításának életbevágóan fontos közügye ismét a köz – azaz a demokratikus állam és társadalom – ellenőrzése alá kerül, ha áttér az ország a magánpénzrendszerről a közpénzrendszerre. Földgolyónk, a levegő, a víz, a termőföld, úthálózatunk és a gazdasági élet útrendszere – a pénzrendszer – is csak köztulajdonban lehet, hogy működhessen az egyéni teljesítményt az azonos esélyek alapján kibontakoztató piacgazdaság és politikai megfelelője: a nem formális, hanem tartalmi demokrácia. Csak az uzsorajövedelmet biztosító magánpénzteremtés és kamatmechanizmus megszüntetésével lehet beindítani a tartós gazdasági növekedést, felszámolni a munkanélküliséget, az inflációt, és visszaállítani az értékteremtő munka és teljesítmény becsületét. Csak a pénzrendszer demokratizálásával lehet megszabadulni a ránk telepedett pénzmonopólium jelenlegi diktatúrájától, amely a demokratikus formák és látszatok mögé bújó arctalan uralom, de amely ugyanolyan könyörtelenül leigázza és megalázza az embereket, mint a nyílt – fizikai erőszakra – támaszkodó diktatúra. Csak a népszuverenitást helyreállító közpénzrendszer bevezetésével lehet kikerülni a jelenlegi morbid és dekadens uzsoracivilizációból és áttérni egy egészséges emberközpontú társadalomra Magyarországon is. A SZERZŐRŐL Dr. Drábik János a Szabad Európa Rádió nyugdíjas vezető programszerkesztője.

Günter Ogger - BankKárok
Günter ​Ogger vörös posztó a német bankárok és egyéb nagy hatalmú pénzmozgatók szemében. A nagy nyilvánosság előtt rendezett közös kerekasztal-beszélgetéseik rendre botrányba fulladtak, a higgadt urakban magasra csapott a szenvedély, hisz a jó nevű író-publicista is szenvedélyes, sőt gyilkos támadást indított e könyével a bankok, biztosítók, az adószedő állam, a nagy és kisebb pénzügyi vállakozások sviháksága ellen, a pénziparosok gyámkodásába szorított állampolgár védelmében. Nevezett állampolgár pedig azzal hálája meg Ogger fáradozását, hogy viszi a könyvet, mint a cukrot: a "Bankkárok" hónapok óta vezeti a Der Spiegel bestsellerlistáját. a szerző nem vagdalkozik felelőtlenül, állításai alátámasztására gazdag példatárral rukkol elő, s a példák hátborzongatóan ismerősek. Szó esik itt számlafosztogatásról - a polgár tartozásának villámgyors, követelésének csak néhány napos késéssel elvégzett könyveléséről, szó esik csalárd szerződésekről, a polgár tervszerű félrevezetéséről. Hallunk álbankokról, amelyek feltűnnek, aztán eltűnnek. lelepleződik a hitelkártya "titka" - a forgalom pontos könyvelésének köszönhetően a bank még azt is tudja, mikor és hol, mennyiért vett valaki porszívót vagy kozmetikumot. Rádöbbenünk, miféle fogásokkal lehet betéti kamatokat elsinkófálni, horribilis hitelkamatokat kíméletlenül behajtani. Találkozunk mézédes ügynökökkel - ha az ügyfél pénzt hoz - és jéghideg végrehajtókkal- ha az ügyfél megszorul. A könyvből leszűrhető keserű tanulság: mindeme machinációk révén pénzünk műpénzzé válik, s aki megtakarított forintjait nem a ládafiában tartja, annak a komputerek még a gondolatait is kifürkészhetik.

Herich György - Adótan ​2012
Tisztelt ​Olvasó! Ön a PENTA UNIÓ Oktatási Centrum Adó Abc sorozata Adótan kötetének 23., átdolgozott kiadását tartja kezében. A kiadványban a hazai és nemzetközi adóoktatásban nagy gyakorlattal rendelkező szerző egy új diszciplína, az Adótan bevezetését indította el.

Földes Gábor - Adójog
Földes ​Gábor 2001-ben megjelent Adójog című egyetemi nívódíjas kötete tankönyv céljára készült, de ennél nagyobb igényű monográfia lett: nemcsak a bonyolult normacsoportokat mutatja be közbevételi jogrendszerünk szerkezetében új felfogásban, történeti szemlélettel és összehasonlító módszerrel, de összefoglalja a modern pénzügyi jogtan adójogi elméletét, a fejezetekben beépítve saját kutatási eredményeit is. A magyar jogi szakirodalomban ilyen alapokon elsőként dolgozta ki az adójogi dogmatikát, ami szerzői vállalkozásának legnagyobb érdeme. Folyamatos átalakulásban és fejlődésben lévő piacgazdasági rendszerünkben a változások érzékenyen érintik a pénzügyi jogot, különösen annak adójogi aljogát. Az Európai Unióba történő belépésünk, ennek jogrendje is befolyásolja a hazai adójogot: szinte valamennyi részterületének szabályai a jövőben már az EU jogszabályaival összeegyeztethetők lesznek. Mindezek a tételes jogi, adótani és adópolitikai változások indokolják a 2001. évi kiadás után az átdolgozott és bővített tankönyv megjelentetését. Földes Gábor ezeket az okokat ismerve elkezdte a kötet átdolgozását, de váratlan halála félbeszakította munkáját. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Széchenyi István Egyetem és a Miskolci Egyetem tanárai vállalkoztak arra, hogy az új kiadáshoz szakanyaggal hozzájáruljanak, beiktatva a 2004. évi kiadásba az új jogintézményeket és átvezetve a tételes jogi változásokat a szövegen - tehát a magyar adójog történetének futó pillanatáról képet nyújtva. A kötet második kiadása ily módon Földes Gábor szellemében, tudományos felelősségel készült, tiszteletben tartva az általa megteremtett jogdogmatikai felépítményt.

Vörös László - Az ​ellenőrzés rendszere és módszertana
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Velo Lucio - Az ​adóparadicsomok világa
Ha ​az ember a lehető legkényelmesebb, ugyanakkor leginnovatívabb módon szeretné intézni befektetéseit, lépést tartva a pénzügyi világot szabályzó legújabb normatívákkal, akkor mindezt teheti távoli, varázslatos földeken vagy "paradicsomokban", ahol kéznyújtásnyira találhatók az arisztokratikus hagyományok. Ez az útikönyv pontos, naprakész szövegével, felbecsülhetetlen értékű gyakorlati tanácsokkal, és lenyűgöző illusztráló felvételekkel vezeti be az olvasót az egyes adóparadicsomok világába. A könyv azoknak ajánlott, akik további információkra éhesek e szokatlan és állandóan terjeszkedő pénzügyi rendszerekkel kapcsolatban.

Roy Rohatgi - Basic ​International Taxation: Practice
Whether ​you are a practitioner or student of tax law, you will benefit enormously from the clear-headed guidance provided by Basic International Taxation for its day-to-day reference value and clarity of the essential principles of international tax. The second edition of the book is presented in two volumes: Volume 1: Principles & Volume 2: Practice. Volume II: Practice gives you practical guidance on international tax planning techniques, the use of offshore financial centres for international tax planning, profiles of tax regimes in over sixty countries, an analysis of anti-avoidance rules and an overview of some of the current issues in international taxation. Content can be read here: http://www.bnai.com/shop/details1.aspx?id=199

Földes Gábor - Pénzügyi ​jog - Adójog
Pénzügyi ​jog II.kötet: Adójog

844916_5
Pénzügyi ​jog II. Ismeretlen szerző
7

Ismeretlen szerző - Pénzügyi ​jog II.
A ​kötet új szerkezetben, részben változatlan tartalommal a pénzügyi jog egyetemi tananyagának második része. A pénzügyi jogtudomány és a többi pénzügyi tudományág (elsősorban pénzügytan) által elfogadott és ajánlott rendszert követve, az új kiadású Pénzügyi jog II. kötetben tárgyalt témakörök a következők: a közbevételi jog eljárásjogi része, az adók, illetékek és más adó jellegű kötelezettségek anyagi jogi szabályai, a nemzetközi pénzügyi jog vázlata, a nemzetközi adójog és a közösségi vámjog.

Deák Dániel - Adótervezés ​a nemzetközi gyakorlatban
Magyarországnak ​a világgazdaságba történő fokozódó integrációjával párhuzamosan egyre nagyobb igény mutatkozik mind a vállalkozások, mind a magánszemélyek részéről a nemzetközi adózás kérdései iránt. Különösen aktuálissá teszi a nemzetközi adózás kérdéseinek vizsgálatát a küszöbön álló csatlakozásunk az Európai Unióhoz. Jelen szakkönyv az első olyan kiadás Magyarországon, amely a tágabb értelemben vett nemzetközi adózás átfogó bemutatására vállalkozik.

Herich György - Adótan ​2013
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Antalóczy Györgyné - Adózási ​alapismeretek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Balláné Nagy Katalin - Adó, ​illeték, társadalombiztosítás 2011
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

David Ricardo - A ​közgazdaság és adózás alapelvei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Futó Gábor - Vőneki Lajos - Vállalkozási ​praktikák 1991
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Robert G. Allen - Az ​adók optimalizálása
"Rendkívül ​nagyra becsülöm Robert Allen azon képességét, hogy másokat is gazdaggá és sikeressé tegyen. Legutóbbi könyve, a Passzív jövedelem-források vagyont érő információkat tartalmaz." Robert T. Kiyosaki - A Gazdag papa, szegény papa című könyv szerzője "Robert G. Allan könyve bölcs és tanító munka mindazok számára, akik most kezdik vagy már úton vannak anyagi függetlenségük megteremtése felé. Nem járhatsz rosszul ezzel a könyvvel. Pontosan a célról szól." Michael Gerber - A vállalkozás mítosza szerzője "Önmagában e könyv olvasása olyan tapasztalat, ami átalakít Téged. A pénzügyi alapelvek olyan szilárdak mint Gibraltár sziklája és a szerző olyan világosan magyarázza meg azokat, hogy sohasem feledkezel meg róluk. Megismerheted korunk egyik multimilliomos vállalkozójának gondolkodásmódját és megfigyelheted hogyan változtatja profittá az ötleteket.

Strén Bertalan - ADÓparadicsomok
Az ​adóparadicsomok nem a huszadik század tanulmányai. Már a középkorban jellemző volt bizonyos városok számára adományozott mentességi jog a kedvező kereskedelmi feltételekre. A modern életben vett adóparadicsomok - amelyek a második világháború utáni időszak szülöttei - pénzügyi központok szabad devizapiaccal, sok, jól képzett szakemberrel, magas színvonalú infrastrukturális adottsággal. Megfelelően kapcsolódnak a világ kommunikációs rendszerébe, jó a közlekedésük, könnyen megközelíthetőek, valamint elfogadhatóak a létfenntartási költségek. Könyvünk segítségével könnyűszerrel válogathat, és igénybe veheti a leginkább tetsző adóparadicsomot. Amit kínálunk ehhez: - Milyen offshore cégek alapíthatóak és ezeknek milyen feltételei vannak? - Mire kell ezeknél figyelni, hogyan lehet ingatlan és társasági részesedéseket szerezni és eladni? - Hogyan lehet a vagyont anonim és mégis biztos helyen befektetni? - Mely bankoknál mekkora költségekre számítsunk? - Milyen biztonságunkat növelő intézkedéseket tegyünk előzetesen? A végleges döntés előtt ajánlatos az adott hely specialistájával a személyes vagy a vállalatunkra jellemző igények kidolgozásával egy koncepció kialakítása.

Richard Murphy - The ​Joy of Tax
In ​The Joy of Tax, tax campaigner Richard Murphy challenges almost every idea you have about tax. For him, tax is fundamentally about the ideas that shape the sort of society we want to live in, not technicalities. His intention is to demonstrate that there is indeed a joy in tax, and by embracing it we can create a fairer society and change the world for the better. Tax has been a feature of human society for a very long time. Almost no one gives tax a good press even though, as Richard Murphy argues, it has been fundamental to the development of democracy the world over. Whilst we may not like tax very much, in contrast it is clear that we really do like the public services which governments provide. So much so, in fact, that for most of the last 300 years, people have been more than happy for governments to run deficits by spending more than they raise in taxation. 2008 apparently changed all that. The issues of debt, deficits, cuts and austerity have dominated the political agenda ever since. Virtually every aspect of the government's finances and how to rearrange them in the forlorn hope of balancing the books has been discussed in great detail. Despite that, there has been almost no real discussion during this period about what tax is for and how it contributes to the creation of the society we aspire to.

Ronen Palan - Richard Murphy - Christian Chavagneux - Tax ​Havens
From ​the Cayman Islands and the Isle of Man to the Principality of Liechtenstein and the state of Delaware, tax havens offer lower tax rates, less stringent regulations and enforcement, and promises of strict secrecy to individuals and corporations alike. In recent years government regulators, hoping to remedy economic crisis by diverting capital from hidden channels back into taxable view, have undertaken sustained and serious efforts to force tax havens into compliance.In Tax Havens, Ronen Palan, Richard Murphy, and Christian Chavagneux provide an up-to-date evaluation of the role and function of tax havens in the global financial system―their history, inner workings, impact, extent, and enforcement. They make clear that while, individually, tax havens may appear insignificant, together they have a major impact on the global economy. Holding up to $13 trillion of personal wealth―the equivalent of the annual U.S. Gross National Product―and serving as the legal home of two million corporate entities and half of all international lending banks, tax havens also skew the distribution of globalization's costs and benefits to the detriment of developing economies.The first comprehensive account of these entities, this book challenges much of the conventional wisdom about tax havens. The authors reveal that, rather than operating at the margins of the world economy, tax havens are integral to it. More than simple conduits for tax avoidance and evasion, tax havens actually belong to the broad world of finance, to the business of managing the monetary resources of individuals, organizations, and countries. They have become among the most powerful instruments of globalization, one of the principal causes of global financial instability, and one of the large political issues of our times.

Békés Balázs - Halász Zsolt - Forgalmi ​adók és a vámjogi szabályozás alapjai
A ​pénzügyi jog egyetemi szintű oktatása hagyományosan három nagy témakört fog át: az adójogot, a költségvetési jogot, valamint a pénzügyi és befektetési intézményrendszer szabályozásának témakörét. Az olvasó jelen kötettel egy pénzügyi jogi egyetemi tankönyvsorozat második kötetét tartja a kezében, amely bemutatja az áruk és szolgáltatások forgalmához kapcsolódó legfontosabb adózási szabályokat az általános forgalmi adó, a jövedéki adó, valamint a forgalmi típusú helyi adók tekintetében, továbbá kitér a vámjogi szabályozás alapjainak áttekintésére is. A kötet szerzői a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Pénzügyi Jogi Tanszékének oktatói, akik immár két évtizedes tapasztalatot gyűjtöttek össze a pénzügyi jog oktatása terén, és elérkezettnek látták az időt, hogy oktatási és gyakorlati tapasztalataiknak legjobban megfelelő, és egyúttal hallgatóik felkészülését legjobban segítő tankönyvsorozatot indítsanak útjára. A pénzügyi jog oktatása során általános tapasztalat, hogy a téma terjedelme, összetettsége és részletessége különleges megközelítést tesz szükségessé. E különleges megközelítés azt jelenti, hogy nem célszerű az egyes témakörök minden egyes részelemét beemelni a tananyagba. Az oktatás célja sokkal inkább az, hogy a három nagy témakör, az adójog, a költségvetési jog és a pénzügyi és befektetési szabályozás alapvető elemei, fogalmai és belső rendszertani összefüggései kerüljenek a fókuszpontba és ezáltal a hallgatók megismerjék azon szabályozási struktúrák működését, amelynek részleteiben, gyakorlati munkájuk során már ők is kellő biztonsággal el tudnak igazodni. Jelen kötet célja ennek megfelelően a forgalmi típusú adózás és vámjogi szabályozás rendszerének, alapfogalmainak, uniós és hazai szabályozási összefüggéseinek áttekintése a jogtudományi egyetemi szintű pénzügyi jogi oktatás igényei szerint. Ennek megfelelően a szerzőknek nem célja a szabályozás minden egyes részelemének bemutatása, hanem sokkal inkább egy alapos fogalom tisztázó és átfogó rendszertani elemző módszert követve, a tárgyalt témakörök egyes elemeinek működését és belső összefüggéseit szeretnék megismertetni az olvasókkal. A kötet elsődlegesen egyetemi tankönyvként való felhasználási céllal készült, amelyben a szerzők azonban nem pusztán a hazai szabályozás bemutatására törekedtek, hanem hangsúlyosan kitértek az európai uniós szabályozásra, illetve a hazai és uniós bírósági gyakorlatra is. A kötet azok számára is hasznos szakkönyvként használható, akik egyetemi tanulmányaik befejezését követően is adójoggal kívánnak foglalkozni, akár adóhatósági, akár más jogalkalmazói területen.

Herich György - Adótan ​2021
A ​könyv szerzője: Dr. Herich György Lektorok: Dr. Bogdán Zsuzsanna, Dr. Bokor Csaba, Dr. Borók Tímea, Dr. Kovács Attila, Laczi Ferenc, Luklíder Gabriella, Mihályi Andrea Ágnes, Palotai Kinga, Szabó-Bálint Ildikó Erika, Szatmári László, Tóthné Dr. Deme Éva * * * Ön a PENTA UNIÓ Oktatási Centrum Adó Abc sorozata Adótan kötetének 32. átdolgozott kiadását tartja kezében. A kiadványban a hazai és nemzetközi adóoktatásban nagy gyakorlattal rendelkező szerző egy új diszciplína, az Adótan bevezetését indította el. Mitől más, újszerű ez a szakkönyv? Először: átfogja a tágan értelmezett adórendszer valamennyi elemét úgy, hogy nem csak a tételes anyagra koncentrál, de az összefüggések, kapcsolatok is bemutatásra kerülnek. Másodszor: a hagyományos leíró, magyarázó könyvekkel szemben logikai ábrák alapján dolgozza fel az adórendszert, megszabadítva az olvasót a jogi nyelvezet, a részletekben való eltévelyedés veszélyeitől. Harmadszor: az olvasó számára vizuálisan is rögzíthetővé – így könnyebben memorizálhatóvá – teszi az ismereteket, összefüggéseket. Összegyűjti a jogszabályokban különböző helyen és a különböző jogszabályokban azonos ügyletekre vonatkozó szabályokat. Negyedszer: képzésben, továbbképzésben felmenti a hallgatót a jegyzetelés terhe alól, így a magyarázatra, a megértésre és memorizálásra koncentrálhat. Oktatásban jelentős mértékben megkönnyíti az oktató munkáját, hiszen nem csak időtakarékos, hanem egyszerűen és látványosan felhasználható a minden évben aktualizálásra kerülő szakkönyv. Ötödször: a Szakkönyv offline© programban a világon elsőként kapcsoltunk össze szakmai kézikönyveket egymással és a hatályos teljes joganyaggal! A 2019-es továbbfejlesztéssel már online jogtár kapcsolattal is a könyvekben előforduló bármelyik kifejezés, jogszabályi hivatkozás teljes mögöttes joganyaga és az offline rendszerhez kapcsolódó szakkönyvekből, valamint a saját tudásbázisból a kapcsolódó szakmai részek azonnal elérhetővé válnak! A szakkönyvben levő hivatkozási jelekre kattintva az Adó 2021 Teszt és Példatárnak az adott kérdéshez kapcsolódó részei pl. TP2. (Társasági adó Példa 2.), illetve az Adótan 2021 magyarázatok szakkönyv adott kérdéshez kapcsolódó részei pl. MAJ.1. megjeleníthetők. Hasonlóan kapcsolódnak a könyvhöz a kiegészítő, értelmező magyarázatok. Az adatbázisokban megjelenő bármely fogalom, kifejezés szakmai, jogi kapcsolódásai teljes körűen, azonnal elérhetők úgy, hogy a viszonyítási pontot a könyv használója határozza meg. Az Adótan lektorait szakterületenként az adott szakterületek legnevesebb szakembereiből választottuk, azzal a céllal, hogy a szakkönyv hitelességét ezzel is emeljük. Az Adótan az Adótan 2021 magyarázatokkal, az Adó 2021 Teszt és Példatárral, a Nemzetközi adózás és Nemzetközi Adótervezés könyvekkel együtt ad komplex szakmai ismereteket. Kérjük a könyvvel kapcsolatba kerülő szakembereket, oktatókat és hallgatókat, hogy kritikájukat, észrevételeiket, tapasztalataikat osszák meg velünk a további munkánk elősegítése érdekében. Köszönettel: KIADÓ

Szabó Tibor - Egyéni ​vállalkozók és egyéni cégek kézikönyve
2010 ​január 1-től hatályos az egyéni vállalkozókról szóló új törvény. Hogyan érinti ez a már működő egyéni vállalkozókat? Érdemes-e az új törvény szerinti egyéni cégben folytatni a tevékenységet? Mi is ez az egyéni cég? Tevékenységi szabályok a vállalkozásban. Egyéni vállalkozók, egyéni cégek és tagjaik adó- és járulékfizetési szabályai 2010-ben. Modellezzük az egyéni vállalkozás egyéni cég alapítás miatti megszűnését és az adófizetési kötelezettség alakulását. Szóval, hogyan tovább egyéni vállalkozók? Ezen kérdésekre ad választ az Egyéni vállalkozók és egyéni cégek kézikönyve 2010 című kiadvány, amely tartalmazza az egyes tevékenységekre vonatkozó szabályokat, az alapvető vállalkozási, munkaügyi és jogi tudnivalókat.

Rabb Andrea - Practical ​Tax Knowledge in English / Gyakorlati adózási iismeretek angol nyelven
Magyarország ​2004.05.01.-ei Európai Uniós csatlakozásával nem csupán a 27 tagállam egyikévé, hanem a közösségi joganyag (azaz acquis communautaire) alanyává és részesévé is vált. Ebből adódóan a Közösség elsődleges és másodlagos jogforrásainak meghatározó szerepe és hatása van a magyar jogrendre, így különösen az adózási szakterületre. Ezek illetve a nemzetközi globalizált világ kihívásai sok szempontból késztették a jogalkotókat a belföldi adójogszabályok többszöri (akár évközi) módosítására, újragondolására. A szakmailag megalapozott változtatásokhoz azonban elengedhetetlen a nemzetközi pénzügyi, adózási jogszabályok, publikációk és uniós előírások folyamatos nyomon követése és elemzése. Ehhez pedig a legtöbb esetben nélkülözhetetlen az eredeti, főként angol nyelvű szakirodalom megismerése, tanulmányozása.

An Oracle - Offshore ​Apocalypse
http://www.offshoreapocalypse.info/ ​The E-BOOK version (e.g. KINDLE edition) can be purchused at https://www.smashwords.com/books/view/208546 OFFSHORE APOCALYPSE: The Collapse of the Tax Haven Industry delivers a jolt of reality to people who have sunk their money into the multi-trillion dollar offshore tax-shelter business. This timely and incisive book exposes the tax haven industry for what it truly is - a vehicle for fraud. It lays bare the falsehoods that offshore promoters use to lure in clients - namely, that shell companies based in tax havens are a perfectly legal way for them to avoid tax obligations in their home countries. And it follows the fate of people who have taken these promises at face value - from the boardrooms of multinational companies to the prison cells where hundreds of them sit today. OFFSHORE APOCALYPSE written by a group of tax-law academics, tax auditors, compliance officers and tax lawyers under the pseudonym "An Oracle." The book does not promote the use of tax haven structures, but rather explains why using such companies is entirely illegal. The authors became alarmed by the number of clients they encountered who wanted to optimise their taxes by setting up fake companies in foreign tax havens. These firms would be nothing but a mailbox - one that could be shared by hundreds of other corporations whose owners are similarly trying to dodge taxes. The authors prove the illegality of such schemes by dissecting international tax conventions along with legal judgments. They explain, in plain English, why tax haven abuse is illegal. OFFSHORE APOCALYPSE is required reading for anyone who currently is using tax havens and also for their attorneys, bankers, consultants or even their business partners, any of whom may unwittingly find themselves caught in money-laundering investigations. The good news is that the book outlines solutions as well.

Burján Ákos - Sándorné Új Éva - Dr. Sztanó Imréné - Vigvári András - Adótani ​alapok
A ​kötet célja, hogy az olvasók megismerkedhetnek az adózás történetével, az adók kivetésének szükségességével és okaival. A szerzők leírják az adórendszerek kialakulását és a magyar adórendszer fejlődését. A tananyag foglalkozik a közpénzügyi rendszer forrásteremtésével, az adóztatás jövedelmek újraelosztásában betöltött szerepével. Bemutatásra kerül a gazdasági szereplők adójogi környezete, az adóztatás gazdasági következményei, az adóharmonizáció, kettős adóztatás kizárásának módszerei. A könyvből megismerhető az adómegállapítási jog, az adóztatás alapelvei, határai, az adóhatóságok szerepe, feladat és hatásköre, az adóhatóságok közötti együttműködés módjai. Az adótani alapfogalmak (adó, vám, illeték, adóalany, adótárgy, adómentesség, adóbevallás, stb.) bemutatása mellett az anyag ismerteti az adóigazgatási eljárás lényegét, az adóellenőrzés lehetőségeit és esetleges jogkövetkezményeit. Tartalmazza központi (jövedelem-, forgalmi és vagyoni típusú) adók és a helyi adók alapvető jellemzőit. A kötet a nemzetközi adózás alapjainak és az adótervezési módszereknek az ismertetésével zárul.

Szűcs Imre - Varga Hajnalka - Kovács Ervin - Mérlegképes ​könyvelők kézikönyve 2014.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók