Ajax-loader

'szentimentalizmus' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Johann Wolfgang Goethe - Versek
"Mindent ​megadnak a végtelen istenek kedvenceiknek egészen, minden végtelen örömöket, a végtelen kínt is egészen" írja Goethe. S ha valaki, hát ő az istenek kedvence volt. Mi mindent élhetett át hosszú életében! És hasznára is tudott fordítani mindent. Életformája volt a mindenrenyitottság, a szüntelen tevékenység, a tökéletesedésre való törekvés, az egyszeri tapasztalatok egyetemessé emelése. "A lángész talán csak szorgalom" mondta kihívóan. Meg kellett küzdenie mindenért, de kivívott olimpuszi nyugalma alatt késő öregkoráig titáni szenvedélyek háborogtak. Művei "egy nagy vallomás töredékei". A termékeny igazságot kereste, s olyan teljes képet teremtett magáról, emberről, világról, amilyet csak az óriások tudnak; korhoz kötött és korok feletti, személyes és közösségi, élet és halál, mulandó és örök mindig feszült egyensúlyát alkotta meg műveiben. Lírája az első dalok még mesterkélt pompájától az istenekkel dacoló prométheuszi ember roppant sodrású himnuszain, a római elégiák édes harmóniáján át a kései versek mindentudó értelmi-érzelmi teljességéig ível.

Johann Wolfgang Goethe - Az ​ifjú Verter gyötrelmei
Ez ​a különös, kissé idegenszerűen ható cím, mint talán sejthető, Johann Wolfgang Goethe Werther-ét, a szentimentális regény remekét takarja, a "K. S. S. K." mögött pedig Kissolymosi Simó Károly rejtőzik, aki e művet 1823-ban, kissé későn bár, de - egy kéziratban maradt próbálkozást nem számítva - így is elsőnek magyarra fordította. A modernebb, talán gördülékenyebb és pontosabb fordítások elfeledtették Simó Károly buzgólkodásának gyümölcsét, pedig megőrzésre érdemes kincs volna a magyar irodalmi hagyományoknak, fordításirodalunk heroikusan szép történetének.

Johann Wolfgang Goethe - Werther ​szerelme és halála
Ez ​a regény, amelyet Goethe huszonöt éves korában írt, s először névtelenül jelent meg 1774-ben Lipcsében, a világirodalom egyik legismertebb, legtöbbet olvasott és legnagyobb hatású regénye. Ennek az első kiadásnak a címlapján egy kis gyertya volt látható, egy tükör előtt. \"Vajon mit jelképezett? A géniusz lángját? - írja róla korunk egyik kiváló Goethe-kutatója, Richard Friedenthal, majd így folytatja: - A tükör mindenesetre gyújtólencseként működött. a regény tüzet gyújtott, szalmalángtüzet, de tűzvészt is, akkorát, amekkorát sem azelőtt, sem azóta nem látott a német irodalom.\" Hozzátehetjük: az egész világirodalom sem. A levélregény formájában előadott és naplórészleteket szerepeltető, tragikus szerelmi történet (amely egyébként át- meg át van szőve a fiatal Goethe önéletrajzi vonatkozású személyes élményeivel, valóságos Werther-lázat, Werther-járványt váltott ki annak idején, öngyilkossági hullámot indított el, s ezért, mint \"veszedelmes könyvet\", rengetegen meg is támadták. Amikor 1808-ban létrejött nevezetes találkozása Napóleonnal, a császár közölte vele: többször is elolvasta a regényt. A nemzedékeket bűvöletében tartó regény a modern lélektani és társadalomfestő realizmus első mesterműve a világirodalomban.

Johann Wolfgang Goethe - Az ​ifjú Werther szenvedései
"Amit ​csak meglelhettem szegény Werther történetéből, szorgosan összegyűjtöttem, s most átadom nektek, tudva, hogy hálásak lesztek érte. Nem lehet nem csodálnotok és szeretnetek szellemét és jellemét, meg nem könnyeznetek a sorsát. És te, jó lélek, aki ugyanúgy vergődsz, mint ő, meríts vigaszt a szenvedéseiből, s legyen barátod ez a könyvecske, ha a sors vagy önhibád miatt nem találhatsz közelebbit."

Milan Kundera - Halhatatlanság
Milan ​Kunderának ez a regénye egyetlen mozdulatból születik, egy nő hanyag gesztusából az úszástanára felé - ez teremti meg az új mű főhősét a történetben tevékeny szerepet játszó, s történetesen Kundera nevet viselő író agyában. Miként Flaubert Emmája vagy Tolsztoj Annája, Kundera Agnese is olyan varázzsal bír, amely meghatározhatatlan vágyódást ébreszt. Ő az ihlető forrása a műnek, a képzelet gesztusának, amelyben megtestesül és kifejeződik Kundera eszménye a regényről (és a regény céljáról): a létezés nagy témáinak vizsgálata. A Halhatatlanság hét fejezete négy mai szereplő - Agnes; a férje, Paul; a húga, Laura és a szomorú hedonista, Rubens - kapcsolatait ábrázolja, s ezzel párhuzamosan meleg iróniával festi le az öregkorba hajló Goethe és a fiatal Bettina von Arnim különös viszonyát. Ezeken az alakokon keresztül Kundera a modern életről és a nyugati társadalomról mond erőteljes, mélyreható véleményt, ám a regény igazi témája - miként Kunderánál mindannyiszor - máshol van: egzisztenciális és metafizikai szinten. A szentimentalizmus kultusza, szerepe életünkben és a Nyugat történelmében, a konfliktus a személyiség és önnön képe között - ezek a mű fő pillérei: egy felejthetetlen jelenetben Hemingwayt látjuk a túlvilágon, amint Goethével vitatja meg a halhatatlanság okozta mély bánatot, az ember tehetelenségét a róla kialakult képpel szemben, amely fölött nincs hatalma.

Kisfaludy Sándor - A ​kesergő szerelem
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Jean-Jacques Rousseau - A ​magányos sétáló álmodozásai
A ​francia felvilágosodás egyik legzseniálisabb gondolkodójának, egyben legellentmondásosabb "különállójának" utolsó műve, A magányos sétáló álmodozásai, a 65. életévét betöltött Jean- Jacques Rousseau megbékélésének dokumentuma. Számvetés egy kalandos, hányattatott élet és egy sokoldalú életmű hátterével, az önigazolás utolsó, nyughatatlan önkínzásával. Rousseau ellen 1762-ben, a Sorbonne teológiai karának javaslatára elfogató parancsot adott ki a francia kormány - az Emile nevelésfilozófiai gondolatai miatt - az öreg filozófus-irodalmár, a szabadság nagy "genfi polgára" menekülni kényszerült. A közvélemény által megbélyegezve, megaláztatások közepette, újabb és újabb "menedékeken" tengette életét, és közben megszületett talán legköltőibb műve, amely belső naplóként számol be az egykor ünnepelt gondolkodó halála előtti utolsó korszakának gondolkodói rendszeréről. Az emberekben csalódott, magányos öregember sétái során végiggondolja a múltat, vizsgálja önmagát és tetteit, hogy aztán papírra vetve határozza meg gondolkodása, érzései és cselekedetei összefüggő rendszerét. A tíz "sétára" tagolódó önvizsgálat célja az emberi természet megismerése, illetve az emberi boldogság meghatározása. Rousseau álmodozásainak szabálytalan rendszerében a beletörődés nyugalma biztosítja a szellem fejlődésének megismerését; módszere az önmagába fordulás, mert az igazi boldogság forrása is önmagunkban rejlik. Ezek a szemlélődő, magányos séták és elmélkedések lényegében azt az önvizsgálatot folytatják, amelyet a Vallomásokban kezdett el. Egyre elborultabb elmével, az elhatalmasodó üldözési mánia szorításában veszi sorra és ítéli meg élete nagy bűneit, miközben rálel az egyedüli, igaz értékekre: a türelemre, szelídségre, becsületességre, igazságosságra. Álmodozó elmélkedései a szükségszerűség elfogadására ösztökélik, az olyan életre, amelyben már nem az elismertetés, hanem a belső megelégedettség irányítja a cselekedetet, és amelyben a társadalmi élet elvárásai helyett a szabad cselekvés formálja a jellemet. Az utolsó sétára 1778. április 12-én került sor. Rousseau élete legteljesebb és legboldogabb időszakát, a Mme de Warenssel töltött évtizedet eleveníti föl benne - befejezetlenül; pár hónap múlva utolsó lakhelyén, Girardin márki birtokán éri el a halál. A magányos sétáló álmodozásai több, mint az öregkori megbékélés; újrafogalmazódnak benne Rousseau szellemi örökségének legvitatottabb elemei - erkölcsi, vallási, pedagógiai és társadalmi nézetei -, miközben az olvasó páratlan szépségű szöveg közvetítésével ismerkedhet meg a kultúrtörténet egyik legkalandosabb időszakával - Réz Ádám gyönyörű fordításának köszönhetően.

Johann Wolfgang Goethe - Johann ​Wolfgang Goethe versei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Johann Wolfgang Goethe - Goethe ​válogatott versei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Johann Wolfgang Goethe - Goethe ​válogatott művei - Regények I.
A ​világirodalom egyik legnagyobb, legegyetemesebb, ma is elevenen ható költőzsenijének ez az első olyan magyar kiadása, amely valamennyi nagy művét tartalmazza. Regényeit: a Werther-t, amely érzelmes pátoszával nemzedékeket tartott bűvöletében, a modern lélektani és társadalomfestő regény első mesterműveit, a Vonzások és választások-at és a Wilhelm Meister tanulóévei-t, legjelentősebb drámáit a Sturm und Drang-kori Götz von Berlichingen-től a klasszikus korszak remekművéig, a Goethe humanizmusát olyan csodálatosan összegező Iphigeniá-ig, egy kötetben a teljes Faust-ot, s költeményeinek eddig legátfogóbb magyar gyűjteményét klasszikus és élő fordítóink legjobbjainak tolmácsolásában.

Bessenyei György - Baróti Szabó Dávid - Batsányi János - Szentjóbi Szabó László - Hajnal ​hasad
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Johann Wolfgang Goethe - Gedichte
Die ​in zeitlicher Folge angelegte Sammlung ergibt eine Lebensgeschichte Goethes in Gedichten, beginnend im Jahr 1756 in Frankfurt am Main und endend in 1832 in Weimar.

Batsányi János - Batsányi ​János összes költeményei
Batsányi ​János (Tapolca, 1763. május 9. – Linz, Ausztria, 1845. május 12.) magyar költő.

Johann Wolfgang Goethe - Die ​Leiden des jungen Werther / Az ifjú Werther szenvedései
Amit ​csak megtudhattam a szegény Werther történetéről, szorgalmasan összegyűjtöttem, és most elétek bocsátom, és tudom, hálásak lesztek érte. Lehetetlen, hogy ne csodáljátok és szeressétek a szellemét és jellemét, meg ne sirassátok a sorsát. És te jóságos lélek, aki ugyanezt a szorongást érzed, amit ő, meríts vigaszt a szenvedéseiből, és legyen barátod ez a kis könyv, ha a sors végzése vagy a saját hibád miatt jobbat nem tudsz kitalálni.

Johann Wolfgang Goethe - Ein ​Lesebuch
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kármán József - Fanni ​hagyományai
Kármán ​regényhőse, Fanni nem tud és nem akar lemondani a lelkét, egyéniségét felszabadító, gazdaggá varázsoló szerelemről - az életről kell lemondania. Naplójából, leveleiből ismerjük meg mélabús történetét. Kármán egy, az Uránia szerkesztőihez írott , levélnek álcázott előszóval azt sugallja: Fanni valóban élt. Ma már tudjuk: Fanni leveleit, naplóját - az első igazi magyar regényt - Kármán József írta, s az érzékeny lelkű, szerelme elvesztését túlélni nem képes Fanni: képzelt alak. De nagyon sok hasonló sorsú nemes kisasszony élt akkoriban Magyarországon. Egyetlen vagyonuk a hozományuk. Egyetlen lehetőségük az apjuk választotta férfival házasságra lépni. Szürke élet, reménytelen biztonság...

Johann Wolfgang Goethe - Faust ​/ Válogatott versek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Batsányi János - Zengj ​hárfa
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dukai Takách Judit - Az ​én képem
1795. ​augusztus 9-én született Dukán. Anyja, a Sárvárról eredeztethető Vitnyédi családból származó musai Vitnyédi Terézia. Apja Dukai Takács István, jómódú középnemes. Mindkét családot szoros szálak fűzték Nyugat-Dunántúl nemesi köreihez. Gyermekkora szülőfalujában telt. Szülei később Sopronba adták, elsősorban a német nyelv miatt, de kézimunkázni, zenélni is tanult itt. Soproni tartózkodását - édesanyja betegsége, illetőleg halála miatt - kénytelen megszakítani. Judit életkorához képest olvasott, művelt leány volt. Tizenhárom-tizennégy éves korában írta első verseit. Ihletői a költő-elődök mellett a népdal és a szerelem. Viszonylag gyorsan kilép az ismeretlenségből. Berzsenyi Dániel, Kazinczy Ferenc, Döbrentei Gábor gondoskodnak a hírverésről. Költői dicsőségének csúcsa a keszthelyi helikoni ünnepségeken való bemutatkozás. 1818 után, Göndöcz Ferenc oldalán költői hangja elapad, alig-alig ír verset. Házasságukból négy kislány született. Közülük Juliskát elveszti, majd 1830-ban férje is meghal. A gazdálkodás gondjai, nehézségei is rámaradnak. A peres ügyek intézése során Patthy István ügyvédre támaszkodott, aki özvegysége második évében kezét is megkérte. Judit igent mondott, de apja miatt titokban kötnek házasságot 1832-ben, Ágfalván. A második, boldogabb házasságból születik fiuk, Sándor. A tüdővész csíráit hordozó anya 1836. április 15-én, Ida nevű kislánya születését követően életét veszti. A dukai temetőben, a második férjjel és a vak édesapával együtt búcsúzik az öt árva: Anna, Fáni, Pepi, Sándor és az újszülött Ida. A csecsemő tizenegy nap múlva követte édesanyját.

Laurence Sterne - A ​Sentimental Journey Through France and Italy
Best ​known for his novel Tristram Shandy, author Laurence Sterne drew upon his experiences in the 1760s, when he travelled extensively through France and Italy, to create this fictional travelogue. Generations have delighted in the narrative of Mr. Yorick, the Sentimental Traveller, who seeks tender moments but chiefly finds misadventures.

Kis János - A' ​Magyar Páméla
A ​reciti kiadó _ReTextum_ című könyvsorozata szövegeket közöl. A szerkesztőség és a sorozatszerkesztők koncepciója szerint egy adott szöveg kritikai igényű újra- vagy első közlése nem egy elvárt lépést jelent az ideálisnak feltételezett szövegállapot felé, mivel azt gondoljuk, hogy nincs egy ideális szövegállapot. A sorozatban megjelenő szövegek is csupán szövegváltozatok. Szándékaink szerint egy adott pillanat szakmai kritériumai alapján a legjobbak. _A' Magyar Páméla_ irodalomtörténeti értékelése meglehetősen egyöntetű: túlságosan megkésett, az eredeti elbeszéléstechnikai újítást nem megőrző átdolgozás. Ha a forrás Samuel Richardson _Pamelá_ja, e vélemények alighanem helytállóak. Ám ha kiderül, hogy népszerű német folyóirat két-három évvel korábbi számában megjelent elbeszélést követ, akkor újra kell gondolnunk, mit tudunk a 18-19. század fordulója magyar irodalmáról, a _Pamela_ utóéletéről és Kis János szempontjairól. Jelen kiadvány _A' Magyar Páméla_ és forrása párhuzamos kiadásával valamint a bevezető tanulmánnyal erre tesz kísérletet.

Johann Wolfgang Goethe - Die ​Leiden des jungen Werthers
»Lotte! ​Lotte! ? Und mit mir ist's aus! Meine Sinnen verwirren sich. Schon acht Tage hab ich keine Besinnungskraft, meine Augen sind voll Thränen. ... Mir wär's besser ich gienge.« Goethe selbst hat die bündigste Inhaltsangabe zu seinem ›Werther‹ gegeben: »Eine Geschichte (...), darin ich einen jungen Menschen darstelle, der (…) sich in schwärmende Träume verliert, sich durch Spekulation untergräbt, bis er zuletzt durch dazutretende unglückliche Leidenschaften, besonders eine endlose Liebe zerrüttet, sich eine Kugel vor den Kopf schießt.« Nonkonformismus als Rebellion der Gefühle - diese Botschaft des berühmten Briefromans, der innerhalb der deutschen Literatur den Beginn der modernen Prosa markiert, ist heute so aktuell wie vor 200 Jahren und gilt als Schlüsselwerk des Sturm und Drang. Er thematisiert den unüberbrückbaren Zwiespalt zwischen Geist und Natur, zwischen Ich und Gesellschaft, den der sensible Bürgersohn Werther empfindet und an dem er zerbricht. Bei seinen Zeitgenossen wurde Goethes Roman äußerst kontrovers diskutiert, da er darin mit den damaligen bürgerlichen Wertvorstellungen brach und somit bei den Kritikern eine Welle der Entrüstung auslöste. »Es ist ein Meisterwerk, worin hinreißendes Gefühl und frühreifer Kunstverstand eine fast einmalige Mischung eingehen. Jugend und Genie sind sein Gegenstand, und aus Jugend und Genie ist es selbst geboren.« Thomas Mann

Kisfaludy Sándor - Himfy ​- Csobánc - Tátika
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Johann Wolfgang Goethe - Die ​Leiden des jungen Werther
Amit ​csak megtudhattam a szegény Werther történetéből, buzgón egybegyűjtöttem, s íme, elétek adom. Tudom hálásak lesztek érette. Nem tagadhatjátok meg lelkétől és jellemétől a csodálatot, sorsától a könnyeket. S Te, jóságos lélek, aki ugyanazt a nyomasztó kínt érzed, amit Ő érzett, meríts vigasztalást az ő szenvedéseiből. S legyen ez a kis könyv barátod, ha jobbat, a Sors végzéséből vagy a magad hibájából, nem tudsz találni.

Johann Wolfgang Goethe - Szépprózai ​művek
Goethe ​válogatott műveinek új, az előzőnél sokkal bővebb magyar kiadásában ez a kötet Goethének azokat a legfontosabb szépprózai műveit tartalmazza, amelyek nem önállóan, a válogatás egyéb köteteiként jelennek meg, illetve nem önéletrajzi jellegű szépprózai írások. Így tartalmazza mindenekelőtt a Werther-t, a fiatal Goethének ezt a korszakos jelentőségű, nagy vihart kavaró, érzelmes levélregényét, amely a modern európai könyvkiadás történetének talán első "bestsellere" volt. Közli továbbá a Vonzások és választások című regényremeklést, a modern pszichológiai "kísérleti" regénynek ezt a megejtően különös előzményét, amely egy főúri birtokon játszódik négy szereplő között, igazi kamaratörténetként, és a szereplők bonyolult érzelmi viszonyait a Goethének oly kedves természettudományból vett értelmező hasonlattal vonzó és választó "affinitásokra" vezeti vissza. Két elbeszélés is helyet kapott a kötetben: a Német kivándorlók társalkodásai című keretes novellafüzér zárótagja, a romantikusok felé mutató, talányos Mese és a kései, 1826-ban írt, alkonyi fényű derűs szépségű Novella.

Jean-Jacques Rousseau - Júlia, ​a második Heloïse
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Johann Wolfgang Goethe - Gesammelte ​Verse und Gedichte
Wer ​sich die Muße nimmt, Johann Wolfgang von Goethe abseits der üblichen Pfade zu erkunden, wer sich mit dieser Anthologie in Goethes Zeit und seine Denkweise einführen lässt, wird feststellen: Goethe ist zeitgemäß. Hier finden sich neben klassischen Gedichten und Balladen, Anakreontik und volksliedhaften Versen auch für den Augenblick verfasste Gelegenheitspoesie und immer wieder Absagen an die Regelpolitik. Hinzu kommen die seinerzeit als „anstößig“ gebrandmarkten „Venetianischen Sentenzen“, das berühmte „Tagebuch“ und die „Zahmen Xenien“. Die intensive Auseinandersetzung schon der Zeitgenossen mit Goethes Werk demonstriert der Anhang mit Parodien „klassischer“ Goethe-Gedichte.

Johann Wolfgang Goethe - Die ​schönsten Gedichte
Willst ​Du immer weiter schweifen? Sieh, das Gute liegt so nah. Lerne nur das Glück ergreifen, Denn das Glück ist immer da.

Friedrich Gottlieb Klopstock - Messiás
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Johann Wolfgang Goethe - I ​dolori del giovane Werther
L'amore ​come anelito assoluto dell'esistenza, gli autoinganni della passione, i tormenti dell'amicizia tradita, la natura che amplifica la voce delle emozioni... Con questi temi, con la potenza monumentale di questo piccolo libro, Goethe intraprese la conquista dell'anima dei suoi contemporanei, creando un modello di vita, oltre che letterario, che non avrebbe più smesso di parlare ai lettori di tutti i tempi.

Justh Zsigmond - Művész ​szerelem
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Samuel Richardson - Sir ​Charles Grandison
First ​published in 1753, Richardson's third novel was immensely popular. Richardson draws on every kind of narrative technique in this intricate and logically patterned novel. He creates a work that is at once a novel of manners, a novel of sensibility, a Gothic novel--a variety of genres that highlight his gift for witty character sketch and brisk dialogue.

Kollekciók