Ajax-loader

'pogányság' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Boda László - Hitünk ​önvédelme
Az ​önvédelem az emberiség ősi természetjoga. A Katolikus Egyház hitét számos támadás érte a múltban, különösen a felvilágosodás korától. Az Egyház hitének egyes tételei azonban már az ősegyház kezdetétől védelemre szorultak, különösen az ókeresztény korban. Ezek az írások alapozták meg aztán a rendszerbe foglalt hitvédelmet, az úgynevezett apologetikát. Az Egyház által tévtanoknak, eretnekségeknek bizonyuló tételeket pedig a zsinatok ítélték el. Pascal Gondolatok című műve a hitvédelem sajátos műfaja is egyben. A Magyar Katolikus Egyház XX. századi hitvédelmi munkái közül a jezsuita Bangha Béla műve emelkedik ki (1940). Az idő azonban gyorsan halad. Legalább minden fél évszázadban újra kell írni a hitvédelmet, hiszen a támadások újabb és újabb formában jelentkeznek. Az egyháztörténetet tekintve a teológiai és krisztológiai tévtanok után jelenünkre leginkább már az antropológiai jellegű téveszmék a jellemzők, elsősorban Jézus Krisztussal kapcsolatban, de az ember mivoltát illetően is. Az arányos védekezést jog és erkölcs egyaránt indokoltnak tartja. Erről hitvédelmi vonatkozásban napjainkban sajnos nem beszélhetünk., mert a világhatású internet és a televíziós csatornák az informatika nagyhatalmát jelentik. Egy könyv kérdéseibe és feleleteibe rögzített hitvédelem Dávid és Góliát párbaját juttatja eszünkbe, amely informatikai hatókörét tekintve Dávid jóval kisebb, Góliát pedig jóval nagyobb a bibliainál. Mégsem kilátástalan a védelem, ha az igazság áll szemben az ellenséges szándékú vádakkal. Az evangélium szava egyértelmű: "Az igazság szabaddá tesz benneteket." (vö. Jn 8,32).

Dimitrij Szergejevics Mereskovszkij - A ​Messiás
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Yliaster Daleth - Rhiannon Gwyddbwyll - A ​tündérek hagyatéka
A ​szerzők, a megszokott sémáktól eltérően, nem elsősorban a boszorkányokról terjesztett középkori rágalmakkal és a boszorkányüldözések szörnyűségeivel foglalkoznak, hanem a zöld boszorkányságnak is nevezett Wiccával, valamint azokkal mítoszokkal, mágikus népszokásokkal, okkult tanításokkal és titkos kultuszokkal, amelyek kapcsolatban állnak vele. A könyv első részében megismerkedhetünk a boszorkányok sajátos hitvilágával, mitológiájával, különös ünnepeivel és a boszorkányság huszadik századi újjászületésével. A második rész bemutatja a mágia ősi szabályait, a boszorkányok "éjszakai repülését", a vikinget kétféle varázsművészetét, a rúnajóslást, a nyárközepi tűzünnepet, a druidák csodanövényét, a szemmel verést, a szellemi varázslást és számos egyéb mágikus praktikát és népi hiedelmet. A harmadik rész a boszorkányság peremvidékére kalauzol el bennünket. Szóba kerül itt egyebek közt a titokzatos voodoo és a hozzá kapcsolódó zombi-hit, az egyiptomi halottkultusz, az aranycsinálás művészete és a Tabula Smaragdina. A negyedik rész bemutatja a boszorkányok és mágusok segítő állatait. A világ legkülönbözőbb helyeiről származó mítoszokban, mesékben, okkult tanításokban, vallásos elképzelésekben és örök életű babonákban mind ott van a TÜNDÉREK HAGYATÉKA.

Thea Sabin - A ​wiccáról kezdőknek
Talán ​sokan hallottak már a modern boszorkányságról, a wiccáról, ám csak homályos elképzeléseik vannak arról, hogy mit is takar ez a szó valójában. A boszorkányság napjainkban a leggyorsabban növekvő vallások egyike, és a sebes fejlődés rengeteg pontatlansággal és félreértéssel jár együtt. Kezdőként bizony nehéz dolgunk van, ha ki akarjuk válogatni a helytálló kijelentéseket a hamis állítások közül. A wiccáról kezdőknek című kötet a wiccáról szóló legfontosabb tudnivalók áttekinthető és szemléletes összefoglalója. Az alapoktól haladunk fokozatosan előre, miközben egyre magasabb szintű tudást és egyre bonyolultabb gyakorlatokat sajátíthatunk el, mint például: - Transz, meditáció, ösvénymunka - A wicca erkölcsiség alapelvei - Oltárok, mágikus eszközök és más fontos tárgyak - Jelentéssel bíró, személyes szertartások kialakítása - Varázslás, ötletek saját igézeteink megírásához A boszorkányságról kezdőknek nemcsak a wicca hitvilágát és gyakorlatát mutatja be, hanem részletesen foglalkozik az olyan fontos és nem egyszer vitatott témákkal, mint a magányos vallásgyakorlás, a tanítóval való munka, a megbízható csoportokhoz csatlakozás előnyei és hátrányai, valamint a média és a kortárs kultúra által a boszorkányokról alkotott sztereotípiák. Thea Sabin főpapnő, több mint húsz éve gyakoroló boszorkány. Kutatásai kiterjednek a sámánizmusra, a tai chira, a mitológia egyes területeire és az asztrológiára. Több mint tizenöt éve tanítja a wicca vallás alapelveit.

Héjjas István - A ​pogányság apológiája
Egyre ​többen felismerik, hogy az ember és a természet harmóniája megbomlott és a természet erőforrásait profit érdekből gátlástalanul kizsákmányoló emberi magatartás következményei aggasztóak. Alapvető szemléletváltozásra lenne szükség annak felismerésére, hogy nem vagyunk a természet urai, amivel azt tehetünk amit akarunk. Ebből a csapdából nem jelenthet kivezető utat sem a materialista világnézet, sem pedig egy megkövesedett, dogmatikus monoteista hitrendszer. Dr. Héjjas István könyve arra vállalkozik, hogy egyes tudományágak - mint a kvantumfizika felfedezései - és a pogányság közötti párhuzamok feltárásán keresztül bemutassa, milyen megoldást, kivezető utat jelenthet az emberiség válságából, ha az emberiség képes lenne visszatérni az ősi "pogány" szemléletmódhoz és értékrendhez. Ez nemcsak a természet megőrzését segíthetné elő, de jelentősen javíthatná az elidegenedett és depresszióra hajlamos modern ember belső lelki egyensúlyát, és ezen keresztül az emberi élet minőségét. Azok számára, akik vállalják ezeket az ősi értékeket és megvalósítani igyekeznek az ezekből adódó, kihívásokat is jelentő, ám a szellemi szabadságot mindenképpen kiterjesztő célokat, a pogányság nem szembenállás, nem lázadás a modern világ ellen. Inkább a világunk tisztelete, a külső világé, a kozmikus és természeti erőké - valamint benső világunké, amelyet ugyanazon erők hatnak át, mint a világmindenséget.

Philip Carr-Gomm - Druida ​hagyományok
Sokan ​a stonehenge-ihez hasonló kőkörökben, ligetekben látható, fehér lepelbe öltözött papokként képzelik el a druidákat. A valóságban azonban a druidizmus hatékony önismereti módszer. Gyökerei a kelták indoeurópai őseinél és a helyi megalit kultúrákban találhatók. Mindkét kultúra lenyűgöző matematikai, csillagászati, mérnöki és filozófiai tudással rendelkezett, amelyet egyesítettek, majd létrejött a klasszikus szövegekben is megörökített bárdok, látnokok és druidák rendje. E három fokozat magában foglalja a művészet, a természet és a filozófia birodalmát, a cél egyesíteni ezeket, s teljes emberré válni. A bárd, a látnok és a druida valójában egyazon ember: költő és sámán, gyógyító és filozófus, egyszerre szellemi és evilági lény.

Kodolányi János - Istenek
Istenek ​kerülnek szembe egymással a magyar tájakon, a keresztények Istene a pogány magyarság istenével.

Dimitrij Szergejevics Mereskovszkij - Julianus ​Apostata
Húsz ​stádium távolságban a kappadókiai Caesarea városától, az Argaiosz hegység erdős kiszögellésénél, a római országut mellett meleg gyógyforrás fakadt. Egy kőlap, durván kifaragott emberi alakokkal és görög felirattal azt hirdette, hogy valamikor ez a forrás az ikreknek, Castornak és Polluxnak volt szentelve. A nép a még jól látható pogány istenalakokat már keresztény szenteknek, Kosmas és Damianus vértanuk ábrázolásának nézte. A szent forrással szemközt az út túlsó oldalán kis csapszék állott, nyomorúlt szalmával fedett kunyhó, piszkos baromudvarral és kassal a tyúkok meg a libák számára. A korcsmában kecskesajtot és félbarna kenyeret, mézet, olajfa-olajat és a vidéken termő fanyar bort lehetett kapni. A korcsmáros egy Szirax nevű, alattomos örmény volt. A vendégszobát közfal két részre osztotta, egyikbe az alsóbb néposztály járt, a másikban jobbfajta vendégeket fogadtak. A füstös gerendákról sonkák és összecsomózott illatos hegyi füvek lógtak : Fortuna asszony, a korcsmáros felesége jó gazdasszony volt. A korcsma meglehetősen kétes hírben állott. Jobbfajta emberek nem maradtak ott éjszakára. Sötét hirek keringtek az ott történő bűntettekről; de Szirax körmönfont legény volt jól tudott vesztegetni, ahol kellett és mindig szárazon került ki a bajból.

Karl Spiesberger - A ​beavatottak rúnagyakorlatai - A rúnajógától a rúnamágiáig
A ​rúnák jelképes kifejezései "fogalmaknak", "eszméknek", "archetipális hatalmaknak", az "építőerőnek", mely az univerzumot teremtette. Az "Ősértelem" ott rejtőzik minden alapjában, ami a létezéséhez hajt. Összeköt az "Okok birodalmával", minden jelenségek alapforrásával. Az okozaton túl, a valóságon túl működik; amit mi valóságként ismerünk, az valójában okozat, egy olyan uralkodó felsőbb valóság terének és idejének okozata, melyben a transzcendencia működik. A rúnák érzékletes ábrázolása történhet betűvel és hanggal. A betűk és a hangok újra a kulcsai lettek az erő tárolásának, az éteráramlatnak, mint a jógaszakértők, és a misztikusok tanítják. Ebből következik, hogy minden rúna elosztó, kapcsolati hely, transzformátor. A vonalvezetése mutatja, hogy milyen antennaformát kell képezni a munkatáblából, a kiválasztott hangerő bevitelével. A rúnák bekapcsolnak minket a még felkutatlan sugárzás- és hullámterületbe, ahogy azt már egy másik helyen kifejtettük, hogy a kapcsoló felemel a kozmikus erőtárolóhoz. A kapcsolási folyamat végrehajtódik a testünkben, közben a rúnajelhez a megfelelő elfogadott viselkedés, a rúnahang, a rúnamantra éneklés, a zümmögés, a beszéd vagy a gondolkodás társul. A rúnagyakorlatok - kiterjednek az ászanára, a mantrára, a meditációra, az elmélkedésre, a rituáléra - közelebb visznek minket az Őshatalomhoz, összekötnek minket a kívánt transzcendentális hatalommal.

Kodolányi János - Holdvilág ​völgye
A ​Holdvilág völgye második önálló része Kodolányi János hatalmas regénysorozatának, amely Emese álma címen a magyar államalapítás, a magyarság duna-tiszaközi meggyökerezésének küzdelmes korát eleveníti meg. Ez a regény folytatása az Istenek-nek s a zalai település után most a Balaton déli partjára, a somogyi szállásra viszi az olvasót, ahol a kemény, magyar fajtája féltésében türelmetlenebb Tar Szörénd kapgán parancsol. A regény maga Ojbarsz ifjúságának története. Ojbarsz, Tar Szörénd fia nem más, mint Koppány, István király későbbi nagy ellenfele, a pogány magyarság ellenállásának kemény sziklája. Kodolányi a megelevenítő művészet csodálatos erejével varázsolja elénk ezt a zárkózott, szilaj indulatoktól fűtött, szertelen becsvágyú, nagy álmai és halálsejtelmes, misztikus látomások közt vergődő ifjúságot, amelyet korán érlel férfiúvá egy féktelen lángú első szerelem s apjának, Tar Szöréndnek korai halála, aki halálos bosszúnak esik áldozatul Gejza fejedelemmé választásának ünnepségén. A regény megrázó drámai eseményekben gazdag, de amellett költői szépségű és erejű leírása az egész ősmagyar pogány mitológiának. Az ifjú Ojbarszból táltost akar nevelni apja s ezen a réven ismerkedünk meg a táltosok révüléseivel, az áldozatok és istentiszteletek szertartásaival, a javas gyógyító tudomány babonás titkaival. A halálsejtelmektől kínzott Ojbarszt egyszer a holtak birodalmába is igézi néhány órára a titokzatos táltostudomány, amely örökre eljegyzi az ősi hagyományok szellemével a pogánysághoz makacsul ragaszkodó magyarság jövendő nagy bajvívóját. A tárgyánál fogva is rendkívül érdekes regény egyébként is eddig talán legművészibb és legmonumentálisabb vonalú alkotása Kodolányinak.

Paul Schmidt - Rúnamágia
A ​Rúnák mágikus jelek, melyeknek jelentésük van. Kezdetben, isteni és mágikus eredetük miatt, a szent misztériumok beavatási rituáléin használták, legitim szándékkal és mélyen vallásos indítékkal. Felfedezését Odin-Wotan az ősi tudás mestereinek suttogta, akiket rúnikus berakásokkal díszített kőris vagy mogyorófa botjuk különböztetett meg. A Rúnák tanulmányozása szent feladatnak tekinthető. A Rúnáknak, mint a hermetikus, magasrendű tudás teljes tárházának, titkos, ismeretlen eredete van.

Covers_118156
Pogány ​teológia I. Ismeretlen szerző
8

Ismeretlen szerző - Pogány ​teológia I.
Kötetünk ​három értekezést tartalmaz. Mindhárom munka a Plótinosz utáni újplatonizmus szövegértelmezési módjairól tájékoztat. Porphüriosz a Kr. utáni III. század második felében élt, Plótinosz műveit adta ki. Itt közölt munkájában az Odüsszeia egyik részletének értelmezését nyújtja. Sallustius Julianus császár kortársa volt. Egyetlen fennmaradt műve 363 körül íródott és a kortárs platonikus filozófia rövid foglalata. Proklosz (412-485) az athéni újplatonizmus legismertebb és egyik legfontosabb alakja. Az itt közölt részlet a Nap-hasonlat értelmezése és azokból az esszékből való, amelyeket a Platón Államában felvetődő problémákról írt.

Kállay Ferencz - A ​pogány magyarok vallása
...Szűken ​folynak különben is a bel- és külföldi krónikák tudósításai pogány őseink vallásáról, mert az írók keresztények levén, véteknek is tarták arról körülményesen is írni, a mellett más pogány emlékek, művek, népdalok, még a pogánynevek kiirtásában is a papok kezet fogva a királyokkal hatalmasan működtek, s merő áhitatosságból nem gondolták meg, hogy mind az nemzetiségünk, múlt történeteink s jövendői tudományosságunk nagy kárára tetemes csonkítással történendik meg, a mit jelenben a maradék csak mély fájdalommal érez, s fájdalmát némileg csak azzal enyhiti, ha a tudomány és bölcselés utján a mennyire lehet - a pogány magyarok ősi világát bár vázlatokban is ujban felépitni törekszik.

Zsuzsanna Emese Budapest - The ​Holy Book of Women's Mysteries
A ​women's spirituality classic now back in print! The Holy Book of Women's Mysteries is essential for Pagans, feminists, and women seeking to learn more about the spiritual path as it relates to the feminine and the Goddess aspects of witchcraft and Wicca. This book is not about reinstating a matriarchy or tearing down patriarchy; it is about women's spirituality and its relationship with politics and lifestyle. Z. Budapest is one of the founding mothers of modern women's witchcraft, beginning with the establishment of Susan B. Anthony Coven in Los Angeles in 1971. She catapulted herself into the media spotlight when she was tried as a witch and found guilty in 1975 after being arrested on Venice Beach for reading tarot cards. She fought the charges and, after a nine year battle, won the right for every tarot reader to do so legally. The Holy Book of Women's Mysteries is a seminal text that contains invaluable information on Dianic witchcraft and spells, including everyday magick, sabbat rituals, and divination methods; a section on how vegetarian theories and politics relate to witchcraft and the feminine aspect; and a good deal of information on goddesses and how the patriarchal religions distorted old myths to serve their own needs. There are several unique and beautiful Rites of Passage for women and men that you don't often find, and Budapest's personal life stories are an equally valuable read, from her escape across the mountains from Communist Hungary to her fight for women's religious freedom upon moving to America. * This reprint features a new introduction by Z. Budapest, in addition to essays by luminaries such as Starhawk and Merlin Stone.

Isuna Hasekura - Spice ​& Wolf 1
The ​life of a traveling merchant is a lonely one, a fact with which Kraft Lawrence is well acquainted. Wandering from town to town with just his horse, cart, and whatever wares have come his way, the peddler has pretty well settled into his routine — that is, until the night Lawrence finds a wolf goddess asleep in his cart. Taking the form of a fetching girl with wolf ears and a tail, Holo has wearied of tending to harvests in the countryside and strikes up a bargain with the merchant to lend him the cunning of “Holo the Wisewolf” to increase his profits in exchange for taking her along on his travels. What kind of businessman could turn down such an offer? Lawrence soon learns, though, that having an ancient goddess as a traveling companion can be a bit of a mixed blessing. Will this wolf girl turn out to be too wild to tame?

Bálint Gábor - A ​mandsuk szertartásos könyv
Bálint ​Gábor 1875-ben a Magyar Tudományos Akadémián olvasta fel: A mandsuk szertartásos könyvéről szóló értekezését. Ebben a sámán vallás jellegzetességeit tárgyalja. Az európai szakirodalomban ez volt az első értekezés a témáról. A könyvet a 18. században állították össze a kínai császár megrendelésére a szóbeli hagyomány és a mandsu nemzetségfők elbeszélései alapján. Az eredeti kéziratos könyvben megtalálhatóak az évszakokhoz fűződő szertartások, a különböző rituális énekek és imák, a szertartásoknál alkalmazott edények, rituális eszközök rajzai stb. Bálint Gábor így összegzi a művet: "A mandsuk istentiszteletének és áldozásának legfőbb parancs folytán szerkesztett törvénykönyve." - Érdekesnek azért lehet a könyvet mondani, mert ez azon vallás szertartását tartalmazza, melyet minden valószínűség szerint az uralaltaji s így fajunkbeli népek közös ősi vallásának tathatni.

Janet Bord - The ​Traveller's Guide to Fairy Sites
A ​traveller's guidebook to the 500+ places in the British Isles where fairies have actually been seen offers a new angle on the very popular SUBJECT: of fairies. Most of the stories are not about the pretty winged fairies from children's picture books, but vsit the actual sites where fairies have been seen and, perhaps, may be seen today. This well-regarded author, known for her scholarly research, offers * accurate details on how to get to the sites * first-hand sighting reports and strange accounts of fairy sightings, traditional and modern * a guide to the different types of Little People, from Pixies to Leprechauns * many illustrations, engravings, drawings, photographs and maps This is Fairy Lore for intrepid or armchair travellers, but it is most definitely not for the fainthearted, as many of the stories can make your hair stand on end.

Fredrick Thomas Elworthy - Horns ​of Honor
For ​the modern Pagan and Witchcraft community, horns play a major role as a symbol of fertility, power, and protection and yet there are few books that discuss the significance in a way that makes sense to a practicing Pagan. In Horns of Honor, neo-pagan scholar and award-winning author Raven Grimassi updates one of the few classic texts on horns, Frederick Thomas Elworthy's classic 1900 text, Horns of Honor. Grimassi has added a new introduction, footnotes, and commentary to make this extensive overview of animal horns in cultures across time, accessible to the Pagan community. Horns of Honor examines the religious and ritualistic significanc of horns in many cultures, the ancient reverence for horned gods, and the horn as a positive symbol. This revived classic is sure to be welcomed by all in the Pagan community.

Brendan Myers - The ​Earth, The Gods and The Soul
Philosophy ​was invented by pagans. Yet this fact is almost always ignored by those who write the history of ideas. This book tells the history of the pagan philosophers, and the various places where their ideas appeared, from ancient times to the 21st century. The Pagan philosophers are a surprisingly diverse group: from kings of great empires to exiled lonely wanderers, from devout religious teachers to con artists, drug addicts, and social radicals. Three traditions of thought emerge from their work: Pantheism, NeoPlatonism, and Humanism, corresponding to the immensities of the Earth, the Gods, and the Soul. From ancient schools like the Stoics and the Druids, to modern feminists and deep ecologists, the pagan philosophers examined these three immensities with systematic critical reason, and sometimes with poetry and mystical vision. This book tells their story for the first time in one volume, and invites you to examine the immensities with them. And as a special feature, the book includes summaries of the ideas of leading modern pagan intellectuals, in their own words: Emma Restall Orr, Michael York, John Michael Greer, Vivianne Crowley, and more

Erin Lale - Asatru ​for Beginners
This ​is an easy-to-read introduction to the heathen religion Asatru. The book starts with a list of frequently asked questions. The next chapter is history, which begins with heathen mythology, covers the prehistory of ancient Europe, the history of barbarian contact with Rome, and continues with the history of heathenism up to the present day. The next two chapters are handy lists of gods and other beings. Then comes the section on rituals, including holiday celebrations, toasting rituals, weddings and other life events. The chapter on beliefs and morality explains the heathen world view and answers specific questions on how Asatru relates to the modern world. The chapter on magic introduces runes, seidh, spells, and bersarkrgangr. Finally, the resources chapter lists recommendations for further study and contact information for the major Asatru organizations in America. Whether or not you're a beginner, you'll find excellent knowledge here.

Ngũgĩ wa Thiong'o - Közöttünk ​a folyó
Varázslatos, ​balladisztikus történet. Angolul is őrzi a gikuju (gikuyu vagy kikuyu) nyelv vélhető tömörségét. Szépségről, szerelemről, az élet völgyéről mesél, miközben feleleveníti a legkegyetlenebb törzsi szokásokat. Nem ítélkezik, érteni segít a sokféleség mélyén az embert, önmagunkat. Kenyában járunk. A soha ki nem száradó Honia folyó mentén, a zegzugos dombvidéken, ahová a fehér ember még nem merészkedett be. Murungu isten az első férfinak és nőnek adta ezt a termékeny földet, ajándékba. A folyó az élet, itt mártóznak meg lányok és fiúk, a felnőtté avató szertartás, azaz a körülmetélés után. Mert körülmetélik, azaz a fehér ember szerint megcsonkítják a lányokat is. A szent liget és az ősi dombok érintetlenül őrzik a törzsek varázslatait és rítusait. Itt nő fel Waiyaki, a látónak tartott Chege fia és a megtérített Józsué lánya, Nyambura. A dombokon túl pedig ott a síkság, Nairobi városa, és a misszió, ahol elítélik a pogány szokásokat. Nyambura testvére, Muthoni, elszökik az apjától, és önként veti alá magát a szertartásnak, hogy a törzse szokásai szerint nő lehessen. A seb elfertőződik, Muthoni meghal. Waiyaki közben a fehér ember tudását sajátítja el, de csak azért, mert apja arra neveli, akkor győzheti le a fehér embert, ha megismeri. Nagy Tanító lesz, iskolákat épít, élni segít. A dombok felélednek és összecsapnak. Harcol egymással hit és meggyőződés, kereszténység és pogányság, az őslakos és az őt saját földjén megadóztató fehér ember. A fiatalok között szerelem szövődik, de az afrikai Rómeó és Júliának sem jut biztatóbb sors, mint az elődeinek. Vagy mégis? „A föld elcsendesült. Két domb állt egymás mellett, sötétségbe burkolózva. A Honia tovább folyt közöttük, végig az élet völgyén, zúgása a sötét csend fölé emelkedett, hogy Kamenóban és Makuyuban is egészen az emberek szívéig hatoljon.”

Kálmány Lajos - Boldogasszony
Feltehetően ​ősi asszonyistenség neve. Gellért püspök tanácsára a térítők Szűz Máriára alkalmazták, a Szűzanya törzsökös szinonim szava lett. A világon nem hallottak Sarlós Boldogasszony, Nagyboldogasszony, Gyümülcsoltó Boldogasszony és Gyertyaszentelő Boldogasszonyról. Kálmány Lajos ezt a munkáját 1885-ben publikálta.

Ngũgĩ wa Thiong'o - The ​River Between
Christian ​missionaries attempt to outlaw the female circumcision ritual and in the process create a terrible rift between the two Kikuyu communities on either side of the river. The people are torn between those who believe in Western/Christian education and the opportunities it will offer, and those who feel that only unquestioned loyalty to past traditions will save them. The growing conflict brings tragedy to a pair of young lovers who attempted to bridge the deepening chasm.

Ellen Dugan - The ​Natural Psychic
Everyone ​has some type of psychic ability, but the skills that come easily for some may be more challenging for others. However, no matter where you are on the psychic spectrum, The Natural Psychic will help you develop and refine your natural talents. Renowned author Ellen Dugan is your personal guide, helping you to build your psychic repertoire. With humor, easy-to-follow instructions, and no-nonsense advice, this engaging book offers lively lessons on: The Three P's: Premonition Precognition Postcognition The Five C's: Claircognizance Clairaudience Clairvoyance Clairsentience Clairtangence Psychometry Group Readings Tarot Psi-Sensitives Ghost Hunters Séances Ouija Boards SLIders Psychic Training Psychic Hangovers and First Aid Psychic Attacks Psychic Self-Defense Repairing the Aura Crystals for Psychic Work Psychic ability is accessible to everyone regardless of spiritual or religious belief. The Natural Psychic is a down-to-earth, straight-up guide that will help you use psychic abilities to enrich your life and expand your world.

Ellen Dugan - Herb ​Magic for Beginners
Stir ​up passion with violet or nab a new job with honeysuckle. From parsley to periwinkle, people enjoy herbs for their aroma, taste, and healing abilities, but few are aware of the enchanting powers harnessed within these multipurpose plants. Breathing new life into herbal folklore and wisdom, Ellen Dugan introduces the magical side of these natural treasures. The author of Cottage Witchery describes the magical traits of flowers, roots, trees, spices, and other commonly found herbs. Under her guidance, readers learn the basics of magic and spellworking so they may safely explore herbal magic on their own for health, luck, prosperity, romance, protection, and more!

Ellen Dugan - Secret ​Of The Rose
The ​search for the Blood Moon Grimoire continues… Welcome back to William’s Ford, Missouri. The bewitching college town where magick and weirdness seems to happen on any day of the week that ends with the letter ‘Y’. Autumn Bishop, grad student, Seer, and the newest Witch in town, has her hands full in the second installment of the Legacy of Magick Series. Her relationship with Duncan is heating up, and she is finally finding some normalcy in her new life. But things are never as they appear in William’s Ford, and Autumn’s path is not an easy one. Grisly poppets are being discovered, and they are linked to a series of accidents involving teenage girls. Added to this, a mysterious, yet kindly new ghost has begun to haunt Autumn at the Manor— just in time for Samhain. The ghostly visits are filled with distracting clues—clues to a long held skeleton in the family closet and the possible location of more pages from the lost Blood Moon Grimoire. As Autumn digs into her own past for answers, she discovers a decades- old- lie and heartbreaking secrets which could drive Autumn’s new-found family apart. Deception, division, and death haunt Autumn and all of the Bishops. Will she be able to rise to the challenge of her legacy of magick and uncover the secret of the rose in time?

Dion Fortune - The ​Goat Foot God
The ​mediaeval mind of the man returned from the dead knew no half-lights or compromise in the doctrines of sin and hell. According to all the standards ofhis world, he had sold his soul to the Devil and an eternity of hell-fire awaited him. 'She gazed back at him. The minutes were slipping away one after the other. A town clock chimed the hour. How much longer were they going to stay like this? She dared not move lest God knew what should be let loose upon her. She could conceive of Hugh Paston falling dead in the occupant of his body withdrew suddenly. Come what might, the first move must not come from here. 'Then the man, without taking his eyes off hers, slowly stretched out his hand and touched the back of hers with th etips of her fingers, as if feeling her pulse. The finger-tips were icy cold. It was indeed like the touch of the hand of the dead'

Ismeretlen szerző - Szent ​Pál és a pogány irodalom
A ​konferencia témájáról, céljáról és előadóiról Benyik György teológus professzort, a konferencia elnökét kérdeztük. – A kereszténység alapítója és a mi megváltónk Jézus Krisztus. A jézusi tanítás elterjesztője azonban a pogány-hellenista világban Pál apostol volt. Egyedülálló lelkipásztori tevékenységének köszönhetően Krisztus után 34-től-59-ig, tehát huszonöt év alatt a meggyőződéses farizeusból Jézus-tanítvánnyá változott Pál milliós nagyságrendű hívet számláló közösségi hálót hagyott maga után. Mivel ez a csoport kilépett a zsidó vallási kultúra keretéből, egyedülálló kapcsolatot létesített a pogány kultúrával. Pál kapcsolata a pogány kultúrával és a sztoikus erkölcsfilozófiával és erénytannal egészen más, mint közeli kortársa, Alexandriai Philon munkássága, aki megmaradt a zsidó vallás keretében. Jézus tanítása Pál misszióján keresztül lép ki az eredeti kulturális közegből, és Pál pogány missziójának elfogadása alapvető változást hoz a keresztény egyház későbbi magatartásában a különböző kultúrákkal kialakított viszonyában. Azt kell mondanunk, hogy a szó szoros értelmében vett keresztény teológia Pál munkássága eredményeként született meg. Az apostol ugyanis nem annyira elismételte Jézus életének egyes eseményeit, mint inkább Jézus jelentőségét filozófiai-teológiai nyelven méltatta. Pál munkássága egyrészt igen jól dokumentált levelein keresztül, másrészt számos ponton inkább csak a pogány hellenista kultúrával való kapcsolatteremtés problémáit rögzítették a levelek. Konferenciánk azért is vizsgálja ezt az egyedülálló missziós és kulturális integritást elősegítő folyamatot, mert Jézus tanítása Pál misszióján keresztül nyerte el a városi misszió számára alkalmas formát. Másrészt Pál missziószervező ereje, lelkipásztori ténykedése minden keresztény pap és közösségvezető számára követendő példa maradt mind a mai napig. Pál apostoli munkásságának és a hellenisztikus irodalomnak egyik legjobb szakértője, Troels Engberg-Pedersen éppúgy vendégünk lesz, mint a pápai biblikus bizottság tagja, Joachim Gnilka, akinek számos könyvét magyarra is fordították, és Stephanus-díjjal is kitüntették. Ezenkívül még a hazai katolikus és protestáns teológiák legjobb előadói tiszteltek meg előadásaikkal, és adják meg a lehetőséget, hogy Pál és a pogány irodalom kapcsolatát megvitassuk. A hellenista sztoikus irodalom képviselői, például Seneca is, azt a nézetet vallotta, hogy egy társadalom fejlődése tagjainak etikai fejlettségétől függ, ezt a nézetet korábban a zsidó próféták hirdették, és Jézus is ezt kívánta előmozdítani megváltó halálával. Életminőségünk jobban függ magunk és környezetünk erkölcsi magatartásától, mint anyagi jólétünktől. Csak erkölcsös társadalom képes szolidaritásra, a gyengék védelmére és az emberi konfliktusok békés rendezésére. Pál nyomán a Római Birodalomban milliók alkottak ez alapján eddig ismeretlen új vallási egyesületet, és lettek a szervezett keresztény egyház előkészítői. Konferenciánknak a tudományos érdeklődése mellett ez ad aktualitást. Ma is kérdés ugyanis, hogyan lehet a városi missziót sikeressé tenni, és hívőkből és nem hívőkből egymással szolidáris közösséget alkotni. Ennek nagy teoretikusa és gyakorlati megvalósítója Pál apostol volt, akinek tanítására érdemes odafigyelni. Konferenciánk mindenki számára nyitott, részletes programja olvasható a Gál Ferenc Hittudományi Főiskola honlapján: http://www.theol.u-szeged.hu/. Forrás: https://ujember.hu/szent-pal-es-a-pogany-irodalom/

Margot Adler - Drawing ​down the Moon
Almost ​thirty years since its original publication, Drawing Down the Moon continues to be the only detailed history of the burgeoning but still widely misunderstood Neo- Pagan subculture. Margot Adler attended ritual gatherings and interviewed a diverse, colorful gallery of people across the United States, people who find inspiration in ancient deities, nature, myth, even science fiction. In this new edition featuring an updated resource guide of newsletters, journals, books, groups, and festivals, Margot Adler takes a fascinating and honest look at the religious experiences, beliefs, and lifestyles of modern America's Pagan groups.

Zsuzsanna Emese Budapest - My ​Dark Sordid Past As A Heterosexual
Wise, ​whimsical, witty and spiced with a touch of the deviously wicked. America’s favorite witch stirs up a cauldron from her past in this autobiographical look in the mirror. Z Budapest has written her first tell-all autobiography filled with touching moments of reflection, some amazing moments of courage and tales of self-survival. Z has lead a charmed life of Forest Gump moments and until you read this book, you won't really get the magic that is America’s favorite and most talked about witch. An enjoyable read from front to back, My Dark Sordid Past As A Heterosexual is focused on Z Budapest’s first destiny in life. Graced by the Fates, she definitely walks to her own inner-drummer.

Imre Eszter - Luca-napi ​mesék
"Kihirdettetett: ​"Boszorkányok márpedig vannak!" - hiába remélte bárki is az ellenkezőjét. Vannak, léteznek, köztünk járnak, kísértenek, elvarázsolnak, megátkoznak, s még ezerféle mást is művelnek, mikről most ne essék szó! De néha könyvet írnak: beleírják önmagukat, számtalan lényüket és egyéniségüket, s persze más boszorkányokat is, vénséges véneket és csacsogó gyermeklányokat. Meg férfiakat, fiúkat és öregembereket, délcegeket és esendőket, erőseket és gyengéket, akik egy napon találkoznak az őnekik rendelt boszorkánnyal, és akkor végük! Úgyhogy, vigyázatlan olvasó, kétszer is jól gondold meg, mielőtt kinyitnád ezt a könyvet - ha megteszed, becsukni már késő, mert félő, hogy a te boszorkányod is kiszabadult..." A fiatal erdélyi írónő első önálló prózakötete.

Doreen Valiente - Where ​Witchcraft Lives
Doreen ​Valiente was one of the most respected English witches to have influenced the modern day Pagan movement. In this book, a re-visit of her first literary outing of 1962, she examines Witchcraft in Sussex, the role of the Horned God, hares and the moon, folk-rites and the powers of witchcraft. She is hereby laying the foundations of the modern day Witchcraft move- ment. As Gerald Gardner is now commonly thought of as the 'Father' of contemporary Witchcraft, so Doreen is known affectionately as the 'Mother of Modern Witchcraft'.

Kollekciók