Ajax-loader

'pogányság' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Boda László - Hitünk ​önvédelme
Az ​önvédelem az emberiség ősi természetjoga. A Katolikus Egyház hitét számos támadás érte a múltban, különösen a felvilágosodás korától. Az Egyház hitének egyes tételei azonban már az ősegyház kezdetétől védelemre szorultak, különösen az ókeresztény korban. Ezek az írások alapozták meg aztán a rendszerbe foglalt hitvédelmet, az úgynevezett apologetikát. Az Egyház által tévtanoknak, eretnekségeknek bizonyuló tételeket pedig a zsinatok ítélték el. Pascal Gondolatok című műve a hitvédelem sajátos műfaja is egyben. A Magyar Katolikus Egyház XX. századi hitvédelmi munkái közül a jezsuita Bangha Béla műve emelkedik ki (1940). Az idő azonban gyorsan halad. Legalább minden fél évszázadban újra kell írni a hitvédelmet, hiszen a támadások újabb és újabb formában jelentkeznek. Az egyháztörténetet tekintve a teológiai és krisztológiai tévtanok után jelenünkre leginkább már az antropológiai jellegű téveszmék a jellemzők, elsősorban Jézus Krisztussal kapcsolatban, de az ember mivoltát illetően is. Az arányos védekezést jog és erkölcs egyaránt indokoltnak tartja. Erről hitvédelmi vonatkozásban napjainkban sajnos nem beszélhetünk., mert a világhatású internet és a televíziós csatornák az informatika nagyhatalmát jelentik. Egy könyv kérdéseibe és feleleteibe rögzített hitvédelem Dávid és Góliát párbaját juttatja eszünkbe, amely informatikai hatókörét tekintve Dávid jóval kisebb, Góliát pedig jóval nagyobb a bibliainál. Mégsem kilátástalan a védelem, ha az igazság áll szemben az ellenséges szándékú vádakkal. Az evangélium szava egyértelmű: "Az igazság szabaddá tesz benneteket." (vö. Jn 8,32).

Dimitrij Szergejevics Mereskovszkij - A ​Messiás
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Yliaster Daleth - Rhiannon Gwyddbwyll - A ​tündérek hagyatéka
A ​szerzők, a megszokott sémáktól eltérően, nem elsősorban a boszorkányokról terjesztett középkori rágalmakkal és a boszorkányüldözések szörnyűségeivel foglalkoznak, hanem a zöld boszorkányságnak is nevezett Wiccával, valamint azokkal mítoszokkal, mágikus népszokásokkal, okkult tanításokkal és titkos kultuszokkal, amelyek kapcsolatban állnak vele. A könyv első részében megismerkedhetünk a boszorkányok sajátos hitvilágával, mitológiájával, különös ünnepeivel és a boszorkányság huszadik századi újjászületésével. A második rész bemutatja a mágia ősi szabályait, a boszorkányok "éjszakai repülését", a vikinget kétféle varázsművészetét, a rúnajóslást, a nyárközepi tűzünnepet, a druidák csodanövényét, a szemmel verést, a szellemi varázslást és számos egyéb mágikus praktikát és népi hiedelmet. A harmadik rész a boszorkányság peremvidékére kalauzol el bennünket. Szóba kerül itt egyebek közt a titokzatos voodoo és a hozzá kapcsolódó zombi-hit, az egyiptomi halottkultusz, az aranycsinálás művészete és a Tabula Smaragdina. A negyedik rész bemutatja a boszorkányok és mágusok segítő állatait. A világ legkülönbözőbb helyeiről származó mítoszokban, mesékben, okkult tanításokban, vallásos elképzelésekben és örök életű babonákban mind ott van a TÜNDÉREK HAGYATÉKA.

Thea Sabin - A ​wiccáról kezdőknek
Talán ​sokan hallottak már a modern boszorkányságról, a wiccáról, ám csak homályos elképzeléseik vannak arról, hogy mit is takar ez a szó valójában. A boszorkányság napjainkban a leggyorsabban növekvő vallások egyike, és a sebes fejlődés rengeteg pontatlansággal és félreértéssel jár együtt. Kezdőként bizony nehéz dolgunk van, ha ki akarjuk válogatni a helytálló kijelentéseket a hamis állítások közül. A wiccáról kezdőknek című kötet a wiccáról szóló legfontosabb tudnivalók áttekinthető és szemléletes összefoglalója. Az alapoktól haladunk fokozatosan előre, miközben egyre magasabb szintű tudást és egyre bonyolultabb gyakorlatokat sajátíthatunk el, mint például: - Transz, meditáció, ösvénymunka - A wicca erkölcsiség alapelvei - Oltárok, mágikus eszközök és más fontos tárgyak - Jelentéssel bíró, személyes szertartások kialakítása - Varázslás, ötletek saját igézeteink megírásához A boszorkányságról kezdőknek nemcsak a wicca hitvilágát és gyakorlatát mutatja be, hanem részletesen foglalkozik az olyan fontos és nem egyszer vitatott témákkal, mint a magányos vallásgyakorlás, a tanítóval való munka, a megbízható csoportokhoz csatlakozás előnyei és hátrányai, valamint a média és a kortárs kultúra által a boszorkányokról alkotott sztereotípiák. Thea Sabin főpapnő, több mint húsz éve gyakoroló boszorkány. Kutatásai kiterjednek a sámánizmusra, a tai chira, a mitológia egyes területeire és az asztrológiára. Több mint tizenöt éve tanítja a wicca vallás alapelveit.

Héjjas István - A ​pogányság apológiája
Egyre ​többen felismerik, hogy az ember és a természet harmóniája megbomlott és a természet erőforrásait profit érdekből gátlástalanul kizsákmányoló emberi magatartás következményei aggasztóak. Alapvető szemléletváltozásra lenne szükség annak felismerésére, hogy nem vagyunk a természet urai, amivel azt tehetünk amit akarunk. Ebből a csapdából nem jelenthet kivezető utat sem a materialista világnézet, sem pedig egy megkövesedett, dogmatikus monoteista hitrendszer. Dr. Héjjas István könyve arra vállalkozik, hogy egyes tudományágak - mint a kvantumfizika felfedezései - és a pogányság közötti párhuzamok feltárásán keresztül bemutassa, milyen megoldást, kivezető utat jelenthet az emberiség válságából, ha az emberiség képes lenne visszatérni az ősi "pogány" szemléletmódhoz és értékrendhez. Ez nemcsak a természet megőrzését segíthetné elő, de jelentősen javíthatná az elidegenedett és depresszióra hajlamos modern ember belső lelki egyensúlyát, és ezen keresztül az emberi élet minőségét. Azok számára, akik vállalják ezeket az ősi értékeket és megvalósítani igyekeznek az ezekből adódó, kihívásokat is jelentő, ám a szellemi szabadságot mindenképpen kiterjesztő célokat, a pogányság nem szembenállás, nem lázadás a modern világ ellen. Inkább a világunk tisztelete, a külső világé, a kozmikus és természeti erőké - valamint benső világunké, amelyet ugyanazon erők hatnak át, mint a világmindenséget.

Philip Carr-Gomm - Druida ​hagyományok
Sokan ​a stonehenge-ihez hasonló kőkörökben, ligetekben látható, fehér lepelbe öltözött papokként képzelik el a druidákat. A valóságban azonban a druidizmus hatékony önismereti módszer. Gyökerei a kelták indoeurópai őseinél és a helyi megalit kultúrákban találhatók. Mindkét kultúra lenyűgöző matematikai, csillagászati, mérnöki és filozófiai tudással rendelkezett, amelyet egyesítettek, majd létrejött a klasszikus szövegekben is megörökített bárdok, látnokok és druidák rendje. E három fokozat magában foglalja a művészet, a természet és a filozófia birodalmát, a cél egyesíteni ezeket, s teljes emberré válni. A bárd, a látnok és a druida valójában egyazon ember: költő és sámán, gyógyító és filozófus, egyszerre szellemi és evilági lény.

Kodolányi János - Istenek
Istenek ​kerülnek szembe egymással a magyar tájakon, a keresztények Istene a pogány magyarság istenével.

Dimitrij Szergejevics Mereskovszkij - Julianus ​Apostata
Húsz ​stádium távolságban a kappadókiai Caesarea városától, az Argaiosz hegység erdős kiszögellésénél, a római országut mellett meleg gyógyforrás fakadt. Egy kőlap, durván kifaragott emberi alakokkal és görög felirattal azt hirdette, hogy valamikor ez a forrás az ikreknek, Castornak és Polluxnak volt szentelve. A nép a még jól látható pogány istenalakokat már keresztény szenteknek, Kosmas és Damianus vértanuk ábrázolásának nézte. A szent forrással szemközt az út túlsó oldalán kis csapszék állott, nyomorúlt szalmával fedett kunyhó, piszkos baromudvarral és kassal a tyúkok meg a libák számára. A korcsmában kecskesajtot és félbarna kenyeret, mézet, olajfa-olajat és a vidéken termő fanyar bort lehetett kapni. A korcsmáros egy Szirax nevű, alattomos örmény volt. A vendégszobát közfal két részre osztotta, egyikbe az alsóbb néposztály járt, a másikban jobbfajta vendégeket fogadtak. A füstös gerendákról sonkák és összecsomózott illatos hegyi füvek lógtak : Fortuna asszony, a korcsmáros felesége jó gazdasszony volt. A korcsma meglehetősen kétes hírben állott. Jobbfajta emberek nem maradtak ott éjszakára. Sötét hirek keringtek az ott történő bűntettekről; de Szirax körmönfont legény volt jól tudott vesztegetni, ahol kellett és mindig szárazon került ki a bajból.

Karl Spiesberger - A ​beavatottak rúnagyakorlatai - A rúnajógától a rúnamágiáig
A ​rúnák jelképes kifejezései "fogalmaknak", "eszméknek", "archetipális hatalmaknak", az "építőerőnek", mely az univerzumot teremtette. Az "Ősértelem" ott rejtőzik minden alapjában, ami a létezéséhez hajt. Összeköt az "Okok birodalmával", minden jelenségek alapforrásával. Az okozaton túl, a valóságon túl működik; amit mi valóságként ismerünk, az valójában okozat, egy olyan uralkodó felsőbb valóság terének és idejének okozata, melyben a transzcendencia működik. A rúnák érzékletes ábrázolása történhet betűvel és hanggal. A betűk és a hangok újra a kulcsai lettek az erő tárolásának, az éteráramlatnak, mint a jógaszakértők, és a misztikusok tanítják. Ebből következik, hogy minden rúna elosztó, kapcsolati hely, transzformátor. A vonalvezetése mutatja, hogy milyen antennaformát kell képezni a munkatáblából, a kiválasztott hangerő bevitelével. A rúnák bekapcsolnak minket a még felkutatlan sugárzás- és hullámterületbe, ahogy azt már egy másik helyen kifejtettük, hogy a kapcsoló felemel a kozmikus erőtárolóhoz. A kapcsolási folyamat végrehajtódik a testünkben, közben a rúnajelhez a megfelelő elfogadott viselkedés, a rúnahang, a rúnamantra éneklés, a zümmögés, a beszéd vagy a gondolkodás társul. A rúnagyakorlatok - kiterjednek az ászanára, a mantrára, a meditációra, az elmélkedésre, a rituáléra - közelebb visznek minket az Őshatalomhoz, összekötnek minket a kívánt transzcendentális hatalommal.

Kodolányi János - Holdvilág ​völgye
A ​Holdvilág völgye második önálló része Kodolányi János hatalmas regénysorozatának, amely Emese álma címen a magyar államalapítás, a magyarság duna-tiszaközi meggyökerezésének küzdelmes korát eleveníti meg. Ez a regény folytatása az Istenek-nek s a zalai település után most a Balaton déli partjára, a somogyi szállásra viszi az olvasót, ahol a kemény, magyar fajtája féltésében türelmetlenebb Tar Szörénd kapgán parancsol. A regény maga Ojbarsz ifjúságának története. Ojbarsz, Tar Szörénd fia nem más, mint Koppány, István király későbbi nagy ellenfele, a pogány magyarság ellenállásának kemény sziklája. Kodolányi a megelevenítő művészet csodálatos erejével varázsolja elénk ezt a zárkózott, szilaj indulatoktól fűtött, szertelen becsvágyú, nagy álmai és halálsejtelmes, misztikus látomások közt vergődő ifjúságot, amelyet korán érlel férfiúvá egy féktelen lángú első szerelem s apjának, Tar Szöréndnek korai halála, aki halálos bosszúnak esik áldozatul Gejza fejedelemmé választásának ünnepségén. A regény megrázó drámai eseményekben gazdag, de amellett költői szépségű és erejű leírása az egész ősmagyar pogány mitológiának. Az ifjú Ojbarszból táltost akar nevelni apja s ezen a réven ismerkedünk meg a táltosok révüléseivel, az áldozatok és istentiszteletek szertartásaival, a javas gyógyító tudomány babonás titkaival. A halálsejtelmektől kínzott Ojbarszt egyszer a holtak birodalmába is igézi néhány órára a titokzatos táltostudomány, amely örökre eljegyzi az ősi hagyományok szellemével a pogánysághoz makacsul ragaszkodó magyarság jövendő nagy bajvívóját. A tárgyánál fogva is rendkívül érdekes regény egyébként is eddig talán legművészibb és legmonumentálisabb vonalú alkotása Kodolányinak.

Paul Schmidt - Rúnamágia
A ​Rúnák mágikus jelek, melyeknek jelentésük van. Kezdetben, isteni és mágikus eredetük miatt, a szent misztériumok beavatási rituáléin használták, legitim szándékkal és mélyen vallásos indítékkal. Felfedezését Odin-Wotan az ősi tudás mestereinek suttogta, akiket rúnikus berakásokkal díszített kőris vagy mogyorófa botjuk különböztetett meg. A Rúnák tanulmányozása szent feladatnak tekinthető. A Rúnáknak, mint a hermetikus, magasrendű tudás teljes tárházának, titkos, ismeretlen eredete van.

Covers_118156
Pogány ​teológia I. Ismeretlen szerző
9

Ismeretlen szerző - Pogány ​teológia I.
Kötetünk ​három értekezést tartalmaz. Mindhárom munka a Plótinosz utáni újplatonizmus szövegértelmezési módjairól tájékoztat. Porphüriosz a Kr. utáni III. század második felében élt, Plótinosz műveit adta ki. Itt közölt munkájában az Odüsszeia egyik részletének értelmezését nyújtja. Sallustius Julianus császár kortársa volt. Egyetlen fennmaradt műve 363 körül íródott és a kortárs platonikus filozófia rövid foglalata. Proklosz (412-485) az athéni újplatonizmus legismertebb és egyik legfontosabb alakja. Az itt közölt részlet a Nap-hasonlat értelmezése és azokból az esszékből való, amelyeket a Platón Államában felvetődő problémákról írt.

Kállay Ferencz - A ​pogány magyarok vallása
...Szűken ​folynak különben is a bel- és külföldi krónikák tudósításai pogány őseink vallásáról, mert az írók keresztények levén, véteknek is tarták arról körülményesen is írni, a mellett más pogány emlékek, művek, népdalok, még a pogánynevek kiirtásában is a papok kezet fogva a királyokkal hatalmasan működtek, s merő áhitatosságból nem gondolták meg, hogy mind az nemzetiségünk, múlt történeteink s jövendői tudományosságunk nagy kárára tetemes csonkítással történendik meg, a mit jelenben a maradék csak mély fájdalommal érez, s fájdalmát némileg csak azzal enyhiti, ha a tudomány és bölcselés utján a mennyire lehet - a pogány magyarok ősi világát bár vázlatokban is ujban felépitni törekszik.

Zsuzsanna Emese Budapest - The ​Holy Book of Women's Mysteries
A ​women's spirituality classic now back in print! The Holy Book of Women's Mysteries is essential for Pagans, feminists, and women seeking to learn more about the spiritual path as it relates to the feminine and the Goddess aspects of witchcraft and Wicca. This book is not about reinstating a matriarchy or tearing down patriarchy; it is about women's spirituality and its relationship with politics and lifestyle. Z. Budapest is one of the founding mothers of modern women's witchcraft, beginning with the establishment of Susan B. Anthony Coven in Los Angeles in 1971. She catapulted herself into the media spotlight when she was tried as a witch and found guilty in 1975 after being arrested on Venice Beach for reading tarot cards. She fought the charges and, after a nine year battle, won the right for every tarot reader to do so legally. The Holy Book of Women's Mysteries is a seminal text that contains invaluable information on Dianic witchcraft and spells, including everyday magick, sabbat rituals, and divination methods; a section on how vegetarian theories and politics relate to witchcraft and the feminine aspect; and a good deal of information on goddesses and how the patriarchal religions distorted old myths to serve their own needs. There are several unique and beautiful Rites of Passage for women and men that you don't often find, and Budapest's personal life stories are an equally valuable read, from her escape across the mountains from Communist Hungary to her fight for women's religious freedom upon moving to America. * This reprint features a new introduction by Z. Budapest, in addition to essays by luminaries such as Starhawk and Merlin Stone.

Isuna Hasekura - Spice ​& Wolf 1
The ​life of a traveling merchant is a lonely one, a fact with which Kraft Lawrence is well acquainted. Wandering from town to town with just his horse, cart, and whatever wares have come his way, the peddler has pretty well settled into his routine — that is, until the night Lawrence finds a wolf goddess asleep in his cart. Taking the form of a fetching girl with wolf ears and a tail, Holo has wearied of tending to harvests in the countryside and strikes up a bargain with the merchant to lend him the cunning of “Holo the Wisewolf” to increase his profits in exchange for taking her along on his travels. What kind of businessman could turn down such an offer? Lawrence soon learns, though, that having an ancient goddess as a traveling companion can be a bit of a mixed blessing. Will this wolf girl turn out to be too wild to tame?

Bálint Gábor - A ​mandsuk szertartásos könyv
Bálint ​Gábor 1875-ben a Magyar Tudományos Akadémián olvasta fel: A mandsuk szertartásos könyvéről szóló értekezését. Ebben a sámán vallás jellegzetességeit tárgyalja. Az európai szakirodalomban ez volt az első értekezés a témáról. A könyvet a 18. században állították össze a kínai császár megrendelésére a szóbeli hagyomány és a mandsu nemzetségfők elbeszélései alapján. Az eredeti kéziratos könyvben megtalálhatóak az évszakokhoz fűződő szertartások, a különböző rituális énekek és imák, a szertartásoknál alkalmazott edények, rituális eszközök rajzai stb. Bálint Gábor így összegzi a művet: "A mandsuk istentiszteletének és áldozásának legfőbb parancs folytán szerkesztett törvénykönyve." - Érdekesnek azért lehet a könyvet mondani, mert ez azon vallás szertartását tartalmazza, melyet minden valószínűség szerint az uralaltaji s így fajunkbeli népek közös ősi vallásának tathatni.

Janet Bord - The ​Traveller's Guide to Fairy Sites
A ​traveller's guidebook to the 500+ places in the British Isles where fairies have actually been seen offers a new angle on the very popular SUBJECT: of fairies. Most of the stories are not about the pretty winged fairies from children's picture books, but vsit the actual sites where fairies have been seen and, perhaps, may be seen today. This well-regarded author, known for her scholarly research, offers * accurate details on how to get to the sites * first-hand sighting reports and strange accounts of fairy sightings, traditional and modern * a guide to the different types of Little People, from Pixies to Leprechauns * many illustrations, engravings, drawings, photographs and maps This is Fairy Lore for intrepid or armchair travellers, but it is most definitely not for the fainthearted, as many of the stories can make your hair stand on end.

Hollódoktor - Szelídítetlen ​boszorkányság
A ​boszorkányság érdekel és nem az annak nevezett újkori álhagyományok? Unod már az erről szóló ezoterikus egyenirodalmakat, amik ugyanazokat sulykolják beléd, ám Te érzed, hogy ennél sokkal több van a boszorkányságban? Kíváncsi vagy a boszorkányság eredeti, SZELÍDÍTETLEN valójára? Akkor jól választottál, fordítsd meg a könyvet és javaslom, kezdd az elején! De jól vigyázz! Mert a négyszáz oldal végére – a valós információk tükrében – átértékelsz majd csaknem mindent, amit korábban a Mesterségről gondoltál. /Hollódoktor/ A szerző – aki negyed évszázada tapossa a tradicionális boszorkányság ösvényét és nemzetközi szaktekintélyként kutatja annak valós antropológiai gyökereit – ebben a könyvben hideg vízzel önti nyakon a téma iránt érdeklődőket. Könyörtelenül űzi el a legtöbb szakirodalom által előszeretettel terjesztett, ám néprajzilag teljesen helytelen technikákat, eszközöket, ünnepeket, valamint elképzeléseket, és harminc fejezeten keresztül bemutatja a boszorkányság – neopogány befolyásoló hatásoktól mentes – valódi, szelídítetlen arcát. A konkrét gyakorlatok mellett, rendszeres antropológiai alátámasztások és kitekintések, valamint személyes tapasztalatok sora teszi elsöprően hitelessé és egyedivé a művet, mely nem csak bepillantást enged a hagyományos irányzat kulisszatitkaiba, de etalont is teremt a tradicionális boszorkányság szelídítetlen ösvényén járók számára.

Covers_421186
A ​török népek vallásai Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - A ​török népek vallásai
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Erin Lale - Asatru ​for Beginners
This ​is an easy-to-read introduction to the heathen religion Asatru. The book starts with a list of frequently asked questions. The next chapter is history, which begins with heathen mythology, covers the prehistory of ancient Europe, the history of barbarian contact with Rome, and continues with the history of heathenism up to the present day. The next two chapters are handy lists of gods and other beings. Then comes the section on rituals, including holiday celebrations, toasting rituals, weddings and other life events. The chapter on beliefs and morality explains the heathen world view and answers specific questions on how Asatru relates to the modern world. The chapter on magic introduces runes, seidh, spells, and bersarkrgangr. Finally, the resources chapter lists recommendations for further study and contact information for the major Asatru organizations in America. Whether or not you're a beginner, you'll find excellent knowledge here.

Ngũgĩ wa Thiong'o - Közöttünk ​a folyó
Varázslatos, ​balladisztikus történet. Angolul is őrzi a gikuju (gikuyu vagy kikuyu) nyelv vélhető tömörségét. Szépségről, szerelemről, az élet völgyéről mesél, miközben feleleveníti a legkegyetlenebb törzsi szokásokat. Nem ítélkezik, érteni segít a sokféleség mélyén az embert, önmagunkat. Kenyában járunk. A soha ki nem száradó Honia folyó mentén, a zegzugos dombvidéken, ahová a fehér ember még nem merészkedett be. Murungu isten az első férfinak és nőnek adta ezt a termékeny földet, ajándékba. A folyó az élet, itt mártóznak meg lányok és fiúk, a felnőtté avató szertartás, azaz a körülmetélés után. Mert körülmetélik, azaz a fehér ember szerint megcsonkítják a lányokat is. A szent liget és az ősi dombok érintetlenül őrzik a törzsek varázslatait és rítusait. Itt nő fel Waiyaki, a látónak tartott Chege fia és a megtérített Józsué lánya, Nyambura. A dombokon túl pedig ott a síkság, Nairobi városa, és a misszió, ahol elítélik a pogány szokásokat. Nyambura testvére, Muthoni, elszökik az apjától, és önként veti alá magát a szertartásnak, hogy a törzse szokásai szerint nő lehessen. A seb elfertőződik, Muthoni meghal. Waiyaki közben a fehér ember tudását sajátítja el, de csak azért, mert apja arra neveli, akkor győzheti le a fehér embert, ha megismeri. Nagy Tanító lesz, iskolákat épít, élni segít. A dombok felélednek és összecsapnak. Harcol egymással hit és meggyőződés, kereszténység és pogányság, az őslakos és az őt saját földjén megadóztató fehér ember. A fiatalok között szerelem szövődik, de az afrikai Rómeó és Júliának sem jut biztatóbb sors, mint az elődeinek. Vagy mégis? „A föld elcsendesült. Két domb állt egymás mellett, sötétségbe burkolózva. A Honia tovább folyt közöttük, végig az élet völgyén, zúgása a sötét csend fölé emelkedett, hogy Kamenóban és Makuyuban is egészen az emberek szívéig hatoljon.”

Kodolányi János - Ojbarsz ​futása
Kodolányi ​János Emese álma címmel nagyszabású magyar történeti tárgyú regénysorozatot tervezett a honfoglalás koráról. Az Istenek (1941) és a Holdvilág völgye (1942) című kötetek folytatásaként - melyek még az író életében, 1968-ban Pogány tüzek közös cím alatt is kiadásra kerültek - jelent meg a Sorsunk című folyóirat 1943. és 1944. évfolyamában az Ojbarsz futása, amely könyv alakban mind ez idáig nem volt hozzáférhető. Pedig méltó az újraközlésre, a megismerésre. A jelen kiadással egy önmagában töredékesnek tekinthető, de fontos Kodolányi-mű, a honfoglalás kori regényfolyam egy további töredékkel egészül ki.

Zsuzsanna Emese Budapest - Diana L. Paxson - Celestial ​Wisdom for Every Year of Your Life
Lighthearted ​and playful, yet chock-full of wisdom, CELESTIAL WISDOM FOR EVERY YEAR OF YOUR LIFE reveals surprising insights into the possibilities within each year. Here we find the issues, challenges, and joys specific to each birthday. Learn the dynamics at play to make the best choices and decisions to lead the fullest life possible at any and every age!

Tornyos Márton - Bartha István - Pogány ​katekizmus
Azok ​a felnőttek, akik többségének már a szülei is teljesen tájékozatlanok voltak a keresztyénség témájában, szinte semmit nem tudnak annak lényegéről. Vagy ami még rosszabb: tudni vélnek. És a makacs tévhitek úgy tartják magukat, hogy majdnem reménytelennek tűnik bármilyen próbálkozás arra nézve, hogy ezekkel szemben érdemi, hiteles információkat lehessen átadni, elfogadtatni. Sokan begubóznak, sokan magukra maradnak életkérdéseikkel vagy tévutakon vélnek válaszokat találni. Leginkább érdekes témák, amelyek terén nagy a gond: 1. az istenkérdés maga; 2. a vallások egymáshoz való viszonya; 3. a keresztyénségen belüli felekezetiség; 4. a különféle egyházi hagyományok világi továbbélésének jelentősége és értelmezése; 5. a vallási igazságokra épülő etikai alapvetések, illetve az ezekkel összhangban álló 6. jövőbeli reménység, különös tekintettel az útkeresésekre és a megfogalmazások sokszínűségére; 7. beleértve a formális értelemben vett istentagadást és egyházellenességet is, amelyek hátterében a történelmi változásokon átment egyházi és társadalmi struktúra, illetve ezek egymáshoz való, meglehetősen ellentmondásos kapcsolata áll. Az ember számára nem gondolkodni annyi, mint nem létezni. Az aktuális szelekkel sodródás pedig többnyire egyenlő a nem gondolkodással. Ez lehetne talán az ontológiai alapvetés. Etikai következtetésként pedig valami ilyesmit fogalmaznék meg: 1. az egészségre legkárosabb a stressz. Igen, még a káros szenvedélyeknél, az extrém sportoknál és a drogoknál is károsabb. 2. Minden erkölcstelenség hátterében a képmutatás áll.

Kálmány Lajos - Boldogasszony
Feltehetően ​ősi asszonyistenség neve. Gellért püspök tanácsára a térítők Szűz Máriára alkalmazták, a Szűzanya törzsökös szinonim szava lett. A világon nem hallottak Sarlós Boldogasszony, Nagyboldogasszony, Gyümülcsoltó Boldogasszony és Gyertyaszentelő Boldogasszonyról. Kálmány Lajos ezt a munkáját 1885-ben publikálta.

Ellen Dugan - The ​Natural Psychic
Everyone ​has some type of psychic ability, but the skills that come easily for some may be more challenging for others. However, no matter where you are on the psychic spectrum, The Natural Psychic will help you develop and refine your natural talents. Renowned author Ellen Dugan is your personal guide, helping you to build your psychic repertoire. With humor, easy-to-follow instructions, and no-nonsense advice, this engaging book offers lively lessons on: The Three P's: Premonition Precognition Postcognition The Five C's: Claircognizance Clairaudience Clairvoyance Clairsentience Clairtangence Psychometry Group Readings Tarot Psi-Sensitives Ghost Hunters Séances Ouija Boards SLIders Psychic Training Psychic Hangovers and First Aid Psychic Attacks Psychic Self-Defense Repairing the Aura Crystals for Psychic Work Psychic ability is accessible to everyone regardless of spiritual or religious belief. The Natural Psychic is a down-to-earth, straight-up guide that will help you use psychic abilities to enrich your life and expand your world.

Ellen Dugan - Herb ​Magic for Beginners
Stir ​up passion with violet or nab a new job with honeysuckle. From parsley to periwinkle, people enjoy herbs for their aroma, taste, and healing abilities, but few are aware of the enchanting powers harnessed within these multipurpose plants. Breathing new life into herbal folklore and wisdom, Ellen Dugan introduces the magical side of these natural treasures. The author of Cottage Witchery describes the magical traits of flowers, roots, trees, spices, and other commonly found herbs. Under her guidance, readers learn the basics of magic and spellworking so they may safely explore herbal magic on their own for health, luck, prosperity, romance, protection, and more!

Dion Fortune - The ​Goat Foot God
The ​mediaeval mind of the man returned from the dead knew no half-lights or compromise in the doctrines of sin and hell. According to all the standards ofhis world, he had sold his soul to the Devil and an eternity of hell-fire awaited him. 'She gazed back at him. The minutes were slipping away one after the other. A town clock chimed the hour. How much longer were they going to stay like this? She dared not move lest God knew what should be let loose upon her. She could conceive of Hugh Paston falling dead in the occupant of his body withdrew suddenly. Come what might, the first move must not come from here. 'Then the man, without taking his eyes off hers, slowly stretched out his hand and touched the back of hers with th etips of her fingers, as if feeling her pulse. The finger-tips were icy cold. It was indeed like the touch of the hand of the dead'

River Higginbotham - Joyce Higginbotham - Pagan ​Spirituality
In ​a world filled with beginner books, deeper explanations of the Pagan faith are rarely found. Picking up where their critically acclaimed first book Paganism left off, bestselling authors Joyce & River Higginbotham offer intermediate-level instruction with Pagan Spirituality. Respected members of their communities, the Higginbothams describe how to continue spiritual evolution though magick, communing, energy work, divination, and conscious creation in a pleasant, encouraging tone. Learn how to use journaling, thought development, visualization, and goal-setting to develop magickal techniques and to further cultivate spiritual growth. This book serves to expand the reader's spiritual knowledge base by providing a balanced approach of well-established therapies, extensive personal experience, and question-and-answer sessions that directly involve the reader in their spiritual journey.

Arvi Järventaus - Kereszt ​és varázsdob
E ​regényében Arvi Järventaus egy évszázadokkal ezelőtt élt lappföldi prédikátor különös, emberi gyengékben és isteni rajongásban egyként bővelkedő életét írta meg. Olaus Sirma maga is lapp származású, úgy érzi, Isten reá bízta lapp testvéreinek megtérítését. Munkáját messze Északon kétség és lelkesedés közepette végzi. Kemény, rettenthetetlen egyéniség, egyetlen lépést sem hátrál a pogánysággal vívott küzdelemben. Vele szemben az utolsó pogány táltos, egy lapp Koppány: Paulus-Juoni méltó ellenfele a papnak. Csodálatos fiatal alakja körül szinte rajzanak egy letűnőben levő ősi világ szellemei és titkai. A hegyvidéki lappok, élükön Paulus-Juonival minden úton-módon, megható makacssággal védelmezik atyáik s velük harcol a magányos pap, akinek egyetlen társa, fiatal, szelíd, bájos felesége: Kaarina. Két világ csap össze ebben a regényben: az ősi mítoszok világa s a modern keresztyén emberé. Élet-halál harc ez. S a hősök élete, környezete, Lappföld derengő égboltja, zuhogó folyók, csilingelő szánok, vonuló rénszarvas-csordák, lobogó északi fény, süvöltő hóvihar, szénaillatú nyár változatos képei nyűgözik le az olvasót. Néplélektani szempontból is értékes mű: belevilágít a sámánok életébe és szerepébe. És néprajzi szempontból sem utolsó: leírja a hegyvidéki lappok életét, azzal a közvetlenséggel, ahogy csak a népével együtt élő, annak minden gondját-baját, erényét és bűnét ismerő és megbocsájtó, tárgyilagos megfigyelő írhatja le. Számunkra különösen sokat mond ez a könyv. Olyan kultúráról szól, amely rokon volt a miénkkel, de amely nálunk már réges-régen meghalt.

Margot Adler - Drawing ​down the Moon
Almost ​thirty years since its original publication, Drawing Down the Moon continues to be the only detailed history of the burgeoning but still widely misunderstood Neo- Pagan subculture. Margot Adler attended ritual gatherings and interviewed a diverse, colorful gallery of people across the United States, people who find inspiration in ancient deities, nature, myth, even science fiction. In this new edition featuring an updated resource guide of newsletters, journals, books, groups, and festivals, Margot Adler takes a fascinating and honest look at the religious experiences, beliefs, and lifestyles of modern America's Pagan groups.

Tóth Anna Judit - Ünnepek ​a keresztény és pogány kor határán
Sok ​népszokás gyökerei nyúlnak vissza a kereszténység előtti korba, mégis a történelem eseményeinek következtében Európa kevés helyén maradtak fenn olyan források, melyek lehetővé tennék, hogy a kezdetektől akár a jelenig végigkövethessük egy-egy népi szokás alakulását. A könyv öt olyan ünnep történetét követi nyomon, melyek az ókor utolsó századainak jellegzetes eseményei voltak, és amelyek ma is élnek a Balkán vagy Nyugat-Európa népi hagyományaiban. Egyes szokások alig változtak az idők folyamán, a görög kisiskolások ugyanúgy járják március első napján fából faragott fecskékkel a házakat, ahogy őseik tették két évezreddel korábban. Más szokásokra a divatok gyors változása jellemző, ezeknél a puszta néven túl semmi sem maradt változatlan. A szerző feltárja ezen ünnepek eredetét, késő ókori virágkorukat s végül máig tartó utóéletüket, ezzel illusztrálva az európai népi kultúra kereszténnyé válásának folyamatát.

Kollekciók