Ajax-loader

'pogányság' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Makkai Sándor - Táltoskirály
A ​13.század harmincas éveinek Magyarországát IV.Béla ifjúkorát , trónra kerülésének történetét, a tatárjárás előzményeit idézi föl Makkai Sándor érdekfeszítő, mozgalmas cselekményű, a bonyolult ellentmondásokkal terhes korszakot híven tükröző történelmi regényében. A tatárjárás eseményeit e könyv folytatásában a Sárga vihar-ban írta meg a szerző. Az alig húszéves, koraérett, komor Béla királyfinak nincs helye apja, II. Endre fényűző udvarában: Erdélybe száműzik - feleségét, Máriát is úgy kell megszöktetnie apja fogságából. "Kisebbik királyfiként", Erdély uralkodójaként készül arra, hogy majd átveszi a trónt, rendet teremt az országban, s bosszút áll anyja, a merániai Gertrúd gyilkosain. A királyi udvar hatalomra és vagyonra éhes főnemesei - élükön a nádorral - összeesküvést szőnek II. Endre ellen. A leleplezett összeesküvés hírétől megtört király visszahívja kitagadott fiát; de Béla már csak apja temetésére érkezik meg; elfoglalja a trónt, mely körül újabb fenyegető jelek sokasodnak: keletről érkezett utazók a sárga veszedelem, a tatárok közeledéséről adnak hírt. A két háború közti időszak egyik legnépszerűbb, több kiadást megért regénye ma sem vesztett fényéből: lélegzetelállító kalandokban bővelkedő cselekménye, költői ragyogású stílusa feledhetetlen olvasmánnyá teszi.

Thea Sabin - A ​wiccáról kezdőknek
Talán ​sokan hallottak már a modern boszorkányságról, a wiccáról, ám csak homályos elképzeléseik vannak arról, hogy mit is takar ez a szó valójában. A boszorkányság napjainkban a leggyorsabban növekvő vallások egyike, és a sebes fejlődés rengeteg pontatlansággal és félreértéssel jár együtt. Kezdőként bizony nehéz dolgunk van, ha ki akarjuk válogatni a helytálló kijelentéseket a hamis állítások közül. A wiccáról kezdőknek című kötet a wiccáról szóló legfontosabb tudnivalók áttekinthető és szemléletes összefoglalója. Az alapoktól haladunk fokozatosan előre, miközben egyre magasabb szintű tudást és egyre bonyolultabb gyakorlatokat sajátíthatunk el, mint például: - Transz, meditáció, ösvénymunka - A wicca erkölcsiség alapelvei - Oltárok, mágikus eszközök és más fontos tárgyak - Jelentéssel bíró, személyes szertartások kialakítása - Varázslás, ötletek saját igézeteink megírásához A boszorkányságról kezdőknek nemcsak a wicca hitvilágát és gyakorlatát mutatja be, hanem részletesen foglalkozik az olyan fontos és nem egyszer vitatott témákkal, mint a magányos vallásgyakorlás, a tanítóval való munka, a megbízható csoportokhoz csatlakozás előnyei és hátrányai, valamint a média és a kortárs kultúra által a boszorkányokról alkotott sztereotípiák. Thea Sabin főpapnő, több mint húsz éve gyakoroló boszorkány. Kutatásai kiterjednek a sámánizmusra, a tai chira, a mitológia egyes területeire és az asztrológiára. Több mint tizenöt éve tanítja a wicca vallás alapelveit.

Papp Dóra - Bolyongó
Szepes ​Norbert szeptemberben új esélyt kap a helyi hatosztályos gimnázium egyik végzős osztályában. De nem egyszerű a beilleszkedés. Tetoválásai láttán többen összesúgnak a háta mögött, mások őrültnek tartják különös szokásai miatt. És persze fontos kérdés, hogy mit szól hozzá az osztály legmenőbb rockere, nem beszélve az éles szemű Farkas Míráról, aki olyan gyanakvón néz rá, mintha küldetésének tekintené, hogy minél többet megtudjon titokzatos új osztálytársáról. Norbit azonban évek óta nem érdekli a cikizés. Ami igazán számít neki, az az anyjának tett ígérete, az Őry család baráti oltalma, Mikko, a finn tökfej, a városszéli tölgyerdő, az akácméz, és egy félkarú isten. Csakhogy hamarosan felbukkan egy árny a múltból, aki mintha Norbi saját árnyéka lenne – és a fiú kénytelen számot vetni mindazzal, ami miatt ott kellett hagynia régi iskoláját, és meg kell hoznia egy olyan döntést, amelyben nem biztos, hogy a sors istennői a segítségére lesznek…

Boda László - Hitünk ​önvédelme
Az ​önvédelem az emberiség ősi természetjoga. A Katolikus Egyház hitét számos támadás érte a múltban, különösen a felvilágosodás korától. Az Egyház hitének egyes tételei azonban már az ősegyház kezdetétől védelemre szorultak, különösen az ókeresztény korban. Ezek az írások alapozták meg aztán a rendszerbe foglalt hitvédelmet, az úgynevezett apologetikát. Az Egyház által tévtanoknak, eretnekségeknek bizonyuló tételeket pedig a zsinatok ítélték el. Pascal Gondolatok című műve a hitvédelem sajátos műfaja is egyben. A Magyar Katolikus Egyház XX. századi hitvédelmi munkái közül a jezsuita Bangha Béla műve emelkedik ki (1940). Az idő azonban gyorsan halad. Legalább minden fél évszázadban újra kell írni a hitvédelmet, hiszen a támadások újabb és újabb formában jelentkeznek. Az egyháztörténetet tekintve a teológiai és krisztológiai tévtanok után jelenünkre leginkább már az antropológiai jellegű téveszmék a jellemzők, elsősorban Jézus Krisztussal kapcsolatban, de az ember mivoltát illetően is. Az arányos védekezést jog és erkölcs egyaránt indokoltnak tartja. Erről hitvédelmi vonatkozásban napjainkban sajnos nem beszélhetünk., mert a világhatású internet és a televíziós csatornák az informatika nagyhatalmát jelentik. Egy könyv kérdéseibe és feleleteibe rögzített hitvédelem Dávid és Góliát párbaját juttatja eszünkbe, amely informatikai hatókörét tekintve Dávid jóval kisebb, Góliát pedig jóval nagyobb a bibliainál. Mégsem kilátástalan a védelem, ha az igazság áll szemben az ellenséges szándékú vádakkal. Az evangélium szava egyértelmű: "Az igazság szabaddá tesz benneteket." (vö. Jn 8,32).

Dimitrij Szergejevics Mereskovszkij - A ​Messiás
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Yliaster Daleth - Rhiannon Gwyddbwyll - A ​tündérek hagyatéka
A ​szerzők, a megszokott sémáktól eltérően, nem elsősorban a boszorkányokról terjesztett középkori rágalmakkal és a boszorkányüldözések szörnyűségeivel foglalkoznak, hanem a zöld boszorkányságnak is nevezett Wiccával, valamint azokkal mítoszokkal, mágikus népszokásokkal, okkult tanításokkal és titkos kultuszokkal, amelyek kapcsolatban állnak vele. A könyv első részében megismerkedhetünk a boszorkányok sajátos hitvilágával, mitológiájával, különös ünnepeivel és a boszorkányság huszadik századi újjászületésével. A második rész bemutatja a mágia ősi szabályait, a boszorkányok "éjszakai repülését", a vikinget kétféle varázsművészetét, a rúnajóslást, a nyárközepi tűzünnepet, a druidák csodanövényét, a szemmel verést, a szellemi varázslást és számos egyéb mágikus praktikát és népi hiedelmet. A harmadik rész a boszorkányság peremvidékére kalauzol el bennünket. Szóba kerül itt egyebek közt a titokzatos voodoo és a hozzá kapcsolódó zombi-hit, az egyiptomi halottkultusz, az aranycsinálás művészete és a Tabula Smaragdina. A negyedik rész bemutatja a boszorkányok és mágusok segítő állatait. A világ legkülönbözőbb helyeiről származó mítoszokban, mesékben, okkult tanításokban, vallásos elképzelésekben és örök életű babonákban mind ott van a TÜNDÉREK HAGYATÉKA.

Héjjas István - A ​pogányság apológiája
Egyre ​többen felismerik, hogy az ember és a természet harmóniája megbomlott és a természet erőforrásait profit érdekből gátlástalanul kizsákmányoló emberi magatartás következményei aggasztóak. Alapvető szemléletváltozásra lenne szükség annak felismerésére, hogy nem vagyunk a természet urai, amivel azt tehetünk amit akarunk. Ebből a csapdából nem jelenthet kivezető utat sem a materialista világnézet, sem pedig egy megkövesedett, dogmatikus monoteista hitrendszer. Dr. Héjjas István könyve arra vállalkozik, hogy egyes tudományágak - mint a kvantumfizika felfedezései - és a pogányság közötti párhuzamok feltárásán keresztül bemutassa, milyen megoldást, kivezető utat jelenthet az emberiség válságából, ha az emberiség képes lenne visszatérni az ősi "pogány" szemléletmódhoz és értékrendhez. Ez nemcsak a természet megőrzését segíthetné elő, de jelentősen javíthatná az elidegenedett és depresszióra hajlamos modern ember belső lelki egyensúlyát, és ezen keresztül az emberi élet minőségét. Azok számára, akik vállalják ezeket az ősi értékeket és megvalósítani igyekeznek az ezekből adódó, kihívásokat is jelentő, ám a szellemi szabadságot mindenképpen kiterjesztő célokat, a pogányság nem szembenállás, nem lázadás a modern világ ellen. Inkább a világunk tisztelete, a külső világé, a kozmikus és természeti erőké - valamint benső világunké, amelyet ugyanazon erők hatnak át, mint a világmindenséget.

Philip Carr-Gomm - Druida ​hagyományok
Sokan ​a stonehenge-ihez hasonló kőkörökben, ligetekben látható, fehér lepelbe öltözött papokként képzelik el a druidákat. A valóságban azonban a druidizmus hatékony önismereti módszer. Gyökerei a kelták indoeurópai őseinél és a helyi megalit kultúrákban találhatók. Mindkét kultúra lenyűgöző matematikai, csillagászati, mérnöki és filozófiai tudással rendelkezett, amelyet egyesítettek, majd létrejött a klasszikus szövegekben is megörökített bárdok, látnokok és druidák rendje. E három fokozat magában foglalja a művészet, a természet és a filozófia birodalmát, a cél egyesíteni ezeket, s teljes emberré válni. A bárd, a látnok és a druida valójában egyazon ember: költő és sámán, gyógyító és filozófus, egyszerre szellemi és evilági lény.

Ipolyi Arnold - Magyar ​mythologia I-II.
Közel ​másfél évszázada annak, hogy Ipolyi Arnold: Magyar Mythológia című akadémikus stílusban íródott műve megjelent. A kutatók és az érdeklődők számára ma is kiváló forrásmunka, úgy a pogány magyarok ősvallása, mitológiája és azok vallási hite és szertartásai tekintetében. Teljesebb mű a témáról azóta sem született. Nincs a magyar tudományos irodalomnak még egy olyan műve, amelyről későbbi kutatók kevesebb elismeréssel írtak volna, de amelyből legtöbbször a forrás megnevezése nélkül többet merítettek, mint Ipolyi Magyar mythológiája. A magyarok ősvallását keresve a szerző megalkotta a folklór-néprajz alapjait.

Kodolányi János - Istenek
Istenek ​kerülnek szembe egymással a magyar tájakon, a keresztények Istene a pogány magyarság istenével.

Dimitrij Szergejevics Mereskovszkij - Julianus ​Apostata
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Karl Spiesberger - A ​beavatottak rúnagyakorlatai - A rúnajógától a rúnamágiáig
A ​rúnák jelképes kifejezései "fogalmaknak", "eszméknek", "archetipális hatalmaknak", az "építőerőnek", mely az univerzumot teremtette. Az "Ősértelem" ott rejtőzik minden alapjában, ami a létezéséhez hajt. Összeköt az "Okok birodalmával", minden jelenségek alapforrásával. Az okozaton túl, a valóságon túl működik; amit mi valóságként ismerünk, az valójában okozat, egy olyan uralkodó felsőbb valóság terének és idejének okozata, melyben a transzcendencia működik. A rúnák érzékletes ábrázolása történhet betűvel és hanggal. A betűk és a hangok újra a kulcsai lettek az erő tárolásának, az éteráramlatnak, mint a jógaszakértők, és a misztikusok tanítják. Ebből következik, hogy minden rúna elosztó, kapcsolati hely, transzformátor. A vonalvezetése mutatja, hogy milyen antennaformát kell képezni a munkatáblából, a kiválasztott hangerő bevitelével. A rúnák bekapcsolnak minket a még felkutatlan sugárzás- és hullámterületbe, ahogy azt már egy másik helyen kifejtettük, hogy a kapcsoló felemel a kozmikus erőtárolóhoz. A kapcsolási folyamat végrehajtódik a testünkben, közben a rúnajelhez a megfelelő elfogadott viselkedés, a rúnahang, a rúnamantra éneklés, a zümmögés, a beszéd vagy a gondolkodás társul. A rúnagyakorlatok - kiterjednek az ászanára, a mantrára, a meditációra, az elmélkedésre, a rituáléra - közelebb visznek minket az Őshatalomhoz, összekötnek minket a kívánt transzcendentális hatalommal.

Kodolányi János - Holdvilág ​völgye
A ​Holdvilág völgye második önálló része Kodolányi János hatalmas regénysorozatának, amely Emese álma címen a magyar államalapítás, a magyarság duna-tiszaközi meggyökerezésének küzdelmes korát eleveníti meg. Ez a regény folytatása az Istenek-nek s a zalai település után most a Balaton déli partjára, a somogyi szállásra viszi az olvasót, ahol a kemény, magyar fajtája féltésében türelmetlenebb Tar Szörénd kapgán parancsol. A regény maga Ojbarsz ifjúságának története. Ojbarsz, Tar Szörénd fia nem más, mint Koppány, István király későbbi nagy ellenfele, a pogány magyarság ellenállásának kemény sziklája. Kodolányi a megelevenítő művészet csodálatos erejével varázsolja elénk ezt a zárkózott, szilaj indulatoktól fűtött, szertelen becsvágyú, nagy álmai és halálsejtelmes, misztikus látomások közt vergődő ifjúságot, amelyet korán érlel férfiúvá egy féktelen lángú első szerelem s apjának, Tar Szöréndnek korai halála, aki halálos bosszúnak esik áldozatul Gejza fejedelemmé választásának ünnepségén. A regény megrázó drámai eseményekben gazdag, de amellett költői szépségű és erejű leírása az egész ősmagyar pogány mitológiának. Az ifjú Ojbarszból táltost akar nevelni apja s ezen a réven ismerkedünk meg a táltosok révüléseivel, az áldozatok és istentiszteletek szertartásaival, a javas gyógyító tudomány babonás titkaival. A halálsejtelmektől kínzott Ojbarszt egyszer a holtak birodalmába is igézi néhány órára a titokzatos táltostudomány, amely örökre eljegyzi az ősi hagyományok szellemével a pogánysághoz makacsul ragaszkodó magyarság jövendő nagy bajvívóját. A tárgyánál fogva is rendkívül érdekes regény egyébként is eddig talán legművészibb és legmonumentálisabb vonalú alkotása Kodolányinak.

Paul Schmidt - Rúnamágia
A ​Rúnák mágikus jelek, melyeknek jelentésük van. Kezdetben, isteni és mágikus eredetük miatt, a szent misztériumok beavatási rituáléin használták, legitim szándékkal és mélyen vallásos indítékkal. Felfedezését Odin-Wotan az ősi tudás mestereinek suttogta, akiket rúnikus berakásokkal díszített kőris vagy mogyorófa botjuk különböztetett meg. A Rúnák tanulmányozása szent feladatnak tekinthető. A Rúnáknak, mint a hermetikus, magasrendű tudás teljes tárházának, titkos, ismeretlen eredete van.

Covers_118156
Pogány ​teológia I. Ismeretlen szerző
9

Ismeretlen szerző - Pogány ​teológia I.
Kötetünk ​három értekezést tartalmaz. Mindhárom munka a Plótinosz utáni újplatonizmus szövegértelmezési módjairól tájékoztat. Porphüriosz a Kr. utáni III. század második felében élt, Plótinosz műveit adta ki. Itt közölt munkájában az Odüsszeia egyik részletének értelmezését nyújtja. Sallustius Julianus császár kortársa volt. Egyetlen fennmaradt műve 363 körül íródott és a kortárs platonikus filozófia rövid foglalata. Proklosz (412-485) az athéni újplatonizmus legismertebb és egyik legfontosabb alakja. Az itt közölt részlet a Nap-hasonlat értelmezése és azokból az esszékből való, amelyeket a Platón Államában felvetődő problémákról írt.

Marion Zimmer Bradley - Avalon ​ködbe vész
Nem ​könnyű feladat méltó módon bemutatni ezt a nemzetközi bestsellert, amely több évtizede áll a könyves sikerlisták előkelő helyein. A kötet rendkívül szokatlan, meghökkentő és magával ragadó módon értelmezi az Arthur-mondakört, amely számtalan feldolgozásban látott már napvilágot, azonban Bradley könyvét minden eddigitől megkülönbözteti és a világon páratlan sikerré avatta, hogy a nők szemszögéből meséli el a történetet. Főszereplői az ősi, druida természetvallás „felvilágosult” gondolkodású papnői és Arthur félénk, korlátolt felesége, aki a katolicizmus fogságában vergődik. A sodró lendületű, sok szálból szőtt mese kibontakozása közben tanúi lehetünk, amint a pogány természetistennő kultusza átadja helyét a keresztény szertartásoknak. Bradley történetében ennek a folyamatnak a jelképe Avalon, a druida papnők szent szigete, ahol a múlt, a jelen és a jövő egyszerre létezik, szinte egymásba olvad. Marion Zimmer Bradley a fantasy irodalom meghatározó alakja. Jellemek és lelkek, izgalmas és sokrétűen ábrázolt figurák sokaságával köti le a figyelmünket, nem is szólva a szerelmekkel, szenvedélyekkel, gyilkos merényletekkel és cselszövésekkel teli meséről.

Marion Zimmer Bradley - The ​Mists of Avalon
This ​is the tragic tale of the rise and fall of Camelot - but seen through the eyes of Camelot's women: the devout Gwenhwyfar, Arthur's Queen; Vivane, High priestess of Avalon and the Lady of the Lake; above all, Morgaine, possessor of the sight, the wise, the wise-woman fated to bring ruin on them all.

Kállay Ferencz - A ​pogány magyarok vallása
...Szűken ​folynak különben is a bel- és külföldi krónikák tudósításai pogány őseink vallásáról, mert az írók keresztények levén, véteknek is tarták arról körülményesen is írni, a mellett más pogány emlékek, művek, népdalok, még a pogánynevek kiirtásában is a papok kezet fogva a királyokkal hatalmasan működtek, s merő áhitatosságból nem gondolták meg, hogy mind az nemzetiségünk, múlt történeteink s jövendői tudományosságunk nagy kárára tetemes csonkítással történendik meg, a mit jelenben a maradék csak mély fájdalommal érez, s fájdalmát némileg csak azzal enyhiti, ha a tudomány és bölcselés utján a mennyire lehet - a pogány magyarok ősi világát bár vázlatokban is ujban felépitni törekszik.

Zsuzsanna Emese Budapest - The ​Holy Book of Women's Mysteries
A ​women's spirituality classic now back in print! The Holy Book of Women's Mysteries is essential for Pagans, feminists, and women seeking to learn more about the spiritual path as it relates to the feminine and the Goddess aspects of witchcraft and Wicca. This book is not about reinstating a matriarchy or tearing down patriarchy; it is about women's spirituality and its relationship with politics and lifestyle. Z. Budapest is one of the founding mothers of modern women's witchcraft, beginning with the establishment of Susan B. Anthony Coven in Los Angeles in 1971. She catapulted herself into the media spotlight when she was tried as a witch and found guilty in 1975 after being arrested on Venice Beach for reading tarot cards. She fought the charges and, after a nine year battle, won the right for every tarot reader to do so legally. The Holy Book of Women's Mysteries is a seminal text that contains invaluable information on Dianic witchcraft and spells, including everyday magick, sabbat rituals, and divination methods; a section on how vegetarian theories and politics relate to witchcraft and the feminine aspect; and a good deal of information on goddesses and how the patriarchal religions distorted old myths to serve their own needs. There are several unique and beautiful Rites of Passage for women and men that you don't often find, and Budapest's personal life stories are an equally valuable read, from her escape across the mountains from Communist Hungary to her fight for women's religious freedom upon moving to America. * This reprint features a new introduction by Z. Budapest, in addition to essays by luminaries such as Starhawk and Merlin Stone.

Isuna Hasekura - Spice ​& Wolf 1
The ​life of a traveling merchant is a lonely one, a fact with which Kraft Lawrence is well acquainted. Wandering from town to town with just his horse, cart, and whatever wares have come his way, the peddler has pretty well settled into his routine — that is, until the night Lawrence finds a wolf goddess asleep in his cart. Taking the form of a fetching girl with wolf ears and a tail, Holo has wearied of tending to harvests in the countryside and strikes up a bargain with the merchant to lend him the cunning of “Holo the Wisewolf” to increase his profits in exchange for taking her along on his travels. What kind of businessman could turn down such an offer? Lawrence soon learns, though, that having an ancient goddess as a traveling companion can be a bit of a mixed blessing. Will this wolf girl turn out to be too wild to tame?

Justin Pollard - The ​World of Vikings
MGM's ​hit show Vikings on the History Channel has drawn millions of viewers into the fascinating and bloody world of legendary Norse hero Ragnar Lothbrok, who led Viking warriors to the British Isles and France. Covering the first three seasons of the series, this official companion book delves into the real history as well as the behind-the-scenes stories. Viking historian Justin Pollard explains shipbuilding and navigation, Norse culture and religion, and the first encounters between Viking warriors and the kings of England and France. Interviews with cast and crew reveal the process of dramatizing this gripping story, from reviving the Old Norse language to choreographing battle scenes and building ancient temples for human sacrifice. This spectacular package is a must for fans of the show and history buffs alike.

Klaniczay Gábor - Pócs Éva - Witchcraft ​Mythologies and Persecutions
This ​third, concluding volume of the series publishes 14 studies and the transcription of a round-table discussion on Carlo Ginzburg's Ecstasies. The themes of the previous two volumes, "Communicating with the Spirits", and "Christian Demonology and Popular Mythology", are further expanded here both as regards their interdisciplinary approach and the wide range of regional comparisons. While the emphasis of the second volume was on current popular belief and folklore as seen in the context of the historical sources on demonology, this volume approaches its subject from the point of view of historical anthropology. The greatest recent advances of witchcraft research occurred recently in two fields: (1) deciphering the variety of myths and the complexity of historical processes which lead to the formation of the witches' Sabbath, (2) the micro-historical analysis of the social, religious, legal and cultural milieu where witchcraft accusations and persecutions developed. These two themes are completed by some further insights into the folklore of the concerned regions which still carries the traces of the traumatic historical memories of witchcraft persecutions.

Penny Billington - The ​Path of Druidry
Listen ​to the call of spirit and seek truth in wild groves, the shifting seasons, and the beauty of the Old Ways. Discover how to embark on this sacred green path and enrich your life with its ancient wisdom. Practicing Druid Penny Billington offers a clear and structured course of study grounded in Celtic history and mythology, and highlights the mysteries and modern practice of this nature-based tradition. Each chapter begins with an evocative visualization and captivating Welsh mythic tales from the Mabinogionare woven throughout, introducing lessons and key concepts. A series of hands-on exercises will help you internalize these truths, develop a spiritual awareness rooted in nature, build a relationship with the multi-dimensional world, and ultimately adopt a druidic worldview to guide you in everyday life. Archetypes Animal energy The elements The Nwyfre Symbols The Wheel of the Year The Otherworld Trees as teachers and healers Shapeshifting From joining a druidic community to starting out as a solitary practitioner, this unique spiritual guide offers advice on everything you need to know about practicing Druidry today. Praise: "I loved this rich and intuitive approach to the study of modern Druidry. Penny's book is full of wisdom and insight. The comprehensive course is accompanied by beautiful visualizations and carefully crafted inspirational exercises."―Barbara Erskine, bestselling author of Lady of Hay Penny Billington is a Druid speaker and author. She is an active member of the Order of Bards, Ovates and Druids and has edited the Order magazine, Touchstone, for fifteen years. She regularly runs workshops, organizes rituals, and gives lectures. Penny is also the author of a Druid detective series of novels. She resides in Somerset, England. Visit her online at www.pennybillington.co.uk.

Kim Leine - Rød ​mand/Sort mand
Rød ​mand/Sort mand er en stor fortælling om koloniseringen af Grønland i 1728, om præsten Hans Egede og åndemaneren Aappaluttoq, om vældige naturkræfter, død, druk og ondskab, om mødet mellem to kulturer, om fædre og sønner, og to mænd, der kæmper om en drengs sjæl, og de djævle, der driver os mod døden og fortabelsen eller forklarelsen.

Alföldi András - Pogány ​szokások, keresztény emlékek
A ​világhírű magyar emigráns ókortörténész írásai a sztyeppei népek vallásos életéről, a kereszténység korai időszakának régészeti emlékeiről.

Ngũgĩ wa Thiong'o - Közöttünk ​a folyó
Varázslatos, ​balladisztikus történet. Angolul is őrzi a gikuju (gikuyu vagy kikuyu) nyelv vélhető tömörségét. Szépségről, szerelemről, az élet völgyéről mesél, miközben feleleveníti a legkegyetlenebb törzsi szokásokat. Nem ítélkezik, érteni segít a sokféleség mélyén az embert, önmagunkat. Kenyában járunk. A soha ki nem száradó Honia folyó mentén, a zegzugos dombvidéken, ahová a fehér ember még nem merészkedett be. Murungu isten az első férfinak és nőnek adta ezt a termékeny földet, ajándékba. A folyó az élet, itt mártóznak meg lányok és fiúk, a felnőtté avató szertartás, azaz a körülmetélés után. Mert körülmetélik, azaz a fehér ember szerint megcsonkítják a lányokat is. A szent liget és az ősi dombok érintetlenül őrzik a törzsek varázslatait és rítusait. Itt nő fel Waiyaki, a látónak tartott Chege fia és a megtérített Józsué lánya, Nyambura. A dombokon túl pedig ott a síkság, Nairobi városa, és a misszió, ahol elítélik a pogány szokásokat. Nyambura testvére, Muthoni, elszökik az apjától, és önként veti alá magát a szertartásnak, hogy a törzse szokásai szerint nő lehessen. A seb elfertőződik, Muthoni meghal. Waiyaki közben a fehér ember tudását sajátítja el, de csak azért, mert apja arra neveli, akkor győzheti le a fehér embert, ha megismeri. Nagy Tanító lesz, iskolákat épít, élni segít. A dombok felélednek és összecsapnak. Harcol egymással hit és meggyőződés, kereszténység és pogányság, az őslakos és az őt saját földjén megadóztató fehér ember. A fiatalok között szerelem szövődik, de az afrikai Rómeó és Júliának sem jut biztatóbb sors, mint az elődeinek. Vagy mégis? „A föld elcsendesült. Két domb állt egymás mellett, sötétségbe burkolózva. A Honia tovább folyt közöttük, végig az élet völgyén, zúgása a sötét csend fölé emelkedett, hogy Kamenóban és Makuyuban is egészen az emberek szívéig hatoljon.”

Kabay Lizett - A ​táltos színeváltozása
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gwydion O'Hara - Pagan ​Ways
Pagan ​Ways by Gwydion O'Hara is a complete introduction to the history, traditions, and practices of the Old Religion. The many traditions of Paganism form one of the fastest-growing spiritual paths today. If you want to explore Paganism, this book is an ideal resource. If you think that Paganism might be a path for you, it explains what you need to know. If you are starting in a Pagan religion such as Wicca, Pagan Ways will fill out your knowledge of the Craft. Find out the truth about Paganism Discover how to get in touch with the subtle forces of nature Explore the role of the eight Pagan virtues: love, trust, balance, humility, learning, reincarnation, harmony, and tolerance Learn how to follow the Pagan calendar and keep the holidays Read how to build an altar Understand the tools used in magic Find out about the stages involved in becoming a Pagan Priestess or Priest Read about the history of Paganism, including the founders of the modern Craft movement Pagan Ways will give you the understanding and insight to make a firm decision about whether Paganism is the right path for you. You'll even be able to participate in the meaningful rituals that beautifully blend ancient wisdom with modern insights included in this book.

Galina Krasskova - Exploring ​the Northern Tradition
Exploring ​the Northern Tradition is an overview of the modern reconstruction of the ancient religion of the Germanic and Scandinavian peoples. This religion, called Heathenry, is one of the fastest growing polytheistic religious movements in the United States today with over forty thousand adherents. This book provides a thorough guide to the cosmology, values, ethics, and rituals practiced by modern Heathens. Readers will have the opportunity to explore the sacred stories of the various Heathen Gods like Odin, Frigga, Freya, and Thor and will be granted a look into the devotional practices of modern votaries. The most common devotional rite: the faining or blót is examined in rich detail with examples given for personal use. Additionally, readers are introduced to the concept of wyrd or fate, so integral to the Heathen worldview. Unlike many books on Heathenry, Exploring the Northern Tradition is not denomination specific, nor does it seek to overwhelm the reader with unfamiliar Anglo-Saxon or Norse terminology. For those new to Heathenry, Pagans who wish to learn more about the Norse Deities, or those simply interested in learning about this unique religion, this book is the perfect introduction.

Judy Ann Nock - The ​Modern Witchcraft Guide to the Wheel of the Year
From ​the Modern Witchcraft series comes a complete guide to all of the sacred days and holidays of the Wiccan calendar-with spells, rituals, and other tips to celebrate. In The Modern Witchcraft Guide to the Wheel of the Year, you'll learn about the most celebrated days in the Wheel of the Year-Samhain, the end of the harvest season; Yule, the celebration of the New Year; Imbolc, the celebration of rebirth; Ostara, the arrival of Spring; Beltane, the celebration of Earth's fertility; Litha, the song of the summer; Lughnasad, the halfway point between Summer and Autumn; and Mabon, the festival of home and harvest. For each of these special days, there will be information about the history and its meaning, and the ways you can fully celebrate. Each chapter describes the celestial events associated with the sabbat, astrological influences during that time, meditation rituals, and charms to perform. It also includes a practical craft, such as candle making, that you can create to celebrate each day. The Modern Witchcraft Guide to the Wheel of the Year is your complete guide to everything you need to know to celebrate the Wheel of the Year and the Wiccan sabbats, from Yule to Samhain, as part of your own spiritual practice.

Ellen Dugan - Seasons ​of Witchery
In ​this charming book, award-winning author Ellen Dugan offers an intimate look at her personal practices and magickal life throughout the wheel of the year. Written with humor, warmth, and practicality, Ellen offers a fresh twist on ways to honor each season, along with insightful journal notes about her enchanted gardens. Her magickal lessons and stories about her own coven—how they celebrated, changed, and grew over the course of the year—will inspire you. Enjoy sabbat-themed spells, rituals, herbal magick, and holiday recipes that will motivate you to make your own seasons of witchery more unique and meaningful. Midsummer Faery Garden Blessing Butterfly Magick Jack-o'-Lantern Spell The Wild Hunt at Yuletide An Imbolc Spell to Celebrate the Goddess Brigid Perfect Eggs for Ostara Herbal Bouquets and Tussie-Mussies

Papa Shanga - A ​voodoo-mágia gyakorlata
A ​VOODOO név a benin "Vodun" szóra vezethető vissza, ahonnan a legtöbb nyugat-indiai rabszolga származott, és kiknek utódait még ma is főként a karibi térségben találhatjuk meg. Az egyház ebben a kultuszkomplexumban a pogányság ördögi megnyilvánulását látta és megpróbált vele hasztalanul harcolni. Sajnos ezidáig csak nagyon kevés használható olvasmányt találni a voodoo kultuszról, kiváltképpen a gyakorlásra vonatkozó könyveket, hogy megismerkedhessünk a voodoomágia anyagával, tanítható legyen és mágikusan továbbképezhessük önmagunkat. A voodoo-mágia a világ előtt meszszemenőkig rejtve maradt és lényegében csak Haitire korlátozódott. Így tudott a voodoo-mágia részben a mi szélességi fokunkon is megtelepedni. Ebbe a könyvbe kívánjuk a legérdekesebb mágikus tapasztalatokat lejegyezni. De különösen a voodoo-mágia gyakorlati részét akarjuk behatóan elmagyarázni. Ezen a helyen ki kell hangsúlyoznunk, hogy minden hívó és rituális szöveget nagybetűvel szedtünk ki, amellyel a rituális formulákat és a szellemidézéseket könnyebben felismerhetjük. Az idézőszövegben az adott (név) jelenik meg, az áldozat nevét kell megadni, akit meg akarunk babonázni.

Kollekciók