Ajax-loader

'kora középkor' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Mark F. Wilson - A ​pusztítás démona
Az ​első Terminátor azért jött vissza a jövőből, hogy elpusztítsa Sarah Connort, s ezzel megakadályozza egy gyermek születését, a második Terminátor célpontja pedig maga a fiú volt. De mindkettő kudarcot vallott. John Connor felnőtt és sikerre vezette a túlélő embereket a gépek ellen: legyőzték a Skynetet. Ám a küzdelem még nem ért véget, mert létezett egy harmadik Terminátor is! Egy kísérleti egyed, mely a másik kettőt megelőzően indult útnak a múltba, de nem Los Angelesbe és nem 1984-be érkezett.... 1191. szeptember 23-án éjfélkor Jaffa városa mellett, a halifai komtúr vezetésével a templomos lovagok démont idéznek, hogy annak segítségével hódítsák vissza a Szentföldet. Ám a pokol démona helyett egy sokkal pokolibb szerzet jelenik meg: A gyilkológép.

Robert Low - A ​fehér holló
A ​Felesküdötteket ezüstláz égeti, és a bálnák útja ismét kalandra csábítja őket. Vezérük, Orm nem akarja otthagyni tanyájuk biztonságát és visszahúzná a többieket is. De a Felesküdöttek harcedzett férfiak, és amikor régi ellenség támad otthonukra, örömmel ütnek vissza. Miután két társukat is foglyul ejtik, egymásnak fogadott esküjükhöz hűen nekivágnak a megjósolhatatlan veszedelmekkel teli, fagyos sztyeppének. A valaha látott legkeményebb tél még a legszívósabbakat is próbára teszi, és az út végén a puszták rettenthetetlen amazonjai várnak rájuk. A nőknek semmi más sem számít, csak hogy halálukig védjék Attila kincsét. A fogadott testvérek harcra szomjúhozva tértek vissza, de lehet, hogy utolsó útjukra erednek? "Egy viking csapat, kétségbeesett csaták, lenyűgöző olvasmány" Bernard Cornwell "Fantasztikusan jó könyv, az egyik legjobb, amit az elmúlt években olvastam" Simon Scarrow

Száray Miklós - Történelem ​9.
A ​négyosztályos gimnáziumok és a szakközépiskolák számára készült tankönyv a 2012-ben bevezetett új kerettantervhez igazodva az őskortól a középkor végéig, 1490-ig tárgyalja az egyetemes és a magyar történelmet.

Robert Low - A ​bálnák útja
„A ​történet bejárta egész Björnshafent: mindenki tudta, miként győzte le Orm a fehér medvét. Egyedül volt, amikor Rurik Átka, a Fehér Medve eljött, hogy rajta álljon bosszút az apja helyett, de a bátor Orm, hiába volt félig még gyermek, férfivá vált, mert megküzdött a bestiával a boszorkány Freydis fejetlen holtteste fölött. Egy álló nap és egy álló éjszaka küzdöttek, és a fiú végül a lándzsáját a medve fejébe, a kardját pedig a szívébe verte.” Kr. u. 965-ben Norvégia és Dánia már egységes királyságok, a későbbi Svédország területén azonban még káosz és zűrzavar uralkodik. A balti-tengeri kereskedőkikötők hanyatlásnak indulnak a keletről érkező ezüst megcsappanása miatt, a későbbi Közép-Oroszország hatalmas üstjében pedig Szvjatoszláv, majd Vlagyimir, végül Bölcs Jaroszláv alatt lassan formát ölt a rusz nemzet. Ebben a forrongó, kaotikus korszakban élik fénykorukat a varjazik, a pénzért bérelhető északi harcosok. Kalózok, rablók, portyázó fosztogatók, ám csak ők merészkednek ki hajóikkal a nyílt tengerre, a bálnák útjára. Egy ilyen csapatba, a Felesküdöttek közé kerül az ifjú Medveölő Orm is. A harcosokat mindhalálig szóló eskü köti egymáshoz, melynek megszegése balsorsot hoz mindannyiukra, legyenek bár a Fehér Krisztus, vagy a régi istenek hívei. A Felesküdöttek vezére, Fekete Einar azonban egy legendás kincs utáni kutatás megszállottjává válva Ruszföldre vezeti csapatát, és esküje megszegésével mindannyiukra a legsötétebb végzet fenyegetését hozza... "Egy viking csapat, kétségbeesett csaták, lenyűgöző olvasmány" Bernard Cornwell

Mark F. Wilson - Démon ​a jövőből
Az ​első Terminátor azért jött vissza a jövőből, hogy elpusztítsa Sarah Connort, s ezzel megakadályozza egy gyermek születését, a második Terminátor célpontja pedig maga a fiú volt. De mindkettő kudarcot vallott. John Connor felnőtt és sikerre vezette a túlélő embereket a gépek ellen: legyőzték a Skynetet. Ám a küzdelem még nem ért véget, mert létezett egy harmadik Terminátor is! Egy kísérleti egyed, mely a másik kettőt megelőzően indult útnak a múltba, de nem Los Angelesbe és nem 1984-be érkezett.... 1191. szeptember 23-án éjfélkor Jaffa városa mellett, a halifai komtúr vezetésével a templomos lovagok démont idéznek, hogy annak segítségével hódítsák vissza a Szentföldet. Ám a pokol démona helyett egy sokkal pokolibb szerzet jelenik meg: A gyilkológép. Fordulatos, fantasztikus kalandregény, ahol csődöt mond a tudomány, s a bátorság, valamint a mágia diadalmaskodik.

Hegedüs Géza - Bordélyház ​Bizáncban
Két ​becsvágyó és mindenre elszánt fiatalember találkozik két gyönyörű és okos nővel, s a bordélyházi szerelemből életre szóló szövetség lesz... Hogyan használja ki e négy ember a zavaros vallási és politikai állapotokat és hogyan ragadja magához a hatalmat?... A szereplők valóságos személyek: dicsőséges császár és császárné, nagy hadvezér és felesége, életük telve ármánnyal, erőszakkal, gyilkossággal...

Robert Low - Varjúcsont
Mann-sziget, ​Kr. u. 979. Egy haldokló szerzetesnek meg kell osztania féltve őrzött titkát Varjúcsonttal, a norvég trón jogos örökösével, mielőtt kileheli a lelkét. Egy egész királyság sorsa múlik a szavain. Ám a titok napvilágra kerülése után Gunnhild, a királyok boszorkányanyja Varjúcsont útjába áll, és semmitől sem riad vissza, hogy megakadályozza sorsa beteljesítésében. A trónörökösnek és híveinek veszélyekkel terhes, hosszú utat kell megtenniük, hogy szembeszállhassanak ádáz ellenségükkel. Ez a küldetés pedig még a Felesküdöttek közötti köteléket is próbára teszi. „Egyetlen mai regényíró sem tud annyit a vikingekről, mint Robert Low.” Harry Sidebottom „A Varjúcsont lapjai a kiontott vérben áznak… de a vér sem takarja el azt az erőteljes, lendületes prózát, ami valódi mélységet és egyediséget ad a történetnek.” Sunday Times

Korai_k%c3%b6z%c3%a9pkor
A ​korai középkor Ismeretlen szerző
7

Ismeretlen szerző - A ​korai középkor
Kötetünk ​A kora középkor összefoglaló cím alatt több stíluskorszakot ölel fel. Az ókeresztény művészettel kezdődik, a bizánci művészet két nagy korszakának ismertetésével folytatódik, majd a népvándorlás kori germán, osztrogót, meroving, vizigót, mozarab és asztúriai művészet következik. A vikingek, a Karoling-kor és végül - országonként - az európai romanika története olvasható a könyv második részében. A szerzők a legjelentősebb műalkotásokon kívül megismertetnek mind Bizánc, mind az ezredforduló Nyugat-Európájának változó, alakuló társadalmaival, elemzik a különböző stílusok és műfajok egymásra hatásár, és úgy mutatják be a legjelentősebb műveket, hogy közben kiemelik a továbbfejlődést jelentő főbb szellemi tendenciákat.

Johannes Brøndsted - A ​vikingek
Kik ​is voltak a vikingek? Tengeri rablók? Nyughatatlan kalandozók? Egy gazdag kultúra hordozói? A hasonlíthatatlan légkörű izlandi sagák alkotói és hősei? Amerika első felfedezői? Talán mindezek együtt. Johannes Brondsted, a koppenhágai Dán nemzeti Múzeum igazgatója, a középkor jeles ismerője volt. Munkásságának eredményeit foglalta össze ebben a viking-körképben. Az olvasónak nincs szüksége különösebb szaktudományos ismeretekre ahhoz, hogy élvezettel forgathassa a könyvet. Brondsted sorra veszi a vikingek életének minden fontosabb mozzanatát, a portyák történetét, a gyarmatosító és államalapító kísérleteket, a hajóépítés és tengerészet terén tanúsított páratlan jártasságukat, írástudásukat, költészetüket, hitvilágukat, öltözködésüket, szexuális magatartásukat, stb. Ügyes kézzel válogat a korabeli leírásokból, krónikaírók és arab utazók elbeszéléseiből, hogy minél elevenebben és élvezetesebben tárja az olvasó elé az északi népek három évszázadának életét, kultúráját.

Eric Christiansen - Vikingek
A ​vi­kin­gek­ről szin­te min­den­ki hal­lott már éle­té­ben, és fel­te­he­tő­en sok min­den, amit tu­dunk vagy tud­ni vé­lünk, az a fik­ci­ók­ból, re­gé­nyek­ből és fil­mek­ből ered. A té­ma köz­ked­velt­sé­ge szá­mos tév­hi­tet és fél­iga­zsá­got tart élet­ben, és egy­ál­ta­lán nem kön­­nyű el­vá­lasz­ta­ni ezek­től a va­lós té­nye­ket. És pon­to­san ez az, ami­ért ez a mű író­dott. Eric Christiansen könyvében arra tesz kísérletet, hogy az északi népek világát az ellenséges környezet kihívásaival szembeni leleményes válaszok alapján írja le. A gazdaság, a társadalmi szokások, az egyéni- és a csoport öntudat vizsgálata után az északi népek fô tevékenységeivel: a háborúval, a munkával, a vándorlással és a letelepedéssel foglalkozik. Az utolsó három fejezet a vikingek múltról és jövôrôl alkotott elképzeléseit igyekszik elénk tárni, hogy mindezek segítségével megérthessük a kor emberének gondolkodásmódját és viselkedési szokásait. A szerzô állításait rúna-, vers- és régészeti leletek sokaságával támasztja alá. A függelékben pedig idôrendi és dinasztikus táblázatokat is találunk. Könyvünk a legújabb kutatásokat foglalja össze a skandináv népekről, olyan szempontok köré szerveződve (politika, háború stb.), ami érdekes lehet laikusoknak és szakembereknek egyaránt

Hegedüs Géza - Szent ​Szilveszter éjszakája
999-ben ​az örök város, Róma utcáit átjárja az ezredvég rettenete, a végítélet félelme. Vajon mit hoz az ezredik év? III. Ottó császár a szerelem beteljesedésében reménykedik, mely a legyilkolt római lázadó Crescentius özvegyéhez köti. Segít-e vágya elérésében II. Szilveszter, a kor nagytudású pápája, aki valaha az uralkodó tanítója volt? A lendületes regény a két legendás történelmi alak életén keresztül ábrázolja az első ezredvég legfontosabb eseményeit, az éppen kiteljesedő középkor árnyait és fényeit.

Geronimo Stilton - Időutazás
Kedves ​Rágcsálóbarátaim! Előfordult már veletek, hogy egy vérszomjas Tyrannosaurus Rex vett üldözőbe benneteket? Vándoroltatok már étlen-szomjan végtelen sivatagon át Kheopsz fáraó piramisa után kutatva? Próbáltatok már megostromolni egy középkori várat? Nos, én igen! Íme, legújabb kalandjaim hiteles krónikája! Az egész kalamajka azzal kezdődött, hogy Volt professzor a családommal együtt meghívott egy tanulságos időutazásra az új találmányán, egy időgépen. Repülő őshüllők, Triceratopsok és történelem előtti erdők ejtettek egyik ámulatból a másikba! Ezután múmiák, fáraók és piramisok rémisztgettek! A harmadik állomásunkon pedig várak, lovagok és királykisasszonyok középkori forgatagába csöppentünk! Legyél te is az útitársam ezen a felejthetetlen időutazáson! Geronimo Stilton igazi meglepetést tartogat a kis olvasók számára. Az eddigi könyveknél lényegesen terjedelmesebb könyvet még a megszokottnál is színesebb és vidámabb rajzok illusztrálják, a kötetben található matricáknak köszönhetően pedig most még szórakoztatóbb olvasmányt vehetnek kézbe Geronimo Stilton rajongói!

Mark F. Wilson - Orgyilkos
Az ​első Terminátor azért jött vissza a jövőből, hogy elpusztítsa Sarah Connort, s ezzel megakadályozza egy gyermek megszületését. A második Terminátor célpontja maga a fiú volt. Ám létezett egy harmadik Terminátor is! Egy kísérleti egyed, mely a másik kettőt megelőzően indult útnak, de egy hiba miatt nem Los Angelesbe és nem 1984-be érkezett... A középkorba került Terminátor észlelte a hibát, ám a feladatától még ez sem tántoríthatta el. A XII. századból csak úgy tudhatja elpusztítani Sarah Connort, ha megöli az őseit. És mivel ezeket nem ismeri, ki kell irtani minden Conn, Connor és hasonló nevű embert a föld színéről. Egy ilyen roppant feladatra viszont még egy Terminátor sem képes egymagában! Egy független szervezet irányítását kell átvennie. A templomos lovagokkal nem boldogult. Most a rettegett asszaszinokkal próbálkozik...

Boethius - A ​filozófia vigasztalása
Boethius ​arisztokrata származású volt, consul fia. Nagy Theodorik gót király szolgálatába állt, s annak ravennai udvarába került. A király a legbizalmasabb feladatokkal látta el, 510-ben elnyerte a consuli méltóságot, megtiszteltetésből 522-ben két fiát is consullá nevezték ki. Amikor védelmére kelt egy szenátornak, akit azzal vádoltak, hogy levelezést folytat a keletrómai császárral, őt is árulással vádolták meg, fogságba vetették és tárgyalás nélkül kivégezték. Filozófusként legjelentősebb és legeredetibb munkája a „De consolatione philosophiae" (A filozófia vígasztalása), melyet a börtönben írt. A művet Martianus Capella prosimetrumának, a vers- és prózarészleteket váltogató De nuptiis Mercurii et philosophiae mintájára, öt könyvre osztva készítette el. A női alakban megjelenő Filozófia ki akarja vezetni a börtönben saját sorsa felett kesergő Boethiust a szenvedélyek fogságából. A mű felfogása részben neoplatonikus, részben keresztény.

J. R. R. Tolkien - Szörnyek ​és ítészek
J. ​R. R. Tolkien tudományos igényű írásai legtöbbször csak a kutatók érdeklődésére tartanak számot, ez a kötet mégis minden magyar Tolkien-olvasó számára érdekes olvasmány lehet. Ezeket az írásokat ugyanis Tolkien nem kimondottan a szakmai közönségnek, inkább előadásnak szánta, épp ezért kitűnő keresztmetszetét adják szakmai érdeklődésének és tudományos munkájának. A Beowulfról, az óangol költészetről, a Sir Gawain és a Zöld Lovagról a magyar közönség Tolkient olvasva az egyik legjobb kommentátorral találkozhat ebben a kötetben; fejtegetései a tündérmesékről, a valós és fiktív nyelvekről, a fordításról vagy az oxfordi egyetemről kiválóan mutatják műveltségét, kultúrtörténeti és irodalmi gondolkodásának széles horizontját. Tolkien egyik legfontosabb „háttér-kötete" ez, amelyben külön talán kevés szó esik az általa teremtett Középföldéról, mégis az irodalomról, kultúráról, nyelvről szóló érzékeny elemzések mögött bepillantást nyerhetünk Tolkien írói hátterébe, abba a kamrába vagy könyvtárba, ahonnan az ő Középföldéje előbukkant.

Mark F. Wilson - A ​gólem
Az ​első Terminátor azért jött vissza a jövőből, hogy elpusztítsa Sarah Connort, s ezzel megakadályozza egy gyermek születését, a második Terminátor célpontja pedig maga a fiú volt. Ám létezett egy harmadik Terminátor is! Egy kísérleti egyed, mely a másik kettőt megelőzően indult útnak a múltba, de nem Los Angelesbe és nem 1984-be érkezett.... A középkorba került Terminátor észlelte a hibát, ám a feladatától még ez sem tántoríthatta el. A XII.századból csak úgy tudja elpusztítani Sarah Connort, ha megöli őseit. És mivel ezeket nem ismeri, ki kell irtania minden Conn, Connor és hasonló nevű embereket a föld színéről. Csakhogy ez nem egyszerű feladat! Már csak azért sem, mert egy asszaszin ördögi pratikákkal szinte teljesen elpusztította a gépet. A Terminátor elsődleges feladata, hogy megjavítsa önmagát, összeszedje szétszórt darabjait. Erre önállóan képtelen lenne. Ám váratlan szövetségesre bukkan egy tudásra éhes alkímista személyében...

Trevor Rowley - A ​normannok
A ​normannok viszonylag rövid ideig voltak jelen a történelem színpadán: a X. század elején bukkantak föl, és a XIII. század közepére el is tűntek a térképről. Mégis, ez alatt a rövid idő alatt elfoglalták Angliát, Dél-Itáliát és Szicíliát, de Észak-Afrikában és a Közel-Keleten is megvetették a lábukat. A normannok az adott hely és a kor kívánalmainak megfelelően skandináv hódítókból könnyen átvedlettek frank keresztesekké, bizánci hűbérurakká vagy feudális uralkodó elitté, és nagyrészt afféle katalizátorszerepet játszottak a középkori kultúrában, hozzájárulva más, régebbi hagyományok fennmaradásához és továbbéléséhez.

Mark F. Wilson - A ​leszámolás
Az ​első terminator azért jött vissza a jövőből, hogy elpusztítsa Sarah Connort, s ezzel megakadályozza egy gyermek megszületését. A második terminator célpontja maga a fiú volt. Ám létezett egy harmadik terminator is! Egy kísérleti egyed, mely a másik kettőt megelőzően indult útnak, de egy hiba miatt Los Angelesbe és nem 1984-be érkezett... A középkorba került Terminator észlelte a hibát, ám a feladatától még ez sem tántoríthatta el. A XII. századból csak úgy tudja elpusztítani Sarah Connort, ha megöli az őseit. És mivel ezeket nem ismeri, ki kell irtania minden Conn, Connor és hasonló nevű embert a föld színéről. Csakhogy ez nem egyszerű feladat! Már csak azért sem, mert az ördögi gép elveszítette egy igen fontos részét, az elsődleges tápegységét. Ha ezt nem szerzi vissza, elfogy az energiája, és akkor nem tudja teljesíteni a feladatát. Mindent elkövet hát, hogy visszaszerezze a tápegységet, s mivel ellenségei is egyre szaporodnak, tudja, hogy hamarosan elkövetkezik a végső összecsapás...

Ismeretlen szerző - Veszprém ​kora középkori emlékei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Robert Low - Az ​ordas tenger
A ​KARD TESTVÉRISÉGE TENGERRE SZÁLL Aki a Felesküdöttekkel ujjat akar húzni, annak tudnia kell, hogy megszeghetetlen hűségeskü köti őket össze, és mindhalálig védelmezni fogják egymást. A Felesküdöttek a harcoktól kimerülten, balszerencsétől sújtva vetődnek partra egy ellenséges városban. Sebeiket nyalogatva várják, hogy vezérük, Orm ismét harcba vezesse őket, és újra gazdagok legyenek. Azonban Orm féltett kardját, a Rúnakígyót, rajta azokkal a rúnákkal, amiknek a jelentését csak Orm tudja megfejteni, ellopja az álnok Starkad. A Felesküdöttek útra kelnek, hogy visszaszerezzék a kardot, és az ordas tenger veszélyes vizeit átszelve, a mediterrán szigetvilág érintésével Jeruzsálembe mennek. Egyre távolabb kerülnek Attila sírjának mesés kincsétől, és még nem is sejtik, hogy a sivatag soha nem látott borzalmakat tartogat számukra. "Egy viking csapat, kétségbeesett csaták, lenyűgöző olvasmány" Bernard Cornwell "Fantasztikusan jó könyv, az egyik legjobb, amit az elmúlt években olvastam" Simon Scarrow

Bóna István - A ​középkor hajnala
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Paulus Diaconus - A ​langobardok története
A ​hosszú vándorút végén a mai Magyarország területéről Itáliába vonuló és ott letelepedő germán nép, a langobardok történetét a VIII. század végén örökítette meg a tudós szerzetes, Paulus Diaconus. Nagy Károly frank uralkodó udvarából Monte Cassino bencés kolostorába visszavonulva olyan művet alkotott, amely nagy hatást tett a középkori krónikásokra éppúgy, mint a reneszánsz kor íróira. A kora középkori Itáliába kalauzol minket, hogy megismertessen langobard harcosokkal és asszonyokkal, római papokkal és bizánci helytartókkal, frank hódítókkal és angolszász zarándokokkal. Pogány regékben és keresztény szentek legendáiban, csaták, cselszövések és leánykérések leírásaiban hősiesség és ármány, szerelem és bosszú, furfang és áhítat epizódjai elevenednek meg, betekintést nyújtva egy ma kevésbé ismert és gyakran „sötétnek” tartott, mégis eredeti kultúrát létrehozó kor eleven életébe. A langobardok története nem csupán értékes történeti forrás, hanem olyan, irodalmi értékekkel is rendelkező munka, amely joggal számíthat a történelem és a kultúrtörténet iránt érdeklődő olvasó figyelmére.

Sevillai Izidor - A ​gótok, vandálok és szvévek története
SEVILLAI ​IZIDOR, az antik kor és a középkor határán élő hispániai tudós életművének európai fogadtatásáról ma még nem rajzolható meg átfogó kép. Biztosan állítható azonban, hogy műve a reneszánsz kortól kezdve jól ismert, munkái kiemelkedően használt történeti források, a történészek azonban elsősorban latin eredetiben olvasták a műveit. A "művelt olvasó" nem juthatott anyanyelvén Izidor írásaihoz. Európai nyelvekre történő fordítása igen esetleges: legtöbbször csupán szemelvényeket olvashatunk műveiből. SZÉKELY MELINDA, a szegedi József Attila Tudományegyetem Ókortörténeti Tanszékének munkatársa e hiányt pótolja gondos fordításával és az olvasót segítő jegyzeteivel, ezért munkája méltán számíthat a kutatók mellett a történelemtanárok és a téma iránt érdeklődők figyelmére.

Covers_332672
Táin Bó Cúalinge Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Táin Bó Cúalinge
,,Reochaid mac Faithemain ulsteri volt. Hadereje egyszáz és ötven harcosból állott, akiket egy dombtetőn állított fel a sereggel szemben. Findabair, Ailill és Medb lánya észrevette ezt, s a következő szavakkal fordult anyjához: ,,Valamikor régen szerettem én ezt a harcost, ő volt az én kedvesem és kiválasztott udvarlóm." ,,Ha valóban szeretted őt, lányom, hát töltsd vele az éjszakát, s juss vele egyezségre, hogy ne vívjon velünk csatát, míg el nem jön a nagy ütközet ideje, amikor Írország négy nagy tartományának serege megharcol majd Gáirechnél és Ilgáirechnél." Reochaid mac Faithemain beleegyezett ebbe, s a lány vele töltötte az éjszakát."

Covers_332672
Táin ​Bó Cúailnge Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Táin ​Bó Cúailnge
,,Reochaid ​mac Faithemain ulsteri volt. Hadereje egyszáz és ötven harcosból állott, akiket egy dombtetőn állított fel a sereggel szemben. Findabair, Ailill és Medb lánya észrevette ezt, s a következő szavakkal fordult anyjához: ,,Valamikor régen szerettem én ezt a harcost, ő volt az én kedvesem és kiválasztott udvarlóm." ,,Ha valóban szeretted őt, lányom, hát töltsd vele az éjszakát, s juss vele egyezségre, hogy ne vívjon velünk csatát, míg el nem jön a nagy ütközet ideje, amikor Írország négy nagy tartományának serege megharcol majd Gáirechnél és Ilgáirechnél." Reochaid mac Faithemain beleegyezett ebbe, s a lány vele töltötte az éjszakát."

Ismeretlen szerző - Fegyveres ​nomádok, nomád fegyverek
Az ​eurázsiai nomádok harcmodoráról és fegyvereiről régészeti leletekből és írott forrásokból szerzett ismereteikről számoltak be a hazai és külföldi tudósok a III. Szegedi Steppetörténeti Konferencián. Kötetünk az ott elhangzott előadások megszerkesztett szövegét adja közre.

Bozsóky Pál Gerő - Magyarok ​útja a pogányságból a kereszténységig
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Chrétien de Troyes - Perceval, ​avagy a Szent Grál története
Chrétien ​de Troyes verseinek újszerű, az olvasmányosságot előtérbe állító új fordítását tartja kezében az olvasó. A történet Perceval útját követi otthonából Walesig, elbeszéli a lovagtársai körében véghezvitt kalandjait egészen addig, míg a csúcsponton találkozik a Halász Királlyal. Perceval, akit egyszerűen lebénít a Szent Grállal való első találkozás, elszalasztja a lehetőséget a haldokló király megmentésére. Mélyen felzaklatva indul ezután a Grál újólagos keresésére, a hit és a vezeklés útján. Perceval útja, lovagi erényeinek méltó próbája azonban valódi feloldás nélkül ér véget. Chrétien de Troyes halálával ugyanis ez a nagyszerű történet befejezetlenül maradt.

G. R. S. Mead - The ​Corpus Hermeticum
This ​is the extended and annotated edition including * an extensive annotation of almost 10.000 words about the history and basics of Gnosticism, written by Wilhelm Bousset The so-called Hermetic writings have been known to Christian writers for many centuries. The early church Fathers (Justin Martyr, Tertullian, Clement of Alexandria) quote them in defense of Christianity. Stobaeus collected fragments of them. The Humanists knew and valued them. They were studied in the sixteenth and seventeenth centuries, and in modern times have again been diligently examined by many scholars. Contents: I. Poemandres, the Shepherd of Men II. To Asclepius III. The Sacred Sermon IV. The Cup or Monad V. Though Unmanifest God Is Most Manifest VI. In God Alone Is Good And Elsewhere Nowhere VII. The Greatest Ill Among Men is Ignorance of God VIII. That No One of Existing Things doth Perish, but Men in Error Speak of Their Changes as Destructions and as Deaths IX. On Thought and Sense X. The Key XI. Mind Unto Hermes XII. About The Common Mind XIII. The Secret Sermon on the Mountain.

Rebecca Gablé - Das ​Haupt der Welt
Brandenburg ​929: Beim blutigen Sturm durch das deutsche Heer unter König Heinrich I. wird der slawische Fürstensohn Tugomir gefangen genommen. Er und seine Schwester werden nach Magdeburg verschleppt, und bald schon macht sich Tugomir einen Namen als Heiler. Er rettet Heinrichs Sohn Otto das Leben und wird dessen Leibarzt und Lehrer seiner Söhne. Doch noch immer ist er Geisel und Gefangener zwischen zwei Welten. Als sich nach Ottos Krönung die Widersacher formieren, um den König zu stürzen, wendet er sich mit einer ungewöhnlichen Bitte an Tugomir, den Mann, der Freund und Feind zugleich ist ..

Nagy Borbála - Az ​áruló avar kagán
A ​regény írója az utolsó avar kagán sorsán keresztül az Avar Birodalom végső 40 évében történt eseményeket követi egészen 803-ig. Elsősorban arra a kérdésre keresi a választ, hogy mik lehettek azok a külső és belső, a közvetlen és közvetett okok egy ilyen hatalmas és gazdag birodalom bukásának a középkori Európában, egy olyan korban, amikor egy ország vezetőjének a jó vagy rossz tulajdonságai döntően befolyásolták egy birodalom sorsát. Mennyire volt sorsszerű az avar kaganátus megsemmisülése, ha nem volt rátermett, határozott és keménykezű vezetője? Miért lett semmivé és tűnt el a történelem porondjáról néhány év alatt szinte nyomtalanul egy olyan birodalom, melynek több mint kétszáz éven keresztül sikerült a már lecsengett nagy népvándorlás után, a Kárpát-medencei népcsoportokat erős kézzel összefognia, és egységbe szerveznie anélkül, hogy vallási, nyelvi vagy kulturális egységesítésre törekedett volna, megelégedve egy sztyeppei típusú laza politikai egységgel? Milyen szerepe volt ebben a bukásban a kereszténység Kárpát-medencei terjedésének abban a bizonyos „sötét középkorban”, amelyben a regény cselekménye játszódik? Valóban összetartó ereje volt, amint azt Szent István Magyarországa kapcsán gondoljuk, vagy amilyen pozitív hatással volt a nyugat- és dél-európai kultúrák fejlődésére, annyira pusztító hatása volt a Kárpát-medencei félnomád kultúrkör számára? Frank Károly életét és udvarát, családját, családi körülményeit az író nagyrészt Einhard „Vita Caroli Imperatoris”című életrajzi írása alapján mutatja be. Az avar neveket a történelemből, vagy földrajzi nevekből vette Bécs városának nevéből kiindulva, ami elismerten avar eredetű. A konstantinápolyi, azaz az Új Római udvar leírásában az író Charles Diehl idevonatkozó művéből merített. Az író a szkíta–hun–avar–székely–magyar folytonosság feltételezése mellett a kulturális és nyelvi kapcsolatokról is szól, ahogy ezek a népek más-más nevük ellenére, ha nem is azonos, de rokon nyelven beszélhettek, vallásukban, kultúrájukban sem sokat különböztek egymástól, és tulajdonképpen ugyanazt az etnikumot képviselték mindvégig az ókori és középkori Kárpát-medencében. Nem voltak semmivel se „barbárabbak”, műveletlenebbek, mint ebben a korban a többi európai nép, hanem ahogy ma mondanánk, egyszerűen mások voltak. A Hargita hegység neve a Hérodotosz által a Kr. e. V. században említett szkíta ős nevével, Thargitaoszszal cseng össze, akinek országa a mai Erdély területét is magába foglalta. A regényben a Thargit név viselője a vidék mindenkori ura.

Bóna István - Cseh János - Nagy Margit - Tomka Péter - Tóth Ágnes - Hunok ​– gepidák – langobardok
Magyarország ​és a Kárpát-medence területe a Kr. utáni 400 és 600 közötti két évszázadban a Nagy Népvándorlás klasszikus földjévé vált. Itt volt a hun nagykirályok, Ruga, Bleda, Attila székhelye, a hun udvarban nevelkedett a Nyugatrómai Birodalmat 476-ban megdöntő Odoaker, az ő Itáliai Királyságának örökébe lép majd Pannoniában férfivé vált utódja, a korai germán királyok legnagyobbika, Nagy Theoderik is. A Kárpát-medence keleti fele volt a hunokat legyőző Ardarik gepida király és hatalmas utódainak országa, ezek a gepidák 510-től új szomszédot kapnak az Elba-vidékéről a Dunántúlra benyomuló langobardokban. Pannoniában született s vált félelmetes harcossá az Itáliát sorjában harmadszor meghódító, a Langobard Királyságot megalapító Alboin is. A germán népek egymás iránt távolról sem barátságos vagy türelmes uralmát az avarok és nagy kagánjuk Baján számolja fel örökre. Vele nemcsak a Kelet váltja fel Északot és Nyugatot, hanem egy új egység is, az avarok a történelem folyamán először alkotnak egységes Birodalmat a Duna két partján elterülő országrészeken. E mozgalmas két évszázadba nyújt betekintést ez az összeállítás. Bemutatja a három főszereplő népet: a hunokat, a gepidákat és a langobardokat; ismerteti gazdag régészeti emlékeiket, röviden jellemzi királyaikat, hőseiket. A munka sajnos nem önálló kiadvány céljára készült. Egy a történelemtől 1989/90-ben elsodort közép- és kelet-európai Kora Középkori Történelmi és Régészeti Enciklopédia címszavaiból áll össze, nem teljes s nem is hiánytalan. Mégis igyekeztünk mind a kutatás mind a szakirodalom terén lehetőleg naprakésszé tenni, abban a reményben, hogy az kézikönyvként illetve lexikonként szolgálhasson mindazok számára, akik ebbe az alig ismert "sötét" korszakba bepillantani kívánnak.

Kollekciók