Ajax-loader

'Isten' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Brennan Manning - The ​Ragamuffin Gospel
As ​Christians today, we often focus on spiritual achievement, beating ourselves up when we don't perform the way we think we should. We believe in God's grace - in theory. But, somehow, we can't manage to apply it to our day-to-day lives. The truth is, we can't earn God's acceptance, any more than we can earn our salvation. Yet. He gives it to us, willingly - no matter who we are or what we have done. We are all ragamuffins. Each of us comes beat-up, burnt-out, ragged and dirty to sit at our Father's feet. And there He smiles upon us - the chosen objects of His "furious love".

Hozé - A ​rejtőzködő
Rejtőzködő ​– ez nagyon jó szó Rá! Személyes tapasztalatom szerint pontosan így működik: finoman, könnyedén, elegánsan, szinte észrevétlenül. Nem látványos akciókkal, nem erő demonstrációval, nem hatalommal. Ha akarom: a véletlen, a sors, a szerencse vagy a végzet számlájára írom az eseményeket, ha akarom, letagadhatom, ha nem akarom meglátni, észre se veszem… De ha figyelek, ha tudok rácsodálkozni, meglátom az Ő finom irányítását, segítségét, elbújtatott támogatását, rejtőzködő aggodalmát és szeretetét. Szerintem fantasztikus humorérzéke van, szeret minket ilyen módon megfricskázni, megtréfálni. S amikor felismerem, mindig eltölt egyfajta öröm, vidámság, ilyemkor visszamosolygok – és eláraszt forrón, sugárzón, mit a felhő mögül kibújó napsütés.

André Frossard - Van ​Isten, találkoztam vele
André ​Frossard 1915. jan. 14-én született. Apja újságíró és neves politikus, 31 éves korában a Francia Kommunista Párt első főtitkára volt. Apai nagyanyja zsidó családból származott; kelet-franciaországi falujukban csak zsinagóga állt, templomot nem ismertek. Anyai nagyszülei protestánsnak vallották magukat. Az egész család az elkötelezett szocialisták sorába tartozott. André tökéletesen ateista környezetben nőtt fel, ahol még csak fel sem vetődött Isten létének kérdése. A fiatalember húszéves korában találkozott teljesen váratlanul a keresztény igazsággal: egy barátját keresve belépett valamelyik párizsi templomba. Hogy mi történt ott alig egy-két perc leforgása alatt, hosszú évtizedek után ebben a könyvben írta le. A személyes, végtelen, jelenlévő Szeretettel találkozott, a nagy Ismeretlennel: Istennel. ___ Újságíró maradt, családot alapított, végigszenvedte a koncentrációs táborok poklát, tucatnyi könyve és cikkei által egyike lett a francia lelkiismeret éber őreinek. Egész életét azonban ez a Találkozás határozta meg. "Ó Szeretet, az örökkévalóság is rövid lesz arra, hogy téged hirdesselek!"

M. Basilea Schlink - Isten ​szent maradéka
Ebben ​a kis füzetben Basilea Schlink azt mondja el, mik Isten népének fő ismertetőjelei, mi az a szívbeli hozzáállás, ami minden hívőt kell, hogy jellemezzen.

M. Basilea Schlink - Ne ​csüggedj, lelkem!
Talán ​ezt kérdezed: "Hol van most az Isten? Nem találom Őt, cselekedeteit nem értem." Éppen most van közel hozzád, amikor olyan távolinak érzed. Ez a kis könyvecske segítségül lehet, hogy éppen ezekben a nehéz időkben ismerd fel győzelmes szeretetét.

François Garagnon - Jázmin ​és az élet szent rejtelmei
Hogyha ​a világ, az emberi szenvedés, pusztítás és pusztulás - a létezés végső, nagy metafizikai kérdéseinek kutakodásában Candide a 18. századi meggyötört Kis Herceg, akkor Jázmin, ez a gyermeki áhítattal teli, éles ésszel megáldott, Isten jelenvalóságát kereső, megérző és értő, felcsillanó mosolyú tündéri kislány a 21. század Hercegkisasszonya. (Ott lépkednek előttünk ők, immáron hármasban, lábnyomaikban harmat gyűl, odaszállnak az ég madarai szomjukat oltani. És játszadoznak velünk: ha egy óvatlan pillanatban levesszük róluk a szemünk, mintha pont erre várnának (vagy mégsem? - ez lenne az ő nagy titkuk?), cinkosan összekacsintanak, megfogják egymás kezét s elindulnak megkeresni a megművelésre váró kertet, a szelídítésre váró rókat, az öntözésre váró rózsa....) A tüneményesen naiv és mosolyfakasztóan érzékeny Jázmin, harmonikus közelségben él Istennel, élete minden mozzanatát a hit, a rajta tartott óvó szemek irányítják. Édesanyja és különleges barátai ámulatra méltó tanmeséit követve próbál egy makulátlanul tiszta és eredendően jó életet élni. Mélyenszántó, emberi titkokról, komoly filozófiai tartalommal átszőtt útmutatásokról, egy csodálatos világnézetről ad számot a történet, melyet egy felnőtt férfi rajongása és lelkesedése ihletett. "Még mindig fülemben cseng kedvesen lázadó nevetése, mely papírsárkányként szállt el a képzelet messzi kékjébe."

Sz. Kiss Mária - Reini
Mire ​szolgált különös neveltetése, hogyan lett Krisztus boldog követőjévé, és osztotta meg életét a svájci úrilány egy magyar lelkésszel? Szerelemről, életre szóló döntésről, bölcsők és koporsók melletti megállásról vall Reini, Ruck Reinhild, aki több mint ötvenöt évig volt odaadó társa Gyökössy Endrének, az ismert pasztorálpszichológusnak.

Covers_342126
0

Ismeretlen szerző - Tűz, ​Élő Forrás, Szeretet
Napjainkban, ​úgy mondhatni, újból a Szentlélek kivételes korának társai vagyunk. Újból fel akarják őt fedezni, úgy, ahogyan a Szentírás elénk tárja. Boldogságot ad, ha valaki az ő irányításának engedi át magát. Sokan csak őrá akarnak figyelni. A Szentléleknek az egész egyház életében döntő szerepe van, de elsősorban az evangelizáló munkában nyilatkozik meg. Nem ok nélkül kezdődik az evangelizáció a Szentlélek sugallatára pünkösd hajnalán. Úgy mondhatni: a Szentlélek az evangélium fő munkája. Ő indít az evangélium hirdetésére, és ő készíti fel bensőleg a szíveket, hogy befogadják az üdvösség szavát. ___ ___ ___ VI. Pál pápa ___ ___ _(Evangelii nuntiandi 75)_

II. János Pál pápa - Dominum ​et vivificantem
Az ​Eucharisztia ünneplését gyakran Szent Pál szavaival kezdjük: "A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal!" Ez a felszólítás ihlette II. János Pál pápát a három nagy enciklika megírására: Urunk Jézus Krisztus kegyelméről szól a _Redemptor hominis_, az Atyaisten szeretetéről a _Dives in misericordia_ és most a Szentlélekről a _Dominum et Vivifacantem._ A három együttesen mutatja meg a Szentháromság irántunk való irgalmas szeretetét. Ez a Szeretet jelen van köztünk, ez a Szeretet éltet minket, ez a Szeretet a Szentlélek. ___ Róla szól ez az írás. A fordító

Bolyki László - Milyen ​zenét szeret Isten?
E ​könyv a zene és a kereszténység hagyományosan feszültségektől terhelt kapcsolatát vizsgálja, a "valamikor" és a "ma" szakrális zenéjének tükrében. Hihetetlen izgalmas és érdekes anekdoták és apró történetek színesítik a könyv tartalmát. Néha a hasunkat fogjuk a nevetéstől, s néha könny szalad a szemünkbe, hogy mi keresztények mi mindenen tudnunk vitatkozni! A szerző szándéka, hogy a zene a dicséret és magasztalás eszköze, és ne a feszültségek állandó forrása legyen a keresztény egyházak és gyülekezetek életében.

Elisabeth Elliot - A ​Mindenható árnyékában - Győztesen a gyöngykapun át
Fiatal ​özvegy ül az ecuadori Tiwanu folyó partján, egy pálmalevéllel fedett kunyhóban. Mellette három és fél éves kislánya banánt süt a parázson apja gyilkosainak segítségével. Fél éves volt a kis Valerie,amikor Jim Elliot életét négy misszionárius társáéval együtt auka lándzsák kioltották. Jim felesége, Elisabeth, most néhány kilométerre a tragédia színterétől azok vendégszeretetét élvezi, akik megfosztották férjétől és gyermekét az apától. A hatalmas fordulat láttán kibuggyanó hitetlenkedő kérdésre: "Hogyan lehetséges ez?" - rendíthetetlen hittel feleli: "Csak Isten volt képes erre." Aztán tollat ragad sok barát segítségével összegyűjtött levelekkel naplójegyzetekkel hitelesítve megszületik Jim Elliot életének és nagy missziói álma megvalósulásának története: "A Mindenható árnyékában" és "Győztesen a gyöngykapun át". A két művet egy kötetben adja az olvasó kezébe a magyar kiadó. Isten eszközeivel csiszolt gyémánt ragyog felén a könyvből Jim Elliot jellemében, aki a tudományok színe-javán érlelődve élete drágakövét a Bárány koronájába, szolgálatra szánta. Így ragad magával mindenkit, aki nem akar konvencionális keresztyénséggel a rábízott kincset elfecsérlő, hűtlen lenni. A rövidre szabott élet beszédesen bizonyítja Jim Elliot naplóbejegyzését: „Nem bolond az, aki odaadja amit úgysem tarthat meg, hogy megnyerje azt, amit nem veszíthet el.”

José Saramago - Jézus ​Krisztus evangéliuma
A ​Názáreti Jézus életét fogalmazta újra a Nobel-díjas portugál író ebben a regényben. Saramago földi emberként állítja elénk Jézust, akinek sorsát két apa határozza meg. A mennyei Atya szellemi hatalmát, a vértanúhalál utáni dicsőség és világhír ígéretét hagyományozza rá, földi apja, József pedig a betlehemí gyermekgyilkosságban való felelősség súlyával terhelt és kereszthalállal beteljesedő sorsának gyötrelmeit. Jézus nem tud megbékélni József vétkével, ezért elhagyja a szülői házat, és hosszú éveket tölt egy titokzatos pásztorral és nyájával. Mikor elkóborolt bárányát keresve a pusztában találkozik Istennel, hazamegy, hogy elújságolja családjának, de még az anyja sem hisz neki, pedig ő az egyetlen, akinek sejtelme lehet Jézus fogantatásának rejtélyéről. A megkeseredett Jézus ezek után Mária Magdolnát választja társául, aki elkíséri őt az Isten által kijelölt úton, melynek során Jézus akarata ellenére válik Megváltóvá, mert felismeri, hogy nem menekülhet a mennyei Atya által rászabott végzettől, bár halála pillanatáig lázad ellene.

Philip Yancey - Csalódás ​Istenben
Három ​kérdés, amelyeket senki sem mond ki hangosan Isten igazságtalan? Isten hallgat? Isten elrejtőzött? Mi, emberek, néha végletekben gondolkodunk. Vagy dacosan hátat fordítunk Istennek, ha fájdalom ér, s többet hallani sem akarunk róla, vagy makacsul ragaszkodunk ahhoz, hogy Istenben nem lehet csalódni, az igazi hit minden problémát megold. De szembe kell néznünk a ténnyel: ez a Föld, ahol élünk, nem az igazságosság, a jólét és a béke birodalma, hanem tele van igazságtalansággal, nyomorúsággal és küszködéssel. De vajon Isten miért hagyja, hogy így legyen? Miért tűnik úgy, hogy elrejtőzik, amikor épp a legnagyobb szükségünk lenne rá? "Igen, Isten közbe tud lépni - írja a könyv -, de miért nem bizonyítja ezt gyakrabban? Miért korlátozza magát őszinte kételkedők között, akik szeretnének hinni, ha látnának valamilyen jelet? Miért engedi meg az igazságtalanság és a szenvedés elburjánzását a földön? Isten beavatkozásai miért csodák és miért nem tartoznak a hétköznapok megszokott eseményei közé?" Ha valaki mindenre kiterjedő, kielégítő válaszokat akar, ebben a könyvben is csalódni fog. De aki kész arra, hogy bepillantson a kulisszák mögé, az rájöhet, hogy a háttérben nagyobb dolog forog kockán annál, mint amit a szemünkkel látunk, és rácsodálkozhat, hogy Isten a mi botladozó kitartásunkat, harcainkat, vagy egyszerűen a kétségbeesett mellette maradásunkat dicsőségesen felhasználja a Gonosz elleni nagy harcban. És talán a függöny mögött megtalálja Isten könnyeit is.

Wictor Charon - Szepes Mária - Académia ​occulta
Az ​Académia Occulta szintetizáló mű, egyszer elolvasni nem elegendő. Aki azonban újra és újra alámerül lelki és szellemi mélységeibe, olyan kulcsokhoz jut általa, amelyek önmaga és a világ értelmének felismeréséhez vezetik.

Joseph Sicardo - Casciai ​Szent Rita
Szent ​Ritáról, akit a keresztény szentek között is megkülönböztetett figyelemmel tisztelnek, úgy tartják: ő az, aki számára semmi sem lehetetlen. Megannyi történet szól arról, hogy emberek - akik már minden reményüket elvesztették - utolsó mentsvárként hozzá imádkoztak, és Rita szent közbenjárásával megtörténhetett a csoda. Kultusza és népszerűsége évszázadok óta töretlenül növekszik. E könyv egy különleges életrajzi írás Casciai Szent Ritáról. Szerzője, Joseph Sicardo atya - maga is Ágoston-rendi szerzetes. Műve lépésről lépésre mutatja be Szent Rita életpályáját, s hogy miként élte meg azokat az örömöket és szendvedéseket, amelyeket egy asszony feleségként, anyaként, özvegyként és apácaként megtapasztalhat. A szerző - akit érezhetően megigézett Szent Rita személyisége - minden egyes szavát költői hév és nemes lelkesedés hatja át. Ez a tiszta, mélyről fakadó rajongás teszi rendkívűl különlegessé e művet, amely nem véletlenül vált több országban is igen népszerűvé.

John Eldredge - Eposz
"Mi ​van akkor, ha minden nagyszerű történet, amely valaha meghatott bennünket, könnyeket csalt a szemünkbe, örömöt szerzett - az igazi Történetről mesél valamit, arról, amibe beleszülettünk, az Eposzról, amiben nekünk is van szerepünk?" Értelem és érzelem, Don Juan De Marco, Titanic, A muszika hangjai, A szerelem hullámhosszán, Elfújta a szél, Az utolsó mohikán, A rettenthetetlen, Gladiátor, Rocky, Top Gun, Apollo 13, A Mátrix, Csillagok háborúja. Vagy akár Az oroszlánkirály, Óz a nagy varázsló, A gyűrűk ura, Mozart Varázsfuvolája vagy Shakespeare Vihara...mind részei a Történetünknek. Csak akkor fogjuk megérteni az életünket, ha ismerjük az Eposzt. A szépség, a bensőségesség, a kaland, a veszély, a veszteség, a hősiesség és az árulás Története ez.

Nemeshegyi Péter - A ​Szentháromság
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Patsch Ferenc - Megtalálni ​Istent mindenben
A ​kötetben olyan írások szerepelnek, amelyek egy keresztény ember (mellesleg pap és jezsuita szerzetes) világlátásáról tanúskodnak. A szerző azt reméli, hogy példájára másoknak is rányílik a szemük arra, hogy Isten a leghétköznapibb helyzetekben is megtapasztalható. Jelen van. Rá lehet találni. Szó van a könyvben imaéletről és spiritualitásról, pszichéről és önazonosságról, a hit és a tudás kapcsolatáról, civilizációk és vallások együttéléséről, a teológiai és filozófiai értelemkeresés útvesztőiről vagy éppen a keresztény ünnepek értelméről. Legnagyobbrészt személyes hangú írásokról van szó, amelyek – talán éppen ezért is – bevonhatják az olvasót. Spirituális és intellektuális utazásra invitálnak, amely sokféleképpen gazdagíthat.

David Gregory - Dinner ​With A Perfect Stranger
You ​are Invited to a Dinner with Jesus of Nazareth The mysterious envelope arrives on Nick Cominsky’s desk amid a stack of credit card applications and business-related junk mail. Although his seventy-hour workweek has already eaten into his limited family time, Nick can’t pass up the opportunity to see what kind of plot his colleagues have hatched… The normally confident, cynical Nick soon finds himself thrown off-balance, drawn into an intriguing conversation with a baffling man who comfortably discusses everything from world religions to the existence of heaven and hell. And this man who calls himself Jesus also seems to know a disturbing amount about Nick’s personal life. “You’re bored, Nick. You were made for more than this. You’re worried about God stealing your fun, but you’ve got it backwards.… There’s no adventure like being joined to the Creator of the universe.” He leaned back off the table. “And your first mission would be to let him guide you out of the mess you’re in at work.” As the evening progresses, their conversation touches on life, God, meaning, pain, faith, and doubt—and it seems that having Dinner with a Perfect Stranger may change Nick’s life forever.

Szalai András - Jehova ​és a szervezet
A ​'Jehova Tanúi' szervezet iratainak ellentmondásait bemutató, meggyőző erejű dokumentumkönyv Tanúknak és kívülállóknak egyaránt. A könyv szerzője kivülálló keresztény valláskutató, aki nemcsak a Társulat kiadványait olvasta végig, hanem sok Tanúval személyesen is megismerkedett, és megszerette őket. Hiteles dokumentációja alapján tárgyilagos hangvétellel, ugyanakkor együttérző szívvel hívja olvasóit valódi együttgondolkodásra. A könyvet az "Apológia Kutatóközpont" adta ki.

Robert Coffy - Az ​Eukarisztia misztériuma
Az ​Eukarisztia misztérium, de a misztérium sohasem távoli, elérhetetlen valóság. Meghívás arra, hogy engedjük át magunkat Isten lényünket végtelenül meghaladó szeretetének, melyet szüntelenül kutatunk. Egyetlen keresztény élet sem maradhat meg és bontakozhat ki, ha nem talál forrásra az Eukarisztia misztériumában, Jézus Krisztus kimondhatatlan ajándékában, amelynek során önmagát adja nekünk testében és vérében. ___ Coffy bíboros ebbe a misztériumba vezet be minket. Egyszerű és ugyanakkor mély szavai bizonyára mindannyiunkat megérintenek majd, tartsunk bárhol a hitben, és segíteni fognak jobban megérteni a szentmise ünneplésének tartalmát, hogy életévé váljon mindennapjainknak. ___ Ébresszen ez a könyv lángoló szeretetet szívünkben az Eukarisztia iránt, hogy az isteni jelenlét hordozói lehessünk testvéreink között!

Dennis Linn - Matthew Linn - Sheila Fabricant Linn - Good ​Goats
A ​fully illustrated, full-color book that, through a blending of story, scripture and theology, tackles questions of sin, hell, and vengeance in such a way that readers are led to transformation and healing in the midst of a loving, merciful and saving God.

Sergio Scataglini - Szentségének ​tüze
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tábori László - Kiss Irén - Isten ​magyar szemmel
Ez ​a kötet válogatás az elmúlt két évtizedben megjelent írásainkból. Ezzel sok-sok évnyi könyvolvasást szeretnénk megtakarítani kedves Olvasóinknak. Istent magyar szemmel szemlélni azt jelenti, hogy a változtathatatlannak mondott zsidó-keresztény dogmákon túllépve a Kelet régebbi vallási hagyományainak egészét a jövőnkkel összekötve értékelni.

Ismeretlen szerző - Szemelvények ​Teréz anya legszebb gondolataiból
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ujházy Kolos - Zuhanás ​a magasba
Kincső ​élete gyökeresen megváltozik 17 éves korában: amikor a családját tönkreteszi a román erdőmaffia, nekivág Európának, hogy egy jó munka vagy egy isteni csoda révén pénzt szerezzen nevelőszülei megmentésére. Tervei azonban sorra csődöt mondanak, így végül az amszterdami bordélynegyedben köt ki, ahol sírva, még a barátjának is hazudva gyűjtögeti a nemerei erdőbirtok újrafásításához szükséges milliókat. Képes lehet egy szétszakított szerelmespár úgy a sötét mélybe hullni, hogy közben vakító magasságokba jut? Szembemehet néhány idealista álmodozó korunk kifinomult romániai faluromboló gépezetével? Létezhet ’zuhanás a magasba’ nemcsak egy fiatal pár, de Erdély, sőt az egész világ számára is? A történet a 21. század régóta várt szókimondó, tabukat döntögető, elementáris erejű lázadásregénye – egyszerre megrendítő szerelmi dráma, kétségbeesett kiútkeresés és kíméletlen globalizációkritika.

Garth Ennis - Preacher ​– Book Five
Writer ​Garth Ennis’s violent, scabrous journey across America’s religious landscape continues in this fifth hardcover volume. Preacher Jesse Custer’s dark journey to find God, accompanied by his gun-toting girlfriend and Irish vampire buddy, continues as Jesse becomes the sheriff of a troubled Texas town. Then, he decides it’s high time to renew his quest to find God and hold him accountable for all of his actions. But before he can continue down that path, he must reunite with his girlfriend, Tulip. Collects Preacher 41-54.

Szalay Gábor - Isteni ​melankólia
A ​két univerzális jelenség, amellyel a könyvben foglalkozunk, a sötétség és világosság. A könyv szerint, amikor Isten elválasztotta a fényt a sötétségtől, a létezést törte ketté létté és életté, hogy a sors „létrejöhessen“. Ez az Idő születésének, valamint a nemek, a minőségek és a mindent meghatározó polaritás létrejöttének pillanata. A szerző az egész eszmefuttatás alatt újraértelmez néhány sötétséggel kapcsolatos kulturális beidegződést, és rámutat a fény és árnyék jelenségeinek univerzális, mindent meghatározó szerepére az életen innen és túl. Rámutat, hogy a magyar kultúra nagyjai, Petőfi, József Attila, Ady, Juhász Gyula, Kosztolányi milyen kapcsolatban állhattak a sötétséggel, hogy a depressziónak milyen fatális oka van, és hogy mi lehet a zsenialitás lélektani oka.

Nick Vujicic - Limitless
Nick ​Vujicic knows there is no greater hope than trusting in God’s plan for your life. Born without arms or legs, Nick has experienced both the peak of hope and the depth of despair. But he has overcome his circumstances and physical limitations by clinging to his faith and understanding the limitless love and power God has for every person. Now he wants you to experience that same reassurance of hope and the power of God, everyday. In these fifty inspirational devotions, Nick shares his most compelling, hard-earned wisdom to help you face obstacles with confidence and courage and point you toward God. Whether you struggle with faith, relationships, career challenges, anger, health concerns, self-esteem, finding balance, or doubt in your dreams, Nick’s biblical encouragement and positive attitude will transform your life and show you that you can be limitless because God is limitless.

Robert A. Heinlein - Job: ​A Comedy of Justice
After ​he firewalked in Polynesia, the world wasn't the same for Alexander Hergensheimer, now called Alec Graham. As natural accidents occurred without cease, Alex knew Armageddon and the Day of Judgement were near. Somehow he had to bring his beloved heathen, Margrethe, to a state of grace, and, while he was at it, save the rest of the world ....

Covers_292489
Szentírás Ismeretlen szerző
3

Ismeretlen szerző - Szentírás
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gabriel Wolf - Marosi Katalin - Bipolar
Ebben ​a verseskötetben ötven téma található. A szerzők mindegyiket saját stílusukban dolgozzák fel, öntik rímekbe szedett szavakba: így született meg ötven cím (összesen száz vers) erősen eltérő, végletes nézőpontokból. Marosi Katalin regényeiben és verseiben egyaránt gyakran előfordulnak a romantikus, érzelmes és szerelmes motívumok. Gabriel Wolf műveiben pedig a sötétség, az őrület és a horror. A szerzők egyfajta művészeti kihívásként úgy döntöttek, alkotói stílusukat szembeállítják egymással. Egy példa a kötet koncepciójára: „Túlvilág” című költeményében Marosi Katalin a mennyországról ír, Gabriel Wolf azonos című versében pedig a pokolról. A kiadvány címét, azaz a „Bipolar”-t az ihlette, hogy a szerzőkben felmerült, mennyire másképp lehet szemlélni pontosan ugyanazt a dolgot, hiszen minden csak hozzáállás kérdése. A bipoláris depressziónak is ez a lényege: Az abban szenvedő beteg hajlamos a dolgokat egyszer túlzottan pozitívan, reményt keltően szemlélni (túl sokat vár az adott eseménytől, aztán emiatt túl nagyot is kell csalódnia), másszor pedig ugyanazt túl sötéten, reményvesztetten és letargikusan látja (ami által képtelen a valódi boldogságra). Ez a kötet a végletes gondolkodásról szól. Arról, hogy néha milyen könnyű egyik végletből a másikba esni. Továbbá arról, hogy a szépségben is rejlik szomorúság és melankólia, de a sötétségben is megcsillanhat olyan, ami szép és magasztos.

Kollekciók