Ajax-loader

'Isten' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Imre Viktória Anna - Kísértés ​Rt.
Az ​Új Lenyomat és a Magyar Író Akadémia szépirodalmi pályázatának különdíjas regénye Mit tehet egy sikeres bérgyilkosnő, ha egy amúgy is fárasztó nap után hat dekoratív munkatársa kíséretében megjelenik a lakásában az ördög? Esetleg a másik oldalára fordul és alszik tovább, erősen győzködve magát, hogy csak képzelődött. Sajnálatos módon Serene Nightingale ennyivel nem intézheti el a Pokol pofátlan, narcisztikus és mellesleg igen jóképű Nagyurát. Lucifer ugyanis nem merő szórakozásból keresi fel éjnek évadján: Serene lelkéért verseny folyik közte és a mindenható Anyaúristen, Pandora között. Ha a Teremtő nyer, a világ fele megszabadul a gonosztól. Ha Lucifer, akkor a démonúr a száműzetése óta először térhet vissza legálisan a Mennybe. A tét tehát nagy, ám talán nem meglepő, hogy Miss Nightingale hócipője két perc alatt tele lesz a túlvilági cirkusszal. Vissza akarja kapni az eddigi életét: egyetemre akar járni, a bátyját bosszantani, és tovább ölni embereket pénzért. Idegesítik a lépten-nyomon felbukkanó angyalok, démonlányok... de leginkább a Halál sakálvigyorú női megtestesítője kezdi ki türelmét. Miközben újabb és újabb gyanútlan halandók keverednek bele a Londonban folyó hatalmi harcba, szép lassan Serene is elveszíti önmagát – s hogy védtelenül maradt lelkéért végül melyik fél nyúl gyorsabban, az csak a szerencsén és kifinomult taktikázáson múlik. "A történet zseniális... A cselekmény szálait az írónő úgy tekerte csavarta, hogy bizony teljes figyelmet érdemelt a könyv az első betűtől az utolsóig. Olvasás közben nem volt bambulás meg lazulás, csak a tömény élvezet és szórakozás." (szilvamagolvas.blogspot.com) "A történet legnagyobb vonzereje a humora és a változatos szófordulatai; olyan szerepelt fog betölteni, mint például Durell korfui élményei, azaz, ha eltörik a mécses, ő lesz a «bömbirongyi» - nem, nem fújom bele az orromat, hanem felvidulás céljából óhajtom szorongatni." (amadea.freeblog.hu)

Paul Schrader - A ​transzcendentális stílus a filmben
"A ​filmben a természetfeletti csupán a valóság sokkal pontosabb tolmácsolása, a valós dolgok mintegy bezáródnak." (Robert Bresson) A transzcendentális (latin) jelentése: természetfeletti, érzékekkel nem észlelhető. „A film számára a valóságon túli tapasztalatok közvetítése nehézséget jelent nem csupán a gyakran emlegetett képi reprodukció tökéletessége, hanem a fiImi elbeszélésmód értelmezésének realisztikus konvenciója miatt is” - fogalmazta meg 2001-ben Gelencsér Gábor "Láss Csodát! - Film és transzcendencia" című tanulmányában. E kötet - Paul Schreder tolmácsolásában - három filmrendező életművére építve mutatja be, hogyan lehet mégis megközelíteni a Megközelíthetetlent...

Balogh Elemér - Kerényi Imre - Csíksomlyói ​passió
A ​passiójáték szövegének összeállítását egy színpadi előadás tette szükségessé: 1981-ben az akkori Várszínház társulata vitte színpadra a nagypénteki misztériumjátéknak ezt a szövegváltozatát. A Helikon Kiadó akkor is, ezzel az új, változatlan kiadással pedig ma is jelezni kívánja: ez a szöveg érdemes arra, hogy megőrződjék az utókornak, akárcsak a magyar nemzeti dráma többi darabja.

Shalom Auslander - Rabbik ​és gojok
Ősi ​törvény, hogy a királyi udvarban egyedül a Bolond engedhet meg magának mindent - nos, modern kori utódként ezzel a rendkívüli előjoggal él a szerző, aki a szatirikus humor üvegén keresztül jeleníti meg az izraelita Teremtőt, valamint az ő választott népét, a maguk szeretnivaló, írói tollhegyre kívánkozó tökéletlenségében. Kötete tizennégy elbeszélést tartalmaz, amelyekből megtudhatjuk, miként ébredt Bobo, a csimpánz tökéletesen öntudatra, milyen Isten, ha nagyon-nagyon ideges, hogy hogyan végződött Stanley Fisher önvizsgálata a Negev-sivatagban, mi módon változott át a vézna "jesívabócher", Motty izompólós, szőrösmellű goj szépfiúvá vagy hogy miért építtetett az Úr bárkát Schwartzmannal. Az ortodox zsidó kultúrát görbe tükörben, jó nagy adag (ám roppant szórakoztató) gonoszkodással ábrázoló mű a Woody Allen-féle gátlástalan humorra nyitottak számára ajánlható.

Covers_232964
Bibliai ​enciklopédia Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Bibliai ​enciklopédia
Könyvünk ​arra vállalkozik, hogy összefoglaló képet adjon a Biblia egészéről, a benne szereplő nem mindennapi emberek küzdelmes életéről, vágyairól, fájdalmairól, félelmeiről, bűneiről és a régmúlt korok eseményeiről. Bemutatja azokat a férfiakat és asszonyokat, akik a világirodalom és a művészetek nagyformátumú alakjaivá váltak, és akiknek élete, cselekedetei követendő példa generációk milliói számára. Segít a harmadik évezred olvasójának, képet alkotni arról, milyen volt a világ a bibliai ősidőkben,hogyan dolgoztak, harcoltak, imádkoztak, házasodtak az ősatyák, s miként nevelték gyermekeiket. Könyvről könyvre haladva megismerjük a Biblia sorsfordító történeteit, és ízelítőt kapunk az évezredek tanulságait, bölcsességeit átható költészetből. Ha belelapozunk a _Biblia enciklopédiájába_, tetten érjük a múlt és a jelen összefonódását. Feltárul benne Egyiptom, Asszíria, Perzsia, Babilon, a görög világ és Róma évezredes kultúrája, amely mind összetéveszthetetlen lenyomatot hagyott a bibliai történetek vonulatában. Fölsejlenek előttünk azok a gyöngyszemek és azok a kincsek is, amelyek még régészeti feltárásra várnak, elképzeljük azt a múlt idők ködébe vesző világot, amelyben a népeket és nemzeteket oltalmazó és haragvó isteneik vezérelték, amelyben valóság és csoda egyetlen pillanatban megfért egymás mellett. Elgondolkodhatunk azon, mit mond a Biblia az élet és halál nagy kérdéséről, a jóról és gonoszról, Istenről és a Teremtésről.

C. S. Lewis - Az ​öröm vonzásában
A ​materialista világegyetem azzal a hatalmas előnnyel kecsegtette gyávaságomat, hogy korlátolt felelősséget kínált föl. Semmi igazán végtelen szerencsétlenség nem érhet benne. A halállal véget ér minden. S ha bármelyik véges nyomorúság elviselhetetlenül ránehezedik az emberre, akkor mindig lehetséges az öngyilkosság. A keresztény világegyetemben azt éreztem a legszörnyűbbnek, hogy egyetlen ajtajára sincsen felírva: Kijárat. Ha ez igaz volna, akkor többé semmiképp sem lehetséges kiegyezni a valósággal. Akkor még az ember lelke legmélyén sem marad egyetlen terület sem (sőt, éppen ott a legkevésbé), amelyet körülvehetne drótkerítéssel, és kiakaszthatná a táblát: Belépni tilos! Én pedig ezt kívántam: legyen olyan terület, bármilyen kicsiny is, amelyről elmondhatom az összes többi lénynek: Ez csakis egyedül énreám tartozik.

Danah Zohar - Ian Marshall - SQ ​Spirituális Intelligencia
Ahol ​az értelem (IQ) és az érzelem (EQ) már tehetetlen, ott kezdődik a spirituális intelligencia, melynek segítségével cselekedeteinket és életünket eg nagyobb és gazdagabb összefüggésbe tudjuk helyezni. Ez a képesség mindenkinek a rendelkezésére áll; a kérdés csupán az, mennyire tudjuk, és mennyire merjük használni ezt az adottságot. Az SQ a szükséges alap ahhoz, hogy mind az IQ, mind az EQ hatékonyan működjön. A legmagasabb fokú intelligenciánkról van szó. Az Oxfordban tanító szerzőházaspár a modern pszichológia, a nagy világvallások és a keleti filozófiák tanításai alapján fejti ki ezt az eddig még nem tárgyalt, viszont mindenki számára rendkívüli jelentőséggel bíró kérdést.

Agnes Sturt - John Sturt - Szeretetre ​teremtve
Az ​igazi önérték - a szerzők szerint - azzal kezdődik, hogy tudatára ébredünk, Isten képmására lettünk teremtve és nagyon értékesek vagyunk számára. Sajnos manapság a keresztyének között is kevesen vannak olyanok, akik a mindennapjaikban is tudatosan élik meg istenképűségüket és tudatosan alkalmazzák azokat a fantasztikus lehetőségeket, amiket Jézus halála és feltámadása jelent. A Szeretetre teremtve egy hasznos kézikönyv, kérdésekkel és gyakorlatokkal, amit akár kisebb csoportban, akár egyedül is el lehet végezni. A szerzők egyszerű, de hatékony közlésmódja sok éves lelkigondozói tapasztalatukra épül. Ez a könyv abban segít, hogy bátran változtassuk és újítsuk meg a magunkról alkotott képünket és gondolkodásmódunkat.

C. S. Lewis - A ​fájdalom
A ​közkedvelt apologéta kérlelhetetlen logikával, találó képekkel és hasonlatokkal fűszerezve, olvasmányos formában tárja elénk a kereszténység válaszát a fájdalom dilemmájára. Érvelése alátámasztásához filozófiai és egyháztörténeti klasszikusokat - köztük Arisztotelészt, Aquinói Szent Tamást, Pascalt és Szent Ágostont - hív segítségül.

Etienne Richer - A ​reménység ereje
A ​keresztény reménységtől mi sem áll távolabb, mint az idealista optimizmus vagy a világ realitásától való menekülés. A harmadik évezred közeledtével a pápa szüntelenül arra buzdít bennünket, hogy lépjünk be a szent reménységbe, amely nem csal meg. Sürgető hívása egyértelműen mutatja nemcsak nekünk, keresztényeknek, hanem minden embernek, hogy gyorsan kell cselekednünk, mert a reménység tétje óriási! Mint lelki életünk hathatós motorja, a remény környezetünk számára is bátorítást nyújt. Etienne Richer atya a Bibliából, valamint az Egyházatyák és számos lelki író tanításából bőségesen vett idézetekre támaszkodva segít rátalálnunk a szent reménység ízére. Etienne Richer atya 1985 óta tagja a Nyolc Boldogság Katolikus Közösségnek, 1992-ben szentelték pappá Cordes-ban. Ő a cseh és a magyar házak tartományfőnöke.

Philippe Madre - Törekedjetek ​a karizmákra!
Sokat ​beszélünk a karizmákról, de gyakorlásuk kényes kérdésként nyilvánul meg. Az imacsoportok számára gyakran nehézséget jelent, hogy növekedjenek bennük. De be tudjuk-e fogadni a karizmákat? Egy olyan megújulás, mely a karizmák hanyatlásától szenved, lehet-e pünkösdi? Márpedig Pál apostol erre szólít fel: „Törekedjetek a karizmákra”” (1 Kor 12) Philippe Madre felhívja figyelmünket a karizmák befogadásának fontosságára az imacsoportokon belül. Megvilágítja a lehetséges tévedéseket, melyek a lelki adományok kifulladásához vezetnek, de mindenekelőtt néhány lényeges támpontot adnak lelki növekedésünkhöz.

Adrian Plass - Növekedésem ​kínjai
Adrian ​Plass komoly önéletrajzi írásaiban őszintén beszámol hitének küzdelmeiről, gyermekkori templomi élményeitől kezdve, egy súlyos testi-lelki válságon keresztül, írói pályafutásának kezdetéig. A figyelmes olvasó ráismerhet kegyes kétbalkezes naplóinak „eredeti” eseményeire és szereplőire is. "A szívem megszakad azokért, akik számára a „hívő élet” olyan, akár egy maratoni gyaloglás bokáig érő sárban. Egyesek kihullanak, mások továbbmennek, de valamennyien azon tűnődnek, mi ez az egész? Miért van az a sok hegycsúcs és völgy? Nincs megfelelő válaszom. A legtöbbször én is csak vánszorgok, de három dolog lenyűgöz. Az egyik Jézus személye, a másik, hogy Isten szeret engem és családja tagjának tart, a harmadik pedig annak biztos tudata, hogy az életemből semmi sem veszett kárba."

Badiny Jós Ferenc - Jézus ​Király a Pártus Herceg
Jézusi ​szózattal indítom útjára e könyvet, mely által szeretném Őt olyannak bemutatni, amilyen a valóságban volt. Évezredek óta várt Istenfiúnak, a Földre szállt Szeretetnek és embernek is. Tudom, hogy nehéz dologra vállalkozom, de a hosszú éveket betöltő anyag-gyűjtés után érzem, hogy buzdít, serkent és megtanít mindarra, mely eddig - az Őt kisajátító egyházi teológiákban - a titkok-titka volt, vagy a tudatos félrevezetések útvesztőiben veszett el...

Adrian Plass - Irány ​a gumivár!
Adrian ​Plass focimeccset néz, lomtalanít, bevásárol, tülekedik a vonaton szóval ugyanazt éli át, mint mi mindannyian, de valahogy mégis a dolgok mögé lát, és megtalálja az üzenetet a hétköznapi történésekben. "Isten ma is példázatok segítségével tanítja gyermekeit" - vallja. Rövid karcolataival elgondolkoztatja, és hol megnevetteti, hol megríkatja olvasóit. A kötetet ezúttal is Lente István illusztrálta.

Dominique Le Tourneau - Isten ​műve
Az ​1902-ben J. Escrivá de Balaguer prelátus által alapított lelkiségi mozgalom a XX. század szekularzált társadalmának újra-evangelizálását tűzte ki célul. Tevékenysége átjárja a társadalom minden rétegét, nemre bőrszínre és társadalmi állásra való tekint.

Manfred Braun - Michael Ulrich - Kiáltás ​a mélységből
Öt ​megrázó bizonyságtétel szenvedők életéről Németországból.

139424674
Biblia Ismeretlen szerző
21

Ismeretlen szerző - Biblia
A ​biblia szó az ógörög byblion többes száma, jelentése "könyvek". (A "könyvtekercs" jelentésű byblion szó pedig a byblosz szóból származik, amely eredetileg az egyiptomi papiruszt, az ókorban íráshoz használt anyagot jelölte.) A Héber Bibliában egyedül Dániel próféta nevezi "könyvek"-nek a szent iratok gyűjteményét. A keresztények a Kr. u. 2. századtól fogva kezdték ezt a nevet az Istentől származónak vallott iratgyűjteményükre alkalmazni. Ez az egyszerű név találóan fejezi ki, hogy e műnek a rendkívülisége nem külső formájában van, hiszen csak könyveket, látszatra más emberi művekhez hasonló írásokat tartalmaz. A Bibliát gyakran egyszerűen "Írásnak", "Írásoknak" nevezik (Jézus és az apostolok is használják ezt az elnevezést), továbbá "Isten Igéjének", "Szentírásnak", "Könyvek Könyvének" is hívják. Az "Isten Igéje" elnevezés a Bibliából származik: Isten prófétákon keresztül közölt kinyilatkoztatásának megkülönböztető jelölésére szolgál. Ezen kívül Ézsaiásnál az "Úr könyve" néven szerepel. Eszerint tehát a Biblia Isten könyve az emberek számára.

David Gregory - Egy ​nap egy tökéletes idegennel
Kimerülve ​férje Nick hírtelen jött Jézus mániájától Mattie Cominsky lelkesen üdvözli a lehetőséget, hogy pár napos üzleti útján értékelheti házasságát - és, hogy eldöntse, vajon véget vessen-e ennek a fájdalmasan eredménytelen kapcsolatnak. A repülőn Mattie megkönnyebbülten foglal helyet utastársa mellett, aki osztja fenntartásait a vallásról. Miután elmeséli férje váratlan pálfordulását, beszélgetésük rövidesen a lelki élet, az Istennel való kapcsolat keresésének izgalmas felfedezéséhez vezet.

John Bush - Napi ​menü
Keresztyén ​karikatúra? Ez valami vicc? Az – komolyan. Egy kép néha valóban többet mond ezer szónál. A karikatúrák pedig olyan képek, amelyek a görbe tükör képén keresztül beszélnek. A Napi menü egyfajta rendhagyó áhítatos könyv, amelyben találkozik a vicces és a komoly. John Bush amerikai grafikus találó karikatúrái, valamint hozzájuk kapcsolódó bibliai idézetek, gondolatok és rövid imádságok segítenek mélyebben megérteni a Bibliát, a keresztyén hitet és életet.

Paul Müller - Szenvedéssel ​formál a Mester
Dr. ​Paul Müller tömör mondanivalóját a Biblia kijelentéseivel támasztja alá, tapasztalatokkal szemléletessé, statisztikai adatokkal és a tudomány eredményeinek közlésével aktuálissá teszi. Írásai középpontjában Jézus Krisztus és az általa megszerzett üdvösség áll. Ebben a könyvében elsősorban a betegeket, az öregeket, a magányosokat, a gyászolókat és az életuntakat szólítja meg. De eligazítást találnak benne azok is, akik az élet értelmét keresik, vagy akiknek Isten létezése kérdéses. A szerző fejtegetéseiben felfedi a szenvedés értelmét és célját; még a gyógyíthatatlan betegségek sem véletlenül "jönnek", mögöttük mindig Isten bölcsessége és szeretete van! Üzenetét személyes élménye, több évtizedes szenvedése hitelesíti. "Dr. Paul Müller azon kevesek közé tartozik, akik igazán tudnak vigasztalni" - írta egyik olvasója.

Watchman Nee - Hát ​ezzel mi lesz?
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Patricia M. St. John - A ​vadon titka
Egy ​régi klasszikus siker könyv új kiadása! A szerző népszerű könyveinek (Nyomok a hóban) egy új tagja! Egy Ruth nevű kislány valahogy mindig bajba keveredik. Néha elfeledkezett az elvégzendő házimunkáról, hogy helyette testvérével, Fülöppel játsszon... Úgy tűnt, hogy soha nem szakad vége csínytevéseinek, míg egy napon elszökik otthonról.A szerző kivételes elbeszélésmódja a mai gyerekek által könnyebben megérthető nyelvezettel ötvöződik.

Erwin W. Lutzer - Krisztus ​és a többi isten
Megszaporodtak ​a megváltók! A plakátokról guruk mosolyognak, a kirakatokban a New Age irodalom sikerkönyvei virítanak. A szellemi kínálat úgy megnőtt, hoy a káoszban a legtöbben nem ismerik ki magukat. Sokan lemondanak a tájékozódásról, és kijelentik: minden vallás, minden világnézet ugyanazt az istenséget közelíti meg más-más oldalról. Nincs abszolút igaszság, minden út jó annak, aki járja. Ugyanezek az emberek azonban nem fognak találomra fölszállni valamelyik buszra, ha a város egy meghatározott pontjára igyekeznek. Megkérdezik, melyik út vezet oda. Nagyon jól tudják, hogy amennyiben más úton haladnak, nem jutnak célba. Azzal is tisztában vannak, hogy ugyanaz a busz minden utasát egy irányba viszi. Merre menjünk hát? Melyik a jó út? Ebben a könyvben olyan ember szólal meg, aki nem habozik többé. Nem keresi a helyes utat, mert már megtalálta. Nem szubjektív élménybeszámolót nyújt arról, hogyan találja meg, hanem mindenki számára érvényes, objektív, egyszerű érvekkel igazolja, hogy Jézus Krisztus az egyetlen út az emberi élet céljához, a boldogsághoz, a beteljesedéshez. Nincs sok megváltó. Egyetlen megváltónk van: Jézus.

Ellen G. White - Gondolatok ​a hegyibeszédről
Előszó: A ​Hegyibeszéd: a menny áldott üzenete az emberekhez. Isten trónjától származó beszéd. Égi fény gyanánt adta Isten az emberiségnek, hogy életének zsinórmértékéül szolgáljon, s hogy csüggedésében reménye és vigasza legyen. Hegyibeszédében azokat az igéket intézi hozzánk a lelkipásztorok Fejedelme és a tanítók Tanítója, amelyeket mennyei Atyjától hallott. Krisztus Hegyibeszéde nemcsak a hívőknek szól, hanem az egész emberi családnak. Egy pillanatra mintha elfeledte volna az Úr, hogy itt a földön, s nem mennyben van, mert a Világosság Honában szokásos szavakat használta. Ajkairól úgy ömlöttek az áldások, mint ahogyan a rég elzárt vízforrás eltör a sziklák hasadékából. Krisztus világosan rámutat azokra a jellemvonásokra, melyeket minden időben elismert és áldásával tüntetett ki. E föld hatalmaskodóitól azok felé fordul, akiket a világ fiai megvetnek. Boldogoknak nevezi mindazokat, akik elfogadják világosságát és aszerint élnek. Megmentő karjait a lelki szegények, a szelídek, az alázatosak, a gyászolók, a megvetettek és az üldözöttek felé tárja: "Jöjjetek énhozzám mindnyájan... és én megnyugosztlak titeket" (Máté 11,28)

Böjte Csaba - Karikó Éva - Párbeszéd ​a végtelennel
Lehet, ​hogy mindened megvan, de mégis oly gyakran egyedül érzed magad az emberek között. Lehet, hogy biztosnak hitt kincseidet szerre elveszítetted, félelmek gyötörnek, és nincs mibe kapaszkodnod. Érzed a lelked mélyén az olthatatlan szomjúságot a Végtelen, a szeretet, a jóság, a tiszta fény után. Tudd, ezt a hiányt nem tudja senki, semmi oldani, csak Isten áldó, életadó jelenléte. Nagyon fontos lenne, hogy tudatosan leülj a szobádban, a csendben, és feltedd magadnak a kérdést: hiszed-e, hogy aki a nyelvedet adta, tud szólni hozzád, aki a füledet teremtette, kész és képes meghallani a szavaidat? Akarsz-e kapcsolatba lépni, barátságot kötni a végtelen bölcs, jóságos Istennel, hogy erőt és útmutatást kapj tőle? Vagy pedig úgy éled le az életedet, mint az utazó, aki térkép és GPS nélkül indul útra, csak saját józan eszére és mások tanácsára hallgat? Így sem lehetetlen célba érni, de mennyivel szebb, biztonságosabb, egyszerűbb úgy, hogy kéred és elfogadod annak a segítségét, aki végtelen szeretettel megformálta a világunkat és téged is. Merj belekapaszkodni e végtelen jósággal hozzád hajló szeretetbe, alázattal fogd meg Teremtőd kezét, és hagyd, hogy vezessen - ebben szeretne segítségedre lenni ez a könyv. (Böjte Csaba) Az ismeret és a fejlődés kulcsa a kérdőjel, még a felkiáltójelnek, a parancsnak, a felszólításnak, de a kérdésnek is csak akkor van értelme, ha visszakérdezhetünk: "miért?", "hogyan?". Azt, amit vagy akit nem ismerünk, igazán nem is tudjuk megszeretni. Isten útjait és az egyház tanítását érteni kell ahhoz, hogy el tudjuk fogadni, bár igaz az is, hogy vannak hittitkok, amelyekből csak annyit tudunk felfogni, mint egy hangya az emberből, akinek a tenyerén megpihent. Könyvsorozatunkkal hitünk legfontosabb igazságain szerettük volna végigvezetni az Olvasót, nem megkerülve a közvéleményt megosztó témákat sem. Ha kérdés van, szükséges, hogy válasz is legyen, érthető és életre váltható, a valós istenarcot a maga szépségében, jóságában megmutató, hogy azt megtekintve eldönthesse bárki, tudja-e őt szeretni és a szeretetét viszonozni. (Karikó Éva)

Christopher Bailey - Mike Aquilina - A ​Grál-kód
Az ​igazi rejtély a valódi isteni jelenlét "Kielégíti mindazt a tudáséhséget, ami az emberekben él e régi misztérium iránt. Az igazi Grál tanúskodik arról az isteni adományról, ami még a legmélyebb emberi vágyakozást is túlszárnyalja." Scott Hahn, a The Lamb's Supper és a Hail, Holy Queen című könyvek szerzője A Szent Grál történetei olyan rejtélyes vonzerővel bírnak, amelyek évszázadok óta megigézik az emberek képzeletét. Ezek a történetek egy végre feltáruló, nagy titokról regélnek: egy meglepő válaszról az élet legnagyobb kérdéseire, és egy rejtett misztériumról, amely legmélyebb vágyakozásunkat is kielégíti. Az utóbbi 1700 évben írók, költők, művészek, zeneszerzők és filmrendezők sora igyekezett megragadni a Grál rejtélyét. A nagy kutatás az Artúr-legendák fő mozgatóereje, ez ösztönzi Indiana Jonest a legizgalmasabb kalandokra, és ez sarkall sokakat A Da Vinci-kód elolvasására. A keresésről, csodákról, becsületről, hitszegésről és árulásról szóló varázslatos történetek azért ragadják magukkal ilyen erővel és oly régóta az embereket, állítják A Grál-kód szerzői, mert valóban megérintenek valamit mélyen a szívünkben. Felfedik legbensőbb sóvárgásunkat, hogy megismerjük Krisztust, hogy közösséget vállaljunk az istenivel. A Grált éppen az tette szentté, amit populáris alakváltozásai közben elvesztettünk: ez pedig nem más, mint bensőséges kapcsolata az oltáriszentséggel. A Grál-kód egy évszázadokon átívelő irodalmi és teológiai detektívtörténet, amely ott ér véget, ahol a Grál-legenda kezdetét vette - a szobában, ahol Jézus utoljára összegyűlt legközelebbi tanítványaival, áldást mondott, megtörte a kenyeret, és körbeadott egy szent serleget.

Bodnár Dániel - Erzsébet, ​a szeretet szolgálóleánya
Árpád-házi ​Szent Erzsébet születésének 800. évfordulójára jelent meg ez a különleges értékeket felmutató regény. Olvasmányos, érdekfeszítő stílusban tárja elénk a fiatalon, alig huszonnégy éves korában elhunyt Erzsébet alakját, gyermekkorától haláláig. Történelmileg hiteles háttérbe helyezi a XIII. században élt királylány, thüringiai fejedelemné történetét, aki szinte minden olyan erény birtokában volt, amely napjainkban hiánycikk: szerénység, okosság, hűség, anyaság, engedelmesség, alázatosság, önfegyelem, erkölcsi tartás, önfeláldozás, türelem és mindenek felett a szeretet, igazi, odaadó szeretet Isten és emberek iránt.

Barbara Kingsolver - The ​Poisonwood Bible
The ​Poisonwood Bible is a story told by the wife and four daughters of Nathan Price, a fierce, evangelical Baptist who takes his family and mission to the Belgian Congo in 1959. They carry with them everything they believe they will need from home, but soon find that all of it--from garden seeds to Scripture--is calamitously transformed on African soil. What follows is a suspenseful epic of one family's tragic undoing and remarkable reconstruction over the course of three decades in postcolonial Africa. The novel is set against one of the most dramatic political chronicles of the twentieth century: the Congo's fight for independence from Belgium, the murder of its first elected prime minister, the CIA coup to install his replacement, and the insidious progress of a world economic order that robs the fledgling African nation of its autonomy. Against this backdrop, Orleanna Price reconstructs the story of her evangelist husband's part in the Western assault on Africa, a tale indelibly darkened by her own losses and unanswerable questions about her own culpability. Also narrating the story, by turns, are her four daughters--the self-centered, teenaged Rachel; shrewd adolescent twins Leah and Adah; and Ruth May, a prescient five-year-old. These sharply observant girls, who arrive in the Congo with racial preconceptions forged in 1950s Georgia, will be marked in surprisingly different ways by their father's intractable mission, and by Africa itself. Ultimately each must strike her own separate path to salvation. Their passionately intertwined stories become a compelling exploration of moral risk and personal responsibility. Dancing between the dark comedy of human failings and the breathtaking possibilities of human hope, The Poisonwood Bible possesses all that has distinguished Barbara Kingsolver's previous work, and extends this beloved writer's vision to an entirely new level. Taking its place alongside the classic works of postcolonial literature, this ambitious novel establishes Kingsolver as one of the most thoughtful and daring of modern writers.

Watchman Nee - Az ​összetört edény / Ülni, járni, állni / Olyanok leszünk, mint Ő / A szolgáló testvér
Az ​összetört edény Többek szerint ez a könyv W. Nee írásainak a koronája. Sokan, akiknek probléma, miért olyan élettelen és erőtelen a bizonyságtételük, hitéletük - ebben a könyvben válaszra találnak. Egy keresztyén író így fogalmazta meg véleményét erről a könyvről: „Az egyik legjobb könyv, melyet az utóbbi években megismertem. Alapgondolata: szükség van az emberi lélek erőinek megtörésére ahhoz, hogy az Úr a maga dicsőségére használhasson fel minket." Ülni, járni, állni A szerző az Efézusi levél három alapgondolatát világítja meg: 1. Ülni - azaz helyzetünk Krisztusban. 2. Járni - azaz életünk a világban. 3. Állni - azaz állásfoglalásunk a sátáni erőkkel szemben. Mindhárom irányban helyesen kell beállítanunk az életünket ahhoz, hogy hasznos eszköz lehessen Isten kezében, azaz hogy „legyünk az Ő dicsőségének magasztalására" (Ef 1,12) Olyanok leszünk, mint Ő A könyv a szerző 1940-ben, egy keresztyén konferencián elmondott beszédsorozatát tartalmazza, melyben Nee az ősatyák életét egész gyakorlati módon magyarázza. A hasonlóság felhasználásával saját keresztyén hitünk és életünk problémáira választ ad azáltal, hogy az emberi bukások szemléltetésével mindig újra rámutat Isten mindenre elégséges voltára a Krisztusban. Az utolsó, megkapó példán keresztül bemutatja a valóságos és radikális átformaltatást, melyet ma is mindenki megtapasztalhat, aki egészen kiszolgáltatja magát Istennek. Ez a könyv nagy segítség az Isten útjainak helyes megértésében. A szolgáló testvér Segítség Isten munkatársainak.

Dr. Gyökössy Endre - Fogadd ​el végre önmagad!
Kézfogás ​19.

Kenneth E. Hagin - Hogyan ​böjtöljünk értelmes módon?
Azt ​gondolod, hogy már mindent tudsz a böjtölésről? Gondolkozz el rajta újra! Ez a könyv tele van meglepetésekkel.

Michel Santier - Megújulás ​az egyház szívében
Harminc ​évvel azután, hogy a Megújulás elérte Franciaországot, íme egy világos és pontos elemzés a Megújulás Katolikus Egyházban betöltött mai helyéről. Az egyszerű tényeken túl találhatunk e könyvben néhány ötletet arra, hogyan segíthetjük elő a Megújulás beilleszkedését az egyházmegyékbe a nagyobb egyházi egység érdekében: megtanulva együtt munkálkodni, figyelmesnek maradni a Szentlélek szavára… A szerző püspök, aki tapasztalattal rendelkezik e téren. Támpontot nyújt azok számára, akik a Megújulással kapcsolatban kérdéseket vetnek fel, de eligazítja a hívőket és lelkipásztorokat is, akik együtt járnak a közös úton. Michel Saniter atyát 2001 októberében szentelték püspökké Luçon egyházmegyében, 18 év papi szolgálat után. A „Réjouis-toi” („Örvendj”) közösség alapítója. Az Instance de Communion du Renouveau Carismatique Catholique Français (A Francia Katolikus Karizmatikus Megújulás Egységéért szervezet) elnöke volt és az ICCRS (International Catholic Charismatic Reneval Services: Katolikus Karizmatikus Megújulás Nemzetközi Szolgálata) tanácsának tagja 1991-től 1998-ig.

Kollekciók