Ajax-loader

'1910-es évek' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Prohászka Ottokár - Élő ​kereszténység
„Magyarország ​apostolának és tanítómesterének” három írását tartalmazza a könyv. Az 1910-ben megjelent _Az intellektualizmus túlhajtásai_ és _Több békességet!_, valamint _A Modern katolicizmus_ című 1907-ben megjelent tanulmány 1911-ben indexre kerültek. _Az intellektualizmus túlhajtásai_ az egyoldalú racionalizmust mint a kultúrválság egyik okozóját az életfilozófia szellemében bírálja, szemben vele a teljes életre alapozott keresztény világnézet helyességét és erejét hangoztatja. A _Több békességet!_ című tanulmány a katolikus egyház korszerűsítésének kérdéséhez szól hozzá. _A Modern katolicizmus_ prófétai előrelátással szinte a második vatikáni zsinat forgatókönyvét adja. Témái: modern apostolság, öntudatos vallásosság, a művelt katolikus hitbeli s erkölcsi kredója, a kultúra sajátos értékei, munka és vallás, tudományos kérdések, egyházias érzületünk, etikai reformtörekvések és klerus – laikus.

Victor Pelevin - Buddha's ​Little Finger
Russian ​novelist Victor Pelevin is rapidly establishing himself as one of the most brilliant young writers at work today. His comic inventiveness and mind-bending talent prompted Time magazine to proclaim him a "psychedelic Nabokov for the cyber-age." In his third novel, Buddha's Little Finger, Pelevin has created an intellectually dazzling tale about identity and Russian history, as well as a spectacular elaboration of Buddhist philosophy. Moving between events of the Russian Civil War of 1919 and the thoughts of a man incarcerated in a contemporary Moscow psychiatric hospital, Buddha's Little Finger is a work of demonic absurdism by a writer who continues to delight and astonish.

Jalsoviczky Géza - A ​tűzgépek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - A ​Királyi Magyar Automobil Club Jubiláris Aranykönyve
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Alexander Watson - Ring ​of Steel
This ​was the Sunday Times History Book of the Year 2014. For the empires of Germany and Austria-Hungary the Great War - which had begun with such high hopes for a fast, dramatic outcome - rapidly degenerated as invasions of both France and Serbia ended in catastrophe. For four years the fighting now turned into a siege on a quite monstrous scale. Europe became the focus of fighting of a kind previously unimagined. Despite local successes - and an apparent triumph in Russia - Germany and Austria-Hungary were never able to break out of the the Allies' ring of steel. In Alexander Watson's compelling new history of the Great War, all the major events of the war are seen from the perspective of Berlin and Vienna. It is fundamentally a history of ordinary people. In 1914 both empires were flooded by genuine mass enthusiasm and their troubled elites were at one with most of the population. But the course of the war put this under impossible strain, with a fatal rupture between an ever more extreme and unrealistic leadership and an exhausted and embittered people. In the end they failed and were overwhelmed by defeat and revolution.

Jean-Michel Rabaté - 1913 ​- The Cradle of Modernism
Introduction: ​Modernism, Crisis, and Early Globalization 1 The New in the Arts 2 Collective Agencies 3 Everyday Life and the New Episteme 4 Learning to be Modern in 1913 5 Global Culture and the Invention of the Other 6 The Splintered Subject of Modernism 7 At War with Oneself: The Last Cosmopolitan Travels of German and Austrian Modernism 8 Modernism and the End of Nostalgia Conclusion: Antagonisms

Ismeretlen szerző - A ​75 éves Sarkadi Cukorgyár múltjából
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Géza Gárdonyi - Idas ​Scheinehe
"Suche ​Ehemann für meine Tochter. Mitgift beträgt 300.000 Kronen in bar." Als der junge Maler Csaba diese Anzeige in der Zeitung liest, traut er erstmal seinen Augen nicht. Was muss dahinter stecken, wenn ein Vater seine Tochter quasi "verkauft"? Doch die Höhe der Mitgift gibt ihm zu denken: Die Spielschulden seines Schwagers haben seine Familie in den Ruin getrieben, nur mit diesem Geld könnte er sie retten. Die "verkaufte Braut" entpuppt sich alsbald als die schöne und kühle Ida, die in einer Klosterschule aufgewachsen ist und ihrem Vater, einem Frauenhelden, zu Hause offenbar im Weg steht.

Tábori Kornél - Kalandornők
Új ​női bűnök - Bájosan fiatal leányok, ragyogón szép asszonyok közt soha annyi bűntevő nem akadt, mint az utolsó öt-hat esztendőben. Talán eléggé jellemző az az egyetlen adat, hogy ötvennél több kleptomániás hölgy került nyilvántartásba.Tizennégy ilyen eset részleteit gyűjtöttem össze; csupa olyan esetét, amiből semmi a nyilvánosság elé nem jutott. Épp az jellemzi a női bűnök túlnyomó részét, hogy rejtve maradnak és sokszor valóban meg is okolható a diszkrétebb eljárás, mert nehéz azt a határt megszabni, ahol már túl az idegbetegségen csak közönséges gaztetttről lehet szó. Új esetek százai bizonyítják, hogy tiszteletreméltó családok leányai is a bűnök hosszú sorára vetemedtek. A példátlan vihar, amely országokat is szétszakított, nemcsak tömérdek ősi vagyont forgatott föl, hanem az új gazdagokkal új erkölcsi divatokat is hozott. Ki hallott a háború előtt tizenhétéves kalandornőkről, akik csak azért jutnak börtönbe, mivel mindennap, délután és este _táncolni_ akarnak. Az egyik gyilkos merényletektől sem riad vissza, hogy megkaparintsa a nagynéni pénzét. Típussá vált a kis gépírólány, aki mindennap hajnali félháromig táncol és sikkasztása után kábultan, félmámorban állt a detektívfelügyelő előtt, mint aki nem érti: hogyan, miért jutott a főkapitányságra. De típussá kezd válni a nagyobbszabású új démon is, aki számára gyártott havannát szív, ópiumtanyát nyit, Afrikáig szökteti a "Palit", hogy rajta kívül más ki ne foszthassa, kártyabarlangban veszti el a pénzt és egyik vetélytársnőjét, a szerencsétlen M. Erzsit halálba is kergeti. A régi kalandornők, akik Eton-frizura nélkül szerettek és szenvedtek, soha nem éltek át annyi sötét regényt, amennyi ma az ámuló policiákat foglalkoztatja. _Croitre en crime_ - bűnben nőni fel a fekete felhőkig soha úgy nem volt képes a nő, mint Lédererné és annyi hírhedt társnője.

Ernest Shackleton - Dél
A ​szerző előszava: A Déli Sark meghódítása után, amelyben a norvég Amundsen alig napokkal előzte meg Scott kapitány angol expedícióját, egyetlen nagy feladat maradt megoldatlan a déli sarkvidéken: a délsarki szárazföld átszelése, tengertől tengerig. Amikor 1909-ben a Nimród hajón hazatértem délsarki utamból, amelyen megkísérlettem a brit lobogó kitűzését a déli póluson, de a körülmények összejátszása a céltól száznyolcvan kilométerre viszszatérésre kényszeritett: akkor gondoltam először a kontinens átszelésére. Biztosra vettem ugyanis, hogy vagy Amundsen, vagy Scott el fogja érni a Sarkot a mi útvonalunkon, vagy egy vele párhuzamos úton. Mihelyt híre terjedt a norvégok sikerének, megkezdtem előkészületeimet egy utolsó nagy utazásra, hogy a hatodik világrészt brit expedíció szelje át elsőnek. A célt nem értük el. Elbeszélem mégis a vállalkozás történetét. Jóllehet, a végső eredményt tekintve, kudarcról kell beszámolnom - vannak ebben a könyvben fejezetek, amelyek izgalmas kalandokról, küzdelmes napokról, magányos éjszakákról, páratlan élményekről és mindenekfelett a bajtársi odaadás, elszántság, hűség és nemes önfeláldozásról olyan történeteket regélnek el, amelyek méltán számot tarthatnak az olvasó érdeklődésére.

Szádeczky Kardoss Lajos - Az ​oláhok Erdélybe törése és kiveretésük 1916-17
Úzvölgye ​tragikus története. Az ismeretlenség homályából lát napvilágot az 1917-ben írt beszámoló az úzvölgyi pokolról, amikor a semlegességet hirdető Románia hitszegő módon Erdélyre támad 1916 augusztusában. A történet több mint aktuális ma, amikor Úzvölgyében pattanásig feszült a húr a világháborús temető kapcsán. Szádeczky-Kardoss történész, aki a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem Magyar Történelem katedrájának vezetője volt 1891-től Trianonig, amikor menekülnie kellett Erdélyből, tűpontos krónikáját adja a véres háborúnak, melynek napi eseménytörténete jószerivel ismeretlen a magyar olvasók előtt. A Román Királyi Hadsereg csapatai a székelyföldi szorosokon keresztül benyomultak az akkori Magyarország területére, és a Csíki-medencét elfoglaló román 7. gyaloghadosztály Udvarhely vármegye nyugati területéig hatolt előre. 1916. október elején indult meg az Osztrák-Magyar Monarchia hadseregének ellentámadása Székelyföldön, a Német Birodalom hadserege pedig Dél-Erdélyt foglalta vissza. Az osztrák-magyar 1. hadsereg 1916 októberében gyakorlatilag 10 nap alatt visszaszorította a román csapatokat a történelmi határra vagy azon is túlra. Mindegyik hegyszorost visszafoglalta nagyjából október 15-re egy-egy osztrák-magyar seregtest. Az egész Kárpátok vonalán, 500 kilométeren zajlottak a harcok a szembenálló orosz cári és a román királyi hadseregekkel. Október közepén az Úz-völgyében, a magyar királyi 39. honvéd gyaloghadosztály is átlépi az akkori határt, Úzvölgy-telep is az osztrák-magyar csapatok kezére kerül, majd ezt követi a bevonulás Bukarestbe. Szádeczky maga is ott volt a pokolban, az ő szavaival: Én ott voltam, mint megfigyelő szemtanú, a nagyszebeni háromnapos harcban, majd a brassai döntő csatában, a székelyföldi üldözés forgatagában, meglátogattam a magyar hadosztályokat és ezredeket a határszéli harcok színhelyén, naplót vezettem, hivatalos és magánfeljegyzéseket összegyűjtöttem s a hadjárat folyamán több mint húsz cikket közöltem a részletekről. Majd 1917 nyarát a sajtó-hadiszállás parancsnokságának megbízásából a megszállott Bukarestben töltöttem, a háború okainak és előzményeinek tanulmányozásával. Ezekről is írtam vagy tíz közleményt a hírlapokban. Ezeknek a tapasztalatoknak és tanulmányoknak a magvát, javát, eredményét foglaltam össze lehetőleg röviden, tömören, hogy megmaradjon emlékezete e korszakalkotó nagy időknek és hirdetője, megörökítője legyen a magyar katonai dicsőségnek. Mert az erdélyi hadjáratban a győzelmek oroszlánrésze a magyar ezredeket illeti. A magyar harci erények ott tündököltek talán a legfényesebben a világháború alatt; ott, ahol leginkább érezték, hogy a hazáért harcolnak. Ezt kívántam könyvemben megörökíteni. A száz évvel ezelőtt lejegyzett krónika megdöbbentő eseménytörténet, egyben sokkoló olvasmány, hiszen a hadszíntéri tudósításon túl részletesen taglalja a megszálló román erők kegyetlenkedéseit is, a székelyföldi gyilkosságok és pogromok történetét, falvankénti felsorolásban, illetve a rablás, rombolás és rekvirálás lajstromát. Ahogy a szerző fogalmaz: A hamisított történeti jogcímen részeg illúziókkal feltüzelt népet nem volt nehéz belevinni a háborúba. Ránk támadtak, de csúfosan megverettek. Nekik ez zsákmányra éhes hódító próbálkozás volt, ránk nézve élethalál küzdelem. Mégis, a győzelmet nem igyekeztünk kiaknázni, sem gyakorlatilag, sem szellemileg. A bukaresti békét nem magyar diplomaták kötötték meg; mindent visszaengedtek. A levert ellenség csak meglapult, de leste az alkalmat, hogy a zavarosban tovább halászhasson. Ez az alkalom a háború végén Trianon után magától kínálkozott.

Amy Tan - Rules ​for Virgins
This ​sensual jewel of a tale is an extract from ‘Valley of Amazement’ – the first book in six years from the beloved and bestselling Amy Tan. Shanghai, 1912: beautiful courtesans compete for the patronage of wealthy gentlemen. The contest is deadly serious; if played well, it can set a young woman up for life as mistress to a rich and prominent man. However, erotic power is hard to achieve, especially in the loftiest social circles. Enter veteran temptress, Magic Gourd. Once one of the most beautiful women in Shanghai, now the attendant of Violet, an aspiring but inexperienced courtesan. Violet has youth, but Magic Gourd has the cunning without which Violet is sure to fail. These tricks of the trade are not in books; to pass them on, Magic Gourd must recall her own professional past, bringing her lessons alive with stories from a career spent charming and manipulating men. Amy Tan’s ‘Rules for Virgins’ is a painstaking recreation of this strict yet sexualised society. Shocking and intriguing, it reveals the vanity and folly, calculation and desire, that define the mysterious human heart.

Lane Von Herzen - Copper ​Crown
One ​of the most important debut novels of 1991, Copper Crown is the story of Cass and Allie, two young women--one white, one black--whose friendship will shape their future. Both refuse to accept the divisive racism of rural Texas in 1913, but when a murder turns the town of Copper Crown into an inferno of riots, they flee to build a triumphant new world for themselves.

Fogarassy László - A ​magyarországi Tanácsköztársaság katonai összeomlása
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ignotus - Egy ​év történelem
1916 ​júniusában a Nyugat főszerkesztő-kritikusa, Ignotus úgy döntött, hogy a háborús helyzetről írt feljegyzéseit, tárcáit kötetbe rendezi, ahogy ő fogalmaz: Az itt következő jegyzetek szerzője válogatta össze e könyvében egyelőre az első hadi esztendő terméséből a sorokat, melyeket vagy jellemzőeknek érez azon napokra, vagy további napokra is igazaknak. Akkor mi is ez pontosan?, tehetnénk fel a kérdést. Háborús krónika, titkok könyve, ismeretlen tények és összefüggések tárháza, netán helytörténet vagy bédekker? Talán mindegyik egy kicsit. Ignotus európai körképet fest a világégés első évéről, benne egyszerre szól a balkáni nemzetiségi ellentétekről, a szarajevói gyilkosságról, az amerikai kontinens ízléstelen divatjáról, a Monarchia hanyatlásáról és a "parisienne" kultúra dekadenciájáról, városkultúráról, hadvezérekről és nagypolitikai szándékokról. Nem felelősöket keres, hanem világosan érvel, meglátásai és következtetései ismeretlen összefüggésekre hívják fel a figyelmet, amikor nem ismert adalékokkal szolgál a román királyról, az albán törekvésekről, a Titanicról, a Lusitániáról, a Tátráról és a Lomnici-csúcsról, Clemenceau-ról, aki Ignotus szerint a világ legrosszabb embere. A kötet egy kiváló elme látlelete 1914-ről és 1915-ről.

Ismeretlen szerző - A ​Magyar Tanácsköztársaság 1919. március 21. - 1919. augusztus 1.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Roseanna M. White - The ​Lost Heiress
Brook ​Eden has never known where she truly belongs. Though raised in the palace of Monaco, she’s British by birth and was brought to the Grimaldis under suspicious circumstances as a babe. When Brook’s friend Justin uncovers the fact that Brook is likely a missing heiress from Yorkshire, Brook leaves the sun of the Mediterranean to travel to the moors of the North Sea to the estate of her supposed family. The mystery of her mother’s death haunts her, and though her father is quick to accept her, the rest of the family and the servants of Whitby Park are not. Only when Brook’s life is threatened do they draw close—but their loyalty may come too late to save Brook from the same threat that led to tragedy for her mother. As heir to a dukedom, Justin is no stranger to balancing responsibilities. When the matters of his estate force him far from Brook, the distance between them reveals that what began as friendship has grown into something much more. But how can their very different loyalties and responsibilities ever come together? And then, for a second time, the heiress of Whitby Park is stolen away because of the very rare treasure in her possession—and this time only the servants of Whitby can save her.

Ismeretlen szerző - Sigmund ​Freud – Ferenczi Sándor – Levelezés 2/2
Sigmund ​Freud és Ferenczi Sándor levelezése második kötetének második félkötete az 1917 januárja és 1919 decembere közötti leveleket tartalmazza. 1917 és 1919 között világtörténelmi fordulatok zajlanak le: az orosz forradalmak, a tengelyhatalmak veresége, az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása, az őszirózsás és a bécsi forradalom, a Tanácsköztársaság kikiáltása és 133 napja, majd az ellenforradalom és a fehérterror. A levelezésből megismerjük, miként élte meg Freud és Ferenczi ezeket a sorsfordító eseményeket. Ebben az idoszakban fontos események zajlanak a pszichoanalitikus mozgalom történetében is: 1918 oszén Budapesten tartják az ötödik nemzetközi pszichoanalitikus kongresszust, amely Ferenczi nagy sikerét hozza: előadást tart a háborús neurózisok kezeléséről, és megválasztják a Nemzetközi Pszichoanalitikus Egyesület elnökévé. Ferenczit 1919 áprilisában a budapesti egyetem újonnan létesített pszichoanalitikus klinikájának professzorává nevezik ki, majd a kinevezést a Tanácsköztársaság bukása után visszavonják. Ugyancsak 1919-ben jön létre a Nemzetközi Pszichoanalitikus Kiadó is, Freund Antal budapesti nagyiparos adományából. Freund, a pszichoanalízis bokezu szponzora ekkor már halálos beteg: a levelezőpartnerek sokat foglalkoznak barátjuk aggasztó testi és lelki állapotával. Ebben az időszakban írja Freud „Túl az örömelven” (magyar címén „A halálösztön és az életösztönök”) című művét, amelyben először vázolja fel a halálösztön gondolatát. Ekkoriban válik a pszichoanalízis egyik fő kérdésévé a (háborús) trauma, illetve az analitikus aktivitásának problémája. A kötetben Freud és Ferenczi magánéletének további alakulásáról is képet alkothatunk. 1919 elején Ferenczi hosszú habozás után végül feleségül veszi Pálosné Altschul Gizellát. Az esküvő napján Gizella első férje, Pálos Géza szívinfarktusban meghal.

Siklós András - Az ​1918-1919. évi magyarországi forradalmak
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Csáth Géza - Sötét ​örvénybe süllyedek
A ​naplófolyam befejező kötete az első világháború kitörésétől az író haláláig eltelt több mint öt év naplófeljegyzéseit és az ez idő alatt írt nagyobb lélegzetű visszaemlékezéseit tartalmazza. Az első háborús évek feljegyzésein még átsugárzik az ígéretesen induló író és orvos, a magabiztos férj öntudata, miközben egyre nyilvánvalóbbá válik a drogoktól való szabadulás képtelensége, s ennek nyomában az eltávolodás az irodalmi élettől, a lemondás az orvosi ambíciókról, végül a visszafordíthatatlan mentális hanyatlás nyomában a biztosan bekövetkező összeomlás ígérete. A Sötét örvénybe süllyedek egyre vészjóslóbb bejegyzéseiben már nyoma sincs a korai évek könnyedségének: az életszeretet helyébe az élet szeretetének fájdalmas vágya lép. A kötet különlegessége, hogy számos szöveg most először válik hozzáférhetővé a széles olvasóközönség számára; olvashatók benne Csáth első világháborús emlékiratai, valamint a házassága történetéről szóló, korábban meg nem jelent visszaemlékezése is. Az értelmezést lábjegyzetek és az orvosi kifejezések szótára, a tájékozódást pedig névmutató könnyíti.

Halász Iván - A ​tábornokok diktatúrái - a diktatúrák tábornokai
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_444729
Decorative ​Arts 1900s & 10s Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Decorative ​Arts 1900s & 10s
Taschen's ​Decorative Art series, whose six installments now span the 20th century up through the 1970s, carefully reproduces the best of Studio Magazine's Decorative Art yearbook. Published annually from 1906 until 1980, the yearbook was dedicated to the latest currents in architecture, interiors, furniture, lighting, glassware, textiles, metalware, and ceramics. Since the publication went out of print, the now hard-to-find yearbooks have become highly prized by collectors and dealers. So how can the rest of us have a look? Taschen, of course! Preserving the yearbooks' original page layouts, Taschen's new Decorative Art books bring you an authentic experience of each decade's design trends and styles. Collect them all! Out with the old and in with the new... Decorative Art 1900s & 1910's highlights the exciting period that marked the aesthetic transition from the Victorian Era to the Modern Age. Concepts of simplicity, utility and beauty ushered out the heavy ornamentation of High Victorian style. Beginning in 1906, the Decorative Art yearbook's first year of publication, Taschen's look at interior design from the first two decades of the 20th century gives us a look at the avant-garde work of designers such as Charles Rennie Mackintosh, Charles Voysey, and Mackay Hugh Baillie Scott. From Britain to Austria to the Americas, the Decorative Art yearbook served as a communicator of styles and ideas as the ""New Art"" movement began its rise. This crucial period was not only documented in the yearbooks, but promoted and affected by them as well. This was a time when ""modern"" was truly a new concept, one that many designers had to fight for; the evolution of styles and ideas moved at afast pace, punctuated dramatically by the First World War, whose effects on society and architecture were vast. This volume faithfully reproduces the best examples from the yearbooks of the 1900s and 1910s, bringing you an excellent guide through the founding years of Modernism in decorative art.

Ady Endre - Jóslások ​Magyarországról
"Szertartást ​kell végeznünk, zarándokutat Ady forrásaihoz. S ne szégyenkezzünk! Mossuk meg a mi szegény, bűnös, elfáradt szemeinket Ady Endre igazságainak fényes vizében." - írta Féja Géza Ady prózakötetéhez 1943-ban. Ennek aktualitását húzza alá a most megjelenő kötet intelmeként is a kortárs irodalomtörténész Bíró Zoltán: "A magyarság ezekben a megint zaklatott, ellentmondásokkal teli mostani időkben, magyar válságok és világválságok idején megint gondolatokat vár, válaszokat élete, nemzeti léte feszítő és megválaszolatlan kérdéseire, itt a csonka országban és az utódállamokban egyaránt." Ez a kiadvány Ady írásaival, Féja Géza eligazító soraival ezért fontos ma ismét annyi, emberségünket és magyarságunkat próbára tevő évtized után. Ezért érdemel különös elismerést a kiadó vállalkozása is az "Ember az embertelenségben, Magyar az űzött magyarságban" Adytól hirdetett követelménye jegyében".

Covers_440172
Budapest-Moszkva Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Budapest-Moszkva
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Mariano Azuela - Los ​de abajo
Este ​libro es un clásico de la literatura mundial y posee el mérito histórico de haber iniciado la novela sobre la Revolución Mexicana de 1910; la obra muestra desde dentro las fuerzas de lo que entonces se llamó “la bola”: los desposeídos levantados para la revuelta. La novela arranca con el grupo armado de Juchipila, un poblado al sur de Zacatecas, y cierra, como epílogo de la narración y un símil de la suerte misma de la Revolución, cuando la ciudad es tomada por las tropas carrancistas.

Csb-koczka-fedolap-vegso
2

Ismeretlen szerző - Koczka ​József naplója (1914)
A ​Jászapáti és Vidéke című hetilap 1914. december 13-ai száma írja: „Hősi halál. Koczka József orvosnövendék, Koczka István Jászapáti téglagyáros fia, aki mint a 68. gyalogezred önkéntes szanitesz-káplárja a háború kitörése óta a szerb harctéren teljesített szolgálatot, a múlt hónap közepén, amikor a segélyhelyen sebesülteket kötözött, egy golyótól találva hősi halált halt. A rokonszenves fiatalember halála igaz részvétet keltett városunkban, ahol derék szüleit mindenki tiszteli, s ahol a korán elhunyt hőst is előzékeny, figyelmes és kedves úri modoráért mindnyájan szerették. Különösen fájlalják elvesztését barátai, akiket nagy számban tudott megszerezni, s akiket az ő önzetlen és odaadó ragaszkodásával mindig meg is tudott tartani magának. Fiatal életét gyönyörűen fejezte be. A harcmezőn, hivatásának gyakorlása közben érte a halál. Megérdemli, hogy emléke soká éljen közöttünk.”

Soós Viktor Attila - Apor ​Vilmos naplói I.
Apor ​Vilmos naplóinak első kötete az 1910-es évekbe kalauzol el bennünket. Családjáról, tanulmányairól, gyulai kápláni éveiről, valamint kórházvonaton eltöltött időszakáról szólnak naplói. Széles körű társadalmi kapcsolatai révén az erdélyi nemesi családok életébe, mindennapjaiba nyerhetünk betekintést. Szemünk elé tárul naplóiból egy fiatal, jezsuita neveltetésben részesülő, az egyház törvényeihez ragaszkodó, a társadalmi, szociális kérdés felé nyitott és fogékony fiatal pap gondolatvilága.

Farkas Dezső - A ​két forradalom Bihar megyei történetéhez 1917-1919
Farkas ​Dezső tanulmánya Bihar megye 1917-1919 közötti történetének első átfogó feldolgozása. Tömör képet fest a megye társadalmi és politikai viszonyairól, elemzi a polgári demokratikus forradalom megyei hatását, a helyi szociáldemokrata párt szervezeti tevékenységet, a kommunista mozgalom kialakulását, szervezeti és politikai formáit. Külön fejezet foglalkozik a megye történetével a Tanácsköztársaság alatt. A szerző behatóan vizsgálja a munkásközigazgatás létrejöttét, a Tanácsrendszer kiépülését, a megyei tanács-hatalom parasztpolitikáját, a helyi direktóriumok által hozott gazdasági, népjóléti és kulturális intézkedéseket, ezzel bizonyítva, milyen gyors társadalom-átalakító tevékenységre képes a proletárforradalom még olyan körülmények között is, amikor a belső ellenforradalmi nyomás permanens külső támadásai veszéllyel párosul. A kötet különös értéke, hogy nemcsak a Magyarországon és Romániában fellelhető levéltári dokumentumokat, hanem a még élő szemtanúk visszaemlékezéseit is ismerteti.

William Somerset Maugham - The ​Razor's Edge
Larry ​Darrell is a young American in search of the absolute. The progress of his spiritual odyssey involves him with some of Maugham's most brilliant characters - his fiancée Isabel whose choice between love and wealth have lifelong repercussions, and Elliott Templeton, her uncle, a classic expatriate American snob. Maugham himself wanders in and out of the story, to observe his characters struggling with their fates.

Ismeretlen szerző - Magyar ​könyvészet 1911-1920. I-II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ambrus Béla - Magyarország ​papírszükségpénzei 1914-től 1919. VIII. 1-ig. I-II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Benedek Szabolcs - Az ​élcsapat avagy Tanácsköztársaság 1919
Kilencven ​évvel ama bizonyos 133 nap után még mindig csak roppant keveset tudunk a Magyar Tanácsköztársaságról. Sőt, mondhatni, egyre kevesebbet. Ez a regény se leleplezni, se emlékezni nem kíván. Csupán megmutatni, hogy milyen erők rángatták abban a néhány hónapban a régi és új között lebegő, tétova, tehetetlen Magyarországot. S elbeszélni, hogy milyen volt, amikor páncélvonattal és forgópisztollyal szolgáltattak igazságot, amikor a Hungária szállót szovjetháznak nevezték, és amikor az ismeretlenbe akart az ország népével együtt fejest ugrani az élcsapat.

Kollekciók